SÕNARAAMATU KASUTAMISE JUHEND

1. MÄRKSÕNASTIKU JA SÕNAARTIKLI ESITUSVIIS

Märksõnad on sõnaraamatus esitatud tähestikjärjestuses. Autorid on kinni pidanud põhimõttest käsitleda iga leksikaalüksust omaette sõnaartiklis. Seetõttu on eraldi artikleis toodud ka ühte sõnapesasse kuuluvad sõnad, sealhulgas sellisedki tihedasti seotud tuletuspaarid nagu nimisõna ja sellest tuletatud omadussõna (вагон ja вагонный), omadussõna ja määrsõna (протяжный ja протяжно) jt. Võttes arvesse sõnaartiklite keerukust – sõnaühendite rohkust, andmeid muutevormistiku kohta jne. – on seesugune märksõnastiku kord praegusel juhul ainuvõimalik.

Märksõnad on antud poolpaksus kirjas, homonüümid (niihästi semantilised kui grammatilised) märgitud poolpaksus kirjas rooma numbritega I, II, III jne.:

диван I C …diivan, sohva
диван II C … diivan (aj. riiginõukogu islamimaades; kirj. idamaine luuletuskogu)
ага I межд. ahaa, ahah
ага II частица kõnek. mhmh, (ja)jah (jaatusena)
донья I им. п. мн. ч. С дно
донья II
С ж. од. donja, hisp. ’dona’ (proua)

Grammatilised homonüümid on eraldi välja toodud ainult juhul, kui nad on tähenduselt kaugenenud, muudel puhkudel on nad antud märksõna eri tähendustena, nagu seda on näha eeskätt märksõna substantiveerunud või adjektiveerunud variandi esitusest:

двугривенн/ыйП 1. kahekümnekopikane; ~ая монета kahekümnekopikaline, kahekümnekopikane münt v raha; 2. П ➝ С м. неод. kõnek. kahekümnekopikaline (raha)
данный 1. страд. прич. прош. вр. Г дать; 2. прич. П see, käesolev, kõnesolev, vaadeldav, kõnealune, antud

Ühest sõnaliigist teise siirdumisele on osutatud suunamismärgiga (➝). Nii tähendab ПС, et omadussõna on substantiveerunud.

Polüseemilise sõna eri tähendused on märgitud poolpaksus kirjas araabia numbritega 1., 2., 3. jne.:

демонстрация1. meeleavaldus, demonstratsioon, rongkäik; 2. näitamine, demonstreerimine
дерзкий1. jultunud, häbematu, ülbe; ninakas, nipsakas; 2. liter. (hull)julge
достичь 1. saavutama mida; 2. jõudma kuhu

Semantiliselt kaugemad sünonüümid või sünonüümirühmad on eraldatud ühe tähenduse piirides semikooloniga, semantiliselt lähedased või identsed sünonüümid komaga (vt. eespool toodud näiteid). Korduste vältimiseks on mõnikord komadega eraldatud ka eritähenduslikud vasted, kui nende seas leidub üks selline, mis hõlmab kõiki märksõna tähendusi. Näiteks:

авиационный … lennu-, lennuki-, lennuväe-, lennundus-, õhu-, avio-

Sidekriipsu, mis asendab muutumatult korduvat liitsõnaosa, on selles funktsioonis kasutatud mõõdukalt ja ainult siis, kui ei teki segadust.

Sõnaühendi varieeruv osa on eraldatud v-märgiga, kogu teisenev fraas komaga: masinlikud v automaatsed liigutused (= masinlikud liigutused, automaatsed liigutused); pooleldi magama, poolärkvel olema.

Vene eesliiteliste verbide edasiandmisel nõuab eesti keeles verbaalne põhivaste harilikult selgitust või täpsustust abisõnade kaudu. Seesuguste verbijuhtude vormistamisel on sõnaraamatu autorid teadlikult lubanud vahelduvust, nagu:

довершать … täide v lõpule viima
добросать … täis v lõpuni (v. mingi piirini) viskama v loopima
доучить … (lõpuni, mingi piirini) selgeks õppima

Sellistel puhkudel kulub iga v-märgiga eraldatud põhiverbi juurde mis tahes talle eelnev abisõna või muu sõna.

Märksõna eesti vaste või tõlke järel on sõnaartiklis illustratiivne materjal, s.t. mittefraseoloogilised sõnaühendid ja nende tõlge, ning sõnaartikli lõpul ◊-märgi taga fraseoloogilised ühendid ja nende tõlge. Kui sõnaühendil on kaks või rohkem tähenduselt kauget tõlgendust, märgitakse need sulgudes araabia numbritega (1), (2) jne.:

бож/ий …~ья коровка (1) lepatriinu (2) ülek. vagur inimene, talleke

Mõnikord on üks sõnaühendi tähendusi edasi antud fraseoloogilise väljendiga teine vaba sõnaühendiga; sel juhul on sõnaühend fraseoloogiaossa paigutatud ainult siis, kui seda kasutatakse enamasti fraseologismina.

Tõlke täielikkuse ja selguse nimel tuleb fraseologism mõnikord esitada talle kohases ümbrustekstis, mis sel juhul on harilikus kirjas, kuna fraseologism ise on esile tõstetud poolkapsus kirjas:

давать … (мы тебя) в обиду не дадим (me) ei lase (sulle) liiga teha

Fraseologismi fakultatiivne osa on tavaliselt sulgudes ja poolpaksus kirjas:

голова(быть) на голову выше кого kellest pea jagu pikem v üle (olema)

Mõned märksõnad seostuvad praegusaja vene keeles väga piiratult, s.t. esinevad ainult ühesainsas või mõnes väljendis. Nende sõnade tõlge sisaldub vastava väljendi tõlkes, nagu:

дамокловväljendis ~ меч Damoklese mõõk (pidevalt ähvardav oht)
двухстепенны/йväljendis ~е выборы kaheastmelised valimised

Kui need väljendid on idiomaatilised, tõstetakse nad esile poolpaksus kirjas.

Samatüveliste märksõnade puhul, mis tegelikult on ühe ja sama nimisõna, omadussõna või verbi tuletised, on koostajad püüdnud vasted esitada võimalikult ühesuguses järjestuses, nagu:

бессильный … jõuetu, võimetu
бессильно … jõuetult, võimetult
бессилие … jõuetus, võimetus

Mõistagi ei saa seda esitusviisi mehaaniliselt järgida, vaid tuleb silmas pidada eelkõige tuletusliidete eripära ja tõlke täpsust.

Sõnaühendid on sõnaartiklis järjestatud enamasti märksõna tõlkevastete reastuse järgi.

Mida keerukam on sõna semantika ja mida pikem sünonüümvastete rida, seda sagedamini võib ette tulla hälbeid nimetatud vormistuskorrast.

Kui sõna terminitähendus ja üldtähendus ei lange ühte ja kui botaanika- või zooloogiaterminil on ka ladinakeelne nimetus, on kummagi tähenduse väljendamiseks eri vaste ja need on esitatud lahus. Kui mõlemad tähendused väljenduvad ühes vastes, osutab sõna terminitähendusele erimärgend, näiteks:

абрикос1. bot. aprikoos(ipuu) (Armeniaca); 2. aprikoos (vili)
ароматический … lõhna-, lõhnav, aromaatne (ka keem.)

Kui vene märksõnal on kahesugune rõhk, on mõlemad rõhuvariandid välja kirjutatud ja komaga eraldatud:

акростих, акростих 18 С м. неод.

Kaasrõhk on vene keele liitsõnades suvaline ja oleneb liitsõna esikomponendi häälduskontuurist. Et lugeja tajuks sõna kõige originaalilähedasemat häälikkuju, on sõnaraamatus märgitud ka kaasrõhk: радиоэлектроника, народонаселение, высокоурожайный, спортинвентарь jt.

Silplühendid ja pärisnimed, sealhulgas kohanimed, on toodud sõnaraamatu lisades.

2. GRAMMATILISED ANDMED SÕNA KOHTA

Kõigil sõnaraamatu märksõnadel on valik grammatilisi märgendeid. Need osutavad sõnaliigile, soole, arvule, sellele, kas nimisõnaga märgitu on elus või elutu, viitavad verbiaspektile jne. Kursiivis antud käändeküsimused näitavad sõna, eeskätt verbi rektsiooni, s.t. seostuvust teiste keeleelementidega. Kohe märksõna järel on käänd- või pöördsõna puhul number, mis viitab sõnamuutmistabelis tüüpsõnale, mille eeskujul vastav sõna muutub (vt. 3. osa). Käändumatutel nimisõnadel on märgend нескл. Ebakorrapärased, s.t. muuttüübist hälbivad sõnavormid on toodud sulgudes otse numbri järel, või kui sõna on polüseemiline, siis vastava tähenduse juures, näiteks:

дверца 80 (род. п. мн. ч. дверец)
замер/ить 269a (буд. вр. ~ю и ~яю, ~ишь и ~яешь, повел. накл.и ~яй)

Kõrvalekaldele muuttüübist osutavad ka märgendid без мн. (ед.) ч. – без множественного (единственного) числа – ilma mitmuseta (ainsuseta); без 1 (1 и 2) л. – без первого (первого и второго) лица – ilma esimese (esimese ja teise) pöördeta; без сов. (несов.) – без совершенного (несовершенного) вида – ilma perfektiivse (imperfektiivse) aspektita; без страд. прич. – без страдательного причастия – ilma passiivikesksõnata. Need märgendid tähendavad, et 1) nimetatud vormide moodustamine ei ole lihtne, 2) kuigi neid vorme saab moodustada, tarvitatakse neid keeles vähe või hoopiski mitte.

Tänapäeval, tehnilise progressi ajastul võivad seni ainsuslikult tarvitatud sõnad hakata käibima ka mitmuses (vormi poolest on see võimalik). Seetõttu ei tähenda märgend (без мн. ч.) käesolevas sõnaraamatus mitte niivõrd keeldu, kuivõrd tähelepanu juhtimist: eelistatud ja tavaline on kasutada seda sõna ainsuses.

Et vene keeles ei moodustata passiivikesksõna sihitutest verbidest, on märgend (без страд. прич.) seesuguste verbide juures ülearune. Ta on toodud lugejale hõlbuks ainult neil harvadel juhtudel, kui märksõna tüübinumber viitab sõna täielikule muutevormistikule, näiteks:

гарцевать 175 (без страд. прич.)

Ei olnud otstarbekas võtta tabelisse eraldi paradigmat sihitute verbide tarvis, mille tüübinumber on 175, sest niisuguseid verbe on vähe. Sihiliste verbide puhul näitab nimetatud märgend, et neil sõnadel pole kõiki muutevorme, näiteks:

окорнать 165a (без страд. прич. прош. вр.)

Tüübinumbri järel on näidatud sõnaliik: C – имя существительное (nimisõna), Г – глагол (tegusõna), П – прилагательное (omadussõna), Ч – числительное (arvsõna), М – местоимение (asesõna), Н – наречие (määrsõna), межд. – междометие (hüüdsõna), предик. – предикатив (siin: üks öeldistäite vormidest). Muude abisõnade liiginimetus on täielikult välja kirjutatud.

Iga verbi juures on näidatud tema aspekt (сов. – совершенный вид, perfektiivne aspekt, või несов. – несовершенный вид, imperfektiivne aspekt) ja antud vastandaspektivorm, kui see on olemas. Kahe aspektiga verbidel on märgitud сов. и несов., näiteks:

начистить 276a Г сов.несов. начищать что, чего, чем (mingit hulka) puhastama
начищать 169a Г несов.сов. начистить
деморализовать
172a Г сов. и несов.

Nagu sissejuhatuses öeldud, on verbi vaste ja näited toodud selle aspektipaariku juures, millega moodustuvaid ühendeid rohkem tarvitatakse. Kui aga sõnatarvitus ja tähendusvarjundid olenevad aspektist, käsitletakse aspektipaarikuid eraldi ja kummalegi on koostatud omaette sõnaartikkel.

Kesksõnad kui verbide iseloomulikud vormid on esitatud vastava verbi artiklis. Omaette märksõna on partitsiip ainult juhul, kui tal on homonüümne adjektiveerunud vorm. Lühivormid on seejuures antud üksnes omadussõnale, sest kesksõna lühivorme võib sõnaraamatu kasutaja leida selle verbi muuttüübist. Näiteks:

возвыше/нный1. страд. прич. прош. вр. Г возвысить; 2. прич.П (кр. ф. ~н, ~нна, ~нно, ~нны)

Ühekordset või momentaanset tegevust väljendavatel ну-sufiksiga verbidel on märgend однокр. к:

шагнутьГ сов. однокр. к шагать

Kvaliteediadjektiividel on peale muuttüübi ja sõnaliigi määratlemise toodud veel lühivormid, ka viimaste puudumine on märgitud. Keskvõrde vormid on antud ainult juhul, kui nad moodustatakse tüüpvormistikust erinevalt. Tuleb meeles pidada, et terminoloogilises väljendis omadussõna lühivormi ei tarvitata, näiteks:

вольн/ый 126 П (кр. ф. волен, вольна, вольна, вольны и вольны) 1. vaba(-); ~ая мысль vaba mõte, ~ое поведение kõnek. vaba käitumine, ~ая борьба sport vabamaadlus, ~ый порт, ~ая гавань maj. vabasadam

On võimalik ütelda мысль вольна, поведение вольно, kuid ühendeis, millel on märgend sport ja maj., ei ole omadussõna lühivorm lubatav.

Kui sõna määrsõnaline ja predikatiivne tähendus ei ühti, on see lahknevus näidatud järgmiselt:

ветрено Н 1. kergemeelselt; 2. предик. on tuuline

Muudel juhtudel on määrsõna predikatiivne tarvitus edasi antud tõlkes:

невыгодно Н kahjulikult, ebasoodsalt; on kahjulik v ebasoodne

3. SÕNAMUUTMISTABELID

Andmeid sõnamuutmise kohta saab lugeja sõnaraamatule lisatud morfoloogiatabeleist. Nende aluseks on A. Reitsaku juhtimisel valminud esialgsed sõnatüübistikud, mille koostamisel juhinduti A. Zaliznjaki “Väikese vene-prantsuse õppesõnastiku” (Moskva 1969) morfoloogiatabeleist. Esialgsed tabelid on tublisti ümber töötatud pärast sama autori “Vene keele grammatikasõnastiku” ilmumist. Tabelite koostamisel on silmas peetud vene keele muutumis-, vaheldus- ja rõhusüsteemi omavahelist seost.

Tabeleist võib sõnaraamatu kasutaja leida sõna muuttüübi ja tüüpsõna eeskujul moodustada iga nõutava vormi.

Tabelite koostamisel on autorid keele grammatilisele süsteemile toetudes püüdnud anda võimalikult täieliku valiku grammatiliselt õigeid vorme, sõltumata sellest, kuivõrd üht või teist vormi tarvitatakse. Ebakorrapärased, tüüpsõna omadest erinevad vormid on näidatud sõnaartiklis. Samuti tuleb sõnaartiklist otsida andmeid sõnavormide tarvituse kohta.

Sõnamuutmistabeleis on 163 muuttüüpi käändsõnade (nimi-, omadus-, ase- ja arvsõnade) jaoks ja 220 tüüpi (164–383) pöördsõnade jaoks. Igas nimisõna muuttüübis on toodud ainsuse ja mitmuse käändevormid. Rööbiti on antud ühe muuttüübi elusa/elutu variandid.

Verbi muuttüübis on näidatud ainsuse ja mitmuse 1., 2. ja 3. pööre olevikus ja (perfektiivse aspekti jaoks) lihttulevikus, mees-, nais- ja kesksoo ning mitmuse vormid minevikus, käskiva kõneviisi ainsuse ja mitmuse vormid, kesksõna ja gerundiumi võimalikud vormid.

Paljudes tüüpides on kõrvu esitatud nii sihilise (a) kui ka sihitu (b) verbi vormid. Kui mõnda tüüpi sihituid verbe on vähe, on tabeleis antud ainult sihilise verbi vormid (a), vastupidisel juhul aga ainult sihitu verbi vormid (b).

Prefiksite teisenemisel, mida tabelid ei kajasta, on sõnaartiklis muuttüübi numbri järel toodud vormid, mis näitavad prefiksi muutumislaadi:

стереть … (буд. вр. сотру, сотрёшь…, прош. вр. стёр…)
обчесть … (буд. вр. обочту, обочтёшь…, прош. вр. обчёл, обочла…)

Kui märksõna järel oleva numbri juures on tärn (*), siis tähendab see, et sõna muutub numbriga näidatud tüüpsõna järgi, kuid rõhk kõigis sõnavormides langeb prefiksile.

Refleksiivverbil on seesama tüübinumber mis ilma ся-ta verbilgi. Ainsuse 1. pöördes, mitmuse 2. pöördes, mineviku vormides (peale meessoo vormi), käskiva kõneviisi ja gerundiumi vormides on -ся asemel -сь. Peetagu meeles, et mineviku gerundiumi ся-lõpu ees peab alati olema sufiks -ши- ja et refleksiivverbidel ei ole kesksõna passiivivorme.

4. MÄRGENDID

Peale stiili- ja grammatikamärgendite (neist on üksikasjalikult räägitud sissejuhatuses) on sõnaraamatus kasutatud paljusid erialamärgendeid, mis näitavad sõna kuuluvust ühte või teise rakendusvaldkonda. Autorid on püüdnud hoiduda sõnaraamatut koormamast, seepärast on ühes sõnapesas terminimärgend antud harilikult põhisubstantiivi või -verbi juures, nagu:

декадент 1 С м. од. dekadent (dekadentsi esindaja)
декадентка 72 С ж. од. vt. декадент
декадентский
129 П dekadentlik
декадентство 94 С с. неод. (без мн. ч.) kirj., kunst dekadents (kunstivooluna)

Mõistagi võib sõnaraamatus olla ka üldpõhimõttest kõrvalekaldeid, liiati kui neid on tinginud mõne sõna eripärasused.

Botaanika- ja zooloogiaterminitel, millel peale eesti vastete on ka ladinakeelne nimetus, on alati märgend bot. või zool. Seevastu pole nende sõnade tuletistel mingit erialamärgendit, nagu:

гагара 51 С ж. од. zool. kaur (Gavia)
гагарий 130 П kauri-

Stiili- ja grammatikamärgendeid on vajaduse puhul korratud kõigi samatüveliste sõnade juures. Kõik stiili-, grammatika- ja erialamärgendid, mis käivad vene sõna või väljendi kohta, asetsevad sõnaraamatus eesti vaste või tõlke ees. Eesti keele kohta käiv märgend paikneb eesti sõna või väljendi järel sulgudes.

Vene keelele väga iseloomulikke vähendussõnu tarvitatakse eesti keeles harva. Et vältida kunstlikke vasteid, ei ole autorid sageli neid sõnu tõlkinud, vaid üksnes lisanud neile märgendi dem., näiteks:

башмачок dem. vt. башмак

5. SÕNARAAMATUS KASUTATUD MÄRGID

/
eraldab sõnaartiklis märksõna selle osa, mida järgnevas tekstis enam ei korrata.
~
asendab kogu märksõna või selle kaldjoone ees seisvat mittekorratavat osist.
eraldab sõnaartiklis fraseoloogilised väljendid, vanasõnad ja kõnekäänud.
*
osutab verbidele, millede igas vormis on rõhk prefiksil.
( )
ümarsulgudes on igasugused lisaandmed: mõningane grammatiline informatsioon, eesti sõnade semantilised ja ortograafilised variandid, tõlkevastete fakultatiivosised, võõrsõnade eesti vasted ja kirjeldavad seletused jms.
1) osutab sõna siirdumisele ühest sõnaliigist teise;
2) juhib vastandaspekti juurde (perfektiivselt imperfektiivsele aspektile või vastupidi).
’…’
ülakomadega on esile tõstetud võõrkeelsed sõnad ja väljendid, mille tarvitamisel säilib lähtekeele kirjakuju, näit. ’ab ovo’.
v
suvamärgi tarvitust vt. eespool p. 1.