[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–32. vihik (a–piiastama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

kaevama1 `kaevama Jõe Kuu Hlj VNg eP Ote; `kaiva|ma R(-maie Lüg) Vll Iis Kõp TMr Kam, -me San(`kae-); `kaev|ma Han Var Tõs Khn/`kaõ-/ Tor Trm Kod KJn, `kaivma MMg Trv Võn Kam Kan VId; `kaebama Ris, `kaeb|ma Mar Vig(kaeb-) Mih Aud PJg Vän SJn, `kaibma Nõo Võn San V(part `kaibunu, kaavõt Har); `kaevima Muh Tõs; `kae|ma Khk Vll Jaa Pöi Muh, -mma Khn Tor; da-inf kaeva|ta S(kaiva- Jäm Khk) spor L, K I Ran Puh; `kaevada Kuu IisR Jäm Khk Rei Khn Pär Juu Iis, `kaev|da Vll(`kaiv-) Han, kaevda Tõs; `kaeva Vll Pöi L(`kaõva Khn) I KJn SJn; `kaivada R Vll, `kaiva Vai Kõp T Plv Vas, `kaebada Mih, `kaeba Mar PJg, `kaiba Nõo, `kaibaʔ V; `kaeda Jaa; (ma) `kaeva(n) Khk Kär Krj Emm Rei Mar Kul Mär Tõs Aud Hää K Iis, kaeva(n) Khk Krj Pöi L Koe TaPõ VlPõ T, kaiva(n) Khk Kaa Vll Jaa V(kaava- Har Rõu Räp), (ta) `kaivab Var Aud Kõp, (ma) `kaeban Mih PJg, (ta) kaebab Rei Mar Mih, (ma) kaiba San Krl Vas Se Lut
1. labidaga jms mulda kühveldades auku, hauda jne tegema see‿s ole mees, kes ei ole `mandril `raavi `kaevand Mus; lasnaga kaevetse vee sooned; `kaemise `juures pidid lasnad vahed olema Muh; kes teesele `auku `kaebade, see isi `langede `sesse Mih; `enne olid meil eeńamad vesitsed, nüid kaebeti `iĺla suur neeb läbi Aud; `enne Saarema mehed ned `kaevasid `kraavi JõeK; sulaga olivad kõik kohad vett täis, ei saand muidu kui `kaevasin reńnid `õue Kad; vai si̬i̬ `kerge tü̬ü̬ one `kruavi kaevata Kod; lina ligu `tuĺli `kaeva SJn; Tu kraav́ om kińni˽kasunuʔ, tu̬u̬ tulõsi `valla `kaibaʔ Urv; tõsõlõ `hauda kaivat, eśs `sisse satat Krl; `ku̬u̬ĺjalõ kaibõtass `hauda Se || maa sisse või maast välja kaevama sii kaivetasse see kivi maha, alt `ööneks, `lastasse maa `sisse Khk; [kala] rapid kaivati soja ajaga ikka maha Krj; kadaga juurte alt kaevati madarud Muh; teopoosid akanud `kaevma. adra lusikitegä õlid `kaevnud obese nõud `väĺjä [muistsest kalmest] Kod; kaipkõ `vällä naid jumalakäppi, kaibat [juured] `vällä Se || kartuleid võtma ta kaivab `tuhlid Vll; õtsi lume sidess, kaeva kardulid Kod; meil saiʔ ar kartohka ińne `küĺmi kaibõtuss, nimäʔ kaibiʔ kartohka ar uma `peŕregaʔ Se || turvast lõikama ühessa `aastaselt `tuĺlin isaga rabasse, turvast `kaebma Vän; turvast kaevatass Kam || kaapima mõ̭ni hopõń kaib jalagaʔ, misa kaavat, misa `hullat Har Vrd kaibuma, kajuma2, kapatama
2. (välja) õõnestama ruhi `olli ütest puust `väĺlä kaevetu, vesimega kaeveti `väĺlä Nõo; kolgitsal olli kaits soont `sisse kaevetu Ote; lohetsa`kaibmise väit́s om nürhh, `taaga ei˽saa `kaibaʔ; vesi om vällä˽`kaibunuʔ sinna kõ̭gõ pervealudsõ Har; nu̬u̬ʔ (mesipuud) oĺli˽sisest tühäss kaaveduʔ; mi̬i̬ `pandmise jaoss oĺli˽`säntse üt́sipuust kaivõdu anumaʔ; rebäsel um maa sisse kaivõdu oosõʔ Rõu; `luitsaʔ oĺliva˽puust `vällä kaavetovaʔ; puust kaaveteva˽`vällä t́sia`sü̬ü̬tmise moĺliʔ; purask om `minkaga `mulko kaavetass Räp; veśsim, mehidse tarra vanast kui kaibõtivaʔ; koppa kaivõtass; kaibõt kuĺp, `ru̬u̬ga `heitä kuĺp Se Vrd kajuma2
3. a. torkima piibu orgiga kaevetse `piipu; ää `kaevig `ambud mitte Muh; missa neist ammastest `kaevad VJg; ku vahel taigliha lähäb `amba vahele, siis kaevavad `pilpaga `väĺjä Kod; || pistma, torkama münol siest `kaevab, üks valu iling käib siest läbi, nago püśsiga paneb läbi Ris Vt kajojas, kajoje b.  ahtesse auke torkima `kaivamise puu, `sellega sai läbi `kaivada kõik, sie õli `reie ~ ahusse `kaivamine, `muidu ei `kuivand Lüg; kui rehi märg oo, siis kaevets augud `sisse Lih; suvi viĺla `rehte sai kaevatud Sim; kaevepuuga kaeveti rehi läbi, tõsseti elejed parte küĺjess ülesi Kod; rehi tahab maha `kaeva KJn; `kaevas selle `ahtme läbi kaeve `puuga Lai
4. kaevlema, pusklema `Ninda ne `lehmäd `kaevavad, et `mitmal `aeva `sarved `lendäväd Kuu; üks `jöhker loom on, eta (et ta) teise `pääle lihab, teist kaevab Pha; `veissed üksteist `kaevad Muh; ärg `kaebab teist Vig; teene loom pusib teist, `kaevab nõnna, kas kat́ti kohe Juu; nudi eläjäs, aga ise kaevab selle piäkologa Kod; puĺlid on küll inimesi ära `kaevand Lai Vrd kaelama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur