Muud teaduslikud artiklid

Anu Haak (2001).Kas uus sõnaraamat või tõlgitud lähtebaas?. - Leksikograafiaseminar Sõna tänapäeva maalilmas. Leksikografinen seminaari Sanat nykymaailamssa 8.-9. VI 2000 Eesti keele Instituut. Ettekannete kogumik. Seminaariesitelmät, Tallinn.

Tiiu Erelt (2001). Keelekorralduse ja keeleõpetuse komisjon 1979. - Emakeele Seltsi aastaraamat 46, Tartu, lk 88-115.

Tiiu Erelt(2001). Keelekorralduse eesmärkidest ja vahenditest. - Keelteoskus kui kultuuri osa. Tallinna Pedagoogikaülikooli läänemeresoome keelte õppetooli kogumik. TPÜ kirjastus, Tallinn, lk 52-57.

Tiiu Erelt (2001). Motiveeritud ja arbitraarsed terminid. - Õiguskeel nr 3, lk 3-6.

Marja Kallasmaa (2001).Eesti talunimed ja germaani isikunimede probleem. - Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum 7.-13. 8. 2000 Tartu. Pars V. Dissertationes sectionum: Linguistica II, Tartu, lk 30-33.

Helle Metslang (2001). Metafoorid grammatikas. - Keele kannul: pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks 12. märtsil 2001. Koostanud ja toimetanud Reet Kasik . Tartu: Tartu Ülikool, lk 222-231.

Meelis Mihkla(2001). Eestikeelsus infoühiskonnas. Õiguskeel nr 2, lk 25-29.

Hille Pajupuu (2001). Eesti vokaalid kõnes. http://www.eki.ee/teemad/akustika/vokaalid.html ETF grant 3697.

Peeter Päll (2001). Nimekorralduse probleeme. - Keelekorralduse konverents 18. ja 19. novembril 1999. Ettekanded. Toimetanud Sirje Mäearu ja Peeter Päll. Eesti Keele Instituudi toimetised 8. Tallinn, lk 179-188.

Kristiina Ross (2001). Tõlkimisest ja tõlgendamisest ehk veel jaanalinnust ja eri maailmadest. - Õiguskeel nr. 3, lk. 22-25.

Lembit Vaba (2001). rets.: K. Liukkonen, Baltisches im Finnischen, Helsinki 2000. - Baltu filolo,gija 10. Latvijas Universit:ates Zina:tniskie raksti, Ri:ga.

Lembit Vaba (2001). Läti laensõnu eesti murdekeeles VI. - ESA 45.

Lembit Vaba (2001). Julius Mägiste ja balti etümoloogiad. - ESA 45.

Lembit Vaba (2001). Is the Finnic lanko a Germanic or a Baltic loan? - MUNERA LINGUISTICA Michaelo Hasiuk dedicata. Eds. J. Marcinkiewicz & N. Ostrowski. Pozna'n: Katedra Skandynawistyki i Baltologii 2001 (Seria Filologia Ba/ltycka nr 4).

Liina Lindström, Varje Lonn, Mari Mets, Karl Pajusalu, Pire Teras, Ann Veismann, Eva Velsker, Jüri Viikberg (2001). Eesti murrete korpus ja kolme murde sagedasema sõnavara võrdlus. - Keele kannul. Pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks. Koostanud ja toimetanud R. Kasik. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 17. Tartu lk 186-211.

Jüri Viikberg (2001). Vähemusrahvus. Terminist, selle tähendusest ja kasutamisest. - Keel ja Kirjandus nr 3, lk 197-201.

Jüri Viikberg (2001). Mobility and minorities in Estonia. - Developing minority languages. The Proceedings of the Fifth International Conference on Minority Languages. July 1993, Cardiff, Wales. Editors Peter Wynn Thomas, Jane Mathias. Cardiff University: Gomer Press, lk 47-54.

Jüri Viikberg (2001). Vom Kaukasien bis zum Japanischen Meer. Die Sprachkontakte der estnischen Umsiedler mit den einheimischen Völkern. - 100 aastat akadeemilist eesti keele õpet Uppsala ülikoolis / 100 Years of Academic Teaching of Estonian at the University of Uppsala. Toim. R. Raag, J. Valge. Uppsala - Tartu, lk 89-97.

Ülle Viks & Indrek Hein(2001). Millistes kategooriates räägivad seadused. EKI, Tallinn (1 ap). (http://www.eki.ee/teemad/seadused_kategooriad/). ETF grant 3862

Ülle Viks. Linguistics in language technology: donor or user. - CONFERENCE ABSTRACTS Estonian-Latvian Language Technology at The Turn of The Century  (full text) (u 0,4 ap). (http://www.cl.ut.ee/en/courses/langtech_conf2000_abstr.html)