Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli eesmänne Rahmat Korintileistille.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.
• Se VII. Pähtük.
• Se VIII. Pähtük.
• Se IX. Pähtük.
• Se X. Pähtük.
• Se XI. Pähtük.
• Se XII. Pähtük.
• Se XIII. Pähtük.
• Se XIV. Pähtük.
• Se XV. Pähtük.
• Se XVI. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Pahwel tennäb Jummalat Korintileiste perräst; mannitzeb neid ütte Oppusse pähle jähdä / nink lehalikko Tarkusse eest hendä hoita.

 1. Pahwel Jesusse Kristusse kutzutu Apostel / läbbi Jummala Tachtmisse / n. Sostenes Welli:
 2. Jummala Koggodusselle / kumb Korintun om / pöhändetuile Kristussen Jesussen / kutzutu Pöhile / kikega / kumma meije Issanda Jesusse Kristusse Nimme appiheikwa / kigin neide nink meije Paigun:
 3. Arm olgo teijega / nink Rauw Jummalast / meije Essast / n. Issandast Jesussest Kristussest.
 4. Minna tennä ikkes omma Jummalat teije eest / se Jummala Armo perräst / mes teile om antu Kristussen Jesussen:
 5. Et teije läbbi temmä kige Asju sissen ollete rikkasz sahnu / kigen Oppussen / nink kigen Tundmissen:
 6. Nida kui Kristusse Tunnistus teije sissen om kinnitetu:
 7. Et teil üttestike Andest Puhdust ei olle / n. ohdate meije Issanda Jesusse Kristusse Awwaldamist.
 8. Kä teid kah Otzani sahb kinnitämä / laitmatta olla meije Issanda Jesusse Kristusse Peiwäl.
 9. Jummal om ussutaw / kumma läbbi teije ollete kutzutu temmä Poja meije Issanda Jesusse Kristusse Ossausse sisse.)
 10. Ent minna mannitze teid / Wellitze / läbbi meije Issanda Jesusse Kristusse Nimme / et teije kik üttesuggust ütlete / nink Lahutamist errä olgo teije seän / enge piddäge töine töisest kiñi üttesuggutze Meele n. üttesuggutze Mötte ga.
 11. Sest minna olle Kloesse Perrest teije perräst teedä sahnu / Wellitze / et teije seän Rihda om.
 12. Ent minna ütle seddä / et eggaütz teist ütleb: Minna olle Pahwli / minna olle Apollo / minna olle Kewasse / minna olle Kristusse (Usku).
 13. Kas sis Kristus om erräjaet? Echk kas om Pahwel teije eest Risti pohdu / wai ollete Pahwli Nimme pähleristitu?
 14. Minna tennä Jummalat / et minna teist keddäke ei olle ristnu / kui Krispust nink Gajust:
 15. Et keäke es ütlesz minno omma Nimme pähle ristnus.
 16. Ent minna olle kah Teppani Perret ristnu: Pähle se ei tijä minna / kas ma keddäke muhd olle ristnu.
 17. Sest Kristus ei olle minno lähätänu ristmä / enge Armo Oppust kuhlutama: Eimitte targa Sönnuga / et Kristusse Rist tüchjäsz es lähsz.
 18. Sest se Sönna Ristist om neil / kumma hukka sahwa / Hullus / ent meil / kumma önsasz sahme / om temmä Jum̃ala Wäggi.
 19. Sest kirjotet om: Minna taha Tarku Tarkust tüchjäsz tettä / nink Moistlikkuide Moistust erräheitä.
 20. Kus om Tark? Kus om Kirjatundja? Kus om se Ilma Erraotzja? Es Jummal se Ilma Tarkust Hullussesz olle tennu?
 21. Sest seperräst et Ilm / läbbi ommaTarkusse / Jummalat jummalikko Tarkusse ga es tunne / sis om Jummala Meeleperrästolnu / läbbi Juttusse Hullusse Uskjid önsasz tettä.
 22. Sest et Judalisse Tächte pühdwä / nink Greekalisse Tarkust otzwa:
 23. Ent meije juttustame Risti pähle pohdu Kristust / Judalistille Pahandust / nink Greekalistille Hullust:
 24. Ent Kutzutuile Judalistille nink Greekalistille (juttustame) Kristust / Jummala Wäkke / nink Jummala Tarkust.
 25. Sest Jummalik Hullus om targemb kui Innimisse: Nink Jummalik Nörkus om kangemb Innimissi.
 26. Sest kajege / Wellitze / omma Kutzmisse pähle / et paljo Tarku Leha perrä / paljo Wäggewid / paljo suhrest Suust ei olle kutzutu:
 27. Enge mes Ilman hul om / seddä om Jummal erräwallitzenu / et temmä Tarku Häppe ajasz / nink mes Ilman nörk om / seddä om Jummal erräwallitzenu / et temmä Häppe ajasz / mes kange om:
 28. Nink mes Ilman alw nink erräpölletu om / seddä om Jummal erräwallitzenu / nink seddä mes ei olle / et temmä tüchjäsz tehsz seddä / mes om.
 29. Et hendä ützik Leha temmä een es kittäsz.
 30. Nink temmäst ollete teije Kristusse Jesusse sissen / kä teile Jummalast om sahnu Tarkussesz / Öigussesz / nink Pöhändussesz / nink Erraluhnastamissesz:
 31. Et / nida kui kirjotet om / se / kä hendä kittäb / Issandan kittäsz.

Se II. Pähtük.

   Pahwel kuhlutab weel / kuitao temmä omma Ammetit piddänu. Armo Oppus om errapeedetu Tarkus. Lohmolik Inniminne om Jummalikkun Ussun kohalt rummal.

 1. Nink kui miña teije mannu tulli / Wellitze / sis es tulle minna mitte torreda Sönnu echk Tarkusse ga / teile Jum̃ala Tunnistust kuhlutama.
 2. Sest minna es arwa hendä middäke teedwäs teije seän / kui Jesust Kristust / n. weel seddä / kä Risti om pohdu.
 3. Nink minna olli teije man Nörkussen nink Peljun / nink suhren Wärrisemissen.
 4. Nink minno Sönna nink minno Juttus es olle mitte Innimisse Tarkusse kunstlikkun Können / enge Waimo nink Wäe Üllesneütmissen:
 5. Et teije Usk es ollesz Innimiste Tarkussen / enge Jummala Wäen.
 6. Ent meije könneleme Tarkust Täwwelikko man: Eimitte se Ilma / ei kah se Ilma Pählikuide Tarkust / kumma hukka lähwä:
 7. Enge meije pajatame Jummala Tarkust Sallaussen / kumb errapeedetu om / kumba Jummal enne Ilma Algmist meije Auwustussesz om sähdnu.
 8. Kumba se Ilma Pählikuist ützike ei olle tundnu: Sest kui nemmä seddä ollesz tundnu / sis es ollesz nemmä Auwustusse Essandat Risti pähle pohnu.
 9. Enge nida kui kirjotet om: Mes Silm ei olle nännu / nink Körw ei olle kuhlnu / nink Innimisse Söamette ei olle tulnu / mes Jummal neile om walmistanu / kumma teddä armastawa:
 10. Ent meile om Jummal seddä awwaldanu läbbi omma Waimo. Sest Waim juhrdleb kik erra / kah Jummala Süwwiust.
 11. Sest kes tijäb Innimissist / mes Innimisselik om / kui Innimisse Waim / kumb temmä sissen om? Nida ei tijä kah keäke / mes Jummalik om / kui Jummala Waim.
 12. Ent meije ei olle mitte Ilma Waimo sahnu / enge seddä Waimo / kumb Jummalast om / et meije tijässe / mes meile Jummalast om kingitu.
 13. Mes meije kah pajatame / ei mitte Innimisselikko Tarkusse oppetu Sönnuga / enge kumbe pöha Waim oppetab: Nink peäme waimolikko Asju waimolikko arwolissesz.
 14. Ent lehalik Inniminne ei moista mitte mes Jummala Waimust om: Sest se om tem̃äl Hullus / n. temmä ei woi seddä tutta / sest seddä sunnitas waimolikkult.
 15. Ent Waimolinne sunnib kül kik / ent essi ei sunnita temmä kenkist.
 16. Sest kes om Issanda Meeld tundnu / kes teddä tahab oppetada? Ent meil om Kristusse Meeld.

Se III. Pähtük.

   Pahwel neüdäb seddä ommast Oppussest ülles / mes temmä enne üttelnu. Oppus Juttusseütlejist nink ainust Kerko Pochjast Kristussest. Mannitzeminne / et Jummala waimolikko Kerkut ei peä rikma / läbbi omma Tarkusse nink Rija himmustamisse.

 1. Nink minna / Wellitze / es woi mitte teijega könnelda / kui Waimoliste ga / enge kui Lehaliste ga / kui nohri Lastega Kristussen.
 2. Minna olle teid Pihmäga johtnu / nink eimitte Ruwwa ga: Sest teije es köchta weel mitte: Ent teije ei köchta weel nühdike.
 3. Sest teije ollete weel lehalikko. Sest senni kui Weha nink Rihda / nink Törra teije seän om / es teije sis olle lehalikko / nink es teije keü Innimisse Kombe perrä?
 4. Sest kui ütz ütleb: Minna olle Pahwli Usku: Nink töine: Minna olle Apollo Usku: Es teije sis olle lehalikko?
 5. Mes om nühd Pahwel / nink mes om Apollo / muido kui Sullase / kumbe läbbi teije ollete usknu / nink nida kui Issand eggaüttele om andnu?
 6. Minna olle istotanu / Apollo om wallanu: Ent Jummal om kaswatanu.
 7. Sis ei olle nühd Istotaja middäke / ei kah Wallaja / enge Jummal / kä kaswatab.
 8. Ent Istotaja nink Wallaja omma üttesuggutze: Ent eggaütz sahb omma Palka sahma omma Töh perrä.
 9. Sest meije olleme Jummala Abbilisse: Jummala Pöllo Töh / Jummala Üllesteggeminne ollete teije.
 10. Minna olle se Jummala Armo perrä / mes mulle om antu / kui tark Koateggijä Pochja pannu / ent töine tehb Maija se pähle: Ent eggaütz kajego / kuitao temmä se pähle tehb.
 11. Sest keäke ei woi töist Pochja panna / ülle se / mes pantu om / kumb om Jesus Kristus.
 12. Ent kui keake sesinatze Pochja pähle tehb / Kulda Höbbedat / kallist Kiwwe / Puid / Haina / Kört:
 13. Sis sahb eggaütte Töh awwalikkuszsahma. Sest Peiw sahb seddäselletämä: Et se läbbi Tulle awwalikkusz sahb: Nink mähräne eggaütte Töh olnes / seddä sahb Tullikiusama.
 14. Kui kenki Töh sahb püssimä / mes temmä se pähle om tennu / sis sahb temmä Palka sahma.
 15. Kui kenki Töh sahb pallama / sis sahb temmä Kachjo sahma: Ent temmä sahb essi önsasz sahma / ent nida / kui läbbi Tulle.
 16. Es teije tijä / et teije Jummala Kerk ollete / nink et Jummala Waim teije sissen elläb?
 17. Kä Jummala Kerkut errarikkub / seddä sahb Jummal errärikma: Sest Jummala Kerk om pöha / kumb teije ollete.
 18. Keäke erräpetko hendä essi: Kä hendä teije seän mötleb targa ollewat sensinatzen Ilman / se sahgo hullusz / et temmä targasz sahsz.
 19. Sest sesinatze Ilma Tarkus om Jummala man Hullus. Sest kirjotet om: Temmä tabbab Tarku kinni neide Kawwalussen.
 20. Nink taas: Issand tunneb Targa Möttid / et nemmä tüchjätze omma.
 21. Seperräst erräkitko hendä keäke Innimissist. Sest kik om teije perrält.
 22. Olgo Pahwel / olgo Apollo / olgo Kewas / olgo Ilm / olgo Ello / olgo Surm / olgo ollew / olgo tullew: Kik om teije perrält:
 23. Ent teije ollete Kristusse perrält: Ent Kristus Jummala perrält.

Se IV. Pähtük.

   Juttustajide Ussutawus / Auw / Ammet nink Rist neüdetas Apostle man.

 1. Nida arwako meid Inniminne / kui Kristusse Sullasid / nink Jummala Sallauste Majapiddäjid.
 2. Pähle se / sis otzitas Majapiddäjist / et ütz sahsz ussutaw löitus.
 3. Ent sest om mul weidi Murret / et minno teist sunnitas / echk Innimisselikkust Peiwäst: Ent essi ei sunni minna hendä kah mitte.
 4. Sest minna ei tijä middäke henne pähle: Ent seperräst ei olle minna öigesz arwatu: Ent Issand om / kä minno sunnib.
 5. Seperräst ergesundke middäke enne Aiga / senni kui Issand tulleb: Kä kah sahb selgesz teggemä / mes Pimmedän om erräpeedetu / nink Söamide Nouwo awwaldama: Nink sis sahb eggaüttele Jummalast Kittust sahma.)
 6. Ent seddä olle minna / Wellitze / henne nink Apollo pähle teije perräst tähendanu: Et teije meist oppesse / et kelleke ei sünni hendä targembasz panna / kui parhella kirjotet om / et teije kenki perräst ütz töise wasta ülles ei paisu.
 7. Sest kes om sinno waijel Wahet tennu? Ent mes sul om / mes sa ei olle sahnu? Ent kui sa seddä ollet sahnu / mes sa sis kittät / ötze kui sa seddä es ollesz sahnu?
 8. Teije ollete jo söhnusz sahnu / teije ollete jo rikkasz lännu / teije ollete meijetä wallitzenu: Nink och kui teije ennege ollesse wallitzenu: Et meijeke teijega wallitzessem.
 9. Sest minna mötle / et Jummal meid Apostlid wihmätzisz om sähdnu / ötze kui Surmale sunnituid / sest meije olleme Kajetussesz sahnu Ilmale / nink Englille / nink Innimistille.
 10. Meije olleme Hullu Kristusse perräst / ent teije ollete targa Kristussen: Meije olleme nörga / ent teije ollete kange: Teije ollete ausa / ent meije olleme errateotetu.
 11. Senni Tunnini om meil Nälgä nink Janno / nink olleme palja / nink sahme Kämblid / nink meil ei olle ütteke jähdwät Paika.
 12. Nink meije näeme Waiwa omme Kässiga Töhd tetten: Kui meid söimetas / sis önnistame: Kui meid perränkiusatas / sis sallime seddä:
 13. Kui meid teotetas / sis mannitzeme. Meije olleme kui Ilma Assusz sahnu / nink olleme kike Erräpüchkme senni Ajani.
 14. Minna ei kirjota seddä mitte teile Häppe tettä / enge minna nohmi teid kui omme arma Latzi.
 15. Sest kui teil kümme tohat Karristajid Kristussen ollesz / siski es ollesz teil paljo Essä. Sest Kristussen Jesussen olleminna teid läbbi Armo Oppussesünnitänu.
 16. Seperräst mannitze minna teid / olge minno Mährdlejä.
 17. Seperräst olle minna teile Timoteust lähätänu / kä minno armas nink ussutaw Latz om Issandan / kumb minno Teid teije Meelde sahb algatama / kumma Kristussen omma / nida kui minna kigin Paigun kigin Koggodussin oppeta.
 18. Ent mönne omma üllespaisonu / ötze kui es sahsz minna teije mannu tullema.
 19. Ent minna taha pea teije mannu tulla / kui Issand tahab / n. ei taha mitte teedä anda Suhrustellejide Sönna / enge Wäkke.
 20. Sest Jummala Rikkus ei olle mitte Sönnan / enge Wäen.
 21. Mes teije tahate? Kas minna peä Witzaga teije mannu tullema / wai Armo nink tassatze Waimuga?

Se V. Pähtük.

   Werrenahrja heidetäs Koggodussest errä. Kawwalusse Heddä. Kuitao Pascha Pühä öigede sünnis pittä. Mannitzeminne et kurja Rachwast peäb tagganema.

 1. Ülle ülde kuhlus Portust teije seän ollewat / nink sähräne Portus / kumba kah Pagganide seän ei nimmitetä / et üttel peäsz Essa Naine ollema.
 2. Nink teije olete üllespaisonu / nink ei olle ennembe leinanu / et se teije seäst sahsz erräheidetus / kä seddä Töhd om tennu?
 3. Sest minna olle jo / kä ma kül Ihoga sählt errä olle / ent Waimuga man olle / kui man ollew Kohut temmä ülle errä moistnu / kä seddä nida om tennu /
 4. Meije Issanda Jesusse Kristusse Nimmel / kui teije nink minno Waim koon ollete / meije Issanda Jesusse Kristusse Wäega /
 5. Sähräst Satanalle erräanda / Leha Errärikmissesz / et Waim önsasz sahsz Issanda Jesusse Peiwäl.
 6. Teije Kittus ei olle mitte häh. Es teije tijä / et weidi Juhretust terwet Taignet hapnesz tehb?
 7. Seperräst pühige wäljä wanna Juhretust / et teije wastne Taigne ollesse / nida kui teije hapnematta ollete. Sest meijeke Pascha Lammas om meije eest errätappetu / Kristus.
 8. Seperräst piddägem Pühä / ei mitte wannan Juhretussen / ei kah Kurjusse nink Tiggeusse Juhretussen / enge Selgusse nink Tötte hapnematta Taignen.)
 9. Minna olle teile Rahmatun kirjotanu / et teije hendä Portjide sekkä ei peä seggämä.
 10. Nink seddä ei ütle minna üssike se Ilma Portjist / echk Achnist / echk Rihsjist / echk WährJummala Pallejist: Muido ollesz teil Ilmast erräminnä.
 11. Ent nühd olle minna teile kirjotanu / et teije hendä ei peä sekkä seggämä / kui keake Wellesz nimmitetäs / nink om Pordupählinne / echk Achne / echk Währ-Jummala Palleja / echk Laitja / echk Johdik / echk Rihsja: Sis ei peä teije kah sährätze ga mitte söhmä.
 12. Sest mes om mul neid sundmist / kumma wäljän omma? Es teije neid sunni / kumma sissen omma?
 13. Ent neid / kumma wäljän omma / sahb Jummal sundma. Heitke essi seddä Kurja henne mant errä.

Se VI. Pähtük.

   Mannitzeminne tüchjä Rija eest Pagganide Sundjide een. Mitma Asja nink Pattu Oppus nink Nuchtlus.

 1. Kas tohib teist keäke / kui tel töisega teggemist om / Kochto minnä Üllekochtozide ette / nink eimitte Pöhide ette?
 2. Es teije tijä / et Pöha sahwa Ilma sundma? Nink kui Ilm teist sahb sunnitama / es teije sis ausa olle wähämbid Asju sundma?
 3. Es teije tijä / et meije sahme Englid sundma? Kuis paljo ennämbest ajalikko Asju?
 4. Kui teil nühd ajalikkun Asjun sundmist om / sis säete neid Sundjisz / kumma Koggodussen omma errapölletu.
 5. Minna ütle seddä teile Häüsz. Es sis Tarka teije seän olle / ei kah ütteke / kä omma Welle waijel woisz Kohut moista?
 6. Enge Welli kohutelleb Wellega / nink pähle se weel Umbuskjide een?
 7. Sis om jo nühd kohalt Wigga teije seän / et teije töine töisega kohutellete. Melles teije ennembe Lihga ei kannata? Melles teije ennembe Kachjo ei salli?
 8. Enge teije tehde Üllekohut / nink Kachjo / nink seddä weel Wellitzille.
 9. Echk es teije tijä / et Üllekochtoze ei sah Jummala Rikkust perrändämä? Erge essige mitte / Portja / ei kah Währ-Jummala Palleja / ei kah Abbiellorikja / ei kah Pechmedä / ei kah Mehstepiddäjä /
 10. Ei kah Warga / ei kah Achne / ei kah Johdiko / ei kah Laitja / ei kah Rihsja / ei sah mitte Jummala Rikkust perrändämä.
 11. Nink sährätze ollite mönne: Ent teije ollete errämöstu / teije ollete pöhändetu / teije ollete öigesz sahnu / läbbi Issanda JesusseNimme / nink läbbi meije JummalaWaimu.
 12. Mul om kik Lubba / ent kik ei läh tarbis: Mul om kik Lubba / ent minno ei peä minkist Wäe alla wihdämä.
 13. Söhk Köttulle / nink Köt Söhgille: Ent Jummal sahbseddä nink todda tüchjäszteggemä. Ent eimitte Iho Portusselle / enge Issandalle / nink Issand Ihulle:
 14. Ent Jummal om Issandat ülleserrätänu / n. sahb meidike: ülleserrätämä läbbi omma Wäe.
 15. Es teije tijä / et teije Iho Kristusse Luhlihkmisse omma? Kas minna nühd peä Kristusse Luhlihkmist wötma / nink Pordo Luhlihkmissesz teggemä? Se errasündko mitte.
 16. Echk es teije tijä / et kä Pordo perrä heidäb / se om ütz Iho temmäga? Sest ne katz / ütleb temmä / sahwa ollema ütz Leha.
 17. Ent kä Issanda perrä heidäb / se om ütz Waim temmäga.
 18. Taake Portust. Kik Pat / mes Inniminne eäle tehb / se om wäljälpohl Iho: Ent kä pordub / se pattub henne omma Iho küllen.
 19. Echk es teije tijä / et teije Iho om pöha Waimo Kerk / kä teije sissen om / keddä teil Jummalast om / nink teije ei olle henne perrält?
 20. Sest teije ollete kallide erräostetu: Seperräst kitke Jummalat omman Ihun / nink omman Waimun / kumma omma Jummala perrält.

Se VII. Pähtük.

   Abbiello Saisussest; Junkro nink Läsjä Saisussest.

 1. Ent mist teije mulle ollete kirjotanu / peäte teedmä / et Innimissel om häh / kui temmä Naist ei puttu.
 2. Ent Portusse perräst olgo eggamehel omma Naine / nink egga üttel olgo omma Mehs.
 3. Mehs tekko Naisele wölglikko Meelehähd: Nida kah Naine Mehele.
 4. Naisel ei olle mitte Meelewallust ülle ommaIho / enge Mehel: Selsammal kombel ei olle kah Mehel Meelewallust ülle ommaIho / enge Naisel.
 5. Erge kissoge hendä töine töisest errä / olgo sis möllembide Meelega üttesz Ührisz / et teije läppete Pahstmisselle nink Palwusselle: Nink tulge jälle kokko / et teid Satanas ei kiusa teije Türakusse perräst.
 6. Ent seddä ütle minna Perräandmisse kombel / ei mitte Käskmisse wärki.
 7. Sest minna tahasz / et kik Innimisse ollesse kui minna essi: Ent eggaüttel om Jum̃alast omma Ande / üttel nida / töisel ni.
 8. Ent minna ütle Naitmattuile nink Läsjädille / neil om häh / kui nem̃ä nida jähwä kui minnake.
 9. Ent kui nemmä hendä ei woi piddädä / sis kossige nemmä. Sest parremb om kossida / kui pallada.
 10. Ent neid / kumma omma kossinu / ei kässe minna / enge Issand / et Naine ei peä hendä Mehest lahutama:
 11. Nink kui temmä kah lachkusz / sis jähgo temmä Mehetä / echk lepke Mehe ga errä: Nink Mehs ei peä Naist maha jätmä.
 12. Ent muile ütle minna / ei mitte Issand: Kui üttel Wellel om umbusklik Naine / nink temmä Meeleperräst om temmäga ellädä / sis erräjätko temmä teddä mitte maha.
 13. Nink kummal Naisel umbusklik Mehs om / nink temmä Meeleperräst om tem̃äga elläda / se erräjätko teddä maha.
 14. Sest se umbusklik Mehs om läbbi Naise pöhändetu: Nink se umbusklik Naine om pöhändetu läbbi Mehe: Muido ollesse teije Latze rojatze: Ent nühd omma nemmä pöhä.
 15. Ent kui Umbusklik erralachkus / sis lachkoge temmä. Welli echk Sössar ei olle nisuggutzin Asjun Orjaszpantu: Ent Jummal om meid Rahunkutznu.
 16. Sest mes tijät sinna / Naine / kas sa Mehst saht önsasz teggemä? Echk mes tijät sinna / Mehs / kas sinna Naist saht önsasz teggemä?
 17. Siski nida kui Jummal eggäüttele om jagganu / nida kui Issand eggaütte om kutznu / nida keügo temmä. Nink nida säe minna kigin Koggodussin.
 18. Kui ütz ümbreleigat om kutzutu / sis erräpühdko temmä Eennachka. Kui ütz Eennahan om kutzutu / sis errälasko temmä hendä ümbreleigata.
 19. Ümbreleikaminne ei olle middäke / nink Eennachk ei olle middäke / enge Jummala Kässu Piddäminne.
 20. Eggaütz jähgo se Kutzmisse sisse / kum̃an temmä om kutzutu.
 21. Kui sinna Sullasesz ollet kutzutu / sis errämurretago: Ent kui sa woit wabbasz sahda / sis teh seddä ennembe.
 22. Sest Issandan kutzutu Sullane om Issanda Wabbandik: Nida om kah se / kä wabba om kutzutu / Kristusse Sullane.
 23. Teije ollete kalliste erraostetu: Erge sahge Innimiste Sullasisz.
 24. Kumman eggaütz om kutzutu / Wellitze / se sisse jähgo temmä Jummala man.
 25. Ent Junkruist ei olle mul Issanda Käsku: Ent minna anna Nouwo / nida kui minna Issandast olle Armo sahnu / ussutaw olla.
 26. Sis mötle minna nühd / seddä häh ollewat / se käen ollewa Tarwiusse perräst / et Innimissel häh om / nida olla.
 27. Kui sinna Naise külge ollet keüdetu / sis errapühdko wallale sahda. Kui sinna Naisest wallale ollet / sis errapühdko Naist.
 28. Ent kui sinna kah kossit / sis ei teh sa Pattu: Nink kui Junkro Mehele lät / sis ei teh temmä Pattu: Ent nisuggutzil sahb Lehan Willitzustollema. Ent minna anna teile Armo.
 29. Ent seddä ütle minna / Wellitze / et Aig lühikenne om: Sis om ülle / et no / kummil Naist om / nida omma / ötze kui neil es ollesz:
 30. Nink kumma ikwa / ötze kui es ikkesz nemmä: Nink kumma röhmsa omma / ötze kui es ollesz nemmä röhmsa: Nink kumma ostwa / ötze kui es peäsz nem̃ä seddä.
 31. Nink kumma seddä Ilma piddäwä / et nemmä seddä kurjaste ei peä. Sest se Ilma Olleminne lät hukka.
 32. Ent minna tahasz / et teije hohleto ollesse. Kä Naiseta om / se murretab seddä / mes Issandalle sünnis / kuitao temmä Issanda Meeleperräst woisz olla.
 33. Ent kä kossib / se murretab seddä / mes ilmlik om / kuitao temmä Naise Meeleperräst woisz olla.
 34. Naise nink Junkro waijel om Wahet. Kä Mehetä om / se murretab seddä / mes Issandalle sünnis / et temmä pöhä ollesz Iho nink Waimo pohlest: Ent kä Mehel om / se murretab seddä / mes ilmlik om / kuitao temmä Mehe Meele perräst woisz olla.
 35. Ent seddä ütle minna teije omma Tullusz: Eimitte / et ma teile Keüst Kahla heidäsz / enge et se kaunis Assi om / n. et teije errakiskmatta Issandan kinni jähsse.
 36. Ent kui ütz ei mötle seddä ommale Junkrulle sündiwat / kui temmä jo ammo Mörsja Tüddruk om / nink se nida peäb sündimä: Sis tekko temmä / mes temmä tahab / temmä ei teh Pattu: Temmä mingo Mehele.
 37. Ent kä kinni saisab omman Söamen / nink seddä temmäl waja ei olle / ent tel om Lubba om̃ast Meelest / nink om seddä omman Söamen ette wötnu / om̃a Junkrut piddädä / se tehb häste.
 38. Kä nühd (omma Tüttärt) Mehele panneb / se tehb häste: Ent kä (teddä) Mehele ei panne / se tehb parrembide.
 39. Naine om Sähdusse külge keüdetu / senni kui temmä Mehs elläb: Ent kui temmä Mehs uinub / sis om temmä wabba minnemä / kelle temmä tahab: Ennege Issandan.
 40. Ent temmä om önsamb / kui temmä nida jähb / minno Mötte perrä: Ent minna mötle hennel kah Jum̃ala Waimo ollewat.

Se VIII. Pähtük.

   Währ-Jummala Owwrist / nink Wabbausse kurjast Pruhkmissest.

 1. Ent Währ-Jum̃ala Owwrist tijäme / et meil kigil om Tundmist. Tundminne ajab ülles / ent Arm parrandab.
 2. Ent kä mötleb hendä middäke teedwät / se ei tijä weel üssike / kuitao sünnis teedä.
 3. Ent kui keäke Jummalat armastab / se om temmäst tuttu.
 4. Sis tijäme nühd WährJummala Owwri Söhmissest / et Währ-Jummal ei olle Ilman middäke / nink ei ütteke muhd Jummalat ei olle / kui ütz.
 5. Sest echk neid kül om / kumbe Jummalisz ütteldäs / olgo Taiwan echk Mah pähl: (Nida kui paljo Jummalid om / nink paljo Essandid: )
 6. Siski om meil ütz Jummal / se Essa / kummast kik om / nink meije temmä sissen: Nink ütz Issand Jesus Kristus / kummast kik om / nink meije läbbi temmä.
 7. Ent kigil ei olle Tundmist. Ent mönne tehwä hennele weel senni Ajani Süddäme Teedmist Währ-Jummalast / nink söhwä seddä kui Währ-Jummala Owwrit / nink neide Süddäme Teedminne pürretetas / sest et se nörk om.
 8. Ent Söhk ei teh meid Jummalalle wastawötlikkusz: Sest kui meije söhme / sis ei olle meije seperräst parremba: Nink kui meije ei söh / sis ei olle meije seperräst alwemba.
 9. Ent kajege / et sesamma teije Meelewallus Nörgulle Pahandussesz ei johu.
 10. Sest kui sinno / kummal Tundmist om / ütz näesz Währ-Jummala Koan Lawwal istwat / es sis temmä Süddame Teedminne / kumb nörk om / ajeta Währ-Jummala Owwrit söhmä?
 11. Nink sinno nörk Welli sahb sinno Tundmisse ülle hukka / kumma perräst Kristus om erräkohlu.
 12. Ent nida tehde teije / omme Wellitzide wasta Pattu tetten nink neide nörka Süddäme Teedmist lüwwen / Kristusse wasta Pattu.
 13. Seperräst / kui Söhk minno Welle pahandab / sis ei taha minna eäle Leha süwwä / et minna omma Welle ei pahanda.

Se IX. Pähtük.

   Pahwel peäb kristlikko Wabbaust Parrandamisse perräst; tehb meije Ello Woito-Johskmisse arwolissesz.

 1. Es minna olle Apostel? Es minna olle wabba? Es minna olle Jesust Kristust meije Issandat nännu? Es teije olle minno Töh Issandan?
 2. Kui minna muil ei olle Apostel / sis olle ma ommete teil: Sest teije ollete minno Apostleusse Pitzat Issandan.
 3. Se om minno Wastakostminne neile / kum̃a minno sundwa.
 4. Es meil olle Lubba süwwä nink juwwa?
 5. Es meil olle Lubba Sössart Naisesz ümbreweddädä / nida kui töisil Apostlil / nink Issanda Wellitzil / nink Kewal?
 6. Echk kas mul ützindä nink Parnabal ei olle Lubba seddä tettä?
 7. Kes eäle omma Palgaga Sötta lät? Kes soetab Wihnamäkke / nink ei söh temmä Wiljast? Echk kes kaitzab Karja / nink ei söh Karja Pihmäst?
 8. Kas minna seddä Innimisse wärki könnele? Echk es Sähdus seddä kah ütle?
 9. Sest Mosesse Sähdussen om kirjotetu: Sinna ei peä Härjäle Suhd kinnikeütmä / kä Richt pessäb. Kas Jummal Härgi perräst Hohld kannab?
 10. Echk kas temmä seddä kohalt meije perräst ütleb? Sest se om meije perräst kirjotet / et Kündjä peäb Lohtusse pähl kündmä: Nink Rihepesjä / Lohtusse pähl pessen / ommast Lohtussest ossalisseszs ahma.
 11. Kui meije teile Waimolist olleme külwnu / kas se sis suhr Assi om / kui meije teije Lehalist poimame?
 12. Kui muh teije Woimussest ommaossalikkuszsahnu / es se meil ennämbest sünnisz? Ent meije ei olle seddä Woimust piddänu: Enge meije sallime kik / et meije ütteke Puttust Kristusse Armo Oppusselle es tehsz.
 13. Es teije tijä / et kumma pöhä Töhd teggewä / ne söhwä Pöhändussest? Nink kumma Altrit orjawa / neil om Altrist Ossa?
 14. Nida om kah Issand Armo Oppusse Kuhlutajille sähdnu / Armo Oppussest ellädä.
 15. Ent minna ei olle sest middäke tennu. Minna ei olle kah seddä seperräst kirjotanu / et mul nida peäb sündima. Sest mul ollesz parremb erräkohlda / kui et ütz minno Kittust tüchjäsz tehsz.
 16. Sest kui minna Jummala Sönna kuhluta / sis ei olle mul Kittust: Sest se om mulle pählepant. Nink Heddä om mul / kui minna Jum̃ala Sönna ei kuhluta.
 17. Sest kui minna seddä hählmeelel teh / sis om mul Palka: Ent kui ma seddä ülle Meelde teh / sis om mul siski Majapiddäminne ussutu.
 18. Mes sis minno Palk om? Et minna juttusten Kristusse Armo Oppust masmatta errä anna / et minna omma Woimust Armo Oppussen kurjaste es peäsz.
 19. Sest echk minna kül kigist wabba olle / siski olle minna hendä kike Sullasesz tennu / et minna paljo woitasz.
 20. Nink minna olle Judalissille kui Judalissesz sahnu / et minna Judaleisi woitasz: Neile / kumma Sähdusse al omma / olle minna sahnu kui Sähdusse allandikkusz / et minna neid / kumma Sähdusse al omma / woitasz:
 21. Neile / kumma Sähdusseta omma / olle minna sahnu kui Sähdusseta / (echk ma kül Jummalal Sähdusseta ei olle / enge Sähdussen Kristussel) et minna neid / kumma Sähdusseta omma / woitasz.
 22. Minna olle Nörgulle sahnu kui Nörgasz / et minna Nörku woitasz. Minna olle kigille kigesz sahnu / et minna kige wärki mönd önsasz sahsz.
 23. Ent seddä teh minna Armo Oppusse perräst / et minna sestsammast ossalikkusz sahsz.
 24. Es teije tijä / et ne / kumma woito johskwa / ne johskwa kül kik / ent ütz sahb Kichlaweo? Johske nida / et teije seddä sahde.
 25. Ent eggaütz / keä mahdleb / se om kigin kassin: Nesamma tehwa seddä seperräst / et nem̃ä hukkaminnewät Wannikut saissi: Ent meije / hukkaminnemättä.
 26. Minna johse nühd nidade / kui se perrä / mes teedmätta ei olle: Minna tapple nida / eimitte kui se / kä Tuhld löhb.
 27. Enge minna sunni omma Iho / nink teh teddä Orjasz / et minna muile Juttust üttelden essi ei sah erräheitlikkusz.

Se X. Pähtük.

   Mannitzeminne wallitzaja Himmu eest; kumma perräst Israel Jummalast om noheldu. Leiwäst nink Karrikast P. Öddango-Söhmajan. Mannitzeminne Währ-Jummala Owwri eest.

 1. Ent minna ei taha / et teije ei peä teedmä / Wellitze / et meije Wannamba omma kik Pilwe al olnu: Nink omma kik läbbi Merre lännu:
 2. Nink nem̃ä omma kik Mosesse pähle ristitu / Pilwen nink Merren:
 3. Nink omma kik üttesuggust waimolikko Söhki söhnu:
 4. Nink kik üttesuggust waimolikko Johki johnu: Sest nemmä jöiwä waimolikkust perrätullejast Paest: Ent se Paas olli Kristus.
 5. Ent mitma pähle es olle neist Jummalal häh Meel. Sest nemmä om̃a Lahnen maha löhdu.) Epistli üttesammäl pöhäl Peiwäl perräst Kolmainousse Pühä.
 6. Ent se om meile Eenkojusz sündinu / et meije ei peä Kurja Himmustaja ollema / nida kui nemmä omma himmustanu.
 7. Erge sahge kah Währ-Jummala Pallejisz / nida kui mönne neist: Ötze kui kirjotet om: Rachwas iste maha söhmä nink johma / nink tössi ülles mängmä.
 8. Erraportkem kah mitte / nida kui mönne neist omma portnu / nink sattewa üttel Peiwäl katzkümmend pähle kolm tohat.
 9. Errakiusakem kah mitte Kristust / nida kui kah neist mönne omma kiusanu / nink saiwa Schiuwust errärikkotus.
 10. Erge nürrisege kah mitte / nida kui neist mönne omma nürrisenu / nink saiwa Errähäetäjäst hukka.
 11. Nink se om neile kik Eenkojusz sündinu: Ent se om meile Mannitzussesz kirjotetu / kumbe pähle se Ilma Otz om joudnu.
 12. Seperräst / kä hendä mötleb saiswat / se kajego / et temmä ei satta.
 13. Teid ei olle weel muh kui Innimisselik Kiusatus tabbanu: Ent Jummal om ussutaw / kä teid ei lasse kiusata ülle teijeJouwo / enge sahb kah Kiusatusse ga Otzateggemä / et teije suttate kanda.)
 14. Seperräst / minno arma / paeke Währ-Jummala Orjussest.
 15. Minna ütle kui Targulle: Moistke teije sest Kohut / mes minna ütle.
 16. Se önnistetu Karrik / kumba meije önnistame / es se olle Kristusse Werre Ühendäminne? Se Leib / kumba meije murrame / es se olle Kristusse Iho Ühendäminne?
 17. Sest se om ütz Leib / nida olleme paljo ütz Iho: Sest meije olleme kik üttest Leiwäst ossalisse.
 18. Kajege Israeli pähle Leha perrä: Es ne / kumma Owwrid söhwä / olle Altri Ossaussen?
 19. Mes sis minna nühd ütle? Et Währ-Jummal middäke om / wai et Währ-Jummala Owwer middäke om?
 20. Ent minna ütle / et mes Paggana owwritzewa / seddä owwritzewa nemmä Kurratille / nink eimitte Jummalalle. Ent minna ei taha mitte / et teije Kurrrati Ossalisse peäte ollema.
 21. Teije ei woi juwwa Issanda Karrikat / nink Kurratide Karrikat. Teije ei woi ossalikko olla Issanda Lawwast / nink Kurratide Lawwast.
 22. Echk kas meije tahame Issandat wehatzesz tettä? Kas meije olleme kangemba teddä?
 23. Mul om kik Lubba / ent kik ei tulle tarbis: Mul om kik Lubba / ent kik ei parranda mitte.
 24. Keäke errä otzko omma / enge eggaütz otzko töise (Tullu).
 25. Kik mes Leha Turrun müwwäs / seddä söhge / nink erge tekke minki waijele Wahet / Süddäme Teedmisse perräst.
 26. Sest Mah om Issanda perrält / n. mist temmä teüs om.
 27. Ent kui teid Umbuskjist ütz kutzub / nink teije tahate minnä / sis söhge kik / mes teile ette pannas / nink erge tekke minki waijele Wahet / Süddäme Teedmisse perräst.
 28. Ent kui teile keäke ütlesz: Se om Währ-Jummala Owwer / sis erge söhge seddä mitte / se Teedäandja perräst / nink Süddame Teedmisse perräst. Sest Mah om Issanda perrält / nink mist temmä teüs om.
 29. Ent minna ei ütle mitte sinno / enge töise Süddäme Teedmissest. Sest minkperräst peäb minno Wabbaussunnitama / töise Süddäme Teedmissest?
 30. Sest kui minna seddä Tennoga wasta wötta / mes minno se perräst teotetas / kumma eest minna tennä?
 31. Kui teije nühd söhde echk johde / echk mes teije eäle tehde / sis tekke kik Jummala Auwusz.
 32. Olge Pahandusseta / ni Judalissil / kui Greekalissil / nink Jummala Koggodussel.
 33. Nida kui minnake kigin kike Meeleperräst olle / nink minna ei otzi mitte omma / enge mitma Kaswu / et nemmä önsasz sahsse.

Se XI. Pähtük.

   Mönnest kurjast Wihsist Palwussen / nink pöhä Öddango Söhmaja Piddämissen.

 1. Olge minno Mährdlejä / nida kui minna olle Kristusse (Mährdlejä.)
 2. Ent minna kittä teid / Wellitze / et teije kigen minno pähle mötlete / nink peäte neid Oppussid / nida / kui minna teile olle ette andnu.
 3. Ent minna taha / et teije peäte teedmä / et Kristus om eggaütte Mehe Päh: Ent Mehs om Naise Päh: Ent Jummal om Kristusse Päh.
 4. Eggaütz Mehs / kummal Palwust pitten / echk Kirja selleten middäke Päh pähl om / se nahrab errä omma Pähd.
 5. Ent eggaütz Naine / kä Palwust peäb / echk Kirja selletäb katmatta Pähga / se nahrab errä omma Pähd: Sest se om ütz kik / echk temmä ollesz erräpööt.
 6. Sest kui Naine Pähd ei katta / sis peäb kah temmä Juhssi errä leigatama. Ent kui Naisel Häbbi om hendä laske püggädä / echk omme Juhsse erräleigata / sis katke temmä Pähd.
 7. Ent Mehs ei peä mitte Pähd kinnikatma / sest temmä om Jummala Palge nink Auw: Ent Naine om Mehe Auw.
 8. Sest Mehs ei olle mitte Naisest / enge Naine om Mehest.
 9. Nink Mehs ei olle mitte Naise perräst lohdu / enge Naine Mehe perräst.
 10. Seperräst peäb Naisel Woimus ollema Päh pähl / Englide perräst.
 11. Siski ei olle Mehs Naiseta / ei kah Naine Mehetä / Issandan.
 12. Sest ötze kui Naine om Mehest / nida om kah Mehs läbbi Naise: Ent kik Jummalast.
 13. Moistke teije essi henne man Kohut / kas Naisel sünnis katmatta Pähga Jummala een Palwust piddädä?
 14. Echk es teid kah Lohm essi oppeta / et kui Mehs pikkä Juhssi kaswatab / sis om se tem̃äl Häbbi?
 15. Ent kui Naisel pikkä Juhsse omma / sis om se temmäl Auw / sest Juhsse omma telle Katmissesz antu.
 16. Ent kui keäke hähl Meelel näüs rihdlewät / sis ei olle meil sähräst Wihsi mitte / ei kah Jummala Koggodussil.
 17. Ent seddä kuhluten ei kittä minna mitte / et teije ei tulle mitte kokko hähsz / enge kurjasz.
 18. Sest eesmält kuhle minna / kui teije Koggodussen kokko tullete / Lachkmist teije seän ollewat: Nink minna ussu seddä ossast.
 19. Sest kawwala Opjid peäb kah teije seän ollema / et ne / kumma öige omma / teije seän awwalikkusz sahwa.
 20. Kui teije nühd kokko tullete / sis ei sünni se mitte Issanda Öddango Söhmaja Söhmissesz.
 21. Sest eggaütz wöttab een errä omma Söhmaiga (Öddango Söhmaja) Söhmissen / nink mönni om issonu / ent mönni johbnu.
 22. Es teil Maiju olle / kun teije woide süwwä nink juwwa? Echk kas teije Jummala Koggodust erräpöllete / nink tehde neile Häppe / kummil ei olle? Mes minna teile peä ütlemä? Kas ma teid peä kitmä? Se sissen ei kittä minna teid mitte.
 23. Sest minna olle seddä Issandast sahnu / mes minna teileke olle andnu / et Issand Jesus / sel Öhsel / kummal temmä erräanti / wöt Leibä:
 24. Tennäs nink murs seddä / nink üttel: Wötke / söhge: Se om minno Iho / kumb teije eest murtas: Seddä tekke minno Mälletussesz.
 25. Selsammal kombel wöt temmä kah Karrikat / perräst Öddango söhmist / nink üttel: Sesinane Karrik om se wastne Lepping minno Werren. Seddä tekke / nisaggede kui teije seddä johde / minno Mälletussesz.
 26. Sest nisaggede kui teije seddä Leibä söhde / nink seddä Karrikat johde / sis kuhlutage Issanda Surma / senni kui temmä tulleb.
 27. Kä nühd kurjaste seddä Leibä söhb / echk Issanda Karrikat johb / se om Issanda Iho nink Werrega Wölgo.
 28. Ent Inniminne kiusake hendä essi / nink söhge nida sest Leiwäst / nink johge sest Karrikast.
 29. Sest kä kurjaste söhb nink johb / se söhb nink johb hennele essi Sundust / sest et temmä Wahet ei teh Issanda Ihust.
 30. Seperräst om kah paljo Nörku nink Többitzid teije seän / nink mitto maggawa.
 31. Sest kui meije hendä essi sunnisse / sis es sunnitasz meid mitte.
 32. Ent kui meid sunnitas / sis karristetas meid Issandast / et meid se Ilmaga errä ei sunnita.)
 33. Seperräst / minno Welle / kui teije kokko tullete söhmä / sis ohtke töine töist.
 34. Ent kä issones / se söhge Kottun / et teije Sundussesz kokko ei tulle. Ent mes weel ülle om / seddä taha minna tallitada / kui minna tulle.

Se XII. Pähtük.

   Oppus waimolikko Ande öigest Piddämissest. Epistli kümnel pöhäl Peiwäl perräst Kolmainousse Pühä.

 1. Ent waimolikkust Andist / Wellitze / ei taha minna / et teije es peäsz teedmä.
 2. Teije tijäte / et teije ollete Paggana olnu / nink ollete lännu keeletumme Währ-Jummalide mannu / kui teid weeti.
 3. Seperräst anna minna teile teedä / et keäke ei wannu Jesust / kä läbbi Jummala Waimo pajatab / nink keäke ei woi Jesust Essandasz kutzu / kui läbbi pöhä Waimu.
 4. Ent Ande omma mitmasuggutze / ent sesamma Waim:
 5. Nink Ammeti omma mitmasuggutze / nink sesamma Issand:
 6. Nink Teo omma mitmasuggutze / ent sesamma Jummal om / kä kik kigin tallitab.
 7. Ent eggaütte sissen neütwä hendä Waimo Ande (Lähembä) Tullusz.
 8. Sest üttele antas läbbi Waimo Tarkussest pajatada / ent töisele Tundmissest könnelda / sesamma Waimu perrä:
 9. Ent töisele antas Usku / sensamman Waimun: Ent töisele Süttitämisse Andet / sensamman Waimun:
 10. Ent töisele wäggewid Tekko tettä / ent töisele Kirja selletädä / ent töisele Waimu lahutada / töisele mitmasuggu Keeld / ent töisele Keele Selletämist.
 11. Ent seddä tehb kik ütz nink sesamma Waim / nink jaggab eggaüttele Omma / nida kui temmä tahab.)
 12. Sest ötze kui Iho ütz om / nink temmäl om mönd Luhlihkmissi / ent kik se ütte Luhlihkmisse / kumbe mönd om / omma ütz Iho: Nida kah Kristus.
 13. Sest meije olleme kah kik ütten Waimun üttesz Ihusz ristitu: Olgo Judalisse echk Greekalisse / olgo Sullase echk Wabbandiko: Nink olleme kik üttesz Waimusz johdetu.
 14. Sest Ihoke ei olle mitte ütz Luhlihkminne / enge paljo.
 15. Kui Jalg ütlesz: Minna ei olle mitte Kässi / seperräst ei olle minna Ihust: Es temmä seperräst olle Ihust?
 16. Nink kui Körw ütlesz: Minna ei olle Silm / seperräst ei olle minna Ihust: Kas temmä seperräst Ihust ei olle?
 17. Kui koggona Iho ollesz Silm / kohes Kuhlminne jähsz? Kui kik ollesz Kuhlminne / kohes Haisotundminne jähsz?
 18. Ent nühd om Jummal Luhlihkmissi pannu / eggaütte neist Iho külge / nida kui temmä om tachtnu.
 19. Ent kui ne kik ütz Luhlihkminne ollesse / kohes sis Iho jähsz?
 20. Ent nühd om kül paljo Luhlihkmissi / ent ütz Iho.
 21. Ent Silm ei woi mitte Käele ütteldä: Mul ei olle sinno waija: Echk jälle Päh Jallule: Mul ei olle teid waja.
 22. Enge paljo ennämbest om neid Iho Luhlihkmissi / kumma tutta omma nörgemba ollewat / waija.
 23. Nink kumma meije tutwast auwotumba omma Iho küllen / neide pähle panneme suhrembat Auwo: Nink meije illotummil (Luhlihkmissil) om kigesuhremb Echte.
 24. Ent meije kaunil Luhlihkmissil ei olle seddä waija. Ent Jummal om nidade seddä Iho erräseggänu / et temmä puhduwalle Luhlihkmisselle suhrembat Auwo annab:
 25. Et Lachkmist Ihun es ollesz / enge et Luhlihkmisse üttelisse töine töise eest murretasse.
 26. Nink kui ütz Luhlihkminne kannatab / sis kannatawa kah kik Luhlihkmisse: Nink kui ütz Luhlihkminne auwustetas / sis röhmustawa hendä kah kik Luhlihkmisse.
 27. Ent teije ollete Kristusse Iho nink Luhlihkmisse / eggaütz ommast Ossast.
 28. Nink Jummal om mönd Koggodusse sisse sähdnu / eesmält Apostlid / töiselt Kirjaselletäjid / kolmandelt Oppetajid / perräst Wäkke Immet tettä / sis Süttitämisse Andid / Awwitajid / Wallitzajid / möndsukku Keeli.
 29. Kas kik omma Apostli? Kas kik omma Selletäjä? Kas kik omma Oppetaja? Kas kik omma Immeteggijä?
 30. Kas kigil Süttitämisse Andid om? Kas kik Keelil pajatawa? Kas kik erräselletäwä?
 31. Ent naudke parrembid Andid: Sis taha minna teile weel üllembät Teed neütä.

Se XIII. Pähtük.

   Öige Arm om kige parremb nink üllemb; sesamma Suggu. Epistli seitzmel Pöhapeiwäl enne Kristusse Üllestössemisse Pühä.

 1. Kui minna Innimiste nink Englide Keeliga pajatasz / nink mul es ollesz Armo / sis ollesz minna kui kummisaw Wask / echk höllisäw Kuljus.
 2. Nink kui mul ollesz Kirjaselletämist / nink tijäsz kik Sallaust / nink kik Tundmist / nink kui mul ollesz kik Usk / nida / et minna kah Mäkke errätöstasz / ent mul es ollesz Armo / sis es ollesz minna middäke.
 3. Nink kui minna kik omma Hähd Waistille jaggasz / nink kui minna omma Iho erräannasz / et ma sahsz erräpallotetus / ent mul es ollesz Armo / sis es awwitasz se minno middäke.
 4. Arm om pikkämeelelinne / nink helde: Arm ei wehastelle. Arm ei aja Wallatust / temmä ei paiso ülles /
 5. Temmä ei peä hendä kurjaste / ei otzi omma Kaswu / temmä ei sah wehatzesz / temmä ei mötle Kurja /
 6. Temmä ei röhmusta hendä Üllekochtust / ent temmä röhmustab hendä Töttest:
 7. Temmä sallib kik / temmä ussub kik / temmä lohdab kik / temmä kannatab kik.
 8. Arm ei wässi eäle errä. Kuhlutamisse sahwa errälöpma / nink Keele sahwa errälöpma / nink Tundminne sahb errälöpma.
 9. Sest meije Tundminne om tükkilinne / nink meije Kirjaselletäminne om tükkilinne:
 10. Ent kui Täwwelinne sahb tullema / sis sahb Tükkilinne errälöpma.
 11. Kui minna Latz olli / sis könneli minna kui Latz / minna olli tark kui Latz / nink mul olli Latze Mötte: Ent kui ma Mehesz saije / sis jätti minna maha / mes Latze Wihs om.
 12. Sest meije näeme nühd läbbi Warjo kajetusse pimmedän Sönnan / ent sis Palgest Palgeni: Nühd tunne minna Tükki wärki / ent sis sah minna tundma / nida kui minnake olle tuttu.
 13. Ent nühd jähb Usk / Lohtus / Arm / ne kolm: Ent suhremb neist om Arm.)

Se XIV. Pähtük.

   Öigest Keelde Piddämissest / nink Naiste Ammetist.

 1. Kiusage Armo perrä / n. olge ussina waimolikko Andide pähle: Ent kige ennämbest / et teije Kirja selletässe.
 2. Sest kä (wöhral) Keelel pajatab / se ei pajata mitte Innimistille / enge Jummalalle. Sest teddä ei kuhle keäke / ent temmä pajatab Waimun Sallaust.
 3. Ent kä Kirja selletäb / se pajatab Innimistille Parrandamist / nink Mannitzemist / nink Röhmustamist.
 4. Kä (wöhral) Keelel pajatab / se parrandab hendä essi: Ent kä Kirja selletäb / se parrandab Koggodust.
 5. Ent minna tahasz / et teije kik Keelil pajatasse / ent kige ennämbest / et teije Kirja selletasse. Sest Kirjaselletäjä om suhremb seddä / kä Keelil pajatab / olgo sis / et temmä seddä kah erräselletäb / et Koggodus Parrandamist sahsz.
 6. Ent nühd / Wellitze / kui minna teije mannu tullesz Keelil pajaten / mes ma teile tarbis lähsz / kui minna teile es pajatasz Awwaldamissen / echk Tundmissen / echk Selletämissen / echk Oppussen?
 7. Nida om jo kah Järg Hengetä Asjuga / kumma Hölli andwa / olgo Pil / echk Kandle / kui nemmä möndsukku Hölli ei anna / kuis sis peäb tuttama / mes Pilliga om puhutu / echk Kandle pähl löhdu?
 8. Sest kui Passun moistmatta Hölli annab / kes hendä Sötta tahab walmistada?
 9. Nida kah teije / kui teije läbbi Keele moistlikko Sönna ei anna / kuis sis woib teedä / mes könneld om? Sest teije saisse kui Tuhlde könnelema.
 10. Mitmasuggu Hähle omma kül Ilman / nink neist sammust ei olle ützike moistmatta.
 11. Kui minna nühd Hähle Wäkke ei tijä / sis olle minna sel / kä könneleb / Umbkeel: Nink kä könneleb / se om mul Umbkeel.
 12. Nida kah teije / sest et teije ussina ollete waimolikko Andide perrä / otzke / et teil wiljalt ollesz / Koggodusse Parrandamissesz.
 13. Seperräst / kä (wöhral) Keelel pajatab / se pallego / et temmä seddä erräselletäsz.
 14. Sest kui minna (wöhral) Keele Palwust peä / sis palleb minno Waim: Ent minno Meel om Sugguta.
 15. Mes sis nühd om? Minna taha Palwust piddädä Waimun / nink minna taha kah Palwust piddädä Meelen: Minna taha laulda Waimun / nink taha kah laulda Meelen.
 16. Muido kui sinna Waimun önnistat / kuis sis se / kä Rummala Assemel om / sinno Tennämisse pähle peäb Amen ütlemä / sest et temmä ei tijä / mes sinna ütlet?
 17. Sest sinna tennät kül häste / ent töine ei parrandeta mitte.
 18. Minna tennä omma Jummalat / et minna ennämb (wöhril) Keelil pajata / kui teije kik.
 19. Ent minna taha ennembe Koggodussen wihs Sönnu omma Meelega pajatada / et minna kah muid oppetasz / kui kümme tohat Sönnu (wöhral) Keelel.
 20. Wellitze / erge minge Latzisz Moistussen: Enge olge Latze Kurjussen / ent Moistussen olge täwwelikko.
 21. Sähdussen om kirjotet: Minna taha töisil Keelil / nink töiste Huhliga se Rachwa wasta könnelda / nink nemmä ei sah minno nidake kuhlma / ütleb Issand.
 22. Seperräst omma Keele Tähesz / eimitte Uskjille / enge Umbuskjille: Ent Kirjaselletäminne ei olle mitte Umbuskjil / enge Uskjille.
 23. Kui nühd terwe Koggodus ütte Paika kokko tullesz / nink kik (wöhral) Keelel pajatasz / nink sinnä tullesse Rummala echk Umbuskja sisse / es nemmä sahsse ütlemä / et teije sonnite?
 24. Ent kui kik Kirja selletässe / nink Umbuskja echk Rummal tullesz sisse / sis nohmitasz temmä kigist / nink sunnitasz kigist:
 25. Nink nida sahsz temmä Süddäme Sallaus awwalikkusz: Nink nida sahsz temmä Palge pähle maha saddama / nink Jummalat kummardama / nink tunnistama / Jummalat töttelikkult teije sissen ollewat.
 26. Mes sis nühd om / Wellitze? Kui teije kokko tullete / sis om teist eggaüttel Laulo / Oppust / Keeld / Awwaldamist / Selletämist: Kik sündko Parrandamissesz.
 27. Kui ütz (wöhral) Keelel pajatab / echk katz / echk kige ennämbest kolm / nink ütz töise perrä: Sis selletago ütz seddä errä.
 28. Ent kui temmäst Selletäjät ei olle / sis olgo temmä Koggodussen waik: Nink pajatago hennele nink Jummalalle.
 29. Ent Selletäjist pajatage katz echk kolm / nink töise kiusake seddä.
 30. Ent kui töiselle Awwaldaminne johub / kä istub / sis olgo eesmänne waik.
 31. Sest teije woide kik ützi selletädä / et kik opwa / nink et kik mannitzetas.
 32. Nink Proweete Waimu omma Proweetil allaheitlikko.
 33. Sest Jummal ei olle mitte Seggäusse / enge Raho Jummal / nida kui kigin Pöhide Koggodussin.
 34. Teije Naise olge Koggodussin waik. Sest neil ei sünni mitte pajatada / enge allaheitlikko olla / nida kui kah Sähdus ütleb.
 35. Ent kui nemmä middäke tachtwa oppeda / sis küssige nemmä Koddun ommilt Mehilt. Sest Naisil om Häbbi Koggodussen könnelda.
 36. Echk kas om Jummala Sönna teist wäljä tulnu? Echk kas se ennege teije mannu tulnu?
 37. Kä hendä arwab Kirjaselletäjä echk Waimolisse ollewat / se tundke seddä / mes minna teile kirjota / et ne omma Issanda Kässu.
 38. Ent kä ei moista / se erramoistko.
 39. Seperräst / Wellitze / olge ussina Kirjaselletämisse perrä / n. erge keeldke mitte Keelil pajatamast.
 40. Kik sündko ausaste nink Körra perräst.

Se XV. Pähtük.

   Kristusse nink seperräst kah Innimiste Üllestössemissest; Mähräne se / nink iggawenne Ello sahb ollema. Epistli üttetöistkümnel Pöhäpeiwäl perräst Kolmainousse Pühä.

 1. Ent minna anna teile teedä / Wellitze / seddä Armo Oppust / kumba minna teile olle kuhlutanu / kumba teije kah ollete wastawötnu / kumman teije kah saisate:
 2. Kumma läbbi teije kah önsasz sahde / kui teije seddä nida peäte / kuitao minna teile olle kuhlutanu: Et teije muido ei olle asjattausknu.
 3. Sest minna olle teile seddä eddimäste seän andnu / mes minna kah olle sahnu / et Kristus om erräkohlu meije Pattu eest / Kirja perrä:
 4. Nink et temmä om maha mattetu / nink et temmä om ülleserrätetu kolmandel Peiwäl / Kirja perrä:
 5. Nink et temmä hendä om neütnu Kewalle / perräst neile Kattetöistkümnelle.
 6. Perräst om temmä nättu ennämb kui wihs sadda Wellitzist üttelisse / kummist weel paljo senni Ajani allale omma / ent mönne omma kah jo uinonu.
 7. Perräst om temmä nättu Jakkabist: Perräst kigist Apostlist.
 8. Ent kige wihmselt / sis om temmä kah minnust nättu / kui enne Aiga sündinust.
 9. Sest minna olle kige wähämb Apostlide seäst: Kä währt ei olle / et minna Apostlisz peä kutzutama / sest et minna Jummala Koggodust olle perränkiusanu.
 10. Ent Jummala Armust olle minna / kä ma olle: Nink temmä Arm minno wasta ei olle mitte tühi olnu / enge minna olle ennämb neid kike Töhd tennu: Ent ei mitte minna / enge Jummala Arm / kumb minno man om.)
 11. Olge nühd minna / echk nemmä / nida juttustame meije / nink nida ollete teije usknu.
 12. Ent kui Kristust juttustetas / et temmä om Kohljist üllestösnu / kuis sis mönne teije seän ütlewä / et Kohljide Üllestössemist ei olle?
 13. Ent kui Kohljide Üllestössemist ei olle / sis ei olle kah Kristus üllestösnu.
 14. Ent kui Kristus ei olle üllestösnu / sis om meije Juttus tühi / nink teije Usk om kah tühi.
 15. Ent meid löitässe kah Jummala kawwala Tunnistajid ollewat: Et meije Jummalast olleme tunnistanu / teddä Kristust ülleserrätänus / keddä temmä es ollesz ülleserrätänu / kui Kohlja ülles ei tösse.
 16. Sest kui Kohlja ülles ei tösse / sis ei olle kah Kristus üllestösnu:
 17. Ent kui Kristus ei olle üllestösnu / sis om teije Usk tühi: Sis ollete weel ommin Pattun:
 18. Sis omma kah ne / kumma Kristussen omma uinonu / erräkaddonu.
 19. Kui meije ennege sensinatzen Ellun Lohtja olleme Kristusse pähle / sis olleme armetumba / kui kik Innimisse.
 20. Ent nühd om Kristus Kohljist ülleserrätetu / nink Eesikusz sahnu neist / kum̃a maggawa.
 21. Sest läbbi Innimisse tulleb Surm / nink läbbi Innimisse Kohljide Üllestösseminne.
 22. Sest ötze kui Adamin kik erräkohlwa / nida sahwa kah Kristussen kik elläwäsz tettämä.
 23. Ent eggaütz omman Körran: Eesik Kristus / perräst ne / kumma Kristusse perrält omma / temmä Tullemissen.
 24. Perräst tulleb Otz / kui temmä Rikkust sahb erräandma Jummalalle nink Issalle: Kui temmä sahb löppetama kik Wallitzust / nink kik Woimust nink Wäkke.
 25. Sest temmä peäb wallitzema / senni kui temmä kik Wainlaisi temmä Jalgu alla panneb.
 26. Wihmäne Wainlanne / kä löppetetas / om Surm.
 27. Sest temmä om kik temmä Jalgu alla pannu. Ent kui temmä ütleb / et kik om alla pantu / sis om awwalik / et se sest wabba om / kä telle kik alla om pannu.
 28. Ent kui kik temmä alla pannas / sis sahb kah Poig essi se alla pantama / kä kik temmä alla om pannu / et Jummal ollesz kik kigin.
 29. Mes sis ne muido teggewä / kumbe Kohljide ülle ristitäs / kui Kohlja üssike ülles ei tösse? Mes neid sis Kohljide ülle ristitäs?
 30. Nink mes meije eggäl Tunnil Heddän olleme?
 31. Minna kohle eggapeiw / teije Kittusse perräst / kumba mul om Kristussen Jesussen meije Issandan.
 32. Kui minna kui Inniminne Eweesun Mötzalistega olle tappelnu / mes Tullu mul sest om / kui Kohlja ülles ei tösse? Söhgem nink johgem: Sest hommen kohleme errä.
 33. Erge essige: Kurja Könne rikwa errä hähd Kombid.
 34. Wirgoge öigede ülles / nink erge tekke Pattu: Sest mönnel ei olle Jummala Tundmist. Minna ütle teile seddä Häüsz.
 35. Ent kui ütz ütlesz: Kuis Kohlja sahwa üllestausma? Nink mährätze Ihoga es nemmä sahwa tullema?
 36. Hul / mes sinna külwät / se ei sah mitte elläwäsz / kui temmä errä ei kohle.
 37. Nink kui sinna külwät / sis ei külwä: sinna mitte seddä Iho / kumb peäb sahma / enge paljast Terrä / nida kui johus / Nisso / echk muh Terrä.
 38. Ent Jummal annab telle Iho / nida kui temmä tahab / nink eggaüttele Seemnelle omma Iho.
 39. Kik Leha ei olle mitte üttesuggune Leha: Enge töine om Innimisse Leha / töine Töppra Leha / töine Kalla Leha / töine Zirgo Leha.
 40. Nink taiwalikko Iho om / nink maizid Iho om: Ent töine Auwustus om taiwalissil Ihul / nink töine maizil:
 41. Töine Selgus om Päiwäl / nink töine Selgus Kuhl / n. töine Selgus Tähil: Sest Tächt währäb Tähe errä Selgussega.
 42. Nida om kah Kohljide Üllestösseminne. Kadduwan külwetäs / nink errätetas ülles Ilmkadduwan:
 43. Ilmauwun külwetäs / nink errätetäs ülles Auwun: Nörkussen külwetäs / nink errätetäs ülles Wäen.
 44. Lehalik Iho külwetäs / nink waimolik Iho errätetäs ülles. Lehalik Iho om / n. waimolik Iho om.
 45. Nida om kah kirjotet: Eesmänne Inniminne Adam saije elläwäsz Hengesz: Wihmäne Adam elläwäteggijäsz Waimusz.
 46. Ent waimolik Iho ei olle mitte eesmänne / enge lehalik / perräst waimolik.
 47. Eesmänne Inniminne om Mahst / maine: Töine Inniminne / Issand Taiwast.
 48. Mähräne se Maine om / sährätze omma kah ne Maize: Nink märähne se Taiwane om / sährätze omma kah ne Taiwalisse.
 49. Nink ötze kui meije se Maize Palget olleme kandnu / nida peäme kah se Taiwatze Palget kandma.
 50. Ent minna ütle seddä / Wellitze / et Leha nink Werri ei woi mitte Jummala Rikkust perrändädä / Kadduw ei sah kah Ilmkadduwat perrändämä.
 51. Nätze / minna ütle teile Sallaust: Meije ei sah kül kik uinoma / ent meid sahb kik errämuhdutama:
 52. Äkkizelt / Silmäpilgmissen / wihmse Passuna Ajal / (sest Passun sahb höllisemä) nink Kohlja sahwa üllestausma hukkaminnemättä / nink meid sahb errämuhdutama.
 53. Sest sesinane Hukkaminnew peäb henne pähle tömbma Ilmhukkaminnemist / nink sesinane Surmlik peäb pähle tömbma Ilmsurmlikko.
 54. Ent kui sesinane Hukkaminnew sahb henne pähle: wötma Ilmhukkaminnemist / nink sesinane Surmlik sahb henne pählewötma Ilmsurmlikko / sis sahb se Sönna: sündimä / mes kirjotet om: Surm om erräneeltu Woimusse sisse.
 55. Surm / kus om sinno Astla? Pörgu Haud / kus om sinno Woimus?
 56. Ent Surma Astla om Pat: Ent Pattu Wäggi om Sähdus.
 57. Ent Jum̃alal olgo Tenno / kä meile Woimust om andnu / läbbi meije Issanda Jesusse Kristusse.
 58. Seperräst / minno arma Welle / olge kindmä / lihkmatta / nink ikkes täwwelisse Issanda Töhn / sest et teije tijäte / et teije Töh Issandan tühi ei olle.

Se XVI. Pähtük.

   Korjorahast waisele Risti Rachwale Jerusalemmin / mönne Mannitzemissega.

 1. Ent mes Korjorahast om ütlemist / mes Pöhile koggotas / sis tekke teije kah nidade / kui minna Galazia Mah Koggodussin olle sähdnu.
 2. Eggaüttel Pöhäpeiwäl pange teist eggaütz henne mannu kokko / nink koggoge ni paljo / kui temmä essi hähsz tunneb: Et sis eesmält ei nakkata Korjust piddämä / kui minna tulle.
 3. Ent kui minna sinnä sah / sis taha minna neid / kumbe teije essi Kirjun hähsz kittäte / lähätädä / teije Andet Jerusalemmi wihmä.
 4. Ent kui se ni paljo währt om / et minna kah läh / sis peäwä nemmä minnoga ütten minnemä.
 5. Ent minna taha teije mannu tulla / kui minna Makedonia Mahlt sahläbbiminnemä. (Sest minna läh Makedonia Mahlt läbbi.)
 6. Ent kes teed / echk minna sah teije mannu jähmä / echk ülle Talwe ollema / et teije minno sahdate / kohe minna läh.
 7. Sest minna ei taha teid nühd mitte möhdä minnen nättä: Ent minna lohda üttesz Ajasz teije mannu jähdä / kui Issand sahb laskma.
 8. Ent minna sah Suwwiste Pühini Eweesohe jähmä.
 9. Sest mulle om suhr nink wäkkew Us ülles awwatu / nink Wastapannejid om paljo.
 10. Ent kui Timoteus tulleb / sis kajege / et temmä teije man Peljota om: Sest temmä tehb Issanda Töhd / nida kui minnake.
 11. Sis erräpölgo teddä nühd keäke: Ent sahtke teddä Rahun errä / et temmä minno mannu tulleb: Sest minna ohda teddä Welliste ga.
 12. Ent Apollo Wellest teedke / et minna olle teddä saggede mannitzenu / et temmä Welliste ga teije mannu lähsz: Nink tel es olle üssike Meeld nühd tulla: Ent temmä sahb tullema / kui telle Läppet sahb.
 13. Walwke / saiske Ussun / olge Mehe / olge kange:
 14. Kik teije Töh sündko Armun.
 15. Ent minna mannitze teid / Wellitze: Teije tunnete Teppani Maija / et temmä Achaja Mah Eesik om / nink nemmä omma hendä essi Pöhile Orjussesz sähdnu:
 16. Et teije kah nisuggutzil allaheitlikko ollete / nink eggaüttel / kä tallitab nink Töhd tehb.
 17. Ent minna olle röhmsa Teppani nink Wortunatusse nink Achaikusse Sijäsahmissest / sest nemmä omma teije Puhdust teütnu:
 18. Sest nemmä omma minno nink teije Waimo kostotanu. Seperräst tundke nisuggutzid.
 19. Asia Mah Koggodusse terwitäwä teid. Aküla nink Priskilla lähätäwa teile paljo Terwüst Issandan / se Koggodusse ga / kumb neide Majan om.
 20. Kik Wellitze terwitäwä teid. Terwitage töine töist pöhä Suhandmissega.
 21. Minna Pahwel terwitä teid omma Käega.
 22. Kä Issandat Jesust Kristust ei armatze / se olgo Anatema Maran ata.
 23. Issanda Jesusse Kristusse Arm olgo teijega.
 24. Minno Arm olgo teije kike ga Kristussen Jesussen. Amen.

Eesmänne Rahmat / Korintileistille kirjotetu Wilippist / Teppani / Wortunatusse / Achaikusse nink Timoteusse ga.