EESTI VOKAALID KÕNES[1]

Hille Pajupuu

Eesti vokaalide akustika ja taju on läbi aegade huvi pakkunud paljudele uurijatele. Vokaaliprobleemidega on tegelnud Georg Liiv ja Mart Remmel (1970), Kullo Vende (1973), Hille Pajupuu ( Piir 1985), Arvo Eek ja Einar Meister (1994; 1998) jt. Neis töödes on akustiliselt analüüsitud kas isoleeritud vokaale või siis uurimuse jaoks linti loetud kindla struktuuriga sõnadest eraldatud vokaale (“laborivokaale”). Kogunenud on huvitav materjal, mille najal teame üsna täpselt eesti isoleeritud vokaalide ja "laborivokaalide” akustilist kvaliteeti ning vokaalide paiknemist formantruumis. Vt joonis 1, 2 ja 3 ning tabelid 1 ja 2.

Võrreldes isoleeritud vokaale esisilbi rõhuliste vokaalidega (ekstraheeritud CVCV-struktuuriga sõnadest) näeme, et suuri erinevusi pole – esisilbi keskkõrged vokaalid on isoleeritult hääldatuist pisut madalamad (joonis 4).

Ka järgsilbi rõhutud vokaalid on oma isoleeritud vastetest pisut madalamad: madalam on kõrge vokaal u ning keskkõrged vokaalid o ja e (joonis 5). (Vt Eek & Meister 1994; 1998)

Suuri erinevusi pole ka sõnadest eraldatud rõhuliste ja rõhutute "laborivokaalide" kvaliteedis: a, o ja i kattuvad täielikult, rõhulistest madalamad on rõhutud vokaalid u ja e (joonis 6). Isegi formantide standardhälbes pole märkimisväärset erinevust, või kui on, siis näib see juhuslik – kord on standardhälve suurem rõhulisel vokaalil, kord rõhutul (vt Eek & Meister 1998, 228, 230).

Eek ja Meister (1998) on mõõtnud ka spektraalanalüüsitud vokaalide kestusi (joonis 7). Pilt vastab ootustele: kahesilbilistes CVCV-struktuuriga isoleeritult hääldatud sõnades on järgsilbi vokaal esisilbi vokaalist pikem.

Töö eesmärk, materjal ja meetod

Selle töö eesmärk on vaadata, mis juhtub esi- ja järgsilbi vokaalidega vabas kõnes: milline on vokaalide akustika ning kuidas vokaale tajutakse.

Lindistati Kuku Raadio saate “Öös on inimesi” kolme selgehäälset meessaatejuhti: Harri Tiidot, Erki Berendsit ning Härmo Saarmi. Saade kujutab endast tüüpilist eesti dialoogi saatejuhi ning stuudiosse helistaja vahel. (Eesti dialoogi iseloomustust vt Pajupuu 1995; 2000, 78–87 või http://www.eki.ee/teemad/kultuur/kontekst/kontekst)

Saatejuhi kõnest eraldati analüüsitavad sõnad, enamasti struktuuriga (C)V1CV2, mis digitaliseeriti kvantimissagedusega 22 kHz. Kasutades kõneanalüüsiprogrammi Praat (Boersma & Weenink) teostati esi- ja järgsilbi vokaalide põhitoonianalüüs, formantanalüüs ning mõõdeti vokaalide kestused.

Vokaalide tajuanalüüsiks järjestati sõnad saatejuhtide kaupa juhuslikus järjekorras ning paluti eksperimendis osalejatel sõnu kuulata ning kirjutada, mida kuuldi. Iga sõna sai kuulata kaks korda järjest 2 sek vahega, sõnapaaride vahele jäeti 5-sekundiline paus. Tajukatsel osalejad jaotusid kahte rühma: 11-aastased lapsed ning täiskasvanud.

Et eesti vaba kõne akustika ja taju kohta andmed praktiliselt puuduvad, siis kasutati võrdluses Eegi ja Meistri (1994; 1998) “laborivokaalide” kirjeldusi. Huvitavaks kogemuseks osutus ka võrdlus Võru vokaalidega, mille analüüsimaterjal on samuti võetud vabast vestlusest, kuid seejuures järgitud asjaolu, et analüüsitavad sõnad oleksid hääldatud suhteliselt selgelt ja arusaadavalt (Pajusalu, Parve, Teras & Iva 2000: 11).

Akustilise analüüsi tulemused ja diskussioon

Vabas kõnes mõõdetud vokaalide akustilised väärtused erinevad märgatavalt “laborivokaalide” omast (vrd tabel 1 ja 3 ning 2 ja 4).

Vaba kõne esisilbi vokaalid on koondunud joonele kõrge–keskkõrge–madal, kusjuures kõrged ja keskkõrged vokaalid on "laborivakaalidest" oluliselt madalamal ja eespool. Kõrgetest vokaalidest on keskkõrgeks muutunud u, madalate vokaalide ritta on läinud õ ning o, kõrgenenud on madal vokaal ä. Vt joonis 8.

Samasugust tendentsi võib täheldada ka Vastseliina vokaalide puhul (joonis 9). Murdevokaalide mõnevõrra “selgem” pilt kirjakeelse vaba kõne vokaalidega võrreldes on tõenäoliselt tingitud asjaolust, et murdevokaalide analüüsimaterjaliks olid valitud võimalikult korrektselt hääldatud sõnad (Parve 2000, 11).

Küsida võib, kas paigutuserinevuse põhjus pole mitte selles, et murdevokaalide formantruum on joonistatud ühe keelejuhi materjalile tuginedes, ent eesti kirjakeele vokaalide formantruum koondab kolme meeshääle keskmisi väärtusi. On ju üsna loogiline oletada, et mida rohkem hääli, seda hajusamalt üksikvokaalid formantruumis paigutavad, mistõttu keskmised väärtused võivad anda vale ettekujutuse vokaalide asukohast.

Hajutamaks taolisi kahtlusi on joonistel 10, 11 ja 12 esitatud iga kõneleja formantruum eraldi ja tabelites 5, 6 ja 7 on näha nende kõnelejate vokaalikarakteristikud.

Nagu näha, iseloomustab ka üksikkõnelejate formantruumi vokaalide madaldumine võrreldes “laborivokaalidega”, reastumine joonele kõrge–keskkõrge–madal ning tugev nihkumine eespoolsuse suunas.

Ka ei erine üksikkõnelejate vokaalide standardhälbed märkimisväärselt, kui võrrelda neid kolme kõneleja koondstandardhälvetega: standardhälve on kõigil juhtudel küllaltki suur. Suur standardhälve võib viidata sellele, et kõneldes ei üritata tabada kindlat vokaali sihtväärtust, pigem püütakse tabada mingit suuremat piirkonda, nagu näiteks kõrge, keskkõrge või madal.

Tulemus on esmapilgul üllatav, ent loogiliselt võttes ainumõeldav: on ju selge, et kõneldes ei artikuleeri inimene kuigi hoolikalt (ei toruta o ja u puhul huuli, ei ava ä-d öeldes eriti palju suud jne), kogu artikuleerimine toimub n-ö “moka otsas”, vaid pisut keele- ja huulteasendit muutes. Et kõne mõistmiseks on vaja palju enamat kui jagada kõnevool häälikuteks, siis piisab, kui häälikukvaliteetide kohta antakse vaid vihjeid. Alles siis, kui kõnelejast aru ei saada, kordab ta öeldut hoolikamalt artikuleerides.

Seda, et vabas kõnes hääldatakse vokaale vähese energiakuluga, on täheldanud paljud uurijad (Moon & Lindblom 1994; van Son & Pols 1995; Barry & Andreeva 2000 jt), ent enamasti on uuritavates keeltes sellisel juhul toimunud vokaalide redutseerumine või švaastumine (eriti rõhutute järgsilpide puhul), mis tähendab, et vokaalikvaliteet pole enam määratletav. Eesti keele vaba kõne vokaalid aga ei redutseeru – nad ei muutu ebamäärase kvaliteediga keskkõrgeks keskvokaaliks –, vaid neid artikuleeritakse eespoolsematena. Et vokaali artikuleerimist mõjutab temaga külgnevate konsonantide moodustuskoht, siis võib vokaalide eespoolsus vabas kõnes olla tingitud ka sellest, et eesti konsonandid moodustatakse enamasti eespoolselt: vokaali produtseerimiseks ei hakka kõneleja seda moodustuskohta oluliselt muutma.

Üsna sarnaselt vaba kõne rõhuliste esisilbivokaalidega käituvad ka eesti järgsilbivokaalid. Jälle joonduvad vokaalid liinile kõrge–keskkõrge–madal, nihkuvad ettepoole ja madalduvad. Me ei näe traditsioonilist jaotust, s.o niisugust kus i on kõrge eesvokaal, u kõrge tagavokaal, e keskkõrge keskvokaal, o keskkõrge tagavokaal ning a madal tagavokaal. Pigem võime klassifitseerida i kõrgeks eesvokaaliks, u ja e keskkõrgeks eesvokaaliks ning a ja o madalaks eesvokaaliks. Vt joonis 13.

Võrdluseks Vastseliina murraku teise silbi vokaale vaadates (joonis 14) näeme ka siin tendentsi nihkuda vokaaliruumis ettepoole, ent kuna Vastseliina murrakus võib teises silbis esineda märkimisväärselt rohkem vokaale kui kirjakeeles, siis kõigile vokaalidele ei näi eesliinil kohti jätkuvat: traditsiooniliselt tagapoolseks jäävad vokaalid  u, o ja a. Murrakuvokaalid paiknevad formantruumis hajusamalt ilmselt ka seetõttu, et analüüsitavad vokaalid olid valitud hoolikamalt hääldatud sõnadest, ning teiseks on  tegemist siiski kirjakeelest erineva keelega, millel on teistsugune vokaalisüsteem ja artikulatsioonibaas. Viimane võib oluliselt mõjutada seda, milliseks kujuneb vokaali moodustuskoht lõdvemalt artikuleeritud vabas kõnes.

Kas murrakuvokaalid redutseeruvad või mitte, see peaks selguma siis, kui uuritav materjal valitaks välja, panemata rõhku sõna korrektsele hääldusele, ja kui teostataks taoliste vokaalide tajuanalüüs.

Tabel 1. “Laborikõne” rõhulise esisilbi (Q1) vokaalide keskmised formantsagedused (Hz), standardhälve ja kestus (ms) (Eek & Meister 1998, 228)

V1

F1

SH

F2

SH

F3

SH

D

SH

A (14)

654

76

1142

80

2428

93

90

21

E (6)

492

79

1729

220

2492

177

82

17

I (15)

251

27

2079

180

2696

212

69

17

O (11)

486

32

884

77

2335

165

82

25

U (6)

267

24

655

64

2447

207

82

15

Õ (8)

424

71

1395

210

2452

226

83

19

Ä (9)

655

65

1551

160

2446

190

94

22

Ö (6)

477

78

1552

159

2322

205

97

27

Ü (12)

288

89

1624

132

2220

147

85

27

Tabel 2. “Laborikõne” rõhutu järgsilbi (Q1-jalg) vokaalide keskmised formantsagedused (Hz), standardhälve ja kestus (ms) (Eek & Meister 1998, 228)

V1

F1

SH

F2

SH

F3

SH

D

SH

A (10)

668

100

1176

83

2450

125

116

35

E (21)

565

84

1653

167

2460

135

115

35

I (40)

252

29

2145

186

2730

192

121

34

O (2)

482

0

901

18

2373

305

70

6

U (11)

340

109

822

219

2415

122

106

31

Tabel 3. Vaba kõne rõhulise esisilbi vokaalide keskmised formantsagedused (Hz), standardhälve ja kestus (ms)

V1

F1

SH

F2

SH

F3

SH

D

SH

A (15)

637

117

1319

266

2623

434

79

25

E (15)

464

42

1668

197

2533

278

65

30

I (22)

374

41

1859

203

2569

262

61

21

O (16)

600

94

1379

426

2504

492

79

25

U (13)

440

64

1350

378

2384

322

68

23

Õ (16)

523

106

1400

271

2418

284

61

15

Ä (22)

561

60

1464

66

2419

156

62

22

Ö (13)

441

35

1532

159

2668

489

105

45

Ü (12)

374

54

1638

128

2476

404

79

18

Tabel 4. Vaba kõne rõhutu järgsilbi vokaalide keskmised formantsagedused (Hz), standardhälve ja kestus (ms)

V2

F1

SH

F2

SH

F3

SH

D

SH

A (46)

590

86

1349

237

2462

348

79

35

E (38)

513

104

1544

157

2437

282

77

38

I (29)

390

59

1793

190

2531

375

79

36

O (2)

614

135

1283

24

2666

21

55

30

U (17)

508

137

1413

356

2565

467

72

24

Tabel 5. Rõhulise esisilbi vokaalide keskmised formantsagedused (Hz), standardhälve ja kestus (ms) EB-l

V1

F1

SH

F2

SH

F3

SH

D

SH

A (7)

690

98

1268

315

2568

277

87

23

E (6)

486

28

1824

176

2491

292

88

33

I (8)

380

61

1936

136

2575

360

66

28

O (5)

653

89

1471

505

2719

557

90

27

U (5)

471

41

1130

317

2499

326

68

19

Õ (6)

603

32

1427

448

2533

401

62

10

Ä (6)

606

55

1451

71

2497

95

65

23

Ö (5)

457

26

1656

165

3071

542

108

61

Ü (5)

392

25

1594

118

2544

578

85

28

Tabel 6. Rõhulise esisilbi vokaalide keskmised formantsagedused (Hz), standardhälve ja kestus (ms) HT-l

V1

F1

SH

F2

SH

F3

SH

D

SH

A (3)

595

106

1364

395

2589

351

91

18

E (6)

443

85

1455

122

2445

129

42

7

I (9)

379

24

1863

273

2501

198

50

10

O (7)

577

114

1195

313

2360

487

72

29

U (3)

458

107

1362

282

2149

224

61

15

Õ (5)

493

32

1333

67

2450

157

55

6

Ä (11)

561

42

1470

67

2434

154

58

25

Ö (5)

457

26

1376

35

2436

254

108

42

Ü (2)

403

8

1493

43

2291

125

69

11

Tabel 7. Rõhulise esisilbi vokaalide keskmised formantsagedused (Hz), standardhälve ja kestus (ms) HS-il

V1

F1

SH

F2

SH

F3

SH

D

SH

A (5)

588

139

1366

111

2721

681

62

27

E (6)

453

21

1619

116

2621

332

55

20

I (5)

359

34

1729

57

2686

169

77

15

O (4)

576

36

1585

476

2496

441

75

14

U (5)

400

42

1564

415

2411

349

74

34

Õ (5)

460

28

1437

107

2250

144

65

27

Ä (5)

507

62

1468

70

2293

167

66

19

Ö (3)

420

49

1537

89

2469

247

94

24

Ü (5)

344

75

1742

65

2483

298

78

5

 

Tajuanalüüsi tulemused, järeldused ja diskussioon

Tajukatse seisnes selles, et tuli kuulata kontekstist välja lõigatud sõnu ning kirja panna, mida kuuldi. Kuulajad jagunesid kahte rühma: 11-aastased lapsed ning täiskasvanud (vt ka Töö eesmärk ... ). Kummaski rühmas oli kuus kuulajat.

Vaatamata sellele, et akustiliste parameetrite järgi võivad vokaalid üksteisega kattuda, on nende õige tuvastamisprotsent sõnas väga kõrge nii laste kui täiskasvanute rühmas. Mõlema rühma koondandmed on esitatud joonistel 15 ja 16.

Märksa probleemsem on sõnade tuvastamine: iga kolmanda sõna kohta teevad vähemalt pooled kuulajad valepakkumise. Siin erinevad aga rühmad omavahel oluliselt: kui täiskasvanud pakuvad tähendusega sõnu (nt 'tere' pro 'tele'), siis lapsed pakuvad sageli tähenduseta tähejadasid (nt 'tevet' pro 'tele'), lapsed tähistavad järgsilbis kuuldud häälikuid üsna sageli ka õ või ö-ga , mis teatavasti kirjakeeles taolises positsioonis olla ei saa (täiskasvanutest on seda teinud vaid üks murdeuurija). Sõnade valestituvastamine ei näi sõltuvat vokaalikvaliteedist, pigem ei suudeta tuvastada konsonante. Siit võib püstitada hüpoteesi, et eesti vabas kõnes redutseeruvad vokaalide asemel pigem konsonandid. (Sellest, kas ja kuidas konsonandid redutseeruvad, on pikemalt kirjutanud van Son & Pols 1995.)

Kokkuvõtvalt võime vaba kõne vokaalide kohta öelda järgmist:

·        vokaalide paigutus formantruumis erineb oluliselt "laborivokaalide" omast: kui "laborivokaalide" puhul saab vokaale kirjeldada tunnustega ees-, kesk-, taga- ning kõrge, keskkõrge, madal, siis vaba kõne vokaalide põhitunnuseks võib pidada kuulumist rühma kõrge, keskkõrge või madal.

·        vaatamata sellele, et kõnes võivad erinevate vokaalide akustilised karakteristikud kattuda, tuntakse nad sõnas väga hästi ära. Problemaatiline on pigem lausest ekstraheeritud sõna tuvastamine.

Saadud tulemus on kooskõlas Paul Boersma (1998) funktsionaalse fonoloogia teooriaga. Funktsionaalsuse hüpotees lingvistikas väidab, et keele põhifunktsioon on kommunikatsioon. Efektiivse ja efektse kommunikatsiooni seletamiseks võib kasutada teatud funktsionaalseid üldpõhimõtteid:

Kõneleja püüab teha artikuleerimiseks nii vähe jõupingutusi kui võimalik ning samas kindlustada kõne arusaadavus. Kuulaja omakorda püüab kõne tuvastamiseks maksimaalselt ära kasutada akustilist infot, kuna see aitab tal aru saada lausungi tähendusest. Samas püüab ta minimeerida klassifitseerimisjõupingutusi (kategoriseerimist). Selleks jagab ta variatsiooniderohke akustilise sisendi pigem kaheks kui näiteks viieks. S.t kuulaja kasutab nii vähe tajukategooriaid kui võimalik. (Boersma 1998, 1–3)

Eesti vaba kõne vokaalide produtseerimisel avaldub minimeerimine selles, et vokaalid koonduvad akustiliste parameetrite järgi kolme rühma – kõrge, keskkõrge, madal. Lausungi adekvaatseks tajumiseks näib sellest piisavat.

Funktsionaalse fonoloogia grammatikamudeli järgi (Boersma 1998, 143–148) toimub kõne produtseerimisega üheaegselt kõne arusaadavuse jälgimine: kõneldes balanseeritakse minimaalse artikulatsioonipingutuse ning arusaadavuse tagamise piiril.

Sõna tuvastamiseks jagatakse akustiline signaal lõplikuks hulgaks diskreetsteks kategooriateks. (Kategooriateks võivad olla näiteks helikõrgus, toon, nasaalsus, artikulatsioonikoht, sonoorsus, friktsioon ja nende samaaegsed ja järjestikused kombinatsioonid, aga ka suuremad struktuurid nagu silbid ja jalg.) Akustilise signaali ja diskreetsete kategooriate seoseid kirjeldatakse spetsiaalses piirangute keeles.

Tajugrammatikat kasutatakse kategooriate olemasolu või puudumine tuvastamiseks kõnesignaalis. Saadud kategooriate jada võrreldakse leksikoniga, kust otsitakse sobivaid kandidaate (nt sõnu). Leksikonist võidakse saada mitu sobivat vastet. Milline neist tegelikult võidab, selle määrab esinemissagedus ja semantiline kontekst.

Meie katsematerjali põhjal esile tulnud sõnatuvastusraskused viitavad sellele, et ilma konteksti teadmata pole sõna sageli võimalikki õigesti tuvastada. Laste puhul lisandub veel asjaolu, et nende sõnavara on täiskasvanutega võrreldes suhteliselt väike ning tundub, et ka nende tajukategooriate süsteem on ähmasemate piirangutega, mis avaldub selles, et lapsed pakuvad välja fonoloogiliselt eesti keele struktuuri sobimatuid ja/või tähenduseta sõnu.

Boersma on märkinud ka seda, et sõna õigesti tuvastamine võtab teatud aja. Kui aega on alla sekundi, siis ei jõuta akustiliste tunnuste jada leksikoniga vastamisi seada ja leksikonist sobivaid kandidaate otsida.

Meie katses oli otsustamisaega piisavalt: sõna kuulati kaks korda, sõnade vahel oli kahesekundiline paus ja enne järgmise sõna kuulamist viis sekundit pausi. Seega hõlmas katse tõenäoliselt leksikoniga vastandamise etappi. Üks lastest seletas, kuidas ta tuvastas sõna ‘seda’, millest puudus vokaal [e] nii: “Ma mõtlesin, et mis sõna see olla võiks, ja panin tähe juurde, et oleks normaalne sõna”. Tema arvates sobis selleks hästi ‘sõda’.

Edaspidises uurimises peaks vähendama sõna kuulamisaega, et teada saada, mis häälikukvaliteete tegelikut kuuldakse, ilma et leksikon tuvastusprotsessi sekkuks; teiseks uurida, kui tõenäoline on ja mis ulatuses toimub vabas kõnes konsonantide reduktsioon; ning kolmandaks oleks huvitav välja selgitada eesti keele tajukategooriate klassid ja kirjeldada neid funktsionaalse fonoloogia piirangute keeles.

Sõnanäited, pakutud variandid ning vokaalide akustika

Selles osas võib kuulata sõnu, vaadata sõna akustilist pilti ning vokaalide põhitooni ja formantväärtusi.

Kokku analüüsiti töös 146 sõna. Kuulamiseks valitud näitesõnade enamik kuulub n-ö problemaatiliste hulka, neis esineb nii vokaali- kui ka sõnatuvastusvigu.

Saatejuht EB:

EB 1: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 17. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

EB 2: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 18. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

EB 3: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 19. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

EB 4: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 20. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

Saatejuht HS:

HS 1: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 21. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

HS 2: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 22. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

HS 3: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 23. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

HS 4: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 24. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

Saatejuht HT:

HT 1: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 25. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

HT 2: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 26. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

HT 3: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 27. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

HT 4: kuula ja otsusta, mis sõna kuulsid!

Sõna akustilisi karakteristikuid näed joonisel 28. Samast näeb, mida pakkusid teised kuulajad.

 

 

Kirjandus

Barry, W. & Andreeva, B. 2000. Cross-language Similarities and Differences in Spontaneous Speech Patterns. http://www.coli.uni-sb.de/~wbarry/

Boersma, P. & Weenink, D. PRAAT (a system for doing phonetics) http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Boersma, P. P. G. 1998. Functional Phonology. Formalizing the interaction between articulatory and perceptual drives. Hague: Holland Academic Graphics. http://www.fon.hum.uva.nl/paul/diss/

Eek, A. & Meister, E. 1994. Eesti vokaalide sihtväärtused hääldus- ja tajuruumis. – Keel ja Kirjandus nr 7, 8, 9, 404–413, 476–483, 548–553.

Eek, A. & Meister, A. 1998.Quality of standard Estonian vowels in stressed and unstressed syllables of the feet in three distinctive quantity degrees. – Linguistica Uralica, 3, 226–233.

Liiv, G. & Remmel, M. 1970. On acoustic distinctions in Estonian vowel System. – Soviet Fenno-Ugric Studies 6, 7–23.

Pajupuu, H. 1995. Kultuurikontekst, dialoog, aeg. Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut. Preprint. Tallinn. http://www.eki.ee/teemad/kultuur/kontekst/kontekst

Pajupuu, H. 2000. Kuidas kohaneda võõras kultuuris. Käsiraamat. Tallinn: TEA.

Pajusalu, K., Parve, M., Teras, P. & Iva, S. 2000. Võru vokaalid I. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 13. Tartu.

Parve, M. 2000. Võru lühikeste monoftongide akustikast. Rmt-s K. Pajusalu, M. Parve, P. Teras & S. Iva, Võru vokaalid I. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 13, 9–38. Tartu.

Piir, H. 1985. Acoustics of the Estonian diphthongs. – EPP 1982–1983. Academy of Sciences of the E.S.S.R. Institute of Language and Literature, 5–103.Tallinn.

Vende, K. 1973. Phonetic conditioning factors of pitch in Estonian vowels. – EPP 1973.Academy of Sciences of the E.S.S.R. Institute of Language and Literature, 46–85. Tallinn.

Moon, S. J. & Lindblom, B. 1994. Interaction between duration, context, and speaking style in English, stressed vowels. – J. Acoust. Soc. Am. 96, 40–55.

van Son, R. J. J. H. & Pols, L. C. W. 1995. Acoustic consonant reduction: a comparison. – Institute of Phonetic Sciences, Universitu of Amsterdam, Proceedings 19, 83–91.

http://fonsg3.let.uva.nl/Proceedings/Proceedings_19/ConsonantRed_RvS/Consonantreduction.html

 [1] ETF grant nr 3697