SÕNARAAMATUS KASUTATUD MÄRGID
ЗНАКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В СЛОВАРЕ

/

kaldkriips

eraldab sõnaartiklis märksõna selle osa, mida järgnevas tekstis enam ei korrata.

 

наклонная черта

отделяет варьирующуюся в тексте словарной статьи часть заглавного слова, которая при этом не всегда совпадает с морфемой.

~

tilde

asendab kogu märksõna või selle kaldjoone ees seisvat mittekorratavat osist.

 

тильда

заменяет заглавное слово или его неизменяемую часть, стоящую перед наклонной чертой

romb

eraldab sõnaartiklis fraseoloogilised väljendid, vanasõnad ja kõnekäänud.

 

ромб

отделяет в словарной статье фразеологические обороты, пословицы и поговорки.

*

tärn

osutab verbidele, millede igas vormis on rõhk prefiksil.

 

звездочка

указывает на глаголы, в которых ударение в любой словоформе падает на приставку.

( )

 

ümarsulgudes on igasugused lisaandmed: mõningane grammatiline informatsioon, eesti sõnade semantilised ja ortograafilised variandid, tõlkevastete fakultatiivosised, võõrsõnade eesti vasted ja kirjeldavad seletused jms.

 


в круглые скобки помещены: всевозможные дополнения, некоторые грамматические пометы, семантические и орфографические варианты эстонских слов, факультативные части эквивалентов перевода, эстонские эквивалентные и описательные разъяснения слов-заимствований и т. п.

nool

1) osutab sõna siirdumisele ühest sõnaliigist teise; 2) juhib vastandaspekti juurde (perfektiivselt imperfektiivsele aspektile või vastupidi).

 

стрелка

1) указывает на переход слова из одной части речи в другую; 2) отсылает к форме противоположного вида (совершенного или несовершенного).

’…’

 

ülakomadega on esile tõstetud võõrkeelsed sõnad ja väljendid, mille tarvitamisel säilib lähtekeele kirjakuju, näit. ’ab ovo’.

 


апострофами выделяются иноязычные слова и выражения, которые употребляются с соблюдением графики и орфографии языка-источника, например: ’ab ovo’.

v

 

suvamärgi tarvitust vt. Sõnaraamatu kasutamise juhend.

 


об употреблении произвольного знака см. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ 1.


MÄRGENDID, LÜHENDID
ПОМЕТЫ И СОКРАЩЕНИЯ

aiand.

aiandus

ains.

ainsus

aj.

ajalugu

anat.

anatoomia

antr.

antropoloogia

arheol.

arheoloogia

arhit.

arhitektuur

astr.

astronoomia

aut.

autondusbibl.

bibliograafia

biol.

bioloogia

bot.

botaanikadem.

deminutiiv, vähendussõnaehit.

ehitus

el.

elekter, elektrotehnika

etn.

etnograafiafarm.

farmaatsia

filos.

filosoofia

folkl.

folkloor

fot.

fotograafia

füsiol.

füsioloogia

füüs.

füüsikageod.

geodeesia

geogr.

geograafia

geol.

geoloogiahalv.

halvustavalt

hellitl.

hellitlevalt

hisp.

hispaania

humor.

humoristlik

hüdr.

hüdroloogiainfo

informatsioonitöötlus ja küberneetika

ingl.

inglise

iroon.

irooniliselt

it.

itaaliajah.

jahindus

jm.

ja muud; ja mujal

jne.

ja nii edasi

jt.

ja teised

jur.

jurisprudents, õigusteaduskal.

kalandus

keem.

keemia

ker.

keraamika

kino

filmindus

kirikl.

kiriklik

kirj.

kirjandus

kok.

kokandus

kunst

kujutav kunst

kõnek.

kõnekeelne

kõrgst.

kõrgstiilnelad.

ladina

lastek.

lastekeelne

lenn.

lennundus

lgv.

lingvistika, keeleteadus

liter.

literaarne, raamatukeelne

loog.

loogika

luulek.

luulekeelne

lüh.

lühisõna, lühendmadalk.

madalkeelne

maj.

majandus, majandusteadus

mas.

masinaehitus

mat.

matemaatika

med.

meditsiin, arstiteadus

meh.

mehaanika

mer.

merendus

mes.

mesindus

met.

metallurgia, metallograafia

meteor.

meteoroloogia

mets.

metsandus

min.

mineraloogia

mitm.

mitmus

mull.

mullandus

murd.

murdeline

muus.

muusika

mäend.

mäendus

müt.

mütoloogianahat.

nahatööstus

nalj.

naljatlevalt

nim.

nimetav

nimis.

nimisõna

näit.

näiteksom.

omastav

omds.

omadussõnapaberit.

tselluloosi- ja paberitööstus

paleont.

paleontoloogia

parfüm.

parfümeeria

pat.

patendindus

ped.

pedagoogika

piltl.

piltlik, piltlikult

poeet.

poeetiline

pol.

poliitika

pr.

prantsuse

psühh.

psühholoogia

puidut.

puidutööstus

põll.

põllumajandusraad.

raadiotehnika, elektroonika

raudt.

raudteesaj.

sajand (-i, -il)

side

sideala

sooj.

soojustehnika, soojusmajandus

sport

sport ja kehakultuur

s.t.

see tähendab

sõj.

sõjanduszool.

zooloogiateater

teatriala

teed.

teedemajandus, teedeehitus

tehn.

tehnika

tehnol.

tehnoloogia

tekst.

tekstiiliala

toid.

toiduainetööstus

trük.

trükindusumb.

umbes, umbkauduv.

või

van.

keelendina vananenud

vanas.

vanasõna

vet.

veterinaaria

vm.

või muud; või mujal

vrd.

võrdle

vt.

vaata

vulg.

vulgaarneülek.

ülekantud tähendusesбезл.

безличный глагол

буд. вр.

будущее времявводн. сл.

вводное слово

вин. п.

винительный падеж (в таблице – В)Г

глаголдат. п.

дательный падеж (в таблице – Д)

дееприч.

деепричастие

действ.

действительный залог

доп.

дополнениеед. (ч.)

единственное числож. (р.)

женский родзнач.

значениеим. п.

именительный падеж (в таблице – И)

инф.

инфинитивкр. ф.

краткая форма, краткие формыл.

лицоМ

местоимение

м. (р.)

мужской род

межд.

междометие

мн. (ч.)

множественное число

многокр.

многократный способ действияН

наречие

накл.

наклонение

наст. вр.

настоящее время

неод.

неодушевлённое

нескл.

несклоняемое

несов.

несовершенный видод.

одушевлённое

однокр.

однократный способ действия

отриц.

отрицаниеП

имя прилагательное

повел. накл.

повелительное наклонение

полн. ф.

полная форма

превосх. ст.

превосходная степень

предл. п.

предложный падеж (в таблице – П)

предик.

предикатив (слово, употребляемое в функции сказуемого)

прич.

причастие

прош. вр.

прошедшее времярод. п.

родительный падеж (в таблице – Р)С

имя существительное

с. (р.)

средний род

сказ.

сказуемое

сов.

совершенный вид

союзн. сл.

союзное слово

сравн. ст.

сравнительная степень

страд.

страдательный залогтвор. п.

творительный падеж (в таблице – Т)употр.

употребляетсяЧ

имя числительное