VALIMIK LÜHENDEID
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

KOOSTANUD MAIMU LIIV JA TIIU ERELT
СОСТАВИЛИ МАЙМУ ЛИЙВ И ТИЙУ ЭРЕЛТ

Käesolev valimik sisaldab u 1000 vene keele üldkasutatavat lühendit. Märksõnastiku aluseks on “Vene keele lühendisõnaraamat” (“Словарь сокращений русского языка” М., 1984).

Vene lühendi juures on nurksulgudes hääldus, järgneb soomärgend, kui see on võimalik, seejärel täiskujuline venekeelne vaste (nt ГУМ [гум] м. государственный универсальный магазин).

Vene lühend on vastendatud eesti omaga juhul, kui leidub üldkäibiv kokkuleppeline kuju (nt гл. обр. главным образом pms peamiselt).

Eesti oma lühendi puudumisel on vahel vastendamisel kasutatud üldkäibivaid teiskeelseid lühendeid:

 1. Vene lühend on vastendatud võõrkeelsega, järgneb võõr-, seejärel sulgudes eestikeelne täisvorm (nt В, в. восток, E ingl East, O sks Ost (ida)).

 2. Vene lühend on vastendatud ladinatähelise, aga venekeelsega, sulgudes on täiskujuline eesti vaste (nt ВААП [ваап] м. Всесоюзное агентство по авторским правам VAAP (Üleliiduline Autoriõiguste Agentuur).

 3. Vene keeles kasutatav võõrkeelne lühend on vastendatud sama võõrkeelsega, järgneb täiskujuline võõr-, seejärel sulgudes täiskujuline eesti vaste (nt ИФИП [ифип] Международная федерация по обработке информации IFIP International Federation for Information Processing (Rahvusvaheline Andmetöötlusföderatsioon)).

 4. Vene lühend on vastendatud nii võõr- kui ka eestikeelse lühendiga (nt ВКТ [вэ-ка-тэ] Всемирная конфедерация труда WCL World Confederation of Labour, ÜTK Ülemaailmne Töökonföderatsioon).

Kui eesti- või teiskeelset üldkäibivat lühendit pole, on pandud eesti täiskujuline vaste, mida võib vajaduse korral reeglite kohaselt lühendada (nt АКД [а-ка-дэ] автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата наук kandidaadiväitekirja autoreferaat).

Kõik eesti lühendid on esitatud 1982. aastal vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis vastuvõetud reeglistiku kohaselt. Käesolevas sõnaraamatus endas pole seda kahjuks kasutada saadud, sest töö algas juba 1975. aastal.

А ампер

A amper

а ар

a aar

авг. август

aug august

АВМ [а-вэ-эм] аналоговая вычислительная машина

analoogarvuti

а-во агентство

ag agentuur

австр. австрийский

Aus, AT, AUT Austria

австрал. австралийский

Austrl, AU, AUS Austraalia

авт. автобус

(auto)buss

авт. автономный

autonoomne

авт. автор

autor

авт. л. авторский лист

ap, a-pg autoripoogen

агр. агроном; агрономия

agr agronoom; agronoomia

АДД [а-дэ-дэ] автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора наук

doktoriväitekirja autoreferaat

адм. административный

adm administratiivne

адм. адмирал

adm admiral

азерб. азербайджанский; азербайджанский язык

As, Aserb Aserbaidžaani; as, aserb aserbaidžaani keel

АЗС [а-зэ-эс] автозаправочная станция

tankla, bensiinijaam

АИСис] автоматизированная информационная система

AIS automatiseeritud infosüsteem

акад. академик; академия

akad akadeemik; akadeemia

АКД [а-ка-дэ] автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

kandidaadiväitekirja autoreferaat

акц. акционерный

aktsia-

а. л. авторский лист

ap, a-pg autoripoogen

алф. алфавитный

alf alfabeetiline, täh tähestikuline

амер. американский

Am, Amer Ameerika

АМН [а-эм-эн] Академия медицинских наук

MA meditsiiniakadeemia

АМТС [а-эм-тэ-эс] автоматическая междугородная телефонная станция

automaatkaugejaam

АН [а-эн, ан] академия наук

TA teaduste akadeemia

анат. анатомия

anat anatoomia

англ. английский; английский язык

Ingl Inglise; ingl inglise keel

АОо], а/о автономная область

a. o autonoomne oblast

АО о], а/о акционерное общество

AS aktsiaselts

АП [а-пэ] автоматическое проектирование

RP raalprojekteerimine

АП [а-пэ] Ассошиэйтед пресс

AP Associated Press (USA teabeagentuur)

а/п аэропорт

lj lennujaam

АПД [а-пэ-дэ] аппаратура передачи данных

andmesideaparatuur

АПН [а-пэ-эн] агентство печати Новости

APN (NSV Liidu teabeagentuur)

апр. апрель

apr aprill

АР [а-эр] автономная республика

AV autonoomne vabariik

араб. арабский

ar araabia

арм. армянский; армянский язык

Arm Armeenia; arm armeenia keel

арт. артист

näitleja, lavakunstnik

арх. археология

arheol arheoloogia

арх. архивный

arh arhiiv(i)-

архит. архитектор; архитектура

arh, arhit arhitekt; arhitektuur

АСЕАН [асеан] Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

ASEAN Association of South-East Asian Nations (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon)

АССР [а-эс-эс-эр] Автономная Советская Социалистическая Республика

ANSV Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

астр. астрономия

astr astronoomia

АСУ [асу] автоматизированная система управления

AJS, AJUS automaatjuhtimissüsteem

АСХН [а-эс-ха-эн] академия сельскохозяйственных наук

PA põllumajandusakadeemia

ат. атомный

tuuma-, aatom(i)-

ат атмосфера техническая

at tehniline atmosfäär

ата атмосфера абсолютная

ata absoluutne rõhk

атм атмосфера физическая

atm füüsikaline atmosfäär

ат. н. атомный номер

laenguarv, aatomnumber

АТС [а-тэ-эс] автоматическая телефонная станция

ATJ automattelefonijaam

АТЭС [атэс] атомная теплоэлектростанция

TEJ, tej tuumaelektrijaam

АФП [а-эф-пэ] Агентство Франс пресс

AFP Agence France Presse (Prantsusmaa teabeagentuur)

афр. африкансий

Aafr Aafrika

АЭСэс] атомная электростанция

TEJ, tej tuumaelektrijaam

а/я абонементный ящик

pk postkast

б. бухта

l laht

б. бывший

end endine

б бар

bar baar (rõhuühik)

БА [бэ-а] Балтийская Ассамблея

BA Balti Assamblee

бас. бассейн

bas bassein

б. г. bibl без года

ia ilma aastata

безл. lgv безличный

impers impersonaalne (umbisikuline)

белорус. белорусский; белорусский язык

Vlg, Vlgvn Valgevene; vlgvn valgevene keel

беспл. бесплатный

tasuta

Би-би-си Британская радиовещательная корпорация

BBS British Broadcasting Corporation (Briti tele-raadiokompanii)

библ. библиография

bibl bibliograafia

биогр. биография

biogr biograafia

биол. биология

biol bioloogia

биохим. биохимия

biokeem biokeemia

б-ка библиотека

rk, rmtk raamatukogu

б. м. без места

ik ilma kohata

б/н безналичный

(sula)rahata

болг. болгарский; болгарсий язык

Bulg, BG, BGR Bulgaaria; bulg bulgaaria keel

бот. ботаника

bot botaanika

б/п беспартийный

parteitu

бр. бригада

brig brigaad

бр. брошюра

br brošüür

бр. брутто

bto bruto

брит. британский

GB, GBR Briti

БСН [бэ-эс-эн] Балтийская служба новостей

BNS Baltic News Service (Balti teabeagentuur)

БСЭ [бэ-эс-э] “Большая советская энциклопедия”

“Suur nõukogude entsüklopeedia”

бух. бухта

l laht

б-ца больница

haigla

б. ч. большей частью

enamasti, enamikus, suuremalt jaolt

быв. бывший

end endine

бюл. бюллетень

büll bülletään (teateleht); hääletussedel

В вольт

V volt

В., в. lgv винительный падеж

ak, akus akusatiiv (sihitav kääne)

В, в. восток

E ingl East, O sks Ost (ida)

в. век

saj, s sajand

в. выпуск (издание)

vlj väljaanne; anne; v vihik

ВААП [ваап] м. Всесоюзное агентство по авторским правам

VAAP (Üleliiduline Autoriõiguste Agentuur)

ВАК [вак] м. Высшая аттестационная комиссия

VAK (Kõrgem Atestatsioonikomisjon)

Вб вебер

Wb veeber

вв. века

saj, s sajand, saj-d, s-d sajandid

введ. введение

sissejuh sissejuhatus

ВГИК [вгик] м. Всесоюзный государственный иститут кинематографии

ÜRKI Üleliiduline Riiklik Kinematograafiainstituut

в. д. восточная долгота

ip idapikkus

ВДНХ [вэ-дэ-эн-ха] Выставка достижений народного хозяйства СССР

Rahvamajandusnäitus NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näitus

венг. венгерский; венгерский язык

Ung, HU, HUN Ungari; ung ungari keel

вет. ветеринария

vet veterinaaria

вин. п. lgv винительный падеж

ak, akus akusatiiv (sihitav kääne)

ВКК [вэ-ка-ка] врачебно-консультационная комиссия

AKK arstlik konsultatsioonikomisjon

вкл. вкладка

vaheleht

вкл., включ. включая, включительно

k. a kaasa arvatud

в кн. bibl. в книге

rmt-s raamatus

ВКП(б) [вэ-ка-пэ-бэ] Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)

ÜK(b)P Üleliiduline Kommunistlik (bolševike) Partei

ВКТ [вэ-ка-тэ] Всемирная конфедерация труда

WCL World Confederation of Labour, ÜTK Ülemaailmne Töökonföderatsioon

ВЛКСМ [вэ-эл-ка-эс-эм] Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи

ÜLKNÜ Üleliiduline Leninlik Kommunistlik Noorsooühing

вм. вместо

pro (asemel)

воен. военный; военное дело

sõj sõja-, sõjaline, sõjaväe-; sõjandus

ВОЗ [воз] м. Всемирная организация здравоохранения

WHO World Health Organization (Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon)

вол. волость

v vald

вост. восточный

i ida-

в/п в переплёте

köidetud, köites

врио м. временно исполняющийобязанности

kt kohusetäitja

в/с высший сорт

ks kõrgem sort

ВС [вэ-эс] Вооружённые Силы

RJ relvajõud

ВС [вэ-эс] Верховный Совет

ÜN ülemnõukogu

вск. воскресенье

P pühapäev

Вт. ватт

W vatt

вт. вторник

T teisipäev

в т. ч. в том числе

sh, sealh sealhulgas

ВТЭК [втэк] м. врачебно-трудовая экспертиза

ATEK arstlik tööekspertiisikomisjon

ВФДМ [вэ-эф-дэ-эм] Всемирная федерация демократической молодёжи

ÜDNF Ülemaailmne Demokraatliku Noorsoo Föderatsioon

ВФП вэ-эф-пэ] Всемирная федерация профсоюзов

WFTU World Federation of Trade Unions, ÜAF Ülemaailmne Ametiühingute Föderatsioon

ВЦ [вэ-це] вычислительный центр

AK arvutuskeskus

ВЦСПС [вэ-це-эс-пэ-эс] Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов

ÜAÜKN Üleliiduline Ametiühingute Kesknõukogu

ВЧ [вэ-че] высокая частота

kõrgsagedus

вып. выпуск

vlj väljaanne; anne; v vihik

вып. дан. выпускные данные

impr impressum, tr-andm trükiandmed

выс. высота

k, kõrg kõrgus

вых. дан. выходные данные

ilm-andm ilmumisandmed

вьет. вьетнамский; вьетнамский язык

Viet, Vtn, VN VNM Vietnami; viet, vtn vietnami keel

Г генри

H henri

г. год

a aasta

г. гора

m mägi

г. город

l linn

г. господин

hr härra

г. госпожа

pr proua

г. грамм

g gramm

г. губерния

kub kubermang

ГА [гэ-а] Генеральная Ассамблея (ООН)

(ÜRO) Peaassamblee

га гектар

ha hektar

ГАБТ [габт] м. Государственный академический Большой театр

Suur teater Riiklik Akadeemiline Suur Teater

газ. газета

ajal ajaleht

ГАИ [гаи] государственная автомобильная инспекция

RAI riiklik autoinspektsioon

ГАО [гао] государтсвенное акционерное общество

RAS riiklik aktsiaselts

гг. годы

a aasta, a-d aastad

геогр. география

geogr geograafia

геод. геодезия

geod geodeesia

геол. геология

geol geoloogia

геом. геометрия

geom geomeetria

геофиз. геофизика

geofüüs geofüüsika

герм. германский; германскмй язык

Sks, DE, DEU Saksa; germ germaani keeled; sks saksa keel

г-жа госпожа

pr proua

ГИТИСитис] м. Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского

GITIS (A. Lunatšarski nim Riiklik Teatriinstituut)

ГК [гэ-ка] городской комитет, горком

LK linnakomitee

ГК [гэ-ка] Гражданский кодекс

TsK tsiviilkoodeks

гл гектолитр

hl hektoliiter

гл. глава

ptk peatükk

гл. главный

pea-, peam peamine

гл. глубина

süg sügavus

гл. обр. главным образом

pms peamiselt

ГМС [гэ-эм-эс] гидрометеорологическая станция

HMJ hüdrometeoroloogiajaam

г-н господин

hr härra

ГНИИ [гнии] государственный научно-исследовательский институт

RTUI riiklik teadusliku uurimise instituut

ГОВД [говд, го-вэ-дэ] городской отдел внутренних дел

LSO linna siseasjade osakond

гол., голл. голландский; голландский язык

Holl, NL, NLD Hollandi; holl hollandi keel

гор. город

l linn

гос. государственный

rkl riiklik

гос-во государство

riik

гост. гостиница

v-maja võõrastemaja, hot hotell

гост, ГОСТ [гост] м. государственный общесоюзный стандарт

GOST (üleliiduline riiklik standard)

ГОЭЛРО [гоэлро] Государственная комиссия по электрификации России

GOELRO (Venemaa Elektrifitseerimise Riiklik Komisjon, 1920)

ГП [гэ-пэ] государственное предприятие

RE riigiettevõte

ГПБ [гэ-пэ-бэ] Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова--Щедрина

Saltõkov-Štšedrini Raamatukogu M. Saltõkov-Štšedrini nim Riiklik Avalik Raamatukogu

ГПК [гэ-пэ-ка] Гражданский процессуальный кодекс

TsPK tsiviilprotsessi koodeks

ГПТУ [гэ-пэ-тэ-у] городское профессионально-техническое училище

LKK linnakutsekool

ГПУ [гэ-пэ-у] Государственное политическое управление

GPU (Riiklik Poliitiline Valitsus, 1922)

гр. градус

kraad

гр. гражданин, гражданка

kod kodanik

гр. граф

krahv

гр. греческий; греческий язык

Kr, GR, GRC Kreeka; kr kreeka keel

гр. группа

rühm, grupp

грав. гравюра

grav gravüür

грам., грамм. грамматика

gr grammatika

греч. греческий; греческий язык

Kr, GR, GRC Kreeka; kr kreeka keel

гр-ка гражданка

kod kodanik

гр-н гражданин

kod kodanik

гр-не граждане

kod-d kodanikud

груз. грузинский; грузинский язык

Gr Gruusia; gr gruusia keel

Гс гаусс

Gs gauss

ГС [гэ-эс] Государственное собрание

Riigikogu

ГСК [гэ-эс-ка] гаражно-строительный кооператив

GK garaažikooperatiiv

ГСП [гэ-эс-пэ] городская служебная почта

linna ametipost

ГТС [гэ-тэ-эс] городская телефонная сеть

linna telefonivõrk

ГУ [гу] главное управление

peaval peavalitsus

губ. губерния

kub kubermang

ГУВД [гу-вэ-дэ] городское управление внутренних дел

linna siseasjade valitsus

ГУЛАГ [гулаг] м. 1. Главное управление (исправительно-трудовых) лагерей; 2. ülek. Исправительно-трудовые лагеря

GULAG 1. Laagrite peavalitsus; 2. vangilaagrite süsteem

ГУМ [гум] м. государственный универсальный магазин

GUM (riiklik kaubamaja)

Гц герц

Hz herts

ГЭК [гэк] м. государственная экзаменационная комиссия

riigieksamikomisjon

ГЭС [гэс] гидроэлектростанция

HEJ, hej hüdroelektrijaam

Д “Динамо”

D “Dünamo” (spordiühing)

Д., д. lgv дательный падеж

daat daativ

д. день

p päev

д. деревня

k küla

д. долгота

p pikkus

д. дом

maja

дат. датский; датский язык

Tn, DK, DNK Taani; tn taani keel

дат. п. lgv дательный падеж

daat daativ

дБ децибел

dB detsibell

д. б. н. доктор биологических наук

biol-dr bioloogiadoktor, lad dr. biol. (doctor biologiae)

ДВ [дэ-вэ] длинные волны

PL pikklaine

д. в. н. доктор ветеринарных наук

vet-dr veterinaariadoktor, lad dr. med. vet. (doctor medicinae veterinariae)

д. в. н. доктор военных наук

sõj-dr sõjateaduste doktor

д. г.-м. н. доктор геолого-минералогических наук

geol-min-dr geoloogia-mineraloogiadoktor, lad dr. geol. et min (doctor geologiae et mineralogiae)

д. г. н. доктор географических наук

geogr-dr geograafiadoktor, lad dr. geogr. (doctor geographiae)

деж. дежурный

k-pidaja korrapidaja

дек. декабрь

dets detsember

деп. департамент

amet; dep departemang

дер. деревня

k küla

Дж джоуль

J džaul

д-з диагноз

dgs, diagn diagnoos

диам. диаметр

diam diameeter

дин дина

dyn düün

д. и. н. доктор исторических наук

ajal-dt ajaloodoktor, lad dr. hist. (doctor historiae)

дир. директор

dir direktor

дис., дисс. диссертация

diss dissertatsioon, väitek väitekiri

дист. дистиллированный

destil destilleeritud

диф. дифференциал

dif diferentsiaal

ДК [дэ-ка] Дворец культуры, Дом культуры

rahvamaja, kultuurimaja

ДК [дэ-ка] füsiol дыхательный коэффициент

HK hingamiskoefitsient

дкл декалитр

dal dekaliiter

дл. длина

p pikkus

дм дециметр

dm detsimeeter

д. м. н. доктор медицинских наук

med-dr meditsiinidoktor, lad dr. med. (doctor medicinae)

ДМШ [дэ-эм-ша] детская музыкальная школа

LMK lastemuusikakool

дн дина

dyn düün

д. о., д/о дом отдыха

puhkekodu

док. документ

dok dokument

дол. доллар

$, D dollar

до н. э. до нашей эры

e. m. a enne meie ajaarvamist, eKr enne Kristust

доп. дополнение; дополнительный

lisa; lisa-, täiendus-

доп. bibl дополненное (издание)

täiend täiendatud (väljaanne)

дор. дорога

tee

дорев. дореволюционный

rev-eelne revolutsioonieelne

ДОСААФ, Досааф [досаф] м. Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР

NSVL ALMAVÜ Armee, Lennu- ja Mereväe Abistamise vabatahtlik Ühing

доц. доцент

dots dotsent

ДП [дэ-пэ] демократическая партия

DP demokraatlik partei

д. п. н. доктор педагогических наук

ped-dr pedagoogikadoktor, lad dr. paed. (doctor paedagogiae)

ДПО [дэ-пэ-о] Добровольное пожарное общество

VTÜ vabatahtlik tuletõrjeühing

д-р директор

dir direktor

д-р доктор

dr doktor, dr. lad doctor

др. mat дробь

murd

драм. драматический

draama-, näite-

др.-гр., др.-греч. древнегреческий язык

kr, vana-kr vanakreeka keel

др.-евр. древнееврейский язык

hbr heebrea keel

д/с детский сад

lasteaed, lastepäevakodu

ДСК [дэ-эс-ка] дачно-строительный кооператив

SK suvilakooperatiiv

ДСО [дэ-эс-о, дэ-сэ-о] Добровольное спортивное общество

vabatahtlik spordiühing

д. с.-х. н. доктор сельскохозяйственных наук

põllum-dr põllumajandusdoktor, lad dr. agr. (doctor agronomiae)

ДСШ [дэ-эс-ша, дэ-сэ-ша] детская спортивная школа

LSK lastespordikool

д. т. н. доктор технических наук

tehn-dr tehnikadoktor

ДТП [дэ-тэ-пэ] дорожно-транспортное происшествие

liiklusõnnetus

ДУ [дэ-у] домоуправление

MV majavalitsus

дубл. дубликат

dupl duplikaat

дубл. дублированный (фильм)

dubl dubleeritud

д. ф.-м. н. доктор физико-математических наук

füüs-mat-dr füüsika-matemaatikadoktor, lad dr. phys. et math. (doctor physicae et mathematicae)

д. ф. н. доктор филологических наук

fil-dr filoloogiadoktor, lad dr. phil. (doctor philologiae)

д. ф. н. доктор философских наук

filos-dr filosoofiadoktor, lad dr. philos. (doctor philosophiae)

д. х. г. доктор химических наук

keem-dr keemiadoktor, lad dr. chem. (doctor chemiae)

д. э. н. доктор экономических наук

maj-dr majandusdoktor, lad dr. rer. oec. (doctor rerum oeconomicarum)

д. ю. г. доктор юридических наук

jur-dr juuradoktor, õigusteaduse doktor, lad dr. iur. (doctor iuris)

д/я детские ясли

lastesõim

ЕАССа (с)с] Единая автоматизированная сеть связи

automatiseeritud ühissidevõrk

ЕАСТаст] Европейская ассоциация свободной торговли

EFTA European Free Trade Association (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon)

евр. еврейский

jd juudi keel, jidiš; hbr heebrea keel

Евратом м. Европейское сообщество по атомной энергии

EURATOM Euroopa Aatomienergiakoondis

Евровидение с. Европейское телевидение

Eurovision (televisioonivõrk)

европ. европейский

Eur Euroopa

ед. единица

üh ühik

ед. ч. lgv единственное число

sing singular, ains ainsus

ед. хр. единица хранения

säilitusüksus, s säilik

ёмк. ёмкость

maht, mahtuvus

ЕС [е-эс] Европейское сообщество

Euroopa Ühendus

ЕСР [е-эс-эр] Европейский союз радиовещания

Euroopa Ringhäälinguliit

ЕЭСэс] Европейское экономическое сообщество

EMÜ Euroopa Majandusühendus

Ж женский туалет

N naiste WC

ж. женский (род)

f feminiin (naissugu)

ж. журнал

ajak ajakiri

ж. д., ж/д железная дорога

rdt raudtee

ж.-д. ст. железнодорожная станция

rtj raudteejaam

ЖКУ [же-ка-у] жилищно-коммунальноеуправление

EV elamuvalitsus

ЖСК [же-эс-ка] жилищно-строительный кооператив

EK elamukooperatiiv

жур. журнал

ajak ajakiri

З, з. запад

W ingl West, sks West (lääs)

з. а. заслуженный артист

tnl kunstnik teeneline kunstnik

зав. заведующий

juh juhataja

загл. заглавие

pealk pealkiri

ЗАГС [загс], загс м. отдел записи актов гражданского состояния

perekonnaseisuosakond

зак. заказ

tell tellimus

зал. залив

l laht

зам. заместитель

aset asetäitja

зап. западный

l lääne-

засл. заслуженный

tnl teeneline

з-д завод

teh tehas

з. д. западная долгота

lp läänepikkus

з. д. и. заслуженный деятель искусств

tnl kunstiteg teeneline kunstitegelane

ЗК [зэ-ка] земельный кодекс

MaaK Maakoodeks

зн. знак

märk, tähis; tunn tunnus

зн., знач. значение

täh tähendus

з/о заочное отделение

k-õppe osk kaugõppeosakond

зоол. зоология

zool zooloogia

зпт запятая

koma (telegrammis)

ЗУ [зэ-у] запоминающее устройство

salvesti, mäluseade (raalil)

И. lgv именительный падеж

nom nominatiiv, nim nimetav (kääne)

ИААФ [иааф] Международная любительская легкоатлетическая федерация

IAAF International Amateur Athletic Federation (Rahvusvaheline Kergejõustikuföderatsioon)

ИАНан] Известия Академии наук

TA Toimetised Teaduste Akadeemia Toimetised

ИАРУ [иару] Международный радиолюбительский союз

IARU International Amateur Radio Union (Rahvusvaheline Raadioamatööride Liit)

и др. и другие

jt ja teised

и.-е. индоевропейские языки

i-eur indoeuroopa keeled

изд. издание

tr trükk; vlj väljaanne

изд. издатель

kirjast kirjastaja

изд-во издательство

kirj kirjastus

ИК [и-ка] исполнительный комитет

TK täitevkomitee

ил., илл. иллюстратор; иллюстрация

ill illustreerinud; illustratsioon

им. имени

nim nimeline

ИМО [имо] Институт международных отношений

RSI rahvusvaheliste suhete instituut

им. п. lgv именительный падеж

nom nominatiiv, nim nimetav (kääne)

имп. импульс

imp impulss

инв. инвентарный

inv inventari(-)

инд. индийский

Ind, IN, IND India

индонез. индонезийский; индонезийские языки

Indon, Idn, ID, IDN Indoneesia; idn indoneesia keeled

инж. инженер

ins insener

инст., ин-т институт

inst instituut

ИНТЕРПОЛ [интерпол] м. Международная организация уголовной полиции

Interpol International Criminal Police Organization (kriminaalpolitsei rahvusvaheline organisatsioon)

инф. информация

info

и. о. исполняющий обязанности

kt kohusetäitja

и под. и подобное; и подобные

jms ja muud seesugust, ja muu selline

и пр. и прочее; и прочие

jt ja teised; jms ja muu selline, ja muud seesugust

ИПС [и-пэ-эс] информационно-поисковая система

infootsisüsteem

ИПЯ [и-пэ-я] информационно-поисковый язык

infootsikeel

ИРИ [ири] избирательное распространение информации

valikteadistus

ирл. ирландский; ирландский язык

Ir, IE, IRL Iiri; ir iiri keel

ИС [и-эс] интегральная схема

integraallülitus

ИСЗ [и-эс-зэ] искусственный спутник Земли

Maa tehiskaaslane

иск-во искусство

kunst

исл. исландский; исландский язык

IS, ISL Islandi; isl islandi keel

ИСО [исо] Международная организация по стандартизации

ISO International Organization for Standardization (Rahvusvaheline Standardi(seeri)mis­organisatsioon)

исп. испанский; испанский язык

Hisp, ES, ESP Hispaania; hisp hispaania keel

испр. исправление; исправленный

par parandus; parandatud

ист. вр. истинное (солнечное) время

tõeline päikeseaeg

итал. итальянский; итальянский язык

It, IT, ITA Itaalia; it itaalia keel

и т. д. и так далее

jne ja nii edasi

ИТК [и-тэ-ка] Исправительно-трудовой кодекс

ParTööK parandusliku töö koodeks

и т. п. и тому подобное

jms ja muu selline, ja muud seesugust

ИФАК [ифак] Международная федерация по автоматическому управлению

IFAK International Federation of Automatic Control (Rahvusvaheline Automaatjuhtimisföderatsioon)

ИФИП [ифип] Международная федерация по обработке информации

IFIP International Federation for Information Processing (Rahvusvaheline Andmetöötlusföderatsioon)

ИЯя] информационный язык

infokeel

ИЯРУяру] Международный союз парусного спорта

IYRU International Yacht Rasing Union (Rahvusvaheline Purjespordiliit)

К кельвин

K kelvin

ºК температура по Кельвину

K kelvin (a-ni 1968 ºK Kelvini kraad)

к. комната

t tuba

к. копейка

kop kopikas

К кулон

C kulon

К кюри

Ci kürii

кА килоампер

kA kiloamper

каб. кабинет

kab kabinet

казах. казахский; казахский язык

Kas kasahhi; kas kasahhi keel

кал калория

cal kalor

кан. канал

k kanal

канд. кандидат

knd kandidaat, lad cand. candidatus

кап. капитан

kpt kapten

кар карат

ct karaat

КБ [ка-бэ] конструкторское бюро

KB konstrueerimisbüroo, tarindusbüroo

кб. кубический

kuup-

к. б. н. кандидат биологических наук

biol-knd bioloogiakandidaat, lad cand. biol. (candidatus biologiae)

КВ [ка-вэ] короткие волны

LL lühilaine

кВ киловольт

kV kilovolt

кв. квадрат; квадратный

ruut; ruut-

кв. квартал

kv kvartal

кв. квартира

k, krt korter

к. в. н. кандидат ветеринарных наук

vet-knd veterinaariakandidaat, lad cand. med. vet. (candidatus medicinae veterinariae)

к. в. н. кандидат военных наук

sõj-knd sõjateaduse kandidaat

кВт киловатт

kW kilovatt

кВт-ч киловатт-час

kW-h kilovatt-tund

кг килограмм

kg kilogramm

КГБ [ка-гэ-бэ] Комитет государственной безопасности

KGB, RJK Riikliku Julgeoleku Komitee

к. г.-м. н. кандидат геолого-минералогических наук

geol-min-knd geoloogia-mineraloogiakandidaat, lad cand. geol. et min. (candidatus geologiae et mineralogiae)

к. г. н. кандидат географических наук

geogr-knd geograafiakandidaat, lad cand. geogr. (candidatus geographiae)

кГц килогерц

kHz kiloherts

кд кандела

cd kandela

кДж килоджоуль

kJ kilodžaul

КДП [ка-дэ-пэ] Конституционно-демократическая партия

KDP konstitutsioonilis-demokraatlik partei

к. ед. кормовая единица

söötühik

к-з колхоз

kolh, klh kolhoos

КЗоТ [кзот] м. Кодекс законов о труде

TööK töökoodeks

Ки кюри

Ci kürii

к. и. н. кандидат исторических наук

ajal-knd ajalookandidaat, lad cand. hist. (candidatus historiae)

кирг. киргизский; киргизский язык

Kirg Kirgiisi; kirg kirgiisi keel

кит. китайский; китайский язык

Hn, CN, CHN Hiina; hn hiina keel

ккал килокалория

kcal kilokalor

КК и КП [ка-ка-и-ка-пэ] Красный Крест и Красный Полумесяц

Punane Rist ja Punane Poolkuu

Кл кулон

C kulon

кл. класс

kl klass

км километр

km kilomeeter

к. м. н. кандидат медицинских наук

med-knd meditsiinikandidaat, lad cand. med. (candidatus medicinae)

к.-н. какой-нибудь

mõni, mingi

к-н капитан

kpt kapten

кн. книга

r, rmt raamat

Кº компания

Ko, Co. kompanii

КоБС [кобс] Кодекс законов о браке и семье

APK abielu- ja perekonnakoodeks

коп. копейка

kop kopikas

кор. корейский; корейский язык

KOR Korea; kor korea keel

кор., корр. корреспондент

k, korresp korrespondent, ks kirjasaatja

коэф. коэффициент

tegur, koef koefitsient

КП [ка-пэ] коммунистическая партия

KP kommunistlik partei

КП [ка-пэ] коробка передач

käigukast

КПД, к. п. д., кпд [ка-пэ-дэ] коэффициент полезного действия

kasutegur

к. п. н. кандидат педагогических наук

ped-knd pedagoogikakandidaat, lad cand. paed. (candidatus paedagogiae)

КПЭ [ка-пэ-э] Коммунистичесская партия Эстонии

EKP Eestimaa Kommunistlik Partei

кр. крона

kr kroon

кр. край

k krai

кр., крит. критический

kriisi-, kriitiline

к-ра контора

kontor

к/с корреспондентский счёт

korrespondentkonto

к. с.-х. н. кандидат сельскохозяйственных наук

põllum-knd põllumajanduskandidaat, lad cand. agr. (candidatus agronomiae)

КТ [ка-тэ] info конец текста

teksti lõpp

к/т кинотеатр

kino

к-т комитет

kom komitee

к. т. комнатная температура

ttº toatemperatuur

к. т. критическая температура

kriit. tº kriitiline temperatuur

КТБ [ка-тэ-бэ] конструкторско-технологическое бюро

KTB konstrueerimis- ja tehnoloogiabüroo

КТВ [ка-тэ-вэ] кабельное телевидение

KTV kaabeltelevisioon

к. т. н. кандидат технических наук

tehn-knd tehnikakandidaat

куб. кубический

kuup-

кул кулон

C kulon

к/ф кинофильм

kf kinofilm

к. ф.-м. н. кандидат физико-математических наук

füüs-mat-knd füüsika-matemaatikakandidaat, lad cand. phys. et math. (candidatus physicae et mathematicae)

к. ф. н. кандидат филологических наук

filol-knd filoloogiakandidaat, lad cand. phil. (candidatus philologiae)

к. ф. н. кандидат философских наук

filos-knd filosoofiakandidaat, lad cand. philos. (candidatus philosophiae)

к. х. н. кандидат химических наук

keem-knd keemiakandidaat, lad cand. chem. (candidatus chemiae)

к. э. н. кандидат экономических наук

maj-knd majanduskandidaat, lad cand. (rer.) oec. (candidatus rerum oeconomicarum)

к. ю. н. кандидат юридических наук

jur-knd juurakandidaat, õigusteaduse kandidaat, lad cand. iur. (candidatus iuris)

л. лист

l leht, p, pg poogen

л литр

l liiter

л. lgv лицо

p pööre

лаб. лаборатория

lab labor

ЛАС [лас] Лига Арабских стран

AL Araabia Liiga

лат. латвийский; латышский язык

Lt Läti; lt läti keel

лат. латинский

lad ladina

лат.-амер. латиноамериканский

Lad-Am Ladina-Ameerika

латв. латвийский

Lt Läti

ЛАЭС [лаэс] Латиноамериканская экономическая система

SELA Sistem Economico Latinoamericano (Ladina-Ameerika Majandussüsteem)

лб ламберт

L lambert

ЛГУ [эл-гэ-у] Ленинградский государственный университет

LRÜ Leningradi Riiklik Ülikool

ЛДП [эл-дэ-пэ] Либерально-демократическая партия

LDP liberaal-demokraatlik partei

лев. левый

vas, v vasak

ЛЕФ [леф], Леф м.”Левый фронт искусства”

“Lef” (postfuturistide rühmitus)

лит. литература

kirj kirjandus

лит. литовский; литовский язык

Ld Leedu; ld leedu keel

лк люкс

lx luks

лл. листы

l-d lehed; pg-d, p-d poognad

лм люмен

lm luumen

ЛНП [эл-эн-пэ] Либеральная народная партия

LRP liberaalne rahvapartei

ЛП [эл-пэ] лейбористская партия

LP leiboristlik partei (tööerakond)

ЛП [эл-пэ] либеральная партия

LP liberaalne partei

л/с личный состав

is-ks isikkoosseis

л. с. лошадиная сила

hj hobujõud

ЛФК [эл-эф-ка] лечебная физкультура

RV, ravivõiml ravivõimlemine

М масштаб

M mõõtkava

М метро

M metroo

М молекулярный вес

M molekulmass

М мужcкой туалет

M meeste WC

м метр

m meeter

м. минута

min minut

м. море

m meri

м. lgv мужской (род)

m maskuliin (meessugu)

м. geogr мыс

n neem

мА миллиампер

mA milliamper

маг. магазин

kpl kauplus

МАГАТЭ [магатэ] Международное агентство по атомной энергии

IAEA International Atomic Energy Agency (Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur)

макс., максим. максимальный

max maksimaalne

мат. математика

mat matemaatika

МБ [эм-бэ] миниcтерство безопасности

KM kaitseministeerium

МБА [эм-бэ-а] меж(ду)библиотечный абонемент

RVL raamatukogudevaheline laenutus

МБРР [эм-бэ-эр-эр] Международный банк реконструкции и развития

RARP Rahvusvaheline Arengu- ja Rekonstruktsioonipank

мВ милливольт

mV millivolt

МВД [эм-вэ-дэ] министерство внутренних дел

SM siseministeerium

м-во министерство

min ministeerium

МВФ [эм-вэ-эф] Международный валютный фонд

IMF International Monetares Fund (Rahvusvaheline Valuutafond)

Мг мегаграмм

Mg megagramm

мг миллиграмм

mg milligramm

МГУ [эм-гэ-у] Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

MRÜ M. Lomonossovi nim Moskva Riiklik Ülikool

МД [эм-дэ] магнитный диск

magnetketas

МДФЖ [эм-дэ-эф-же] Международная демократическая федерация женщин

RDNF Rahvusvaheline Demokraatlik Naiste Föderatsioon

мед. медицина

med meditsiin

мес. месяц

k kuu (ajavahemik)

метеор. метеорология

meteo, meteor meteoroloogia

МЗ [эм-зэ] министерство здравоохранения

TM tervishoiuministeerium

МИД [мид] м. министерство иностранных дел

VM välisministeerium

микробиол. микробиология

mikrobiol mikrobioloogia

мин. минимальный

min minimaalne

мин. министр

min minister

мин, мин. минута

min minut

мин-во министерство

min ministeerium

миним. минимальный

min minimaalne

миф. мифология

müt mütoloogia

МКК [эм-ка-ка] Международный Красный Крест

RPR Rahvusvaheline Punane Rist

МЛ [эм-эл] магнитная лента

magnetlint

мл миллилитр

ml milliliiter

мл. младший

n noorem; jun junior

млн. миллион

mln miljon

млрд. миллиард

mrd miljard

мм миллиметр

mm millimeeter

мм рт. ст. миллиметр ртутного столба

mmHg millimeeter elavhõbedasammast

мн. многие

paljud

мн. ч. lgv множественное число

pl pluural, mitm mitmus

МОК [мок] м. Международный олимпийский комитет

ROK Rahvusvaheline Olümpiakomitee

молд. молдавский

Mold Moldova

монг. монгольский; монгольские языки

Mong, MN, MNG Mongoolia; mong mongoolia keeled

мор. морской

mer merendus

МП [эм-пэ] медицинский пункт

med-punkt arsti(abi)punkt, meditsiinipunkt

м/п малое предприятие

VE väikeettevõte

м-р мистер

Mr, mr mister

МС [эм-эс] Международный суд Организации Объединённых Наций

RK ÜRO Rahvusvaheline Kohus

м/с медицинская сестра

med-õde meditsiiniõde

м-с миссис

Mrs, mrs missis

МТС [эм-тэ-эс] междугoродная телефонная станция

kaugejaam

МТС [эм-тэ-эс] машинно-тракторная станция

MTJ masina-traktorijaam

муз. музей

muuseum

муз. музыка

muus muusika

мф, м/ф микрофильм

mf mikrofilm

МХАТ [мхат] м. Московский художественный академический театр имени М. Горького

Moskva Akadeemiline Kunstiteater M. Gorki nim Moskva Akadeemiline Kunstiteater

м-ц месяц

k kuu (ajavahemik)

Н ньютон

N njuuton

н. а. народный артист

rahvakunstnik

наб. набережная

kallas, k-pealne kaldapealne

накл. накладная

sl, s-leht saateleht

напр. например

nt näiteks

нар. народный

rhv rahva-

нас. население

rahv rahvastik, rahvas; el-d elanikud; el-kond elanikkond

НАСАаса] Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства

NASA National Aeronautics and Space Administration (Rahvuslik Aeronautika- ja Kosmosevalitsus, USA)

НАТОато] с. Организация Северо-атлантического договора

NATO North Atlantic Treaty Organization (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon)

нац. национальный

rahvuslik, rahvus-

нач. начальник

juh juhataja, ül ülemus

НБ [эн-бэ] научная библиотека

TRmtk teadusraamatukogu

НДП [эн-дэ-пэ] народно-демократическая партия; национально-демократическая партия

RDP rahvademokraatlik partei

НДР [эн-дэ-эр] Народная Демократическая Республика

RDV rahvademokraatlik vabariik

нем. немецкий; немецкий язык

Sks, DE, DEU Saksa; sks saksa keel

нескл. lgv несклоняемое (слово)

indekl indeklinaabel (käändumatu sõna)

несов. lgv несовершенный (вид глаголa)

imperf imperfektiivne (aspekt)

НИИ [нии] научно-исследовательский институт

TUI teadusliku uurimise instituut

НК [эн-ка] народный комиссариат

RK rahvakomissariaat

н-к начальник

juh juhataja, ül ülem

НКВД [эн-ка-вэ-дэ] Народный комиссариат внутренних дел

NKVD (Siseasjade Rahvakomissariaat)

НЛО [эн-эл-о] неопознанный летающий объект

UFO unidentified flying object (tundmatu lendav objekt, lendav taldrik)

н. о. национальный округ

r-ringkond rahvusringkond

норв. норвежский; норвежский язык

Nr, NO, NOR Norra; nr norra keel

НР [эн-эр] Народная Республика

RV rahvavabariik

НСО [эн-эс-о, эн-сэ-о] научное студенческое общество

ÜTÜ üliõpilaste teaduslik ühing

НСО [эн-эc-о] налог с оборота

käibemaks

н. с., н. ст. новый стиль (в календаре)

ukj uue kalendri järgi

НТ [эн-тэ] info начало текста

teksti algus

н. у. м. над уровнем моря

üm üle merepinna

н. э. нашей эры

m. a. j meie ajaarvamise järgi, pKr pärast Kristust

НХЛ [эн-ха-эл] Национальная хоккейная лига

NHL National Hockey League (Rahvusvaheline hokiliiga)

о. область

obl oblast

о. острoв

s saar

об-вo общество

S selts, Ü ühing

обл. область

obl oblast

о-в остров

s saar

о-ва острова

s-d saared

ОВД [о-вэ-дэ] отдел внутренних дел

SO siseasjade osakond

ОВИР [овир] м. Отдел виз и регистрации иностранных граждан

OVIR (välismaalaste registreerimise ja viisade osakond)

о-во общество

S selts, Ü ühing

огл. оглавление

sisuk sisukord

оз. озеро

jv järv

ОЗУ [озу] оперативное запоминающее устройство

põhimälu; muutmälu (raalil)

ок. океан

ookean

ок. около

u umbes

окт. октябрь

okt oktoober

ОНО [оно] с. отдел народного образования

HO haridusosakond

ООНон] Организация Объединённых Наций

ÜRO Ühinenud Rahvaste organisatsioon

ОПЕК [опек] Организация стран-экспортёров нефти

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon)

орг. организационный

org organisatsiooniline; organisatoorne

орг-ция организация

org organisatsioon

осн. основан(ный)

asut asutatud

осн. основной

pm peamine

ост. остановка

p peatus

отв., ответ. ответственный

vast vastutav

отд. отдел, отделение

osk osakond

ОТЗ [о-тэ-зэ], ОТиЗ [отиз] м. отдел труда и зарплаты

töö- ja palgaosakond

ОТК [о-тэ-ка] отдел технического контроля

TKO tehnilise kontrolli osakond

отл. отлично

vhea väga hea (hinne)

отт. оттиск

tõmmis; sep separaat

ОЭСР [оэ-эс-эр] Организация по экономическому сотрудничеству и развитию

OECD Organization for Economic Cooperation and Development (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon)

П. lgv предложный падеж

in inessiiv

п. lgv падеж

k kääne

п. параграф

§, prg paragrahv

п. переулок

põik, põiktänav

п. посёлок

a asula

п. пуд

pd puud

п. пункт

p punkt

Па паскаль

Pa paskal

пад. lgv падеж

k kääne

парт. партийный

part parteiline, partei-

пат. патент

pat patent

пед. педагогика

ped pedagoogika

пер. переводчик; перевёл

tlk tõlkija, tõlkinud

пер. перевод

tlg tõlge

пер. переулок

põik, põiktänav

пер. период

per periood

перен. переносное (значение)

ülek ülekantud tähendus(es)

печ. л. печатный лист

trp, tr-pg trükipoogen

п/ж полужирный шрифт

pp poolpaks kiri (korrektuuris)

ПЗУ [пэ-зэ-у] постоянное запоминающее устройство

püsimälu (raalil)

ПИ [пэ-и] проектный институт

PI projekteerimisinstituut

ПКБ [пэ-ка-бэ] проектно-конструкторское бюро

PKB projekteerimis- ja konstrueerimisbüroo

п. л. печатный лист

trp, tr-pg trükipoogen

пл. площадь

v väljak

пн. понедельник

E esmaspäev

ПО [пэ-о] info программное обеспечение

tarkvara

ПО [пэ-о] производственное объединение

TK tootmiskoondis

п/о почтовое отделение

sjsk sidejaoskond

п-ов полуостров

ps poolsaar

погов. поговорка

kõnekäänd

полигр. полиграфия

trük trükindus

полит. политика

pol poliitika

польск. польский; польский язык

Pl, PL, POL Poola; pl poola keel

порт. португальский; португальский язык

Port, PT, PRT Portugali; port portugali keel

пос. посёлок

a asula

посл. пословица

vns vanasõna

пост. постановление

m, määr määrus, ots otsus

ПП [пэ-пэ], п/п полевая почта

välipost

п/п почтовый перевод

rahaülekanne

ППМ [пэ-пэ-эм] пункт первой медицинской помощи

esmaabipunkt

пр. правый

par, p parem

пр. пролив

v väin

пр. bibl проспект

prosp prospekt

пр. прoспект

pr prospekt, Eestis: t tänav

пр-во правительство

val valitsus

пр-во производство

tootmine

пред. председатель

es esimees

предл. п. lgv предложный падеж

in inessiiv

преп. преподаватель

õppejõud

прибл. приблизительно

u umbes

прил. приложение

lisa

прим. примечание

märk, mrk märkus

прист. пристань

sad sadam

пров. провинция

prov provints

прол. пролив

v väin

Пролеткульт м. “Пролетарская культура”

Proletkult (proletaarne kirjandus- ja kultuurharidusorganisatsioon NSV Liidus 1917–1932)

пром-сть промышленность

tööst, tst tööstus

просп. bibl. проспект

prosp prospekt

просп. проспект

pr prospekt, Eestis: t tänav

прост. lgv просторечноe слово

madalk madalkeelne sõna

проф. профессор

prof professor

пт. пятница

R reede

ПТУ [пэ-тэ-у] профессионально-техническое училище

kutsekk kutsekeskkool

п/я почтовый ящик

pk postkast

Р рентген

R röntgen

р. lgv родительный падеж

gen genitiiv, om omastav (kääne)

р. река

j jõgi

р. родился

s, sünd sündinud

р. lgv родительный падеж

gen genitiiv, om omastav (kääne)

р. рубль

rbl rubla

рад радиан

rad radiaan

разг. разговорное слово

kõnek kõnekeelne sõna

разд. раздел

jagu; osa

РАН [ран] Российская академия наук

VTA Venemaa Teaduste Akadeemia

РАПП [рапп] м. Российская ассоциация пролетарских писателей

RAPP (Venemaa Proletaarsete Kirjanike Liit 1925–1932)

РВ [эр-вэ] med реакция Вассермана

WaR Wassermanni reaktsioon

рд резерфорд

Rd raderford

рев. революция

rev revolutsioon

рег. регистр

reg register

ред. редактор; редакция

toim toimetaja; toimetanud; toimetus

реж. режиссёр

lav lavastaja, rež režissöör

рез. резюме

res resümee, kv kokkuvõte

репр. репродукция

repro

респ. республиканский

vab vabariiklik

реф. реферат

ref referaat

рец. рецензия

rets retsensioon

рис. рисунок

jn joonis

РК [эр-ка] районный комитет

RK rajoonikomitee

РК [эр-ка] ревизионная комиссия

rev-kom revisjonikomisjon

РЛ [эр-эл] рентгеновские лучи

R-kiired röntgenikiired

р-н район

raj rajoon

РОВД [ровд, рo-вэ-дэ] районный отдел внутренних дел

RSO rajooni siseasjade osakond

род. родился

s, sünd sündinud

род. п. lgv родительный падеж

gen genitiiv, om omastav (kääne)

РС [эр-эс], р/с радиостанция

raadiojaam

р/с расчётный счёт

arvelduskonto

РСДРП [эр-эс-дэ-эр-пэ] Российская социал-демократическая рабочая партия

VSDTP Venemaa Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei

РСПС [эр-эс-пэ-эс] республиканский совет профессиональных союзов

VAÜN Vabariiklik Ametiühingute Nõukogu

РСУ [эр-эс-у, эр-сэ-у] ремонтно-строительное управление

REV remondi- ja ehitusvalitsus

руб. рубль

rbl rubla

рук. руководитель

juh juhataja; juht

рум. румынский; румынский язык

Rum, RO, ROM Rumeenia; rum rumeenia keel

рус. русский; русский язык

Vene; vn vene keel

С, с. север

N ingl North, sks Nord (põhi)

с. сент

s sent

с секунда

s sekund

с. село

k küla

с. сорт

s sort

с. lgv средний (род)

n neutrum (kesksugu)

с. страница

lk lehekülg

с. сын

p poeg

СА [эс-а] Советская Армия

Nõukogude armee

СА [эс-а] Союз архитекторов

AL Arhitektide Liit

сан. санитарный

san sanitaar-

сан. санаторий

san sanatoorium

сб. сборник

k, kog kogu, kogumik

сб. суббота

L laupäev

СБСЕ [эс-бэ-эс-е] Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе

Euroopa julgeoleku- ja koostöönõupidamine

СВ [эс-вэ] средние волны

KL kesklaine

СВ, с.-в. cеверо-восток

NE ingl North-East, NO sks Nordost (kirre)

св. свыше

üle

СВЧ [эс-вэ-че] сверхвысокая частота

ülikõrgsagedus

с. г. сего года

s. a sel aastal, k. a käesoleval aastal

с.-д. социал-демократ

sots-dem sotsiaaldemokraat

СДП [эс-дэ-пэ] социал-демократическая партия

SDP sotsiaaldemokraatlik partei

СДРП [эс-дэ-эр-пэ] социал-демократическая рабочая партия

SDTP sotsiaaldemokraatlik töölispartei

СЕАТО [сеато] с. Организация договора Юго-Восточной Азии

SEATO South-East Asia Treaty Organization (Kagu-Aasia Lepingu Organisatsioon)

сев. северный

p põhja-

сек. секунда

s sekund

СЕКАМ [секам] система цветного телевидения

SECAM séquentiel couleurs à mémoire (värvitelevisiooni süsteem)

секр. секретарь

sekr sekretär

секр. секретно (гриф)

sal salajane (märge)

сем. biol. семейство

sgk sugukond

сент. сентябрь

sept september

СЕНТОенто] с. Организация Центрального договора

CENTO Central Treaty Organization (Kesk-Lepingu Organisatsioon)

сер. серия

s sari, seeria

СЗ, с.-з. северо-запад

NW ingl North-West, sks Nordwest (loe)

СИ [эс-и] система интернациональная

SI pr Système International (rahvusvaheline mõõtühikute süsteem)

симп. симпозиум

sümp sümpoosion

сист. система

süst süsteem

СК [эс-ка] Союз композиторов

HL Heliloojate Liit

СК [эс-ка] спортивный клуб

SK spordiklubi

ск. скорость

k kiirus; käik

сканд. скандинавский

Skand Skandinaavia

СКБ [эс-ка-бэ] специальное конструкторское бюро

SKB spetsiaalne konstrueerimisbüroo, EKB erikonstrueerimisbüroo

сл. слово

sõna

слав. славянский

sl slaavi

след. следующий

järgm järgmine

СМ [эс-эм] Совет Министров

MN Ministrite Nõukogu

см сантиметр

cm sentimeeter

с. м. сего месяца

s. k sel kuul, k. k käesoleval kuul

см. смотри

vt vaata

СМП [эс-эм-пэ] скорая медицинская помощь

kiirabi

СНГ [эс-эн-гэ] Содружество Независимых Государств

SRÜ Sõltumatute Riikide Ühendus

СНК [эс-эн-ка], СНКом [эс-эн-ком] м. Совет Народных Комиссаров, Совнарком

RKN Rahvakomissaride Nõukogu

СНО [сно] студенческое научное общество

ÜTÜ üliõpilaste teaduslik ühing

СНП [эс-эн-пэ] Социалистическая народная партия

SRP sotsialistlik rahvapartei

сов. lgv совершенный (вид глагола)

perf perfektiivne (aspekt)

сов. сoветский

Nõuk, N, nõuk Nõukogude, nõukogude

совр. современный

tänap tänapäeva-, nüüdis-

сов. секр. совершенно секретно (гриф)

t. sal täiesti salajane (märge)

сокр. сокращение; сокращённый

lüh lühend; lühendatult; lühendatud

сост. составитель; составлен(ный)

koost koostaja, koostanud

соц. социалистический

sots, sotsial sotsialistlik

соц. социальный

sots sotsiaalne

соч. сочинение

teos

СП [эс-пэ] социалистическая партия

SP sotsialistlik partei

СП [эс-пэ] Союз писателей

KL Kirjanike Liit

спец. специальный

spets spetsiaalne, eri-

СПИД [спид] м. синдром приобретённого иммунного дефицита

AIDS Acquired immunity deficiency syndrom (omandatud immuunsuspuudulikkuse sündroom)

спорт. спортивный

sport-, spordi-

СПС [эс-пэ-эс] Совет профессиональных союзов

AÜN Ametiühingute Nõukogu

ср. сравни

vrd võrdle

ср. среда

K kolmapäev

ср. lgv средний (род)

n neutrum (kesksugu)

СП [эс-пэ] совместное предприятие

ÜE ühisettevõte

СС [эс-эс] совершенно секретно (гриф)

t. sal täiesti salajane (märge)

СС [эс-эс] система связи

sidesüsteem

СС [эс-эс] (охранныe отряды)

SS Schutzstaffel (Kaitsemalev fašistlikul Saksamaal)

ССР [эс-эс-эр] Советская Социалистическая Республика

NSV Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

СССР [эс-эс-эс-эр] Союз Советских Социалистических Республик

NSVL, NSV Liit, N Liit Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit

ст. станция

jaam

ст. статья

art artikkel; §, prg paragrahv

ст. столбец

v veerg

ст. столетие

s, saj sajand

ст. старший

v vanem; sen senior

стат. статистика

stat statistika

стр. страница

lk lehekülg

стр. строка

r rida

строит. строительный

eh, ehit ehitus-, ehituse

СУ [су] статистическое управление

statistikavalitsus

СУ [су] строительное управление

ehitusvalitsus

сут. сутки

d ööp, ööpäev

СХ [эс-ха] Союз художников

KL Kunstnike Liit

с.-х. сельское хозяйство

põllum põllumajandus

с.-х., с/х сельскохозяйственный

põllum põllumajanduslik

сх. схема

skeem

СХА [эс-ха-а] сельскохозяйственная академия

PA põllumajandusakadeemia

с. ч. сего числа

skp selle kuu päeval

сч. счёт

arve; konto

СШ [эс-ша] средняя школа

kk keskkool

с. ш. северная широта

pl põhjalaius

СШМ [эс-ша-эм, сэ-ше-эм] спортивная школа молодёжи

NSK noorte spordikool

СЭВ [сэв] м. Совет Экономической Взаимопомощи

VMN Vastastikuse Majandusabi Nõukogu

СЭС [сэс] санитарно-эпидемиологическая станция

sanitaar-epidemioloogiajaam

Т такси

T takso

Т. lgv творительный падеж

instr instrumentaal

т температура

tº temperatuur

т. телефон

tel telefon

т. тираж

tir tiraaž, tr-arv trükiarv

т. товарищ

sm seltsimees

т. том

kd köide

т тонна

t tonn

т. точка

p punkt

т. тысяча

tuh tuhat

табл. таблетка

tab tablett

табл. таблица

tab tabel

тадж. таджикский; таджикский язык

Tadž Tadžiki; tadž tadžiki keel

Тал bibl Таллинн

Tln Tallinn

тар. тариф

tar tariif

ТАСС [тасс] м. Телеграфное агентство Советского Союза

TASS (NSVL teabeagentuur)

ТВ [тэ-вэ] телевидение

TV, tv televisioon

тв. п., твор. п. lgv творительный падеж

instr. instrumentaal

т. г. текущего года

s. a sel aastal, k. a käesoleval aastal

ТГУ [тэ-гэ-у] Тартуский государственный университет

TRÜ Tartu Riiklik Ülikool

т. е. то есть

st see tähendab, s. o see on

тел. телефон

tel telefon

техн. техника

tehn tehnika

тж также

samuti, ka

тип. типография

trk trükikoda

тир. тираж

tir tiraaž, tr-arv trükiarv

тит. л. титульный лист

tl tiitelleht

т. кип. температура кипения

ktº keemistemperatuur

ТН [тэ-эн] телевизионные новости

TV-uudised, teleuudised

т. н., т. наз. так называемый

nn niinimetatud

т. о. таким образом

niimoodi, niisiis, seega

тов. товарищ

sm seltsimees

торг. торговля

kaub kaubandus

т. пл. температура плавления

stº sulamistemperatuur

ТПП [тэ-пэ-пэ] торгово-промышленная палата

kaubandus- ja tööstuskoda

ТПУ [тэ-пэ-у] Таллиннский педагогический университет

TPÜ Tallinna Pedagoogikaülikool

т-ра температура

tº temperatuur

трансп. транспорт

transp transport, veondus

т/с, т/счёт текущий счёт

jooksev konto

тт. тома

kd-d köited

ТТТ [тэ-тэ-тэ] трамвайно-троллейбусный трест

TTT trammi- ja trollitrust

ТТУ [тэ-тэ-у] Таллиннский технический университет

TTÜ Tallinna Tehnikaülikool

ТУ [тэ-у] Тартуский университет

Tartu Ülikool

тур. турецкий; турецкий язык

Trg, TR, TUR Türgi; trg türgi keel

туркм. туркменский; туркменский язык

Turkm Turkmeeni; trukm turkmeeni keel

т/х теплоход

ml mootorlaev

тчк точка (telegrammis)

p punkt

тыс. тысяча

tuh tuhat

ТЭС [тэс] тепловая электрическая станция, теплоэлектростанция

SEJ, sej soojuselektirjaam

ТЮЗ [тюз], тюз м. театр юного зрителя

noorsooteater

тюрк. тюркский

trg-tat türgi-tatari

у. уезд

mk maakond

УВД [у-вэ-дэ] управление внутренних дел

siseasjade valitsus

уд. удовлетворительно

rahuld rahuldav (hinne)

уд. в. удельный вес

erikaal

УЕФА [уефа] Европейский союз футбольных ассоциаций

UEFA Union of European Football Associations (Euroopa Jalgpalliliit)

узб. узбекский; узбекский язык

Usb Usbeki; usb usbeki keel

УК [у-ка] Уголовный кодекс

KrK kriminaalkoodeks

УКВ [у-ка-вэ] ультракороткие волны

ULL ultralühilaine

укр. украинский; украинский язык

Ukr Ukraina; ukr ukraina keel

ул. улица

t tänav

ум. умер

srn, surn surnud

ун-т университет

ülik ülikool

УПК [у-пэ-ка] уголовно-пpоцессуальный кодекс

KrPK kriminaalprotsessi koodeks

упр. управление

val valitsus

ур. м. уровень моря

mp merepind

уст., устар. устарелый; устарелое слово

van vananenud, vmo vanamoeline

уч-ся учащийся

õpil õpilane

уч-ще училище

kool

Ф фарада

F farad

ºФ температура по Фаренгейту

ºF Fahrenheiti kraad

ФАИ [фаи] Международная авиационная федерация

FAI Fédération Aéronautique Internationale (Rahvusvaheline Astronautikaföderatsioon)

фак. факультет

teadusk teaduskond

факс. факсимиле

faks faksiimile

фак-т факультет

teadusk teaduskond

фарм. фармакология

farm farmakoloogia

ФБР [фэ-бэ-эр] Федеральное бюро расследований

FBI Federal Bureau of Investigation (Föderaalne Juurdlusbüroo, USA)

февр. февраль

veebr veebruar

феод. феодальный

feod feodaalne

ФИА [фиа] Международная автомобильная федерация

FIA Fédération Internationale de l’Automobile (Rahvusvaheline Autoföderatsioon)

ФИАТ [фиат] Итальянский автомобильный концерн

FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino (Itaalia autotööstuskontsern)

ФИДЕ [фидэ] Международная шахматная федерация

FIDE Fédération Internationale des Échecs (Rahvusvaheline Maleföderatsioon)

ФИЖ [фиж] Международная федерация гимнастики

FIG Fédération Internationale de Gymnastique (Rahvusvaheline Võimlemisföderatsioon)

физ. физика

füüs füüsika

физиол. физиология

füsiol füsioloogia

фил. филиал

fil, fl filiaal

филол. филология

filol filoloogia

филос. философия

filos filosoofia

фин. финский; финский язык

Sm, Fi, FIN Soome; sm soome keel

Ф. И. О., ф. и. о. фамилия, имя и отчество

perekonna-, ees- ja isanimi

ФИФА [фифа] Международная федерация футбола

FIFA Fédération Internationale de Football Association (Rahvusvaheline Jalgpalliföderatsioon)

ф-ка фабрика

vabr vabrik

фот. фотография; фотограф

fot fotograafia; fotograaf

ф-р фельдшер

velsk velsker

фр. франк

fr frank

фр. французский; французский язык

Pr, FR, FRA Prantsuse; pr prantsuse keel

ФР [эф-эр] федеративная республика

FV föderatiivne vabariik, LV liitvabariik

ф-т факультет

teadusk teaduskond

х/б хлопчатобумажный

puuvillane, puuvill-

х-во хозяйство

maj majandus; majand

ХДП [ха-дэ-пэ] христианско-демократическая партия

KDP kristlik-demokraatlik partei

хим. химия

keem keemia

хир. хирургия

kir kirurgia

хл.-бум. хлопчатобумажный

puuvillane, puuvill-

хоз. хозяйство

maj majandus; majand

хоз-во хозяйство

maj majandus; majand

хор. хорошо

h hea (hinne)

ХСС [ха-эс-эс] Христианско-социальный союз

KSL kristlik-sotsiaalne liit

худ. художник

kunstnik

ºЦ температура по Цельсию

ºC Celsiuse kraad

ц. цена

h hind

ц центнер

ts tsentner

ЦБ [це-бэ] центральный банк

keskpank

ЦГА [цга] Центральный государственный архив

RKA Riiklik Keskarhiiv

церк. церковный

kirikl kiriklik

ЦЕРН [церн] м. Европейский центр ядерных исследований

CERN Conceil Européen pour la Recherche Nucléaire (Euroopa Tuumauuringute Nõukogu)

ЦИК [цик] м. Центральный Исполнительный Комитет СССР

KTK NSVL Kesktäitevkomitee (1924–1937)

ЦК [це-ка] Центральный Комитет (КПСС)

(NLKP) KK NLKP Keskkomitee

ЦРУ [це-эр-у] Центральное разведывательное управление

LKA Luure Keskagentuur (USA)

ЦС [це-эс] Центральный совет

KN kesknõukogu

ЦСКА [це-эс-ка] Центральный спортивный клуб армии

AKSK Armee Keskspordiklubi

ц.-сл. церковнославянский

kirikusl kirikuslaavi, vsl vanaslaavi

ЦСПЭ [це-эс-пэ-э] Центральный союз профсоюзов Эстонии

EAKL Eesti Ametiühingute Keskliit

ЦТ [це-тэ] цветное телевидение

värvi-TV, VTV värvitelevisioon

ЦУМ [цум] м. центральный универсальный магазин

keskkaubamaja

ч, ч. час

h tund

ч. часть

osa

ч. человек

in inimene

ч. число

kp kuupäev

чел. человек

in inimene

черт. чертёж

jn joonis

чеш. чешский; чешский язык

tšehhi; tšehhi keel

чл.-кор., чл.-корр. член-корреспондент

k-liige kirjavahetajaliige, korrespondentliige

ЧП [че-пэ] чрезвычайное происшествие

erakorraline juhtum

чтв. четверг

N neljapäev

ш. geogr широта

l laius

ш. шоссе

mnt maantee

шв. шведский; шведский язык

Rts, SE, SWE Rootsi; rts rootsi keel

шил. шиллинг

sh šilling

шир. ширина

l laius

шк. школа

k kool

шт. штат

ks koosseis

шт. штука

tk tükk

эВ электрон-вольт

eV elektronvolt

ЭВМ [э-вэ-эм] электронная вычислительная машина

raal, elektronarvuti

ЭКГ [э-ка-гэ] электрокардиограмма

EKG elektrikardiogramm

экз. экземпляр

eks eksemplar

ЭКОСОС [экосос] Экономический и социальный совет ООН

ÜRO MSN ÜRO Majandus-ja Sotsiaalnõukogu

эксп. экспедиция

eksp ekspeditsioon

ЭКСПО [экспо] (всемирная выставка)

EXPO exposition universelle (maailmanäitus)

электр. электротехника

el, elektr elektrotehnika

электр. электроника

elektr elektroonika

ЭПК [э-пэ-ка] Эстонская потребительская кооперация

ETK Eesti Tarbijate Kooperatsioon

эсп., эспер. эсперанто

esp esperanto

эст. эстонский; эстонский язык

E, Ee Eesti; e, ee eesti keel

ЭТА [эта] Эстонское телеграфное агентство

ETA Eesti telegraafiagentuur

ЭТВ [э-тэ-вэ] Эстонское телевидение

ETV Eesti Televisioon

Ю, ю. юг

S ingl South, sks Süd (lõuna)

ЮВ, ю.-в. юго-восток

SE ingl South-East, SO sks Südost (kagu)

юж. южный

l lõuna-

ЮЗ, ю.-з. юго-запад

SW ingl South-West, sks Südwest (edel)

ЮНЕСКО [юнеско] (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon)

ЮПИ [юпи] Юнайтед Пресс Интернэшнл

UPI United Press International (USA teabeagentuur)

юр. юридический

jur juriidiline

ю. ш. южная широта

ll lõunalaius

яз. язык

k keel

янв. январь

jaan jaanuar

яп. японский; японский язык

Jaap, Jpn, JP, JPN Jaapani; jaap jaapani keel

KOHANIMEVALIK
СПИСОК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

KOOSTANUD PEETER PÄLL
СОСТАВИЛ ПЕЭТЕР ПЯЛЛЬ

Käesolevasse valimikku on võetud üle 2000 kohanime, pidades silmas erisuguste tekstide tõlkimise vajadust. Kõigi riikide, olulisemate maa-alade ja linnade nimede, samuti loodusnimede kõrval on püütud valimikku võtta eeskätt selliseid nimesid, mille vene kirjakuju on ebareeglipärane (tavapärane) või on omakorda eesti vasteks tavapärane (mitte lähtekeelne) nimi. Esitatud on ka ajalooliste riikide, linnade jts. nimesid, samuti praeguste kohtade vanemaid nimesid, niivõrd kui need võivad tõlketekstides ette tulla. Vasted on antud kõikidele nimedele; kui aga vene tekstis kasutatavad nimed on paralleelsed, siis viidatakse eelistatavale nimekujule. Varasemate nimede puhul on tõlkevaste järel viidatud ka praegusele nimekujule, samuti on vahel viidatud praeguste kohtade ajaloolistele nimekujudele (vrd.).

Eesti teksti vastete andmisel on lähtutud põhiliselt 1983. a. õigekeelsuskomisjoni poolt vastu võetud välisnimede õigekirjutuse põhimõtetest. Nende järgi ei peeta eksimuseks eesti õigekeelsuse vastu ka rahvuslikke nimekujusid ladina tähestikku kasutatavatest keeltest ja reeglikohast transkriptsiooni võõrtähestikku kasutavatest keeltest. Nimestikus on mõne nime puhul esitatud mitu vastet. Sulgudes on esitatud kohanime rahvuslik nimekuju (riigi või piirkonna ametikeeles) juhul, kui eesti tavas on juurdunud mugandlik või muidu traditsiooniline nimi. Nime keelsust täpsustatakse arusaamatuste vältimiseks. Teised lisatud vasted märgivad muid, teatud juhtudel kasutuskõlblikke nimevariante (näiteks aj. – ajaloolises kontekstis). Märgendiga van. (vananenud, ebasoovitatav) nimed on toodud üksnes teadmiseks. Eelistatavad nimekujud esitatakse esikohal.

Nimestikus on esmakordselt laiemalt rakendatud mõnede nimede lähtekujusid. Esmajoones puudutab see endise NSV Liidu rahvaste kohanimesid, mis on meil seni kasutusel olnud venelähtestena. Viimaseid valimikus tavaliselt ei esitata, kuivõrd need on tuletatavad ka venetähelisest nimekujust. Vene nimede kirjutamisel kasutatakse eesti pruugis juurdunud praktilist transkriptsiooni, kuigi rahvusvaheliselt on 1987. a. heaks kiidetud ühtne ladinatäheline transliteratsioon. Araabia nimed on esmalt antud lihtsal, n.-ö. häälduspärasel kujul, sulgudes on kirjutusviis Beiruti 1971. a. transliteratsiooni järgi, millel on eeldusi saada rahvusvaheliselt aktsepteerituks. Teiste võõrtähestikke kasutavate keelte nimede kirjutamisel lähtutakse kas rahvusvahelistest soovitustest (bulgaaria, India, heebrea, khmeeri, uuskreeka, tai jne.) või praktilisest transkriptsioonist (mongoli, korea).

Igale nimele on lisatud nimeobjekti liik (venekeelsete märgenditega), samuti maailmajagu, riik või piirkond, kus sellenimeline koht asub. Vene nimekujude juurde ei märgita grammatilisi andmeid (sugu, käändtüüpi). Soo määrab üldjuhul nime liigitermin, näiteks on kõik linnanimed meessoost (vrd. город). Käänamine on kohati kõikuv, käändumatuteks peetakse kõiki vokaaliga (v.a. a ja mõnikord o) lõppevaid nimesid.

Vene nimekujud on võetud põhiliselt kahest allikast: “Словарь географических названий зарубежныx стран” (Москва, 1986) ja “Словарь прилагательныx от географических названий” (Москва, 1986). Eesti nimevastete leidmisel on kasutatud “Õigekeelsussõnaraamatut” (Tallinn, 1976), õigekeelsuskomisjoni 1983. a. otsuse materjale, ENE-t, eri keelte sõnaraamatuid jm teatmeteoseid.

Siin esitatud kohanimede loend on täpsustatud ja täiendatud kujul kättesaadav osana EKI kohanimede andmebaasist.

LÜHENDID
СОКРАЩЕНИЯ

 • Aafr – Aafrika
 • Afg – Afganistan
 • Alb – Albaania
 • Alž – Alžeeria
 • Ang – Angola
 • Ant – Antarktika
 • ar – araabia keeles
 • Arg – Argentina
 • Arm – Armeenia
 • Asr – Aserbaidžaan
 • Aus – Austria
 • Austrl – Austraalia
 • AÜE – Araabia Ühendemiraadid
 • Bel – Belgia
 • BH – Bosnia ja Hertsegoviina
 • Bol – Boliivia
 • Botsw – Botswana
 • Bras – Brasiilia
 • Bulg – Bulgaaria
 • Ec – Ecuador
 • Ee – Eesti
 • Eg – Egiptus
 • Et – Etioopia
 • Eur – Euroopa
 • Filip – Filipiinid
 • Gr – Gruusia
 • hbr – heebrea keeles
 • Hisp – Hispaania
 • Hn – Hiina
 • Holl – Holland
 • Hrv – Horvaatia
 • Ind – India
 • Indon – Indoneesia
 • ingl – inglise keeles
 • It – Itaalia
 • Jord – Jordaania
 • Jpn – Jaapan
 • Jug – Jugoslaavia
 • Kan – Kanada
 • Kas – Kasahstan
 • KAV – Kesk-Aafrika Vabariik
 • koh. – kohalikus keelepruugis
 • Kol – Kolumbia
 • Kr – Kreeka
 • Kõrg – Kõrgõzstan
 • lad – ladina keeles
 • LAm – Lõuna-Ameerika
 • LAV – Lõuna-Aafrika Vabariik
 • Ld – Leedu
 • Lt – Läti
 • Mar – Maroko
 • Mehh – Mehhiko
 • Mold – Moldova
 • Mong – Mongoolia
 • Nam – Namiibia
 • Nig – Nigeeria
 • Nr – Norra
 • Oke – Okeaania
 • Pak – Pakistan
 • Pal – Palestiina
 • PAm – Põhja-Ameerika
 • piib. – piibli keelepruugis
 • Pl – Poola
 • Port – Portugal
 • Pr – Prantsusmaa
 • PUG – Paapua Uus-Guinea
 • -pär. – -päraselt, näiteks sks-pär. saksapäraselt
 • Rts – Rootsi
 • Rum – Rumeenia
 • SAr – Saudi Araabia
 • Sbr – Suurbritannia
 • Sks – Saksamaa
 • Slvk – Slovakkia
 • Sm – Soome
 • Som – Somaalia
 • Sud – Sudaan
 • Šv – Šveits
 • Tadž – Tadžikistan
 • Tans – Tansaania
 • Tn – Taani
 • Trg – Türgi
 • – Tšehhi
 • Tun – Tuneesia
 • Turkm – Turkmeenia
 • Ukr – Ukraina
 • UMer – Uus-Meremaa
 • Ung – Ungari
 • USA – Ameerika Ühendriigid
 • Usb – Usbekistan
 • Ven – Venezuela
 • vkr – vanakreeka
 • Vlg – Valgevene
 • Vn – Venemaa

Märkus. Loetelus ei ole eraldi antud keelte lühendeid, kui need on analoogsed vastava maa omaga ung = ungari keeles, vrd. Ung).
 • авт. обл. – автономная область autonoomne piirkond, oblast
 • арх. – архипелаг saarestik
 • возв. – возвышенность kõrgustik
 • г. – город linn
 • геогр. обл. – географическая область loodusala
 • горн. сист. – горная система mäestik
 • гос-во – государство riik
 • ист. обл. – историческая область ajalooline ala
 • низм. – низменность madalik
 • нп – населенный пункт asula
 • о. – остров saar
 • обл. – область oblast, ala, piirkond
 • о-ва – острова saared
 • оз. – озеро järv
 • пгт – поселок городского типа alev
 • п-ов – полуостров poolsaar
 • пос. – поселок (сельского типа) alevik
 • пр. – пролив väin
 • пров. – провинция provints
 • пуст. – пустыня kõrb
 • р. – река jõgi
 • респ. – республика vabariik
 • с. – село küla
 • терр. – территория maa-ala
 • хр. – хребет mäeahelik
 • чг. – часть города linnaosaАбадан г. Iraan Ābādān

Абакан г. Vn Abakan (hakassi Agban)

Абиджан г. Côte d’Ivoire Abidjan

Абиссиния aj. Aafr Abessiinia; vt Эфиопия

Абруцци обл. It Abruzzi (maakond)

Абу-Даби г. AÜE Abu Dhabi (Abū Zabī)

Абхазия Gr Abhaasia (abhaasi Aphsnõ, gr Aphhazethi)

Абья-Палуоя г. Ee Abja-Paluoja

Авиньон г. Pr Avignon

Австралия Austraalia (ingl Australia)

Австрия Eur Austria (sks Österreich)

Австро-Венгрия aj. Eur Austria-Ungari

Агинский Бурятский автономный округ Vn Aga Burjaadi autonoomne ringkond

Адана г. Trg Adana

Аддис-Абеба г. Et Addis Abeba

Аделаида г. Austrl Adelaide

Аден г. Jeemen Aden (‘Adan)

Аджария Gr Adžaaria (Atšara)

Адрианополь г. aj. Trg Adrianoopol; vt Эдирне

Адриатическое море Eur Aadria meri

Адыгея Vn Adõgee

Азербайджан Aasia Aserbaidžaan (asr Azärbaycan)

Азери пос. Ee Aseri

Азия Aasia

Азовское море Ukr, Vn Aasov, Aasovi meri

Азорские острова, Азоры Port Assoorid (Açores)

Айастан vt. Армения

Айдахо штат USA Idaho

Айзкраукле г. Lt Aizkraukle

Айнажи г. Lt Heinaste (Ainaži)

Айова штат USA Iowa

Айон-Орос ном Kr Ágio Óros

Акапулько г. Mehh Acapulco

Аквитания ист. обл. Pr Akvitaania (Aquitaine)

Аккра г. Ghana Accra

Акмола, Акмолинск г. Kas Akmola

Аконкагуа гора Arg Aconcagua

Актау г. Kas Aktau

Актюбинск г. Kas Aktöbe

Алабама штат USA Alabama

Аландские острова Sm Ahvenamaa (rts Åland)

Албания Eur Albaania (alb Shqipëria)

Александрия г. Eg Aleksandria (Al-Iskandarīyah)

Александрополь г. Arm Alekhsandrapol, Gjumri; vt. Гюмри

Алентежу ист. обл. Port Alentejo

Алеппо г. van. Süüria vt. Xалеб

Алеутские острова, Алеуты USA Aleuudid, Aleuudi saared (Aleutian Islands)

Алжир г. Alž Alžiir (Al-Jazā’ir)

Алжир гос-во Aafr Alžeeria (ar Al-Jazā’-irīyah)

Алитус г. Ld Alytus

Алматы, Алма-Ата г. Kas Almatõ

Алтай горн. сист. Aasia Altai

Алтай респ. Vn Altai; vrd. Горный Алтай

Алуксне г. Lt Alūksne, Aluliina

Альберта пров. Kan Alberta

Альпы горн. сист. Eur Alpid

Альфёльд низм. Ung Alföld

Аляска п-ов, штат USA Alaska

Амазонка р. LAm Amazonas

Америка Ameerika

Амман г. Jord Amman (‘Ammān)

Амстердам г. Holl Amsterdam

Амударья р. Aasia Amudarja

Амур р. Aasia Amuur

Амьен г. Pr Amiens

Анабар р. Vn Anaabõr (jakuudi)

Анадырь г. Vn Anadõr (tšuktši Kagõrgõn, Vengõn)

Анатолия ист. обл. Trg Anatoolia (Anadolu)

Ангара р. Vn Angara

Ангилья о. LAm Anguilla

Английский канал Eur vt. Ла-Манш

Англия Sbr Inglismaa (England)

Ангола Aafr Angola

Ангрен г. Usb Ohangaron

Андалузия van. Hisp vt. Андалусия

Андалусия авт. обл. Hisp Andaluusia (Anda­lucia)

Андаманские острова Ind Andamanid, Andamani saared

Андижан г. Usb Andidžon

Андорра Eur Andorra

Андхра-Прадеш штат Ind Andhra Pradesh (Āndhra Pradesh)

Анды горн. сист. LAm Andid

Анжеро-Судженск г. Vn Anžero-Sudžensk

Анжу ист. обл. Pr Anjou

Аникщяй г. Ld Anykščiai

Анкара г. Trg Ankara

Аннам ист. обл. Vietnam Trung Bô, Annam aj.

Антакья г. Trg Antakya; vrd. Антиохия

Антананариву г. Madagaskar Antananarivo

Антарктида Antarktis

Антарктика Antarktika

Антарктический полуостров Ant Antark­tika poolsaar

Антверпен г. Bel Antwerpen

Антигуа и Барбуда LAm Antigua ja Barbuda

Антильские острова, Антилы LAm Antillid

Антиохия г. aj. Trg Antiookia (vkr Antiocheia, lad Antiochia); vt.Антакья

Антсла г. Ee Antsla

Аомынь (Макао) г. Hn Aomen, Macau (port)

Апе г. Lt Hopa (Ape)

Апеннинский полуостров It Apenniini pool­saar (Penísola Appennina)

Апеннины горн. сист. It Apenniinid (Appen­nino)

Апиa г. Lääne-Samoa Apia

Аппалачи горы USA Apalatšid, Apalatši mäed (Appalachia Mountains)

Апулия обл. It Puglia (maakond), Apuulia aj.

Апшеронский полуостров Asr Abşeroni poolsaar

Аравийское море Aasia Araabia meri

Аравия п-ов Aasia Araabia

Арагви р. Gr Aragvi

Арагон авт. обл. Hisp Aragón, Aragoonia van.

Аракс р. Aasia Araks

Аральское море, Арал Aasia Araali meri, Araal

Арарат (Большой Арарат) гора Trg Ararat (Büyük Ağri)

Арафурскре море Aasia Arafura meri

Аргентина LAm Argentina, Argentiina

Арденны Eur Ardennid

Аренсбург г. van. Kuressaare; vt. Курессааре

Арзамас г. Vn Arzamass

Аризона штат USA Arizona

Ариха (Иерихон) г. Pal Jericho (ar Arīhā, hbr Yeriho), Jeeriku piib.; vrd. Иерихон

Аркадия ист. oбл., ном Kr Arkaadia (Arkadía)

Арканзас р., штат USA Arkansas

Арктика Arktika

Армения (Айастан) Aasia Armeenia (arm Hajastan)

Арнем-Ленд п-ов Austrl Arnhemi maa

Аруба о. LAm Aruba

Архангельск г. Vn Arhangelsk

Асмэра г. Eritrea Asmara

Ассам штат Ind Assam

Ассирия aj. Aasia Assüüria

Астрахань г. Vn Astrahhan, Astrahan van.

Астурия авт. обл. Hisp Astuuria (Asturias)

Асуан г. Eg Assuan (Aswān)

Асунcьон г. Paraguay Asunción

Асьют г. Eg Assiut (Asyūt)

Атабаска оз., р. Kan Athabasca

Атлантический океан Atlandi ookean, Atlant

Атласские горы, Атлас Aafr Atlas, Atlase mäed

Аттика ном Kr Atika (Attikí) (maakond)

Атырау г. Kas Atõrau; vrd. Гурьев

Аукштайтия ист. обл. Ld Aukštaitija

Аустерлиц г. aj. Tš Austerlitz sks-pär. ( Slav­kov)

Афганистан Aasia Afganistan (afgaani Afghānistān)

Афины г. Kr Ateena (Athína)

Афон гора Kr Áthos

Африка Aafrika

Ахен г. Sks Aachen

Ахея ист. обл., ном Kr Ahhaia (Achaïa)

Ахмадабад г. Ind Ahmadabad (Ahmadābād)

Ахтме чг. Ee Ahtme

Ашгабат, Ашхабад г. Turkm Ašgabat

Аэгвийду пгт Ee Aegviidu

Аэгна о. Ee Aegna

Баб-эль-Мандебский пролив Aafr, Aasia Bab al-Mandab (ar Bāb al-Mandab)

Бавария земля Sks Baieri (Bayern)

Багамские острова, Багамы PAm Bahama (ingl Bahamas), Bahama saared

Багдад г. Iraak Bagdad (Baghdād)

Баглан г. Afg Baghlan

Бадахос г. Hisp Badajoz

Баден-Вюртемберг земля Sks Baden-Würt­tem­berg

Базель г. Šv Basel

Базиликата обл. It Basilicata (maakond)

Байкал оз. Vn Baikal

Байконур г. Kas Bajkongõr

Бакингемшир графство Sbr Buckingham­shire

Баку г. Asr Bakuu (Baki)

Балатон, Балатон оз. Ung Balaton, Balatoni järv

Балвы г. Lt Balvi

Балеарские острова, Балеары Hisp Ba­leaarid, Baleaari saared (katalaani Illes Balears)

Балканские горы, Балканы Bulg vt. Стара-Планина

Балканский полóостров Eur Balkan, Bal­kani poolsaar

Балкария ист. обл. Vn Balkaaria (balkaari Malkar)

Балтийский Порт г. van. Ee Paldiski; vt. Палдиски

Балтийское море Eur Läänemeri, Balti meri

Балтика море kõnek. Eur Läänemeri; vt. Балтийское море

Балтимор г. USA Baltimore

Балтия Eur Baltikum; vrd. Прибалтика

Балхаш оз. Kas Balkaš

Бамако г. Mali Bamako

Банги г. KAV Bangui

Бангкок г. Tai Bangkok (Krung Thep)

Бангладеш Aasia Bangladesh

Бандар-Сери-Бегаван г. Brunei Bandar Seri Begawan

Банжул г. Gambia Banjul

Барбадос LAm Barbados

Баренцево море Eur Barentsi meri

Барнаул г. Vn Barnaul

Барселона г. Hisp Barcelona

Баскония Hisp vt. Страна Басков

Басра г. Iraak Basra (Al-Başrah)

Басутоленд aj. Aafr Basuutomaa (ingl Basuto­land); vt. Лесото

Батавия г. aj. Indon Batavia, Bataavia van; vt. Джакарта

Батуми г. Gr Bathumi

Баффинова Земля о. Kan Baffini maa

Бахрейн Aasia Bahrein (ar Al-Bahrayn)

Бахчисарай г. Ukr Bahtšisarai

Башкортостан, Башкирия Vn Baškortostan, Baškiiria, Baškiirimaa

Бейрут г. Liibanon Beirut (Bayrūt)

Бейт-Лахм (Вифлеем) г. Pal Petlemm (ar Bayt Lahm, hbr Bet Lehem), Bethlehem

Бекаа долина Liibanon Bekaa (Biqā’)

Беларусь Eur Valgevene (vlg Belarus)

Белая р. Vn Belaja (baškiiri Agizel)

Белая Церковь г. Ukr Bila Tserkva

Белгород г. Vn Belgorod

Белград г. Jug Belgrad (Beograd)

Белен г. Bras Belém

Белиз PAm Belize

Беллинсгаузена море Ant Bellingshauseni meri

Беловежская пуща Pl, Vlg Białowieża laas (pl Białowieska Puszcza, vlg Belavežskaja puštša)

Белое море Eur Valge meri

Белое озеро Vn Valgjärv, Beloje järv

Белоруссия Eur vt. Беларусь

Белосток г. Pl Białystok

Белуджистан ист. обл. Iraan, пров. Pak Belutšistan (Balūchistān)

Белу-Оризонти г. Bras Belo Horizonte

Белфаст г. Sbr Belfast

Белый о. Nr Teravmäed Kvitøya

Бельгия Eur Belgia (flaami België, pr Belgique)

Бельцы г. van. Mold vt. Бэлць

Бенарес г. van. Ind vt. Варанаси

Бенгази г. Liibüa Bengazi (Banghāzī)

Бенгалия ист. обл. Ind, Bangladesh Bengal (bengali Bānglā)

Бенгальский залив Aasia Bengali laht

Бендер, Бендеры г. Mold Bender; vt. Тигина

Бенин Aafr Benin (pr Bénin)

Беотия ист. обл., ном Kr Boiootia (Voiotía)

Берген г. Nr Bergen

Бердичев г. Ukr Berdõtšiv

Берег Слоновой Кости Aafr Elevandi­luu­rannik; vt. Кот-д’Ивуар

Березина р. Vlg Bjarezina

Берингово море Aasia, PAm Beringi meri

Берингов пролив Aasia, PAm Beringi väin

Беркшир графство Sbr Berkshire

Берлин г. Sks Berliin (Berlin)

Бермудские острова, Бермуды PAm Bermuda saared

Берн г. Šv Bern (sks; pr Berne, it Berna)

Бескиды горы Pl, Slvk Beskiidid (pl Beskidy, slvk Beskydy)

Бессаpабия ист. обл. Eur Bessaraabia (rum Basarabia)

Бечуаналенд aj. Aafr Betšuaanamaa (ingl Bechuanaland); vt. Ботсвана

Беэр-Шева г. Iisrael Be’er Sheva, Peerseba piib.

Бильбао г. Hisp Bilbao

Бирма Aasia Birma (birma Myanmar); vrd. Мьянма

Бирмингем г. Sbr Birmingham

Биpобиджан г. Vn Birobidžan

Бисау г. Guinea-Bissau Bissau

Бискайский залив Eur Biskaia laht

Бискайя пров. Hisp Biskaia (Vizcaya)

Бихар штат Ind Bihar (Bihār)

Бишкек г. Kõrg Biškek; vrd. Пишпек, Фрунзе

Благовещенск г. Vn Blagoveštšensk

Ближний Восток Aafr, Aasia Lähis-Ida

Блумфонтейн г. LAV Bloemfontein

БНР van. Eur (= Болгарская Народная Рес­публика); vt. Болгария

Бобруйск г. Vlg Babruisk

Богемия Böönimaa (sks-pär.); vt. Чехия

Богота г. Kol Bogotá

Болгария Eur Bulgaaria (bulg Bălgarija)

Боливия LAm Boliivia (hisp Bolivia)

Болонья It Bologna

Большая Песчаная пустыня Austrl Suur Liivakõrb (Great Sandy Desert)

Большая Соляная пустыня Iraan vt. Деш­те-Кевир

Большое Медвежье озеро Kan Suur Karu­järv (Great Bear Lake)

Большое Невольничье озеро Kan Suur Orja­järv (Great Slave Lake)

Большое Солёное озеро USA Suur Soolajärv (Great Salt Lake)

Большой Барьерный риф Austrl Suur Vallrahu (Great Barrier Reef)

Большой Бельт пр. Tn Suur Belt (Store Bælt)

Большой Водораздельный хребет Austrl Suur Veelahkmeahelik (Great Dividing Range)

Большой Сирт залив Liibüa vt. Сидра

Большой Тютерс о. Vn Suur Tütarsaar

Бомбей г. Ind Bombay (Mumbaī, Bambaī)

Бонн г. Sks Bonn

Бордо г. Pr Bordeaux

Борнео о. Aasia vt. Калимантан

Борнxольм о. Tn Bornholm

Босния и Герцеговина Eur Bosnia ja Hertse­goviina (serbia-horvaadi Bosna i Hercego­vina)

Бостон г. USA Boston

Босфор пр. Trg Bosporus (Karadeniz boğazi), Bosporuse väin

Ботнический залив Eur Põhjalaht, Botnia laht

Ботсвана Aafr Botswana

Бофорта море PAm Beauforti meri

Брабант пров. Bel Brabant

Браззавиль г. Kongo Brazzaville

Бразилиа г. Bras Brasília

Бразилия гос-во LAm Brasiilia (port Brasil)

Бранденбург земля Sks Brandenburg

Братислава г. Slvk Bratislava

Братск г. Vn Bratsk

Брауншвайг г. Sks Braunschweig

Брахмапутра р. Aasia Brahmaputra

Брашов г. Rum Braşov

Бремен г. Sks Bremen, Breemen

Брест г. Pr, Vlg Brest

Бретань ист. обл., п-ов Pr Bretagne

Брисбен г. Austrl Brisbane

Бристоль г. Sbr Bristol

Британия kõnek. Eur Inglismaa, Britannia (ingl Britain); vt. Великобритания

Британская Колумбия пров. Kan Briti Columbia (British Columbia)

Британские острова Eur Briti saared

Брно г. Tš Brno

Бруней, Бруней-Даруссалам Aasia Brunei, Brunei Darussalam

Брюгге г. Bel Brugge, Brügge (sks-pär.)

Брюссель г. Bel Brüssel (flaami Brussel, pr Bruxelles)

Брянск г. Vn Brjansk

Будапешт г. Ung Budapest

Бужумбура г. Burundi Bujumbura

Буковина ист. обл. Eur Bukoviina (ukr Buko­võna, rum Bucovina)

Бурбонне ист. обл. Pr Bourbonnais

Бургас г. Bulg Burgas

Бургенланд зeмля Aus Burgenland

Бургундия ист. обл. Pr Burgundia (Bour­gogne)

Буркина-Фасо Aafr Burkina Faso

Бурса г. Trg Bursa

Буртниеку оз. Lt Asti järv, Burtnieks (lt ka Burtnieku ezers)

Бурунди Aafr Burundi

Бурятия Vn Burjaatia (burjaadi Burjaad oron)

Бутан Aasia Bhutan (dzongkha Druk Yul)

Бухара г. Usb Buhhoro, Buhhaara aj.

Бухарест г. Rum Bukarest (Bucureşti)

Буэнос-Айрес г. Arg Buenos Aires

Бхопал г. Ind Bhopal (Bhopāl)

Быдгощ г. Pl Bydgoszcz

Бытом г. Pl Bytom

Бэлць г Mold Bălţi


Вааса г., ляни Sm Vaasa

Вавилон г. aj. Iraak Babülon, Paabel

Вавилония aj. Aasia Babüloonia

Вадуц г. Liechtenstein Vaduz

Ваза г. van. Sm vt. Вааса

Вайндлоо o. Ee Vaindloo

Вайоминг штат USA Wyoming

Валахия ист. обл. Rum Valahhia (Ţara Româ­nească, Valahia)

Валга г. Ee Valga

Валгаский уезд Ee Valgamaa, Valga maakond

Валдайская возвышенность Vn Valdai kõr­gustik

Валенсия г., авт. обл. Hisp Valencia

Валка г. Lt Valka, Läti Valga

Валле-д’Аоста обл. It Valle d’Aosta (maa­kond)

Валлетта г. Malta Valletta

Валлония ист. обл. Bel Valloonia (pr Wal­lonie)

Валмиера г. Lt Valmiera, Volmari

Ван оз. Trg Van Vani järv

Ванадзор г. Arm Vanadzor; vrd. Караклис, Киро­ва­кан

Вандея ист. обл. Pr Vendée

Ванкувер г. Kan Vancouver

Вануату Oke Vanuatu

Варанаси г. Ind Varanasi (Vārāņasī), Benares van.

Варна г. Bulg Varna

Варшава г. Pl Varssavi (Warszawa)

Ватерлоо нп Bel Waterloo

Ватикан Eur Vatikan (lad Vaticanus, it Vaticano)

Вашингтон г., штат USA Washington

Везенберг г. van. Ee Rakvere; vt. Раквере

Везувий вулкан It Vesuuv (Vesuvio)

Веймар г. Sks Weimar

Вейсенштейн г. van. Ee Paide; vt. Пайде

Великая р. Vn Velikaja, Pihkva Emajõgi

Великая Польша ист. обл. Pl Wielkopolska, Suur-Poola

Великие Луки г. Vn Velikije Luki

Великие озёра PAm Suur järvistu (ingl Great Lakes)

Великий канал Hn Suur Hiina kanal (Da Yunhe)

Великобритания Eur Suurbritannia (ingl Great Britain), Inglismaa (laiemas mõttes); Соединённое Королевство Великобри­та­нии и Северной Ирландии Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Великороссия aj. Vn Suur-Vene

Веллингтон г. UMer Wellington

Вена г. Aus Viin (Wien)

Венгрия Eur Ungari (ung Magyarország)

Венерн оз. Rts Vänern

Венесуэла LAm Venezuela, Venetsueela

Венеция г. It Venezia, Veneetsia

Венеция обл. It Veneto (maakond)

Вентспилс г. Lt Ventspils, Vindavi

Верден г. Pr Verdun

Вермланд лен Rts Värmland

Вермонт штат USA Vermont

Версаль г. Pr Versailles

Верхнее оз. USA, Kan Ülemjärv (Lake Superior)

Верхнее Село нп koh. Ee Permisküla

Верхняя Австрия земля Aus Ülem-Austria (Oberösterreich)

Верхняя Вольта aj. Aafr Ülem-Volta (pr Haute-Volta); vt. Буркина-Фасо

Верхняя Силезия ист. обл. Pl Ülem-Sileesia (Górny Śląsk)

Верховина ист. обл. Ukr Verhoviina (Verho­vōna)

Верхоустье нп van. Ee Värska

Веспрем г. Ung Veszprém

Вестерос г. Rts Västerås

Вест-Индия LAm, PAm Lääne-India (saares­tik)

Вестфалия ист. обл. Sks Westfalen, Vestfaal

Ветлуга г., р. Vn Vetluga

Вефиль г. aj. Pal Peetel (lad Bethel)

Видземе ист. обл. Lt Vidzeme, (Läti) Liivimaa aj.

Византия aj. Aasia Bütsants (vkr Byzantion)

Вийвиконна чг. Ee Viivikonna

Виктория г. Seišellid, оз. Aafr, штат Austrl Victoria

Вильгельмсхафен г. Sks Wilhelmshaven

Вильна, Вильно г. aj. Ld Vilnius, Vilno; vt. Вильнюс

Вильнюс г.Ld Vilnius

Вильянди г. Ee Viljandi

Вильяндиский уезд Ee Viljandimaa, Viljandi maakond

Вилюй р. Vn Viljui (jakuudi Bülüü)

Виндава г. aj. Lt Vindavi (Ventspils); vt. Вентс­пилс

Виндзор г. Sbr Windsor

Виндхук г. Nam Windhoek

Виннипег г. Kan Winnipeg

Винница г. Ukr Vinnõtsja

Виргиния штат USA Virginia

Виргинские острова LAm Neitsisaared (ingl Virgin Islands)

Вирумаа, Вируский уезд aj. Ee Virumaa, Viru maakond; vrd. Ида-Вируский уезд, Ляэне-Вируский уезд

Висбаден г. Sks Wiesbaden

Висбю г. Rts Visby

Висконсин штат USA Wisconsin

Висла р. Pl Wisła, Visla

Витебск г. Vlg Vitsebsk

Витория г. Hisp Vitoria (baski Gasteiz)

Вифaния г. aj. Pal Bethania (lad), Petania piib.

Вифиния aj. Aasia Bitüünia (lad Bithynia)

Вифлеем г. aj. Pal vt. Бейт-Лахм

Вихтица нп van. Ee vt. Ям

Виши г. Pr Vichy

Владивосток г. Vn Vladivostok

Владикавказ г. Vn Vladikavkaz (osseedi Dzäudžōkäu)

Владимир г. Vn Vladimir

ВНР van. Eur (= Венгерская Народная Республика) vt. Венгрия

Внутреннее Японское море Jpn Seto, Jaapani Sisemeri

Внутренняя Монголия автономный район Hn Sise-Mongoolia (autonoomne piirkond)

Вогезы горы Pr Vogeesid (Vosges)

Воеводина Jug Vojvodina

Военно-Грузинская дорога Gr Gruusia sõjatee

Вознесения остров Saint Helena Ascension

Волга р. Eur Volga

Волгоград г. Vn Volgograd; vrd. Царицын, Сталинград

Вологда г. Vn Vologda

Волхов г., р. Vn Volhov

Волынь ист. обл. Ukr Volõõnia (Volõn)

Вольта р. Ghana Volta

Воркута г. Vn Vorkuta

Вормси о. Ee Vormsi

Воронеж г. Vn Voronež

Воронья нп koh. Ee Varnja

Ворошиловград г. aj. Ukr Vorošilovgrad; vt. Луганск

Восточная Германия aj. Aur Ida-Saksamaa, Saksa DV; vt. Германия

Восточная Европа Eur Ida-Euroopa

Восточная Сибирь Vn Ida-Siber

Восточно-Европейская равнина Eur Ida-Euroopa lauskmaa

Восточно-Казахстанская область Kas Ida-Kasahstani oblast (Šõgõs Kazakstan)

Восточно-Китайское море Aasia Ida-Hiina meri

Восточно-Сибирское море Aasia Ida-Siberi meri

Врангеля остров Vn Wrangeli saar (tšuktši Umkilir)

Вроцлав г. Pl Wrocław, Breslau (van. sks-pär.)

Вустер г. Sbr Worcester

Выборг г. Vn Viiburi

Вызу пгт Ee Võsu

Выртсъярв оз. Ee Võrtsjärv

Выру г. Ee Võru

Выруский уезд Ee Võrumaa, Võru maakond

Выхма г. Ee Võhma

Вышгород чг. Ee vt. Тоомпеa

Вышний Волочёк г. Vn Võšni Volotšok

Вьентьян г. Laos Vientiane (Viengchan)

Вьетнам Aasia Vietnam (vietnami Viêt Nam)

Вюрцбург г. Sks Würzburg

Вяйнамери пр. Ee Väinameri; vrd. Моонзунд

Вяндра пгт Ee Vändra

Вятка р. Vn Vjatka; г. aj. vt. Киров

Гаага г. Holl Haag (’s-Gravenhage, Den Haag)

Габон Aafr Gabon

Габороне г. Botsw Gaborone

Гавайи, Гавайские острова USA Hawaii, Hawaii saared, Havai

Гавана г. Kuuba Havanna (La Habana)

Гавр г. Pr Le Havre

Газа г. Pal Gaza (ar Ghazzah, hbr ’Azza), Assa piib.

Газиантеп г. Trg Gaziantep

Гаити гос-во PAm Haiti (pr Haïti)

Гаити о. PAm Haiti, Haiiti van., Hispaniola aj.

Гайана LAm Guyana, Guajaana

Галапагос о-ва Ec Galápagose saared, Colóni saarestik

Галац г. Rum Galaţi

Галилея aj. Pal Galilea (lad Galilaea, hbr HaGalil), Kalilea piib.

Галисия авт. обл. Hisp Galicia

Галифакс г. Kan Halifax

Галиция ист. обл. Pl, Ukr Galiitsia (pr Galicja, ukr Galõtšina)

Галле г. Sks Halle

Галлипольский полóостров Trg Gelibolu poolsaar, Gallipoli poolsaar aj.

Галлия aj. Eur Gallia

Гамбия гос-во, р. Aafr Gambia

Гамбург г. Sks Hamburg

Гана Aafr Ghana, Gaania van.

Ганг р. Aasia Ganges (hindi Gangā)

Гангдисе горн. сист. Hn Gangdisê, Transhi­maalaja van.

Гандисышань горн. сист. van. Hn vt. Ганг­дисе

Ганновер г. Sks Hannover

Ганьсу пров. Hn Gansu

Гапсаль г. van. Ee Haapsalu; vt. Хаапсалу

Гарлем чг. USA Harlem (New Yorgi linnaosa)

Гаронна р. Pr Garonne

Гарц горы Sks Harz

Гасконь ист. обл. Pr Gascogne

Гатчина г. Vn Gattšina

Гауя г. Lt, Ee Koiva (Eesti piirijõgi), Gauja (lt)

Гвадалахара г. Mehh Guadalajara

Гваделупа о. LAm Guadeloupe

Гватемала г., гос-во PAm Guatemala

Гвиана LAm Guajaana (pr Guyane)

Гвианское плоскогорье LAm Guajaana mägismaa

Гвинейский залив Aafr Guinea laht

Гвинея Aafr Guinea (pr Guinée)

Гвинея-Бисау Aafr Guinea-Bissau (port Guiné-Bissau)

Гданьск г. Pl Gdańsk; vrd. Данциг

Гдов г. Vn Oudova

ГДР aj. Eur (= Германская Демократи­ческая Республика) Saksa DV; vt. Германия

Гдыня г. Pl Gdynia

Гебридские острова, Гебриды Sbr Hebriidid (Hebrides), Hebriidi saared

Гейдельберг г. van. Sks vt. Хайдельбeрг

Гекла вулкан Island Hekla

Гельголанд о. Sks Helgoland

Гент г. Bel Gent

Генуэзский залив It Genova laht

Генуя г. It Genova, Genua van.

Гера г. Sks Gera

Гераклион г. van. Kr vt. Ираклион

Герат г. Afg Herat

Геркуланум г. aj. It Herculaneum

Германия Eur Saksamaa (sks Deutschland); Фе­деративная Республика Германия (ФРГ) Saksamaa Liitvabariik, SLV

Германская Демократическая Респуб­лика (ГДР) aj. Eur Saksa Demokraatlik Vabariik, SDV, Ida-Saksamaa; vrd. Гер­мания

Гернси о. Sbr Guernsey

Гессен земля Sks Hessen

Гёталанд ист. обл. Rts Götaland

Гётеборг г. Rts Göteborg

Гёттинген г. Sks Göttingen

Гибралтар г. Eur Gibraltar

Гиень ист. обл. van. Pr vt. Гюйен

Гилберта острова van. Oke Gilberti saared; vt. Кирибати

Гильменд р. Afg Helmand

Гималайские горы, Гималаи Aasia Himaalaja

Гиндукуш горы Aasia Hindukuš

Гирин г., пров. Hn Jilin

Глазго г. Sbr Glasgow

Глостер г. Sbr Gloucester

Гоби пуст. Mong Gobi (Gov)

Гогланд о. Vn Suursaar

Голгофа горa aj. Pal Kolgata

Голландия пров. Holl, гос-во. kõnek. Eur Holland; vrd. Нидерланды

Голливуд чг. USA Hollywood (Los Angelese linnaosa)

Голодная степь Aasia Näljastepp (Betpakdala Kasahstanis; Mirzatšul Usbekistanis)

Гольфстрим течение Atlandi ookean Golfi hoovus

Гольштиния aj. Sks Holstein (hertsogkond); vrd. Шлезвиг-Гольштейн

Гомель г. Vlg Gomel

Гондурас PAm Honduras

Гонконг Hn vt. Сянган

Гонолулу г. USA Honolulu

Горловка г. Ukr Gorlivka

Горн мыс Tšiili Hoorni neem (hisp Cabo de Hornos), Kap Hoorn

Горный Алтай aj. Vn Mägi-Altai (altai Tuulu Altaj); vt. Алтай

Горный Бадахшан Tadž Mägi-Badahšan (tadž Badahšoni Kuhi)

Гороховец г. Vn Gorohhovets

Горький г. aj. Vn Gorki; vt. Hижний Новгород

Готланд о. Rts Ojamaa (Gotland)

Готхоб (Нук) г. Gröönimaa Nuuk (grööni), Godthåb (tn)

Грампианские горы Sbr Grampiani mäed

Гранада г. Hisp Granada

Гран-Чако геогр. обл. LAm Gran Chaco

Грац г. Aus Graz

Гренада гос-во, о. LAm Grenada

Гренландия о. PAm Gröönimaa (grööni Ka­laal­lit Nunaat, tn Grønland)

Гренобль г. Pr Grenoble

Греция Eur Kreeka (kr Ellás)

Гринвич г. Sbr Greenwich

Гродно г. Vlg Grodna

Грозный г. Vn Groznõi (tšetšeeni Sölž-Gala)

Гронинген г. Holl Groningen

Грузия Aasia Gruusia (gr Sakharthvelo)

Грюнвальд нп aj. Pl Grunwald

Гуам о. Oke Guam

Гуандун пров. Hn Guangdong

Гуанси-Чжуанский автономный район Hn Guangxi Tšuangi autonoomne piirkond

Гуантанамо г. Kuuba Guantánamo

Гуанчжоу (Кантон) г. Hn Guangzhou, Kanton

Гуаякиль г. Ec Guayaquil

Гуджарат штат Ind Gujarat

Гудзонов залив Kan Hudsoni laht

Гулбене г. Lt Gulbene

Гулистан г. Usb Guliston

Гулль (Халл) г. Sbr Hull

Гунгербург нп van. Ee Narva-Jõesuu; vt. Нарва-Йыэсуу

Гурон оз. Kan, USA Huroni järv

Гурьев г. aj. Kas Gurjev; vt. Атырау

Гыданский полóостров Vn Gõda poolsaar

Гэмпшир графство Sbr Hampshire

Гюйен ист. обл. Pr Guyenne

Гюмри г. Arm Gjumri; vrd. Александрополь, Кумайри, Ленинакан

Гянджа г. Asr Gäncä


Дагестан Vn Dagestan

Даго о. van. Ee Hiiumaa; vt. Хийумаа

Дагомея aj. Aafr Dahomee (pr Dahomey); vt. Бенин

Дакар г. Senegal Dakar

Дакия aj. Eur Daakia (lad Dacia) (Rooma provints)

Дакка г. Bangladesh Dhaka (Dhākā), Dacca van.

Далекарлия, Далаpна ист. обл. Rts Dalarna

Далмация ист. обл. Hrv, BH Dalmaatsia (Dalmacija)

Дальний г. Hn vt. Далянь

Дальний Восток Aasia Kaug-Ida

Далянь альний) г. Hn Dalian

Дамаск г. Süüria Damaskus (Dimashq)

Даманг г. Vietnam Đ Năng

Дания Eur Taani (tn Danmark)

Данциг г. aj. Pl Danzig, Gdańsk; vt. Гданьск

Дарданеллы пр. Trg Dardanellid (Çanakkale boğazi)

Дарем графство Sbr Durham

Дар-эс-Салам г. Tans Dar es Salaam

Даугава р. Lt Daugava, Väina jõgi, Düüna jõgi (van. sks-pär.); vrd. Западная Двина

Даугавпилс г. Lt Daugavpils

Двинск г. Lt Daugavpils, Väinalinn; vt. Дау­гав­пилс

Дебрецен г. Ung Debrecen

Девон графство Sbr Devon

Дежнёва мыс Vn Dežnjovi neem (tšuktši Uiven)

Декан плоскогорье Ind Dekkan, Dekkani kiltmaa

Делавэр штат USA Delaware

Дели г. Ind Delhi (Dillī)

Дельфы г. aj. Kr Delfi (vkr Delphoi)

Денвер г. USA Denver

Дербишир графство Sbr Derbyshire

Дерпт г. van. Ee Tartu; vt. Тарту

Десна р. Ukr, Vn Desna

Детройт г. USA Detroit

Деште-Кевир пуст. Iraan Dasht-e Kavīr, Dašte Kavir, Suur Soolakõrb

Джакарта г. Indon Jakarta, Djakarta van.; vrd. Батавия

Джамбул г. Kas ambõl

Джамму и Кашмир штат Ind Jammu ja Kashmir (Jammū aur Kāshmīr)

Джафна г. Sri Lanka Jaffna (Yāpanaya)

Джезказган г. Kas ezkazgan

Джелалабад г. Afg Jalalabad

Дженин г. Pal Džanin (ar Janīn)

Джерси о. Sbr Jersey

Джибути г., гос-во Aafr Djibouti, Džibuuti van.

Джидда г. SAr Džidda (Jiddah)

Джизак г. Usb Džizzahh

Джокьякарта г. Indon Yogyakarta

Джомолунгма (Эверест) гора Hn, Nepal Džomolungma (tiibeti Qomolangma), Sa­gar­matha (Nepalis), Mount Everest van.

Джорджия штат USA Georgia

Джорджтаун г. Guyana Georgetown

Джунгария ист. обл. Hn Džungaaria

Дижон г. Pr Dijon

Диксон о., пгт Vn Dickson

Динарское нагорье Hrv, BH Dinaari mäestik (Dinarsko gorje)

Диярбакыр г. Trg Diyarbakir

Днепр р. Eur Dnipro (Ukrainas), Dnjapro (Valgevenes), Dnepr

Днепропетровск г. Ukr Dnipropetrovsk; vrd. Екатеринослав

Днестр р. Eur Dnister (Ukrainas), Nistru (Moldovas)

Доброй Надежды мыс LAV Hea Lootuse neem (afrikaani Kaap die Goeie Hoop, ingl Cape of Good Hope)

Добруджа ист. обл. Rum, Bulg Dobrogea, Dobrudža

Додеканес о-ва Kr Dodekaneesid (Dode­kánisos)

Долгано-Ненецкий… vt. Таймырский (Дол­гано-Ненецкий)…

Доломитовые Альпы горы It Dolomiidid (Dolomiti)

Доминика гос-во, о. LAm Dominica

Доминиканская Республика PAm Domi­nikaani vabariik (hisp República Domini­cana)

Дон р. Vn Don

Донбасс (= Донецкий угольный бассейн) Ukr Donbass, Donetski kivisöebassein

Донец р. Ukr, Vn Donets

Донецк г. Ukr Donetsk; vrd. Юзовка

Дортмунд г. Sks Dortmund

Дору (Дуэро) р. Eur Douro (Portugalis), Duero (Hispaanias)

Дофине ист. обл. Pr Dauphiné

Доха г. Katar Doha (Ad-Dawhah)

Драконовы горы LAV Draakonimäed (Dra­kensberg)

Дрезден г. Sks Dresden

Дружбы острова Oke vt. Тонга (Дружбы) о-ва

Дубай г. AÜE Dubai (Dubayy)

Дублин г. Iiri Dublin (ingl; iiri Baile Átha Cliath)

Дувр г. Sbr Dover

Дуврский пролив Eur vt. Па-де-Кале

Дудинка г. Vn Dudinka

Дуйсбург г. Sks Duisburg

Дунай р. Eur Doonau

Дундага пгт Lt Dundaga, Toominga (ee; liivi Duoņig)

Дурбан г. LAV Durban

Душанбе г. Tadž Dušanbe

Дуэро р. Hisp vt. Дору

Дьёр г. Ung Györ

Дюнкерк г. Pr Dunkerque

Дюссельдорф г. Sks Düsseldorf


Евле г. Rts Gävle

Евпатория г. Ukr Jevpatorija

Евразия Euraasia

Еврейская автономная область Vn Juudi autonoomne oblast

Европа Euroopa

Евфрат р. Aasia Eufrat (trg Firat, ar Al-Fu­­rāt)

Египет Aafr Egiptus (ar Mişr)

Екабпилс г. Lt Jēkabpils

Екатеринбург г. Vn Jekaterinburg

Екатеринослав г. aj. Ukr Katerõnoslav; vt. Днепропетровск

Елгава г. Lt Jelgava, Miitavi aj.

Елизаветград г. aj. Ukr Jelõssavetgrad; vt. Кировоград

Елизаветполь г. aj. Asr Jelizavetpol, Gäncä; vt. Гянджа

Енисей р. Vn Jenissei, Ulug Hem (Tuvas)

Ереван г. Arm Jerevan

Ессентуки г. Vn Jessentuki


Жданов г. aj. Ukr Ždanov; vt. Мариуполь

Жёлтая река Hn vt. Хуанхэ

Жёлтое море Aasia Kollane meri (hn Huang Hai)

Жемайтия ист. обл. Ld emaitija

Женева г. Šv Genf (Genève)

Женевское озеро Pr, Šv Genfi järv (Lac Léman)

Жешув г. Pl Rzeszów

Жигули горы Vn Žiguli

Житомир г. Ukr Žitomõr


Забайкалье Vn Taga-Baikalimaa, Baikali-tagune

Заволжье Vn Taga-Volgamaa, Volga-tagune

Заволочье, Заволочье aj. Vn Zavolotšje

Загорск г. aj. Vn Zagorsk; vt. Сергиев Посад

Загреб г. Hrv Zagreb

Заир Aafr Zaire (pr Zaïre), Sair

Зайсан оз. Kas Zajsan

Закавказье Aasia Taga-Kaukaasia

Закарпатье Ukr Taga-Karpaatia (Zakarpattja)

Закинф о. Kr Zákynthos

Зальцбург г., земля Aus Salzburg

Замбези р. Aafr Zambezi, Sambesi

Замбия Aafr Sambia (ingl Zambia)

Занзибар о. Tans Sansibar (suahiili Unguja, ingl Zanzibar)

Заочье Vn Oka-tagune (maa)

Западная Австралия штат Austrl Lääne-Austraalia (Western Australia)

Западная Бенгалия штат Ind Lääne-Bengal (bengali Pashchim Banga, hindi Pashchimī Bangāl)

Западная Виргиния штатUSA Lääne-Virginia (West Virginia)

Западная Германия aj. Eur Lääne-Saksamaa; vrd. Германия

Западная Двина Р. Eur Väina jõgi, Lääne-Dvina (Venemaal ja Valgevenes, vn Zapad­naja Dvina, vlg Zahhodnjaja Dzvina)

Западная Европа Eur Lääne-Euroopa

Западная Сахара Aafr Lääne-Sahara

Западнoe Самоа Oke Lääne-Samoa (samoa Samoa i Sisifo, ingl Western Samoa), Samoa

Западно-Эстонская низменность Ee Lääne-Eesti madalik

Западно-Эстонский архипелаг Ee Lääne-Eesti saarestik

Западно-Сибирская равнина Vn Lääne-Siberi madalik

Западный Шпицберген о. Nr Teravmäed Spitsbergen, Lääne-Teravmäed

Заполярье Polaarmaa

Запорожье г. Ukr Zaporižžja

Зауралье Vn Taga-Uuralimaa, Uurali-tagune

Зачеренье нп koh. Ee Saatse, Satserinna van.

Зеландия о. Tn Sjælland

Зеландия пров. Holl Zeeland

Зелёна-Гура г. Pl Zielona Góra

Зелёного Мыса острова Aafr Roheneemesaared; гос-во van. vt. Кабо-Верде

Зеленогорск г. Vn Zelenogorsk, Terijoki (sm)

Зелёный мыс Senegal Roheneem (Cap Vert)

Земгале ист. обл. Lt Zemgale

Земля Королевы Мод Ant Kuninganna Maudi maa

Земля Мэри Бэрд Ant Marie Byrdi maa

Земля Уилкса Ant Wilkesi maa

Земля Франца-Иосифа арх. Vn Franz Josephi maa

Зеравшан р. Tadž, Usb Zarafšon

Зимбабве Aafr Zimbabwe

Золотая Орда aj. Aasia Kuldhord

Золотой берег Ghana Kullarannik (Gold Coast); гос-во aj. vt. Гана

Золотой Рог бухта Trg Kudlsarve laht (Haliç)

Зондские острова Indon Sunda saared

Зондский пролив Indon Sunda väin

Зунд пр. Rts, Tn vt. Эресунн


Иберийские горы Hisp Ibeeria mäed (Cordillera Ibérica)

Ивангород г. Vn/Ee Jaanilinn

Иваново, Иваново-Вознесенск aj., г. Vn Ivanovo, Ivanovo-Voznessensk aj.

Ивано-Франковск г. Ukr Ivano-Frankivsk; vrd. Станислав

Ивиса о. Hisp Eivissa (katalaani), Ibiza (hisp)

Игольный мыс LAV Nõelaneem (ingl Cape Agulhas)

Игуасу p. LAm Iguaçu (Brasiilias), Iguazú (Paraguays)

Ида-Вируский уезд Ee Ida-Virumaa, Ida-Viru maakond

Идумея aj. Pal Idumea (lad Idumaea), Edom

Иерихон г. aj. Pal Jeeriku (lad (Jericho, hbr Yeriho); vt. Ариха

Иерусалим г. Pal Jeruusalemm (hbr Yerusha­layim, ar Al-Quds)

Ижевск г. Vn Iževsk (udmurdi Iž)

Изборск с. Vn/Ee Irboska

Изменка пос. van. Ee Mehikoorma

Измир г. Trg İzmir

Измит г. Trg İzmit

Израиль Aasia Iisrael (hrb Yisra’el)

Или р. Aasia Ile (Kasahstanis), Ili (Hiinas)

Иллинойс р., штат USA Illinois

Иллирия aj. Eur Illüüria (lad Illyria)

Иль-де-Франс ист. обл. Pr Île-de-France

Ильмень оз. Vn Ilmjärv

Имеретия ист. обл. Gr Imerethi

Ингерманландия, Ингрия Vn Ingeri, Ingeri­maa

Ингушетия Vn Ingušimaa (inguši Gal­gajt­še)

Инд р. Ind, Pak Indus (hindi, urdu Sindh)

Индиана штат USA Indiana

Индийский океан India ookean

Индия Aasia India (hindi Bhārat)

Индокитай п-ов Aasia Indo-Hiina, Taga-India

Индонезия Aasia Indoneesia (indon Indonesia)

Индостан п-ов Aasia Hindustan

Инсбрук г. Aus Innsbruck

Иокогама г. Jpn Yokohama

Ионава г. Ld Jonava

Ионические острова Kr Joonia saared (Iónioi nísoi)

Ионическое море Eur Joonia meri

Иония aj. Aasia Joonia (lad Ionia)

Иордан р. aj. Aasia Jordan (ar Al-Urdunn, hbr Yarden)

Иордания Aasia Jordaania (ar Al-Urdunn)

Иравади р. Birma Irrawaddy (Eyawadi), Iravadi van.

Ирак Aasia Iraak (ar Al-‘Irāq)

Ираклион г. Kr Irákleio, Herakleion (vkr)

Иран Aasia Iraan (iraani Īrān)

Ирбенский пролив Ee, Lt Kura kurk, Irbe väin (lt Irbes jūras šaurums, van. sks-pär. Irbeni väin)

Иркутск г. Vn Irkutsk

Ирландия Eur Iiri, Iirimaa (iiri Éire, ingl Ireland)

Ирландское море Iiri, Sbr Iiri meri

Иртыш р. Kas, Vn Irtõš, Jertis (Kasahstanis)

Искендерун г. Trg İskenderun

Исламабад г. Pak Islamabad (Islāmābād)

Исландия Eur Island (islandi Ísland)

Испания Eur Hispaania (hisp España)

Иссык-Куль оз. Kõrg Õsõk-Köl

Истрия п-ов Hrv Istra, Istria

Исфахан г. Iraan Esfahān, Isfahan

Италия Eur Itaalia (it Italia)

Иудея aj. Aasia Juudamaa (lad Iudaea, hbr Yehuda)

Ишим Kas, Vn Išim, Jesil (Kasahstanis)


ЙАР aj. Aasia vt. Йеменская Арабская Республика

Йемен Aasia Jeemen (ar Al-Yaman)

Йеменская Арабская Pеспублика (ЙАР) aj. Aasia Jeemeni Araabia Vabariik, Põhja-Jeemen; vt. Йемен

Йёнчёпинг г. Rts Jönköping

Йорк г. Sbr York

Йоханнесбург г. LAV Johannesburg

Йошкар-Ола Г. Vn Joškar-Ola

Йыгева г. Ee Jõgeva

Йыгеваский уезд Ee Jõgevamaa, Jõgeva maa­kond

Йыxви г. Ee Jõhvi

Йювяскюла г. Sm Jyväskylä


Кабарда ист. обл. Vn Kabarda (kabardi Keberdei)

Кабардино-Балкария Vn Kabardi-Balkaaria

Кабо-Верде гос-во Aafr Cabo Verde, Roheneemesaared; vrd. Зелёного Мыса острова

Кабул г. Afg Kabul (Kābul)

Кавказ Aasia, Eur Kaukaasia

Кавказские горы Aasia, Eur Kaukasus, Kaukasuse mäed

Кадиc г. Hisp Cádiz

Кадриорг чг. Ee Kadriorg

Казань г. Vn Kaasan (tatari, vn Kazan)

Казари р. Ee Kasari jõgi

Казахский мелкосопочник Kas Sarõarka, Kasahhi kinkmaa

Казахстан Aasia Kasahstan (kas Kazakstan)

Казбек гора Gr Kazbek (Mkinvarnveri)

Каир г. Eg Kairo (Al-Qāhirah)

Кайенна г. Guajaana Cayenne

Кайман о-ва PAm Kaimanisaared (ingl Cayman Islands)

Кайшядорис г. Ld Kaišiadorys

Калабрия обл. It Calabria, Kalaabria (maakond)

Каламата г. Kr Kalamáta, Kalámai

Калаxари геогр. обл. Botsw Kalahari

Кале г. Pr Calais

Калимантан о. Aasia Kalimantan, Borneo; van.; vrd. Борнео

Калинин г. aj. Vn Kalinin; vt. Тверь

Калининград г. Vn Kaliningrad, Königsberg aj.; vrd. Кёнигсберг

Калифорния п-ов Mehh, штат USA California, Kalifornia

Калласте г. Ee Kallaste

Калмыкия Vn Kalmõkkia, Kalmõkimaa (kal­mõki Halmg Tanghtš)

Калуга г. Vn Kaluga, Kaluuga

Калькутта г. Ind Calcutta (bengali Kalikātā), Kalkuta

Кальяо г. Peruu Callao

Кальяри г. It Cagliari

Кама р. Vn Kama, Kaama

Камбоджа Aasia Kambodža (khmeeri Kâmp¨chéa); vrd. Кампучия

Камбрия графство Sbr Cumbria

Каменец-Подольский г. Ukr Kamjanets-Podilski

Каменка нп van Ee Kivioru (Võrumaal)

Камерун Aafr Kamerun (pr Cameroun, ingl Cameroon)

Кампала г. Uganda Kampala

Кампания обл. It Campania, Kampaania (maa­kond)

Кампучия Aasia Kampuchea; vt. Камбоджа

Камчатка п-ов Vn Kamtšatka (poolsaar)

Камышин г. Vn Kamõšin

Кан г. Pr Caen

Кан, Канн г Pr Cannes

Канаверал мыс USA Canaverali neem

Канада PAm Kanada (ingl, pr Canada)

Канарские острова Hisp Kanaarid, Kanaari saared (Islas Canarias)

Канберра, Канберра г. Austrl Canberra

Кандагар г. Afg Kandahar

Канзас штат USA Kansas

Канн, Канны г. Pr vt. Кан, Канн

Канпур г. Ind Kanpur (Kānpur)

Кантабрийские горы Hisp Kantaabria mäed (Cordillera Cantábrica)

Кантабрия авт. обл. Hisp Kantaabria (Can­tabria)

Кантон г. Hn vt. Гуанчжоу

Капернаум г. aj. Iisrael Kapernaum (lad Capernaum)

Каппадокия aj Aasia Kapadookia (lad Cappadocia)

Капри о. It Capri

Капская провинция LAV Kapimaa (ingl Cape province, afrikaani Kaapprovinsie)

Капстад г. LAV vt. Кейптаун

Капсукас г. aj. Ld Kapsukas; vt.Мариямполе

Карабах Asr vt. Нагорный Kарабах

Кaра-Богаз-Гол залив Turkm Garabogazköli laht

Караганда г. Kas Karagandõ

Каракалпакия Usb Karakalpakkia (Karakal­pakstan)

Каракас г. Ven Caracas

Караклис г. aj. Arm Gharakhilisa; vt. Ва­надзор

Каракумы пуст. Turkm Karakum (Gara­gum)

Карачаево-Черкесия Vn Karatšai-Tšerkes­simaa

Карачай ист. обл. Vn Karatšai (karatšai Ka­ratšaj)

Карачи г. Pak Karachi (Karāchī), Karatši van.

Кардифф г. Sbr Cardiff (kõmri Caerdydd)

Карелия Vn Karjala

Карельский перешеек Vn Karjala kannas või maakitsus

Карибское море LAm, PAm, Kariibi meri

Каринтия земля Aus Kärnten

Каркси-Нуйа г. Ee Karksi-Nuia

Карл-Маркс-Штадт г. aj. Sks Karl-Marx-Stadt; vt. Хемниц

Карнатака штат Ind Karnataka (Karnāţaka)

Каролинские острова, Каролины Oke Karo­­liini, Karoliini saared (ingl Caroline Islands)

Карпаты горн. сист. Eur Karpaadid

Карпентария залив Austrl Carpentaria laht

Карские Ворота пр. Vn Kara Väravad

Карское море Vn Kara meri

Картли ист. обл. Gr Kharthli (Ida-Gruusia)

Карфаген aj. Aafr Kartaago (lad Carthago)

Карши г. Usb Karši

Касабланка г. Mar Casablanca (Dār al-Baydā’)

Каскадные горы PAm Kaskaadid (ingl Cascade Range)

Каспийское море, Каспий Aasia Kaspia meri

Кастилия ист. обл. Hisp Kastiilia (Castilla)

Кастилия – Ла-Манча авт. обл. Hisp Cas­tilla – La Mancha

Кастилия-Леон авт. обл. Hisp Castilla-León

Каталония авт. обл. Hisp Kataloonia (kata­laani Catalunya, hisp Cataluña)

Катания г. It Catania

Катар Aasia Katar (ar Al-Qaţar)

Катманду г. Nepal Katmandu (Kāţhmādaum)

Катовице г. Pl Katowice

Каттегат пр. Rts, Tn Kattegat

Каунас г. Ld Kaunas

Кахетия ист. обл. Gr Kahhethi

Каховка г. Ukr Kahhovka

Кашгар (Каши) г. Hn Kaxgar (hn Kashi), Kašgar van.

Кашкадарья обл, р. Usb Kaškadarjo

Кашмир Aasia Kashmir

Кашубия ист. обл. Pl Kaszuby, Kašuubia

Кванджу г. Korea Vabariik Kvangdžu

Квебек г., пров. Kan Québec

Кветта г. Pak Quetta (Kweţa)

Квинсленд штат Austrl Queensland

Кедайняй г. Ld Kédainiai

Кейла г. Ee Keila

Кейптаун г. LAV Kaplinn (afrikaani Kaapstad, ingl Cape Town)

Кёльн г. Sks Köln

Кембридж г. Sbr Cambridge

Кeмбрийские горы Sbr Cambria mäed

Кемерово г. Vn Kemerovo

Кёнигсберг г. aj. Vn Königsberg; vt Калинин­град

Кения Aafr Kenya, Keenia

Кент графство Sbr Kent

Кентербери г. Sbr Canterbury

Кентукки штат USA Kentucky

Керала штат Ind Kerala (Kerala)

Кергелен о-ва India ookean Kerguélen, Ker­guéleni saared

Керкира о. Kr Kérkyra

Керулен р. Mong, Hn Herlen

Керчь г. Ukr Kertš

Кесария г. aj. Iisrael Kaisareia (lad Caesarea, hbr Qesari)

Кески-Суоми ляни Sm Kesk-Soome (Keski-Suomen lääni)

Кефалиния о. Kr Kefallinía, Kephallenia (vkr)

Кехра г. Ee Kehra

Kзыл-Орда г. Kas Kõzõlorda

Кивиыли г. Ee Kiviõli

Кигали г. Rwanda Kigali

Киев г. Ukr Kiiev (Kiiv)

Кизыл-Арват г. Turkm Gõzõlarbat

Кикита нп Ee Kükita

Киклады о-ва Kr Küklaadid (Kykládes)

Киликия Aasia Kiliikia (lad Cilicia)

Килиманджаро гора Tans Kilimanjaro, Kili­mandžaaro

Килинг о-ва Austrl vt. Кокосовые (Килинг) острова

Килинги-Нымме г. Ee Kilingi-Nõmme

Киль г. Sks Kiel

Кильский канал Sks Kieli kanal, Põhjamere – Läänemere kanal (Nord-Ostsee-Kanal)

Кингисепп г. van. Ee Kingissepa; vt. Курес­сааре

Кингисепп г. Vn Kingissepp; vrd. Ямбург

Кингисеппский район van. Ee vt. Саареский уезд

Кингстон г. Jamaica Kingston

Киншаса Zaire Kinshasa

Киото г. Jpn Kyōto, Kioto van.

Кипр гoс-во, о. Aasia Küpros (kr Kýpros, trg Kibris)

Киргизия van. Aasia vt. Кыргызстан

Киренаика ист. обл. Liibüa Kürenaika (ld Cyrenaica, ar Barqah)

Кирибати Oke Kiribati

Киров г. Vn Kirov; vrd. Вятка

Кировабад г. aj. Asr Kirovabad; vt. Гянджа

Кировакан г. aj. Arm Kirovakan; vt. Ва­надзор

Кировоград г. Ukr Kirovograd; vrd. Елиза­ветград

Кисловодск г. Vn Kislovodsk

Китай Aasia Hiina (hn Zhongguo)

Китакюсю г. Jpn Kitakyūshū

Кито г. Ec Quito

Кихну о. Ee Kihnu

Кишинёв г. Mold Chişinău, Kišinjov (van. vn-pär.)

Клайпеда г. Ld Klaipeda

Кливленд г. USA Cleveland

Клондайк р. Kan Klondike

Клуж-Напока г. Rum Cluj-Napoca

Ключевская сопка вулкан Vn Kljutševskaja Sopka, Kljutši vulkaan

КНДР Aasia vt. Коpейская Народно-Демо­кратическая Республика

Кнос г. aj. Kr Knossos

КНР Aasia (= Китайская Народная Респуб­лика) Hiina RV; vt. Китай

Князь-Село нп koh. Ee Kuningaküla

Кобе г. Jpn Kōbe

Ковно г. aj. Ld Kaunas; vt. Каунас

Козлов г. aj. Vn Kozlov; vt. Мичуринск

Коканд г. Usb Kukon

Кокосовые илинг) острова Austrl Koo­kosesaared (Cocos Islands), Keelingi saa­red

Кокчетав г. Kas Kökšetau

Коломбо г. Sri Lanka Colombo (singali Kolamba)

Коломна г. Vn Kolomna

Колорадо р., штат USA Colorado

Колпино г. Vn Kolpino

Колпино нп, о. Vn/Ee Kulkna

Колумбия г. USA, р. USA, Kan Columbia

Колумбия гос-во LAm Kolumbia (hisp Colombia)

Колумбия округ USA Columbia distrikt

Колхида aj. Aasia Kolchis

Колыма р. Vn Kolõma (jakuudi Halõma)

Кольки нп koh. Ee Kolkja

Кольский полуостров Vn Koola poolsaar

Коми Vn Komi, Komimaa (komi Komi mu)

Коми-Пермяцкий автономный округ Vn Permikomi autonoomne ringkond

Коморские острова, Коморы Aafr Komoorid (pr Comores), Komoori saared

Комсомольск-на-Амуре г. Vn Komsomolsk Amuuri ääres, Amuuri-äärne Komsomolsk

Конакри г. Guinea Conakry

Конго гос-во, р. Aafr Kongo (pr Congo)

Кондопога, Кондопога г. Vn Kontupohja

Коннахт пров. Iiri Connachta, Connaught (ingl van.)

Коннектикут штат USA Connecticut

Константинополь г. aj. Aasia, Eur Konstantinoopol: vt Стамбул

Констанца г. Rum Constanţa

Конья г. Trg Konya

Копенгаген г. Tn Kopenhaagen (København)

Копетдаг хр. Aasia Kopetdag (iraani Koppeh Dāgh, turkm Köpetdag)

Коралловое море Austrl, Oke Korallimeri (ingl Coral Sea)

Кордильеры горн. сист. PAm, LAm Kordil­jeerid

Кордова г. Arg, Hisp Córdoba

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) Aasia Korea Rahva­demokraatlik Vabariik, Korea RDV, Põhja-Korea

Корейская Республика Aasia Korea Vaba­riik, Lõuna-Korea

Корея Aasia Korea (korea Tšoson, Tähan)

Коринф г. Kr Kórinthos, Korintos van.

Корк г. Iiri Cork (iiri Corcaigh)

Корнуолл графство, п-ов Sbr Cornwall

Корсика о. Pr Korsika (Corse)

Корфу о. van. Kr vt. Керкира

Корякия Vn Korjakimaa

Косово Vn Kosovo

Коста-Рика PAm Costa Rica

Кострома г. Vn Kostroma

Котантен п-во Pr Cotentin

Кот-д’Ивуар Aafr Côte d’Ivoire (riigi ametlik nimi), Elevandiluurannik (eriti maa-ala mõttes); vrd. Берег Слоновой Кости

Котка г. Sm Kotka

Котлин о. Vn Kotlin, Retusaari (sm)

Котону г. Benin Cotonou

Кохила пгт Ee Kohila

Кохинхина ист. обл. Vietnam Nam Bô, Kotšinhiina (pr Cochinchine)

Кохтла-Нымме пгт Ee Kohtla-Nõmme

Кохтла-Ярве г. Ee Kohtla-Järve

Кохтла-Ярвеский район van. Ee vt. Ида-Вируский уезд

Кошице г. Slvk Košice

Краина ист. обл. Hrv Krajina

Крайова г. Rum Craiova

Краков г. Pl Kraków, Krakov van.

Красноводск г. Turkm Krasnovodsk

Краснодар г. Vn Krasnodar

Красное море Aafr, Aasia Punane meri

Красноярск г. Vn Krasnojarsk

Красноярье mitteametl. Vn (= Красноярский край) Krasnojarski krai

Красные Горы г. koh. Ee Kallaste; vt. Калласте

Кременчуг г. Ukr Krementšuk

Кривой Рог г. Ukr Krõvõi Rig

Кристиания г. aj. Nr Kristiania, Christiania; vt. Осло

Крит о. Kr Kreeta (Kríti)

Кронштадт г. Vn Kroonlinn, Kronstadt (sks-pär.)

Крым п-ов Ukr Krimm

Куала-Лумпур г. Malaisia Kuala Lumpur

Куба PAm Kuuba (hisp Cuba)

Кубань ист. обл. Vn Kuban, Kubanimaa

Кубань р. Vn Kuban

Кувейт Aasia Kuveit (ar Al-Kuwayt)

Кудымкар г. Vn Kudõmkar

Кузбасс Vn (= Кузнецкий угольный бассейн) Kuzbass, Kuznetski kivisöebassein

Куйбышев г. aj. Vn Kuibõšev; vt. Самара

Кука острова Oke Cooki saared

Кукрузе чг. Ee Kukruse

Кукунор (Цинхай) оз. Hn Kukunor (Qinghai)

Кулдига г. Lt Kuldīga

Куляб г. Tadž Kulob

Кум г. Iraan Qom, Kum

Кумайри г. Arm Kumajri, Gjumri; vt. Гюмри

Кунда г. Ee Kunda

Куньлунь горн. сист. Hn Kunlun

Куньмин г. Hn Kunming

Куопио г., ляни Sm Kuopio

Кура р. Aasia Kür (Aserbaidžaanis), Mtkvari (Gruusias); Kura Çayi (Türgis)

Курган г. Vn Kurgan

Курган-Тюбе г. Tadž Kurgonteppa

Курдистан Aasia Kurdistan

Курессааре г. Ee Kuressaare

Курземе ист. обл. Lt Kuramaa (Kurzeme)

Курильские острова, Курилы Vn Kuriilid, Kuriili saared

Курляндия aj. Lt Kuramaa; vt. Курземе

Курск г. Vn Kursk

Куршская коса Ld, Vn Kura maasäär (ld Kuršių neringa)

Куршский залив Ld, Vn Kura laht (ld Kuršių marios)

Кустанай г. Kas Kostanaj

Кутаиси г. Gr Khuthaisi

Куявия ист. обл. Pl Kujawy

Кызыл г. Vn Kõzõl

Кызылкум пуст. Aasia Kõzõlkum (kas Kõzõlkum, usb Kizilkum)

Кыргызстан Aasia Kõrgõzstan, Kirgiisia; vrd. Киргизия

Кырджали г. Bulg Kărdžali

Кюми ляни Sm Kymi

Кюрасао о. Antillid Curaçao

Кюсю о. Jpn Kyūshū, Kiušiu van.

Кярдла г. Ee Kärdla


Лабрадор море, п-ов Kan Labrador

Лавры с. Vn/Ee Laura

Лагос г. Nig Lagos

Ладожское озеро Vn Laadoga, Laadoga järv

Лазурный берег Pr Côte d’Azur, Prantsuse Riviera

Лакедемон aj. Kr Lakedaimon; vt. Спарта

Лаккадивские острова Ind Lakadiivid (ingl Laccadive Islands)

Лакония ист. обл., ном Kr Lakoonia (Lako­nía)

Лакхнау г. Ind Lucknow (Lakhnaū)

Ла-Манш пр. Eur La Manche, Inglise kanal

Лангедок ист. обл. Pr Languedoc

Ланкашир графство Sbr Lancashire

Ланьчжоу г. Hn Lanzhou

Лаос Aasia Laos (lao Lao)

Ла-Пас г. Bol La Paz

Лаперуза пролив Jpn, Vn La Pérouse’i väin, Sōya väin

Лапландия Eur Lapimaa

Лаппи ляни Sm Lappi (Lapin lääni), Lapimaa

Лаптевых море Vn Laptevite meri

Ла-Риоха авт. обл. Hisp La Rioja

Лариса г. Kr Lárisa

Латакия г. Süüria Latakia (Al-Lādhiqīyah)

Латвия Eur Läti (lt Latvija); Латвийская Республика Läti Vabariik

Латгале, Латгалия ист. обл. Lt Latgale

Латинская Америка Ladina-Ameerika

Лахемаа национальный парк Ee Lahemaa rahvuspark

Лахор г. Pak Lahore (Lāhaur)

Лаций, Лациум пров. aj. It Latium; vrd. Лацио

Лацио обл. It Lazio (maakond), vrd. Лаций

Лейпциг г. Sks Leipzig

Ле-Ман г. Pr Le Mans

Лена р. Vn Leena

Ленинабад г. aj. Tadž Leninobod; vt. Худжанд

Ленинакан г. aj. Arm Leninakan; vt. Гюмри

Ленинград г. aj. Vn Leningrad; vt. Санкт-Петербург

Ленкорань г. Asr Länkäran

Ленстер пров. Iiri Leinster (iiri Laighin)

Леон г., ист. обл. Hisp León

Лесбос о. Kr Lésvos, Lesbos (vkr)

Лесото Aafr Lesotho

Лестер г. Sbr Leicester

Либава г. aj. Lt Liibavi (Liepāja); vt. Лиепая

Либерия Aafr Libeeria (ingl Liberia)

Либревиль г. Gabon Libreville

Ливан Aasia Liibanon (ar Lubnān)

Ливаны г. Lt Līvāni

Ливерпуль г. Sbr Liverpool

Ливия Aafr Liibüa (ar Lībīyah)

Ливония aj. Ee, Lt Liivimaa, Vana-Liivimaa; vrd. Лифляндия

Лигурийское море Eur Liguuria meri

Лигурия обл. It Liguuria (Liguria) (maakond)

Лидия aj. Aasia Lüüdia (lad Lydia)

Лидс г. Sbr Leeds

Лиепая г. Lt Liepāja, Liibavi

Ликия aj. Aasia Lüükia (lad Lycia)

Лилль г. Pr Lille

Лилонгве г. Malawi Lilongwe

Лима г. Peruu Lima

Лимбажи г. Lt Limbaži, Lemsalu

Лимбург пров. Bel, Holl Limburg

Лимож г. Pr Limoges

Лимпопо р. Aafr Limpopo

Лимузен ист. обл. Pr Limousin

Линкольн г. Sbr, USA Lincoln

Линц г. Aus Linz

Лион г. Pr Lyon

Лионский залив Pr Lioni laht

Липецк г. Vn Lipetsk

Лиссабон г. Port Lissabon (Lisboa)

Литва Eur Leedu (ld Lietuva), Литовская Республика Leedu Vabariik

Лифляндия aj. Ee, Lt Liivimaa (kubermang), vrd. Ливония

Лихтенштейн Eur Liechtenstein

Лихула г. Ee Lihula

Лодзь г. Pl Łódź

Лозанна г. Šv Lausanne

Локарно г. Šv Locarno

Локса г. Ee Loksa

Лолланн о. Tn Lolland

Ломбардия обл. It Lombardia (maakond)

Ломе г. Togo Lomé

Ломоносов г. Vn Lomonossov; vrd. Ораниен­баум

Лонг-Айленд г. USA Long Island

Лондон г. Sbr London

Лоc-Анджeлec г. USA Los Angeles

Лотaрингия ист. обл. Pr Lorraine, Lotring (sks-pär.)

Лофотенские оcтрова Nr Lofoodid (Lofoten)

Луанда г. Ang Luanda

Луара р. Pr Loire

Луга г. Vn Luga, Luuga

Луга р. Vn Luga, Luuga jõgi, Lauga jõgi (vadja­päraselt)

Луганск г. Ukr Lugansk

Лудза г. Lt Ludza, Lutsi

Лузитания aj. Eur Lusitaania (lad Lusitania) (Rooma provints, nüüdne Portugal)

Луизиана штат USA Louisiana

Лукания ист. обл. It Lucania, Lukaania

Лусака г. Sambia Lusaka

Лусон о. Filip Luzon

Луцк г. Ukr Lutsk

Лхаса г. Hn Tiibet Lhasa

Львов г. Ukr Lviv, Lemberg (van. sks-pär.)

Льеж г. Bel Liège

Льянос геогр. обл. LAm Llanos

Любек г. Sks Lübeck, Lüübek

Люблин г. Pl Lublin

Любляна г. Sloveenia Ljubljana

Люйшунь (Порт-Атрур) г. Hn Lüshun, Port Artur aj.

Люксембург Eur Luxembourg (pr; letseburgi Lëtzebuerg); Luksemburg (eeskätt riigi kohta)

Люцерн г. Šv Luzern

Ляодунский полуостров Hn Liaodongi poolsaar

Ляэне-Вируский уезд Ee Lääne-Virumaa, Lääne-Viru maakond

Ляэнеский уезд Ee Läänemaa, Lääne maa­kond


Маанселькя возв. Sm Maanselkä

Маарду г. Ee Maardu

Маарианхамина г. Sm Mariehamn (rts), Maarianhamina (sm)

Маас р. Eur Maas (Hollandis), Meuse (Belgias ja Prantsusmaal)

Маврикий гос-во, о. Aafr Mauritius

Мавритания Aafr Mauritaania (ar Mūrī­tānīyah, pr Mauritanie)

Магадан г. Vn Magadan

Магдебург г. Sks Magdeburg

Магелланов пролив LAm Magalhãesi väin (hisp Estrecho de Magallanes)

Магнитoгорск г. Vn Magnitogorsk

Мадагаскар гос-во, о. Aafr Madagaskar (malagassi Madagasikara, pr Madagascar)

Мадрас г. Ind Madras (tamili Chennap­pattanam)

Мадрид г. Hisp Madrid

Мадхья-Прадеш штат Ind Madhya Pradesh

Мазовецко-Подлянская низменность Pl Masoovia-Podlaasia madalik (Nizina Ma­zo­wiecko-Podlaska)

Мазовия ист. обл. Pl Mazowsze, Masoovia

Мазсалаца г. Lt Mazsalaca, Väike-Salatsi

Мазуры ист. обл. Pl Mazury, Masuuria

Майами г. USA Miami

Майкоп г. Vn Maikop (adõgee Mõ­jek­vaphe)

Майнц г. Sks Mainz

Майсур г., ист. обл. Ind Mysore (Maisūru); штат vt. Карнатака

Макао г. Hn vt. Аомынь

Македония Eur Makedoonia (makedoonia Makedonija)

Македония обл. Kr Makedoonia (Makedonía) (piirkond)

Макеевка г. Ukr Makiivka

Маккензи р. Kan Mackenzie

Малабо г. Ekvatoriaal-Guinea Malabo

Малави Aafr Malawi (njandža Malaŵi)

Малага г. Hisp Málaga

Малагасийская Республика aj. Aafr Mala­gassi Vabariik; vt. Мадагаскар

Малайзия Aasia Malaisia (malai Malaysia)

Малайский архипелаг Aasia Malai saarestik

Малайя ист. обл. Malaisia Malaia (malai Melayu)

Малакка п-ов Aasia Malaka poolsaar

Малая Азия п-ов Trg Väike-Aasia

Малая Польша ист. обл. Pl Małopolska, Väike-Poola

Мале г. Maldiivid Male

Мали Aafr Mali

Малороссия aj. Ukr Ukraina, Väike-Vene; vt. Украина

Малый Бельт пр. Tn Väike Belt (Lille Bælt)

Малый Тютерс о. Vn Väike Tütarsaar

Мальвинские острова LAm vt. Фолкленд­ские (Мальвинские) острова

Мальдивы Aasia Maldiivid (maldiivi Divehi, ingl Maldives)

Мальмё г. Rts Malmö

Мальорка о. Hisp Mallorca

Мальта гос-во, о. Eur Malta

Манагуа г. Nicaragua Managua

Манама г. Bahrein Manama (Al-Manāmah)

Мангейм г. Sks Mannheim

Мангышлак п-ов Kas Mangõšlak

Мандалай г. Birma Mandalay

Манила г. Filip Manila (tagali Maynila)

Манипур штат Ind Manipur (Manīpur)

Манитоба пров. Kan Manitoba

Манстер пров. Iiri Munster (iiri An Mhum­hain)

Мантуя г. It Mantova

Манчестер г. Sbr Manchester

Маньчжоу-Го aj. Aasia Mandžukuo (hn Manzhouguo)

Маньчжурия г. Hn Manzhouli

Маньчжуpия ист. обл. Hn Mandžuuria

Мапуту г. Mosambiik Maputo

Марафон нп Kr Marathón, Maraton van.

Марианские острова Oke Mariaanid (ingl Mariana Islands)

Марий Эл Vn Marimaa (mari Marii El)

Мариуполь г. Ukr Mariupol

Марица р. Eur Marica (Bulgaarias), Meriç (Tür­gis); Évros (Kreekas)

Мариямполе г. Ld Marijampolè

Марке обл. It Marche (maakond)

Маркизские оcтрова Oke Markiisaared (pr Îles Marquises, polüneesia Matuita)

Марна р. Pr Marne

Марокко Aafr Maroko (ar Al-Maghrib)

Марракеш, Марракеш г. Mar Marrakeš (Marrākush)

Марри р. Austrl vt. Муррей

Марсель г. Pr Marseille

Мартиника о. LAm Martinique

Маршалловы острова Oke Marshalli saared

Мары г. Turkm Marō

Масеру г. Lesotho Maseru

Маскаренские острова Aafr Mascarenhasi saared, Maskareenid

Маскат Omaan Maskat (Masqaţ), Muscat van.

Массачусетс штат USA Massachusetts

Матсалуский заповедник Ee Matsalu loo­dus­kaitseala

Махараштра штат Ind Maharashtra (Mahā­rāshtra)

Махачкала г. Vn Mahhatškala

Мбабане г. Svaasimaa Mbabane

Мегрелия ист. обл. Gr Samegrelo, Megreelia

Мегхалая штат Ind Meghalaya (Meghālaya)

Медвежий остров Nr Karusaar (Bjørnøya)

Медвежьегорск г. Vn Karhumäki

Медельин г. Kol Medellín

Медина г. SAr Medina (Al-Medīnah)

Междуречье aj. Aasia vt. Месопотамия

Мекка г. SAr Meka (Makkah)

Мекленбург-Фоpпоммерн земля Sks Meck­len­burg-Vorpommern

Меконг р. Aasia Mekong

Мексика PAm Mehhiko (hisp México)

Мексиканский залив PAm Mehhiko laht

Меланезия Oke Melaneesia

Меларен оз. Rts Mälaren, Mälari järv

Мелилья г. Aafr Melilla

Мелитополь г. Ukr Melitopol

Мельбурн г. Austrl Melbourne

Мемфис г. USA Memphis

Мен ист. обл. Pr Maine

Менорка о. Hisp Menorca

Мёртвое море Pal Surnumeri (al al-bahr al-Mayyit, hbr yam ‘Arava)

Месиния ном Kr Messeenia (Messinía) (maa­kond)

Месопотамия ист. обл. Aasia Mesopotaamia

Мессина г. It Messina

Месхети ист. обл. Gr Meshethi

Мехико г. Mehh Ciudad de México, México linn

Мешхед г. Iraan Mashhad, Mašhad

Мидия aj. Aasia Meedia (lad Media)

Микены г. aj. Kr Mükeene (vkr Mykenai, Mykene)

Микронезия Oke Mikroneesia

Милан г. It Milano

Милет г. aj. Aasia Mileetos (vkr Miletos)

Милуоки г. USA Milwaukee

Мингечаур г. Asr Mingäçevir

Мингрелия ист. обл. Gr vt. Мегрелия

Минданао о. Filip Mindanao

Минеральные Воды (Минводы kõnek.) г. Mineralnõje Vodõ

Миннесота штат USA Minnesota

Минск г. Vlg Minsk

Миссисипи р., штат USA Mississippi

Миссури р., штат USA Missouri

Митава г. aj. Lt Miitavi (Jelgava); vt. Елгава

Мичиган оз., штат USA Michigan

Мичуринск г. Vn Mitšurinsk; vrd. Козлов

Мишкольц г. Ung Miskolc

МНР van. Aasia (= Монгольская Народная Республика); vt. Монголия

Могадишо г. Som Muqdisho, Mogadiscio (van. it-pär.)

Могилёв г. Vlg Magiljov

Модена г. It Modena

Мозамбик Aafr Mosambiik (port Moçam­bique)

Молдавия van. Eur vt. Молдова

Молдова ист. обл. Rum, респ. Eur Moldova

Молизе обл. It Molise (maakond)

Молодечно г. Vlg Maladzetšna

Молуккские острова Indon Maluku saared, Molukid van.

Монако Eur Monaco

Монблан гора Eur Mont Blanc

Монголия Aasia Mongoolia (mong Mongol Uls)

Монреаль г. Kan Montréal

Монровия г. Libeeria Monrovia

Монтана штат USA Montana

Монтевидео г. Uruguay Montevideo

Монте-Карло г. Monaco Monte Carlo

Монтеррей г. Mehh Monterrey

Монтсеррат о. LAm Montserrat

Моон о. van. Ee Muhu; vt. Муху

Моонзунд пр. van. Ee Muhu väin (Väinamere idaosa)

Моонзундский арxипелаг van. Ee Lääne-Eesti saarestik; vt. Западно-Эстонский архипелаг

Моравия ист. обл. Tš Morava (), Moraavia, Määrimaa (sks-pär.)

Мордовия Vn Mordva

Морони г. Komoorid Moroni

Москва г., р. Vn Moskva

Москитовый берег Honduras, Nicaragua Mos­kiitorannik (Costa de Mosquitos)

Мосул г. Iraak Mosul (Al-Mawşil)

Мощный о. Vn Lavassaar (sm Lavansaari)

Мраморное море Trg Marmara meri

Мукден г. Hn vt. Шэньян

Мунтения ист. обл. Rum Munteenia (Mun­tenia), Suur-Valahhia van.

Мурманск г. Vn Murmansk

Муром г. Vn Murom

Муррей арри) р. Austrl Murray

Мурсия г., авт. обл. Hisp Murcia

Муствеэ г. Ee Mustvee

Муху о. Ee Muhu

Муюнкум пуст. Kas Mojõnkum

Мыйзакюла г. Ee Mõisaküla

Мьянма Aasia Myanmar, Birma; vrd. Бирма

Мэн о. Sbr Man

Мэн штат USA Maine

Мэриленд штат USA Maryland

Мюлуз г. Pr Mulhouse

Мюнхен г. Sks München

Мярьямаа пгт Ee Märjamaa


Набережные Челны г. Vn Tšallõ (tatari)

Наблуc г. Pal Nablus (ar Nābulus, hbr Shek­hem), Sekem piib.

Наварра авт. обл. Hisp Navarra

Наветренные острова LAm Tuulepealsed saared (ingl Windward Islands)

Навои г. Usb Navoi

Нагаленд штат Ind Nagaland

Нагорный Карабах Asr Mägi-Karabahh (arm Lernajin Gharabagh, Artshahh, asr Dağliq Qarabağ)

Нагоя г. Jpn Nagoya

Нагпур г. Ind Nagpur (Nāgpur)

Надежды остров Nr Teravmäed Hopen

Назарет г. Iisrael Naatsaret (hbr Nazerat)

Найроби г. Kenya Nairobi

Найссаар л. Ee Naissaar

Нальчик г. Vn Naltšik (kabardi Nalšõk)

Наманган г. Usb Namangan

Намиб пуст. Nam Namibi kõrb

Намибия Aafr Namiibia (ingl Namibia)

Намюр г. Bel Namur

Нанкин г. Hn Nanjing, Nanking

Нанси г. Pr Nancy

Нант г. Pr Nantes

Нарва г. Ee Narva

Нарва р. Ee Narva jõgi, Naroova (van. vn-pär.)

Нарва-Йыэсуу г. Ee Narva-Jõesuu

Нарвское водохранилèùе Ee Narva vee­hoidla

Нарген о. van. Ee Naissaar; vt. Найссаар

Нарова р. van. Ee vt. Нарва

Народная Демократическая Республика Йемен (НДРЙ) aj. Aasia Jeemeni Demo­kraatlik Rahvavabariik, Lõuna-Jeemen; vt. Йемен

Нарын г., р. Kõrg Narõn

Нарьян-Мар г. Vn Narjan-Mar (neenetsi Njarjana-Mar)

Нассау г. Bahama Nassau

Натал пров LAV Natal

Науйойи-Акмяне г. Ld Naujoji AkmenP

Науру гос-во, о. Oke Nauru (nauru Naoe­ro)

Нахичевань г., респ. Asr Naxçivan, Nahhitše­van

Находка г. Vn Nahhodka

Нджамена г. Tšaad N’Djamena

НДРЙ aj. Aasia vt. Народная Демократи­ческая Республика Йемен

Неаполитанский залив It Napoli laht

Неаполь г. It Napoli

Небит-Даг г. Turkm Nebitdag

Небраска штат USA Nebraska

Нева р. Vn Neeva

Невада штат USA Nevada

Невольничий берег Aafr Orjarannik (ingl Slave Coast, pr Côte des Esclaves)

Невшатель г. Šv Neuchâtel

Неджд пров. SAr Nadžd (Najd)

Нейсе р. Eur Neisse (Saksamaal, ka Görlitzer Neisse), Nysa Łużycka (Poolas), Nisa Lužická (Tšehhis)

Неман р. Eur Nemunas (Leedus), Njoman (Valgevenes), Neemen

Ненецкий автономный округ Vn Neenetsi autonoomne ringkond

Непал Aasia Nepal (nepali Nepāl), Nepaal

Ниагара р. Kan, USA Niagara

Ниамей г. Niger Niamey

Нигер гос-во, р. Aafr Niger

Нигерия Aafr Nigeeria (ingl Nigeria)

Нидерланды Eur Holland, Madalmaad (holl Nederland); vrd. Голландия

Нижнедунайская низменность Eur Alam-Doonau madalik

Нижний Новгородижний kõnek.) г. Vn Nižni Novgorod

Нижний Тагил г. Vn Nižni Tagil

Нижняя Австрия земля Aus Alam-Austria (Niederösterreich)

Нижняя Саксония земля Sks Alam-Saksi (Niedersachsen)

Нижняя Силезия ист. обл. Pl Alam-Sileesia (Dolny Śląsk)

Нижняя Тунгуска р. Vn Alam-Tunguska

Никарагуа гос-во, оз. PAm Nicaragua

Никея г. aj. Aasia Nikaia (lad Nicaea)

Никитина Гора нп koh. Ee Mikitamäe

Никобарские острова Ind Nicobari saa­­red

Николаев г. Ukr Mõkolaiv

Никосия г. Küpros Nikosia (kr Lefkosía, trg Lefkoşa)

Нил р. Aafr Niilus (ar An-Nīl)

Ним г. Pr Nîmes

Ниневия г. aj. Iraak Niineve, Ninive (sks-pär.)

Нинся-Хуэйский автономный район Hn Ningxia Huei autonoomne piirkond

Ниуэ о. Oke Niue

Ницца г. Pr Nice, Nizza (it)

Ниш г. Jug Niš

Новая Англия ист. обл. USA Uus-Inglismaa (New England)

Новая Британия о. PUG Uus-Britannia (New Britain), Birara

Новая Гвинея о. Aasia Uus-Guinea

Новая Зеландия Oke Uus-Meremaa (ingl New Zealand)

Новая Земля арх. Vn Novaja Zemlja

Новая Ирландия о. PUG Uus-Iirimaa (New Ireland), Tombara

Новая Каледония о. Oke Uus-Kaledoonia (pr Nouvelle-Calédonie)

Новая Кастилия ист. обл. Hisp Uus-Kastiilia (Castilla la Nueva)

Новая Шотландия пров. Kan Nova Scotia

Новгород г. Vn Novgorod

Нови-Сад г. Jug Novi Sad

Новокузнецк г. Vn Novokuznetsk

Новониколаевск г. aj. Vn Novonikolajevsk; vt. Новосибирск

Новороссийск г. Vn Novorossiisk

Новороссия ист. обл. Vn, Ukr Uus-Vene, Novo­rossija

Новосибирск г. Vn Novosibirsk; vrd. Ново­николаевск

Новые Гебриды о-ва aj. Oke Uus-Hebriidid; vt. Вануату

Новый Орлеан г. USA New Orleans

Новый Южный Уэльс штат Austrl Uus-Lõuna-Wales (New South Wales)

Норвегия Eur Norra (nr Norge, Noreg)

Норвежское море Eur Norra meri

Нордкап мыс Nr Nordkapp

Норидж г. Sbr Norwich

Норильск г. Vn Norilsk

Нормандия ист. обл. Pr Normandia (Nor­mandie)

Нормандские острова Sbr Kanalisaared (Channel Islands)

Норрланд ист. обл. Rts Norrland

Норрчёпинг г. Rts Norrköping

Нортамберленд графство Sbr Northumber­land

Нортгемптон г. Sbr Northampton

Норфолк графство Sbr, o. Oke Norfolk

Нос нп koh. Ee Nina (Tartumaal)

Ноттингем г. Sbr Nottingham

НСРА van. Eur (= Народная Социалисти­ческая Республика Албания); vt. Алба­ния

Нуакшот г. Mauritaania Nouakchott (pr; ar Nawākshūt)

Нубия ист. обл. Eg, Sud Nuubia (ar An-Nūbah)

Нуйа пгт Ee vt. Каркси-Нуйа

Нук г. Gröönimaa vt. Готхоб

Нукус г. Usb Nökis (karakalpaki)

Нумидия aj. Aafr Numiidia (lad Numidia)

Ньюарк г. USA Newark

Нью-Брансуик пров. Kan New Brunswick

Нью-Гэмпшир штат USA New Hampshire

Нью-Джерси штат USA New Jersey

Нью-Йорк г., штат USA New York

Ньюкасл г. Sbr Newcastle

Нью-Мексико штат USA New Mexico

Ньюпорт г. Sbr Newport (ingl; kõmri Casnewydd-ar-Wysg)

Ньюфаундленд о., пров. Kan Newfoundland

Ньяса оз. Aafr Njassa järv (ingl Nyasa, port Niassa); Malawi järv

Ньясаленд aj. Aafr Njassamaa (ingl Nyasa­land); vt. Малави

Нюрнберг г. Sks Nürnberg

Нярис р. Ld Neris


ОАЭ Aasia vt. Объединённые Арабские Эмираты

Общества острова Oke Seltsisaared (pr Îles de la Societé, polüneesia Totaiete)

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Aasia Araabia Ühendemiraadid, AÜE (ar Dawlat al-Imārāt al-‘Arabīyah al-Mut­tahidah)

Обь р. Vn Ob

Овернь ист. обл. Pr Auvergne

Огайо штат USA Ohio

Огненнaя Земля о. LAm Tulemaa (hisp Tierra del Fuego)

Оденсе г. Tn Odense

Одер р. Eur vt. Одра

Одесса г. Ukr Odessa

Одра (Одер) р. Eur Odra (Poolas, Tšehhis), Oder (Saksamaal)

Ока р. Vn Oka, Okaa

Океания Okeaania

Оклахома штат USA Oklahoma

Окленд г. UMer Auckland

Окленд г. USA Oakland

Оксфорд г. Sbr Oxford

Оленёк р. Vn Ölöön (jakuudi)

Оленье озеро Kan Reindeeri järv

Олешница нп koh. Ee Alajõe

Олимп гора Kr Ólympos, Olümpos

Олимпия г. Kr Olympía

Олтения ист. обл. Rum Olteenia (Oltenia), Väike-Valahhia van.

Ольборг г. Tn Ålborg, Aalborg

Ольстер пров. Iiri, Sbr Ulster (iiri Ulaidh)

Ольштын г. Pl Olsztyn

Оман Aasia Omaan (ar ‘Omān)

Омск г. Vn Omsk

Онега г., р. Vn Onega, Oneega van.

Онежское озеро, Онего Vn Äänisjärv, Oneega van.

Онтарио оз. Kan, USA, пров. Kan Ontario

Оран г. Alž Oran (Wahrān)

Оранжевая провинция LAV Oranje, Oranje provints

Оранжевая река LAV Oranje (afrikaani; ingl Orange)

Ораниенбаум г. aj. Vn Rambova (Oranienbaum); vt. Ломоносов

Орджоникидзе г. aj. Vn Ordžonikidze; vt. Владикавказ

Орегон штат USA Oregon

Орёл г. Vn Orjol

Оренбург Vn Orenburg

Орешек г. aj. Vn Pähkinälinna; vt. Петрокрепость

Орисса штат Ind Orissa (Uŗīsā)

Оркнейские острова Sbr Orkney saared

Орлеан г. Pr Orléans

Ору чг. Ee Oru

Орхус г. Tn Århus

Орша г. Vlg Orša

Осака г. Jpn Ōsaka

Освенцим г. Pl Oświęcim, Auschwitz (van. sks-pär.)

Осетия Gr, Vn Osseetia (ossedi Irõston)

Осло г. Nr Oslo

Осмуссаар о. Ee Osmussaar

Остенде г. Bel Oostende, Ostende (van. sks-pär.)

Остзейский край, Остзейские губернии, Остзее aj. Eur Balti kubermangud (Eestimaa, Liivimaa, Kuramaa)

Ост-Индия aj. Aasia Ida-India

Отепя г. Ee Otepää

Оттава г. Kan Ottawa

Оулу г., ляни Sm Oulu

Охотскoе море Aasia Ohhoota meri

Ош г. Kõrg


Павлодар г. Kas Pavlodar (kas Kereku)

Паданская низменность It Lombardia madalik, Po madalik (Pianura Padana)

Па-де-Кале пр. Eur Pas-de-Calais, Doveri väin

Падуя г. It Padova, Padua van.

Пайде г. Ee Paide

Пайдеский район van. Ee vt. Ярваский уезд

Пакистан Aasia Pakistan (urdu Pākistān)

Пакри о-ва Ee Pakri saared

Паланга г. Ld Palanga

Палау о-ва Oke Belau, Palau

Палдиски г. Ee Paldiski

Палермо г. It Palermo

Палестина Aasia Palestiina (ar Filasţīn)

Пальмира г. aj. Süüria Palmyra

Памир горн. сист. Aasia Pamiir, Pamiiri mäestik

Пампа геогр. обл. Arg Pampa

Панама г. Panama Panamá

Панама, Панама гос-во LAm Panama (hisp Panamá)

Панамский канал LAm Panama kanal

Пандивере возв. Ee Pandivere kõrgustik

Паневежис г. Ld Panevéžys

Паниковичи с. Vn/Ee Pankjavitsa

Паннония aj. Eur Pannoonia (lad Pannonia) (Rooma provints)

Папуа-Новая Гвинея Oke Paapua Uus-Guinea (ingl Papua New Guinea)

Парагвай LAm Paraguay

Парамарибо г. Suriname Paramaribo

Парана р. LAm Paraná

Париж г. Pr Pariis (Paris)

Парма г. It Parma

Парфия Aasia Partia (lad Parthia)

Пасxи оcтров Tšiili Lihavõttesaar (Isla de Pascua), Rapanui

Патагония геогр. обл. Arg Patagoonia (Patagonia)

Патна г. Ind Patna (Patnā)

Патры г. Kr Pátra, Pátrai

Пекин г. Hn Peking (Beijing)

Пелопоннес обл., п-ов Kr Pelopónnisos, Peloponnesos (vkr)

Пенджаб пров. Pak, штат Ind Pandžab (Panjāb), Punjab (ingl)

Пенза г. Vn Penza

Пеннинские горы Sbr Penniinid (Pennines)

Пенсильвания штат USA Pennsylvania

Пергам г. aj. Aasia Pergamon

Перемышль г. aj. Pl Przemyśl; vt. Пшемысль

Пермь г. Vn Perm

Пернов г. van. Ee Pärnu; vt. Пярну

Персидский залив Aasia Pärsia laht

Персия aj. Aasia Pärsia; vt. Иран

Перт Austrl Perth

Перу LAm Peruu (hisp Perú)

Перцовый берег Libeeria Piprarannik (Grain Coast)

Петеpбург г. Vn Peterburi; vt. Санкт-Петер­бург

Петергоф г. aj. Vn Peterhof; vt. Петро­дво­рец

Петроград г. aj. Vn Petrograd, Peterburi; vt. Санкт-Петербург

Петродворец г. Vn Petrodvorets; vrd. Петер­гоф

Петрозаводск г. Vn Petroskoi

Петрокрепость г. Vn Petrokrepost; vrd. Орешек, Шлиссельбург

Петропавловск г. Kas Petropavlovsk (kas Kõzõlžar)

Петропавловск-Камчатский г. Vn Petro­pav­lovsk-Kamtšatski

Петсеримаа уезд aj. Ee Petserimaa, Petseri maakond

Печ г. Ung Pécs

Печора р. Vn Petšora, Petšoora

Печоры г. Vn/Ee Petseri

Пешавар г. Pak Peshawar (Peshāwar)

Пиза г. It Pisa

Пийриссаар о. Ee Piirissaar

Пикардия ист. обл. Pr Picardie

Пимжа р. van. Ee Piusa jõgi

Пинд горы Kr Píndos

Пиpгос г. Kr Pýrgos

Пирей г. Kr Pireus (Peiraiás, vkr Peiraieus)

Пиренеи горн. сист. Eur Püreneed, Pürenee mäestik

Пиренейский полуостров Eur Pürenee poolsaar

Питер г. kõnek. Vn Piiter, Peterburi; vt. Санкт-Петербург

Питермарицбург г. LAV Pietermaritzburg

Питкэрн о. Oke Pitcairn

Питтсбург г. USA Pittsburgh

Пишпек г. aj. Kõrg Biškek, Pišpek; vt. Бишкек

Плимут г. Sbr Plymouth

Пловдив г. Bulg Plovdiv

Плоешти г. Rum Ploieşti

Пльзень г. Tš Plzeň, Pilsen (van sks-pär.)

Пномпень г. Kambodža Phnom Penh (Phnum Pénh)

ПНР van. Eur (= Польская Народная Республика); vt. Польша

По р. It Po

Поволжье г. Vn Volgamaa

Подгорица г. Jug Podgorica

Подветренные острова LAm Tuulealused saared (ingl Leeward Islands)

Подкаменная Тунгуска р. Vn Podkamennaja Tunguska, Kivine Tunguska

Подлясье ист. обл. Pl Podlasie, Podlaasia

Подмосковье Vn Moskvamaa, Moskva-lähe­da­sed alad

Подолия, Подолье ист. обл. Ukr Podoolia (Podillja)

Познань г. Pl Poznań

Полесье ист. обл. Eur Polesje (ukr Polissja, vlg Palesse)

Полинезия Oke Polüneesia

Полоцк г. Vlg Polatsk

Полтава г. Ukr Poltava, Poltaava

Польша Eur Poola (pl Polska)

Померания ист. обл. Eur Pommeri (sks Pommern, pl Pomorze); vrd. Поморье

Поморье ист. обл. Pl Pomorze, (Poola) Pommeri; vrd. Померания

Помпея г. aj. It Pompeji

Пондишери г. van. Ind vt. Путтуччери

Понтийские горы Trg Pontos (Kuzey Anadolu Dağlari), Pontose mäestik

Попокатепетль вулкан Mehh Popocatépetl

Пори г. Sm Pori

Порт-Артур г. Hn vt. Люйшунь

Порт-Луи г. Mauritius Port Louis

Порт-Морсби г. PUG Port Moresby

Портo-Ново г. Benin Porto-Novo

Порт-о-Пренс г. Haiti Port-au-Prince

Порт-оф-Спейн г. Trinidad ja Tobago Port of Spain

Порт-Саид г. Eg Port Said (Būr Sa‘īd)

Портсмут г. Sbr Portsmouth

Порту г. Port Porto

Порту-Алегри г. Bras Pôrto Alegre

Португалия Eur Portugal

Порхов г. Vn Porhov, Porkva

Поти г. Gr Phothi

Потсдам г. Sks Potsdam

Похьойс-Карьялa ляни Sm Põhja-Karjala (Pohjois-Karjalan lääni)

Прага г. Tš Praha

Прангли о. Ee Prangli

Прая г. Cabo Verde Praia

Предкавказье Eur Ees-Kaukaasia

Претория г. LAV Pretoria

Приазовье Ukr Aasovimaa

Приамурье Vn Amuurimaa

Прибайкалье Vn Baikalimaa

Прибалтика Eur Baltikum, Baltimaad, Balti riigid; Balti kubermangud aj. (Eestimaa, Liivimaa, Kuramaa); vt. Балтия

Приволжская возвышенность Vn Volga kõrgustik

Придвинье Vn Dvina-äärne, Dvina-äärsed alad

Приднестровье Mold Transnistria, Dnestri-äärne

Прикаспий Vn Kaspiamaa

Прикаспийская низменность Vn Kaspia madalik

Приладожье Vn Laadogamaa

Приморск Vn Primorsk, Koivisto (sm)

Приморский край, Приморье Vn Primorje (krai)

Принаровье Ee, Vn Narvamaa, Narva-tagune, Narva jõe äärsed alad

Принца Эдуарда остров о., пров. Kan Prints Edwardi saar (Prince Edward Island)

Приозёрск г. Vn Priozjorsk, Käkisalmi (sm)

Припять р. Eur Prõpjats (Valgevenes), Prõpjat (Ukrainas)

Причудская низменность Ee Peipsi-äärne madalik

Причудье Ee, Vn Peipsimaa, Peipsi-äärne, Peipsi-tagune (Venemaa poolel)

Приштина г. Jug Priština (alb Prishtina)

Прованс ист. обл. Pr Provence

Прокопьевск г. Vn Prokopjevsk

Проскуров г. aj. Ukr Proskuriv; vt. Хмель­ницкий

Пруссия aj. Eur Preisimaa (sks Preussen)

Псков г. Vn Pihkva

Псковское озеро Ee, Vn Pihkva järv

Пуату ист. обл. Pr Poitou

Пуна г. Ind Pune, Poona

Пусан г. Korea Vabariik Pusan

Путтуччери г. Ind Pondicherry (Puttuchcherī)

Пушкин г. Vn Puškin; vrd. Царское Село

Пуэрто-Рико гос-во, о. PAm Puerto Rico

Пхеньян г. Korea RDV Phjongjang, Phönjan van.

Пшемысль г. Pl Prszemyśl; vrd. Перемышль

Пылва г. Ee Põlva

Пылваский уезд Ee Põlvamaa, Põlva maa­kond

Пылтсамаа г. Ee Põltsamaa

Пьемонт обл. It Piemonte (maakond)

Пюсси г. Ee Püssi

Пюхтицкий монастырь Ee Kuremäe (Püh­tit­sa) klooster

Пяозеро оз. Vn Pääjärvi

Пярну г. Ee Pärnu

Пярнуский уезд Ee Pärnumaa, Pärnu maa­kond

Пярну-Яагупи пгт Ee Pärnu-Jaagupi

Пятигорск г. Vn Pjatigorsk


Pабат г. Mar Rabat (Ar-Ribāţ)

Равалпинди г. Pak Rawalpindi (Rāwalpindī)

Раджастхан штат Ind Rajasthan (Rājast­hān)

Раздан г., р. Arm Hrazdan

Раквере г. Ee Rakvere

Раквереский район van. Ee vt. Ляэне-Виру­ский уезд

Рамбуйе г. Pr Rambouillet

Рангун г. Birma Rangoon (Yangon), Ranguun; vrd. Янгоун

Рапла г. Ee Rapla

Раплаский уезд Ee Raplamaa, Rapla maakond

Раюша пос. koh. EE Raja (Jõgevamaal)

Ревель г. van. Ee Tallinn; vt. Таллинн

Режица г. aj. Lt Rēzekne, Räisaku; vt. Резекне

Резекне г. Lt Rēzekne; vrd. Режица

Рейкьявик г. Island Reykjavík

Реймс г. Pr Reims

Рейн р. Eur Rein (sks Rhein, holl Rijn, pr Rhin)

Рейнланд-Пфальц земля Sks Rheinland-Pfalz

Ресифи г. Bras Recife

Реюньон о. Aafr Réunion

Ржев г. Vn Ržev

Ривьера It, Pr Riviera; vrd. Лазурный берег

Рига г. Lt Riia (Rīga)

Риека г. Hrv Rijeka

Рижский залив Lt, Ee Liivi laht, Riia laht (lt Rīgas jūras līcis)

Рим г. It Rooma (Roma)

Рио-де-Жанейро г. Bras Rio de Janeiro

Риони р. Gr Rioni

Рованиеми г. Sm Rovaniemi

Ровно г. Ukr Rivne

Род-Айлeнд штат USA Rhode Island

Родезия aj. Aafr Rodeesia (ingl Rhodesia, praegu Sambia ja Zimbabwe)

Родопы горы Eur Rodope mäed (bulg Rodopi, kr Rodópi)

Родос о. Kr Ródos, Rhodos (vkr)

Рождества остров Austrl Jõulusaar (Christmas Island)

Рона р. Pr Rhône

Россия Eur, Aasia Venemaa, Vene; Российская Федерация Vene Föderatsioon

Ростов-на-Дону г. Vn Rostov Doni ääres, Doni-äärne Rostov

Росток г. Sks Rostock

Роттердам г. Holl Rotterdam

Рочино нп koh. Ee Rootsiküla (Tartumaal)

Руан г. Pr Rouen

Руанда Aafr Rwanda, Ruanda

Руб-аль-Хали пуст. SAr Rub al-Hali (Ar-Rub’ al-Khālī)

Рудные горы Eur Maagimäestik (sks Erzgebirge, Krušné Hory)

Руиена г. Lt Ruhja (Rūjiena)

Румелия ист. обл. Trg Rumeelia (Rumeli)

Румыния Eur Rumeenia (rum România)

Рур индустриальный район, р. Sks Ruhr, Ruhrimaa (Ruhrgebiet)

Рустави г. Gr Rusthavi

Русь aj. Eur Venemaa

Рухну о. Ee Ruhnu

Рыбинск г. Vn Rõbinsk

Рюкю (Нансей) о-ва Jpn Nansei saared, Riu­kiu (Ryūkyū) saared van.

Рязань г. Vn Rjazan

Ряпина г. Ee Räpina


Саар земля Sks Saarimaa (Saarland)

Саарбрюккен г. Sks Saarbrücken

Сааремаа о. Ee Saaremaa

Саареский уезд Ee Saaremaa, Saare maakond

Савойя ист. обл. Pr Savoia (Savoie)

Сайгон г. aj. Vietnam Saigon (Sai Gon); vt. Хошимин

Сайда г. Liibanon Saida (Şaydā), Sidon aj.

Сайма оз. Sm Saimaa, Saima

Сайменский канал Sm, Vn Saimaa kanal

Сакала возв. Ee Sakala kõrgustik

Саксония земля Sks Saksimaa (Sachsen)

Саксония-Анхальт земля Sks Saksi-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

Салаца р. Lt Salatsi jõgi (Salaca)

Салацгрива г. Lt Salatsi (Salacgrīva)

Салехард г. Vn Salehard (neenetsi Salja Harad)

Салоники, Салоники г. Kr Thessaloníki, Saloniki

Салпаусселькя гряда Sm Salpausselkä

Салуин р. Aasia Salween (Thanlwin Birmas), Saluen van.; Nu Jiang (Hiinas), Nag Qu (Tii­betis)

Сальвадор PAm El Salvador, Salvador

Самара г. Vn Samara, Samaara

Самария aj. Pal Samaaria (lad Samaria, hbr Shomeron)

Самарканд г. Usb Samarkand

Самоа о-ва Oke Samoa saared

Самос о. Kr Sámos

Сана г. Jeemen Sana (Şan‘ā’)

Санкт-Петербург г. Vn Peterburi; vrd. Ле-нинград, Петербург, Петроград, Питер

Сан-Марино Eur San Marino

Сан-Паулу г. Bras São Paulo

Сан-Сальвадор г. El Salvador San Salvador

Сан-Себастьян г. Hisp Donostia (baski), San Sebastián (hisp)

Санто-Доминго г. Dominikaani Santo Do­mingo

Сан-Томе и Принсипи Aafr São Tomé ja Príncipe

Сантьяго г. Tšiili Santiago

Сан-Франциско г. USA San Francisco

Сан-Хосе г. Costa Rica San José

Сан Хуан г. Puerto Rico San Juan

Саппоро г. Jpn Sapporo

Сарагоса г. Hisp Zaragoza, Saragossa van.

Сараево г. BH Sarajevo

Саранск г. Vn Saransk

Саратов г. Vn Saratov, Saraatov

Саргассово море PAm Sargasso meri

Сардиния о. It Sardiinia (Sardegna)

Сарема о. van. Ee vt. Сааремаа

Саскачеван пров., р. Kan Saskatchewan

Сатледж р. Aasia Sutlej (Satlaj Indias, Pakistanis), Langqên Kanbab (Tiibetis)

Саудовская Аравия Aasia Saudi Araabia (ar Al-‘Arabīyah as-Sa‘ūdīyah)

Саутгемптон г. Sbr Southampton

Сауэ г. Ee Saue

Саха (Якутия) Vn Sahha, Jakuutia

Сахалин о. Vn Sahhalin

Сахара пуст. Aafr Sahara

Сахель геогр. обл. Aafr. Sahel

Саяны горн. сист. Aasia Sajaanid

Свазиленд Aafr Svaasimaa (svaasi kaNgwa­ne, ingl Swaziland)

Сванетия ист. обл. Gr Svanethi

Свеаланд ист. обл. Rts Svealand

Свердловск г. aj. Vn Sverdlovsk; vt. Екатеринбург

Святого Георга пролив Iiri, Sbr Saint George’i väin

Святого Лаврентия залив, река Kan Saint Lawrence’i laht, väin

Святой Елены остров Aafr Saint Helena, Püha Helena saar

Севан оз. Arm Sevani järv

Севастополь г. Ukr Sevastopol, Sevastoopol

Севенны горы Pr Sevennid (Cévennes)

Северная Америка Põhja-Ameerika

Северная Дакота штат USA Põhja-Dakota (North Dakota)

Северная Двина р. Vn Põhja-Dvina

Северная Земля арх. Vn Severnaja Zemlja

Северная Ирландия Sbr Põhja-Iirimaa (Northern Ireland)

Северная Каролина штат USA Põhja-Carolina (North Carolina)

Северная Корея Aasia Põhja-Korea, Korea RDV; vrd. Корейская Народно-Демокра­тическая Республика

Северная Осетия Vn Põhja-Osseetia (osseedi Tsägat Irõston)

Северная Родезия aj. Aafr Põhja-Rodeesia (ingl Northern Rhodesia); vt. Замбия

Северное море Eur Põhjameri

Северный Кавказ Vn Põhja-Kaukaasia

Северный Ледовитый океан Põhja-Jäämeri

Северный Рейн-Вестфалия земля Sks Nordrhein-Westfalen, Põhja-Rein-Vestfaal

Северо-Восточная Земля о. Nr Teravmäed Kirdemaa (Nordaustlandet)

Северо-Западные территории Kan Loode­alad (Northwest Territories)

Северо-Казахстанская область Kas Põhja-Kasahstani oblast (Soltüstik Kazakstan)

Северо-Эстонское плато Ee Põhja-Eesti lavamaa

Северный Йемен aj. Aasia Põhja-Jeemen, Jeemeni AV; vt. Йемен

Севилья г. Hisp Sevilla

Сегед г. Ung Szeged

Сегозеро оз. Vn Seesjärvi

Сейшельские острова, Сейшелы Aafr Seišellid (pr Seychelles)

Семипалатинск г. Kas Semej, Semipalatinsk

Семиречье ист. обл. Kas etisu

Сена р. Pr Seine

Сенегал Aafr Senegal (pr Sénégal)

Сент-Винсент и Гренадины LAm Saint Vin­cent ja Grenadiinid

Сент-Кристофер и Невис LAm Saint Christopher ja Nevis, Saint Kitts ja Nevis (mitte­ametlikult)

Сент-Луис г. USA Saint Louis

Сент-Люсия гос-во, о. LAm Saint Lucia

Сербия Jug Serbia (Srbija)

Сергиев Посад г. Vn Sergijev Possad

Серпухов г. Vn Serpuhhov

Сескар о. Vn Seiskari

Сеул г. Korea Vabariik Soul, Söul van.

Сеута г. Aafr Ceuta

Сиам aj. Aasia Siiam; vt. Таиланд

Сиамский залив Aasia Siiami laht

Сиань г. Hn Xi’an

Сибирь Vn Siber

Сигулда г. Lt Sigulda

Сидней г. Austrl Sydney

Сидра (Большой Сирт) залив Liibüa Surti laht, Sidra laht van.

Сикким штат Ind Sikkim

Сикоку о. Jpn Shikoku, Šikoku van.

Силезия ист. обл. Eur Sileesia (pl Śląsk, Slezsko)

Силламяэ г. Ee Sillamäe

Симбирск г. Vn Simbirsk; vt. Ульяновск

Симферополь г. Ukr Simferopol, Simferoopol

Синайский полуостров Eg Siinai (Sīnā’)

Сингапур г., гос-во Aasia Singapur (malai Singa­pura, ingl Singapore)

Синд пров. Pak Sindh

Синди г. Ee Sindi

Синьцзян-Уйгурский автономный район Hn Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond

Сиракузы г. It Siracusa; Syracusae (lad), Sürakuusa aj.

Сирия Aasia Süüria (ar Sūrīyah)

Сихотэ-Алинь Vn Sihhote Alin (mägismaa)

Сицилия о. It Sitsiilia (Sicilia)

Сиэтл г. USA Seattle

Скагеррак пр. Eur Skagerrak

Скалистые горы PAm Kaljumäestik (ingl Rocky Mountains)

Скандинавия Eur Skandinaavia

Скандинавский полуостров Eur Skandi­naavia poolsaar

Скифия а. Eur Sküütia (lad Scythia)

Сконе ист. обл. Rts Skåne

Скопье г. Makedoonia Skopje

Сланцы г. Vn Slantsõ

Словакия Eur Slovakkia (slvk Slovensko)

Словения Eur Sloveenia (sloveenia Slovenija)

Смирна г. aj. Trg Smyrna (vkr); vt. Измир

Смоланд ист. обл.Rts Småland

Смоленск г. Vn Smolensk

СНГ vt Содружество Независимых Госу­дарств

Советск г. Vn Sovetsk, Tilsit aj.

Советский Союз aj. Eur, Aasia Nõukogude Liit, NSV Liit; vt. Союз Советских Социа­листических Республик

Содружество Независимых Государств (СНГ) Eur, Aasia Sõltumatute Riikide Ühendus, SRÜ

Соединённые Штаты Америки (США) PAm Ameerika Ühendriigid (ingl United States of America), USA

Сокотра о. Jeemen Sokotra (Suquţrā’)

Соломоновы острова Oke Saalomoni saared (ingl Solomon Islands)

Солсбери г. aj. Zimbabwe Salisbury; vt. Ха­раре

Сольнок г. Ung Szolnok

Сомали Aafr Somaalia (som Soomaaliya)

Сомпа чг. Ee Sompa

Сона р. Pr Saône

Сосница нп koh. Ee Pedaspää

София г. Bulg Sofia

Сояи г. Vn Sotši

Союз Советских Социалистических Рес­публик (СССР) aj. Eur, Aasia Nõu­kogude Sotsialistlike Vabariikide Liit, NSV Liit, NSVL; vrd. Советский Союз

Спарта г. Kr Sparta (Spárti); vrd. Лакедемон

Специя г. It La Spezia

Сплит г. Hrv Split

Спорады о-ва Kr Sporaadid (Sporádes)

СРВ Aasia (= Социалистическая Республика Вьетнам); vt. Вьетнам

Средиземное море Aafr, Eur Vahemeri

Средиземноморье, Средиземье Aafr, Eur Vahemeremaad

Срединный хребет Vn Kesk-Kamtšatka mäestik

Среднедунайская низменность Eur Kesk-Doonau madalik

Среднерусская возвышенность Vn Kesk-Vene Kõrgustik

Среднесибирское плоскогорье Vn Kesk-Siberi kiltmaa

Средняя Азия Aasia Kesk-Aasia

СРР van. Eur (= Социалистическая Рес­публика Румыния); vt. Румыния

СССР vt. Союз Советских Социалисти­че­ских Республик

Ставрополь г. Vn Stavropol; г. aj. vt. Тольятти

Ставрополье г. kõnek. Vn (= Ставрополь­ский край) Stavropoli krai

Сталинград г. aj. Vn Stalingrad; vt. Волго­град

Стамбул г. Trg Istanbul; vrd. Константи­нополь

Станислав г. aj. Ukr Stanislav; vt. Ивано-Франковск

Стара-Планина горы Bulg Stara Planina, Balkani mäed; vrd. Балканские горы

Старая Кастилия ист. обл. Hisp Vana-Kastiilia (Castilla la Vieja)

Степанакерт г. Asr Mägi-Karabahh Stephanakert (arm); vt. Ханкенди

Стеpлитамак г. Vn Stärletamak (baškiiri)

Стокгольм г. Rts Stockholm

Страна Басков, Баскония авт. обл. Hisp Baskimaa (baski Euskadi, hisp Vasconia)

Страсбур г. Pr Strasbourg

Стренчи г. Lt Strenči

Стучка г. aj. Lt Stučka; vt. Айзкраукле

Судан Aafr Sudaan (ar As-Sūdān)

Судеты горы Eur Sudeedid

Суздаль г. Vn Suzdal

Сукре г. Bol Sucre

Сулавеси о. Indon Sulawesi; vrd. Целебес

Суматра г. Indon Sumatra (Sumatera)

Сумгаит г. Asr Sumqayit

Сумы г. Ukr Sumõ

Сунгари р. Hn Songhua

Сурабая г. Indon Surabaya

Сургут г. Vn Surgut

Суринам LAm Suriname

Суррей графство Sbr Surrey

Сурхандарья р., обл. Usb Surhondarjo

Суссекс графство Sbr Sussex

Сууре-Яани г. Ee Suure-Jaani

Суур-Мунамяги гора Ee Suur Munamägi

Суффолк графство Sbr Suffolk

Сухуми г. Gr Suhhumi (abhaasi Akva, gr Sohhumi)

Суэц г. Eg Suess (As-Suways)

Суэцкий канал Eg Suessi kanal

СФРЮ van. Eur (= Социалистическая Федеративная Республика Югославия); vt. Югославия

США PAm (= Соединённые Штаты Аме­рики) USA

Сыктывкар г. Vn Sõktõvkar

Сырве п-ов Ee Sõrve poolsaar, Sõrvemaa

Сырдарьинская область Usb Sirdarjo oblast

Сырдарья р. Aasia Sõrdarja

Сыренец нп koh. Ee Vasknarva

Сычуань пров. Hn Sichuan

Сьерра-Леоне Aafr Sierra Leone

Сянган (Гонконг) г. Hn Xianggang, Hong­kong


Тавр горы Trg Taurus (Toroslar)

Таврида, Таврия aj. Ukr Tauria (Krimmi aja­looline nimi)

Таджикистан Aasia Tadžikistan (tadž Tadžikiston)

Таиланд Aasia Tai (tai Muang Thai)

Таити о. Oke Tahiti, Tahiiti van.

Тайвань о. Hn Taiwan, Taivan van.

Таймыр п-ов Vn Taimõr

Таймырский (Долгано-Ненецкий) авто­номный округ Vn Taimõri (Dolgaani-Nee­netsi) autonoomne ringkond

Тайюань г. Hn Taiyuan

Такла-Макан пуст. Hn Taklimakan, Takla-Ma­kan van.

Талды-Курган г. Kas Taldõkorgan

Таллинн г. Ee Tallinn

Талсы г. Lt Talsi

Тамбов г. Vn Tambov

Тамилнад штат Ind Tamil Nadu (Tamil Nādu)

Тампере г. Sm Tampere

Тамсалу пгт Ee Tamsalu

Тананариве г. aj. Madagaskar Antananarivo, Tananarive; vt. Антананариву

Танганьика оз. Aafr Tanganyika, Tanganjika van.

Танжер г. Mar Tanger (Ţanjah)

Тaнзания Aafr Tansaania (suahiili, ingl Tanzania)

Тапа г. Ee Tapa

Таранто г. It Taranto

Тарту г. Ee Tartu

Тартуский уезд Ee Tartumaa, Tartu maakond

Тасмания о., штат Austrl Tasmaania (Tasmania)

Тасманово море Oke Tasmani meri

Татарский пролив Vn Tatari väin

Татарстан, Татария Vn Tatarstan, Tatarimaa

Татры горы Eur Tatra mäestik, Tatra

Таурaге г. Ld Tauragė

Тахо р. Hisp vt. Тежу

Ташауз г. Turkm Dašhovuz

Ташкент г. Usb Taškent (Toškent)

Тбилиси г. Gr Thbilisi, Tbilisi

Тверь г. Vn Tver

Тебриз г. Iraan Tabrīz, Täbris van.

Тегеран г. Iraan Teheran (Tehrān)

Тегусигальпа г. Honduras Tegucigalpa

Тежу ахо) p. Eur Tejo (Portugalis), Tajo (Hispaanias)

Тель-Авив г. Iisrael Tel Aviv

Темза р. Sbr Thames

Теннесси р., штат USA Tennessee

Тёплое озеро Ee, Vn Lämmijärv

Терек р. Vn, Gr Terek, Thergi (Gruusias)

Термез г. Usb Termiz

Тернополь г. Ukr Ternopil

Техас штат USA Texas

Тибет Hn Tiibet (tiibeti Boiyü, hn Xizang)

Тибр р. It Tevere, Tiber aj.

Тивериадское озеро Iisrael, Süüria Kinnereti järv, Kenetsareti või Genezarethi järv, Tiberiase järv, Kalilea järv piib.

Тиверия, Тивериада aj., г. Iisrael Teverya, Tiberias aj.

Тигина г. Mold Tighina

Тигр р. Aasia Tigris (ar Dijlah, trg Dicle)

Тимишоара г. Rum Timişoara, Temesvár (ung)

Тиморское море Austrl, Indon Timori meri

Тирана г. Alb Tirana, Tiranë

Тирасполь г. Mold Tiraspol

Тироль земля Aus Tirool (Tirol)

Тирренское море Eur Türreeni meri

Тиса р. Eur Tisza (Ungaris), Tõssa (Ukrainas), Tisa (Jugoslaavias)

Титикака оз. Peruu, Bol Titicaca

Титоград г. aj. Jug Titograd; vt. Подгорица

Тифлис г. aj. Gr Thbilisi; vt. Тбилиси

Тихвин г. Vn Tihvin

Тихий океан Vaikne ookean

Тихотка нп koh. Ee Tiheda

Тобол р. Vn, Kas Tobol, Tobõl (Kasahstanis)

Тобольск г. Vn Tobolsk

Того Aafr Togo

Токелау (Юнион) о-ва Oke Tokelau saared

Токио г. Jpn Tōkyō, Tokio

Тольятти г. Vn Togliatti; vrd. Ставрополь

Томбукту г. Mali Tombouctou, Timbuktu aj.

Томск г. Vn Tomsk

Тонга гос-во Oke Tonga

Тонга (Дружбы) о-ва Oke Tonga saared

Тонкин ист. обл. Vietnam Băc Bô, Tongking aj.

Тоомпеa чг. Ee Toompea

Тоотси пгт Ee Tootsi

Топозеро оз. Vn Tuoppajärvi

Торонто г. Kan Toronto

Торсхавн г. Fäärid Tórshavn

Тоскана обл. It Toscana (maakond), Toskaana van.

Трабзон г. Trg Trabzon; vrd. Трапезунд

Трансвааль пров. LAV Transvaal

Трансгималаи горн. сист. van. Hn vt. Гангдисе

Трансильвания ист. обл. Rum Transilvaania (rum Ardeal, ung Erdély)

Трансиордания aj. Aasia Transjordaania; vt. Иордания

Транскей LAV Transkei

Трапезунд г. aj. Trg Trapezus; vt. Трабзон

Трентино-Альто-Адидже обл. It Trentino-Alto Adige (maakond)

Тренто г. It Trento

Тривандрам г. Ind Trivandrum (Tiruvanan­tapuram)

Триест г. It Trieste

Тринидад и Тобаго LAm Trinidad ja Tobago

Триполи г. Liibanon, Liibüa Tripoli (Ţarā­bulus)

Триполитания ист. обл. Liibüa Tripolitaania (ar Ţarābulus)

Трипура штат Ind Tripura (Tripurā)

Тронхейм г. Nr Trondheim

Троя г. aj. Trg Trooja (vkr Troia, Ilios, Ilion)

Туамоту о-ва Oke Tuamotu saared

Тува Vn aj. Tuva (tuva Tõva); vt. Тыва

Тувалу гос-во, о-ва Oke Tuvalu

Тула г. Vn Tula, Tuula

Тулон г. Pr Toulon

Тулуза г. Pr Toulouse

Тунис г. Tun Tunis (Tūnis)

Тунис гос-во Aafr Tuneesia (ar Tūnis)

Тур г. Pr Tours

Тура пгт Vn Tura

Тургай г., р. Kas Torgaj

Турен ист. обл. Pr Touraine

Турин г. It Torino

Туркестан г. Kas Türkistan

Туркестан ист. обл. Aasia Turkestan

Туркменистан, Туркмения Aasia Turkmee­nia (turkm Türkmenistan)

Турку г. Turu (sm Turku, rts Åbo)

Турция Sm Aasia, Eur Türgi (trg Türkiye)

Тхимпху г. Bhutan Thimbu

Тыва Vn Tõva; vrd Тува

Тырва г. Ee Tõrva

Тыргу-Муреш г. Rum Tîrgu Mureş, Maros­vásárhely (ung)

Тэгу г. Korea Vabariik Tägu, Tegu

Тюмень г. Vn Tjumen

Тюри г. Ee Türi

Тюрингия земля Sks Tüüringi (Thüringen)

Тяньцзинь г. Hn Tianjin, Tientsin van.


Уагадугу г. Burkina Faso Ouagadougou

Убанги р. Aafr Oubangui, Ubangi (Zaires)

Уганда Aafr Uganda

Удмуртия Vn Udmurtia (udmurdi Udmurt šajer), Udmurdimaa

Ужгород г. Ukr Užgorod

Узбекистан Aasia Usbekistan (usb Uzbekis­ton)

Уилтшир графство Sbr Wiltshire

Укмерге г. Ld Ukmergė

Украина Eur Ukraina

Улан-Батор г. Mong Ulaanbaatar

Улан-Удэ г. Vn Ulaan Üde (burjaadi)

Ульяновск г. Vn Uljanovsk; vrd. Симбирск

Умбрия обл. It Umbria (maakond)

Умео г. Rts Umeå

Уорик г. Sbr Warwick

Уппсала г. Rts Uppsala

Урал горн. сист. Vn, Kas Uural, Uurali mäestik, Uraal van.

Урал р. Vn, Kas Uural, Uurali jõgi, ajõk (Kasahstanis)

Уральск г. Kas Oral

Урарту aj. Aasia Urartu

Ургенч г. Usb Urgantš

Урмия оз. Iraan Urmia (Orūmīyeh)

Уругвай гос-во, р. LAm Uruguay

Урумчи г. Hn Ürümqi, Urumtši van.

Уссури р. Vn, Hn Ussuuri (hn Wusuli Jiang)

Усть-Илимск г. Vn Ust-Ilimsk

Усть-Каменогорск г. Kas Öskemen

Усть-Нарва г. van. Ee vt. Нарва-Йыэсуу

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ Vn Ust-Orda Burjaadi autonoomne ringkond

Утрехт г. Holl Utrecht

Уттар-Прадеш штат Ind Uttar Pradesh

Уусимаа ляни Sm Uusimaa (Uudenmaan lääni)

Уфа г. Vn Ufa (baškiiri Öfö), Ufaa

Ухань г. Hn Wuhan

Ухта г. Vn Uhta (komi Ukva)

Уэдделла море Ant Weddelli meri

Уэльс Sbr Wales (kõmri Cymru)


Фарерские острова, Фареры Eur Fääri saared (fääri Føroyar)

Федеративная Республика Германия (ФРГ) Eur Saksamaa Liitvabariik (sks Bun­desrepublik Deutschland), Lääne-Saksamaa aj. (enne Saksamaa taasühendamist); vt. Германия

Феллин г. van. Ee Viljandi; vt. Вильянди

Феникс о-ва Kiribati Fööniksisaared (ingl Phoenix Islands)

Феодосия г. Ukr Feodossija

Фергана г. Usb Fargona

Фермопилы горный проход Kr Thermopýlai, Termopüülid

Фессалия обл. Kr Tessaalia (Thessalía) (piir­kond)

Фивы г. aj. Eg Teeba

Фивы г. Kr Teeba (Thíva, Thívai, vkr Thebai)

Фиджи гос-во, о-ва Oke Fidži (ingl Fjij, fidži Fiti)

Филадельфия г. USA Philadelphia

Филиппины Aasia Filipiinid (tagali Pilipinas, ingl Philippines)

Финикия aj. Aasia Foiniikia

Финикс г. USA Phoenix

Финляндия Eur Soome (sm Suomi, rts Finland)

Финский залив Eur Soome laht

Фландрия Bel, Pr Flandria (flaami Vlaan­deren, pr Flandre)

Флоренция г. It Firenze

Флорида п-ов, штат USA Florida

Фокида ном Kr Fokída, Phokis (vkr)

Фолклендские (Мальвинские) острова LAm Falklandi (Malviini) saared

Форарльберг земля Aus Vorarlberg

Формоза о. aj. Hn Taiwan, Formoosa van.

Фрайбург г. Sks Freiburg

Фракия ист. обл. Eur Traakia (kr Thráki, trg Trakya)

Франкония ист. обл. Sks Frangimaa (Franken)

Франкфурт-на-Майне г. Sks Frankfurt Maini ääres (Frankfurt am Main, Frankfurt/Main), Maini-äärne Frankfurt

Франкфурт-на-Одере г. Sks Frankfurt Oderi ääres (Frankfurt/Oder), Oderi-äärne Frankfurt

Франция Eur Prantsusmaa (pr France)

Франш-Конте ист. oбл. Pr Franche-Comté

ФРГ Eur (= Федеративная Республика Германия); vt. Германия

Фригия aj. Aasia Früügia (lad Phrygia)

Фризские острова Holl, Sks, Tn Friisi saared

Фрисландия пров. Holl Friisimaa (holl Friesland, friisi Fryslân)

Фритаун г. Sierra Leone Freetown

Фриули-Венеция-Джулия обл. It Friuli-Venezia Giulia (maakond)

Фрунзе г. aj. Kõrg Frunze; vt. Бишкек

Фтиотида ном Kr Fthiótida, Phthiotis (vkr)

Фудзиями вулкан Jpn Fuji, Fudžijama van.

Фюн о. Tn Fyn


Хаанья возв. Ee Haanja kõrgustik

Хаапсалу г. Ee Haapsalu

Хаапсалуский район van. Ee vt. Ляэнеский уезд

Хабаровск г. Vn Habarovsk

Хайдарабад г. Ind Hyderabad (Haidarābādu)

Хайдельберг г. Sks Heidelberg

Хайльбронн г. Sks Heilbronn

Хайнань о. Hn Hainan

Хайфа г. Iisrael Haifa (Hefa)

Хайфон г. Vietnam Hai Phong

Хакасия Vn Hakassia

Халдея aj. Aasia Kaldea

Халеб (Алеппо) г. Süüria Haleb (Halab), Aleppo van.

Халкидики п-ов Kr Chalkidikí

Халл г. Sbr vt. Гулль

Хальмг Тангч Vn vt. Калмыкия

Ханаан aj. Aasia Kaanan

Ханкенди г. Asr Mägi-Karabahh Xankändi (asr); vrd. Степанакерт

Ханой г. Vietnam Hanoi (Ha Nôi)

Ханты-Мансийский автономный округ Vn Handi-Mansi autonoomne ringkond

Хараре г. Zimbabwe Harare

Хабрин г. Hn Harbin, Harbiin van.

Харлем г. Holl Haarlem

Хартум г. Sud Hartum (Al-Kharţūm)

Хартфорд г. Sbr Hertford

Харьков г. Ukr Harkiv, Harkov (vn-pär.)

Харьюский уезд Ee Harjumaa, Harju maa­kond

Харьяна штат Ind Haryana (Hariyānā)

Хеврон г. aj. Pal Hebron; vt. Эль-Халиль

Хельсинки г. Sm Helsingi (sm Helsinki, rts Helsingfors)

Хемниц г. Sks Chemnitz

Херсон г. Ukr Herson

Хибины горы Vn Hibiinid

Хива г. Usb Hiva, Hiiva van.

Хиджаз пров. SAr Hidžaz (Al-Hijāz)

Хийумаа о. Ee Hiiumaa

Хийуский уезд Ee Hiiumaa, Hiiu maakond

Химачал-Прадеш штат Ind Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh)

Хиос о. Kr Chíos

Хиросима г. Jpn Hiroshima

Хиума о. van. Ee vt. Хийумаа

Хмельницкий г. Ukr Hmelnõtski; vrd. Про­ску­ров

Ходжент г. aj. Tadž Hudžand; vt. Худжанд

Хоккайдо о. Jpn Hokkaido

Хонсю о. Jpn Honshū, Honšiu van.

Хорватия Eur Horvaatia (hrv Hrvatska), Kroaatia (lad-pär.)

Хорезм Usb Horazm

Хорог г. Tadž Horug

Хошимин г. Vietnam Hô Chi Minh (täielik nimi Thanh Phô Hô Chi Minh); vrd. Сайгон

Хуанхэ р. Hn Huang He

Худжанд г. Tadž Hudžand; vrd. Ходжент, Ленинабад

Хух-Хото г. Hn Hôhhot

Хьюстон г. USA Houston

Хэйлунцзян пров. Hn Heilongjiang

Хяме ляни Sm Häme (Hämeen lääni)

Хямеэнлинна г. Sm Hämeenlinna


ЦАР Aafr vt. Центральноафриканская Рес­публика

Царицын г. aj. Vn Tsaritsõn; vt. Волгоград

Царское Село aj. Vn Tsarskoje Selo; vt. Пушкин

Царьград г . aj. Konstantinoopol; vt. Стамбул

Цейлон о. aj. Aasia Tseilon (ingl Ceylon); vt. Шри-Ланка

Целебес о. van. Aasia vt. Сулавеси

Целиноград г. aj. Kas Tselinograd, Karaötkel; vt. Акмола

Центральная Америка Kesk-Ameerika

Центральная Европа Eur Kesk-Euroopa

Центральная Кордильера горы Hisp Kesk-Kordiljeerid (Cordillera Central)

Центральноафриканская Республика (ЦАР) Aafr Kesk-Aafrika Vabariik (pr République centrafricaine), KAV

Центральный массив Pr Keskmassiiv (Massif Central)

Цесис г. Lt Cēsis, Võnnu

Циндао г. Hn Qingdao

Цинхай пров. Hn Qinghai

Цинциннати г. USA Cincinnati

Цицикар г. Hn Qiqihar, Tsitsikar van.

Цхинвали г. Gr Tshinvali

Цюрих г. Šv Zürich


Чад гос-во Aafr Tšaad (pr Tchad)

Чад оз. Aafr Tšaadi järv (pr lac Tchad, ingl Lake Chad)

Чандигарх г. Ind Chandigarh (Chandīgarh)

Чанцзян р. Hn vt. Янцзы

Чанчунь г. Hn Changchun

Чарджоу г. Turkm Tšärdžev

Чебоксары г. Vn Tšeboksarõ (tšuvaši Šupaš­kar)

Чеджудо о. Korea Vabariik Tšedžu, Tšedžudo

Челябинск г. Vn Tšeljabinsk

Червонная Русь aj. Ukr Puna-Vene, Galiitsia; vt. Галиция

Череповец г. Vn Tšerepovets

Черкассы г. Ukr Tšerkassõ

Черкесия ист. обл. Vn Tšerkessimaa

Черкесск г. Vn Tšerkessk

Чёрна нп koh. Ee Mustvee; vt. Муствеэ

Чернигов г. Ukr Tšernigiv

Чернобыль г. Ukr Tšornobõl

Черновцы г. Ukr Tšernivtsi

Черногория Jug Montenegro (Crna Gora), Tšernogooria (vn-pär.)

Чёрное море Aasia, Eur Must meri

Черноземье Vn Mustmullavöönd

Черняховск г. Vn Tšernjahhovsk, Insterburg aj.

Чехия гос-во Eur Tšehhi ( Česko); Tšehhi­maa; vt. Чешская Республика

Чехия ист. обл. Tš Čechy (), Tšehhi, Böömi­maa (sks-pär.); vrd. Богемия

Чехословакия aj. Eur Tšehhoslovakkia (tš, slvk Československo)

Чечено-Ингушетия aj. Vn Tšetšeeni-Ingu­ši­maa; vt. Ингушетия, Чечня

Чечня Vn Tšetšeenimaa (tšetšeeni Nohtšijtšö)

Чешир графство Sbr Cheshire

Чешская Республика Eur Tšehhi Vabariik ( Česká republika); vrd. Чехия

Чешский Лес горы Eur Tšehhi mets ( Český les, sks Böhmerwald)

Чикаго г. USA Chicago

Чили LAm Tšiili (hisp Chile)

Чимкент г. Kas Šõmkent

Чита г. Vn Tšita

ЧСФР aj. Eur (= Чешская и Словацкая Феде­ративная Республика) Tšehhi ja Slovaki Liitvabariik, TSLV

ЧССР van. Eur (= Чехословацкая Социа­лис­тическая Республика); vt. Чехословакия

Чувашия Vn Tšuvašimaa (tšuvaši Tšõvaš ser­šõve), Tšuvaššia

Чудское озеpо Ee, Vn Peipsi järv

Чукотка п-ов Vn Tšukotka, Tšuktši poolsaar

Чукотка окpуг Vn Tšuktšimaa

Чукотское море Vn Tšuktši meri

Чунцин г. Hn Chongqing

Чэнду г. Hn Chengdu


Шампань ист. обл. Pr Champagne

Шанхай г. Hn Shanghai, Šanghai van.

Шатт-эль-Араб р. Iraak, Iraan Šatt al-Arab (ar Shaţţ al-‘Arab)

Швабия ист. обл. Sks Švaabimaa (Schwaben)

Шварцвальд горы Sks Schwarzwald

Швейцария Eur Šveits (sks Schweiz, pr Suisse, it Svizzera, retoromaani Svizera), Helveetsia (lad-pär.)

Шверин г. Sks Schwerin

Швеция Eur Rootsi (rts Sverige)

Шевченко г. aj. Kas Ševtšenko; vt. Актау

Шеки г. Asr Säki

Шельда р. Eur Schelde (Hollandis, Belgias), Escaut (Prantsusmaal)

Шербур г. Pr Cherbourg

Шетландские острова Sbr Shetlandi saared

Шеффилд г. Sbr Sheffield

Шилуте г. Ld Šilutė

Шираз г. Iraan Shīrāz, Širaz

Шлезвиг-Гольштейн земля Sks Schleswig-Holstein

Шлиссельбург г. aj. Vn Schlüsselburg, Pähkinälinna; vt. Петрокрепость

Шотландия Sbr Šotimaa (Scotland)

Шпицберген о-ва Nr Teravmäed (nr Svalbard, eeskätt haldusüksuse tähenduses)

Шри-Ланка гос-во, о. Aasia Sri Lanka (singali Srī Lankāwa, tamili Ilankai)

Штирия земля Aus Steiermark

Штральзунд г. Sks Stralsund

Штутгарт г. Sks Stuttgart

Шумер aj. Aasia Sumer

Шэньян (Мукден) г. Hn Shenyang, Mukden aj.

Шяуляй г. Ld Šiauliai


Щецин г. Pl Szczecin, Stettin (van. sks-pär.)


Эвбея о. Kr Évvoia, Euboia (vkr)

Эвенкия Vn Evengimaa

Эверест гора van. Hn, Nepal vt. Джомо­лунгма

Эгейское море Kr, Trg Egeuse meri (kr Aigaîo pélagos, trg Ege denizi)

Эдинбург г. Sbr Edinburgh

Эдирне г. Trg Edirne; vrd. Адрианополь

Эдмонтон г. Kan Edmonton

Эзель о. van. Ee Saaremaa; vt. Сааремаа

Эйвон графство Sbr Avon

Эйр оз. Austrl Eyre

Эйсселмeр залив Holl IJsselmeer

Эквадор LAm Ecuador

Экваториальная Гвинея Aafr Ekvatoriaal-Guinea (hisp Guinea Ecuatorial)

Эланд о. Rts Öland

Элва г. Ee Elva

Элида ном Kr Ileía, Elis (vkr)

Элиста, Элиста г. Vn Elista (kalmõki Elst)

Эллада aj. Eur Hellas, Kreeka; vt. Греция

Эллис о-ва aj. Oke Ellice’i saared; vt. Тувалу

Элсмир о. Kan Ellesmere

Эльба о. It Elba

Эльба р. Eur Elbe (Saksamaal), Labe (Tšehhis)

Эльблонг г. Pl Elbląg

Эльбрус гора Vn Elbrus

Эльбурс хр. Iraan Alborz, Elburs

Эль-Гиза г. Eg Giza (Al-Jīzah)

Эльзас ист. обл. Pr Alsace, Elsass (sks-pär.)

Эль-Кувейт г. Kuveit Kuveit (Al-Kuwayt)

Эль-Халиль (Хеврон) г. Pal Halil (ar Al-Khalīl, hbr Hevron), Hebron piib.

Эль-Хуфуф г. SAr Hufuf (Al-Hufūf)

Эмайыги р. Ee Emajõgi

Эмба р. Kas em, Emba

Эмилия-Романья обл. It Emilia Romagna (maakond)

Эно пров. Bel Hainaut

Эпир обл. Kr Ípeiros (piirkond), Epeiros (vkr)

Эргеме нп Lt Härgmäe (Ērģeme)

Эребру г. Rts Örebro

Эресунн (Зунд) пр. Eur Sund (tn Øresund, rts Öresund)

Эри оз. Kan, USA Erie järv

Эривань г. aj. Arm Jerevan; vt. Ереван

Эритрея Aafr Eritrea

Эр-Рияд г. SAr Er-Rijad (Ar-Riyād)

Эрфурт г. Sks Erfurt

Эскишехир г. Trg Eskişehir

Эссекс графство Sbr Essex

Эссен г. Sks Essen

Эстляндия aj. Ee Eestimaa (kubermang)

Эстония Eur Eesti; Эстонская Республика Eesti Vabariik

Эстремадура авт. обл. Hisp Extremadura

Эстремадура пров. Port Estremadura

Этна вулкан It Etna

Этолия иcт. обл. Kr Aitoolia (Aitolía)

Этрурия ист. обл. It Etruria, Etruuria

Эфес г. aj. Trg Ephesos (vkr)

Эфиопия Aafr Etioopia (amhari Ityopya)


ЮАР Aafr vt. Южно-Африканская Респуб­лика

Ювяcкюля г. van. Sm vt. Йювяскюля

Юго-Западная Африка aj. Aafr Edela-Aafri­ka (ingl South West Africa); vt. Намибия

Югославия Eur Jugoslaavia (serbia Jugosla­vija)

Южная Австралия штат Austrl Lõuna-Austraalia (South Australia)

Южная Америка Lõuna-Ameerika

Южная Геогрия о. LAm Lõuna-Georgia (ingl South Georgia)

Южная Дакота штат USA Lõuna-Dakota (South Dakota)

Южная Каролина штат USA Lõuna-Carolina (South Carolina)

Южная Корея Aasia Lõuna-Korea, Ko­­rea Vabariik; vt. Корейская Республика

Южная Осетия Gr Lõuna-Osseetia (osseedi Hussar Irõston, gr Samhreth Osethi)

Южная Родезия aj. Aafr Lõuna-Rodeesia (ingl Southern Rhodesia); vt. Зимбабве

Южно-Африканская Республика (ЮАР) Aafr Lõuna-Aafrika Vabariik (afrikaani Re­publiek van Suid-Afrika, ingl Republic of South Africa), LAV

Южно-Китайское море Aasia Lõuna-Hiina meri

Южно-Сахалинск г. Vn Južno-Sahhalinsk

Южные Сандвичевы острова LAm Lõuna-Sandwichi saared (ingl South Sandwich Islands)

Южные Шетландские острова Ant Lõuna-Shetlandi saared

Южный Буг р. Ukr Lõuna-Bug (Pivdennõi Bug)

Южный Йемен aj. Aasia Lõuna-Jeemen, Jeemeni DRV; vt. Йемен

Южный океан Lõuna-Jäämeri

Юзовка г. aj. Ukr Juzivka; vt. Донецк

Юкатан п-ов Mehh Yucatán

Юкон р., терр. Kan Yukon

Юлемисте оз. Ee Ülemiste järv

Юньнань пров. Hn Yunnan

Юра горы Eur Juura (pr Jura)

Юрмала г. Lt Jūrmala

Юрьев г. van. Ee Tartu; vt. Тарту

Юта штат USA Utah

Ютландия п-ов Tn Jüütimaa (Jylland), Jüüti poolsaar


Ява о. Indon Jaava (Jawa)

Якутия Vn Jakuutia (jakuudi Sahha sire); vt. Саха

Якутск г. Vn Jakutsk

Ялта г. Ukr Jalta

Ям ихтица), Ямская нп koh. Ee Jaama (Virumaal), Vihtse van.

Ямайка гос-во, о. PAm Jamaica, Jamaika van.

Ямал п-ов Vn Jamal

Ямало-Ненецкий автономный округ Vn Jamali Neenetsi autonoomne ringkond

Ямбург г. aj. Vn Jamburg, Jaama (vadjapär.); vt. Кингисепп

Ямусукро г. Côte d’Ivoire Yamoussoukro

Яна р. Vn Djaangō (jakuudi)

Янгоун г. Birma Yangon, Rangoon; vrd. Рангун

Янина г. Kr Ioánnina

Янцзы (Чанцзян) р. Hn Jangtse (Chang Jiang)

Япония Aasia Jaapan (jpn Nihon, Nippon)

Японское море Aasia Jaapani meri

Ярваканди пгт Ee Järvakandi

Ярваский уезд Ee Järvamaa, Järva maakond

Ярославль г. Vn Jaroslavl

Яссы г. Rum Iaşi

Яунде г. Kamerun Yaoundé

Яффа г. Iisrael Yafo, Jaffa van., Jaahvo või Joppe piib.


ASTRONOOMILISI NIMETUSI
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

KOOSTANUD ELLI RIIKOJA JA HELGA LAASI
СОСТАВИЛИ ЭЛЛИ РИЙКОЯ И ХЕЛЬГА ЛААЗИ

Алголь

Algol (muutlik kolmiktäht Perseuse tähtkujus)

Альгена

Alhena (kaksiktäht Kaksikute tähtkujus)

Альдебаран

Aldebaran (hele kolmiktäht Sõnni tähtkujus)

Алькор

Alcor (täht Suure Vankri tähtkujus)

Альтаир

Altair (heledaim täht Kotka tähtkujus)

Альциона

Alcyone (heledaim täht Plejaadide täherühmas)

Амальтея

Amaltheia (planeet Jupiteri kaaslane)

Андромеда

Andromeeda (lad Andromeda, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Андромеды туманность

Andromeeda tähesüsteem (Andromeeda udu) (Galaktika sõsarsüsteem)

Антарес

Antares (hele kaksiktäht Skorpioni tähtkujus)

Ариэль

Ariel (planeet Uraani kaaslane)

Арктур

Arcturus (kollakas hiidtäht Karjuse tähtkujus)

Ахернар

Achernar (täht Eridanuse tähtkujus)

Беллатрикс

Bellatrix (sinine hiidtäht Orioni tähtkujus)

Близнецы

Kaksikud (lad Gemini, sodiaaki kuuluv tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Большая Медведица

Suur vanker (ka Suur Karu) (lad Ursa Major, rhvk Odamus, Odava, Vana Vanker, Taevavanker, Taevapaarid, Rootsi Karu, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Большой Пёс

Suur Peni (lad Canis Major, tähtkuju taeva põhjapoolkeral Linnutee vöös)

Вега

Veega (hele täht Lüüra tähtkujus)

Венера

Veenus (lad Venus, rhvk Koidutäht, Ehatäht, Päikesest kauguselt teine Päikesesüsteemi planeet)

Веста

Vesta (heledaim väikeplaneet)

Весы

Kaalud (lad Libra, sodiaaki kuuluv tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Водолей

Veevalaja (lad Aquarius, rhvk Kolm­kanda, Kerikand, sodiaaki kuuluv täht­kuju taevaekvaatoril)

Возничий

Veomees (lad Auriga, rhvk Jõulutähed, tähtkuju taeva põhjapoolkeral Linnutee vöös)

Волк

Hunt (lad Lupus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Волопас

Karjane (lad Bootes, rhvk Karikas, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Волосы Вероники

Berenike Juuksed (lad Coma Berenices, rhvk Hernekahl, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Ворон

Kaaren (lad Corvus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Галактика

Galaktika (rhvk Linnutee, tähesüsteem, millesse kuulub Päike)

Ганимед

Ganymedes (planeet Jupiteri kaaslane)

Гемма

Gemma (kaksiktäht Põhjakrooni tähtkujus)

Геркулес

Herkules (lad Hercules, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Гидра

Hüdra (lad Hydra, rhvk Suur Look, tähtkuju taevaekvaatori lõunapoolsel küljel)

Гиперион

Hyperion (planeet Saturni kaaslane)

Голубь

Tuvi (lad Columba, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Гончие Псы

Jahipenid (lad Canes Venatici, rhvk Hernekahl, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Дева

Neitsi (lad Virgo, sodiaaki kuuluv tähtkuju taevaekvaatoril)

Деймос

Deimos (planeet Marsi väiksem ja kaugem kaaslane)

Дельфин

Delfiin (lad Delphinus, rhvk Väike Rist, Noa Laev, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Денеб

Deneb (rhvk Küünlakuu Täht, heledaim täht Luige tähtkujus)

Денебола

Denebola (muutlik täht Lõvi tähtkujus)

Диона

Dione (planeet Saturni kaaslane)

Дракон

Lohe (lad Draco, rhvk Põhjamadu, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Европа

Europa (planeet Jupiteri kaaslane)

Единорог

Ükssarvik (lad Monoceros, tähtkuju taevaekvaatoril Linnutee vöös)

Жертвенник

Altar (lad Ara, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Живописец

Maalija (lad Pictor, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Жираф

Kaelkirjak (lad Camelopardalis, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Журавль

Kurg (lad Grus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Заяц

Jänes (lad Lepus, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Земля

Maa (lad Terra, Päikesest kauguselt kolmas Päikesesüsteemi planeet)

Змееносец

Maokandja (lad Ophiuchus, tähtkuju taevaekvaatoril Linnutee vöös)

Змея

Madu (lad Serpens, kahest osast koosnev tähtkuju taevaekvaatoril)

Золотая Рыба

Kuldkala (lad Dorado, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Икар

Ikarus (väikeplaneet)

Индеец

Indiaanlane (lad Indus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Ио

Io (planeet Jupiteri kaaslane)

Каллисто

Kallisto (planeet Jupiteri kaaslane)

Канопус

Canopus (sinakas ülihiid Kiili tähtkujus, heleduselt teine täht taevas)

Капелла

Capella (rhvk Päris-Jõulutäht, kaksiktäht Veomehe tähtkujus)

Кассиопея

Kassiopeia (lad Cassiopeia, rhvk Taevalook, Loogatähed, Vändatähed, Vastlatähed, tähtkuju taeva põhjapoolkeral Linnutee vöös)

Кастор

Castor (mitmiktäht Kaksikute tähtkujus)

Киль

Kiil (lad Carina, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Кит

Vaal (lad Cetus, tähtkuju taevaekvaatoril)

Козерог

Kaljukits (lad Capricornus, sodiaaki kuuluv tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Компас

Kompass (lad Pyxis, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Корма

Ahter (lad Puppis, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Крест (Южный Крест)

Lõunarist (lad Crux, tähtkuju taeva lõunapoolkeral Linnutee vöös)

Лебедь

Luik (lad Cygnus, rhvk Suur Rist, tähtkuju taeva põhjapoolkeral Linnutee vöös)

Лев

Lõvi (lad Leo, sodiaaki kuuluv tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Летучая Рыба

Lendkala (lad Volans, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Лира

Lüüra (lad Lyra, rhvk Vanad Reinad, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Лисичка

Rebane (lad Vulpecula, väike ­tähtkuju taeva põhjapoolkeral Linnutee vöös)

Луна

Kuu (lad Luna, Maa looduslik kaaslane ja lähim naaber kosmoses)

Малая Медведица

Väike Vanker (ka Väike Karu) (lad Ursa Minor, rhvk Vana Seaduse Rattad, Pisukesed Rattad, Vaese Mehe Rattad, Väike Odava, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Малый Конь

Hobu (lad Equuleus, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Малый Лев

Väike Lõvi (lad Leo Minor, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Малый Пёс

Väike Peni (lad Canis Minor, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Маркаб

Markab (muutlik täht Pegasuse tähtkujus)

Марс

Marss (Päikesest kauguselt neljas Päikesesüsteemi planeet)

Менкар

Menkar (täht Vaala tähtkujus)

Меркурий

Merkuur (Päikesele lähim planeet Päikesesüsteemis)

Меропа

Merope (täht Plejaadide täherühmas)

Микроскоп

Mikroskoop (lad Micro­sco­pium, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Мимас

Mimas (planeet Saturni kaaslane)

Мира

Mira (muutlik kaksiktäht Vaala tähtkujus)

Миранда

Miranda (planeet Uraani kaaslane)

Мицар

Mizar (mitmiktäht Suure Vankri tähtkujus)

Млечный Путь

Linnutee (taevasfääri suurringina läbiv nõrgalt helendav vöö)

Муха

Kärbes (lad Musca, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Насос

Pump (lad Antlia, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Наугольник

Vinkel (lad Norma, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Нептун

Neptuun (Päikesesüsteemi planeet)

Нереида

Nereis (planeet Neptuuni kaaslane)

Оберон

Oberon (planeet Uraani kaaslane)

Овен

Jäär (lad Aries, sodiaaki kuuluv tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Октант

Oktant (lad Octans, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Орёл

Kotkas (lad Aquila, rhvk Vanad Sauatähed, tähtkuju taevaekvaatoril Linnutee vöös)

Орион

Orion (lad Orion, rhvk Koot ja Reha, Uued Sauatähed, Vardatähed, Vardad, tähtkuju taevaekvaatoril)

Павлин

Paabulind (lad Pavo, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Паллада

Pallas (väikeplaneet)

Паруса

Purjed (lad Vela, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Пегас

Pegasus (lad Pegasus, rhvk Nelikanda, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Персей

Perseus (lad Perseus, rhvk Küünlapäevatähed, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Печь

Ahi (lad Fornax, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Плейона

Pleione (täht Plejaadide täherühmas)

Плеяды

Plejaadid (lad Pleiades, rhvk Sõel, Uus Sõel, hajusparv Sõnni tähtkujus)

Плутон

Pluuto (väikseim planeet Päikesesüsteemis)

Поллукс

Pollux (heledaim täht Kaksikute tähtkujus)

Полярная Звезда (Полярная)

Põhjanael (lad Polaris, heledaim täht Väikese vankri tähtkujus)

Проксима

Proxima (külm punane täht Kentauri tähtkujus)

Процион

Procyon (hele täht Väikese Peni tähtkujus)

Райская Птица

Paradiisilind (lad Apus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Рак

Vähk (lad Cancer, sodiaaki kuuluv tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Регул

Regulus (heledaim täht Lõvi tähtkujus)

Резец

Uurits (lad Caelum, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Рея

Rhea (planeet Saturni kaaslane)

Ригель

Rigel (heledaim täht Orioni tähtkujus)

Рыбы

Kalad (lad Pisces, rhvk Viiskanda, Käärapuud, sodiaaki kuuluv tähtkuju taevaekvaatoril)

Рысь

Ilves (lad Lynx, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Сатурн

Saturn (suuruselt teine Päikesesüsteemi planeet)

Северная Корона

Põhjakroon (lad Corona Borealis, rhvk Kuhjalava, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Секстант

Sekstant (lad Sextans, väike tähtkuju taevaekvaatoril)

Сетка

Võrk (lad Reticulum, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Сириус

Siirius (lad Sirius, rhvk Orjatäht, tähistaeva heledaim täht, asub Suure Peni tähtkujus)

Скорпион

Skorpion (lad Scorpius, sodiaaki kuuluv tähtkuju taeva lõunapoolkeral Linnutee vöös)

Скульптор

Kujur (lad Sculptor, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Солнце

Päike (lad Sol, Maale lähim Galak­tika täht)

Спика

Spica (Neitsi tähtkuju heledaim täht)

Столовая Гора

Lavamägi (lad Mensa, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Стрела

Nool (lad Sagitta, väike tähtkuju taeva põhjapoolkeral Linnutee vöös)

Стрелец

Ambur (lad Sagittarius, sodiaaki kuuluv tähtkuju taeva lõunapoolkeral Linnutee vöös)

Телескоп

Teleskoop (lad Telescopium, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Телец

Sõnn (lad Taurus, rhvk Vändatähed, Suur Oda, sodiaaki kuuluv tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Тефия

Tethys (planeet Saturni kaaslane)

Титан

Titanus (planeet Saturni kaaslane)

Титания

Titania (planeet Uraani kaaslane)

Треугольник

Kolmnurk (lad Triangulum, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Тритон

Triton (planeet Neptuuni kaaslane)

Тубан

Thuban (täht Lohe tähtkujus)

Тукан

Tukaan (lad Tucana, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Умбриэль

Umbriel (planeet Uraani kaaslane)

Уран

Uraan (Päikesesüsteemi planeet)

Феба

Phoebe (planeet Saturni kaaslane)

Феникс

Fööniks (lad Phoenix, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Фобос

Phobos (planeet Marsi lähem kaaslane)

Фомальгаут

Fomalhaut (täht Lõunakala tähtkujus)

Хамал

Hamal (oranž hiidtäht Jäära tähtkujus)

Хамелеон

Kameeleon (lad Chamaeleon, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Харон

Charon (planeet Pluuto kaaslane)

Целено

Celaeno (täht Plejaadide täherühmas)

Центавр

Kentaur (lad Centaurus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Церера

Ceres (esimene avastatud väikeplaneet)

Цефей

Kepheus (lad Cepheus, tähtkuju taeva põhjapoolkeral)

Циркуль

Sirkel (lad Circinus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Часы

Kell (lad Horologium, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Чаша

Karikas (lad Crater, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Шедир

Sceder (oranž hiidtäht Kassiopeia tähtkujus)

Щит

Kilp (lad Scutum, rhvk Kerakorvid, väike tähtkuju taeva lõunapoolkeral taevaekvaatori lähedal Linnutee vöös)

Электра

Electra (täht Plejaadide täherühmas)

Энцелад

Enceladus (planeet Saturni kaaslane)

Эридан

Eriidanus (lad Eridanus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Эрос

Eros (väikeplaneet)

Южная Гидра

Lõunahüdra (lad Hydrus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Южная Корона

Lõunakroon (lad Corona Australis, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Южная Рыба

Lõunakala (lad Piscis Aust­rinus, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Южный Треугольник

Lõunakolmnurk (lad triangulum Australe, tähtkuju taeva lõunapoolkeral)

Юнона

Juno (üks neljast heledaimast väikeplaneedist)

Юпитер

Jupiter (suurim planeet Päikesesüsteemis)

Янус

Janus (planeet Saturni kaaslane)

Япет

Japetus (planeet Saturni kaaslane)

Ящерица

Sisalik (lad Lacerta, tähtkuju taeva põhjapoolkeral, osalt Linnutee vöös)

NIMESID KREEKA JA ROOMA MUINASLUGUDEST
СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА ГРЕЧЕСКОЙ И РИМСКОЙ МИФОЛОГИИ

KOOSTANUD MAIMU LIIV, HENN SAARI JA ELLI RIIKOJA
СОСТАВИЛИ МАЙМУ ЛИЙВ, ХЕНН СААРИ И ЭЛЛИ РИЙКОЯ

Kreeka nimedele on pandud rõhud ladina reegli järgi, sest see vastab kõige enam kujunenud hääldustavale. Erandid on vastavalt märgitud.

Antiikaja nimed ei ole unikaalsed. Siin ei ole võimalik esitada kõiki sama nime kandjaid.

Авга (Ауга)

Áuge (Athena preestritar, Tele­phose ema)

Авгий

Augéias (Elise kuningas)

Аврора

Auróra (Rooma koidujumalanna)

Автолик

Autólykos (Hermese poeg, Odys­seuse vanaisa)

Автоноя

Autónoe (Kadmose tütar, Akteoni ema)

Агава

Agáue (Kadmose tütar, Pentheuse ema)

Агамемнон

Agamémnon (Mükeene kuningas, kreeklaste juht Trooja sõjas)

Агенор

Agénor (Foiniikia kuningas, asutas Tyrose, Europe ja Kadmose isa)

Аглавра (Аглаура)

Agláuros (ka Agráulos, Kekropsi tütreid)

Аглая

Algáia (üks kariitidest)

Адмет

Admétos (Tessaaliast pärit argonaut, Alkestise mees)

Адонис (Адонид)

Adónis (foiniikia-kreeka taime­kasvu- ja viljakusjumal, Aphrodite kallim)

Адраст

Adrástos (Argose kuningas, organiseeris seitse Teeba vastu)

Аид (Гадес)

Háides, tavaliselt Hádes (kreeka allmaailmajumal; ka allmaailma tähenduses, ristiusus eelpõrgu)

Айгина vt Эгина


Акид

Ákis (Galateia armastatu)

Актеон

Ákteon, Aktáion (Teeba kütt, kes enese hirveks moondas ja kelle ta omad koerad surmasid)

Алекто

Allékto, Alékto (üks erinnüstest)

Алкестида (Алкеста, Алцеста)

Alkéstis (Admetose surmatruu naine)

Алкиона (Альциона, Галкиона, Гальциона)

Alkýone (muudeti koos oma mehe Keyxiga jäälinnuks)

Алкмена

Alkméne (Heraklese ema)

Алькмеон

Álkmeon, Alkmáion (epigoonide, s.t Teeba vallutajate juht pärast seitset Teeba vastu)

Алтея (Алфея)

Altháia (Kalydoni metskuldiga võidelnud Meleagrose ema)

Амалтея (Амалфея)

Amalthéia (nektarit ja ambroosiat voolava sõnnisarvega nümf või Zeusi imetanud kits)

Амур

Ámor (rooma armastusjumal, Erose vaste)

Амфиарай

Amphiaráos (kreeka selgeltnägija, sunnituna üks seitsmest Teeba vastu)

Амфилох

Amphílochos (kreeka selgeltnägija)

Амфион

Amphíon (mängumees ja Teeba ehitaja)

Амфитрион

Amphítryon (Heraklese isa, Tirynsi ja Teeba kuningas)

Амфитрита

Amphitríte (Poseidoni naine, mühava mere võrdkuju)

Андромаха

Andrómache (Hektori naine)

Андромеда

Andrómeda (tähtkujuna eesti tarvituses Andromeeda; mereelukale söödaks antu, kelle Perseus päästis ja kosis)

Антей

Antáois (kreeka hiiglane, kelle Herak­les võitis)

Антигона

Antígone (Oidipuse ja Iokaste tütar, Polyneikese õde)

Антиклея

Antikléia (Odysseuse ema)

Антилох

Antílochos (Nestori poeg, Achil­leuse sõber)

Антиопа

Antíope (amatsoonikuninganna, ühe versiooni järgi Theseuse naine)

Анхис (Анхиз)

Anchíses (Aenease isa)

Аполлон (Феб)

Apóllon (lisanimi Phóibos; kreeka valgusjumal mitmesugustes ülesannetes, sh ennustuse jumal ja muusade isand)

Арг

Árges (üks kükloop; Demosthenese hüüd­nimi)

Аргус

Árgos (hulgasilmine mees)

Арей (Арес)

Áres (kreeka sõjajumal)

Ариадна

Ariádne (Minose tütar, kes andis Theseusele lõngakera labürindist pääsemiseks)

Аристей

Aristáios (kreeka põllu- ja jahijumalus, Akteoni isa)

Артемида (Артемис)

Ártemis (kreeka neitsilik jahi- ja loodusjumalanna)

Асклепий

Asklépios (Tessaalia meisterarst, ka jumalana austatud, Maokandjana taevas)

Астрея

Astráia (Dike rööpnimi)

Атамант (Афамант)

Áthamas (Phrixose ja Helle isa)

Атлант (Атлас)

Átlas (taevavõlvi hoidev titaanipoeg)

Атрей

Átreus (Agamemnoni ja Menelaose isa)

Атропос (Атропа)

Átropos (moira, kes elulõnga katkestab)

Афина (Паллада)

Athéna (ka Pállas Athéna, kreeka tarkuse- ja jõujumalanna)

Афродита

Aphródite (eesti pruugis tavaliselt Aphrodíte; kreeka armastusjumalanna)

Ахеронт (Ахерон)

Ácheron (allmaailmajõgi)

Ахилл (Ахиллес)

Achílleus (“Iliase” peategelane)

Аэропа

Áerope (Agamemnoni ja Menelaose ema)

Аякс

Áias (Achilleuse järgmine kreeklaste poolel Trooja sõjas)

Бавкида vt Филемон


Бахус

Bakchos (kreeka veinijumal)

Беллерофонт

Bellérophon, Bellerophóntes (Korintose heeros)

Беллона

Bellóna (vanarooma sõjajumalanna)

Бона деа

Bóna Déa (rooma naistejumalanna)

Борей

Bóreas (isikustatud põhjatuul)

Брисеида

Briseis (-é-is; orjatar, kes Achil­leuselt ära võeti)

Вакх

Bákchos (kreeka veinijumal)

Венера

Vénus (rooma armastusjumalanna)

Вертумн

Vertúmnus (rooma jumalaid)

Веста

Vésta (rooma riigikoldejumalanna)

Виктория

Victória (rooma võidujumalanna)

Вулкан

Volcánus, Vulcánus (rooma tulejumal)

Гадес vt Аид


Галатея

Galatéia (nereiid, Polyphemose armastatu)

Гальциона vt Алкиона


Гармония

Harmónia (Kadmose naine, mõnedel andmetel muusade ema)

Геба (Гебея)

Hébe (Heraklese naine, ka noorusjumalannana tuntud)

Гекаба (Гекуба)

Hékabe (Priamose naine)

Геката

Hékate (kreeka kolmepalgeline võlujumalanna)

Гектор

Héktor (Trooja esisangar)

Гелен (Элен)

Hélenos (Trooja selgeltnägija)

Гелена vt Елена


Геликон

Hélikon (ahelik Boiootias, üks muusamägesid)

Гелиос (Гелий)

Hélios (päike kreeka jumalana)

Гелла

Hélle (koos venna Phrixosega kuldvillakuloo peategelasi)

Геллен vt Эллин


Гера

Héra (kreeka esijumalanna)

Геракл (Ираклий)

Hérakles (kreeka esivägilane)

Гермафродит

Hermaphrodítos (Hermese ja Aphrodite poeg)

Гермес (Гермий, Эрмий)

Hérmes (kreeka jumalvirgats, muu hulgas kaubanduse edendaja)

Гермиона

Hermíone (Neoptolemose, hiljem Orestese naine)

Геро

Héro (Aphrodite preestritar, Leandrose armastatu)

Геспер

Hésperos (Ehatäht)

Гестия

Héstia (kreeka kodukoldejumalanna)

Гефест

Hepháistos (kreeka tule- ja sepatööjumal)

Гея

Ge (ka Gáia; maa kreeka jumalannana)

Гиакинт (Гиацинт, Иакинт, Иакинф)

Hyakínthos (sai Apolloni kettaheitel surma)

Гигиея (Гигия)

Hygiéia (tervis kreeka jumalusena)

Гил (Гилас)

Hýlas (Heraklese lemmik, kelle lättenümfid röövisid)

Гименей (Гимен)

Hymenáios (kreeka pulmajumal)

Гиперион

Hyperíon (ka Hypérion; titaan)

Гипермнестра

Hyperméstra (danaiid, kes jättis oma mehe tapmata)

Гипнос (Гипн)

Hýpnos (uni kreeka jumalusena)

Гипподамия

Hippodaméia, Hippódame (Pelopsi naine; ka Briseise õige nimi)

Гипполит vt Ипполит


Гипполита vt Ипполита


Главк

Gláukos (1. ennustav kreeka merejumal, kalasabaga rauk; 2. metallijootmise leiutaja)

Данай

Dánaos (Argose asutaja, danaiidide isa)

Даная

Danae (Dá-na-e; Perseuse ema, koos pojaga kastis merre heidetud)

Дардан

Dárdanos (troojalaste esiisa)

Дафна

Dáphne (nümf, kes pages Apolloni eest ja muudeti loorberiks)

Дафнис

Dáphnis (ilus karjus, Hermese ja nümfi poeg)

Девкалион

Deukálion (kreeklaste esiisasid, koos naise Pyrrhaga kreeka veeuputusloo peategelane)

Дедал

Dáidalos (Ikarose isa, ehitas Kreeta labürindi, tegi endale ja Ikarosele tiivad)

Дeйм (Деймос)

Déimos (isikustatud õudus, Arese sõjakutsar)

Деметра

Deméter (kreeka maaviljajumalanna)

Демодок

Demódokos (kreeka laulik)

Демофонт (Демофон)

Démophon (Ateena valitsejaid)

Деянира

Deianéira (De-i-a-; Heraklese naine)

Диана

Diána (rooma naiste- ja viljakusjumalanna)

Дидона

Dído (Tyrose kuninga tütar, Kartaago asutaja)

Дике (Дика)

Díke (kreeka õiglusjumalanna, üks hooridest)

Диомед

Diomédes (kreeka kangelasi Trooja sõjas)

Диона

Dióne (Aphrodite ema)

Дионис (Дионис)

Dionýsos (kreeka veinijumal)

Диоскуры

Dioskuurid (Leda kaksikud Kastor ja Polydeukes)

Дис (Дит) Патер

Dis Páter (rooma allmaailmajumal)

Евмей (Эвмей)

Eumáios (Odysseuse seakarjus)

Евр (Эвр)

Éuros (isikustatud kagutuul)

Евридика (Эвридика)

Eurýdike (Or­pheuse naine, kelle pärast ta allilmas käis)

Евриклея (Эвриклея)

Eurykléia (Odys­seuse majapidajanna)

Евринома

Eurýnome (kariitide ema)

Европа

Európe (Agenori tütar, kelle sõnniks moondunud Zeus röövis)

Евтерпа (Эвтерпа)

Eutérpe (vilemängu ja lüürilise laulu muusa)

Евфорион (Эвфорион)

Euphórion (Achilleuse ja Helena tiivuline poeg Õndsate saartel)

Евфросина (Эвфросина)

Euphrósyne (üks kariitidest; uuema aja isikunimena Eufro­siine, Euphrosýne)

Елена (Гелена)

Hélena (õieti Hélene; Me­ne­­laose naine, Trooja sõja ajend)

Ехидна

Echídna (poolnaine, poolmadu, kreeka põrgukoera ema)

Зевс

Zeus (kreeka peajumal)

Зет

Zéthos (Amphioni vend)

Зефир

Zéphyros (isikustatud läänetuul, tuulejumal)

Иакинт, Иакинф vt Гиакинт


Иапет vt Япет


Иасон vt Ясон


Ид (Идас)

Ídas (Lynkeuse kaksikvend, argonaut)

Икар

Íkaros (Daidalose poeg, hukkus lennul tiivavaha sulamise tõttu)

Икарий

Ikários (ateenlane, kellele Dionysos veinitegu õpetas; Karjuse tähtkujuna taevas)

Илифия vt Эйлития


Илия vt Рея Сильвия


Инах

Ínachos (kreeka jõejumal, Argose esmavalitseja)

Ино

Íno (Dionysose kasvataja, pärast surma austatud merejumalanna Leukotheana)

Ио

Ío (Inachose tütar, kes lehmana oli Argose valve all ja Niilusse pages, Isisega samastatud)

Иокаста (Эпикаста)

Iokáste (Homerosel Epikáste; Laiose naine, Oidipuse ema ja naine)

Иола

Íole (Heraklese kallim)

Иолай

Iólaos (Heraklese sõjakutsar)

Ион

Íon (joonlaste esiisa)

Ипполит (Гипполит)

Hippólytos (heeros, Theseuse poeg)

Ипполита (Гипполита)

Hippólyte (amatsoonikuninganna)

Ираклий vt Геракл


Ирена vt Эйрена


Ирида

Íris (kreeka jumalate naisvirgats)

Исмена

Isméne (Oidipuse ja Iokaste tütar, Antigone, Eteoklese ja Polyneikese õde)

Итис

Ítys (ka Ítylos; poiss, kelle ema tapab ja keda ta ööbikuna leinab)

Ифигения

Iphigenéia (Agamemnoni ja Klytaimestra tütar, keda isa püüdis Artemisele ohverdada)

Ификл

Íphikles (Heraklese kaksikvend)

Ифит

Íphitos (argonaut, kes kinkis Odysseusele vibu, millega see Penelope kosilased maha laskis)

Кадм

Kádmos (Teeba rajaja, lohehammaste külvaja, hiljem maona Illüürias; olevat foiniikia tähed toonud Kreekasse)

Как (Какус)

Cácus (rooma hiiglane)

Калипсо

Kalýpso (Atlase tütar, kelle pool Odysseus seitse aastat viibis)

Каллиопа

Kallíope (eepilise luule muusa)

Каллисто (Каллиста)

Kallísto (nümf Artemise kaaskonnast, Suure Vankrina taevas)

Капаней

Kápaneus (üks seitsmest Teeba vastu)

Кассандра

Kassándra (Priamose tütar, Trooja huku ennustaja)

Кассиопея (Кассиопа)

Kassiopéia (Ke­pheuse naine ja Andromeda ema)

Кастор

Kastor (üks Dioskuuridest)

Квирин

Quirínus (üks vanast rooma jumalakolmikust Jupiter-Mars-Quirinus)

Кеик (Кеикс, Цеик)

Kéyx (Trachise kuningas, Alkyone mees, muudeti koos oma naisega jäälinnuks)

Кей (Коий)

Kóios (titaan)

Кекроп (Кекропс)

Kékrops (Atika madujalgne esmakuningas)

Келей

Kéleos (Eleusise kuningas)

Кеней (Кайневс)

Káineus (haavamatu tessaallane, tüdrukust meheks muudetud)

Кербер (Цербер)

Kérberos (kreeka hulgapäine põrgukoer)

Керкион

Kérkyon (kreeka röövel, kelle Theseus võitis)

Кето

Kéto (gorgode ema)

Кефал (Цефал)

Képhalos (Hermese poeg, kes võrgutas oma naise Prokrise ja selle metslooma pähe tappis)

Кефей (Цефей)

Képheus (Etioopia kuningas, Kassiopeia mees ja Andromeda isa)

Кибела

Kybéle, Kýbela (Suur Ema, Väike-Aasiast pärit jumalema, Kronose õde ning naine)

Кинир (Кинирас)

Kinýres, Kinýras (Küprose esmakuningas)

Кирка (Циpцея)

Kírke (kreeka nõidjumalanna)

Климена

Klýmene (Phaethoni ema)

Клио

Kléio (ajaloomuusa)

Клитеместра (Клитемнестра)

Klytaiméstra (Agamemnoni naine, Orestese ema, Helena õde)

Клото

Klótho (moira, kes ketrab elulõnga)

Креонт

Kréon (Teeba kuningas pärast Laiost)

Крон (Кронос)

Krónos (titaan, Zeusi julm isa)

Купидон

Cupído (rooma armuihajumal)

Лабдак

Lábdakos (Teeba kuningas, Laiose isa, Oidipuse vanaisa)

Ладон

Ládon (lohe, kes valvas hesperiidide kuldõunu)

Лаий

Láios (La-i; Teeba kuningas, Labdakose poeg, Iokaste mees, Oidipuse isa)

Ламия

Lámia (kreeka naispeletis, lasteröövija)

Лаодамант (Лаодамас)

Laódamas (Teeba kuningas epigoonide vastu)

Лаокоон

Laókoon (-ko-on; Trooja preester, kes hoiatas puuhobuse eest)

Латин

Latínus (itaalikute kuningas, Aenease äi)

Латона vt Лето


Лахесис

Láchesis (moira, kes annab saatuse)

Лаэрт

Laértes, Laértios (Odysseuse isa)

Леандр

Leándros (noormees, kes hukkus, kui Hero lamp tormis kustus)

Левкотея (Левкофея)

Leukóthea (merejumalannaks muudetud Ino)

Леда

Léda (luigena ilmunud Zeusist sündinud Helena ja Dioskuuride ema)

Лета

Léthe (kreeka allmaailma unustusjõgi)

Лето (Латона)

Léto (Apolloni ja Artemise ema)

Либер

Líber (Dionysose rooma vaste)

Либера

Líbera (Liberi naisvaste, Proserpina)

Либитина

Libitína (rooma matusejumalanna)

Лин

Línos (muusikaõpetaja, kelle Herakles pilliga maha lõi; ka muid surmaseletusi)

Линкей

Lýnkeus (kreeka teravsilm ja argonaut)

Лихас

Líchas (Heraklese kuller)

Луна

Lúna (kuu rooma jumalusena)

Люцина (Луцина)

Lucína (rooma sünnitusjumalanna; ka Iuno ja Diana lisanimi)

Люцифер

Lúcifer (Koidutäht jumalusena, Aurora poeg; ristiusus põrguvürstiks kukutatud ingel)

Майя

Máia (mäginümf, Hermese ema)

Макария

Makária (Heraklese ja Deianeira tütar)

Марс

Mars (rooma sõjajumal)

Матута (Мать Матута)

Mater Matúta (rooma koidu- ja sünnitusjumalanna, ka Leukotheaga samastatud)

Мегера

Megáira (üks erinnüsi)

Медея

Medéia (Iasoni neimardist naine)

Медуза (Медуса)

Medúsa (kõige hirmsam gorgo)

Мелампод (Меламп, Мелампус)

Melámpus (kreeka selgeltnägija, oskas linnukeelt)

Мелеагр

Meléagros (Kalydoni metskuldi tapja)

Меликерт

Melikértes (merejumalus, Ino poeg)

Мельпомена

Melpómene (tragöödiamuusa)

Мемнон

Mémnon (Etioopia kuningas, Trooja sõjas Trooja poolel)

Менелай

Meneláos (-la-os; Agamemnoni vend, Helena mees)

Ментор

Méntor (Odysseuse sõber ja koduhoidja)

Меркурий

Mercúrius (rooma kaubandusjumal)

Метида (Метис)

Métis (Zeusi esimene naine)

Мидас

Mídas (rikas Früügia kuningas, sai Apollonilt eeslikõrvad)

Минерва

Minérva (rooma oskustöö- ja kunstijumalanna)

Минос (Миной)

Mínos (Kreeta kuningas ning allmaailma kohtunik)

Минотавр

Minotáuros (sõnnipeaga koletis Minose labürindis)

Мирра (Смирна)

Mýrrha (ka Smýrna; mürripuu ja Adonise muistendist)

Миртил

Mýrtilos (Oinomaose petis kutsar, Veo­mehena taevas)

Мнемосина (Мнемозина)

Mnemósyne (muusade ema)

Мом

Mómos (1. isikustatud laitus ja norimine; 2. öö poeg)

Мопс

Mópsos (kreeka selgeltnägija Teiresiase soost)

Мормо (Моpмолика)

Mórmo (kreeka naistont ja lasteröövija)

Морфей

Mórpheus (kreeka unenäojumal, unejumal Hypnose poeg)

Мусей (Мусайос)

Musáios (muistne Ateena laulik ja selgeltnägija)

Наркисс (Нарцисс)

Narkíssos (noormees, kes armus oma peegelpilti ja muudeti lilleks)

Нелей

Néleus (Pylose kuningas, Nestori isa)

Немесида (Немезида)

Némesis (kreeka neimajumalanna)

Неоптолем (Пирр)

Neoptólemos (ka Pyrr­hos; Achilleuse poeg, hiljem Menelaose väimees, Priamose tapja)

Нептун

Neptúnus (rooma mere- ja jõgede jumal)

Нерей

Néreus (Egeuse mere jumal, nereiidide isa)

Несс

Néssos (kentaur Heraklese lugudest)

Нестор

Néstor (vanim kreeka vägilane Troo­ja all)

Нeфела

Néphele (Phrixose ja helle ema)

Нике (Ника)

Níke (kreeka võidujumalanna)

Никта (Никс)

Nyx (kreeka ööjumalanna)

Ниоба (Ниобея)

Níobe (Tantalose tütar, kes muudeti nutvaks kaljuks)

Нот

Nótos (isikustatud lõuna- või edelatuul)

Одиссей

Odýsseus (Ithaka kuningas, “Odüsseia” peategelane)

Ойней (Эней)

Oíneus (Kalydoni või Pleu­roni kuningas, tuntud kuldijahiloost ja Deia­neira isana)

Океан

Okéanos (isikustatud ilmameri või -jõgi)

Окн (Окнос)

Óknos (olend kreeka allmaailmast, punub õlest köit, mida eesel teisest otsast sööb)

Олимп

Olümpos (Olýmpos, mägi Kreekas, jumalate asupaik)

Омфала

Ómphale (Lüüdia kuninganna, ke­da Herakles teenis)

Опс (Опа)

Ops (rooma voe- ja rikkusjumalanna)

Орест

Oréstes (Agamemnoni poeg, kes tema eest kätte maksis)

Орион

Órion (kreeka meisterkütt)

Орк (Оркус)

Órcus (rooma allmaailmajumal)

Ортр (Орт, Орф, Орфо)

Órthos, Órthros (kahe peaga karjakoer Heraklese lugudest)

Орфей

Órpheus (müütiline kreeka laulik, Eurydike mees)

Пакс

Pax (rooma rahujumalanna)

Паламед

Palamédes (Euboia kuningapoeg, kes surmati Odysseuse valekaebuse tõttu)

Палемон

Paláimon (merejumalaks moondunud Melikertes)

Палес

Páles (rooma karjastejumalus)

Пан

Pan, eesti pruugis harilikult Paan (kreeka metsavaim ja karjustejumal)

Пандион

Pandíon (Ateena kuningaid)

Пандора

Pandóra (1. esimene naine, loodud inimeste ristiks; 2. maa kõigeandjana)

Парис (Парид)

Páris, Alexándros (Pria­mo­se poeg, koos naise Helenaga Troo­ja sõja ajendaja)

Парнас

Parnássos (Helikoni kõrval teine Kreeka muusamägi)

Пасифая

Pasíphae (-a-e; Minotaurose ema)

Патрокл

Pátroklos (Achilleuse sõber Trooja sõjas)

Пегас

Pégasos (Bellerophoni tiivuline hobune)

Пеито (Пифо)

Péitho (isikustatud augupäherääkimine või veenmine)

Пейритой (Пирифой)

Peiríthoos (lapitite kuningas Theseuse lugudest)

Пелей (Пелевс)

Péleus (Achilleuse isa)

Пелий (Пелиас)

Pélias (Iolkose valitseja, saatis Iasoni kuldvillaku järele ja tapeti arvatava noorendamise otstarbel)

Пелоп (Пелопс)

Pélops (Tantalose poeg, kes võitis endale kavalusega Hippodameia ja hiljem valitses Peloponnesosel)

Пенелопа

Penélope, Penelopéia (Odysseuse naine)

Пентей (Пенфей)

Péntheus (Teeba kuningaid)

Пентeсилея (Пенфесилея)

Penthesiléia (amat­soonikuninganna, Trooja sõjas Trooja poolel)

Перибея (Пeрибойя)

Periboia (ka Mеrope; koos Polubosega Oidipuse kasvataja)

Персей

Pérseus (Danae poeg, tuntud Medusa ja Andromeda lugudest, tähtkujuna taevas)

Персефона (Персефонея, Персефасса, Персефатта)

Perséphone, Persephonéia, Kóre (kreeka allmaailma- ja viljakusjumalanna)

Пигмалион

Pygmálion (Küprose kuningas, kujur)

Пик (Пикус)

Pícus (rähn rooma metsajumalana või muistne itali kuningas)

Пирам и Тисба

Pýramus ja Thísbe (Babü­lo­ni armastajapaar)

Пирифой vt Пейритой


Пирр vt Неоптолем


Пирра

Pýrrha (Deukalioni naine)

Пифо vt Пеито


Пифон (Питон)

Pýthon (Delphi lohemadu)

Пиэтата (Пиэтас)

Píetas (isikustatud kohu­se­tunne ja vagadus rooma jumalusena)

Плейона

Pleíone (Ple-i-; Atlase naine, Pleiaadide ema)

Плеяды

Pleiaadid, ebatäpselt Plejaadid (Atlase ja Pleione tütred, Sõelana taevas)

Плутон

Plúton (kreeka maapõue- või allmaailmajumal)

Плутос

Plútos (kreeka rikkusjumal, De­me­teri poeg)

Полиб

Pólybos (Korintose kuningas, Oidi­puse kasvataja)

Полигимния (Полимния)

ladina Poly­hým­nia, kreeka Polýmnia (tantsu- ja muusikamuusa)

Полидевк

Polydéukes (üks Dioskuuridest)

Полидор

Polydóros (1. Priamose poeg; 2. Labdakose isa)

Поликсена

Polýxene (Priamose tütar, kes oh­ver­dati Achilleuse haual)

Полиместр

Polyméstor (Traakia kuningas, tappis Polydorose [1.])

Полиник

Polynéikes (Oidipuse ja Iokaste poeg, keda Antigone matta püüdis, üks seitsmest Teeba vastu)

Полифем

Polyphémos (kükloop, kelle Odüs­seus üle kavaldas)

Поллукс

Póllux (Polydeukes ladinapäraselt)

Помона

Pomóna (rooma puuviljajumalanna)

Понт

Póntos (kreeka merejumalusi)

Посейдон (Посидон)

Poséidon (kreeka merejumal, Zeusi noorem vend)

Приам

Príamos (Trooja kuningas Trooja sõjas)

Приап

Priápos (kreeka viinamäejumal, Dionysose poeg)

Прозерпина (Просерпина)

Prosérpina (Persephone ladinapäraselt)

Прокна

Prókne (Philomele õde)

Прокрида

Prókris (Kephalose naine)

Прокруст

Prokrústes (kreeka julmur, kes voodisse passitamisega inimesi hukkas)

Прометей

Prométheus (titaan, kes taevast tule röövis ja inimestele tõi)

Протей

Próteus (kreeka merejumalusi, hülgekarjus ja ilmatark)

Протесилай

Protesiláos (-á-os; esimene kreeka langenu Trooja sõjas)

Психея (Психе)

Psýche (hing, isikustatuna Erose naine)

Радамант (Радаманф)

Rhadamánthys (Minose vend, õiglane esiaja kuningas, hiljem kohtunikuks allilmas)

Рем

Rémus (Romuluse kaksikvend)

Рея

Rhéa (Kybele rööpnimi)

Рея Сильвия (Илия)

Rhéa Sílvia (ka Ília ‘troojatar’, Romuluse ja Remuse ema)

Ромул

Rómulus (Marsi ja Rhea Silvia poeg, koos kaksikvend Remusega Rooma linna asutaja)

Салмоней

Salmóneus (Zeusi matkija)

Сарпедон

Sarpédon (1. Lüükia kuningas, Troo­ja sõjas Trooja poolel; 2. Poseidoni poeg Heraklese lugudest)

Сатурн

Satúrnus (muinasrooma maaviljelusjumal, Jupiteri isa)

Селена

Seléne (kuu kreeka jumalusena)

Семела

Sémele (Dionysose ema, algselt Traakia maaema)

Серапис (Сарапис)

Sarápis, Sérapis (egiptuse-kreeka taeva-, allilma- ja lunastusjumal)

Сизиф vt Сисиф


Силен

Silénos, Seilénos (1. Dionysose kasvataja, alatasa humalas vanamees; 2. mitmuses sileenid: saatüritaolised metsavaimud)

Сильван

Silvánus (rooma metsa- ja talujumal)

Сисиф (Сизиф)

Sísyphos (Korintose kuningas, kes karistuseks peab allilmas järjest sama kivi üles veeretama)

Скилла (Сцилла)

Skýlla (kalju või merekoletis paaris Charybdisega)

Скирон

Skíron, ebatäpselt Skéiron (teeröövel Theseuse lugudest)

Смирна vt Мирра


Соль

Sol (rooma päikesejumal)

Стено (Сфено)

Sthéno (üks gorgo)

Стеpоп

Stéropes (kükloop)

Стеропа

Stérope (Oinomaose ema või naine)

Стикс

Styx (allilmajõgi või -järv, mille nimel jumalad vandusid; isikustatuna Okea­nose tütar)

Сфинкс

Sphinx (mõistatuseandja naiskoletis Oidipuse lugudest)

Сцилла vt Скилла


Тал (Талос)

Tálos (vaskhiiglane, Kreeta saare valvur argonautide loost)

Талия (Фалия)

Thaléia (1. komöödiamuusa; 2. üks kariitidest)

Талло (Фалло)

Thállo (kreeka kasvujumalanna)

Тамирис (Тамирий, Фамирий)

Thámyris, Thámyras (Traakia laulik, kes tahtis muusat naiseks)

Танатос (Танат, Фанатос)

Thánatos (surm kreeka jumalana)

Тантал

Tántalos (kuningas Väike-Aasiast, eriliste põrgupiinade kannataja)

Тартар

Tártaros (raudustega põrguhaud, kuhu Zeus pani titaanid)

Тезей vt Тесей


Тейя (Фейя)

Théia (naistitaan, päikese, kuu ja koidu ehk Heliose, Selene ja Eose ema)

Tеламон

Télamon (Salamise kuningas, argonaut)

Телегон

Telégonos (Odysseuse ja Kirke poeg, tappis kogemata isa ja nais Penelope)

Телемах (Телемак)

Telémachos (Odysseuse ja Penelope poeg)

Телеф

Télephos (Müüsia kuningas Achil­leuse lugudest)

Теллура (Теллус)

Téllus (rooma maaema)

Темида, Темис vt Фемида


Терей

Téreus (Philomele õemees)

Термин

Términus (piirikivi rooma talupojajumalana)

Терпсихора

Terpsíchore, Terpsíchora (lüüra- ja tantsumuusa)

Терсит (Ферсит)

Thersítes (tõrelev kreeka lobamokk Trooja all)

Тесей (Тезей, Фесей)

Théseus (Ateena rahvaheeros, argonaut, Prokrustese, Minotaurose jpt võitja)

Тетида, Тетис vt Фетида


Тетия (Тифия, Тефия, Тетис)

Téthys (Okeanose naine)

Тидей

Týdeus (üks seitsmest Teeba vastu)

Тиест (Фиест)

Thyéstes (Atreuse vend, kelle pojad Atreus talle süüa andis)

Тиндарей (Тиндар)

Tyndáreos (Sparta kuningas, Leda mees, Helena isa)

Тиро

Týro (Peliase ja Neleuse ema)

Тисба (Фисба) vt Пирам и Тисба


Тисифона

Tisíphone (üks erinnüsi)

Тифон (Тифоэй, Тифаон)

Týphon, Typhóeus (saja maopeaga olend, tulemägede ja tormide kehastis, põrgukoer Kerberose isa)

Тихе (Тихa)

Týche (kreeka juhuse- ja õnnejumalanna)

Триптолем

Triptólemos (kreeka põllundusheeros)

Тритон

Tríton (kreeka merejumalusi; ka mitmuses: triitonid)

Троил

Tróilos (Tro-i-; Priamose poeg, kelle Achilleus laskis kägistada)

Трой (Трос)

Tros (Trooja kuningaid)

Улисс (Уликс)

ladina Ulíxes, inglise Ulysses (Odysseuse ladinapärane nimi)

Уран

Úranos (kreeka jumalatesoo esiisa, taevavõlvi kehastis)

Урания

Uránia (täheteaduse muusa)

Фавн

Fáunus (rooma viljakusjumal)

Фавна (Фауна)

Fáuna (Faunuse naine või õde)

Фалия vt Талия


Фалло vt Талло


Фама

Fáma (roomlastel isikustatud kuulujutt)

Фамес

Fámes (roomlastel isikustatud nälg)

Фамирий vt Тамирис


Фанатос vt Танатос


Фаты

Fáta (isikustatud saatus mitmuses)

Фаустул

Fáustulus (Romuluse ja Remuse kasuisa)

Фаэтон

Pháethon (fá-e-; Heliose poeg, kes ei suutnud juhtida päikesevankrit)

Феб

Phóibos (Apolloni lisanimi)

Феба

Phóibe (Artemise lisanimi; veel mitme naisisiku nimi)

Федра

Pháidra (Minose ja Pasiphae tütar, Ariadne õde, Theseuse abikaasa)

Фейя vt Тейя


Фемида (Темида, Темис)

Thémis (naistitaan, kreeka õigusjumalanna)

Феникс (Фойникс, Феник)

Phóinix (Achilleuse õpetaja)

Ферония

Ferónia (itali voejumalanna)

Ферсит vt Терсит


Фесей vt Тесей


Фетида (Тетида, Тетис)

Thétis (nereiid, Achilleuse ema)

Фиест vt Тиест


Филемон и Бавкида

Philémon ja Báukis (Früügia abielupaar, muudeti tammeks ja pärnaks)

Филира

Philýra (kentaur Cheironi ema, muudeti pärnaks)

Филомела

Philoméle (Prokne õde, kellel õemees Tereus keele välja lõikas, hiljem pääsukeseks või ööbikuks muudetud)

Фисба vt Тисба


Флора

Flóra (rooma õite- ja kevadejumalanna)

Форкий (Форкин)

Phórkys (gorgode ja graiade isa)

Фортуна

Fortúna (rooma õnne- ja edujumalanna)

Фрикс

Phríxos (koos õe Hellega kuldvillakuloo peategelasi)

Харибда

Charýbdis (veekeeris või koletis paaris Skyllaga)

Харон

Cháron (surnute üle Styxi vedaja)

Химера

Chimáira (kreeka tuldsülgav lõvikitsmadu)

Хирон

Chéiron, Chíron (tark kentaur, Asklepiose, Achilleuse jt õpetaja)

Хлорида (Хлорис)

Chlóris (kreeka õitejumalanna)

Цеик vt Кеик


Цербер vt Кербер


Церера

Céres (rooma vilja- ja põllutööjumalanna)

Цефал vt Кефал


Цефей vt Кефей


Цирцея vt Кирка


Эак

Áiakos (Aigina saare kuningas, Achilleuse vanaisa, üks allmaailma kohtunikke)

Эвмей vt Евмей


Эвр vt Евр


Эвридика vt Евридика


Эвриклея vt Евриклея


Эвтерпа vt Евтерпа


Эвфорион vt Евфорион


Эвфросина vt Евфросина


Эгей

Áigeus (Ateena kuningas, Theseuse isa)

Эгерия

Egéria (allikanümf)

Эгина (Айгина)

Aigína (Aiakose ema)

Эгист (Эгисф)

Aigísthos (Agamemnoni tapja, kelle tappis Orestes)

Эдип (Ойдипус)

Óidipus (Teeba kuningas, Laiose ja Iokaste poeg, Antigone, Ismene, Eteoklese ja Polyneikese isa)

Эйлития (Илифия)

Eileithýia (kreeka sünnitusjumalanna)

Эйрена (Ирена)

Eiréne (kreeka rahujumalanna)

Электра

Eléktra (Agamemnoni ja Klytaimestra tütar, Iphigeneia ja Orestese õde)

Элен vt Гелен


Элисий (Элизиум, Элизий, Елисейские поля)

Elýsium, Elüüsiväljad (kreeka Elýsion pedíon; igavesti elajate või õndsate surnute maa)

Эллин (Геллен)

Héllen (Deukalioni ja Pyrrha poeg, hellenite esiisa)

Эмпуса (Эмпуза)

Empúsa (muunduv naistont Hekate kaaskonnast)

Эндимион

Endýmion (kreeka kütt või karjus, Selene armastatu)

Эней

1. Aenéas, kreeka Ainéias (roomlaste esiisa, Vergiliuse eepose peategelane); 2. vt Ойней

Эномай

Oinómaos (Pisa kuningas, Hippodameia isa, kelle Pelops võiduajamisel kavalusega võitis)

Эол

Áiolos (1. kreeka tuulte ja Eooli saarte või siis Aiolia saare valitseja; 2. eoollaste esiisa)

Эон (Айон)

Áion (isikustatud iga, ajastu või igavik, peetud Kronose pojaks)

Эос

Éos (koit kreeka jumalannana)

Эпикаста vt Иокаста


Эпиметей

Epimétheus (võttis vend Prometheuse hoiatusele vaatamata Pandora naiseks)

Эрато

Eráto (lüürikamuusa)

Эреб

Érebos (maapõue, merepõhja, surmariigi pimedus isikustatuna)

Эригона

Erígone (Ikariose tütar)

Эрида (Эрис)

Éris (kreeka tülijumalanna Arese kaaskonnast)

Эрифила

Eriphýle (Amphiaraose naine)

Эрихтоний

Eréchtheus (Ateena kuningas, ateenlaste maast-võrsunud esiisa)

Эрмий vt Гермес


Эрос (Эрот)

Éros (tiibade ja vibuga kreeka armastusjumal, Aphrodite poeg)

Эскулап

Aesculápius (Asklepiose ladinapärane nimi)

Этеокл

Etéokles (Antigone ja Ismene vend, kes kaitses Teebat seitsme, sh vend Polyneikese vastu)

Этра (Эфра)

Áithra (Aigeuse naine, Theseuse ema)

Эхидна vt Ехидна


Эхион

Échion (üks Kadmose lohehambaist võrsunu, Agaue mees, Pentheuse isa)

Эхо

Écho (isikustatud kaja või heli)

Ювента (Ювентас)

Iuvéntas (ebatäpselt: Juventas; noorus rooma jumalannana, Hebe)

Юнона

Iuno (ebatäpselt: Juno; rooma peajumalanna, Iuppiteri õde ning naine)

Юпитер

Iúppiter (ebatäpselt; Jupiter; rooma peajumal)

Янус

Iánus (ebatäpselt: Janus; kahe näoga rooma jumal)

Япет (Иапет)

Iápetos (ebatäpselt: Japetos; titaan, Prometheuse isa)

Ясон (Иасон, Язон)

Iáson (ebatäpselt: Jason; argonautide juht)

ANTIIKAJA AJALOOLISI ISIKUID
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ АНТИЧНОГО МИРА

KOOSTANUD MAIMU LIIV
СОСТАВИЛА МАЙМУ ЛИЙВ

Агатон (Агафон)

Agáthon (kreeka tragöödiakirjanik)

Акций

Áccius (rooma kirjanik)

Алкей

Alkáios (kreeka lüürik)

Анакреонт (Анакреон)

Anakréon (kreeka lüürik)

Анаксимандр

Anaxímandros (kreeka filosoof)

Анаксимен

Anaximénes (kreeka filosoof)

Антисфен

Antisthénes (kreeka filosoof)

Аполлоний Родосский

Apollónios Rhodoselt (kreeka eepik)

Апулей

Apuléius (rooma kirjanik)

Аристарх Самосский

Arístarchos Samoselt (kreeka astronoom ja matemaatik)

Аристотель

Aristotéles (kreeka filosoof)

Аристофан

Aristophánes (kreeka komöödiakirjanik)

Архилох

Áríchilochos (kreeka lüürik)

Ахилл Татий

Achílleus Tátios (kreeka kirjanik)

Аэций

Aétius (Rooma väejuht)

Брут Марк Юний

Brútus Márcus Iúnius (Rooma riigimees)

Вакхилид

Bakchylídes (vanakreeka koorilüürik)

Вергилий

Vergílius (rooma luuletaja)

Гелиодор

Heliódoros (kreeka romaanikirjanik)

Гераклит

Herákleitos (kreeka filosoof)

Геродот

Heródotos (kreeka ajaloolane)

Геронд (Герод)

Heróndas (ka Heródas) (kreeka luuletaja)

Гесиод

Hesíodos (kreeka luuletaja)

Гомер

Hómeros (kreeka luuletaja)

Гораций

Horátius (rooma lüürik)

Демокрит

Demókritos (kreeka filosoof)

Демосфен

Demosthénes (Ateena kõnemees ja poliitik)

Диоклетиан

Diocletiánus (Rooma keiser)

Евклид

Eukléides (kreeka matemaatik)

Еврипид (Эврипид)

Euripídes (kreeka tragöödiakirjanik)

Зенон

Zénon (kreeka filosoof)

Исократ

Isokrátes (Ateena kõnemees, publitsist)

Каллимах

Kallímachos (hellenistlik luuletaja ja õpetlane)

Катилина

Catilína (Rooma poliitik)

Катулл

Catúllus (rooma lüürik)

Квинтилиан

Quintiliánus (rooma kõnemees, retoorikaõpetaja)

Коммод

Cómmodus (Rooma keiser)

Красс Луций

Crássus Lúcius (rooma kõnemees)

Кратил

Krátylos (kreeka filosoof)

Ксенофонт

Xénophon (kreeka kirjanik)

Ливий Андроник

Lívius Andronícus (rooma luuletaja)

Ливий Тит

Lívius Títus (rooma ajaloolane)

Ликофрон

Lykóphron (kreeka luuletaja ja õpetlane)

Лисий

Lysías (Ateena kõnemees)

Лукан

Lucánus (rooma eepiline luuletaja)

Лукреций

Lucrétius (rooma luuletaja ja filosoof)

Луцилий

Lucílius (rooma satiirik)

Марк Аврелий

Márcus Aurélius (Rooma keiser)

Марциал

Martiális (rooma epigrammikirjutaja)

Овидий

Ovídius (rooma luuletaja)

Пифагор

Pythágoras (kreeka filosoof)

Плавт

Pláutus (rooma komöödiakirjanik)

Плутарх

Plutárchos (rooma kirjanik)

Проперций

Propértius (rooma luuletaja)

Саллюстий

Sallústius (rooma ajaloolane)

Сапфо (Сафо)

Sáppho (ka Psáppho, kreeka poetess)

Сенека

Séneca (rooma filosoof ja kirjanik)

Софокл

Sóphokles (kreeka tragöödiakirjanik)

Теренций

Teréntius (rooma komöödiakirjanik)

Тиртей

Tyrtáios (kreeka luuletaja)

Федр

Pháedrus (rooma valmikirjanik)

Феогнид

Théognis (kreeka luuletaja)

Феокрит

Theókritos (kreeka luuletaja)

Фидий

Pheidías (kreeka kujur)

Филострат Флавий

Philóstratos Flávius (kreeka kirjanik)

Фукидид

Thukydídes (kreeka ajaloolane)

Харитон

Charíton (kreeka prosaist)

Цезарь Гай

Cáesar Gáius Iúlius (ebatäpselt: Július, Rooma riigimees, väejuht ja kirjanik)

Цинна

Cínna (rooma luuletaja)

Цицерон

Cícero (Rooma poliitik, kõnemees ja kirjanik)

Эвклид vt Евклид


Эврипид vt Еврипид


Эзоп

Áisopos (kreeka valmikirjanik)

Энний

Énnius (rooma luuletaja)

Эпикур

Epíkuros (kreeka filosoof)

Эпихарм

Epícharmos (kreeka kirjanik)

Эсхил

Aischýlos (kreeka tragöödiakirjanik)

Эсхин

Aischínes (Kreeka kõnemees ja poliitik)

Ювенал

Iuvenális (ebatäpselt: Juvenális; rooma satiirik ja reetor)

ANTIIKAJA KOHANIMESID
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ АНТИЧНОГО МИРА

KOOSTANUD MAIMU LIIV
СОСТАВИЛА МАЙМУ ЛИЙВ

Аттика

Atika (poolsaar Kesk-Kreekas)

Афины

Ateena (Atika pealinn)

Ахайя (Ахея)

Ahháia (maakond Peloponnesose põhjaosas)

Беотия

Boiootia (maakond Kesk-Kreekas)

Вавилон

Babülon (linn Eufrati ääres)

Итака

Ithaka (saar Ioonia meres)

Кипр

Küpros (saar Vahemere idaosas)

Кифера

Kythera (saar Peloponnesose poolsaarest lõunas)

Коринф

Korintos (linn Korintose maakitsusel)

Крит

Kreeta (saar Egeuse mere lõunaosas)

Лидия

Lüüdia (maakond Väike-Aasia lääneosas)

Ликия

Lüükia (maakond Väike-Aasia edelaosas)

Марафон

Máraton (koht Atika kirderannikul)

Микены

Mükeene, Mykéne (linnus ja linn Peloponnesosel)

Мисия (Мизия)

Müüsia (maakond Väike-Aasia loodeosas)

Пелопoннес

Pelopónnesos (poolsaar Kreekas)

Родос

Rhódos (saar Väike-Aasia edelarannikul)

Тиринф

Tiryns (linnusasula Peloponnesosel)

Фермопилы

Termopüülid (maakitsus Kesk-Kreekas)

Фессалия

Tessaalia (maakond Kreeka kirdeosas)

Фивы

Teeba (Boiootia pealinn)

Фракия

Traakia (maakond Kreeka põhjaosas)

Фригия

Früügia (maakond Väike-Aasia keskosas)

Эвбея

Euboia (saar Kesk-Kreeka idarannikul)

Эгина

Aigina (saar Atika ranniku lähedal)

Эолия

Aiolia (saar Türreeni meres)

Этолия

Aitoolia (maakond Kesk-Kreekas)