[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 224 artiklit, väljastan 100

abiõpe vanpõhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi toimuv õpe
ingl remedial education
sks Unterricht in der Hilfsschule m
sm yksilöllistetty opetus, mukautettu opetus, apukouluopetus van
vn вспомогательное обучение
akadeemiline kõrgharidusdomineerivalt teoreetilise suunitlusega kõrgharidus Vt ka rakenduskõrgharidus
ingl academic higher education
sks akademische Hochbildung f
sm akateeminen koulutus, yliopistokoulutus
vn академическое высшее образование
algharidus aj, {elementaarharidus (2)} halbkohustuslik haridustase minevikus, tänapäeval on sulandunud põhiharidusse ja omaette haridustasemena ei eristata Vt ka algkool
ingl primary education, elementary education
sks Primarbildung f, Primarbereich m
sm alkeisopetus, alkuopetus
vn начальное образование
alternatiivharidusühiskonnas ametlikult tunnustatust erineval hariduskontseptsioonil põhinev haridus, nt vanemate soovil toimuva koduõppega antav haridus
ingl alternative education
sks Alternativbildung f
sm vaihtoehtoinen koulutus
vn альтернативное образование
alternatiivõpe nt katoliku koolis, Waldorfi koolis Vt ka alternatiivkool
ingl alternative education
sks alternativer Unterricht m
sm vaihtoehtoinen opetus
vn альтернативное обучение
alusharidus, {eelharidus} halbkoolieelses eas omandatav teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis Vt ka eelõpe (1) Vrd baasharidus
ingl early childhood education, pre-primary education, pre-school education
sks frühkindliche Bildung f, Elementarbereich m
sm varhaiskasvatus, esiopetus
vn дошкольное образование
andragoogikateadus täiskasvanute õppest ja arengu toetamisest; vastav õppevaldkond kõrgkoolis
ingl andragogy, adult education
sks Andragogik f, Erwachsenenpädagogik f
sm aikuiskasvatustiede, andragogiikka
vn андрагогика
ateistlik kasvatusjumalat ja kõike üleloomulikku eitava mõtteviisi sisendamine
ingl atheistic education, atheistic upbringing
sks atheistische Erziehung f
sm ateistinen kasvatus
vn атеистическое воспитание
autoritaarne kasvatusstiil, autokraatne kasvatusstiil, direktiivne kasvatusstiilkasvatusstiil, mille põhitunnuseks on käskudega võimutsemine ja kuulekuse nõudmine
ingl authoritarian education
sks autoritärer Erziehungsstil m, autokratischer Erziehungsstil m
sm autoritaarinen kasvatustyyli, direktiivinen kasvatustyyli
vn авторитарный стиль воспитания, директивный стиль воспитания
avatud õpeõppeviis kõrgkoolis, mis võimaldab õppida huvipakkuvaid õppeaineid kas ühest või mitmest õppekavast, täiendada ja arendada end mõnes valdkonnas Vrd paindlik õpe
ingl open education
sks offener Unterricht m
sm avoin opiskelu
vn открытое обучение
baasharidusedasiõppe eelduseks olev haridus Vrd alusharidus, põhiharidus
ingl basic education
sks Basisbildung f
sm pohjakoulutus
vn базовое образование
džentelmenikasvatus ajInglise filosoofi J. Locke’i 17. saj loodud kasvatusteooria, mille kohaselt on kasvatuse eesmärgiks vaimse, kehalise ja kõlbelise arengu kooskõla ning head kombed
ingl education of a gentleman
sks Gentleman-Erziehung f
sm herrasmiehen kasvatus
vn воспитание джентельмена
duaalne kutseõppesüsteem, duaalne kutseõpeteooria ja praktika kombinatsioonil põhinev kutseõppevorm Mandri-Euroopas, mida kasutatakse nii ameti õppimisel ettevõttes kui ka kutseõpet andvas rakenduskõrgkoolis ja kutseõppeasutuses Vt ka koolipõhine kutseõpe, kutseõppevorm
ingl dual vocational education system
sks duale Berufsausbildung f, duales Berufsausbildungssystem n
sm oppisopimuskoulutus, duaalikoulutus
vn двойная система профессионального обучения
eakate õpepensionieelikutele või pensionäridele mõeldud õpe
ingl education for the elderly
sks Seniorenunterricht m
sm ikäihmisten opetus
vn обучение пожилых людей
eelõpe (1) ● õpe enne koolikohustuse algust, mis toetab koolivalmiduse kujunemist Vrd eelkool Vt ka alusharidus, kooliküpsus, koolivalmidus
ingl pre-school education, early childhood education
sks vorschulischer Unterricht m
sm esiopetus, varhaiskasvatus
vn предварительное обучение
Eesti Vabariigi haridusseadus, haridusseadus
ingl Republic of Estonia Education Act
sks Bildungsgesetz der Republik Estland
vn Закон Эстонской Республики об образовании
elementaarharidus (1) ajJ. H. Pestalozzilt 18.–19. saj vahetusest pärinev algõpetus, kus õpitav lahutatakse elementideks, milleks on vorm, arv ja sõna; õppeprotsessis vastavad neile kõne arendamine, arvutamine ja mõõtmine
ingl elementary education
sks Elementarbildung f
sm alkeiskasvatus, alkeisopetus
vn элементарное образование Й. Песталоцци
eluõpeeluga kohanemise õpe
ingl life-adjustment education
sks Lebensbildung f
sm elämänhallintakasvatus
vn kaudtõlge обучение адаптации к жизненным изменениям и вызовам
erahariduseraõppeasutuses omandatud haridus Vastand riiklik haridus
ingl private education
sks Privatschulwesen n
sm kaudtõlge yksityisessä oppilaitoksessa saatu koulutus
vn полученное в частном учебном заведении образование
erakõrgkoolkõrgkool, mille pidajaks on eraisik või -organisatsioon
ingl private higher education institution
sks Privathochschule f
sm yksityinen korkeakoulu
vn частное высшее учебное заведение
erihariduserialane haridus, nt metsandusharidus Vastand üldharidus Vt ka ülikooliharidus, rakenduskõrgharidus
ingl education in a field
sks Fachausbildung f
sm erikoisalan koulutus, erikoiskoulutus
vn образование по специальности
eripedagoog, defektoloog vanerivajadusega laste kasvatamise ja õpetamise spetsialist tavakoolis või haridusliku erivajadusega õpilaste koolis
ingl special educator, teacher in special education
sks Sonderpädagoge m, Sonderpädagogin f
sm erityispedagogi, erityisopettaja
vn специальный педагог, дефектолог van
eripedagoogika, defektoloogia vanarengulise ja haridusliku erivajadusega laste õpet ja kasvatust uuriv pedagoogika haru
ingl special education
sks Sonderpädagogik f, Behindertenpädagogik f
sm erityispedagogiikka
vn специальная педагогика (педагогика обучения детей с особыми потребностями), дефектология van
esmakutseõpe, esmaõpeõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda erialaste teadmiste ja oskuste olemasolu Vt ka jätku-kutseõpe
ingl initial vocational education and training, IVET lüh
sks primäre Berufsausbildung f
sm ammatillinen peruskoulutus
vn первичное профессиональное обучение
esteetiline kasvatuskasvatuse valdkond, mille eesmärgiks on õpetada ilusat tajuma, mõistma, looma ja väärtustama nii kunstis kui ka enda ümber
ingl aesthetic education, esthetic education
sks ästhetische Erziehung f
sm esteettinen kasvatus
vn эстетическое воспитание
ettevõtlusõpeettevõtlikkust arendav ja ettevõtluseks ettevalmistav õpe
ingl education in entrepreneurship
sks Unternehmungslehre f
sm yrittäjyyskasvatus
vn обучение предпринимательству
Euroopa kõrgharidusruum
ingl European Higher Education Area
sks Europäischer Hochschulbildungsraum m
sm eurooppalainen korkeakoulutusalue
vn Европейское пространство высшего образования
filmiõpetusõppeaine filmikunsti õpetamiseks
ingl film education (a subject)
sks Filmunterricht (Lehrfach) m
sm elokuvaoppi (oppiaine)
vn основы киноискусства (учебный предмет)
hambaarstiõpeintegreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe Eesti õppeasutuses; lõpetaja saab hambaarstikraadi
ingl dentistry education
sks zahnärztliche Ausbildung f
sm hammaslääkärikoulutus, hammaslääkäriopinnot
vn подготовка стоматологов (в Эстонии по интегрированной программе обучения бакалаврита и магистратуры)
haridusõppekavadega ettenähtud teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab
ingl education
sks Bildung f
sm (yhteiskunnan tunnustama) koulutus, osaaminen, (yleis)sivistys
vn образование
haridusametametiasutus, mis korraldab hariduselu ning haldab üld-, kutse- ja huvihariduse asutusi Vrd haridusosakond
ingl education office, education department
sks Bildungsamt n
sm opetushallitus
vn департамент образования
haridusametnik
ingl education functionary, education official
sks Bildungsbeamte m, Bildungsbeamtin f, Bildungsangestellte m, f
sm koulutusviranomainen, opetusviranomainen
vn служащий в сфере образования
hariduse aineline baas nt riistvara, võimla
ingl material basis for education
sks materielle Basis für Bildung f
sm koulutuksen aineellinen perusta
vn учебно-материальнaя база образования
haridusfilosoofiafilosoofia haru, mis tegeleb hariduse ja kasvatuse olemuse, eesmärkide ja meetodite üldküsimustega
ingl philosophy of education
sks Bildungsphilosophie f
sm koulutusfilosofia, kasvatusfilosofia
vn философия образования
hariduskomisjonlinna- või vallavolikogu juures tegutsev komisjon kohalike haridusküsimuste lahendamiseks
ingl education committee
sks Bildungskommission f
sm opetuslautakunta, koululautakunta, sivistyslautakunta
vn комиссия по вопросам образования
haridusliikharidus eesmärkide ja ülesannete järgi: üldharidus, kutseharidus, huviharidus
ingl type of education
sks Bildungsart f, Art der Bildung f
sm koulutuslaji (tavoitteen ja tehtävän mukaan)
vn вид образования
haridusministeeriumriigi hariduselu juhtiv ja koordineeriv asutus
ingl ministry of education
sks Bildungsministerium n
sm opetusministeriö
vn министерство образования
haridusminister
ingl minister of education
sks Bildungsminister m, Bildungsministerin f
sm opetusministeri
vn министр просвещения
haridusosakondstruktuuriüksus, mis korraldab kohalikku hariduselu ning haldab üld-, kutse- ja huvihariduse asutusi Vrd haridusamet
ingl department of education
sks Bildungsabteilung f
sm koulutusjaosto, koulutusosasto, sivistysjaosto, sivistysosasto
vn отдел образования
hariduspoliitikahariduse arengu suunamine ja mõjutamine riigiasutuste või ühiskonna huvirühmade poolt
ingl education(al) policy
sks Bildungspolitik f
sm koulutuspolitiikka
vn политика образования
haridussotsioloogiasotsioloogia haru, mis uurib hariduse ning ühiskonna kui terviku vahelisi seoseid ja vastastikmõju
ingl sociology of education
sks Bildungssoziologie f
sm koulutussosiologia, kasvatussosiologia
vn социология образования
haridusstandardharidustasemele või -astmele kehtestatud üldnõuded
ingl standard of education, educational standard
sks Bildungsstandard m
sm koulutusstandardi
vn стандарт образования
haridusstipendiumpanga, valla vm ühenduse stipendium õppurile Eestis või välismaal olenemata koolist ja erialast
ingl scholarship for education, grant for education
sks Bildungsstipendium n
sm opiskeluapuraha, koulutusstipendi
vn образовательная стипендия
haridusstrateegia
ingl education strategy
sks Bildungsstrategie f
sm koulutusstrategia, sivistysstrategia
vn стратегия образования, стратегия системы образования
haridussüsteem nt Eesti Vabariigi haridussüsteem
ingl education system
sks Bildungssystem n
sm koulutusjärjestelmä
vn система (народного) образования
haridustasetase formaalsete näitajate alusel: alus-, põhi- (hariduse I tase), kesk- (hariduse II tase) ja kõrgharidus (hariduse III tase)
ingl level of education
sks Bildungsniveau n
sm koulutusaste, koulutustaso
vn уровень образования
haridusteaduse bakalaureus
ingl Bachelor of Arts in Education, BA lüh
haridusteaduse magister
ingl Master of Arts in Education, MA lüh
haridustöötajahariduse valdkonnas töötav isik, nt õpetaja, haridusametnik, rektor
ingl education(al) worker
sks Bildungswerktätige m, f
sm koulutusalan ammattilainen
vn работник просвещения
haridusuuendus, hariduse innovatsioonhariduse muutmine ja täiendamine uudsete seisukohtade alusel
ingl innovation of education
sks Bildungsinnovation f
sm koulutuksen uudistaminen, koulutusinnovaatio
vn образовательное нововведение, образовательная инновация
haridusuuringpiiritletud haridusliku uurimisülesande täitmine
ingl research in education
sks Bildungsforschung f
sm koulutustutkimus (rajatusta aiheesta)
vn исследование в сфере образования
haridusökonoomikamajandusteaduse haru, uurib haridussüsteemi majandusliku arengu ja funktsioneerimise seaduspärasusi; käsitleb ka hariduselu juhtimise vorme ja meetodeid
ingl education economy
sks Bildungsökonomik f, Bildungsökonomie f
vn экономика образования
harimatusharimata olek Vastand haritus
ingl lack of education
sks Unbildung f
sm sivistymättömyys, kouluttamattomuus, karkeus
vn необразованность
harmooniline kasvatuskasvatajate kooskõlaline tegevus, nt omaalgatuse ja käsutäitmise, virge- ja uneaja jm sobiv vaheldamine
ingl harmonious education
sks harmonische Erziehung f
sm tasapainoinen kasvatus, harmoninen kasvatus
vn гармонизированное воспитание
hellitav kasvatusstiilüks kasvatusstiile, kus armastust väljendatakse vähese nõudlikkuse ja lapse kõigi soovide täitmisega
ingl mollycoddling style of education, indulging style of education
sks verweichlichender Erziehungsstil m
sm hemmotteleva kasvatustyyli
vn балующий стиль воспитания
hernhuutlik kasvatus ajvennastekogudusest pärinev usulis-kõlbeline kasvatus
ingl herrnhuter education
sks herrnhutische Erziehung f
sm hernhutilainen kasvatus
vn религиозно-нравственное воспитание гернгутеров
hooldusõperaske ja sügava intellektipuudega lastele kohaldatud põhihariduse standardi alusel koostatud individuaalse õppekava järgi toimuv õpe
ingl kaudtõlge education of children with severe and profound intellectual disability
sks kaudtõlge Ausbildung von Kindern mit schwerer und profunder geistiger Behinderung
sm kaudtõlge vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten lasten opettaminen henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan
vn kaudtõlge обучение детей с тяжёлой и глубокой недостаточностью интеллекта навыкам самообслуживания
humanitaarharidusharidus, kus rõhk on humanitaarainetel
ingl (liberal) arts education
sks humanistische Bildung f
sm humanistisiin tieteisiin painottuva koulutus, humanistinen sivistys
vn гуманитарное образование
huviharidushuvidele vastav õppetööväline haridus
ingl extracurricular education
sks auβerschulische Interessen entsprechende Bildung f
sm vapaa sivistystyö
vn внешкольное образование
ilmalik haridus ajMärkus: Tänapäeval on mittevaimulik haridus üldine ja täiendit ilmalik ei kasutata.
ingl secular education
sks weltliche Bildung f, sekuläre Bildung f
sm ei-kirkollinen koulutus
vn светское образование
immigrantide õpe, sisserändajate õpe
ingl immigrant education
sks Immigrantenunterricht m
sm maahanmuuttajien opetus, mamu-opetus
vn обучение иммигрантов
inseneriõpetehnilise suunitlusega kõrgkooliõpe, nt elektroonika, ehitiste renoveerimise, soojusenergeetika erialal
ingl education in engineering
sks Ingeneurausbildung f
sm insinöörikoulutus, insinööriopinnot
vn подготовка инженеров (во вузе), обучение инженерным специальностям
institutsiooniline kasvatuslähedaste isiklike suheteta, individuaalset eripära ja vajadusi vähe arvestav kasvatus (laste)asutuses, sagedane nt lastekodus
ingl institutional education
sks institutionelle Erziehung f
sm laitoskasvatus
vn институциональное воспитание
integreeriv väärtuskasvatusühendatud iseloomu- ja kõlbluskasvatus
ingl intergrated value education
sks integrative Werteerziehung f
sm yhdennetty arvokasvatus
vn интегрирующее ценностное воспитание
intellektipuudepedagoogika, {vaimupuudepedagoogika} halb, {oligofrenopedagoogika} halb
ingl education of the intellectually retarded
sks Geistigbehindertenpädagogik f
sm älyllisesti kehitysvammaisten opetus
vn олигофренопедагогика
isamaaline kasvatusisamaa-armastuse kujundamine
ingl patriotic education
sks vaterländische Erziehung f
sm isänmaallinen kasvatus
vn патриотическое воспитание
jesuiitide pedagoogika aj16. saj katoliku kiriku reformatsioonile vastukaaluks loodud pedagoogiline süsteem, mida iseloomustas lai üldharidus, aga ka kasvandiku isiksuse alistamine ja kaebamise soodustamine Vt ka jesuiitide kolleegium
ingl Jesuit education
sks Jesuitenpädagogik f, Pädagogik der Jesuiten f
sm jesuiittojen kasvatusjärjestelmä
vn педагогика иезуитов
juurdepääs haridusele
ingl access to education
sks Zugang zur Bildung m
sm pääsy koulutukseen
vn доступ к образованию
jätkuõpe, jätkukutseõpekutseõpingute jätkamine Vt ka esmakutseõpe, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
ingl continuing vocational education and training, CVET lüh, further vocational education, further vocational training
sks Fortsetzung der Berufsausbildung
sm ammatillinen jatkokoulutus, ammatilliset jatko-opinnot
vn продолжение профессионального образования
kaasav hariduskorraldus, {hariduslik integratsioon (2)} halb, kaasav haridusharidusliku erivajadusega lapsi õpetatakse koos eakohaselt arenenud lastega kodulähedases koolis Vt ka ühisõpe (2), hariduslik integratsioon (1)
ingl inclusive education
sks inklusive Bildung f, einbeziehende Bildung f
sm osallistava opetus, integroiva opetus
vn инклюзивное образование
karjääriõpeõpe, mis aitab omandada teadmisi iseenda, töömaailma, elukutsete ja õpivõimaluste kohta ning kujundada valmisolekut elukestvaks enesearenduseks
ingl career education, career training
sks Karrierevorbereitung f
sm uravalmennus
vn ориентировочное обучение основам планирования и формирования карьеры
karjääriõpetusüks valikõppeaineid
ingl career education (an elective)
sks Karriere (Lehrfach) f
sm urasuunnittelu (valinnainen oppiaine)
vn наука о карьере, профориентация (учебный предмет на выбор)
kasvatustegevus, mille eesmärgiks on luua eeldusi inimese mitmekülgsele arengule ja kasvule, hõlmates nii kultuuripärandi edasiandmist uuele sugupõlvele (laiem tähendus) kui ka konkreetse indiviidi arendamist vastavalt tema eripärale, toetades ta unikaalsust (kitsam tähendus)
ingl education
sks Erziehung f
sm kasvatus
vn воспитание
kasvatusfilosoofiakasvatusteaduse osa, mille ülesanne on kasvatuse ja õpetuse teoreetiline analüüs, kasvatuses kasutatavate argumentide kriitiline analüüs ning kasvatuse kui tervikuga seotud probleemide kujutamine ja alternatiivsete lahenduste otsimine
ingl philosophy of education
sks Erziehungsphilosophie f
sm kasvatusfilosofia
vn философия воспитания
kasvatusideoloogiakasvatust puudutavate ideede süsteem, mis loob aluse kasvatusega seotud otsustustele ja mõtteviisile
ingl ideology of education
sks Erziehungsideologie f
sm kasvatusideologia
vn идеология воспитания
kasvatusteadus, pedagoogika, haridusteaduskasvatuse ja hariduse teooria ja praktika
ingl pedagogy, science of education
sks Erziehungswissenschaft f, Pädagogik f, Bildungswissenschaft f
sm kasvatustiede, pedagogiikka, kasvatusoppi van
vn образовательные науки, педагогика
kaugkasvatuskodust eemal viibivate vanemate püüd kaudsete vahenditega last kasvatuslikult mõjutada, nt kirjade, telefonikõnede, Skype’i abil
ingl distance education
sks Fernerziehung f
sm etäkasvatus
vn дистанционное воспитание, воспитание на расстоянии
kehakultuurmängude, spordi ja võimlemise kasutamine oma keha arendamiseks Vrd sport
ingl physical culture, physical education
sks Körperkultur f
sm liikunta, kuntoliikunta
vn физкультура, физическая культура
kehaline kasvatus (1), {füüsiline kasvatus} halbkasvatuse osa, mis soodustab kehalist arengut ja püüab tekitada soovi liikuda
ingl physical education
sks körperliche Erziehung f, Körpererziehung f
sm liikuntakasvatus
vn физическое воспитание, физкультура
kehaline kasvatus (2) ● üks õppeaineid Vrd võimlemine (2)
ingl physical education, physical training
sks Körpererziehung (Lehrfach) f, Sport (Lehrfach) m
sm liikunta (oppiaine)
vn физическое воспитание (учебный предмет)
keskeriharidus ajkeskeriõppeasutuses omandatud haridus
ingl secondary vocational education
sks Fachoberschulbildung f, Fachoberschulabschluβ m
sm toisen asteen ammattikoulutus, keskiasteen ammattikoulutus
vn среднее специальное образование
keskharidusharidus, mis järgneb põhiharidusele ehk teise taseme hariduse alumisele astmele (Eestis praegu 10.–12. klass)
ingl secondary education, upper secondary education
sks Sekundarbereich II m, Sekundarbildung Oberstufe f
sm toisen asteen koulutus, keskiasteen koulutus
vn среднее образование
keskharidusjärgne kutseõpe, kutseõpe keskhariduse aluselkutseõpe, mille puhul õpingute alustamise eeltingimus on omandatud üldkeskharidus
ingl vocational education after secondary education
sks auf dem Sekundarbereich II basierte Barufsausbildung f
sm toisen asteen (keskiasteen) jälkeinen ammattikoulutus
vn профессиональное обучение на базе средней школы
keskkonnaharidusteadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem loodus-, majandus- ja sotsiaal-kultuurilise keskkonna ning nende seoste kohta, vajalik säästva arengu tagamiseks
ingl environmental education
sks Umweltbildung f
sm ympäristötietoisuus, ympäristökasvatus
vn экологическое образование
keskkonnakasvatus, ökokasvatus, ökoloogiline kasvatuskeskkonna mõistmist ja väärtustamist kujundav kasvatus
ingl environmental education
sks Umwelterziehung f, ökologische Erziehung f
sm ympäristökasvatus, ekologinen kasvatus
vn экологическое воспитание
keskkonnaõpekeskkonnast kui terviksüsteemist teadmisi andev õpe
ingl ecological education
sks Umweltunterricht m
sm ympäristöopetus, ympäristökoulutus
vn экологическое обучение
kibutsikasvatusIisraeli majandusühistus kasutatud kasvatusviis, mida iseloomustab kollektiivikasvatuse ülekaal ja omaste väike roll
ingl kibbutz education
sks Kibbutzerziehung f
sm kibbutsikasvatus
vn способ воспитания в кибуцах Израиля
klassiõpetajakoolitus, {klassiõpetaja õpetajakoolitus} halbbakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval põhinev klassiõpetajate väljaõpe
ingl class teacher education
sks Klassenlehrerausbildung (Ausbildung der Lehrer und der Lehrerinnen, die in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I in einer Klasse mehrere Fächer unterrichten) f
sm luokanopettajakoulutus
vn подготовка классных учителей
kodakondsuskoolitusettevalmistus kodakondsuseksami sooritamiseks, nt põhiseaduse õpetamine
ingl citizenship education
sks Staatsbürgerschaftsschulung f
sm kansalaiskoulutus
vn подготовка к экзамену на гражданство
kodukasvatus, perekasvatuskodus, peres toimuv kasvatus, kasvatajaiks hrl lapse oma vanem(ad) või muud pereliikmed; hõlmab lapse põhihoiu, lapse kaitsmise kahjulike mõjude eest, arengu igakülgse toetamise ja eluks vajalike oskuste kujundamise
ingl home education
sks Erziehung in der Familie f, Familienerziehung f
sm kotikasvatus, kasvatus (omassa perheessä)
vn домашнее воспитание, семейное воспитание
kogukonnakoolitustäiskasvanute koolitus, mille eesmärgiks on õpetada, kuidas tegutseda kogukonnas ning arendada kogukonda
ingl community education, community training
sks Gemeindeschulung f
sm yhteisökoulutus
vn гражданское обучение общины
kollektiivikasvatusrühma kasutamine iga liikme kasvatamiseks, probleemide ja nende põhjustajate arutamine rühmas kõigi aktiivsel osavõtul, ka rühma kujundamine kollektiiviks (A. Makarenko)
ingl collective education
sks Kollektiverziehung f
sm kollektiivikasvatus, ryhmäkasvatus
vn воспитание через коллектив
kombeõpetusheade kommete ja käitumise õpetus
ingl education of good conduct
sks Sittenlehre f
sm moraalioppi, siveysoppi
vn обучение правилам поведения и хорошего тона, обучение хорошим манерам
kommunistlik kasvatus ajkommunistliku ideoloogia põhimõtete kohane kasvatus kogu NSV Liidus kehtestatud ühtses korras, lõpuaastail lähtuti nn kommunismiehitaja moraalikoodeksist; tegelikku kasvatust mõjutasid siiski ka kohalikud traditsioonid ja tõekspidamised
ingl communist education
sks kommunistische Erziehung f
sm kommunistinen kasvatus
vn коммунистическое воспитание
konfessionaalne haridususutunnistuse või kirikuga seotud haridus
ingl confessional education
sks konfessionelle Bildung f
sm tunnustuksellinen opetus
vn конфессиональное образование
kontsenterõpe, {spiraalõpe} halbsama sisu õpetamine aste-astmelt süveneval tasemel Vt ka lineaarõpe
ingl concentric education
sks konzentrischer Unterricht m
sm kaudtõlge sisältöä asteittain syventävä opetus
vn концентрическое обучение
kooliametharidusministeeriumi allasutus pms koolide nõustamiseks
ingl department of education
sks Schulamt n
sm opetushallitus, opetusvirasto
vn школьный департамент
kooliastmehinnegümnaasiumiastmes ühe õppeaine kursusehinnete alusel välja pandud koondhinne
ingl kaudtõlge summative term-end mark in secondary education
sks zusammenfassende Fachnote der Sekundarstufe II
sm (lukioasteella) oppiaineen kokonaisarvosana
vn kaudtõlge итоговая оценка по учебному предмету курсу за гимназическую ступень школьного обучения
koolieelne kasvatus
ingl pre-school education
sks Vorschulerziehung f, vorschulische Erziehung f
sm varhaiskasvatus, esiopetus
vn дошкольное воспитание
koolieelne pedagoogika
ingl pre-school education, pre-school pedagogy
sks Vorschulpädagogik f, Frühpädagogik f, Kleinkindpädagogik f
sm varhaiskasvatuksen pedagogiikka
vn дошкольная педагогика

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur