[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 73 artiklit

ametialane täiend[us]koolituskoolitus ametialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste täiendamiseks, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks
ingl continuing professional training
sks berufliche Fortbildung f
sm ammatillinen täydennyskoulutus
vn должностное дополнительное обучение, курсы повышения должностной квалификации
ametiõpeteadmiste ja oskuste omandamine töötamiseks mingil kindlal ametialal
ingl professional training, occupational training
sks Amtsausbildung f
sm ammatillinen kouluttautuminen, ammattiopinnot
vn должностное обучение, профессиональное обучение
avaliku esinemise õpeosalejaid õpetatakse pidama kõnet, esinema loenguga, esitama ettekannet vm
ingl teaching of public speaking, training of public speaking
sks Rhetoriktraining f
sm julkisen esiintymisen koulutus, esiintymistaitokoulutus
vn курс публичного выступления, курс риторики, обучение публичным выступлениям, тренинг публичных выступлений
diplomipraktikaõppeasutuse lõpetamisele eelnev praktika, mille käigus kogutakse materjali lõputööks
ingl pre-diploma practical training
sks kaudtõlge Praktikum unmittelbar vor dem Abschluss einer Hochschule
sm kaudtõlge loppututkintotyön tekemiseen liittyvä käytännön harjoittelu
vn дипломная практика
erialane täiend[us]õpeõpe erialaste teadmiste täiendamiseks
ingl refresher training
sks fachliche Fortbildung f
sm erikoisalan täydennyskoulutus
vn дополнительное профессиональное обучение, повышение квалификации
erialane väljaõpe, väljaõpe, {erialane ettevalmistus} halbteadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine mingil (eri)alal asjatundjana tegutsemiseks
ingl professional training (kõrghariduse puhul), vocational training (kutseõppes)
sks Fachausbildung f
sm erikoistumiskoulutus, ammatillinen asiantuntijakoulutus
vn специальная подготовка, профессиональная подготовка
eriväljaõpeeriline, spetsiaalne väljaõpe, nt vetelpäästeks
ingl special training
sks Spezialausbildung f
sm erikoiskoulutus
vn специальное обучение, специальная подготовка
esmakutseõpe, esmaõpeõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda erialaste teadmiste ja oskuste olemasolu Vt ka jätku-kutseõpe
ingl initial vocational education and training, IVET lüh
sks primäre Berufsausbildung f
sm ammatillinen peruskoulutus
vn первичное профессиональное обучение
harjutuskool ajõpetajate seminari praktikakool enne ja pärast Teist maailmasõda Vt ka praktikakool
ingl training school
sks Übungsschule f
sm harjoituskoulu
vn школа педагогической практики
juhtimistreeninginimeste ja organisatsioonide juhtimiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine ning nende harjutamine
ingl leadership training, management training
sks Führungstraining n, Leitungstraining n
sm johtamisvalmennus
vn отработка навыков менеджмента, управленческий тренинг
jätkuõpe, jätkukutseõpekutseõpingute jätkamine Vt ka esmakutseõpe, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
ingl continuing vocational education and training, CVET lüh, further vocational education, further vocational training
sks Fortsetzung der Berufsausbildung
sm ammatillinen jatkokoulutus, ammatilliset jatko-opinnot
vn продолжение профессионального образования
karjääriõpeõpe, mis aitab omandada teadmisi iseenda, töömaailma, elukutsete ja õpivõimaluste kohta ning kujundada valmisolekut elukestvaks enesearenduseks
ingl career education, career training
sks Karrierevorbereitung f
sm uravalmennus
vn ориентировочное обучение основам планирования и формирования карьеры
kehaline kasvatus (2) ● üks õppeaineid Vrd võimlemine (2)
ingl physical education, physical training
sks Körpererziehung (Lehrfach) f, Sport (Lehrfach) m
sm liikunta (oppiaine)
vn физическое воспитание (учебный предмет)
kogemusõpe, juhuõpe, {informaalõpe} halb, {informaalne haridus} halbõppuri seisukohast eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides (nt perekonnas, töökohas, vabal ajal) Vrd vabaõpe
ingl informal learning, experiential learning, post-experience training
sks erfahrungsbasiertes Lernen n, informelles Lernen n
sm kokemuksesta oppiminen, kokemusperäinen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen
vn обучение на опыте, обучение через опыт
kogukonnakoolitustäiskasvanute koolitus, mille eesmärgiks on õpetada, kuidas tegutseda kogukonnas ning arendada kogukonda
ingl community education, community training
sks Gemeindeschulung f
sm yhteisökoulutus
vn гражданское обучение общины
kohanemiskoolituskoolitus, milles osalejaid õpetatakse kohanema muutunud oludega
ingl social adaption training
sks Anpassungsschulung f
sm sopeutumiskoulutus, sopeutumisvalmennus
vn обучение социальной адаптации
koolitus (1) ● kavandatud süsteemne õpe, mille käigus antakse edasi kindlaid oskusi, teadmisi ja infot ning kujundatakse hoiakuid ja suhtumisi
ingl schooling, training
sks Schulung f
sm koulutus, opetus, (asenne)kasvatus
vn обучение, тренинг, подготовка, выучка
koolitus (3) ● formaliseeritud õppevorm, mille tulemusena saadakse õppimist tõendav dokument
ingl schooling, education, training
sks Schulung f, Ausbildung f
sm (muodollinen) koulutus, opetus, oppi
vn обучение, учебный курс
koolitusfirmakursusi, täiendusõpet jms korraldav firma
ingl training institution
sks Schulungsfirma f
sm koulutusyritys, koulutusyhtiö
vn kaudtõlge фирма, организующая и администрирующая проведение обучения в форме курсов и тренингов
koolituskaartdokument, mille alusel on end töötuna kirja pannud inimesel võimalik osaleda erialasel täienduskoolitusel
ingl training voucher
sks Schulungsvoucher m, Schulungsgutschein m
sm kaudtõlge asiakirja jonka perusteella työtön voi hakeutua ammatilliseen täydennyskoulutukseen
vn kaudtõlge ваучер стоящим на учёте безработным для участия в курсах повышения квалификации
koolituskeskuskursusi, täiendusõpet jms korraldav keskus
ingl training centre
sks Schulungszentrum n
sm koulutuskeskus
vn учебный центр
koolituspoliitikakoolituse läbimõeldud ja fikseeritud eesmärgid ning kava vastavalt sihtrühmade vajadustele
ingl training policy, politics of education
sks Schulungspolitik f
sm koulutuspolitiikka
vn политика обучения
koolitusprogrammteatava ala töötajate täienduskoolituseks koostatud kava
ingl training programme
sks Schulungsprogramm n
sm täydennyskoulutusohjelma
vn программа повышения квалификации (определённых категорий) работников
kordusõperegulaarne varem omandatu kordamine ja uute, ühiskonna arengust tingitud teadmiste ja oskuste juurdeõpe
ingl recurrent education, recurrent training
sks Wiederholungsschulung f
sm säännöllinen osaamisen päivittäminen
vn периодически возобновляемое обучение
kutsealusõpealus- või tugiteadmiste ja oskuste omandamine kutseõppes
ingl initial vocational training
sks Berufserstausbildung f, berufliche Erstausbildung f
sm ammatillisten opintojen perusteet
vn базовая профессиональная подготовка, базовое профессиональное обучение
kutsehariduskeskus, kutseõppekeskuskutseharidusasutus, kus on võimalik õppida paljudel erialadel
ingl vocational education centre, vocational training centre
sks Berufsausbildungszentrum n
sm monialainen ammattioppilaitos, ammattikoulutuskeskus
vn центр профессионального образования
kutsekiirõpekiirendatud kutseõpe
ingl accelerated vocational training
sks schnelle Berufsausbildung f
sm ammatillinen pikakoulutus
vn ускоренная профессиональная подготовка
kutseõpeõpe, mille käigus omandavad õppurid teadmised, oskused ja hoiakud oskustöö tegemiseks kutse-, eri- või ametialal
ingl vocational training
sks Berufslehre f, Berufsausbildung f
sm ammatilliset opinnot, ammattiopinnot, ammatillinen koulutus
vn профессиональное обучение, профессиональная подготовка
kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumiskutseõppekava alusel toimuv õpe, mida viib läbi kutseõppeasutus ning mille kaudu põhiharidust või üldkeskharidust omandavad õpilased saavad kutse-, eri- ja ametialased esmateadmised ja -oskused
ingl vocational training in comprehensive and secondary schools
sks berufsvorbereitende Ausbildung in der Sekundarstufe I und II f
sm kaudtõlge ammattioppilaitoksen tarjoamat ammatillisten opintojen alkeet peruskoululaisille ja lukiolaisille
vn профессиональная подготовка в основной школе и в гимназии
kutseõpetajakoolitus
ingl training teacher for vocational school
sks Schulung der Berufslehrer f
kutseõppedidaktikadidaktika osa, mis tegeleb kutseõppe küsimustega
ingl didactics of vocational training
sks Berufsbildungsdidaktik f
sm ammattiopintojen didaktiikka
vn дидактика профессионального обучения
kutseõppe riiklik õppekavadokument, mis määrab kindlaks ühe või mitme eriala õppe eesmärgid ja ülesanded, saavutatavad õpitulemused ja seose kvalifikatsiooniraamistikuga, õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ja nende mahu koos lühikirjeldustega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused Vt ka kutseharidusstandard
ingl national vocational training programme
sks staatliches Rahmencurriculum für Berufs- und Fachausbildung n
sm valtakunnallinen ammattiopintojen opetussuunnitelma
vn государственная программа профессионального обучения
kõnetreening
ingl speech training
sks Redetraining n, Sprachtraining n
sm puheopetus, puhumisen harjoittelu
vn тренинг публичных выступлений, спич тренинг
käsitöö ja kodundusüks õppeaineid
ingl handicrafts and domestic study, manual training, teaching of handicrafts
sks Handarbeit und Haushaltung (Lehrfach) f
sm käsityö ja kotitalous (oppiaine)
vn рукоделие и домоводство (учебный предмет)
militaarharidus, sõjaväeline haridus Vastand tsiviilharidus
ingl military education, military education and training
sks militärische Ausbildung f
sm sotilasalan koulutus
vn военное образование
misjonikool (1) ● kool misjonäride ettevalmistamiseks
ingl missionary training school
sks Missionsschule f
sm lähetyskoulu (lähetystyöntekijöiden valmennukseen)
vn миссионерская школа (школа для подготовки миссионеров)
moodulõpeõpetamine moodulite kaupa Vrd kursusõpe
ingl modular training
sks modularer Unterricht m
sm moduuliopetus
vn модульное обучение
muusikaklass (2) ● muusikaõppe süvaklass
ingl class with intensive music training
sks Musikklasse f, Klasse mit erweitertem Musikunterricht f
sm musiikin erikoisluokka
vn класс с углублённым изучением музыки
pedagoogiline praktikapraktika õppe ja kasvatusega tegelevatel kutsealadel
ingl pedagogical practical training, pedagogical practice
sks pädagogisches Praktikum n
sm pedagoginen käytännön harjoittelu, opettajaharjoittelu
vn педагогическая практика
pedagoogium (1) ● algkooliõpetajaid koolitav õppeasutus mõnel maal, ka Eestis 1930. aastail
ingl elementary-school teacher training college
sks Pädagogium n
sm kansakoulunopettajaseminaari van
vn педагогиум (в некоторых странах училище для подготовки учителей начальных классов)
pedagoogium (2) ajkeskajal ülikooli ettevalmistuskool; keskharidust andev õppeasutus
ingl kaudtõlge training college in Middle Ages
sks Pädagogium n
sm pedagogio
vn педагогиум (в средние века подготовительная средняя школа для поступления в университет)
personalikoolitusettevõttes töötavate inimeste koolitus, mis lähtub ettevõtte huvidest ja konkurentsivõime suurendamisest
ingl training of personnel, staff training
sks Personalschulung f
sm henkilöstökoulutus
vn обучение персонала
praktika (1), õppepraktikaõppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendusel kindlate õpieesmärkidega tehtav praktiline töö Vrd töökohapõhine kutseõpe Vt ka praktikaõpe
ingl practical training, work placement, placement, internship
sks Praktikum n
sm harjoittelu, opetusharjoittelu
vn практика, учебная практика
praktikaõpekutseõppe osa, mille käigus omandab õppur tööks vajalikud praktilised oskused Vt ka teooriaõpe
ingl training practice
sks Lehrpraktikum n
vn учебная практика
praktikumõppevorm: praktilise töö tunnid pärast aine teoreetilist käsitelu Vastand teooriakursus
ingl practical training, practical course
sks Praktikum n
sm praktikumi, käytännön harjoituskurssi
vn прaктичecкое зaнятие, практикум
pädevuspõhine õpeõpe, mille õppekavad on üles ehitatud mingis valdkonnas pädevuse saavutamise alusel
ingl competence-based training
sks kompetenzorientierter Unterricht m
sm asiantuntijuuspohjaiset opinnot, asiantuntijuuspohjainen opiskelu
vn построенное на основе компетентностей обучение
sensitiivsusõpe, tundlikkusõpeempaatia arendamine iseenda ja teiste tundlikumaks tajumiseks
ingl sensitivity training
sks Sensitivitätstraining f
sm herkkyyskoulutus, tunnevalmennus
vn тренинг по развитию эмпатии
sisekoolituskoolitus, mis toimub asutuse, ettevõtte või organisatsiooni sees ning kus nende enda töötajad õpetavad oma kolleege või uusi, alles tööle asuvaid inimesi Vrd töökohasisene täiend[us]koolitus
ingl training inside the organization
sks interne Schulung f
sm sisäinen koulutus
vn обучение внутри организации
stažeerimastažööriks olema; stažööripraktikat läbi tegema
ingl to be in training
sks Probezeit haben
sm olla (asiantuntija)harjoittelijana
vn стажироваться
stažööripraktikapraktika, mille ajal töökohustusi täidetakse täies mahus
ingl training practice
sks Berufspraktikum n
sm (täysimittainen) asiantuntijaharjoittelu
vn стажировочная практика
suhtlustreeningrühmas toimuv suhtlusoskuse arendamine
ingl communication training
sks Kommunikationstraining n
sm vuorovaikutusvalmennus, viestintävalmennus
vn тренинг общения, тренинг эффективной коммуникации
sõjaväeline väljaõpe, {sõjaline ettevalmistus} halbsõjaväega seotud koolitus vm õpe väljaspool haridussüsteemi
ingl military training
sks militärische Schulung f
sm sotilasalan koulutus
vn военная подготовка
tasandav kasvatus, kompenseeriv kasvatuspüüd teadlikult täiendada lapse kasvukeskkonda stiimulitega, mille puudumine on põhjustanud või võib põhjustada potentsiaalse arengu pidurdumist
ingl compensatory education, compensatory training
sks ausgleichende Erziehung f, kompensatorische Erziehung f
sm kompensoiva kasvatus, (kasvuympäristön eroja) tasoittava kasvatus
vn компенсирующее воспитание, возмещающее воспитание
tootmisõpetus ajtootvas töös vajalike oskuste õpetamine üldhariduskooli vanemais klassides, oli NSV Liidu koolides tööõpetuse vormina üldine 1959–1965
ingl production training
sks Produktionsunterricht m
sm tuotanto-opetus
vn производственное обучение (в общеобразовательной школе)
treening, trennkavakindel tegevus kehalise või vaimse võimekuse arendamiseks
ingl training
sks Training n
sm (määrätietoinen) harjoittelu, harjoitukset
vn тренирoвка
treeninguseade, valmendi, {trenažöör} halb nt jõusaalis
ingl training appliance, fitness machine
sks Trainingsgerät n
sm harjoituslaite, valmennuslaite
vn тренажёр
täienduskool ajkool, milles algkooli lõpetanuile antakse täiendavat üld- ja kutseharidust, Eestis eeskätt 20. saj algupoolel
ingl advanced training school
sks Fortbildungsschule f
sm jatkokoulu
vn школа дополнительного (после начальной школы) обучения, школа дополнительного образования
täiend[us]koolitustäiskasvanute koolitusasutuse korraldatud koolitus, mis täiendab seniseid teadmisi, oskusi ja vilumusi, arendab loovust, sotsiaalset vastutustunnet ja ettevõtlikkust
ingl continuing (vocational) training
sks Fortbildung f
sm (aikuisten) täydennyskoulutus
vn обучение взрослых для пополнения их знаний и умений
täiend[us]õpeõpe, mille ülesandeks on õppuri teadmiste ja oskuste täiendamine samal õppetasemel või -astmel Vrd tasemeõpe, ümberõpe
ingl in-service training
sks Weiterbildung f, Fortbildung f
sm täydentävät opinnot (samalla koulutusasteella)
vn дополнительное обучение
tööalane koolituskoolitus, mis võimaldab kutse-, ameti- või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet kas töökohas või koolitusasutuses
ingl work-related training, work-related education, job-related training, job-related education
sks berufliche Weiterbildung f
sm työllisyyskoulutus
vn связанное со сферой работы обучение
tööalane täiend[us]koolituskoolitus, mis lähtub konkreetse sihtrühma vajadustest ning võimaldab omandada teadmisi ja oskusi paremaks tööga toimetulekuks
ingl in-service training
sks berufliche Fortbildung f
sm ammatillinen täydennyskoulutus
vn связанное со сферой работы обучение для повышения осведомлённости и компетентности
tööalane väljaõpeõpe, mis eelneb teatud töökohale asumisele
ingl pre-service training
sks berufliche Ausbildung f
sm kaudtõlge tiettyyn työpaikkaan valmentava koulutus
vn выучка или обучение до поступления на работу
tööeelne õpepaljudel erialadel nt ohutusõpe enne tööle asumist
ingl kaudtõlge teaching (health and safety) regulations during pre-service training
sks kaudtõlge Belehrung vor Arbeitsbeginn (z. B. in Gesundheits- und Sicherheitsfragen)
sm kaudtõlge työn aloittamista edeltävä turvakoulutus
vn осведомительное обучение до поступления на работу
töökohapõhine kutseõpekutseõppevorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust Vrd jätkutöölõppimine, praktika (1) Vt ka koolipõhine kutseõpe, kutseõppevorm
ingl on-the-job education, on-the-job training
sks Berufsausbildung am Arbeitsplatz f
sm oppisopimuskoulutus
vn профессиональное обучение на месте работы, профессиональная выучка на месте работы
töökohasisene täiend[us]koolitustöötajate täienduskoolitus, mis toimub töökohas ja üldjuhul tööajal Vrd sisekoolitus
ingl in-service training, in-company training
sks betriebliche Weiterbildung f
sm työpaikan sisäinen täydennyskoulutus
vn внутриорганизационное дополнительное обучение
töökohaväline täiend[us]koolitustöötajate täienduskoolitus, mis toimub väljaspool töökohta
ingl off-the-job training
sks externe Fortbildung f
sm työpaikan ulkopuolinen täydennyskoulutus
vn дополнительное обучение вне места работы
tööturule orienteeritud koolitustööturu vajadustest lähtuv koolitus
ingl labour market oriented training
sks arbeitsmarktorientierte Schulung f, arbeitsmarktorientierte Ausbildung f
sm työmarkkinapohjainen koulutus, työvoimakoulutus
vn ориентированное на рынок труда обучение
tööõpetusüks õppeaineid
ingl manual training
sks Werkunterricht (Lehrfach) m
sm työopetus (oppiaine)
vn труд (учебный предмет)
veebiõpe, veebipõhine õpeõpetamine ja õppimine internetis või firma sisevõrgus, mille eelduseks on veebilehitseja olemasolu igal õppuril
ingl web-based training
sks webbasierter Unterricht m
sm verkko-opiskelu, verkkopohjainen opiskelu
vn сетевое обучение, обучение на базе интернета или интранета
võimetekohane õpeõppuri võimetele vastav õpe, mille puhul õppimine nõuab pingutust, aga toob ka rõõmu toimetuleku ja saavutuse üle
ingl proper training
sks Fähigkeiten entsprechender Unterricht m
sm kykyjä vastaava opetus, kykyjen mukainen opiskelu
vn соответствующее способностям обучение
õpipoisiõpeameti õppimine juhendaja käe all töötades
ingl apprenticeship training, apprenticeship
sks Lehrlingsausbildung f
sm oppipoikakoulutus, koulutuksen oppipoikamalli
vn обучение ученика профессии наставником в процессе работы
õppefilm
ingl educational film, training film
sks Unterrichtsfilm m, Lehrfilm m
sm opetuselokuva, opetusfilmi
vn учебный фильм
õppetase, kutseõppe taseõpetuse tase teatud kutsetaseme saavutamiseks, nt kutsekeskharidusõpe (4. õppetase), kutseeriharidusõpe (5. õppetase)
ingl level of vocational training
sks Niveau der Berufsausbildung n
sm ammattikoulutuksen opetustaso
vn уровень профессионального обучения

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur