Vaata piiblitekste


   

Pöha Apostlide Teggo.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.
• Se VII. Pähtük.
• Se VIII. Pähtük.
• Se IX. Pähtük.
• Se X. Pähtük.
• Se XI. Pähtük.
• Se XII. Pähtük.
• Se XIII. Pähtük.
• Se XIV. Pähtük.
• Se XV. Pähtük.
• Se XVI. Pähtük.
• Se XVII. Pähtük.
• Se XVIII. Pähtük.
• Se XIX. Pähtük.
• Se XX. Pähtük.
• Se XXI. Pähtük.
• Se XXII. Pähtük.
• Se XXIII. Pähtük.
• Se XXIV. Pähtük.
• Se XXV. Pähtük.
• Se XXVI. Pähtük.
• Se XXVII. Pähtük.
• Se XXVIII. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Kristusse Taiwa Minneminne / nink mes enne seddä nink perräst sündinu. Mattis wallitzetas Juda Assemelle.

 1. Eesmäst Könnet olle minna kültennu / Teowil / kigest sest / mes Jesus naksi teggemä nink oppetama.
 2. Tohe Peiwäni / kummal temmä ülles woeti / kui temmä neid Apostlid / kumbe temmä olli errawallitzenu / läbbi pöha Waimo olli käsknu.
 3. Kummille temmä henda kah elläwelt perräst ommaKannatust olli neütnu / mitmasuggutze Tächtega / nink nätti neide sean nellikümmend Peiwä / nink pajat Jummala Rikkussest.
 4. Nink kui temmä neid olli kokko koggonu / es kässe temmä neid Jerusalemmist minnä / enge se Essa Towotust lohta / kumba teije (üttel temmä) minnust ollete kuhlnu.
 5. Sest Jahn om kül Weega ristnu / ent teid peäb pöha Waimuga ristitäma / ei mitte kawwa neide Peiwi perrä.
 6. Sis küssewa ne temmält kumma olliwa kokko tulnu / nink ütliwä: Essand / kas sinna sel Ajal jälle saht ülles sähdma Israeli Rikkust?
 7. Ent temmä üttel neide wasta: Teil ei sünni mitte teedä Aiga echk Tundi / kumbe se Essa ommale Meelewallale om tallelle pannu.
 8. Enge teije sahde sahma pöha Waimo Wäkke / kumb teije pähle sahb tullema: Nink sahde ollema minno Tunnistaja Jerusalemmin / nink koggona Juda nink Samaria Mahl / nink Mah Otzani.
 9. Nink kui temmä sedda olli üttelnu / sis woeti temmä neide nätten ülles / nink Pilw wöt tedda neide Silmi eest erra.
 10. Nink kui nemmä Taiwatte kajeliwa / kui temmä erra lätz / nätze sis saisiwa katz Mehst neide man walgen Reiwin:
 11. Kumma kah ütliwä: Galilea Mah Mehe / mes teije saisate nink kajete Taiwatte? Sesamma Jesus kä teist Taiwatte om ülles woetu / sahb nidade tullema / kui teije teddä ollete nännu Taiwatte minnewät.)
 12. Sis kähniwä nemmä ümbre Jerusalemme sest Mäest / kumb kutzutas Öhli Mäggi / kumb om Jerusalemmi lähün / pöhä Peiwä Tee könnik.
 13. Nink kui nemmä sisse tulliwa / sis lätziwa nemmä ülles sinnä Pöningo pähle / kun nemmä olliwa / Peter nink Jakkab / Jahn nink Andres / Wilip nink Tohmas / Pärtel nink Matteus / Jakkab Alweusse Poig / nink Simmon Zelotes / nink Judas Jakkabi Poig.
 14. Nesamma olliwa kik kindmä üttemeelelikkult Palwussen nink Pallemissen / Naiste nink Maria Jesusse Emma / nink temmä Welliste ga.
 15. Nink neilsammul Peiwil tössi Peter ülles keskette Jüngride sekkä / nink üttel: (Ent Rachwa Hulk olli Nimmelt üttenkoon lähüd sadda pähle katzkümmend:)
 16. Mehe Wellitze / se Kirri piddi teüdetäma / kumba pöha Waim om enne üttelnu läbbi Tawida Suh / Judassest / kä Johatajasz saije neile / kumma Jesust kinni wöttiwa:
 17. Sest temmä olli meije ga ütte arwatu / nink olliütte Ammeti Ossa meijegasahnu.
 18. Sesamma om sahtnu ütte Pöllo se Üllekochto Palga eest: Nink om hendä errapohnu nink keskest katzke lachknu / nink kik temmä Sohliko om̃a wäljä puistetu.
 19. Nink se om teedä sahnu kigille / kumma Jerusalemmin elläwa / nida et sesamma Pöld neide omma Keelel kutzutas Akeldama / se om / Werre Pöld.
 20. Sest Laulo Rahmatun om kirjotet: Temmä Maja sahgo perrätusz / nink keäke erra olgo / kä sähl sissen elläsz. Nink: Temmä Pihskopi Ammetit wötke töine.
 21. Sis peäb nühd ütz neistsinatzist Mehist / kumma meijega omma olnu kige Aja ülle / kummal Issand Jesus meije sean om sisse nink wäljä keünu.
 22. Nink nakkanu Jahni Ristmissest sahni / tohe Peiwäni / kui temmä meist om ülles woetu / temmä Üllestössemisse Tunnistajasz meijega sahma.
 23. Nink nemmä sähdsiwa katz ette / Joseppit / kä kutzutas Parsabasz / Währnimmega Justus / nink Mattist.
 24. Nink nemmä piddiwa Palwust / nink ütliwa: Sinna Issand / kige Söame Tundja / neüdä ülles ütte neist kattest / kumba sinna ollet errawallitzenu .
 25. Sedda Orjusse nink Apostleusse Ossa wötma / kummast Judas om erratagganu / omma Paika minnemä.
 26. Nink nemmä heidiwa Lihsko neide ülle / nink Lihsk satte Mattise pähle / nink temmä arwati neideüttetöistkümneApostli sekkä.

Se II. Pähtük.

   Immetaolik pöha Waimo Lähätäminne. Petri Juttus / kumma läbbi kolmtohat Henge ümbrekähntäs.

 1. Nink kui Suwwiste Püha Peiw teüdeti / sis olliwa nemmä kik üttemeelelikkult üttenkoon.
 2. Nink Mürriseminne sündi äkkitzelt Taiwast / ötze kui kange Tuhl ollesz puchknu / nink teüt sedda koggona Maija / kun nemmä olliwa istmän.
 3. Nink Keele nätti neil errajaetu ollewat / ötze kui tullitze / nink se iste eggaütte pähle neide seast.
 4. Nink neid teüdeti kik pöhast Waimust / nink naksiwa könnelema töiste Keeldega / nida kui se Waim neile and könnelda.
 5. Ent Jerusalemmin olliwa Judalisse ellämän / Jum̃alapelgliko Mehe / kigest Rachwast / kumma Taiwa al omma.
 6. Kui nühd se Hähl sündi / sis tulli se Hulk kokko / nink jämmäti erra: Sest eggaütz kuhld neid ommal Keelel könnelewat.
 7. Nink nemmä heitiwa kik errä / nink panniwa Immesz / nink ütliwa töine töise wasta: Nätze / es nesinatze kik / kumma könnelewa / olle Galilealisse?
 8. Kuis meije sis kuhleme eggaütz neid pajatawat / ommal Keelel / kumman meije olleme sündinu?
 9. Parte nink Meede nink Elamite / nink kumma elläme Mesopotamia / Juda nink Kappadozia / Ponto nink Asia Mahl.
 10. Wrügia nink Pamwilia / Egipti nink Libia Mah Pihril / kumb om Kürene Kottal / nink Wöhra Romalisse / Judalisse nink Juda Ussu Wötja / Kreetre nink Arabe
 11. Meije kuhleme neid meije omma Keelel Jummala suhre Tekko pajatawat.
 12. Nink nemmä heitiwa kik erra / nink olliwa katte kaalo pähl / nink ütliwa töine töist wasta: Mes sest tachtnesz sahda?
 13. Ent muh nahriwa nink ütliwa: Nemmä omma teüs maggusat Wihna.)
 14. Ent Peter sais neide üttetöistkümnega / nink töst omma Hähld / nink pajat neide wasta: Juda Mehe / nink kik kumma ellate Jerusalemmin / se olgo teil teedä / nink pandke tähelle minno Sönnu:
 15. Sest nesinatze ei olle mitte johbnu / nida kui teije mötlete: Sest se om kolmas Peiwa Tund:
 16. Enge se om se / mes ütteld om läbbi Joeli se Proweeti:
 17. Nink wihmätzil Peiwil sahb sündima / (ütleb Jummal /) minna taha ommast Waimust wälja kallata kige Leha pähle: Nink teije Poja nink teije Tüttre sahwa Proweete Oppust kuhlutama nink teije nohre Mehe sahwa Näkko näggema / nink teije Wannamba sahwa Und näggema.
 18. Nink minna taha omme Sullaste nink omme Neützikuide pähle neil Peiwil ommast Waimust wäljä kallata / nink nemmä sahwaProweete Oppustkuhlutama.
 19. Nink minna taha Immet anda Taiwan üllewän / nink Tächte Mah pähl allan / Werd nink Tuld / nink Suitzo Tosso.
 20. Päiw sahb pimmesz minnemä / nink Kuh Werresz / enne kui se suhr nink awwalik Issanda Peiw tulleb.
 21. Nink peäb sündimä / et kä se Issanda Nimme sahb appi heikama / se sahb önsasz sahma.
 22. Israeli Mehe / kuhlge neidsinatzid Sönnu: Jesust Nazarettist / Jummalast teije sean ülles neüdetu Mehst / Wäe Imme nink Tächtega / kumbe Jummal läbbi temmä teije kesken teggi / nida kui teije kah essi tijate /
 23. Seddasamma / kui temmä Jum̃ala erramötteldu Nouwust nink Eenteedmissest olli erra antu / olleteteijewötnu / läbbiÜllekochtutzeKäe / ülles pohnu nink erratapnu.
 24. Seddä om Jummal ülles errätanu / kui temmä teddä Surma Wallust om pästnu / sest se es woi mitte olla / et teddä temmäst piddi kinni peetämä.
 25. Sest Tawid ütleb temmäst: Minna olle seddä Issandat ikkes henne ette sähdnu / sest temmä om minno hähl Käel / et minna ei heljo /
 26. Seperräst om minno Südda röhmsa / nink minno Keel röhmustab hendä: Sest kah minno Leha sahb Lohtussen hengäma
 27. Sest sinna ei sah minno Henge Pörgutte jätma / ei kah perrä andma / et sinno Pöha Erramäddänemist näesz.
 28. Sinna ollet mulle teedä andnu Ello Teed: Sinna sahtminnoteütmä Röhmuga omma Palge een.
 29. Mehe Wellitze / laske minno julgede teije wasta könnelda wannast Essast Tawidast / sest temmä om errakohlnu nink maha mattetu / nink temmä Haud om tähmbä Peiwäni meije man.
 30. Kui temmä nühd Proweet olli / nink tees / et Jummal Wandmissega telle olli towotanu / temmä Puhsa Suggust Kristust ülles erratada Leha perrä / temmä Järje pähle istu /
 31. Sis näggi temmä ette erra / nink pajat Kristusse Üllestössemissest / et temmä Heng ei olle mitte Pörgutte jättetu / nink temmä Leha ei olle: Erramäddanemist nännu.
 32. Seddasamma Jesust om Jummal ülles errätanu / sest olleme meije kik Tunnistaja.
 33. Et temmä nühd om läbbi Jummala häh Käe üllendetu / nink se pöha Waimo Towotust Essast sahnu / sis om temmä seddä wälja kallanu / mes teije nühd näete nink kuhlete.
 34. Sest Tawid ei olle mitte ülles lännu Taiwatte: Ent temmä ütleb: Se Issand om üttelnu minno Essandalle: Istu minno hähle Käele /
 35. Senni kui minna panne sinno Wainlaisi sinno Jalgu Allutzesz.
 36. Sis teedke nühd koggona Israeli Kodda töttest / et Jummal teddä Essandasz nink Kristussesz om tennu / seddasamma Jesust / kumba teije ollete Risti pohnu.
 37. Ent kui nemmä seddä kuhliwa / sis naksi se neide Söamette / nink ütliwa Petri nink töiste Apostlide wasta: Mes peäme teggema / Mehe Wellitze?
 38. Ent Peter üttel neide wasta: Kähndke hendä Pattust / nink laske eggaütz teije seast henda risti Jesusse Kristusse Nimmel Pattu Andisandmissesz: Nink sis sahde teije sahma pöha Waimo Andet.
 39. Sest teile nink teije Latzile om se Towotus antu / nink kigille / kumma kawwen omma / kumbe eäle se Issand meije Jummal tennä sahb mannu kutzma.
 40. Kah paljo töisi Sönnuga tunnist nink mannitz temmä / nink üttel: Laske hendä awwitada sestsinatzest tiggedast Suggust.
 41. Kumma nühd hähl Meelel temmä Sönna wasta wöttiwa / neid ristiti: Nink tol Peiwäl suggesi Koggodusselle pähle lähüd kolmtohat Henge.
 42. Ent nemmä jäiwä kindmält Apostlide Oppusse nink Ossausse nink Leiwä Murdmisse nink Palwusse pähle.
 43. Ent kige Henge pähle tekki Pelg: Nink paljo Immet nink Tächte sündi Apostlide läbbi.
 44. Ent kik ne Uskja olliwa ütten koon / nink piddiwa kik ütten.
 45. Nink nemmä möiwa erra omma Hähd nink Warra / nink jaggasiwa seddä erra kigille / seperrä kui kummaleke waja olli.
 46. Nink nemmä olliwa eggäpeiw üttemeelelikkult koon Jummala Koan / nink murdsiwa eggan ütten Koan Leibä / nink wöttiwa Rohga ütten Röhmu nink öige Söamega /
 47. Jummalast kitten / nink neil olli Armo kige Rachwa man. Ent se Issand pand eggapeiw ennämb Koggodusselle pähle / kumma önsasz saiwa.

Se III. Pähtük.

   Peter tehb terwesz ütte Innimist / kä Jalloto Ilmale tulnu; ütleb Juttust Ilma Luhnastajast / nink mannitzeb Pattustkähnmissesz.

 1. Ent Peter nink Jahn lätziwa üttelisse ülles Jummala Kotta üttesämmal Palwusse Tunnil.
 2. Nink ütz Mehs / kä Emma Ihust sahni Jalloto olli / kanneti sinnä: Sedda panniwa nemmä eggapeiw Jummala Koa Usse ette / kumb illosasz kutzuti / et temmä neilt Andet pallesz / kumma Jummala Kotta lätziwä.
 3. Kui se Petrit nink Jahni näggi / et nemmä tahiwa Jummala Kotta minnä / sis pallel temmä neist Andet sahda.
 4. Ent Peter kaije Jahniga temmä pähle / nink üttel: Kaje meije pähle.
 5. Ent temmä kaije neide pähle / nink oht neilt middäke sahda.
 6. Sis üttel Peter: Höbbedat nink Kulda mul ei olle: Ent mes mul om / seddä anna minna sulle. Jesusse Kristusse Nimmel Nazarettist tösse ülles nink könni.
 7. Nink temmä hahrd teddä hähst Käest kinni / nink tömmas teddä ülles: Nink seddamaid saiwa temmä Jalla nink Talla kindmäsz.
 8. Nink temmä karras ülles / sais nink käwwe / nink lätz neidega Jummala Kotta / könd nink karras / nink kit Jummalat.
 9. Nink kik Rachwas näggi teddä köndwat / nink Jummalat kitwat.
 10. Nink tuhsiwa tedda / et temmä sesamma olli / kä Jummala Koa illosa Wärräjä een olli istnu nink kerjanu: Nink nemmä saiwa teüs Hirmo nink Heiditamist se ülle / mes temmale olli sündinu.
 11. Ent kui se errasüttinu Jalloto hendä Petri nink Jahni man piddi / sis johsk kik Rachwas neide mannu se Kummi sisse / kumb kutzutas Salomoni Kum / nink panniwa Immesz.
 12. Ent kui Peter seddä näggi / sis koste temmä Rachwalle: Israeli Mehe / mes teije seddä Immesz pannete / echk mes teije meije pähle kajete / kui ollesse meije omma Jouwo echk Pöhandussega tedda keüma tennu?
 13. Abrahami nink Isaaki nink Jakobi Jummal / meije Wannambide Jummal om erraselletanu omma Last Jesust / kumba teije ollete erra andnu / nink tedda errasalgnu Pilatusse een / kui temmä Kohut moist teddä wallale laske.
 14. Ent teije ollete seddä Pöha nink Öigedat errasalgnu / nink pallelnu heñele Tapja Mehst kinki:
 15. Ent seddä Ello Sahtjat ollete teije erratapnu / sedda om Jummal Kohljist ülleserrätanu / sest olleme meije Tunnistaja.
 16. Nink läbbi Ussu temmä Nimme sisse / om temmä sesinatze pähl / kumba teije näete n. tunnete / omma Nimme kinnitanu: Nink se Usk läbbi temmä om selle omma Terwust andnu teije kike een.
 17. Nink nühd tijä minna kül / Wellitze / et teije seddä teedmätta ollete tennu / nida kui kah teije Pähliko.
 18. Ent Jummal om sedda nidade teütnu / mes temmä enne om kuhlutanu läbbi kige omma Proweete Suh / et Kristus piddi kannatama.
 19. Sis parrandage- hendä nühd / nink kähndke ümbre / et teije Pattu errawoetasz:
 20. Kui se Kostutamisse Aig tulleb Essanda Palgest / nink lähätab teile sedda ennejuttustetu Jesust Kristust.
 21. Kä Taiwast peab hennele wötma tohe Ajani / kui kik sahbjälletohdus / mes Jummal om pajatanu läbbikige omma pöha ProweeteSuh ammust sahni.
 22. Sest Moses om Wannambide wasta üttelnu: Se Issand teije Jummal sahb teile ütte Proweeti ülles errätama teije Wellitzist / kui minno: Sedda peäte kuhlma kigen / mes temmä teile sahb ütlema:
 23. Nink se sahb sündima / et eggaütz Heng / kä seddä Proweeti ei sah kuhlma / peäb Rachwa seast errahäetetäma.
 24. Nink kik Proweeti Samuelist sahni nink perräst / mitto neist omma pajatanu / ne omma neistsinatzist Peiwist enne kuhlutanu.
 25. Teije ollete Proweete nink Leppingo Latze / kumba Jummal meije Wannambidega om ülles sähdnu / kui temmä Abrahami wasta üttel: Nink sinno Seemnen peäwa kik Suggu Mah pähl sahma önnistetus.
 26. Teile om Jummal eesmält omma Poiga Jesust ülles errätänu / nink om teddä lähätänu teid önnistama / et hendä eggaütz ommast Kurjussest kähnäsz.

Se IV. Pähtük.

   Petri nink Jahni Wangiwötminne / Küssiminne nink rochke Kostminne. Kogodusse Palwus / nink Häh üttenpiddäminne.

 1. Ent kui nemmä Rachwa wasta pajatiwa / sis astiwa ne Preestri nink seJummala KoaPähmehs / nink ne Saduzeeri neide mannu.
 2. Nink neil olli haige Meel et nemmä Rachwast oppetiwa / nink Jesussen Üllestössemist kuhlutiwa Kohljist.
 3. Nink nemmä heidiwa Kät neide külge / nink panniwa neid Hommungusz Wangi / sest sis olli jo Öddang.
 4. Ent paljo neist / kumma seddä Sönna olliwa kuhlnu / usksiwa: Nink Mehste Arw olli lähüd wihstohat.
 5. Ent töisel Peiwäl sündi / et neide Pähliko nink Wannamba nink Kirjatundja kokko tulliwa Jerusalemmi.
 6. Nink Hannas / se Körge Preester / nink Kaiwas /nink Jahn / nink Aleksander / n. mitto neid Körge Preestri Suggust olli.
 7. Nink nemmä sähdsiwä neid henne keskette / nink nausiwa neilt: Mährätzest Wäest echk mährätzel Nim̃el es teije sedda ollete tennu?
 8. Sis üttel Peter teüs pöha Waimo neide wasta: Rachwa Pähliko / n. Israeli Wannamba.
 9. Kui meid tähmbä sunnitas se häh Töh perräst / mes selle többizelle Mehele om tettu / kumma läbbi temmä om errasüttinu:
 10. Sis olgo teil nink kige Israeli Rachwal teedä / et Jesusse Kristusse Nimmel Nazarettist / kumba teije ollete Risti pohnu / keddä Jummal Kohljist om ülles errätanu / selsammal saisab sesinane sihn teije een terwe.
 11. Se om se Kiwwi / kä teist Koateggijist om erraheidetu / kä Päh-Nulga Kiwwisz om sahnu:
 12. Nink ütteke muh sissen ei olle Önsust: Sest ützik muh Nimmi ei olle kah Taiwa al Innimistille antu / kumman meije peäme önsasz sahma.
 13. Ent nemmä kaiwa Petri nink Jahni Julgusse pähle / nink panniwa seddä Immesz / sest nemmä teesiwa neid opmatta nink rummala Mehi ollewat / nink tuhsiwa neid kah / et nemmä Jesussega olliwa olnu.
 14. Ent kui nemmä seddä Innimist näiwä henne man saiswat / kä terwesz olli sahnu / sis es olle neil middäke wasta pajatamist.
 15. Ent nemmä käsksiwa neid Suhrest-Kochtust wäljä minnä / könneliwa töine töist wasta.
 16. Nink ütliwa: Mes meije neile Mehstelle peäme teggema? Sest awwalik Tächt om neide läbbi sündinu / nink om teedä kigil / kumma Jerusalemmin elläwä / n. meije ei woi seddä mitte sallata:
 17. Ent et se kawwemballe Rachwa sekkä ei laggone / sis ähwwerdakem neid köwwaste / et nemmä eddispeide ennämb ütteke Innimisse wasta sel Nim̃el ei pajata.
 18. Nink nemmä heiksiwa neid / nink es kässe neid üssike ennämb könnelda / ei kah oppetada Jesusse Nimmel.
 19. Ent Peter nink Jahn kostsiwa neile nink ütliwa: Kas se öige om Jummala een / et meije teid ennämb kuhleme / kui Jummalat / moistke essi kohut.
 20. Sest meije ei woi mitte maha jättä sedda pajatada / mes meije olleme nännu nink kuhlnu.
 21. Ent nemmä ähwwärdiwa neid / nink lassiwa neid wallale / nink es löwwä mitte / kuitao nemmä neid waiwasse / Rachwa perräst: Sest kik kittiwa Jummalat se ülle / mes olli sündinu.
 22. Sest se Inniminne olli ennämb nellikümmend Ajastaiga wanna / kumma küllen se Süttitämisse Tächt olli sündinu.
 23. Ent kui nem̃ä olliwa wallale lastu / sis tulliwa nemmä Ommatzide mannu / nink kuhlutiwa / mes ne Körge Preestri nink Wannamba neide wasta olliwa üttelnu.
 24. Ent kui nemmä seddä kuhliwa / sis töstsiwa nemmä kik üttemeelelikkult Hähld Jummala pohle / nink ütliwa: Issand / sinna ollet se Jummal / kä om tennu Taiwast / Mahd nink Merd / nink kik mes neide sissen om:
 25. Kä läbbi omma Sullase TawidaSuh om üttelnu: Minkperräst mässäwä Paggana / nink Rachwas wöttab tühjä ette?
 26. Mah Kunninga lähwä ütte / nink Üllembä tullewa kokko / wasta Issandat nink wastatemmä Kristust.
 27. Sest töttelikkult / nemmä omma hendä ütte koggonu sinno pöha Poja Jesusse pähle / kumba sinna ollet woidnu / Herodes nink Ponzius Pilatus / Pagganide nink Israeli Rachwaga
 28. Seddä teggema / mes sinno Kässi nink sinno Nouw omenne erramöttelnu / et se piddi sündima.
 29. Nink nühd Issand / kaje neide Ähwwärdämisse pähle / nink anna ommille Sullasille kige Julgusse ga sinno Sönna pajatada
 30. Se sissen et sinna omma Kät wäljä kühnität / et Süttitamisse nink Tähe nink Imme sündiwa / läbbi sinno pöha Poja Jesusse Nimme.
 31. Nink kui nemmä olliwa Palwust piddänu / sis lihko se Paik / kun nemmä koon olliwa: Nink nemmä saiwa kik pöha Waimuga teüdetus / nink pajatiwa Jummala Sönna Julgussega.
 32. Ent sel usklikkul Koggodussel olli ütz Süddä nink ütz Heng: Nink ützike es ütle ommast Hähst / sedda Omma ollewat / enge neil olli kik ütten.
 33. Nink ne Apostli anniwa suhre Wäega Tunnistust Issanda Jesusse Üllestössemissest / nink suhr Arm olli neide kike pähl.
 34. Sest keäke es olle neide seän / kel middäke puhdu: Sest mitto neid olli / kummil Nurme nink Maja olliwa / ne möiwä neid errä / nink töijewa seddä Hinda neist erramühdu Asjust
 35. Nink panniwa sedda Apostlide Jallutzite: Nink eggaüttelle jaeti seperrä / kui kelleke waja olli.
 36. Ent Joses / kä Apostlist Währnimmelt kutzuti Parnabas / (se om erraselletetu / Röhmu Poig) ütz Lewiht / kä perri olli Kiprist
 37. Sel olli Pöld / seddä möije temmä errä / nink töije se Raha / nink pand seddä Apostlide Jalluzitte.

Se V. Pähtük.

   Anania nink temmä Naise Sawira Achnus. Apostlide Immeteo; Wangiwihminne nink immetaolik Errapästminne; Tunnistus Jesussest. Gamalieli Nouw. Apostlide Röhmuga kannatetu Nuchtlus.

 1. Ent ütz Mehs Nimmega Ananias / Sawira omma Naisega / möije erra omma Hähd:
 2. Nink sallast errä sest Hinnast / omma Naise Teedmissega / nink töije ütte Ossa / nink pand seddä Apostlide Jallutzitte.
 3. Ent Peter üttel: Ananias / melles Satanas sinno Söand om teütnu / pöhäle Waimulle wölsi / nink se Nurme Hinnast errasallasta?
 4. Es sa tedda woinu piddäda / kui se sinno olli / nink kui se olli erramühdu / sis olli se kah sinno Meelewallussen? Kuis sa sedda Töhd ollet omma Söamette wötnu? Sinna ei olle mitte Innimistille / enge Jummalalle wölsnu.
 5. Ent kui Ananias neid Sönnu kuhld / sis satte temmä maha / nink heit Henge errä: Nink suhr Pelg tulli kike pähle / kumma seddä kuhliwa.
 6. Ent ne nohre Mehe tössiwa ülles / nink wöttiwa teddä errä / kanniwa tedda wälja / nink mattiwa teddä maha.
 7. Ent lähüd kolme Tunni Aja perräst sündi / et kah temmä Naine sisse tulli / nink es tijä mitte / mes olli sündinu.
 8. Ent Peter koste telle: Ütle mulle / kas teije ni kalliste seddä Nurme ollete erramühnu? Ent temmä üttel: Ja / ni kalliste.
 9. Sis üttel Peter temmä wasta: Kuis teije nida ollete ütte lepnu Issanda Waimo kiusata? Nätze neide Jalla / kum̃a sinno Mehst omma maha matnu / omma Usse een / n. sahwa siño wäljä kandma.
 10. Nink temmä satte seddämaid maha temmä Jalgu ette / nink heit Henge errä: Ent kui ne nohre Mehe sisse tulliwa /sis löisiwa nemmä teddä kohlu ollewat / nink kanniwa teddä wälja / nink mattiwa teddä temmä Mehe mannu maha.
 11. Nink suhr Pelg tulli se koggona Koggodusse nink kike pähle / kumma seddä kuhliwa.
 12. Ent läbbi Apostlide Käe sündi paljo Tächte / nink Immet Rachwa seän: (Nink nemmä olliwa kik üttemeelelikkult Salomoni Kummin.)
 13. Ent muist es tohi keäke neide sekkä heitä: Enge Rachwas piddi neist paljo Lukku.
 14. Ent ikkes tekki ennämb pähle neid / kumma se Issanda sisse usksiwa / suhr Hulk Mehi nink Naisi: )
 15. Nida et nemmä Uhlitze pähle Többitzid wäljä kanniwa / nink panniwa neid Sängi nink Wohtide pähle / et kui Peter tullesz / temmä Warri mönd neist üllewarjusz.
 16. Ent suhr Hulk neist Jerusalemmi ümbre ollewa Lihnust / tulliwa kah kokko / nink kanniwa Többitzid nink rojatzist Waimust waiwatuid: Ne saiwa kik terwesz.
 17. Ent se Körge Preester / nink kik kumma temmaga olliwa / tössi ülles / (kumma Saduzeerdi Usku olliwa /) nink saiwa teüs Weha:
 18. Nink heidiwa omme Kässi Apostlide külge / nink panniwa neid Wangi Torni kinni.
 19. Ent se Issanda Engel awwas Öhse Wangi Torni Usse ülles / weddi neid wäljä nink üttel:
 20. Minge / nink pajatage saisten Jummala Koan Rachwale kik sesinatze Ello Sönnu.
 21. Ent kui nemmä seddä kuhliwa / sis lätziwa nemmä warra hommogult Jummala Kotta / nink oppetiwa. Ent se Körge Preester tulli / nink kumma temmäga olliwa / nink kutziwa kokko Suhrt Kohut / nink kik Israeli Laste Wannambid / nink lähätiwa WangiTorni neid tohma.
 22. Ent kui ne Sullase tulliwa / sis es löwwä nemmä neid mitte Wangi Tornin / nink lätziwä taggasi / nink kuhlutiwa seddä
 23. Nink ütliwa: WangiTorni löisime kül köwwaste kinni ollewat / nink Wachti wäljän Usse een saiswat: Ent kui meije ülles awwasime / sis es löwwä meije keddäke sähl sissen.
 24. Ent kui se Preester nink Jummala Koa Pähmehs / nink Körge Preestre neid Sönnu kuhliwa / sis jäiwä nemmä katte Kaalo pähle neide perräst / mes sest piddi sahma.
 25. Sis tulli ütz / töije neile Sönna nink üttel: Nätze / ne Mehe / kumbe teije olleteWangipannu / omma Jummala Koan / saiswa nink oppetawa Rachwast.
 26. Sis lätz se Pähmehs Sullastega sinnä / nink töije neid errä / ei mitte wäggisi. (Sest nemmä pelgsiwa Rachwast / et nemmä es sahsz Kiwwega heidetus.)
 27. Nink kui nemmä neid töiwa / sis sähdsiwa nemmä neid Suhre Kochto ette: Nink se Körge Preester küsse neilt
 28. Nink üttel: Es meije teid kangede olle errakeelnu sel Nimmel oppetada? Nink nätze / teije ollete Jerusalemmi omma Oppussega teütnu / nink tahate sesinatze Innimisse Werd meije pähle tösta.
 29. Ent Peter nink ne Apostli kostsiwa nink ütliwa: Jummalat sünnis ennämb kuhlda kui Innimissi.
 30. Meije Wannambide Jummal om ülles errätanu Jesust / kumba teije ollete erratapnu / nink Puh pähle pohnu.
 31. Seddä om Jummal Sahtjasz nink Önnisteggijäsz omma häh Käega üllendänu / Israelile Pattust kähndmist / nink Pattu Andisandmist andma.
 32. Nink meije olleme neistsinatzist Könnist temmä Tunnistaja / nink se pöha Waim / kumba Jummal neile om andnu / kumma temmä Sönna wötwa.
 33. Ent kui nemmä sedda kuhliwa / sis lätz se läbbi neide Söame / nink peijewa Nouwo neid erratappa.
 34. Ent ütz Wariseer tössi Suhren Kochtun / Nimmega Gamaliel / ütz Kirjatundja / kummast kik Rachwas paljo Lukku piddi / se käsk Apostlid weidi wäljä wijä
 35. Nink üttel neide wasta: Israeli Mehe / kajege neide Mehste man / mes teije tahate tettä.
 36. Sest enne neidPeiwi tössi Teüdas / nink üttel henda middäke ollewat / nink temmä perrä heit Hulk lähüd nellisadda Mehist: Se tappeti errä / nink kik / kumma tedda usksiwa / omma errapillatu / nink tüchjä löpnu.
 37. Perrast sedda tössi Judas se Galilealinne / Ülleskirjotamisse Peiwil / nink weddi paljo Rachwast henne perrä: Sesamma om kah hukka sahnu / nink kik kumma tedda usksiwa / ne omma laggewalle ajetu.
 38. Nink nühd ütle minna teile: Jätke maha neist Mehist / nink laske neid olla: Sest kui se Nouw / echk se Teggo Innimissist om / kül se sis tüchjä löppeb:
 39. Ent kui se Jummalast om / sis ei woi teije seddä tüchjasz tettä / et teid kah ei löita Jummalat wasta taplewat.
 40. Nink nemmä wöttiwa temmä Nouwo / nink heiksiwa neid Apostlid / pessiwa neid / nink es kässe neid mitte pajatada Jesusse Nimmel / nink lassiwa neid wallale.
 41. Sis lätziwa nemmä Röhmuga Suhre Kochto eest errä / et nemmä olliwa ausasz peetu temmä Nimme perrast Tikko kannatada:
 42. Nink nemmä es jättä mitte maha eggapeiw Jummala Koan nink Kottun oppetada / n. Jesust Kristust röhmsaste kuhlutada.

Se VI. Pähtük.

   Waisteandmisse Pählekaeja. Teppani pähle kaibatas.

 1. Ent neil Peiwil / kui Jüngrid paljo pähle suggesi / tössi Nürriseminne Greekalissist Hebrealiste wasta / et eggapeiwatzen Orjussen neide Naise erräpölleti.
 2. Ent ne katztöistkümmend kutziwa sedda Jüngre Hulka kokko / nink ütliwa: Meil ei sünni mitte Jummala Sönna maha jätta / nink Laudu orjata.
 3. Sis otzke nühd Wellitze teije seast seitze Mehst / kummil häh Tunnistus om / nink teüs pöha Waimu n. Tarkust / kumbe meije selle Tarwidusselle woime sähda.
 4. Ent meije tahame jähda kindmäste Palwusse nink Sönna Orjamisse pähle.
 5. Nink se Könne olli se koggona Hulka Meelest häh: Nink nemmä wallitziwa Teppanit / Mehst teüs Usku nink pöha Waimo / nink Wilippit / nink Prokorust / nink Nikanort / nink Timonit / nink Parmenat / nink Niggolast Juda Ussu Wötjat Antiochiast.
 6. Neid sähdsiwa nemmä Apostlide ette: Nink kui nemmä olliwa Palwust piddanu / sis panniwa nemmä Kässi neide pähle.
 7. Nink Jummala Sönna kaswi / nink Jüngride Arw lätz wäega suhresz Jerusalemmin: Nink suhr Hulk Preestrid / olli Ussul sönnawötlik.
 8. Ent Teppan teüs Usku nink Wäkke / teggi suhrt Immet nink Tächte Rachwa sean.
 9. Sis tössiwa mönne Kerkust / kumb kutzuti Libertihnre / nink Kireenre / nink Aleksandrihnre Kerk / nink kumma Kiliast nink Asiast olliwa / nink küssitelliwa Teppaniga.
 10. Nink nemmä es woi wasta panna selle Tarkuselle nink Waimulle / kumma läbbi temmä pajat.
 11. Sis tallitiwa nemmä mönd Mehi / kumma ütliwa / et meije olleme kuhlnu tedda Teotussi Sönnu pajatawat / wasta Mosest nink Jummalat.
 12. Nink nemmä kihotiwa Rachwast nink Wannambid nink Kirjatundjid / nink tulliwa temmä pähle / hahriwa tedda kinni / n. weiwa tedda Suhre Kochto ette.
 13. Nink nemmä sähdsiwa üles katz kawwalid Tunnistajid / ne ütliwa: Sesinane Mehs ei jätta mitte maha Teotussi Sönnu pajatada sesinatze pöha Paiga nink Sähdusse wasta.
 14. Sest meije olleme kuhlnu tedda ütlewat / et Jesus Nazarettist / se sahb sedda paika errahäetama / nink neid Kombid töisite teggema / kumbe Moses meile om andnu.
 15. Nink kik / kumma Suhren Kochtun istewa / kaijewa temmä pähle / nink näiwa temmä Palget / kui Engli Palget.

Se VII. Pähtük.

   Teppan kostab henne eest / wannast Leppingust / Jummala Armust nink Ilma Luhnastaja Towotamissest / nink Judaliste kangest Wastapannemissest; hukkatas erra n. heidetäs Kiwwega kohlusz.

 1. Sis üttel se Körge Preester: Kas se ni om?
 2. Ent temmä üttel: Mehe Wellitze nink Wannamba / kuhlge: Se Auwustusse Jummal neüt henda meije Wannamballe Abrahamile / kui temmä Mesopotamia Mahl olli / enne kui temmä Haranin elli:
 3. Nink üttel temmä wasta: Minne wälja ommast Mahst / nink ommast Höimust / nink tulle se Mah sisse / kumba minna sulle sah neütma.
 4. Sis lätz temmä Galdea Mast wälja / nink elli Haranin. Nink perrästtemmä EssaKohlmist / sis assut temmä tedda se Mah sisse / kum̃an teije nühd elläte:
 5. Nink temmä es anna telle Perrandust se sissen / ei Jalla laijake: Nink temmä towot telle sedda anda piddada / nink temmä Seemnille temmä perrä / kui temmal weel Last es olle.
 6. Ent Jummal pajat nidade: Sinno Seemen sahb wöhrasollema wöhral Mahl / nink nemmä sahwa teddapannema orjama / nink kurjaste piddama nellisadda Ajastaiga.
 7. Nink sedda Rachwast kumba nemmä sahwa orjama / taha minna sundi / üttel Jummal. Nink perräst sedda sahwa nemmä wälja minnema / nink minno orjama sensinatzen Paigan.
 8. Nink temmä and neile Ümbreleikamisse Leppingut: Nink nida sünnit temmä Isaakit / nink leigas teddä ümbre kattesamal Peiwäl: Nink Isaak sünnit Jakobit / nink Jakob katztöistkümmend Wannambid.
 9. Nink ne wanna Essa möijewa Kaddeussest Joseppit errä Egipti Mahle: Nink Jummal olli temmäga:
 10. Nink temmä päst teddä errä kigest temmä Willitzussest / nink and telle Armo nink Tarkust Waraoni Egipti Mah Kunninga een / nink sähd tedda Wallitzejasz ülle Egipti Mah / nink temmä koggona Koa.
 11. Sis tulli Nälg üllekoggonaEgipti nink Kanaani Mah / nink suhr Hedda: Nink meije Wannamba es löwwa Söhki.
 12. Ent kui Jakob kuhld Egipti Mahl Terri ollewat / sis lähät temmä sinnä eesmält meije Wannambid.
 13. Nink töistkörra tutti Josep ommist Wellitzist / nink Waraonile saije Joseppi Suggu teeda.
 14. Sis lähät Josep nink kutz omma Essa Jakobit / nink kik omma Sukku / seitzekümmend pähle wihs Henge.
 15. Nink Jakob lätz alla Egipti Mahle / nink temmä kohli erra / nink meije Wannamba.
 16. Nink neid wihdi Sichemi / nink panti Hauda / kumba Abraham Raha eest olli ostnu Hemori Latzist / Sichemi Essast.
 17. Ent kui seTowotusseAig lähüde tulli / kumba Jummal Abrahamile olli wandnu / sis kaswi Rachwas / nink suggesi Egipti Mahl /.
 18. Senni kui töine Kunningas tössi / kä Joseppist middäke es tija.
 19. Se käwwe Kawwalussega meije Suggu perrä / nink peije kurjaste meije Wannambid / et neid nohri Latzi piddi wäljä heidetäma / et nemmä Ello es jähsz.
 20. Sel Ajal sündi Moses / nink olli Jummalal kaunis Latz / nink rawwitzeti kolm Kuhd omma Essa Majan.
 21. Ent kui temmä wälja heideti / sis wöt tedda Waraoni Tüttar ülles / nink kaswat tedda hennele Pojasz.
 22. Nink Mosest oppeteti kigen Egipti Mah Tarkussen: Nink temmä olli wäggew Sönnun nink Töhn.
 23. Ent kui temmä nellikümmend Ajastaiga wanna olli / sis tulli temmä Söamette / kajema minnä omme Wellitzid neid Israeli Latzi.
 24. Nink kui temmä näggi üttele Lihga sündiwat / sis lätz temmä appi / nink päst erra sedda kel Lihga tetti / nink löi maha Egiptilist.
 25. Ent temmä möttel omme Wellitzid moistwat / et Jummal läbbi temmä Käe neile sahsz Luhnastamist andma: Ent nemmä es moista sedda mitte.
 26. Ent töisel Peiwäl tulli temmä neide mannu / kui nemmä rihdliwa / nink nohm neid Raho piddäda / nink üttel: Mehe / teije ollete Wellitze: Melles teije töine töiselle Lihga tehde?
 27. Ent se / kä Lähembälle Lihga teggi / taugas teddä errä nink üttel: Kes sinno Pähmehesz nink Sundjasz meije ülle sähdnu?
 28. Kas sa minno kah tahat errätappa / nida kui sa heilä Egiptilist erratapsit?
 29. Ent Moses paggesise Könne perrasterrä / nink olli wöhras Madiani Mahl / kun temmä katz Poiga sünnit.
 30. Nink kui nellikümmend Ajastaiga teüs olliwa / sis neüt henda temmale seIssandaEngel Sinai Mäe Lahnen tullitzen Wössun.
 31. Ent kui Moses sedda näggi / sis pand temmä sedda Näggemist Immesz: Nink kui temmä mannu lätz kajema / sis tökki Issanda Hähl temmä wasta:
 32. Minna olle sinno Wannambide Jummal / Abrahami Jummal / nink Isaaki Jummal / nink Jakobi Jummal. Ent Moses heiti errä / nink es tohi mitte sinnä kajeda.
 33. Ent se Issand üttel temmä wasta: Pästa erra omme Zooge Jallust / sest se Asse kumma pähl sinna saisat / om pöha Mah.
 34. Minna olle nättennännu omma Rachwa Willitzust / kumb Egipti Mahl om / nink olleneide Puchkmistkuhlnu / nink ollemahatulnu neid erräpästma: Nink nühd tulle / minna tahasinnolähätada Egipti Mahle.
 35. Sedda Mosest / kumba nemmä errasalgsiwa / nink ütliwa: Kes om sinno Pählikkusz nink Sundjasz sähdnu? Sedda lähät Jummal Pählikkusz nink Luhnastajasz läbbi Engli Käe / kä henda Wössun temmäle neüt.
 36. Sesamma weddi neid wälja / nink teggi Immet nink Tächte Egipti Mahl / nink werrewen Merren / nink Lahnen / nellikümmend Ajastaiga.
 37. Se om sesamma Moses / kä Israeli Latzile om üttelnu: Se Issand teije Jummal sahb teile ütte Proweeti errätama teije Wellitzist / kui minno: Sedda peate kuhlma.
 38. Sesamma om se / kä Koggodussen olli Lahnen / se Engliga / kä temmäga pajat Sinai Mäe pähl nink meije Wannambidega / kä ellawid Söñu saije meile anda.
 39. Kummal meije Wannamba es taha sönnawötlikko olla / enge tauksiwateddäerrä / nink kähniwa henda ommin Söamen Egipti Mahle
 40. Nink ütliwa Aaronile: Teh meile Jummalid / kumma meije een keüwa: Sest meije ei tija mes selle Moselle om jochtonu / kä meid Egipti Mahst om wälja tohnu.
 41. Nink nem̃ä teijewa Wassikat neil Peiwil / nink töiwa Owwrid selle Währ-Jummalalle / nink röhmustiwa henda omma Käe Töhst.
 42. Ent Jummal kähnd henda / nink and neid errä orjama Taiwa Wäkke: Nida kui kirjotet om Proweete Rahmatun: Kas teije kah ollete / Israeli Kodda / mulle Tapmisse Owwrid nink Owwrid tohnu / neil neljalkümnel Ajastajal Lahnen?
 43. Nink teije wöttite wasta Molochi Telti / nink teije Jummala Remwani Tähe / neid Palgid / kumbe teije ollete tennu neid kummardada: Nink minna taha teid errä wija tolle pohle Pabilonit.
 44. Se Tunnistusse Telt olli meije Wannambil Lahnen / nida kui se neile olli ette sähdnu / kä Moselle pajat / et temmä sedda piddi teggema se Kojo perra / mes temmä olli nännu.
 45. Kumba meije Wannamba kah wasta wöttiwa / nink weiwa sedda Josua ga se Mah sisse / kumb Pagganide Käjen olli / kumbe Jummal wäljä aije meije Wannambide Palge eest / ammak Tawida Peiwini:
 46. Kä Armo löis Jummala een / nink pallel Ellämist löidä Jakobi Jummalalle.
 47. Ent Salomon teggi temmäle Kotta.
 48. Ent se Kigekörgemb ei ellä mitte Kättega tettu Koan / nida kui Proweet ütleb:
 49. Taiwas om minno Järg / ent Mah minno Jalla Tuggi. Mährast Kotta es teije tahatemulletettä / ütleb se Issand? Echk kumb es om minno Hengüsse Paik?
 50. Es minno Kässi seddä kik olle tennu?
 51. Kange Kahla / nink ümbreleikamatta Söamist nink Körwust / teije pannete ikkes pöha Waimu wasta / kui teije Wannamba / nida kah teije.
 52. Kumba Proweeti ei olle teije Wannamba perrankiusanu? Nink omma errätapnu neid / kumma enne omma kuhlutanu se Öigeda Tullemissest / kumma Erräandjasz nink Tapjasz teije nühd ollete sahnu?
 53. Kumma ollete sahnu Sähdust läbbi Engli Tallitamisse / nink ei olle seddä mitte piddanu.
 54. Ent kui nemmä seddä kuhliwa / sis lätz se läbbi neide Söame / nink järriwa Hambid tem̃ä pähle.
 55. Ent kui temmä teüs olli pöha Waimo / sis kaije temmä ülles Taiwa pohle / nink näggi Jummala Auwustust / nink Jesust Jummala hähl Käel saiswat:
 56. Nink üttel: Nätze / minna näe Taiwa wallale ollewat / nink seddä Innimisse Poiga Jummala hähl Käel saiswat.
 57. Sis tennitiwä nemmä suhre Hählega / nink peijewa omme Körwu kinni / nink kargsiwa kik üttemeelelikkult temmä pähle.
 58. Nink nemmä heitsiwa teddä Lihnast wäljä / nink loiwa Kiwwe temmä pähle: Nink ne Tunnistaja panniwa maha omme Reiwid ütte nohre Mehe Jallutzitte / se kutzuti Saulus /
 59. Nink nemmä heidiwa Kiwwega Teppanit / kä heigas nink üttel: Issand Jesus / wötta minno Waimo wasta.
 60. Ent temmä satte Pölwile maha / nink tennit suhre Hählega: Issand / errä arwako neile mitte seddä Pattu. Nink kui temmä seddä olli üttelnu / sis uino tem̃ä.)

Se VIII. Pähtük.

   Apostlide Perränkiusatus nink Erräpillaminne. Samaria Mah Ümbrekähnminne. Simmoni Ristminne / Achnus nink Nuchtlus. Mohra Mah Kammereri immetaolik Ümbrekähnminne nink Ristminne.

 1. Ent Saulussel olli häh Meel temmä Surmast. Nink tolsammal Peiwäl tössi suhr Perrankiusaminne se Koggodusse wasta / kumb olli Jerusalemmin: Nink kik saiwa erräpillatus Juda nink Samaria Mahle / ilma Apostlid.
 2. Ent mönne jummalapelgliko Mehe korristiwa Teppanit / n. teiwa suhrt Kaibust temmä ülle.
 3. Ent Saulus pohst errä seddä Koggodust / nink lätz Koast Kotta / töije wäljä Mehi nink Naisi / nink pand neid Wangi.
 4. Sis käwwewä ne Erräpillatu ümbrekaut / nink kuhlutiwa seddä Sönna.
 5. Ent Wilip tulli alla Samaria Mah Lihna / nink üttel neile Juttust Kristussest.
 6. Ent Rachwas pand üttemeelelikkult tähelle / mes Wilippist ütteldi / kui nemmä kuhliwa nink näijewa neid Immetächte / kumbe temmä teggi.
 7. Sest rojatze Waimu lätziwä tenniten suhre Hählega mitmast wäljä: Nink paljo Luhwallutze n. Jallotumma saiwa terwesz.
 8. Nink suhr Röhm tössi tonsamman Lihnan.
 9. Ent ütz Mehs Nimmega Simmon / kä enne ton Lihnan olli nöidman olnu / nink essit errä Samaria Mah Rachwast / nink üttel hendä suhre Mehe ollewat.
 10. Kumba kik tähelle panniwa / weikust ammak suhreni / nink ütliwa: Temmä om se suhr Jummala Wäggi.
 11. Ent nemmä panniwa teddä seperräst tähelle / et temmä neid kawwa Aiga omma Nöidussega olli essitanu.
 12. Ent kui nemmä Wilippit usksiwa / kä neile Juttust piddi Jummala Rikkussest / nink Jesusse Kristusse Nimmest / sis lassiwa Mehe nink Naise hendä risti.
 13. Sis usk kah Simmon essi / nink kui temmä olli ristitu / sis peije temmä hendä Wilippi mannu: Nink kui temmä näggi Tächte nink suhri wäggewid Tekko sündiwät / sis jämmäti temmä errä.
 14. Ent kui ne Apostli Jerusalemmin kuhliwa / et Samaria Mah Jummala Sönna olli wastawötnu / sis lähätiwa nemmä neide mannu Petrit nink Jahni:
 15. Kui ne sinnä tulliwa / sis peijewa nemmä Palwust neide eest / et nem̃ä pöha Waimo sahsse.
 16. (Sest temmä es olle weel kenki pähle neide seäst saddanu / enge nemmä olliwa ützindä ristitu Issanda Jesusse Nimme pähl.)
 17. Sis panniwa nemmä Kässi neide pähle / nink nemmä saiwa pöha Waimo.)
 18. Ent kui Simmon näggi / et pöha Waim läbbi Apostlide Käe Pählepannemisse anti / sis ängäs temmä neile Raha
 19. Nink üttel: Andke mulle kah seddä Woimust / et kenne pähle minna Kät panne / se pöha Waimo sahgo.
 20. Ent Peter üttel temmä wasta: Sinno Raha kaddoge sinnoga üttelisse / et sa mötlet / Jummala Andet Raha läbbi sahwat sahdus.
 21. Sul ei olle Ossa echk Perrandust sensinatzen Sönnan: Sest sinno Südda ei olle mitte öige Jummala een.
 22. Seperräst kähnä ümbre sestsinatzest ommast Kurjussest / nink palle Jummalat / et jelle sinno Söame Mötte sulle sahsz andisantus.
 23. Sest minna näe sinno mörrun Sappin / nink Üllekochto Sölmen ollewat.
 24. Ent Simmon koste nink üttel: Pallege teije minno eest Issandat / et middäke sest minno pähle ei tulle / mes teije ollete üttelnu.
 25. Kui nemmä nühd olliwa tunnistanu / nink se Issanda Sönna pajatanu / sis kähniwa nemmä taggasi Jerusalemmi / nink kuhlutiwa Armo Oppust mitman Samaria Mah Lihnan.
 26. Ent Issanda Engel pajat Wilippi wasta / nink üttel: Tösse ülles / nink minne Launangut wasta / se Tee pähle / kumb Jerusalemmist alla lät Gazahe / sesamma om perräto.
 27. Nink temmä tössi ülles nink lätz: Nink nätze / ütz Mohra Mah Mehs / Kandazesse Mohra Mah Kunninglikko Emmändä woimolik Kammerer / kumb olli ülle kige temmä Warra / se olli tulnu Jerusalemmi / Jummalat kummardama.
 28. Nink temmä olli taggasi tulleman / nink iste omman Töllan / nink luggi Proweeti Esaiast.
 29. Ent Waim üttel Wilippille: Minne nink astu Tölla mannu.
 30. Ent Wilip johsk sinnä mannu / nink kuhld teddä Proweeti Esaiast luggewat / nink üttel: Kas sa kah moistat mes sa loet?
 31. Ent temmä üttel: Kuis minna woi moista / kui mulle keäke ei selletä? Nink temmä pallel Wilippit Tölda astu / nink temmä mannu istu.
 32. Ent se Kirja Tük / kumba temmä luggi / olli se: Temmä om kui Lammas wihd tappa: Nink kui Woon waik om omma Püggäjä een / nida ei olle temmä omma Suhd ülles awwanu.
 33. Temmä Allandussen om temmä Sundus erräwoetu / ent kes sahb temmä Pölwe errä pajatama? Kui temmä Ello sest Mahst erräwoetas.
 34. Nink se Kammerer koste Wilippille / nink üttel: Minna palle sinno / kelt es se Proweet seddä ütleb? Hennesest essi / wai üttest töisest?
 35. Sis awwas Wilip omma Suhd / nink naksi tohst sammast Kirjast temmäle Armo Oppust Jesussest kuhlutama.
 36. Ent kui nemmä Teed möhdä lätziwä / sis tulliwa nemmä ütte Wee mannu: Nink se Kammerer üttel: Nätze / sihn om Wessi: Mes mulle keeläb Ristmist?
 37. Ent Wilip üttel: Kui sinna kigest Söamest ussut / sis woib se olla. Temmä koste nink üttel: Minna ussu / Jesust Kristust Jummala Poiga ollewat.
 38. Nink temmä käsk Tölda kinni piddädä: Nink nemmä astiwa möllemba maha Wette / Wilip nink se Kammerer: Nink temmä rist teddä.
 39. Ent kui nemmä Weest wäljä astiwa / sis hahrd Issanda Waim Wilippit errä / nink se Kammerer es näe: teddä mitte ennämb: Enge temmä lätz omma Teed Röhmuga.
 40. Ent Wilip löiti Azotin: Nink läbbi minnen kuhlut temmä Armo Oppust kigille Lihnulle / senni kui temmä Zesariahe tulli.

Se IX. Pähtük.

   Saulus kiusab Kristileiste perrä; Kähntas immetaolikkult ümbre nink oppetetas; Oppetab Rachwast wäggewaste; Perrankiusatas. Peter tehb Eeneast terwesz / nink errätab Tabitat Kohljist ülles.

 1. Ent Saulus löhtz weel ikkes Ähwwärdamisse nink Tapmissega Issanda Jüngride wasta / nink lätz Körge Preestri mannu /
 2. Nink pallel temmält Rahmatuid Tamaskusse Koggodussille / et kui temmä eäle keddäke se Tee pähl löwwäsz ollewat / Mehi echk Naisi / temmä neid kinnikeüdetu Jerusalemmi weäsz.
 3. Nink kui temmä minnemän olli / nink Tamaskusse lähüde tulli / sis paist äkkitzelt Walgus Taiwast temmä ümbre:
 4. Nink temmä satte maha Mah pähle / nink kuhld Hähld hennele ütlewat: Saul / Saul / mes sinna minno perränkiusat?
 5. Ent temmä üttel: Issand / kes sa ollet? Ent se Issand üttel: Minna olle Jesus / keddä sinna perränkiusat. Sul sahb rasse ollema / Astla wasta pökkada.
 6. Sis üttel temmä Wärrisemisse nink Erräjämmätämissega: Issand / mes sa tahat / et minna peä teggema? Nink se Issand üttel temmä wasta: Tösse ülles / n. minne Lihna / sähl sahb sulle ütteldämä / mes sinna peät teggemä.
 7. Ent ne Mehe / kumma temmäga Tee pähl olliwa / saisiwa nink olliwa erräheitinu / kuhliwa seddä Hähld kül / n. es näe keddäke.
 8. Ent Saulus tössi Mahst ülles: Nink kui temmä omme Silmi ülles awwas / sis es näe temmä keddäke: Nink nemmä wöttiwa teddä Kät pitte / nink weddiwä teddä Tamaskohe.
 9. Nink temmä es näe kolmel Peiwäl mitte / nink es söh nink es joh kah middäke.
 10. Ent ütz Jünger olli Tamaskun Nimmega Ananias / se wasta üttel se Issand Näggemissen: Ananias: Temmä üttel: Issand / sihn ma olle.
 11. Sis üttel se Issand temmä wasta: Tösse ülles / nink minne tohe Uhlitzette / kumb kutzutas öigesz / nink küssi Juda Koan ütte perrä / kel Nimmi om Saul / Tarsest: Sest nätze / temmä peäb Palwust.
 12. Nink temmä om nännu Näggemissen ütte Mehst Nimmega Ananias sisse tullewat / nink Kät temmä pähle pannewat / et temmä jälle näesz.
 13. Ent Ananias koste: Issand / minna olle mitmast kuhlnu sestsinatzest Mehest / kui paljo Kurja temmä sinno Pöhille om tennu Jerusalemmin.
 14. Nink temmäl om sihn Woimus Körge Preestrist kinni keütä kik / kumma sinno Nimme appi heikwa.
 15. Ent se Issand üttel temmä wasta: Minne / sest sesinane om mul erräwallitzetu Annum / minno Nimme Pagganide nink Kunningide / nink Israeli Laste ette kanda.
 16. Sest minna taha telle neütä / kui paljo temmä minno Nimme perräst peäb kannatama.
 17. Sis lätz Ananias errä / nink tulli sinnä Kotta: Nink kui temmä Käe temmä pähle olli pannu / sis üttel temmä: Saul Welli / Issand om minno lähätanu (Jesus / kä hendä sulle se Tee pähl om neütnu / kumba sinna tullit /) et sinna jälle näesz/ nink pöha Waimo ga sahsz teüdetus.
 18. Nink seddamaid puddesi temmä Silmi pählt maha kui Sohmusse / nink temmä näggi seddämaid jälle: Nink temmä tössi ülles nink ristiti.
 19. Nink kui temmä olli Söhki wötnu / sis saije tem̃ä kindmäsz. Nink Saulus olli mönd Peiwi Jüngride ga Tamaskun.
 20. Nink temmä üttel seddamaid neide Kerkun Juttust Kristussest / et sesamma om Jummala Poig.
 21. Ent kik / kumma seddä kuhliwa / heitiwa errä / nink ütliwa: Es se olle sesamma / kä Jerusalemmin perrankiusas kik / kumma seddä Nimme appi heiksiwa / nink om seperräst tennä tulnu / et temmä neid kinnikeüdetu errä weäsz Körge Preestride mannu?
 22. Ent Saulus saije ikkes wäggewämbasz / nink währd errä neid Judalissi / kumma Tamaskun elliwä / nink neüt ülles / et sesinane om Kristus.)
 23. Nink mönne Peiwä perräst / peijewa Judalisse ütten Nouwo / teddä errätappa.
 24. Ent Saulussel saije neide Nouw teedä. Nink nem̃ä wachtsiwa Öh nink Peiwä Wärrätun teddä errätappa.
 25. Ent ne Jüngre wöttiwa teddä Öhse / nink lassiwa teddä Korwin läbbi Mühri maha.
 26. Ent kui Saulus Jerusalemmi tulli / sis kaije tem̃ä Jüngride sekkä heitä: Nink kik pelgsiwa teddä / nink es ussu: teddä mitte Jüngrit ollewat.
 27. Ent Parnabas wöt teddä / nink weije teddä Apostlide mannu / nink juttust neile / kuitao temmä Tee pähl seddä Issandat olli nännu / nink et temmä temmäga olli pajatanu / nink kuitao temmä Tamaskun julgede olli pajatanu Jesusse Nimmel.
 28. Nink temmä olli neidega sisse nink wäljä keümän Jerusalemmin / nink pajat julgede Issanda Jesusse Nimmel.
 29. Nink temmä pajat nink küssitelli kah Greekalistega: Ent nem̃ä tabbaliwa teddä errätappa.
 30. Ent kui ne Wellitze seddä kuhliwa / sis sahdiwa nemmä teddä Zesariahe / nink lähätiwa teddä Tarsoni.
 31. Sis olli nühd Koggodussil Raho üllekoggonaJuda nink Galilea nink Samaria Mah / suggesiwa nink käwwewä Issanda Peljun / nink saiwa pöha Waimo Röhmustamissega teüdetus.
 32. Ent sündi / kui Peter kigin Paigun läbbi lätz / et temmä kah neide Pöhide mannu tulli / kumma Liddan elliwä.
 33. Sähl löis temmä ütte Innimist Nimmega Eeneas / kattessa Ajastaiga Wohte pähl pöddewat / se olli luhwallone.
 34. Nink Peter üttel temmä wasta: Eeneas / Jesus Kristus süttitago sinno: Tösse ülles / nink teh hennele essi Wohtet. Nink temmä tössi seddamaid ülles.
 35. Nink teddä näiwa kik / kumma Liddan nink Saronin elliwä / nesamma kähniwa hendä Issanda pohle.
 36. Ent Joppen olli ütz Jüngri Emmand / Nimme ga Tabita / se om erraselletet sewera ütteld / kui Mötz Kitz: Sesamma olli teüs Hähtekko nink Waisteandmist / kumbe temmä teggi.
 37. Ent neilsammul Peiwil sündi / et temmä többitzesz woeti / nink kohli errä. Nink nemmä mösksiwa teddä / nink panniwa teddä Pöhningo pähle.
 38. Ent sest et Lidda Joppe lähükessen olli / sis kuhliwa ne Jüngre Petrit sähl ollewat / nink lähätiwa katz Mehst temmä mannu / nink palsiwa / et tem̃ä es wihwisz neide mannu tulla.
 39. Nink Peter tössi ülles nink lätz neidega: Kui temmä sinnä tulli / sis weiwä nemmä teddä Pöhningo pähle / nink ne Läsja Naise saisiwa kik temmä ümbrel / iksiwa nink neütsiwa temmäle neid Särki nink Reiwid / kumbe Tabita neide man ollen olli tennu.
 40. Ent kui Peter kik olli wäljä ajanu / sis satte temmä Pölwile maha / nink piddi Palwust: Nink kui temmä hendä se Keha pohle olli kähndnu / sis üttel temmä: Tabita / tösse ülles. Ent temmä awwas ülles omme Silmi: Nink kui temmä Petrit näggi / sis tössi temmä isto.
 41. Ent temmä and telle Kät / nink töst teddä ülles / nink kutz neid Pöhi nink Läske / nink sähd teddä elläwelt neide ette.
 42. Nink se saije teedä läbbi koggona Joppe: Nink paljo usksiwa Issanda sisse.
 43. Nink se sündi / et temmä mönd Peiwä Joppehe jäije / ütte Simmoni mannu / se olli Nachksep.

Se X. Pähtük.

   Korneel sahb omma Majaga usklikkusz.

 1. Ent ütz Mehs olli Zesarian / Nimmega Korneel / se Wäe Pähmehs / kumb kutzuti Italissesz
 2. Wagga nink jummalapelglik kige omma Koaga / nink and paljo Waisteandid Rachwale / nink pallel ikkes Jummalat.
 3. Se näggi awwalikkult Näggemissen lähüd üttesämal Peiwä Tunnil / Jummala Englit henne mannu sisse tullewat / nink telle ütlewat: Korneel.
 4. Ent kui temmä temmä pähle kaije / sis sai tem̃ä pelglikkusz n. üttel: Mes om / Essand? Ent temmä üttel temmä wasta: Sinno Palwus nink Waisteandminne om Mälletussesz Jummala ette ülles tulnu.
 5. Sis lähäta nühd Mehi Joppehe / nink lasse kutzu Simmonit / kä Währnim̃elt kutzutas Petrisz.
 6. Sesamma om Majan ütte Nahapesjä Simmoni man / kummal Kodda om Jerwe wehren: Se sahb sulleütlema / mes sinna peät teggemä.
 7. Ent kui se Engel errä lätz / kä Korneeliga pajat / sis kutz temmä katz ommast Perrest / nink ütte jummalapelglikko Söddamehst / neist / kumma temmä man Wachti piddiwä
 8. Nink kui temmä neile seddä kik olli ' juttustanu / sis lähät temmä neid Joppehe.
 9. Ent töisel Peiwäl / kui nemmä Tee pähl olliwa / nink Lihna lähüde tulliwa / sis lätz Peter ülles Tarre pähle / Palwust piddämä / kuwendel Tunnil.
 10. Ent temmä olli issone / nink tacht süwwä. Nink kui nemmä telle (Söhki) walmistiwa / sis satte temmä Oimusselle:
 11. Nink näggi Taiwast wallale ollewat / nink ütte Annumat henne mannu maha tullewat / kui suhrt Linna / neljä Nukke pähl kinnikeüdetu / nink Mah pähle maha lastawat:
 12. Se sissen olli kigesuggutzid nellijallutzid Mah Elläjid / nink Mötzalissi / nink Maokeisi / nink Lindo Taiwa alt.
 13. Nink Hähl tekki temmä wasta: Tösse ülles / Peter / tappa nink söh.
 14. Ent Peter üttel: Ei mitte / Essand: Sest minna ei olle eäle söhnu mes erräkeeltu echk rojane om.
 15. Nink se Hähl üttel töist puchku temmä wasta: Mes Jummal om pohastanu / seddä errä arwako sinna erräkeeltu ollewat.
 16. Nink se sündi kolmkörd. Nink se Annum woeti jälle ülles Taiwatte.
 17. Ent kui Peter se ülle henne sissen katte kaalo pähl olli / mes jelle se Näggeminne ollesz / mes temmä näggi / nätze / sis saisiwa ne Mehe / kumma Korneelist olliwa lähätetu / Wärräja een / nink küssewa Simmoni Kotta.
 18. Nink nemmä heiksiwa nink nausiwa / kas Simmon / kä Währnimmelt kutzutas Petrisz / sähl Majan ollesz.
 19. Ent kui Peter se Näggemisse pähle möttel / sis üttel Waim temmä wasta: Nätze / kolm Mehst otzwa sinno:
 20. Ent tösse ülles / astu maha / nink minne neidega / nink errä mötlego mitte katzite / sest minna olle neid lähätanu.
 21. Nink Peter ast maha neide Mehste mannu / kumma Korneelist temmä mannu olliwa lähätetu / nink üttel: Nätze /minna olle se / keddä teije otzite: Mes Assi se om / kum̃a perräst teije sihn ollete?
 22. Ent nemmä ütliwa / Korneel se Pähmehs / öige nink jummalapelglik Mehs / kummal häh Tunnistus om kigest Juda Rachwast / om pöhäst Englist Näggemissen mannitzetu / sinno omma Maija kutzu / nink Sönnu sinnust kuhlda.
 23. Sis kutz temmä neid sisse / nink wöt neid Öhmaija. Ent töisel Peiwäl lätz Peter neidega wäljä / nink mönne neist Wellitzist / kumma Joppest olliwa / lätziwa temmäga.
 24. Nink töisel Peiwäl tulliwa nemmä Zesariahe: Ent Korneel oht neid / nink olli kokko kutznu omme Höimu nink lähembid Söppru.
 25. Ent kui Peter sisse tulli / sis lätz Korneel temmä wasta / satte maha temmä Jalgu ette / nink kummard teddä.
 26. Ent Peter töst teddä ülles / nink üttel: Tösse ülles: Minna olle kah essi Inniminne.
 27. Nink kui temmä temmäga olli pajatanu / sis lätz temmä sisse / nink löis paljo / kumma olliwa kokko tulnu.
 28. Nink temmä üttel neide wasta: Teije tijäte / et Juda Mehel ei sünni wöhra mannu lähündeda echk tulla: Ent mulle om Jummal neütnu / et minna ütteke Innimist ei peä erräkeeltusz echk rojatzesz piddämä.
 29. Seperräst olle minna kah wastapannematta tulnu / kui minno kutzuti. Sis küssi minna nühd / melles teije minno ollete kutznu?
 30. Sis üttel Korneel: Minna olle nelli Peiwä senni Tunnini pahstnu / nink üttesämäl Tunnil peije minna Palwust omman Koan: Nink nätze ütz Mehs sais minno een wallosan Reiwan:
 31. Nink üttel: Korneel / sinno Palwus om kuhltu / nink sinno Waisteandminne om mälletetu Jummala een.
 32. Sis lähäta nühd Joppehe / nink kutzu Simmonit / kä Währnimmelt kutzutas Petrisz: Sesamma om Majan Simmoni se Nahapesja man / Jerwe wehren: Kui temmä sijä sahb / sis sahb temmä sulleütlema.
 33. Sis lähäti minna seddamaid sinno mannu: Nink sinna ollet häste tennu / et sa ollet tulnu. Nühd olleme meije sihn kik üttenkoon Jummala een / kik kuhlma / mes sulle Jummalast om kästu.
 34. Ent Peter awwas ülles omma Suhd / nink üttel: Nühd tunne minna töttest / et Jummal ei kaje mitte mähratzest Suggust Inniminne om:
 35. Enge kigesuggutze Rachwa sean / om se tem̃al wastawötlik / kä teddä pelgäb n. Öigust tehb.
 36. Se om se Sönna / kumba temmä om lähätanu Israeli Latzile / nink kuhlutanu Rauwo Jesusse Kristusse läbbi: Sesamma om kike Essand.
 37. Teije tijäte seddä Sönna / kumb om sündinu ülle koggona Juda Mah / nink alletu Galilea Mahlt / perrastseddä Ristmist / kummast Jahn Juttust üttel:
 38. Kuitao Jummal Jesust Nazarettist om woidnu pöha Waimu nink Wäega / kä om ümbre keünu / nink Hähd tennu nink süttitanu kik / kumma Kurratist olliwa errawährtu / sest Jummal olli temmäga.
 39. Nink meije olleme Tunnistaja kigest / mes temmä om tennu Juda Mahl / nink Jerusalemmin: Kumba nemmä omma errätapnu / nink Puh külge pohnu
 40. Seddä om Jummal ülles errätanu kolmandel Peiwäl / nink om teddä lasknu awwalikkusz sahda:
 41. Ei mitte kigille Rachwale / enge Jummalast enne errawallitzetu Tunnistajille / meile / kumma temmäga olleme söhnu nink johnu / perrast seddä / kui temmä om üllestösnu Kohljist.)
 42. Nink temmä om meid käsknu Rachwale kuhlutada nink tunnistada / et temmä om se Jummalast säetu Ellawide nink Kohljide Sundja.
 43. Sestsinatzest tunnistawa kik Proweeti / et läbbi temmä Nimme peawa pattu Andisandmist sahma kik / kumma temmä sisse uskwa.
 44. Kui Peter neid Sönnu weel pajat / sis satte pöha Waim kike pähle / kumma seddä Sönna kuhliwa.
 45. Nink ne Uskliko Ümbreleikamissest / kumma Petriga olliwa tulnu / jämmätiwa errä / et kah Pagganide pähle pöha Waimo Ande kallati.
 46. Sest nemmä kuhliwa neid Keelil pajatawat / nink Jummalat wäega kitwat. Sis koste Peter:
 47. Kas woib keäke Wet keelda / et neid es peasz ristitäma / kumma pöha Waimo omma sahnu / nida kui meijeke?
 48. Nink temmä käsk neid risti Issanda Nimmel: ) Sis palsiwa nemmä tedda mönd Peiwi henne mannu jähda.

Se XI. Pähtük.

   Petri Wastakostminne minkperräst temmä Pagganide mannu om lännu. Armo Oppus kuhlutetas kigin Paigun. Eesmänne Ristirachwas. Nälg Antiochian. Kahjaggaminne Waistille.

 1. Ent ne Apostli nink Wellitze / kumma Juda Mahl olliwa / kuhliwa / et kah Paggana Jummala Sönna olliwa wastawötnu.
 2. Nink kui Peter ülles tulli Jerusalemmi / sis rihdliwä ne temmäga / kumma Ümbreleikamissest olliwa
 3. Nink ütliwa: Sinna ollet Mehste mannu sisse lännu / kummil Eennachka om / nink ollet neidega söhnu.
 4. Ent Peter naksi neile Körra perräst juttustama / nink üttel:
 5. Minna olli Joppe Lihnan Palwust piddämän / nink näije Oimussen Näggemist / ütte Annumat maha tullewat kui suhrt Linna / neljä Nukkega Taiwast maha lastawat / nink se tulli senni kui minno mannu:
 6. Kui minna seddä tähele pannen kaije: Sis näije minna nellijallozid Mah Elläjid / nink Mötzaleisi / nink Maokeisi / nink Taiwa Lindo.
 7. Ent minna kuhli Hähld mulle ütlewät: Tösse ülles / Peter / tappa nink söh.
 8. Ent minna ütli: Eimitte Issand: Sest minno Suh sisse ei olle weel eäle middäke errakeeltu echk rojast lännu.
 9. Ent se Hähl koste mulle töist puchku Taiwast: Mes Jummal om pohastanu / seddä erra arwako sinna erräkeeltusz.
 10. Nink se sündi kolm körd: Nink kik tömmati jälle ülles Taiwatte.
 11. Nink nätze / seddämaid saisiwa kolm Mehst se Koa een / kumman minna olli / ne olliwa Zesariast minno mannu lähätetu.
 12. Ent se Waim üttel mulle neidega minnä / ilma katzitemötlematta: Ent minnoga tulliwa kah nesinatze kuhs Welle / nink meije lätzime se Mehe Kotta.
 13. Nink temmä kuhlut meile kuitao temmä Englit omman Koan olli nännu saiswat nink telle ütlewät: Lähäta Joppehe Mehi / nink kutzu tennä Simmonit / kä Währnimmelt kutzutas Petrisz
 14. Se sahb sulle Sönnu ütlema / kummin sinna nink kik sinno Maja sahb önsasz sahma.
 15. Ent kui minna naksi könnelema / sis satte pöha Waim neide pähle / nida kui meijeke pähle Algmissen.
 16. Sis mötli minna se Issanda Sönna pähle / kui tem̃ä üttel: Jahn om kül Weega ristnu / ent teid peäb pöha Waimuga ristitäma.
 17. Kui nühd Jummal neile ütte arwolist Andet om andnu nida kui meileke / kumma Issanda Jesusse Kristusse sisse ussume / kes minna sis olli / et minna Jummalat ollesz woinu keeldä?
 18. Kui nemmä seddä kuhliwa / sis jäiwä nemmä waik / nink kittiwä Jummalat nink ütliwä: Sis om kah Jummal Pagganille Pattust kähndmist andnu Ellusz.
 19. Ent no / kumma olliwa errapillatu se Perrankiusatusse läbbi / kumb Teppani pähle tössi / lätziwä ümbrekaut ammak Wönizehe nink Küprehe nink Antiochiatte / nink es pajata seddä Sönna kelleke / kui ennege Judalistille.
 20. Ent mönne neist olliwa Küpre nink Küreni Mehe / ne lätziwa Antiochiatte / nink pajatiwa Greekaliste wasta / nink kuhlutiwa Issandat Jesust.
 21. Nink Issanda Kässi olli neidega: Nink suhr Luggu saije usklikkusz / nink kähnd hendä se Issanda pohle.
 22. Ent se Könne kuhlti neist se Koggodusse Körwil / kumb Jerusalemmin olli: Nink nemmä lähätiwa Parnabat Antiochiatte minnemä.
 23. Kui temmä sinnä saije / nink seddä Jummala Armo näggi / sis saije temmä röhmsasz / nink mannitz kik kindmä Söamega se Issanda pähle jähdä.
 24. Sest temmä olli wagga Mehs nink teüs pöha Waimo nink Usku. Nink paljo Rachwast suggesi Issandalle pähle.
 25. Ent Parnabas lätz wälja Tarsohe Saulust otzma: Nink kui temmä teddä löis / sis töije temmä teddä Antiochiatte.
 26. Nink sündi / et nemmä koggona Ajastaja Koggodussen kokko tulliwa / nink oppetiwa paljo Rachwast / n. Jüngrid kutzuti eesmält Antiochian Risti Rachwasz.
 27. Neilsammul Peiwil tulliwa Proweeti Jerusalemmist Antiochiatte.
 28. Nink ütz neist Nimmega Agabus tössi nink kuhlut läbbi Waimo / et suhr Nälg sahsz tullema ülle kige Ilma: Kumb kah sündi Keisri Klaudiusse al.
 29. Ent Jüngrist wöt eggaütz ette / se perrä kui kelleke Joud olli / neile Wellitzille Abbisz lähätäda / kumma Juda Mahl elliwä:
 30. Seddä teiwä nemmä kah / nink lähätiwa Wannambide mannu läbbi Parnaba nink Saulusse Käe.

Se XII. Pähtük.

   Jakkabi Surm. Petri immetaolik Errapästminne. Herodesse Körkus nink Hukkasahminne.

 1. Ent tol Ajal wöt Kunningas Herodes Kätte / mönnele Koggodussest Kurja tettä.
 2. Nink temmä tap erra Jakkabit / Jahni Welle / Möhgaga.
 3. Nink kui temmä näggi seddä Judaliste Meeleperräst ollewat / sis wöt temmä pähle se kah Petrit kinni. (Ent sis olliwa maggusa Leiwä Peiwä.)
 4. Nink kui temmä teddä olli kinniwötnu / sis pand temmä teddä Wangi Torni / nink and teddä nelli Neljändiko Söamehste Kätte hoita: Nink perräst Pascha Püha möttel temmä teddä erratappa.
 5. Nink Peter peeti kül Wangin / ent Koggodussest peeti jätmätta Palwust temmä eest Jummala pohle.
 6. Nink kui Herodes teddä tacht ette tuwwa / sis maggasi Peter tolsammal Öhl katte Söamehste waijel / katte Ahilide ga kinnikeüdetu / nink Hoidja hoidsiwa Usse een Wangi Torni.
 7. Nink nätze / Issanda Engel sais sähl / nink Walgus paist Kotta: Nink temmä taugas Petri Külge / errät teddä ülles nink üttel: Tösse pea ülles. Nink temmä Ahila sattewa maha temmä Käest.
 8. Nink se Engel üttel temmä wasta: Keüdä Wöhd wöhle / nink kängi Jalgu: Nink temmä teggi nida. Nink temmä üttel telle: Heidä omma Särki henne ümbre / nink tulle minno perrä.
 9. Nink tem̃ä tulli wälja nink lätz temmä perrä / nink es tijä mitte et se töisi olli / mes se Engli läbbi sündi: Enge temmä möttel hendä Näggemist näggewät.
 10. Ent kui nemmä eesmätze nink töise Wahi läbbi olliwa lännu / sis tulliwa nemmä se rawwaze Wärräjä ette / kumb Lihna weäb / se awwati neile hennest essi ülles: Nink nemmä lätziwä wälja nink käwwewä ütte Uhlitzet eddisi: Nink se Engel lachku seddämaid temmäst erra.
 11. Nink kui Peter jälle henne mannu tulli / sis üttel temmä: Nühd tijä minna töttest / et se Issand omma Englit om lähätanu / nink minno errapästnu Herodesse Käest / nink kigest Juda Rachwa Ohtmissest.)
 12. Nink kui temmä perrä möttel / sis tulli temmä Maria / Jahni Emmä Kotta / kä Währnimmelt kutzutas Markus / kun paljo olliwa kokko tulnu nink peijewa Palwust.
 13. Ent kui Peter Wärräjä Usse pähle kopput / sis tulli Neützik wälja kullema / Nim̃ega Rode.
 14. Nink kui temmä Petri Hähld tuhs / sis es awwa temmä Wärräjat ülles Röhmu perräst / enge johsk sisse / nink kuhlut Petrit Wärräja een saiswat.
 15. Ent nemmä ütliwa temmä wasta: Sinna sonnit. Ent temmä üttel töttest ni ollewat. Ent nemmä ütliwa: Se om temmä Engel.
 16. Ent Peter jäije kopputama. Nink kui nemmä ülles awwasiwa / sis näiwä nemmä teddä / nink heitiwa errä.
 17. Ent temmä heit neile Käega waik olla / nink juttust neile kuitao se Issand teddä WangiTornist olli wälja weddänu: Nink temmä üttel: Kuhlutage seddä Jakkabille nink Wellitzille. Nink temmä lätz wälja nink lätz erra töise Paika.
 18. Ent kui Walge saije / sis es olle weidi Murret Söamehste sean / mes jelle Petrille sündinu.
 19. Nink kui Herodes teddä otz / nink es löwwä / sis lask temmä Wahist Kochtun nauda / nink käsk neid erräwijä: Nink temmä lätz erra Juda Mahlt Zesariatte / nink wiwi sinnä.
 20. Ent Herodessel olli Mötte Türo nink Sidoni Rachwa ga söddada: Ent nemmä tulliwa kik üttemeelelikkult temmä mannu / nink leppitiwa Kunninga Sängi Kaejat Plastust / nink palsiwa Rauwo: Sest neide Mah piddi hendä Kunninga Mahst toitma.
 21. Ent üttel säetu Peiwäl pand Herodes kunninglikko Echtet Sälgä / nink iste Kochto Järje pähle / n. teggi Könnet neide wasta.
 22. Ent Rachwas tennit: Se om Jummala Hähl / nink eimitte Innimisse Hähl.
 23. Nink seddämaid löi teddä Issanda Engel / et temmä Jummalalle Auwo es anna: Nink temmä söhdi erra Maokeisist nink heit Henge erra.
 24. Ent Jummala Sönna kaswi nink suggesi.
 25. Ent Parnabas nink Saulus tulliwa taggasi Jerusalemmist / kui nemmä omma Ammetit olliwa teütnu / nink wöttiwa kah hennega Jahni / kä Währnimmelt kutzutas Markussesz.

Se XIII. Pähtük.

   Pahwel nink Parnabas säetas muile Maile Juttust ütlema; teggewa Par Jehut echk Elimast söggedasz; kähnwä hendä Judaliste Wastapannemisse perräst Pagganide pohle.

 1. Ent Antiochian olliwa ton sähl ollewa Koggodussen mönne Proweeti nink Oppetaja / Parnabas nink Simeon / kumb kutzuti Niger / nink Luzius Kürenist / nink Manahen / kä Herodesse üttega neist neljäst Wallitzajist olli ütten kaswatetu / nink Saulus.
 2. Kui nesamma Issandat orjsiwa nink pahstiwa / sis üttel pöha Waim: Lahutage mulle erra Parnabast nink Saulust selle Töhle / kummale minna neid olle kutznu.
 3. Sis pahstiwa nemmä nink peiwä Palwust / nink kui nemmä olliwa Kässi neide pähle pannu / sis lassiwa nemmä neid erra.
 4. Nink kui nesinatze pöhast Waimust olliwa wäljä lähätetu / sis tulliwa nemmä Seleükiahe / nink sählt lätziwa nemmä Laiwaga Küprihe.
 5. Nink kui nemmä Salaminin olliwa / sis kuhlutiwa nemmä Jummala Sönna Judaliste Kerkun: Ent Jahn olli neil kah Orjasz.
 6. Ent kui nemmä se Saare läbbi olliwa lännu ammak Pawuhe / sis löisiwa nemmä ütte Nöija / ütte kawwala Proweeti / se olli Judalinne / kummal Nimmi olli Par Jehu /
 7. Se olli Mahwallitzaja Sergio Pahwli / ütte moistliko Mehe man. Se kutz henne mannu Parnabast nink Saulust / n. pühs Jummala Sönna kuhlda:
 8. Ent Elimas se Nöid sais neide wasta / (sest nidade selletetas erra tem̃ä Nimmi /) n. pühs Mah Wallitzajat Ussust errakähnda.
 9. Ent Saulus ( kä kah Pahwlisz kutzutas) teüs pöha Waimo kaije temmä pähle nink üttel:
 10. O sinna Kurrati Latz / teüs kike Kawwalust nink kigesuggust Pettust / kige Öigusse Wainlanne / es sinna maha jätta ümbrekähnda Issanda öiget Teid?
 11. Nink nätze nühd / se Issanda Kässi om sinno pähl: Nink sinna sahtsökkeollema / nink ei sah:Päiwänäggemä Tükki Aiga. Nink seddämaid satte Hämmärus nink Pimmedus temmä pähle: Nink temmä käwwe ümbrekaut nink otz Käeweddäjid.
 12. Kui se Mah Wallitzaja näggi mes sündi / sis usk temmä / n. immetelli ülleIssandaOppusse.
 13. Nink kui Pahwel nink no / kumma temmä ga olliwa / sählt erralätziwa / sis tulliwa nemmä Pamwilia Mah Pergenni. Ent Jahn lachkuneisterra / nink lätz taggasi Jerusalemmi.
 14. Ent nemmä lätziwa Pergennist läbbi nink tulliwa Pisidia Mah Antiochiatte / nink lätziwa pöhal Peiwäl Kerko / nink istewa maha.
 15. Ent perrästSähdusse nink ProweeteLuggemist / lähätiwä Kerko Pähliko neide mannu nink ütliwa: Mehe Wellitze / kui teil om Mannitzemisse Sönna Rachwa wasta / sis ütlege.
 16. Sis tössi Pahwel / heit Käega nink üttel: Israeli Mehe / nink kumma Jummalat pelgäte / kuhlge.
 17. Sesinatze Israeli Rachwa Jummal om errawallitzenu meije Wannambid / nink seddä Rachwast üllendänu / kui nemmä Wöhra olliwa Egipti Mahl / nink omneid körge Käewarre ga sestsammastwäljä weddänu.
 18. Nink lähüd nellikümmend Ajastaiga om temmä neide Kombidkannatanu Lahnen.
 19. Nink kui temmä seitze Sukku Rachwast Kanaani Mahst olli errahäetanu / sis and temmä neile neide Mahd Lihsko Heitmisse perrä.
 20. Nink lähüd kolmsadda pähle wihskümmend Ajastaiga perräst seddä / sis and temmä neile Sundjid Samueli se Proweetini.
 21. Nink tohst Ajast pühsiwä nemmä Kunningat / nink Jummal and neile Sauli Rissi Poiga / ütte Mehst Penjaminni Suggust / nellikümmend Ajastaiga.
 22. Nink kui temmä teddä olli erra heitnu / sis töst temmä neile Tawidat Kunningasz: kummast temmä tunnisten üttel: Minna olle löidnu Tawidat Jesse Poiga / ütte Mehst minno Söame perrä / se sahbkik minno Tachtmistteggemä.
 23. Sesinatze Seemnist om Jummal Towotusse perrä ülles errätanu Israelille Önnisteggijat Jesust /
 24. Perräst seddä kui Jahn enne olli kuhlutanu / enne temmä Sisseastmist / Pattust kähnmisse Ristmist kigelle Israeli Rachwalle.
 25. Ent kui Jahn seddä Johskmist olli teütnu / sis üttel temmä: Keddäs teije minno mötlete ollewat? Minna ei olle mitte / enge nätze / temmä tulleb minno perrä / kummal minna auwus ei olle temmä Jalla Kängä pästä.
 26. Mehe Wellitze / Abrahami Suggu Latze / nink kumma teije seän Jummalat pelgäwä / teile om sesinatze Önsusse Sönna lähätetu.
 27. Sest kumma Jerusalemmin elläwä / nink neide Pähliko / et nemmä seddä es tunne / ei kah neide Proweete Hähld / kumbe egga pöha Peiwä ülles loetas / ne om̃a neid Kohut moisten teütnu:
 28. Nink kui nemmä ütteke Surma Sühdä es löwwä / sis palsiwa nemmä Pilatust teddä errahukkata.
 29. Nink kui nemmä kik olliwa teütnu / mes temmäst om kirjotetu / sis wöttiwa nemmä teddä Puh pählt maha / nink panniwa teddä Hauda.
 30. Ent Jummal om teddä Kohljist ülleserrätanu.
 31. Nink temmä om henda neütnu mitto Peiwä neile / kumma temmägä Galilea Mahlt Jerusalemmi olliwa ülles lännu / kumma omma temmä Tunnistaja Rachwa wasta.
 32. Nink meije kuhlutame teile kah seddä Towotust / kumb meije Wannambide wasta om sündinu / et Jummal seddä om teütnu meile / neide Latzile / kui temmä Jesust om ülles errätanu.)
 33. Nida kui kah töisen Laulun om kirjotetu: Sinna ollet minno Poig / minna olle sinno tähmba sünnitanu.
 34. Ent sest et temmä tedda Kohljist om ülles errätanu / et temmä eale es peä mäddänema / ütleb temmä nidade: Minna taha teile seddä töttelikko Tawida Armo anda.
 35. Seperrast ütleb temmä kah töisen Paigan: Sinna ei sah mitte perrä andma / et sinno Pöha Erramäddänemist näesz.
 36. Sest Tawid / kui temmä ommal Ajal Jum̃ala Meele perrast olli orjanu / om uinonu / nink omme Wannambide mannu pantu / nink om Erramäddänemist nännu:
 37. Ent kedda Jummal om ülles errätänu / se ei olle Erramäddänemist mitte nännu.
 38. Sis olgo teil nühd teeda / Mehe Wellitze / et teile sesamma läbbi Pattu Andisandmist kuhlutetas:
 39. Nink (Wabbaust) kigist / kummast teije Mosesse Sähdussen es woi öigesz sahda / se sissen sahb eggaütz / kä ussub / öigesz.
 40. Kajege nühd / et teije pähle ei tulle / mes Proweetin om ütteldu:
 41. Kajege Pölgja / nink pange Immesz / nink kaoke tüchja: Sest minna teh ütte Töhd teije Peiwil / ütte Töhd / kumba teije ei sah uskma / kui teile seddä keäke juttustab.
 42. Ent kui Judalisse Kerkust erra lätziwa / sis palsiwa neid Paggana pöha Peiwä waijel hennele neid Sönnu kuhlutada.
 43. Ent kui Kerko Rachwas erralachku / sis lätziwa paljo Judalissist nink Jummalapelglikkust JudaUssuwötjist Pahwli nink Parnaba perra: Nemmä pajatiwa neidega / nink mannitziwa neid Jummala Armo jähda.
 44. Ent töisel pöhal Peiwäl tulli pea se koggona Lihn kokko Jummala Sönna kuhlma.
 45. Ent kui Judalisse seddä Rachwast näiwa / sis saiwa nemmä teüs Weha / nink pajatiwa se wasta / mes Pahwlist ütteldi / pajatiwa wasta / nink teotiwa.
 46. Ent Pahwel nink Parnabas pajatiwa julgede nink ütliwa: Teile piddieesmält Jummala Sönnaütteldämä: Ent sest et teije seddä errapöllete / nink ei arwa henda essi iggawetze Ello währt / nätze / sis kähname henda Pagganide pohle:
 47. Sest nida om Issand meile käsknu: Minna olle sinno pandnu Pagganide Walgussesz / et sinna se Önsus ollesz ammak Mah Otzani.
 48. Ent kui ne Paggana seddä kuhliwa / sis saiwa nemmä röhmsasz / nink kittiwa se Issanda Sönna / nink usksiwa mitto neid iggawetzesz Ellusz olliwa säetu.
 49. Ent se Issanda Sönna laggosi wälja ülle tosamma koggona Mah.
 50. Ent Judalisse kihotiwa neid Jummalapelglikko / nink ausambat Naisi / nink Lihna Üllembid / nink töstiwa Perrankiusatust Pahwli nink Parnaba pähle / nink tauksiwa neid om̃ist Pihrist wälja.
 51. Ent nemmä puistiwa Tolmo omme Jalgu pählt neide pähle / nink tulliwa Ikoniatte:
 52. Ent Jüngrid teüdeti Röhmu nink pöha Waimuga.

Se XIV. Pähtük.

   Judaliste Tausminne Ikonian Pahwli nink Parnaba wasta / ne tagganawa sählt erra nink ütlewa muijal Juttust; tehwa Listran ütte / kä Jalloto sündinu / terwesz; keelwa Währjummala Pallemist. Pahwel heidetas sähl Kiwwega / nink lät Parnaba ga Antiochiatte.

 1. Ent Ikonian sündi / kui nemmä Judaliste Kerko kokku tulliwa / nink nidade pajatiwa / et suhr Hulk Judalissist nink Greekalissist usksiwa.
 2. Ent ne umbuskliko Judalisse kihotiwa nink teiwa wehatzesz Pagganide Meeld Welliste pähle.
 3. Sis wihwsiwa nemmä sinnä kawwa Aiga / nink oppetiwa julgest Issandan / kä ommale Armo Sönnale Tunnistust and / nink lask Tächte nink Immet sündida läbbi neide Käe.
 4. Ent Lihna Rachwa Hulk lachkuüttesterra: Nink mönne olliwa Judaliste pohl / ent mönne Apostlide pohl.
 5. Ent kui Mässaminne tössi Pagganist nink Judalissist neide Pählikuidega / et nemmä neid willitellesse nink Kiwwega lohsse /
 6. Sis saiwa nemmä sedda teeda / nink paggesiwa Lükaonia Lihnu sisse / Listrahe nink Terbeni / nink se ümbrekautze Mahle:
 7. Nink sähl kuhlutiwa nemmä Armo Oppust.
 8. Nink Listran olli Mehs / se es köchta Jallust / nink iste / nink olli Jalloto omma Emma Ihust sahni / se es olle eale keünu.
 9. Sesamma kuhld Pahwlit könnelewat: Nink kui temmä temmä pähle kaije / nink näggi et tel Usku olli terwesz sahda
 10. Sis üttel temmä suhre Hählega: Tösse öigede omme Jalgu pähle. Nink temmä karras ülles nink könd:
 11. Ent kui Rachwas näggi mes Pahwel olli tennu / sis töstiwa nemmä omma Hähld / nink ütliwa Lükaoni Keelel: Jummala om̃a Innimiste sahrnatzesz sahnu / nink meije mannu maha tulnu.
 12. Nink nemmä kutziwa Parnabast Jupiterisz: Ent Pahwlit Merkuriusz: Sest et temmä se Könneleja olli.
 13. Ent Jupiteri Pap / kä neide Lihna een olli / töije Härgi nink Wannikut Wärraja ette / nink tacht Rachwaga owwritzeda.
 14. Ent kui ne Apostli / Parnabas nink Pahwel sedda kuhliwa / sis kisksiwa nemmä omme Reiwid katzke / nink kargsiwa tenniten Rachwa sekkä /
 15. Nink ütliwa: Mehe / melles teije sedda tehde? Meije olleme kah selsammal Kannatussel allaheitlikko Innimisse / kui teijeke / nink kuhlutame teile / et teije henda peate kähndma / neist tüchjast / elläwa Jummala pohle / kä om tennu Taiwast nink Mahd nink Merd / nink kik mes neide sissen om:
 16. Kä mustsel Ajal om lasknu kik Pagganid neide omma Teed köndi.
 17. Nink siski ei olle temmä henda essi tunnistamatta jätnu / Hähd tetten / Taiwast meile Wichma nink wiljalikko Aiga anden / meije Söamid Söhgi nink Röhmuga teüten.
 18. Nink kui nemmä sedda olliwa üttelnu / sis waigistiwa nemmä waiwalisse Rachwast / et nemmä neile Towotust es panne.
 19. Ent sinnä tulliwa Judalisse Antiochiast nink Ikoniast / nink hukkotiwa Rachwast / nink loiwa Pahwlit Kiwwega / nink weddasiwa teddä Lihnast wälja / nink mötliwa teddä errakohlnus.
 20. Ent kui ne Jüngre tedda ümbrehatsiwa / sis tössi temmä ülles / nink lätz Lihna. Nink töisel Peiwal lätz temmä Parnabaga Terbeni.
 21. Nink kui nemmä selle Lihnalle Armo Oppust olliwa kuhlutanu / nink paljo Jüngrisz tennu / sis lätziwa nemmä taggasi Listrahe nink Ikoniatte nink Antiochiatte.
 22. Kinnitiwa Jüngride Henge / nink mannitziwa Usku jähda / nink et meije peame läbbi paljo Willitzusse Jummala Rikkusse sisse minnema.
 23. Nink kui nemmä neile eggäle Koggodusselle olliwa Wannambid töstnu / nink Pahstmissega Palwust piddanu / sis jättiwa nem̃ä neid Issanda Hohlde / kumma sisse nemmä olliwa usklikkusz sahnu.
 24. Nink kui nemmä Pisidia Mahlt olliwa läbbi lännu / sis tulliwa nemmä Pamwilia Mahle.
 25. Nink nemmä pajatiwa Pergenin sedda Sönna / nink lätziwa alla Attaliatte:
 26. Nink sählt lätziwa nemmä erra Laiwaga Antiochiatte / kust nemmä olliwa Jummala Armo Hohlde antu selle Töhle / kumba nemmä olliwa teütnu.
 27. Ent kui nemmä sinnä saiwa / sis koggosiwa nemmä Koggodust kokko / nink kuhlutiwa neile mes suhrt Asja Jummal neide ga olli tennu / nink et tem̃ä Pagganille Ussu Ust olli ülles awwanu.
 28. Nink nemmä es wiwi mitte weidi Aiga sinnä Jüngride ga.

Se XV. Pähtük.

   Pahwli Minneminne Antiochiast Jerusalemmi Ümbreleikamisse Rihdlemisse perrast. Apostlide Kokkotullemisse Kostus. Pahwli nink Parnaba Rihd Markusse perrast.

 1. Nink mönne tulliwa alla Juda Mahlt / nink oppetiwa Wellitzid: Kui teid ümbre ei leigata Mosesse Kombe perra / sis ei woiteijemitte önsasz sahda.
 2. Kui nühd Kärra tössi / nink Pahwlil nink Parnabal weidi Rihdlemist neidega es olle / sis sähdsiwa nemmä Pahwlit nink Parnabat / nink mönd muid neide seast / Apostlide nink Wannambide mannu ülles minnema Jerusalem̃i / sesinatze Küssimisse perrast.
 3. Nink neid sahdeti Koggodussest erra / nink lätziwa läbbi Wönizia nink Samaria Mah / nink kuhlutiwa Pagganide Ümbrekähndmist: Nink teiwa suhrt Röhmu kigille Wellitzille.
 4. Ent kui nemmä Jerusalemmi saiwa / sis woeti neid wasta Koggodussest nink Apostlist nink Wannambist / nink nemmä kuhlutiwa mähratzid Tekko Jummal neidega olli tennu.
 5. Sis tössiwa mönne Wariseerde Hulgast / kumma olliwa usklikkusz sahnu / nink ütliwa: Neid peäb ümbreleigatama / nink kästäma Mosesse Sähdust piddäda.
 6. Ent Apostli nink Wannamba tulliwa kokko seddä Könnet kajema.
 7. Ent kui paljo Rihdlemist tekki / sis tössiPeterülles nink üttel neide wasta: Mehe Wellitze / teije tijate et mustsest Ajast sahni Jummal meije sean om errawallitzenu / et Paggana läbbiminnoSuh Armo Oppusse Sönna peäwa kuhlma / nink uskma.
 8. Nink se Söametundja Jummal om neile tunnistanu / pöha Waimo neile anden / nida kui meileke:
 9. Nink temmä ei olle ütteke Wahet meije nink neide waijele tennu / nink om neide Söand läbbi Ussu pohastanu.
 10. Mes teije sis nühd Jum̃alat kiusate / Ikke Jüngride Kahla pähle panna / kumba meije Wannamba ei kah meije sutta kanda.
 11. Enge meije ussume läbbi Issanda Jesusse Kristusse Armo önsasz sahda / nida kui nemmäke.
 12. Sis jäi se terwe Hulk waik / nink kuhld Parnabat nink Pahwlit juttustawat / mährast Tächte n. Immet Jummal neide läbbi Pagganide sean olli tennu.
 13. Ent perrast / kui nemmä olliwa waik jähnu / koste Jakkab nink üttel: Mehe Wellitze / kuhlge minno:
 14. Simmon om juttustanu / kuitao Jummal eesmält om kajenu / Pagganist Rachwast wasta wötta ommale Nimmele:
 15. Nink sega sünniwa ütte ne Proweeti Sönna / nida kui kirjotet om:
 16. Perräst seddä taha minna jälle tulla / nink Tawida Korjust üllestettä / kumb maha om puddenu / n. taha temmä Mulko jälle kohendada / n. teddä ülles sähda:
 17. Et ne üllejähnu Innimisse Issandat peawa otzma / nink kik Paggana / kumbe ülle minno Nimmi om nimmitetu / ütleb se Issand / kä seddä kik tehb.
 18. Jummalal om kik temmä Töh Iggawest teeda.
 19. Seperrast arwa minna / et neid ei peä rassendetama / kumma hendäPagganist Jummala pohlekähndwa:
 20. Enge et neile kirjotetas henda hoita Währjummala Pürretussest / nink Portussest / nink Erraläppätussest / nink Werrest.
 21. Sest Mosel om mustsest Pölwist neid / kigin Lihnun / kumma tedda juttustawa / nink loetas egga pöha Peiwa Kerkun.
 22. Sis olli Apostlide nink Wannambide nink koggona Koggodusse Meelest häh / mönd Mehi neide seast wallitzeda / nink Pahwli nink Parnabaga Antiochiatte lähätada: Judast / kä Währnim̃elt kutzutas Parsabas / nink Silast / üllembid Mehi Welliste seast.
 23. Nink nemmä kirjotiwa läbbi neide Käe nidade: Apostli nink Wannamba nink Wellitze terwitawa neid Wellitzid Pagganist / kumma Antiochian Süria nink Zilizia Mahl omma.
 24. Sest et meije olleme kuhlnu / et mönne meist wälja minnen teid Sönnuga omma essitanu / nink teije Henge kattemötlikkusz tennu nink üttelnu / et teije henda peate laskma ümbreleigata / nink Sähdust piddämä / kummile meije sedda ei olle käsknu:
 25. Sis olleme meije / kumma üttemeelelikkult olleme kokko tulnu / hähsz tundnu / wallitzetu Mehi teije mannu lähätada / meije arma Parnaba nink Pahwliga
 26. Kumma Innimisse omma Henge om̃a errä andnu / meije Issanda Jesusse Kristusse Nim̃e eest.
 27. Sis olleme nühd lähätanu Judast nink Silast / kumma kah seddäsamma SuhSönnaga teile sahwa kuhlutama.
 28. Sest seddä om pöha Waim hähsz arwanu / nink meije / et ütteke Rasseust ennämb teile ei peä pähle pantama / kui ne tarwilisse Asja:
 29. Et teije hendä hoijate Währjummala Owwrist nink Werrest / nink Erraläppätussest / nink Portussest: Kui teije hendä se eest hoijate / sis tehde häste: Jähge terwesz.
 30. Kui nemmä nühd olliwa errälähätetu / sis tulliwa nemmä Antiochiatte. Nink kui nemmä Koggodust olliwa kokko kutznu / sis anniwa nemma neile sedda Rahmatut.
 31. Nink kui nemmä seddä olliwa luggenu / sis saiwa nemmä röhmsasz ülle se Röhmustamisse.
 32. Ent Judas nink Silas / kumma kah essi Proweeti olliwa / mannitziwa neid Wellitzid paljo Sönnuga nink kinnitiwa neid.
 33. Nink kui nem̃ä sinnä tükki Aiga olliwa wihwnu / sis lasti neid Rahoga Wellitzist errä Apostlide mannu.
 34. Ent Silasse Meelest olli häh sinnä jähdä.
 35. Ent Pahwel nink Parnabas wiwiwä Antiochiatte / oppetiwa nink kuhlutiwa mitma muhga Issanda Sönna.
 36. Ent mönne Peiwa perräst üttel Pahwel Parnaba wasta: Meije tahame taggasi minnä omme Wellitzid kajema eggän Lihnan / kumman meije se Issanda Sönna olleme kuhlutanu / kuitao neidega Järg om.
 37. Ent Parnabas tacht hennega wötta Jahni / kä kutzutas Markussesz:
 38. Ent Pahwel es arwa hähsz seddä hennega wötta / kä neist olli errätagganu Pamwilian / nink es olle mitte neidega se Töh mannu tulnu.
 39. Nink nisuggune Weha tössi neide sekkä / et nemmä ütz töisest errälachkuwa: Nink Parnabas wöt Markust henne mannu / nink lätz errä Laiwaga Küprehe:
 40. Ent Pahwel wallitz Silast / nink lätz errä / nink anti Jummala Armo Hohlde Wellitzist.
 41. Nink temmä lätz läbbi Süria nink Zilizia Mah / nink kinnit Koggodussi.

Se XVI. Pähtük.

   Pahwel wöttabListran Timoteustwasta nink leikab teddä ümbre / näeb Näggemist; kähnäb Wilippin Lidiat Jummala pohle; Ajab wälja ütte tundja Waimo; woetas seperräst kinni / nink pestäs; peäb Silasse ga Palwust Wangi Tornin; kähnäb Wangi Hoidjat Jummala pohle / nink lastasse möllemba wallale.

 1. Ent temmä tulli Terbenni nink Listrahe: Nink nätze / sähl olli ütz Jünger Nimmelt Timoteus / ütte uskliko Judalisse Naise Poig / ent temmä Essa olli Greekalinne:
 2. Sel olli häh Tunnistus neist Wellitzist / kumma Listran nink Ikonian olliwa.
 3. Seddä tacht Pahwel / et temmä temmäga wäljä lähsz: nink wöt kätte nink leigas teddä ümbre / neide Judaliste perräst / kumma neil Paigul olliwa: Sest nemmä tuhsiwa kik temmä Essä / et temmä olli Greekalinne olnu.
 4. Ent kui nemmä Lihnu läbbi lätziwä / sis anniwa nemmä neile neid Käsku hoita / kumma Apostlist nink Wannambist Jerusalemmin olliwa säetu.
 5. Sis kinniteti Koggodussi Ussun / nink eggapeiw suggesi ennämb Arwo pähle.
 6. Ent kui nemmä Wrigia nink Galazia Mah Kottussist läbbi lätziwa / keelti neid pöhast Waimust / seddä Sönna pajatada Asia Mahl
 7. Nink kui nemmä Misiatte tulliwa / sis kiusiwa nemmä Pitiniast läbbi minnä: Nink Waim es lasse neid mitte.
 8. Ent kui nemmä Misia Mah möhdä lätziwa / sis tulliwa nemmä alla Troadahe.
 9. Nink Näggeminne neüt hendä Pahwlille Öhse: Ütz Makedonia Mah Mehs sais / pallel teddä nink üttel: Tulle alla Makedonia Mahle / nink awwita meid.
 10. Ent kui temmä seddä Näggemist olli nännu / sis otzeme seddämaid wälja minnä Makedonia Mahle / nink ollime kindmä se pähl / et Issand meid olli kutznu neile Armo Oppust kuhlutama.
 11. Sis lätzime Troadast wälja / n. tullime ekwalt Samotrakiatte / n. töisel Peiwäl Neapolehe:
 12. Nink sählt Wilippihe / kumb om Makedonia Kottuse PähLihn / nink WabbaLihn. Ent meije wibime tohe Lihna mönd Peiwi.
 13. Nink pöhal Peiwäl lätzime Lihnast wälja Jöh wehrde / kun Palwust peeti: Nink mee istime maha / nink pajatime neile Naisille / kumma kokko tulliwa.
 14. Nink ütz Jummalapelglik Naine / Nimmelt Lüdia / ütz Purpuri Mühja / Tüateri Lihnast / kuhld kah: Selle awwas Issand Söand / et temmä tähele pand / mes Pahwlist ütteldi.
 15. Ent kui temmä nink temmä Kodda olli ristitu / sis pallel temmä neid nink üttel: Kui teije minno arwate Issandalle usklikko ollewat / sis tulge minno Maija / nink jähge sinnä. Nink temmä wäije meid.
 16. Ent kui meije Palwusselle lätzime / sis sündi / et ütz Neützik meije wasta tulli / sel olli Tundja Waim / se saht ommile Essandille paljo Tullu Laulmissega.
 17. Sesamma tulli Pahwli nink meije perrä / tennit n. üttel: Nesinatze Innimisse omma kigekörgemba Jum̃ala Sullase / kumma teile Önsusse Teed kuhlutawa.
 18. Nink seddä teije temmä mitto Peiwi: Ent Pahwlil olli sest Meelepaha / kähnd hendä ümbre nink üttel se Waimu wasta: Minna kässe sinno Jesusse Kristusse Nimmel temmäst wälja minnä. Nink temmä lätz tolsammal Tunnil wäljä.
 19. Ent kui temmä Essanda näijewa / et neide Saagi Lohtus erralöppi / sis wöttiwa nemmä Pahwlit nink Silast kinni / nink weddiwa neid Turro pähle Pählikuide ette.
 20. Nink kui nemmä neid Pähmehste ette olliwa wihnu / sis ütliwa nemmä: Nesinatze Innimisse essitawa errä meije Lihna / nink omma Judalisse.
 21. Nink nemmä kuhlutawa Kombid / kumma meil ei sünni wasta wötta / ei kah tettä / kumma Romalisse olleme.
 22. Nink Rachwas tössi kah neide pähle / nink ne Pähmehe kisksiwa errä neide Reiwid / nink käsksiwa neid Witzuga lachku.
 23. Nink kui nemmä neile paljo Löhki olliwa andnu / sis heidiwa nemmä neid Wangitorni / nink käsksiwa Wangihoitjat neid häste hoita.
 24. Kui sel nisuggune kange Sönna saije / sis heit temmä neid sissenpidditze Wangitorni / nink pand neide Jalgu Pakko.
 25. Ent kesk Öhse piddiPahwel nink SilasPalwust / nink kittiwa Jummalat: Nink Wangitu kuhliwa neid.
 26. Ent ülli äkkitzelt sündi suhr Mahwärriseminne / nida et kah Wangitorni Pochja heljosiwa: Nink seddamaid awwatikik Usseülles / nink kike Kabbla pässiwa wallale.
 27. Ent Wangihoitja wirgo ülles / nink kui temmä näggi Wangitorni Usse wallale ollewat / sis tömmas temmä wälja Möhka / nink tacht hendä essi erräsurmata / sest temmä möttel Wangituid erräpaggenus.
 28. Ent Pahwel tennit suhre Hählega / nink üttel: Errä tekko hennele middäke Kurja: sest meije olleme kik sihn.
 29. Ent temmä pühs Kühnalt nink karras sisse / naksi wärrisema / nink satte Pahwli nink Silasse ette maha.
 30. Nink temmä weije neid wäljä / n. üttel: Essanda / mes ma peä teggema / et ma önsasz sahsz?
 31. Ent nemmä ütliwa: Ussu Issanda Jesusse Kristusse sisse / sis saht sinna / n. sinno Maja önsasz.
 32. Nink nemmä pajatiwa telle se Issanda Sönna / nink kigille / kumma tem̃ä Koan olliwa.
 33. Nink temmä wöt neid wasta tolsammal Tunnil Öhse / mösk errä neide Hahwu: Nink lask seddamaid hendä nink kik Ommatzid risti.
 34. Nink temmä weije neid omma Maija / kat Lauda / nink röhmust hendä / et temmä kige omma Koaga Jummala sisse olli usklikkusz sahnu.
 35. Ent kui Walge olli sahnu / sis lähätiwa Pähmehe Lihna Sullasid sinnä / nink ütliwa: Lasse neid Innimissi wallale.
 36. Nink Wangihoitja kuhlut neid Sönnu Pahwlille: Et Pähmehe omma sijä lähätanu / et teid peäb wallale lastama. Sis minge nühd wälja / nink keüge Rahun.
 37. Ent Pahwel üttel neide wasta: Nemmä omma meid awwalikkult Kochtota pesnu / kumma Roma Mehe olleme / nink omma meid Wangitorni heitnu / nink taukwa meid nühd sallajalt wälja? Ei mitte / enge tulge nemmä essi / n. weddäge meid wälja.
 38. Nink Lihna Sullase kuhlutiwa neid Sönnu Pähmehstille: Nink nemmä pelgsiwa / kui nemmä neid kuhliwa Romaleisi ollewat.
 39. Nink nemmä tulliwa / nink mannitziwa neid / nink weiwa neid wälja / nink palsiwa neid Lihnast errä minnä.
 40. Nink nemmä lätziwa Wangitornist wälja / nink tulliwa Lüdia mannu: Nink kui nem̃ä Wellitzid olliwa nännu / sis röhmustiwa nemmä neid / n. lätziwä errä.

Se XVII. Pähtük.

   Pahwel ütleb Juttust Tessalonikan; perrankiusatas; pässeb Perroette / nink sählt lät temmä Judaliste Tausmisse perrast Ateeni Lihna / rihdleb sähl Ilmatarkuga / ütleb Juttust nink kähnab mönd Jummala pohle.

 1. Ent kui nemmä Amwipolist nink Apolloniast läbbi lätziwa / sis tulliwa nemmä Tessalonikatte / kun Judaliste Kerk olli.
 2. Ent Pahwel lätz omma Kombe perra neide mannu sisse / nink pajat neidega kolm pöha Peiwä Kirjast
 3. Awwas ülles nink pand neide ette / et Kristus piddi kannatama n. Kohljist ülles tausma / n. et sesamma om se Kristus / Jesus / kumba minna teile kuhluta.
 4. Nink mönne neist usksiwa nink heidiwa Pahwli nink Silasse perrä / suhr Hulk jummalapelglikkust Greekalissist / ei kah weidi üllembist Naisist.
 5. Ent umbuskliko Judalisse saiwa wehatzesz / nink wöttiwa henne mannu mönd alwa kurja Mehi / koggosiwa hendä ütte / nink töstiwa Mässamist Lihnan: Nink tüksiwa Jasoni Koa pähle / nink otzewa neid wälja weddäda Rachwa ette:
 6. Ent kui nemmä neid es löwwa / sis weddiwa nemmä Jasonit nink mönd Wellitzid Lihna Pählikide ette / nink tennitiwa: Nesinatze / kum̃a kik Ilma ülles pöhrwa / ne omma kah sijä tulnu /
 7. Neidsammu wöttab Jason wasta: Nink nesamma tehwa kik Keisri Kässu wasta / nink ütlewa töist Kunningat ollewat / Jesust.
 8. Ent nemmä kihotiwa Rachwast / nink Lihna Pählikuid / kumma sedda kuhliwa.
 9. Nink kui nemmä kül Kostust Jasonist nink muist olliwa sahnu / sis lassiwa nemmä neid wallale.
 10. Ent Wellitze lähätiwa seddamaid läbbi Öh Pahwlit nink Silast wälja Perroette: Kui ne sinnä saiwa / sis lätziwa nemmä Judaliste Kerko.
 11. Ent ne olliwa ausamba / kui ne / kumma Tessalonikast olliwa / ne wöttiwa seddä Sönna hähl Meelel wasta / n. juhrdliwa eggapeiw Kirjan / kas se nida ollesz.
 12. Sis usksiwa paljo neist / ei kah weidi Greekaliste ausambast Naisist nink Mehist.
 13. Ent kui Judalissil Tessalonikan teeda saije / et kah Perroen Jummala Sönna Pahwlist kuhluteti / sis tulliwa nemmä kah sinnä / n. ajeliwa Rachwast ülles.
 14. Ent ne Wellitze lähätiwa seddamaid Pahwlit erräminnema / ammak Jerwe mannu: Ent Silas n. Timoteus jäiwa sinnä.
 15. Ent ne / kumma Pahwlit sahdiwa / weiwa teddä ammak Ateeni: Nink kui nemmä olliwa Käsku sahnu Silasselle nink Timoteulle wijä / et nemmä pea temmä mannu tullesse / sis lätziwa nemmä errä.
 16. Ent kui neid Pahwel Ateenin oht / sis wehasi errä temmä Waim temmä sissen / kui temmä seddä Lihna kohalt Währjummala Orjussen näggi ollewat.
 17. Nink temmä pajat Judaliste nink Jummalapelglikkuidega Kerkun / nink kah Turro pähl eggapeiw neide wasta / kumma temmä mannu jochtuwa.
 18. Ent mönne Epikurileisist / nink Toiko Ilmatargust rihdliwa temmäga: Nink mönne ütliwa: Mes jelle se Lobbiseja tahab üttelda? Ent mönne ütliwa: Temmä näüs wastse Jummalide Kuhlutaja ollewat: Sest temmä olli neil Jesust nink Üllestössemistkuhlutanu.
 19. Nink nemmä wöttiwa teddä kinni / nink weiwa teddä Kochto Paika / nink ütliwa: Es meije woi teeda sahda / mes wastne Oppus se olnes / kumba sina pajatat?
 20. Sest sinna toht wöhrid Asju meije Körwule. Sis tahame nühd teeda mes se om.
 21. (Ent kigil Ateenileisil / nink kah neil Wöhril / kumma sähl olliwa / es läppe muhd middake / kui wastsid Sönnumid könnelda nink kuhlda.)
 22. Ent Pahwel sais kesset Kochto Paika / nink üttel: Ateeni Mehe / minna näe teid kigin Jummalide Orjussest paljo Lukku piddäwät:
 23. Sest minna olle läbbi minnen / nink teije pöha Orjussid kaijen / kah Altrid löidnu / kumma pähle olli kirjotet: TUNDMATTA JUMMALALLE. Keddä teije nühd teedmätta orjate / seddä kuhluta minna teile.
 24. Jummal / kä seddä Ilma / nink kik mes temmä sissen om / om tennu / sesamma / et temmä Taiwa nink Mah Essand om / ei ellä mitte Kättega tettu Koan:
 25. Temmä ei orjata kah Innimiste Käest / kui ollesz tel middäke waja / temmä annab essi kigille Ello nink Hengo / nink kik.
 26. Nink temmä om tennu üttest Werrest kik Innimiste Sukku kige Mah pähle elläma / nink om Mähra sähdnu / nink enne errä tallitanu / kui kawwa / nink kui kawwete neil om elläda:
 27. Et nemmä seddä Issandat otzisse / kas nemmä teddä sahsse hahrma nink löidmä: Echk temmä kül eggaüttest meije seast kawwen ei olle.
 28. Sest temmä sissen elläme / lihgume / nink olleme: Nida kui kah mönne teije Lauloteggijist omma üttelnu: Sest meije olleme kah temmä Suggu.
 29. Kui meije nühd Jummala Suggu olleme / sis ei peä : meije mitte mötlema / jummalikko Ollemist kullatze echk höbbeda echk kiwwitze Kojo arwolisse ollewat / kumma läbbi Innimisse Kunsti nink Errämötlemisse omma tettu.
 30. Nink siski om Jummal Rummalusse Aiga sallinu / nink nühd kässeb temmä kik Innimissi / kigin Paigun / hendä Pattust kähnda.
 31. Sest et temmä ütte Peiwä om sähdnu / kummal temmä seddä Ilma sahb sundma Öigussen / läbbi ütte Mehe / kumman temmä om sähdnu / nink peäb kigille ette Usku / perrast seddä kui temmä teddä Kohljist om ülles errätanu.
 32. Ent kui nemmä Kohljide Üllestössemist kuhliwa / sis nahriwa mönne seddä: Ent mönne ütliwa: Meije tahame sinno jälle se perrast kuhlda.
 33. Nink nida lätz Pahwel neide keskelt wälja.
 34. Ent mönne Mehe heidiwa temmä errä / nink usksiwa: Kumbe sean kah olli Tionisius / ütz Kochto Essand / nink ütz Naine Nimmega Tamaris / nink mönd muid temmäga.

Se XVIII. Pähtük.

   Pahwel tulleb Korintohe / tehb Töhd nink oppetab / tagganeb errä wastapannejist Judalissist Pagganide mannu; röhmustetas / temmä pähle kaibatas; ütleb Eweesun Juttust / nink tulleb Zesariatte. Apollo ütleb wäggewäste Juttust.

 1. Perrast seddä lätz Pahwel Ateenist errä / nink tulli Korintohe.
 2. Nink kui temmä ütte Judalist löis / Nimmega Aküla / se olli Pontust perri / kä nühd ilda olli tulnu Italia Mahlt / nink temmä Naist Priskillat / (seperrast et Keiser Klaudius olli käsknu / kik Judalissi Romast errätagganada /) sis lätz temmä neide mannu:
 3. Nink et neil üttesuggune Ammet olli / sis jäije temmä neide mannu / nink teggi Töhd: Sest nemmä olliwa omman Ammetin Teldi-Teggija.
 4. Nink temmä oppet neide Kerkun egga pöha Peiwä / nink teggi uskma Judalissi nink Greekalissi.
 5. Ent kui Silas nink Timoteus Makedonia Mahlt tulliwa / sis ajeti Pahwel Waimust / Judalistille tunnistama / Jesust ollewat Kristust.
 6. Ent kui nemmä wasta panniwa nink teotiwa / sis puist temmä omme Reiwid / nink üttel neide wasta: Teije Werri olgo teije Päh pähl: Minna läh sest sahni puchtaste Pagganide mannu.
 7. Nink kui temmä sählt errä lätz / sis tulli temmä ütte Maija / sel olli Nimmi Justus / se peljas Jummalat / nink temmä Kodda olli seddamaid Kerko körwal.
 8. Ent Krispus / se Kerko Pähmehs / usk se Issanda sisse kige omma Koaga: Nink paljo Korintilissist / kumma seddä kuhliwa / ne usksiwa / nink lassiwa hendä risti.
 9. Ent se Issand üttel Öhse läbbi ' Näggemisse Pahwli wasta: Errä peljako / enge könnele / nink errä olgo waik:
 10. Sest minna olle sinnoga / nink keake ei peä sinno pähle tullema / sulle Kurja teggema: Sest mul om paljo Rachwast sensinatzen Lihnan.
 11. Sis iste temmä sähl Ajastaja nink kuhs Kuhd / nink oppet neide sean Jummala Sönna.
 12. Ent kui Gallion Achaja Mah Wallitzeja olli / sis tössiwa Judalisse üttemeelelikkult Pahwli pähle / nink weiwa teddä Kochto Järje ette
 13. Nink ütliwa: Sesinane oppetab Rachwast Jummalat orjata wasta Sähdust.
 14. Ent kui Pahwel omma Suhd tacht ülles awwada / sis üttel Gallion Judaliste wasta: Kui middake Köwwerust ollesz / echk ützik kurri Töh tettu / o Judalisse / sis kuhlesz minna teid kochtult:
 15. Ent sest et Küssiminne om / Sönnast nink Oppussest / nink Sähdussest / teije sean / sis kajege essi: Sest se ülle ei taha minna Sundja olla.
 16. Nink temmä aije neid Kochto Järje mant errä.
 17. Sis wöttiwa kik Greekalisse Sostenest sedda Kerko Pähmehst / nink pessiwa teddä Kochto Järje een: Nink Gallio es hohli sest middäke.
 18. Ent Pahwel jäije sinnä weel mitto Peiwä / perräst jät temmä Wellitzid Jummalaga / nink lätz Laiwaga Süria Mahle / nink Priskilla nink Aküla temmäga / nink püggi errä omma Pähd Kenchrean: Sest temmal olli Towotus.
 19. Nink temmä tulli Eweesohe / nink jät neid sinnä: Ent temmä lätz essi Kerko / nink pajat Judalistega.
 20. Ent nemmä palsiwa teddä ennamb Aiga neide mannu jähdä / nink temmä es taha mitte:
 21. Enge jät neid Jummalaga nink üttel: Minna peä kige Asja eest tullewat Pühä Jerusalemmin piddämä: Ent minna taha jälle teije mannu tulla / kui Jummal tahab: Nink temmä lätz Eweesust errä:
 22. Nink kui temmä Zesariatte tulli / sis lätz temmä ülles nink terwit Koggodust / nink lätz Antiochiatte.
 23. Nink kui temmä sähl Tükki Aiga olli olnu / sis lätztemmäerrä / nink lätz Kördamöhda Galazia nink Wrigia Mah läbbi / nink kinnit kik Jüngrid.
 24. Ent ütz Judalinne / Nimmega Apollo / Aleksandriast perri / könneleja Mehs / tulli Eweesohe / nink olli wäggew Kirjan.
 25. Sesamma olli oppetetu Issanda Teen / nink olli pallaw Waimun / pajat nink oppet ussinaste Issandast / nink moist ennege Jahni Ristmist.
 26. Nink sesamma naksi julgede Juttust ütlema Kerkun. Ent kui Aküla nink Priskilla teddä kuhliwa / sis wöttiwa nemmä teddä henne mannu / nink selletiwa telle selgembast errä Jummala Teed.
 27. Ent kui temmä tacht Achaja Mahle minnä / sis mannitziwa ne Wellitze neid Jüngrid / nink kirjotiwa neile teddä wasta wötta. Kui temmä sinnä saije / sis awwit temmä neid paljo / kum̃a olliwausklikkuszsahnu läbbi Armo.
 28. Sest temmä währd köwwaste errä Judalissi / nink neüt awwalikkult ülles läbbi Kirja / Jesust ollewat Kristust.

Se XIX. Pähtük.

   Pahwel tulleb jälle Eweesutte / oppetab nink tehb Immetekko. Lausjille / kumma seddä kah tachtwa tetta / sahb kurri Palk. Nöija Rahmatuid pallotetas erra. Temetriusse Achnus sahdab Tülli; (Apostlide Hedda se man) waigistetas siski targalikkult.

 1. Ent kui Apollo Korintun olli / sis sündi / et Pahwel üllembist Mah Kottussist läbbi lätz / nink tulli Eweesohe: Nink kui temmä mönd Jüngrid löis /
 2. Sis üttel temmä neide wasta: Kas teije ollete pöha Waimo sahnu / perrast seddä kui teije ollete usklikkusz sahnu? Ent nemmä ütliwa temmä wasta: Meije ei olle: eäle kuhlnu pöha Waimo ollewat.
 3. Sis üttel temmä neide wasta: Mink pähle es teije sis ollete ristitu? Nemmä ütliwa: Jahni Ristmisse pähle.
 4. Pahwel üttel: Jahn om kül ristnu Pattust Kähnmisse Ristmist / nink Rachwale üttelnu / et nemmä se sisse ussusse / kä temmä perra sahsz tullema / se om Kristusse Jesusse sisse.
 5. Ent kumma tedda kuhliwa / ne lassiwa hendä risti Issanda Jesusse Nimmel.
 6. Kui nühd Pahwel Kässi neide pähle pand / sis tulli pöha Waim neide pähle: Nink nemmä pajatiwa Keelil / nink kuhlutiwa Proweete Oppust.
 7. Ent neid olli kik katztöistkümmend Mehst.
 8. Ent temmä lätz Kerko / nink üttel julgede Juttust / kolm Kuhd / oppet nink pajat neile Jummala Rikkussest.
 9. Ent kui mönne olliwa erräkallestu nink es ussu / enge pajatiwa kurjaste sest Töhst Rachwa een / sis taggasi temmä neist errä / nink lahut errä neid Jüngrid / nink pajat eggapeiw ütte Kohlin / se kutzuti Tirannus.
 10. Nink se sündi lähüd katz Ajastaiga / et kik / kumma Asia Mahl elliwa / Issanda Jesusse Sönna kuhliwa / Judalisse nink Greekalisse.
 11. Nink Jummal es teh mitte tüchjatzid Tekko läbbi Pahwli Käe:
 12. Nida et kah Rättikuid nink Pölle temmä Ihust Többiste pähle wihdi / nink Többi löppi neist errä / nink kurja Waimo lätziwa neist wälja.
 13. Ent mönne Ümbrehulkjist Judalissist / kum̃a Lausja olliwa / wöttiwa Kätte Issanda Jesusse Nimme neide pähle nimmitäda / kummil kurja Waimo olliwa / nink ütliwa: Meije wannotame teid se Jesusse man / kumba Pahwel juttustab.
 14. Nink mönne neist / kumma seddä teijewa / olliwa Keewa / Judaliste Körge Preestri / seitze Poja.
 15. Ent se kurri Waim koste / nink üttel: Jesust tunne minna / nink Pahwlit tijä minna: Ent kes teije ollete?
 16. Nink se Inniminne / kumman se kurri Waim olli / karras neide pähle / saije Woimust neide ülle / nink währd neid errä / nida et neil paljalt nink erräraijetu tohst sammast Majast olli pakko minnä.
 17. Ent se saije teeda kigille Judalistille n. Greekalistille / kumma Eweesun elliwa: Nink Pelg satte neide kike pähle / nink Issanda Jesusse Nimmi kitteti wäega:
 18. Nink paljo neid tulliwa kah / kumma usklikkusz olliwa sahnu / nink tunnistiwa nink kuhlutiwa omme Tekko.
 19. Ent paljo neid / kumma kurja Kunsti olliwa piddanu / teiwa kokko Rahmatuid / nink pallotiwa neid kike een errä: Nink arwsiwa seddä Hinda / nink löisiwa seddä Raha ollewat wihskümmend tohat Höppetükki.
 20. Ni wäggewast kaswi Issanda Sönna / nink wöt Woimust.
 21. Kui se olli teüdetu / sis wöt Pahwel Waimun henne ette / Makedonia nink Achaja Mahlt läbbi minnen Jerusalemmi minnä / nink üttel: Kui minna sähl olle olnu / sis peäminna kah Romanäggema.
 22. Nink temmä lähat katz neist Makedoniatte / kumma teddä orjasiwa / Timoteust nink Erastust / nink jäije essi Tükkisz Ajasz Asia Mahle.
 23. Ent tolsammal Ajal es tösse mitte weikeñe Tülli se Tee perrast.
 24. Sest ütz / Nimmega Temetrius / ütz Kuldsep / teggi Tiana Höppe Kerkut / nink es sahda: neile Ammeti Mehillemitte weidi Kaswu.
 25. Neid koggus temmä kokko / nink kumma sesamma Ammeti Mehe olliwa / nink üttel: Mehe / teije tijate / et meil sest Ammetist meije Pähtoitus om:
 26. Nink teije näete nink kuhlete / et sesinane Pahwel ei olle mitte ützinda Eweesun / enge kah lähüd koggona Asia Mahl / paljo Rachwast ussutanu nink errakähndnu / nink ei ütle:neidmitte Jummalid ollewat / kumma Kätte läbbi sahwa.
 27. Ent se ei sahda meile ützinda seddä Kachjo / et meije Töh errapölletas / enge et kah se suhre Jummala Tiana Kerk mississike ei peetä / nink temmä suhr Auwustus sahb erralöpma / kumba koggona Asia nink Ilm Mah auwustab.
 28. Ent kui nemmä seddä kuhliwa / sis saiwa nemmä teüs Weha / tennitiwa nink ütliwa: Suhr om Eweesride Tiana.
 29. Nink kik se Lihn saije teüs Essitust: Nink nemmä johsiwa kik üttemeelelikkult Kokkotullemisse Paiga pähle / nink hahriwa Gajust nink Aristarchust kinni / kumma olliwa Makedonia Mahlt / Pahwli Seltzimehe.
 30. Ent kui Pahwel tacht Rachwa sekkä minnä / sis es lasse: teddä ne Jüngre mitte.
 31. Ent mönne Asia Mah Pählikuist / kumma temmä Söbbra olliwa / lähätiwa kah temmä mannu / nink mannitziwa teddä / et temmä Kokkotullemisse Paika es lähsz.
 32. Nink mönne tennitiwa nida / mönne töisite: Sest se Koggodus olli erräessitu / nink suhremb Ossa es tija mitte / minkperrast nemmä olliwa kokko tulnu.
 33. Ent mönne Rachwa seast tömbsiwa Aleksandrit ette / kumba Judalisse ette tauksiwa: Ent Aleksander heit Käega / nink tacht Rachwa een henne eest kosta.
 34. Ent kui neil teeda saije / et tem̃ä Judalinne olli / sis heiksiwa kik üttel Hählel / lähüd katz Tundi: Suhr om Eweesride Tiana.
 35. Ent kui Lihna-Kirjotaja Rachwast olli waigistanu / sis üttel temmä: Eweeso Mehe / kumb es Innimenne om / kä ei tijä / Eweesride Lihna se suhre Jummala Tiana n. se Taiwast maha saddanu Palge Auwustajat ollewat?
 36. Sest et se nühd wastapajatamatta om / sis sünnis teil waik olla / nink middake ei sünni teil mötlematta tettä.
 37. Sest teije olleteneid Mehi tennäweddanu / kumma ei olle Kerko-Warga / ei kah teije Jummala Teotaja.
 38. Kui nühd Temetriul nink neil / kumma temmä Ammeti Mehe omma / kenki pähle middäke om ütlemist / sis peetas Kohut / nink Üllembid om / kaiwake nemmä töine töise pähle.
 39. Ent kui teije minki muh Asja perrast küssitellete / sis woib seddalöppetada öigen Kokkotullemissen.
 40. Sest meije olleme kah weel Peljo pähl / et meije pähle ei kaiwata tähmbatze Tülli perrast / n. meil ei olle ütteke Sühdä / kummaga meije hendä se Mässämisse perrast woime wabbanda. Nink kui temmä seddä olli üttelnu / sis lask temmä Rachwast erräminnä.

Se XX. Pähtük.

   Pahwel lät Asiahe; tulleb Troadahe / peab pikkä Juttust / nink errätab ülles ütte kohlusz saddanu Poissi; lät Laiwaga kawwemballe; ütleb Eweesrile wihmselt weel Juttust / nink lät errä.

 1. Kui nühd se Mässäminne olli waigistetu / sis heigas Pahwel neid Jüngrid henne mannu / nink kui temmä neid olli terwitanu / sis lätztem̃äerrä Makedonia Mahle minnemä.
 2. Nink kui temmä neid Kottussid olli läbbi keünu / nink neid mitma Sönnaga mannitzenu / sis tulli temmä Greeka Mahle.
 3. Nink kui temmä sinnä kolm Kuhd olli wiwinu / sis kiusiwa Judalisse temmä perra / kui temmä tacht Süria Mahle minnä / nink temmä möttel jälle taggasi minna läbbi Makedonia Mah.
 4. Ent Sopater Perroest saht teddä ammak Asiatte: Ent Tessalonikist Aristarchus nink Sekundus / nink Gajus Terbenist nink Timoteus: Ent Asiast Tijikus nink Trowimus.
 5. Nesinatze lätziwa een / nink ohdiwa meid Troadan.
 6. Ent meije lätzime perrast hapnematta Leiwä Peiwi Wilippist Laiwaga errä / nink tullime neide mannu Troadahe / wijendel Peiwäl / sinnä wibime seitze Peiwä.
 7. Ent eesmätzel Näddäle Peiwäl / kui Jüngre kokko tulliwa Leibä murdma / üttel Pahwel neile Juttust / nink tacht töisel Peiwal errä minnä: Nink temmä wiwi ütlema kesset Öhni.
 8. Nink sähl olli paljo Kühnlid se Pöhningo pähl / kun nemmä koon olliwa.
 9. Ent ütz Pois / Nimmega Eütichus / iste Akna pähl / nink uino rassedast maggama / kui Pahwel ni kawwa pajat / nink währti Unnest errä / n. satte kolmande Pöhningo pählt maha / nink woeti kohlu ülles.
 10. Ent Pahwel aste maha / nink lamme temmä pähle / nink naksi temmä ümbrelt kinni / nink üttel: Erge tekke Hölli / sest temmä Heng om weel temmä sissen.
 11. Nink temmä lätz ülles nink murd Leibä / nink söije / nink pajat kawwa ammak Walgeni / nink lätz nida errä.
 12. Ent nemmä töiwa seddä Poissi ellawelt / nink es röhmustata mitte weidi se ülle.
 13. Ent meije astime een Laiwa / nink tullime Assoni / sähl tahime Pahwlit henne mannu wötta: Sest temmä olli nidade tallitanu / et temmä essi tacht Jalksi köndi.
 14. Ent kui meije kokko puttume Assonin / sis wöttime tedda henne mannu / nink tullime Mitilenette.
 15. Nink sählt lätzime Laiwaga errä / nink tullime töisel Peiwal Kio kottale: Nink töisel Peiwäl tullime Samohe / nink jäime Trogilliohe / nink töisel Peiwäl tullime Miletohe.
 16. Sest Pahwel olli henne ette wötnu Eweeso möhdä minnä / et temmä Asian Aiga es wihdäsz: Sest temmä rüchk / kas temmä woisz Suwwitze Püha Peiwasz Jerusalemme sahda.
 17. Ent Miletust lähät temmä Eweesohe / nink kutz Koggodusse Wannambid henne mannu.
 18. Ent kui ne temmä mannu tulliwa / sis üttel temmä neide wasta: Teije tijate eesmätzest Peiwäst sahni / kui minna Asiahe lätzi / kuitao minna eggal Ajal teije man olle olnu.
 19. Nink olle Issandat orjanu kige Maddalussega / nink paljo Silmawee nink Kiusatussega / kumma mulle Judaliste Perranaudmissen omma jochtonu:
 20. Kuitao minna middäke ei olle errapeetnu / mes teile tarbis om / et minna teile es ollesz kuhlutanu / nink teid oppetanu awwalikkult nink Kotta möhdä:
 21. Nink olle tunnistanu Judalistille n. Greekalistille Kähndmist Jummala pohle / nink Usku meije Issanda Jesusse Kristusse sisse.
 22. Nink nühd nätze / minna Waimun keüdetu / läh Jerusalemmi / nink ei tijä mitte / mes mulle sähl sahb jochtuma:
 23. Kui ennege et pöha Waim eggan Lihnan tunnistab / nink ütleb / Kapplu nink Willitzust minno ohtwat.
 24. Ent minna ei hohli sest / ei peä kah omma Ello kallimbasz kui hendä essi / et minna omma Johskmist Röhmuga teüdä / nink seddä Ammetit / kumba minna Issandast Jesussest olle sahnu / Armo Oppust Jummala Armust tunnistada.
 25. Nink nühd nätze / minna tija / et teije kik ei sah ennämb minno Palget näggema / kumbe sean minna olle läbbi keünu / Juttust üttelden Jummala Rikkussest.
 26. Seperrast tunnista minna teile tähmbatzel Peiwäl / et minna olle pohas kike Werrest.
 27. Sest minna ei olle middäke erräpeetnu / et minna teile es ollesz kuhlutanu kik Jummala Nouwo.
 28. Sis kajege nühd hendä essi / nink kik seddä Karja / kumma ülle pöha Waim teid om sähdnu Pihskoppisz / Jum̃ala Koggodust kaitzma / kumba temmä läbbi omma Werre hennele om sahtnu.
 29. Sest minna tija seddä / et perrast minno Erraminnemist kiskja Soe teije sekkä sahwa tullema / kumma Karjale Armo ei anna:
 30. Nink teije henne seast sahwa Mehe tausma / kumma errakähntu (Oppussid) sahwa pajatama / Jüngrid henne perrä errä weddada.
 31. Seperrast walwke / nink mötlege se pähle / et minna kolm Ajastaiga / Öh nink Peiwä / ei olle maha jätnu / Silmä Weega eggaütte mannitzeda.
 32. Nink nühd / Wellitze / anna minna teid Jummalalle nink temmä Armo Sönnale / kä jouwab teid ülles sähda / nink teile Perrandust anda kige Pöhandetu sean.
 33. Minna ei olle kenki Höbbedat echk Kulda echk Reiwid pühdnu.
 34. Ent teije tijate essi / et nesinatze Käe omma orjanu minno nink neide Tarwidussesz / kumma minnoga omma olnu.
 35. Minna olle teile kik neütnu / et nida Töhd tetten peab Nörku wasta woetama / nink Issanda Jesusse Sönnu pähle mötteldama / sest temmä om üttelnu: Önsamb om anda kui wötta.
 36. Nink kui temmä seddä olli üttelnu / sis satte temmä omma Pölwe pähle maha / nink piddi Palwust neide kikega.
 37. Ent suhr Ikminne tössi neist kigist / nink nemmä sattewa Pahwli Kahla ümbre / nink anniwa telle Suhd.
 38. Kige ennämbest teggi neile se Sönna Haiget / kumba temmä üttel / et nemmä es sahsz temmä Palget ennämb näggema: Nink nemmä sahdiwa teddä Laiwa.

Se XXI. Pähtük.

   Pahwli mitma Saare Läbbiminneminne. Wilippi nelli Tüttre kuhlutawa. Pahwlit mannitzetas Hedda eest / mes tel Jerusalemmin sahsz ollema / se sünnib kah.

 1. Ent kui se sündi / et meije neist errälachksime / nink errä lätzime / sis tullime seddämaid ekwalt Koohe / nink töisel Peiwäl Rodohe / nink sählt Patarahe:
 2. Nink kui meije Laiwa löisime / kumb Wönizehe lätz / sis astime sinnä sisse / nink lätzime errä.
 3. Nink kui meije Küprit nättä saime / nink teddä kurrale Käele jättime / sis lätzime Laiwaga Süria Mahle / nink tullime Türussen Randa: Sest sähl piddi Laiw Kaupa: maha pannema.
 4. Nink meije sähl Jüngrid löisime / sis jäijeme sinnä seitze Peiwä: Nesamma ütliwa Pahwlille läbbi Waimu / et temmä Jerusalemme es lähsz.
 5. Ent kui sündi / et meije neid Peiwi sähl ollime löppetanu / sis tullime wäljä / nink lätzime errä / nink nemmä sahdiwa meid kik Naiste nink Lastega ammak Lihnast wäljä: Nink Rannan satteme Pölwile maha / nink peijeme Palwust.
 6. Nink kui meije töine töist ollime Jummalaga jätnu / sis astime Laiwa. Ent nemmä kähniwa taggasi omma Koddo.
 7. Ent meije lätzime Laiwaga Türussest errä / nink tullime Ptolomaidahe: Nink kui meije Wellitzid ollime terwitanu / sis jäime ütte Peiwä neide mannu.
 8. Ent töisel Peiwäl lätzime errä / nink tullime / kumma Pahwliga ollime / Zesariatte: Nink meije lätzime Wilippi se Ewangelisti Maija / (kumb olli ütz neist seitzest) nink jäime temmä mannu.
 9. Ent selsammal olli nelli Tüttärt / ne olliwa Junkro / nink kuhlutiwa.
 10. Nink kui meije mönd Peiwä sinnä weel jäime / sis tulli ütz Proweet Juda Mahlt / Nimmega Agabus.
 11. Nink temmä tulli meije mannu / nink wöt Pahwli Wöhd / nink keüt kinni omme Kässi nink Jalgu / nink üttel: Nida ütleb pöha Waim: Seddä Mehst / kumma perrält se Wöh om / sahwa Judalisse Jerusalemmin nida kinni keütmä / nink Pagganide Kätte errä andma.
 12. Ent kui meije seddä kuhlime / sis palsime teddä / meije / nink to Paiga Elläjä / et temmä ülles es lähsz Jerusalemme.
 13. Ent Pahwel koste: Mes teije tehde / ikken nink minno Söand kurbasten? Sest minna ei olle mitte ützindä walmis / hendä laskma kinni keütä / enge kah erra kohlma Jerusalemmin / Issanda Jesusse Nimme perräst.
 14. Ent kui temmä hennele es lasse üttelda / sis jäime waik / kui meije ollime üttelnu: Issanda Tachtminne sündko.
 15. Ent perräst neid Peiwi pannime Rihsta maha / nink lätzime ülles Jerusalemmi.
 16. Ent Zesariast tulliwa kah Jüngre meijega / nink töiwa hennega ütte wanna Jüngrit / Mnasonit / ütte Küpre Mah Mehe / kumma mannu meije piddimeMaijaminnemä.
 17. Nink kui meije Jerusalemme saime / sis wöttiwa ne Wellitze meid hähl Meelel wasta.
 18. Ent töisel Peiwäl lätz Pahwel meijega Jakkabi mannu: Nink kik Wannamba tulliwa sinnä.
 19. Nink kui temmä neid olli terwitanu / sis juttust temmä kik Körra perrä / mes Jummal Pagganide sean olli tennu läbbi temmä Ammeti.
 20. Ent kui nemmä seddä kuhliwa / sis kittiwa nemmä Issandat / nink ütliwa temmä wasta: Sinna näet Welli / mitto tohat Judalissi om / kumma omma usklikkusz sahnu / nink piddäwa kik kangede ülle Sähdusse.
 21. Ent nemmä omma sinnust kuhlu / et sinna kigille Judalistille / kumma Pagganide seän elläwä / oppetat Erratagganamist Mosesse Sähdussest / nink ütlet / et nemmä ei peä omme Latzi ümbreleikama / ei kah sesamma Kombe perrä keümä.
 22. Mes sis nühd om? Kige Asja eest peäb Koggodus kokko tullema: Sest nemmä sahwa kuhlma / et sinna ollet tulnu.
 23. Sis teh nühd seddä / mes meije sulle ütleme: Meil om nelli Mehst / kummil Towotus henne pähl om.
 24. Wötta neidsammu henne mannu / nink pohasta hendä neidega / nink kulluta middäke neide pähle / et nemmä Pähd errä püggäwä: Nink et kigille teedä sahgo / et se kik tühi om / mes nemmä sinnust omma kuhlnu / enge et sinna kah essi nidade keüt / nink Sähdust peät.
 25. Ent neile Pagganille / kumma usklikkusz omma sahnu / olleme meije Kirja lähätänu / nink tallitanu / et nemmä middäke nisuggust ei peä piddäma / enge et nemmä hendä hoidwa Währjummala Owwrist / Werrest / Erraläppätussest nink Portussest.
 26. Sis wöt Pahwel neid Mehi henne mannu / pohast hendä töisel Peiwäl neidega / nink lätz Jummala Kotta / nink kuhlut Pohastamisse Peiwä Teütmist / (nink jäije sinnä) senni kui eggaütte eest neide seäst Owwer tohdi.
 27. Ent kui ne seitze Peiwä pea teüs olliwa / sis näiwä teddä ne Judalisse / kumma Asia Mahlt olliwa /Jummala Koan / nink aiwa ülles kik Rachwast / nink heidiwa Kät temmä külge /
 28. Nink tennitiwa: Israeli Mehe / awwitage: Se om se Mehs / kä wasta seddä Rachwast / nink wasta Sähdust / nink wasta seddä Paika / kik kigin Paigun oppetab: Nink pähle se om temmä kah Greekaleisi Jummala Kotta weddänu / nink seddä pöha Paika errateotanu.
 29. (Sest nemmä olliwa enne nännu Trowimust Eweesust temmäga Lihnan ollewat / nink mötliwa Pahwlit teddä Jummala Kotta weddänus.)
 30. Nink se koggona Lihn lihko / nink Rachwas johsk kokko: Nink nemmä wöttiwa Pahwlit kinni / nink weddiwa teddä Jummala Koast wäljä: Nink Usse panti seddamaid kinni.
 31. Ent kui nemmä teddä pühsiwa errätappa / sis saije Söawäe Üllembälle Pähmehelle teedä / et koggona Jerusalem olli pöhrä lännu.
 32. Se wöt seddamaid Söamehi nink Pähmehi henne perrä / nink tulli johsten neide mannu. Ent kui nemmä sedda Üllembat Pähmehst nink Söamehi näiwä / sis jättiwa nemmä maha Pahwlit pessä.
 33. Sis tulli se Pähmehs sinnä lähüde / wöt tedda kinni / nink käsk teddä katte Ahilidega kinni keütä: Nink küsse / kes temmä ollesz / nink mes temmä tennu.
 34. Ent ütz tennit seddä / töine töist Rachwa sean: Nink kui temmä öiget Pochja es woi teedä sahda se Kärrä perräst / sis käsk temmä teddä Lehri wijä.
 35. Ent kui temmä Treppe pähle tulli / sis kanneti teddä Söamehist Rachwa Wäe perräst:
 36. Sest Rachwas tulli paljo perrä / nink tennit: Hukka tedda errä.
 37. Nink kui Pahwel jo Lehri wihdi / sis üttel temmä Üllembä Pähmehe wasta: Kas mul om Lubba middäke sinno wasta üttelda? Ent temmä üttel: Kas sa moistat Greeka Keeld?
 38. Es sinna olle se Egipti Mah Mehs / kä enneneidPeiwi Mässämist töst / nink weijet wäljä Lahnde nellitohat Röhwlid?
 39. Ent Pahwel üttel: Minna olle Juda Mah Mehs / Tarsest / teedwä Zilizia Lihna Koddanik. Ent minna palle sinno / anna mulle Lubba Rachwa wasta könnelda.
 40. Nink kui temmä telle olli Lubba andnu / sis sais Pahwel Treppe pähl / nink heit Käega Rachwale: Nink kui suhr Waikius saije / sis heigas temmä neide wasta Hebrea Keelel / nink üttel:

Se XXII. Pähtük.

   Pahwel kostab henne eest; ütleb / kes temmä om / kuitao temmä om kaswatetu / nink ümbrekähntu; se pähle tösseb suhr Rachwa Mässäminne / siski ei pesseta temmä / et temmä Romalinne om; säetas Kochto ette.

 1. Mehe Wellitze nink Wannamba / kuhlge minno Wastakostust / kumba minna nühd teije wasta ütle:
 2. (Ent kui nemmä kuhliwa et temmä Hebrea Keelel neide wasta heigas / sis jäiwa nemmä weel waigembasz. Nink temmä üttel:)
 3. Minna olle Juda Mah Mehs / Zilizia Mah Tarsen sündinu / ent sen Lihnan ülles kaswatetu Gamalieli Jallutzen / ussinaste oppetetu Wannambide Sähdussen / nink olli süddamelik Jummala Otzja / nida kui teije kik ollete tähmbätzel Peiwäl.
 4. Kä ma seddä Teed olle perran kiusanu ammak Surmani / minna keüdi kinni / nink heidi Wangi Torni Mehi nink Naisi.
 5. Nida kui kah se Körge Preester nink kik Wannambide Koggodus mulle Tunnistust annab: Kummist minna kah olle Kirja wötnu Wellistille wijä / nink lätzi Tamaskutte / neid / kumma sähl olliwa / kinnikeüdetu Jerusalemmi wihmä / et neid piddi noheldama.
 6. Ent se sündi / kui minna sinnä lätzi / nink Tamasko lähüde tulli / Launa Ajal / sis paist äkkitzelt Taiwast suhr Walgus minno ümbre.
 7. Nink minna satte maha Mah pähle / nink kuhli Hähld mulle ütlewat: Saul / Saul / mes sa minno perrankiusat?
 8. Ent minna kostsi: Kes sa ollet / Essand? Nink temmä üttel minno wasta: Minna olle Jesus Nazarettist / keddä sinna perrankiusat.
 9. Ent ne / kumma minnoga olliwa / näiwa kül sedda Walget / nink saiwa pelglikkusz: Ent seddä Hähld es kuhle: nemmä mitte / kä minnoga pajat.
 10. Ent minna ütli: Mes mul tettä / Issand? Ent se Issand üttel minno wasta: Tösse ülles / nink minne Tamaskohe: Sähl sahb sulle ütteldämä kik / mes sulle om ette säet tettä.
 11. Ent kui minna üssike es näe / se Walgusse Selgusse perrast / sis weeti minna Kät pitte neist / kumma minnoga olliwa / nink tulli Tamaskohe.
 12. Ent ütz Nimmelt Ananias / ütz Jummala pelglik Mehs Sähdusse perrä / kummal kigist Judalissist häh Tunnistus olli / kumma sähl elliwä /
 13. Se tulli minno mannu / ast minno körwale nink üttel: Saul Welli / kaje ülles. Nink minna kaije selsammal Tunnil temmä pähle.
 14. Ent temmä üttel: Meije Wannambide Jummal om sinno ette errawalmistanu tem̃ä Tachtmist tundma / nink seddä Öigedat näggema / nink Hähld temmä Suhst kuhlma.
 15. Et sinna temmäl Tunnistaja ollesz kike Innimiste wasta / sest / mes sinna ollet nännu nink kuhlnu.
 16. Nink nühd / mes sa ohdat? Tösse ülles / nink lasse hendä risti / nink omme Pattu erramöske / nink heika appi Issanda Nimme.
 17. Ent kui minna jälle tulli Jerusalemmi / nink Jummala Koan Palwust peije / sis sündi / et minna Oimussehe jochtsi /
 18. Nink näije tedda mulle ütlewat: Rühi / nink minne pea Jerusalemmist wäljä: Sest nemmä ei sah: sinno Tunnistust mitte wasta wötma minnust.
 19. Nink minna ütli: Issand / nemmä teedwä essi / et minna olli Wangi wihmän nink pesmän Kerko möhdä neid / kumma sinno sisse uskwa.
 20. Nink kui Teppani sinno Tunnistaja Werri errawalleti / sis olli minna kah sähl man saisman / nink mul olli häh Meel temmä Hukkasahmissest / nink hoidsi neide Reiwid / kumma teddä erratappiwa:
 21. Nink temmä üttel minno wasta: Minne: Sest minna taha sinno kawwette Pagganide sekkä lähätädä.
 22. Ent nemmä kuhliwa teddä se Sönnani / nink töstsiwa omma Hähld nink ütliwa: Hukka sährast errä Mah pählt: Sest tel ei sünni mitte ellädä.
 23. Ent kui nemmä tennitiwa / nink omme Reiwid erraheidiwa / n. Tolmo Tuhlde heidiwä
 24. Sis käsk se Üllemb Pähmehs teddä Lehri wijä / nink üttel / et nemmä Pesmissega temmält nouwwasse / et temmä teedä sahsz / mink Süh perräst nemmä nida temmä pähle tennitiwa.
 25. Ent kui temmä teddä Richmuga olli kinni keütnu / sis üttel Pahwel se Pähmehe wasta / kä sähl man sais: Kas teil Lubba om / ütte Roma Mehst ilma Kochtota Witzuga pessä?
 26. Kui se Pähmehs seddä kuhld / sis lätz temmä Üllembä Pähmehe mannu / kuhlut telle seddä / nink üttel: Kaje mes sinna tahat tettä: Sest sesinane Inniminne om Romalinne.
 27. Sis tulli se Üllemb Pähmehs temmä mannu / nink üttel temmä wasta: Ütle mulle / kas sa ollet Romalinne? Ent temmä üttel: Ja.
 28. Nink se Üllemb Pähmehs koste: Minna olle suhre Rahaga hennele seddä Koddaniko Kohut sahtnu. Ent Pahwel üttel: Minna olle kah Romalinne sündinu.
 29. Sis lätziwa seddamaid ne temmä mant errä / kumma temmält piddiwa naudma. Ent se Üllemb Pähmehs peljäs kah / kui temmä teedä saije / et temmä Romalinne olli / nink et temmä teddä olli kinni keütnu.
 30. Ent töisel Peiwäl tacht temmä öigest teeda sahda / minkperräst Judalissist temmä pähle kaiwati / nink päst teddä Kabblast wallale / nink käsk Körge Preestrid / nink neide koggona Suhrt Kohut kokko tulla. Nink temmä weddi Pahwlit erra / nink sähd teddä neide ette.

Se XXIII. Pähtük.

   Pahwel kostab henne eest Judaliste Suhre Kochto een. Kärrä Wariseerde nink Saduzeerde seän. Pahwel röhmustetas. Judaliste Üttelepminne temmä wasta. Pahwli Errawihminne Zesariatte.

 1. Ent Pahwel kaije Suhre Kochto pähle nink üttel: Mehe Wellitze / minna olle kige häh Süddäme Teedmissega Jummala een keünu / sesinatze Peiwani.
 2. Ent se Körge Preester Ananias käsk neid / kumma temmä ümbrel saisiwa / temmä Suh pähle lüwwä.
 3. Sis üttel Pahwel temmä wasta: Jummal sahbsinnolöhmä / sinna errawabatu Sain: Nink sinna istut nink sunnit minno Sähdusse perrä / n. wasta Sähdust kässet sinna minno lüwwä?
 4. Ent ne / kumma sähl man saisiwa / ütliwa: Sinnas Jummala Körge Preestrit teotat?
 5. Pahwel üttel: Minna es tijä mitte / Wellitze / et temmä Körge Preester om: Sest kirjotet om: Sinna ei peä: omma Rachwa Üllembät mitte wandma.
 6. Ent kui Pahwel tees / et ütz Ossa neid olli Saduzeeri / ent töine Wariseeri / sis tennit temmä Suhren Kochtun: Mehe Wellitze / minna olle Wariseer / Wariseeri Poig: Lohtusse nink Kohljide Üllestössemisse perräst sunnita minna.
 7. Ent kui temmä seddä olli üttelnu / sis tekki Tülli Wariseerde nink Saduzeerde sekkä: Nink se Hulk lachku üttest errä.
 8. Sest Saduzeeri ei ütle Üllestössemist / ei kah Englit / ei kah Waimo ollewat: Ent Wariseeri tunnistawa möllembat.
 9. Nink suhr Tennitaminne tössi. Nink Kirjatundja tössiwa Wariseerde pohlest / rihdliwa nink ütliwa: Meije ei löwwä ütteke Kurja sesinatze Innimisse pähl: Ent kui Waim echk Engel temmäga om pajatanu / sis errä taplekem Jummalaga.
 10. Ent kui Kärrä suhresz lätz / sis peljäs se Pähmehs / et Pahwel neist es sahsz errakissotus / nink käsk Söawäkke alla minnä / nink teddä neide keskelt errakisku nink Lehri wijä.
 11. Ent töisel Öhl sais se Issand temmä man nink üttel: Olle julge Pahwel: Sest ötze kui sinna minnust ollet tunnistanu Jerusalemmin / nida peät sinna kah Roman tunnistama.
 12. Ent kui Walge saije /sis teiwa mönne Judalissist Seltzi / nink wandsiwa hendä essi errä / nink es ütle hendä tachtwat süwwä ei kah juwwa / enne kui nemmä Pahwlit ollesse erratapnu.
 13. Ent neid olli ennämb nellikümmend / kumma hendä nida olliwa ütte errawandnu.
 14. Ne lätziwa Körge Preestri nink Wannambide mannu / nink ütliwa: Meije olleme hendä Wandmissega errawandnu / ei Jüwwäke maitza / enne kui meije Pahwlit olleme erratapnu.
 15. Sis andke teije nühd Üllembälle Pähmehelle nink Rahdille teedä / et temmä teddä hommen teije ette tohb / kui tahasse teije tem̃ä Asja parrembast kuhlda: Ent meije olleme walmi teddä erratapma / enne kui tem̃ä tulleb.
 16. Ent kui Pahwli Sössare Poig seddä Nouwo kuhld / sis tulli temmä nink lätz Lehri / nink kuhlut seddä Pahwlille.
 17. Ent Pahwel kutz ütte neist Pähmehist henne mannu / nink üttel: Wih seddä Poissi Üllembä Pähmehe mannu: Sest temmäl om telle middäke ütlemist.
 18. Sis wöt temmä teddä hennega / nink weije teddä Üllembä Pähmehe mannu / nink üttel: Se kinni keüdetu Pahwel heigas minno henne mannu / nink pallel minno seddä Poissi sinno mannu wijä / kummal sinnoga middäke om könnelemist.
 19. Ent se Üllemb Pähmehs wöt teddä Kät pitte nink weddi teddä essi Paika / nink küsse: Mes se om / mes sulle mulle om kuhlutamist?
 20. Ent temmä üttel: Judalisse omma ütte heitnu sinno pallelda / et sinna hommen Pahwlit Suhre Kochto ette tohsz / kui tahasse nemmä parrembast temmalt nauda.
 21. Ent sinna erra usko neid mitte: Sest temmä pähle wachtwa ennämb nellikümmend Mehst neide seäst / kumma hendä omma errawandnu / et nemmä ei taha süwwä ei kah juwwa / senni kui nemmä teddä omma erratapnu: Nink nühd omma nemmä walmi / nink ohtwa sinno Towotust.
 22. Sis lask se Üllemb Pähmehs seddä Poissi errä / nink es kässe teddä kelleke ütteldä / et sinna nisuggust minnole ollet awwaldanu.
 23. Nink temmä kutz henne mannu katz neist Pähmehist / nink üttel: Walmistake katz sadda Söamehi / et nemmä lähwä Zesariatte / nink seitzeküm̃end Rühtlid / nink katzsadda Tähgi Kandjid kolmandal Öh Tunnil.
 24. Nink walmistake Hobbesid / et nemmä Pahwlit neide pähle istotawa / n. terwelt wihwä Welikse / se Mah Wallitzeja mannu.
 25. Nink temmä kirjut Rahmatut neil Sönnul:
 26. Klaudius Lisias kallille Mah Wallitzejalle Welliksille Terwust.
 27. Seddasinast Mehst olliwa Judalisse kinni wötnu / nink taheti neist erratappa / sis tulli minna Söa-Wäega pähle / nink wötti teddä errä / kui minna teedä saije / et temmä Romalinne om.
 28. Ent kui minna tahi seddä Sühdä teeda sahda / kumma perrast nemmä temmä pähle kaibsiwa / sis weije minna teddä neide Suhre Kochto ette.
 29. Sis löisi minna / et temmä pähle kaiwati mönne Küssimisse perräst neide Sähdussen / ent ütteke Pählekaibmist es olle neil / mes Surma echk Kinnikeütmisse währt om.
 30. Ent kui mulle se Nouw teedä saije / mes Judalissist se Mehe pähle om errapeet / sis lähäti minna teddä seddamaid sinno mannu: Nink minna olle kah temmä Pählekaibjid käsknu sinno een üttelda / mes neil temmä wasta om. Jäh terwesz.
 31. Sis wöttiwa Söamehe Pahwlit / nida kui neile olli kästu / nink weiwä teddä läbbi Öhd errä Antipatridahe.
 32. Ent töisel Peiwäl lassiwa nemmä Rühtlid temmäga minnä / nink tulliwa taggasi Lehri.
 33. Kui ne Zesariatte tulliwa / sis anniwa nemmä Rahmatut Mah Wallitzajalle / nink sähdsiwa Pahwlit kah temmä ette.
 34. Ent kui Mah Wallitzaja sedda Rahmatut olli luggenu / sis küsse temmä kummast Mahst temmä ollesz / nink kui temmä teeda saije teddä Zilizia Mahlt ollewat / sis üttel temmä:
 35. Minna taha sinno kuhlda / kui sinno Pählekaibja kah sijä sahwa. Nink temmä käsk teddä Herodesse Kochto Koan hoita.

Se XXIV. Pähtük.

   Pahwli Wastakostminne Tertullusse Kaibmisse pähle. Weliks heidis errä Pahwli Juttusse perräst.

 1. Ent wije Peiwä perräst tullise Körge Preester Ananiasalla / Wañambide nink Tertullusse ütte Könnelejaga / kumma Mah Wallitzaja ette tulliwa Pahwli wasta.
 2. Nink kui temmä kutzuti / sis naksi Tertullus kaibama / nink üttel:
 3. Et meije suhrt Rauwo sinno läbbi olleme sahnu / nink paljo ausa Teo läbbi sinno Pählekajemisse selle Rachwale omma sündinu / seddä wöttame ikkes nink kigin Paigun / kallis Weliks / suhre Tennoga wasta.
 4. Ent et minna sinno kawwa ei wiwitä / sis palle minna sinno meid lühidelt kuhlda / sinno Heldusse perräst.
 5. Sest meije olleme löidnu seddä Mehst kachjolikko ollewat / nink Mässämist töstwat kike Judaliste sekkä / se koggona Mah pähl / nink Üllembä ollewat Nazareenre wöhrast Ussust
 6. Kä kah Jummala Kotta wäije teotada / kumba meije kah kinni wöttime / nink tahime teddä omma Sähdusse perrä sundi.
 7. Ent Lisias se Üllemb Pähmehs tulli pähle / nink weije teddä suhre Wäega meije Käest erra:
 8. Nink käsk temmä Pählekaibjid sinno mannu tulla: Kummast sinna woit essi küssida / nink teedä sahda kik sedda Asja / mes meije temmä pähle kaibame.
 9. Ent Judalisse tunnistiwa seddä kah / nink ütliwa ni ollewat.
 10. Ent Pahwel koste / kui Mah Wallitzaja telle Tähe and könnelda: Sest et minna tijä / et sinna nühd mitto Ajastaiga sesinatze Rachwa ülle olletSundjaolnu / sis taha minna julgembast henne eest kosta:
 11. Sest sinna woit moista / et ennämb ei olle kui katztöistkümmend Peiwä / kui minna olle ülles lännu Jerusalemmi Jummalat kummardama.
 12. Nink nemmä ei olle kah minno löidnu Jummala Koan kenkiga pajatawat / echk Mässämist Rachwa sekkä töstwat / ei Kerkun / ei kah Lihnan:
 13. Nemmä ei woi kah neid Asju ülles neütä / minkperräst nem̃ä nühd minno pähle kaibawa.
 14. Ent seddä tunnista minna sulle / et minna se Tee perrä / kumba nemmä wöhrasz Ussusz ütlewa / nidade orja omma Wannambide Jummalat / et minna ussu kik / mes Sähdussen nink Proweetin om kirjotet:
 15. Nink mul om Lohtus Jummala pähle / kumba kah nesinatze essi ohtwa / et Öigide nink Üllekochtozide Kohljide Üllestösseminne sahb ollema.
 16. Ent sesamma Asja sissen wäe minna essi piddädä teotamatta Süddame Teedmist / kigin Paigun / Jummala nink Innimiste wasta:
 17. Ent nühd olle minna mitma Ajastaja perräst tulnu / nink tohnu Waisteandmist ommale Rachwale nink Andid.
 18. Se pähl löisiwä minno mönne Judalisse Asia Mahlt / et minna hendä pohasti Jummala Koan / ei mitte Tülliga / ei kah Mässämissega.
 19. Neil sünnisz sihn sinno een olla / nink kaiwata / kui neil middäke minno wasta om.
 20. Echk ütlege nesinatze essi / kas nemmä minkisuggust Üllekohut minno man omma löidnu / kui minna Suhre Kochto ees saisi
 21. Kui ennege se ütte aino Sönna perrast / kui minna neide seän saisi nink tenniti: Et Kohljide Üllestössemisse perräst sunnita minna teist tähmbä.
 22. Ent kui Weliks seddä kuhld / sis wiwit temmä neid / sest temmä tees kül / kuitao Järg olli sesinatze Teega / nink üttel: Kui Lisias se Pähmehs alla tulleb / sis taha minna teije Asja perräst kuhlda.
 23. Nink temmä käsk Pähmehst Pahwlit hoita / nink teddä laske hengätä / ei kah keddake keeldä temmä Ommatzist teddä orjamast / echk tem̃ä mannu tullemast.
 24. Ent mönne Peiwä perräst tulli Weliks / Trusilla omma Emmändäga / se olli Judalinne / nink kutz Pahwlit / nink kuhld teddä se Ussu perräst Kristusse sisse.
 25. Ent kui temmä pajat Öigussest nink Puchtussest / nink tullewatzest Kochtust / sis heiti Weliks errä / nink koste: Minne nühd errä: Kui mulle läppemb Aig sahb / sis taha minna sinno kutzu:
 26. Ent temmä loht kah / et telle piddi Raha antama Pahwlist / et temmä teddä wallale lassesz: Seperrast kutz temmä teddä kah saggede henne mannu / nink könneli temmäga.
 27. Ent kui katz Ajastaiga teüs olliwa / sis tulli Porkius Westus Welikse Assemelle: Ent Weliks tacht Judalistille Meelehähd tettä / nink jät Pahwlit kinni.

Se XXV. Pähtük.

   Pahwel om suhr Keisri Kochto pähl. Agrippa kuhleb teddä essi / kui Westus temmä perrast om juttustanu.

 1. Kui nühd Westus Mah Wallitzust nakkas / sis lätz temmä kolme Peiwä perräst Zesariast ülles Jerusalemmi.
 2. Sis tulliwa Körge Preestre nink Judaliste Üllembä temmä mannu / wasta Pahwlit / n. mannitziwa teddä
 3. Nink palsiwa temmält Luppa / et temmä teddä Jerusalemmi kutzusz: Nink wachtsiwa Tee pähl teddä erratappa.
 4. Ent Westus koste / Pahwlit Zesarian kül hoijetawat / nink hendä essi kah pea sinnä sahwat.
 5. Kumma nühd teije seäst woiwa / üttel temmä / ne tulge minno ga alla / nink kaiwake se Mehe pähle / kui middäke temmä pähl om.
 6. Ent kui temmä neide mannu ennämb kümme Peiwä olli wiwinu / sis lätz :temmä alla Zesariatte / nink töisel Peiwäl iste temmä Kochto Järje pähle / nink käsk Pahwlit ette tuwwa.
 7. Ent kui temmä sinnä saije / sis saisiwa Judalisse temmä ümbrel / kumma Jerusalemmist olliwa alla tulnu / nink teiwä paljo nink rasseda Kaibussid Pahwli wasta / kumbe nemmä es woi ülles neütä:
 8. Sest temmä koste: Minna ei olle middäke wasta Judaliste Sähdust / ei kah wasta Jummala Kotta / ei kah Keisri wasta Pattu tennu.
 9. Ent Westus tacht Judalistille Meelehähd tettä / nink koste Pahwlille nink üttel: Kas sinna tahat üllesminnä Jerusalemmi / nink sähl minnust sahda sunnitus / neide Asju perräst?
 10. Ent Pahwel üttel: Minna saisa Keisri Kochto een / sähl peä minna sunnitama: Judalistille ei olle minna middäke Lihga tennu / nida kui sinna kah essi parrembide tijät.
 11. Sest kui minna middake olle Lihga tennu / echk mes Surma währt om / sis ei taggana : minna mitte kohlmast: Ent kui se ei olle middäke / mes nesinatze minno pähle kaibawa / sis ei woi minno keake neide kätte anda. Minna heika Keisri pähle.
 12. Sis könneli Westus Rahdiga / nink koste: Ollet sinna Keisri pähle heiganu? Sinna peät Keisri mannu minnemä.
 13. Ent mönne Peiwä perräst tulli Kunningas Agrippas / nink Pernize alla Zesariatte / Westust terwitämä.
 14. Nink kui nemmä mitto Peiwä sähl olliwa wihtnu / sis juttust Westus Kunningalle Pahwli Asja / n. üttel: Ütz Mehs om Welikselt sijä kinni jättetu /
 15. Kumma perräst Körge Preestre / nink Judaliste Wannamba minno mannu tulliwa / kui minna Jerusalemmin olli / n. palsiwa teddä sundi.
 16. Kummile minna kostsi / et Romaliste Wihs ei olle / ütte Innimist anda errahukkata / enne kui Pählekaibatawal Kaibja henne een omma / nink Mahd sahb henne eest kosta / seperräst / mes temmä pähle kaiwatas.
 17. Kui nemmä nühd sijä kokko tulliwa / sis es wiwi minna üssike / enge istsi töisel Peiwäl Kochto Järje pähle / nink käsksi seddä Mehst ette tuwwa.
 18. Kui Pählekaibja ette astsiwa / sis es toh nemmä ütteke Sühdä tem̃ä pähle / mes minna mötli
 19. Ent neil olli mönd Küssimist neide omma Währ-Ussust temmä wasta / nink üttest errakohlu Jesussest / kumba Pahwel üttel elläwät.
 20. Ent kui minna se Küssimisse pähle es moista / sis ütli minna / kas temmä tahasz Jerusalemmi minnä / nink sähl neide Asju perräst sahda sunnitus.
 21. Ent sest et Pahwel Keisri pähle heigas / et teddä senni piddi hoijetama / kui temmä se ülle Kohut moistasz / sis käsksi minna teddä hoita / senni kui minna teddä Keisri mannu lähätäsz.
 22. Ent Agrippas üttel Westusse wasta: Minna tahasz essike seddä Innimist kuhlda. Ent temmä üttel: Hommen saht sa teddä kuhlma.
 23. Sis tulli töisel Peiwäl Agrippas nink Pernize suhre Suhrustellemissega / nink lätziwa Kochto Kotta / üllembä Pähmehste / nink üllembä Mehstega Lihnan / nink Westusse Käskmisse pähl tohdi Pahwel ette.
 24. Nink Westus üttel: Kunningas Agrippa / nink kik Mehe / kumma sihn meijega ütten ollete / sihn näete seddä (Mehst) / kumma perräst kik Judaliste Hulk minno om pallelnu Jerusalemmin / nink sihn / nink tennitänu / et tel ei sünni ennämb ellädä.
 25. Ent kui minna teedä saije / et temmä middäke Surma währt es olle tennu / nink temmä kah essi Keisri pähle heigas / sis om mul Mötte teddä sinnä lähätädä.
 26. Kum̃ast mul middäke Töttet ei olle Essandalle kirjotada. Seperräst olle minna teddä teije ette tohnu / nink kige ennämbest sinno ette / Kunningas Agrippa / et mul Perranaudmisse pähl ollesz / mes kirjotada.
 27. Sest minna arwa mötlematta ollewat / Wangi lähätäda / nink ei mitte: teedä anda Sühdä temmä wasta.

Se XXVI. Pähtük.

   Pahwel kostab henne eest Kunninga Agrippa een; tunnistab ommast Ümbrekähnmissest. Westusse nink Agrippa lehalik Kostminne.

 1. Ent Agrippas üttel Pahwli wasta. Sul om Lubba henne eest könnelda. Sis koste Pahwel Kät wäljä kühniten:
 2. Minna arwa hendä önnelikkusz / Kunningas Agrippa / et minna tähmbä sinno een peä kostma / kige perräst / mes Judalissist minno pähle kaiwatas:
 3. Kige ennämbest sest / et sinna tijät kik Judaliste Kombid nink Küssimissi. Seperräst palle minna sinno / minno kannatalikkult kuhlda.
 4. Mährane minno Ello nohrest East sahni om ollu / kumba minna Algmissest omma Rachwa sean Jerusalemmin olle piddänu / seddä teedwä kik Judalisse:
 5. Kumma minno jo enne omma tundnu / (kui nemmä sedda tachtwa tunnistada /) et minna meije Jummala Orjusse kigekangemba Körra perrä olle Wariseer olnu:
 6. Nink nühd saisa minna / nink sunnita se Towotusse Lohtusse perräst / kumb Jum̃alast meije Wannambide wasta om sündinu:
 7. Kumma mannu meije katztöistkümmend Suggu / Öh nink Peiwä Jummalat ussinaste orjaten / lohtwa tulla. Se Lohtusse perräst / Kunningas Agrippa / kaiwatas Judalissist minno pähle.
 8. Mes? Kas se teije man umbusklikkusz peetas / et Jummal Kohljid ülles errätab?
 9. Minna mötli kah kül henne man / et ma paljo Wastust peäsz teggema wasta Jesusse Nimme Nazarettist.
 10. Nida kui minna kah olle tennu Jerusalemmin: Nink minna olle paljo Pöhi Wangitorni sulgnu / kui mina Körge Preestrist olli Woimust sahnu: Nink kui neid erratappeti / sis anni minna omma Sönna kah.
 11. Nink minna waiwsi neid saggede kigin Kerkun / nink sundsi neid Jummalat teotama. Nink minna olli wäega marrone neide pähle / nink kiusi kah neide perrä ammak wöhri Lihnu sisse.
 12. Kui minna kah seperräst Tamaskutte lätzi / Körge Preestri Woimusse nink Lubbaga /
 13. Sis näije minna / Kunningas / kesk Peiwä / Walgust Taiwast / selgembät kui Päiw / minno nink neide ümbre paistwat / kumma minnoga olliwa minnemän.
 14. Ent kui meije kik Maha satteme / sis kuhli minna Hähld henne wasta pajatawat / nink Hebrea Keelel ütlewat: Saul / Saul / mes sinna minno perrankiusat? Sul sahb rasse ollema Astla wasta pökkada.
 15. Ent minna ütli: Issand / kes sa ollet? Ent temmä üttel: Minna olle Jesus / kumba sinna perränkiusat.
 16. Ent tösse ülles / nink saisa omme Jalgu pähl: Sest seperräst olle minna hendä sulle neütnu / et minna sinno säesz Sullasesz nink Tunnistajasz sest / mes sinna ollet nännu / nink mes minna sulle weel sah neütmä:
 17. Nink minna taha sinno errapästä sest Rachwast / nink Pagganist / kumbe sekkä minna sinno nühd lähätä
 18. Neide Silmi ülles awwama / et nemmä hendä ümbrekähndwa Pimmedäst Walgusse pohle / nink Kurrati Woimussest Jummala pohle / et nemmä sahwa Pattu Andisandmist / nink Perrändust Pöhändetuga / läbbi Ussu minno sisse.
 19. Seperräst / Kunningas Agrippa / es olle miña mitte umbusklik taiwatzel Näggemissel:
 20. Enge kuhluti eesmält neile / kumma Tamaskun nink Jerusalemmin omma / nink läbbi kige Judaliste Mah / nink Pagganille / hendä parrandada / nink Jummala pohle kähndä / nink öiget Pattust Kähndmisse Tekko tettä.
 21. Se Asja perrast omma Judalisse minno Jummala Koan kinni wötnu / nink wäijewa minno erratappa:
 22. Ent sest et minna Jummalast olle Appi sahnu / sis saisa minna tähmbätze Peiwäni / nink tunnista Weikuile nink Suhrille / nink ei ütle middäke muido / kui seddä / mes Proweeti omma üttelnu / et se sahsz sündima / nink Moses:
 23. Et Kristus piddi kannatama / et temmä eesmänne piddi ollema Kohljide Üllestössemissest / nink kuhlutama Walgust selle Rachwale / nink Pagganille.
 24. Ent kui temmä nisuggust koste / sis üttel Westus suhre Hählega: Sinna sonnit / Pahwel: Ne suhre Kirja pannewa sinno sonnima.
 25. Ent temmä üttel: Kallis Westus / minna ei sonni mitte / enge pajata töttelikko nink moistlikko Sönnu.
 26. Sest Kunningas tijäb sedda kül / kumma wasta minna kah julgest könnele: Sest minna ei mötle mitte telle middäke teedmättä ollewat: Sest se ei olle mitte Nulgan sündinu.
 27. Kas sinna ussut Proweete / Kunningas Agrippa? Minna tijä / et sinna ussut.
 28. Ent Agrippas üttel Pahwli wasta: Paljo ei puu / sinna sahdat / et miña Risti Innimissesz sah.
 29. Ent Pahwel üttel: Minna souwasz kül Jummalast / puuduge weidi echk paljo / et ei ützindä sinna / enge kah kik / kumma minno tähmbä kuhlwa / sährätzesz saissi / kui minna olle / ilma neide Kappluta.
 30. Nink kui temmä seddä olli üttelnu / sis tössi Kunningas ülles / nink se Mah Wallitzaja / nink Pernize / nink kumma neidega istewä.
 31. Nink kui nemmä errälätziwa / sis könneliwa nemmä töine töist wasta / nink ütliwa: Se Inniminne ei teh middäke / mes Surma echk Kapplu währt om.
 32. Ent Agrippas üttel Westusse wasta: Seddä Innimist ollesz woinu wallale laske / kui temmä es ollesz Keisri pähle heiganu.

Se XXVII. Pähtük.

   Pahwel wijäs erra Italia Mahle / om Laiwa Heddan / jähb siski kikega / kumma temmäga omma / Ello.

 1. Ent kui se nida olli ette woet / et meije Laiwaga piddime Italia Mahle minnemä / sis anniwa nemmä Pahwlit / nink mönd muid Wangi / ütte Pähmehe Kätte / Nimmega Julius / Keisri Wäest.
 2. Ent kui meije ütte Adramiti Laiwa astime / et meije Asia Wehri möhdä lähsseme / sis lätzime errä / n. meijega olli Aristarchus / Mazedonia Mahlt Tessalonikast.
 3. Nink töisel Peiwäl tullime Sidoni. Nink Julius piddi hendä söbbralikkult Pahwli wasta / nink and telle Lubba Söppru mannu minnä / nink hendä laske häwwetä.
 4. Nink kui meije sählt erralätzime / sis lätzime Küpre alt möhdä / sest et Tuhle meil wasta olliwa.
 5. Nink meije lätzime ülle Merre / kumb om Zilizia nink Pamwilia man / nink tullime Mürahe / Lizia Mahl.
 6. Nink sähl löis se Pähmehs ütte Laiwa Aleksandriast / se lätz Italia Mahle / nink pand meid sinnä pähle.
 7. Ent kui meije mitto Peiwä ollime hilja keünu / nink waiwalisse Knidummi tulnu / et Tuhl meid es lasse / sis tullime Kreta alla / Salmone Lihna mannu.
 8. Nink kui meije waiwalisse temmä möhdä saime / sis tullime ütte Paika / se kutzuti illus Rand / se lähün olli Lasea Lihn.
 9. Ent kui paljo Aiga olli möhdä lännu / nink nühd jo waiwalik Keük Laiwaga olli / sest et kah Pahsto jo möhdä lätz / sis mannitz Pahwel neid /
 10. Nink üttel neide wasta: Mehe / minna näe / et se Laiwa Keük ei taha ützindä kurri nink kachjolik olla Rihstalle nink Laiwalle / enge kah meije Ellulle.
 11. Ent se Pähmehs usk ennämb Laiwa-Wallitzajat nink Laiwa mehst / kui seddä / mes Pahwlist ütteldi.
 12. Ent sest / et sähl hähd Saddamat es olle / ülle Talwe olla / sis olli suhrembal Hulgal Nouw sählt erraminnä / kas nemmä woisse sahda Wönizia Mahle / ülle Talwe jähdä / kumb om Saddam Kreta man / Lähsä nink Loije Tuhle wasta.
 13. Ent kui Launa Tuhl puchk / sis mötliwa nemmä omma Meele perräst ollewat / nink tössiwa nink tulliwa Kreta lähüde.
 14. Ent ei mitte kawwa perräst seddä / sis tössi Tuhlispäh neide wasta / kumb kutzuti Iddatuhlesz.
 15. Ent kui Laiw kinni hahrti / nink es woi hendä Tuhle wasta sähdä / sis lassime hendä Tuhlest ajada.
 16. Ent meije tullime ütte Saare mannu / se kutzuti Klauda / sähl olli meil waiwalisse Joud Lohzikut kinni sahda.
 17. Seddä wöttime ülles / nink pruhksime Appi / nink keüdime seddä Laiwakest kinni: Ent kui meije pelgsime / et meije Lihwa pähle es sahsz / sis lassime Annumat maha / nink lätzime nida.
 18. Ent kui meije suhrt marro Ilma ollime kannatanu / sis heidiwä nemmä töisel Peiwäl Rihsta wälja:
 19. Nink kolmandel Peiwäl heidime omma Käega Laiwa Rihsta wäljä.
 20. Ent kui mitmal Peiwäl Päiwä ei kah Tächte es nättä / nink weidi marro Tuhld es olle / sis olli kik Lohtus otzan / et meije sahsseme Ello jähmä.
 21. Nink kui nemmä kawwa Aiga es olle söhnu / sis sais Pahwel neide keskel / nink üttel: O Mehe / teil ollesz sündinu minno Sönna wötta / nink ei mitte Kretast alla tulla / et se Waiw nink Kachjo ollesz maha jähnu.
 22. Nink nühd mannitze minna teid röhmsa olla: Sest kelleke teije seast ei sah Ello pohlest Kachjo ollema / kui ennege Laiwal.
 23. Sest selsinatzel Öhl sais Jum̃ala Engel minno man / kumma perrält minna olle / nink keddä minna orja
 24. Nink üttel: Erra peljako Pahwel: Sinno peäb Keisri ette säetämä: Nink nätze / Jummal om sulle neid kik kinknu / kumma sinnoga lähwä.
 25. Seperrast olge röhmsa / Mehe: Sest minna ussu Jummalat / et se nida sahb ollema / kui mulle om ütteld.
 26. Ent meije peäme ütte Saare pähle minnemä.
 27. Ent kui neljastöistkümnes Öh tulli / nink meije Adria sisse lätzime / sis mötliwa Laiwa mehe kesk Öhse hendä üttelle Mahle tullewat.
 28. Nink kui nemmä Löhdi Wette lassiwa / sis löisiwa nemmä katzkümmend Sülda Wet: Nink kui nemmä weidi eddisi lätziwa / sis lassiwa nemmä jälle Löhdi Wette / nink löisiwa wihstöistkümmend Sülda.
 29. Sis pelgsiwa nemmä / et nemmä kalle Paiga pähle es johusz / nink heidiwä nelli Ankrid wälja Laiwa takkast / nink waidliwa et Walge sahsz.
 30. Ent kui Laiwamehe otzewa Laiwast pakko minnä / nink Lohzikut Merre lassiwa / nink panniwa hendä eddimätzest Laiwa Otzast Ankrit maha laskwas
 31. Sis üttel Pahwel Pähmehe nink Söamehste wasta: Kui nesinatze Laiwa ei jäh / sis ei woi teije Ello jähdä.
 32. Sis raijewa Söamehe Lohziko Keütze katzik / nink lassiwa sedda wäljä saddada.
 33. Ent kui Walge naksi sahma / sis mannitz Pahwel kik Söhki wötta / nink üttel: Tähmbä om neljastöistkümnes Peiw / et teije ohdate / nink ollete söhmäta olnu / nink ei olle Jüwwä wötnu:
 34. Seperrast mannitze minna teid / Söhki wötta / sest se om tarbis teije omma Üllespiddämissesz: Sest kenki Juhskarw / teije seäst / ei sah Päh pählt maha saddama.
 35. Nink kui temmä sedda olli üttelnu / sis wöt temmä Leibä / nink tennas Jummalat kike een / murs sedda nink naksi söhmä.
 36. Sis saiwa nemmä kik röhmsasz / n. wöttiwa kah süwwä.
 37. Ent meid olli kik Laiwan katzsadda nink kuhs kattesat kümmend Henge.
 38. Ent kui nemmä olliwa söhnu / sis kebjändiwa nemmä Laiwa / nink heidiwa Nisso Merre.
 39. Ent kui Walge saije / sis es tunne: nemmä sedda Mahd mitte: Ent nemmä saiwa ütte Kottust nättä / kun Rand olli / sinnä tahiwa nemmä Laiwa ajada / kui nemmä ollesz woinu.
 40. Nink kui nemmä Ankrid olliwa ülles wötnu / sis lätziwa nemmä Merre / nink pästiwa AiraKapplu wallale / nink tömbsiwa Purjo ülles Tuhle perrä / nink lassiwa Randa.
 41. Ent kui meije ütte Paika tullime / kun möllembal pohl Merri olli / sis tauksiwa nemmä Laiwa / nink eddimenne Ossa jäije kinni saisma lihkmatta / ent perrimänne Ossa murti kangest Lainist katzke.
 42. Ent Söamehil olli Nouw Wangituid erratappa / et keäke wälja ojoden erra es pässesz.
 43. Ent se Pähmehs tacht Pahwlit hoita / nink keeld neil erra sedda Nouwo / nink käsk neid / kumma moistiwa ojoda / eesmält wälja karrata nink Mahle minnä:
 44. Nink muid / mönd Laudu pähl / ent mönd Laiwa Tükke pähl. Nink nida sündi / et kik terwelt Mahle tulliwa.

Se XXVIII. Pähtük.

   Pahwli Immeteggo Melite Saare pähl; Tulleminne Roma Lihna; Könneleminne Judalistega: neide Rihd töine-töisega. Pahwel ütleb sähl katz Ajastaiga ilmakeelmätta Juttust Kristussest.

 1. Nink kui meije wäljä pässime / sis sai meile teedä / et se Saar Melitesz kutzuti.
 2. Ent se Saare Rachwas es teh: meile mitte weidi Söpprust: Sest nemmä teiwä Tuld / nink wöttiwa meid kik wasta / se Wichma perräst / kumb meije pähle olli tulnu / nink Külmä perrast.
 3. Ent kui Pahwel Hulga Hakko kokko rihb / nink Tulle heit / sis tulli Nastik Löchnast wäljä / nink nakkati temmä Käe külge.
 4. Ent kui se Rachwas näggi seddä Elläjät temmä Käe küllen pohwat / sis ütliwa nemmä töine töist wasta: Se Inniminne om tööst Röhwel / kumba Sundus ei lasse ellädä / echk temmä kül Merrest om päsnu.
 5. Ent temmä wingas sedda Elläjät Tulle / nink telle es sünni middake Kurja.
 6. Ent nemmä ohdiwa teddä ülles paisuwat / echk äkkitzelt kohlu maha saddawat. Ent kui nemmä kawwa ohdiwa / nink es näe telle middäke Kurja sündiwat / sis mötliwa nemmä töisite / nink ütliwa teddä Jummala ollewat.
 7. Ent sesamma Paiga lähükessen olli sel Saare Üllembäl Moisa / sel olli Nimmi Publius / sesamma wöt meid wasta / nink häwwes meid kolm Peiwä söbbralikkult.
 8. Ent jochto / et Publiusse Essa Wauwa nink Kötto-Töppe pössi: Sis lätz Pahwel temmä mannu sisse / nink kui temmä olli Palwust piddänu / sis pand temmä Käe temmä pähle / nink teggi teddä terwesz.
 9. Kui se olli sündinu / sis tulliwa kah muh / kumma se Saare pähl többitze olliwa / nink lassiwa hendä süttitä.
 10. Nink nemmä teiwa meile suhrt Auwo / nink kui meije erralätzime / sis anniwa nemmä meile / mes meile waja olli.
 11. Ent perräst kolm Kuhd lätzime Laiwaga erra / se olli Aleksandriast / nink olli ülle Talwe ton Saaren olnu / nink temmä Tächt olli Kastor nink Polluks.
 12. Nink kui meije Sürakusahe tullime / sis jäime sinnä kolm Peiwä.
 13. Kui meije sählt ümbre lätzime / sis tullime Regiutte: Nink ütte Peiwä perrä / kui Launa Tuhl tössi / sis tullime töisel Peiwäl Puteolonni.
 14. Sähl löisime Wellitzid / nink meid palleti neist seitze Peiwä neide mannu jähdä. Nink nida tullime Roma.
 15. Nink kui sähl ne Wellitze meist kuhliwa / sis tulliwa nemmä wäljä meije wasta / ammak Appioworumme / nink neide kolme Körtzi mannu: Kui Pahwel neid näggi / sis tennäs temmä Jummalat / nink saije röhmsasz.
 16. Ent kui meije Roma tullime / sis and se Pähmehs neid Wangituid üllembä Söa Pähmehe kätte: Ent Pahwlil anti Lubba jähdä kohe temmä tacht / ütte Söamehega / kä teddä hoit.
 17. Ent kolme Peiwä perrast sündi / et Pahwel kokko kutz Judaliste Üllembid: Nink kui nemmä kokko tulliwa / sis üttel temmä neide wasta: Mehe Wellitze / minna ei olle middäke tennu wasta sedda Rachwast echk Wannambide Kombid / nink olle siski kinnikeüdetu Jerusalemmist erra antu Romaliste Kätte:
 18. Kui ne minno olliwa kuhlnu / sis tahiwa nemmä minno wallale laske / sest et ütteke Surma Sühdä minno pähl es olle.
 19. Ent kui Judalisse wasta pajatiwa / sis olle minna ajetu Keisri pähle heikama: Ei mitte / kui ollesz mul middäke minno Rachwa pähle kaibmist.
 20. Se Asja perräst olle minna teid nühd kokko kutznu / teid näggema n. teijega köñelema: Sest minna olle Israeli Lohtusse perrast sesinatze Ahilaga kinnikeüdetu.
 21. Ent nemmä ütliwa temmä wasta: Meije ei ole:sinno perrast Kirjasahnu Juda Mahlt: Wellitzist ei ollekah ütziketulnu / nink middäke Kurja sinnust kuhlutanu echk üttelnu.
 22. Ent siski tahame sinnust kuhlda / mes sinna mötlet: Sest meil om sestsinatzest wöhrast Ussust teedä / et kigin Paigun sesamma wasta pajatetas.
 23. Nink kui nemmä telle olliwa Peiwä sähdnu / sis tulliwa paljo temmä mannu Maija / kummile temmä errasellet nink tunnist Jummala Rikkust / nink oppet neid Jesussest / Mosesse Sähdussest nink Proweetist / warra Hom̃ogust ammak Öddangunni.
 24. Nink mönne usksiwa sedda / mes ütteldi / ent mönne es ussu.
 25. Ent kui nemmä töine töisega ütte es sünni / sis lätziwa nemmä errä / kui Pahwel ütte Sönna olli üttelnu / et pöha Waim häste om pajatanu läbbi Esaia se Proweeti meije Wannambide wasta
 26. Kui temmä ütleb: Minne sesinatze Rachwa mannu / nink ütle: Kuhlden sahde teije kuhlma / nink ei sah seddä mitte moistma: Nink nätten sahde teije näggemä / n. ei sah seddä mitte tundma.
 27. Sest sesinatze Rachwa Süddä om errakallestu / nink neide Körwa kuhlwa rassedaste / nink neide Silmä suikwa: Et nemmä Silmiga ei näe / nink Körwuga ei kuhle / nink Söamega ei moista / nink hendä ümbre ei kähnä / et minna neid süttitäsz.
 28. Sis olgo teil nühd teedä / et se Jummala Önsus Pagganille om lähätetu / nink nemmä sahwa sedda kuhlma.
 29. Nink kui temmä seddä olli üttelnu / sis lätziwa Judalisse errä / nink neil olli henne seän paljo Küssitellemist.
 30. Ent Pahwel jäije katz terwet Ajastaiga omma nuhmatu Kotta / nink wöt wasta kik / kumma temmä mannu sisse tulliwa:
 31. Nink temmä üttel Juttust Jummala Rikkussest / nink oppet Issandast Jesussest Kristussest kige Julgussega / ilmakeelmättä.