[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 49 artiklit

ainekaartõppeaine lühitutvustus, mis informeerib üliõpilasi aine eesmärkidest ja oodatavaist õpitulemustest
ingl course annotation
sks kaudtõlge Informationsblatt zum Unterrichtsfach
sm oppiaineen esittelykortti
vn kaudtõlge информационная карточка предмета (для ознакомления студентов содержанием, целями и ожидаемыми результатами курса)
ainekoodõppeainet tähistav tähe- ja numbrikombinatsioon õppeinfosüsteemis, õpiteatmikes, eksamiprotokollides jm
ingl subject code, course code
sks Kode eines Unterrichtsfaches m
sm oppiainekoodi
vn код учебного предмета
ainekursusmingi õppeaine terviklik osa, nt mehaanika kursus gümnaasiumi füüsika ainekavas
ingl subject course
sks kaudtõlge Teilkurs des Lehrfaches
sm kaudtõlge oppiainekokonaisuuteen kuuluva kurssi
vn kaudtõlge предметный курс в составе учебного предмета
ainesüsteemõppekorraldus, mis võimaldab üliõpilasel, arvestades õppekava ja eeldusainete nõudeid, valida mooduleid ja läbida õppeaineid vabalt valitud järjekorras Vastand kursusesüsteem
ingl course management system
sks Lehrfachsystem n
sm oppiainejärjestelmä
vn предметная система (во вузе)
algkursusmingi õppeaine algteadmisi sisaldav kursus
ingl elementary course
sks Grundkurs(us) m
sm alkeiskurssi
vn элементарный курс
alternatiivaineteine rööbitine õppeaine, nt usuõpetus ja eluvaateõpetus Soome üldhariduskoolis
ingl elective course (choice between two courses taught)
sks Alternativfach n
sm vaihtoehtoinen (oppi)aine
vn альтернативный (для выбора) учебный предмет
alternatiivkursuskahest õppekavas olevast valitav kursus
ingl alternative course
sks Alternativkurs(us) m
sm vaihtoehtoinen kurssi
vn альтернативный курс
aluskursus, baaskursuseelduskursus teatud aine õppimiseks Vrd põhikursus
ingl basic course
sks Basiskurs(us) m, Grundkurs(us) m
sm pohjakurssi, peruskurssi
vn базовый курс
aspirant (2) ● sõjakoolis sõjaväelist haridust taotlev tulevane reserv- või täiendusohvitser mõnes riigis
ingl student taking a reserve officer course at a military college
sks Aspirant m, Student der Militärschule (in einigen Staaten) m
sm upseeriopiskelija
vn аспирант (обучающийся в военном училище будущий офицер в некоторых странах)
aspirantuurteadlaste ettevalmistamise vorm mõnes riigis
ingl postgraduate studies, postgraduate course
sks Aspirantur f
sm tutkijakoulutus, akateeminen jatko-opiskelu
vn аспирантура
eeldusaineõppeaine, mille läbimine on kohustuslik mingi aine õppimise alustamiseks
ingl prerequisite course
sks vorausgesetztes Fach n
sm kaudtõlge (opiskelun jatkamisen) edellytyksenä oleva oppiaine
vn базовый предмет
e-kursusõppeaine või -moodul, mille õpe toimub osaliselt või täielikult e-õppe keskkonnas
ingl e-learning course, web-based course
sks webbasierter Kurs(us) m, Online-Kurs(us) m
sm verkkokurssi
vn электронный курс
erikursuspõhikursust täiendav kursus, kitsama spetsialiseerumise kursus
ingl special course
sks Spezialkurs(us) m
sm erikoistumiskurssi
vn спецкурс
ettevalmistuskursuskursus, mille käigus omandatakse vajalikke teadmisi, nt testi sooritamiseks, kõrgkooli astumiseks
ingl preparatory course
sks Vorbereitungskurs(us) m
sm valmennuskurssi
vn подготовительный курс
e-õppe demokursusnäidiskursus, kus saab tutvuda e-õppe vahendite ja võimalustega
ingl demonstration course of e-learning
sks Demonstrationskurs(us) zum E-Lernen m
sm verkko-opiskelun esittelykurssi
vn демонстрационный курс электронного обучения
individuaalkursusainekursus, mida õpib ainult üks üliõpilane
ingl individual course
sks Individualkurs(us) m
sm yksilöllinen ainekurssi
vn индивидуальный учебный курс
intensiivkursuspingeline, hrl lühiajaline kursus, nt võõrkeeles, arvutiõppes
ingl intensive course
sks Intensivkurs(us) m
sm intensiivikurssi, tehokurssi
vn курс интенсивного обучения
keeleõppe tasanduskursuseeskätt (riigi)keele õppimiseks muulastele (sh välisüliõpilastele) korraldatav kursus
ingl remedial language course
sks Brückenkurs(us) des Sprachunterrichts m
sm kielenopetuksen siltakurssi (muunkielisille)
vn курс выравнивания уровня языковой подготовки
kihtkursuskindlas järjekorras teooria- ja praktikaõpet ning eri meetodeid kasutav kursus
ingl sandwich course
sks kaudtõlge Lehrgang mit eingeschobener Praxis
sm kaudtõlge kurssi jossa tietyssä järjestyksessä ja eri menetelmiä käyttäen opiskellaan teoriaa ja käytäntöä
vn сэндвич курс
kiirkursus
ingl crash course
sks Schnellkurs(us) m
sm pikakurssi
vn ускоренный курс
kohustuslik aineõppeaine, mida tuleb õppekava täitmiseks kindlasti õppida
ingl compulsory course
sks Pflichtfach n
sm pakollinen (oppi)aine
vn обязательный учебный предмет
kursus (1) ● õppekavaga määratud õppeaine või selle tervikosa, nt aabitsakursus, võrdleva anatoomia kursus
ingl course
sks Kursus m, Kurs m, Lehrgang m
sm kurssi, (aineen) oppijakso
vn курс
kursus (3) ● lühiajalised õpingud teatavate oskuste omandamiseks või täiendamiseks, nt ujumiskursus, kitarrimängu kursus
ingl short course
sks (kurzfristiger) Kurs(us) m
sm (lyhyt) kurssi
vn курс (кратковременное обучение для усвоения или пополнения определённых умений)
kursusehinnekoondhinne õpitulemuste eest kursuse lõpul, nt gümnaasiumis
ingl final mark of the course
sks Kursabschlussnote f
sm kurssiarvosana, opintojakson kokonaisarvosana
vn итоговая оценка результатов обучения за курс
kursuseprogrammkõrgkooli kontaktõppes pakutava aine sisu ja sooritusnõudeid määrav dokument, milles lisaks ainekaardi sisuinfole on rohkem õppekorralduslikku infot Vt ka ainekaart
ingl course programme
sks Kursprogramm n
sm opintojakson ohjelma
vn программа курса
kursuseprojektpraktilise ülesande lahendamist nõudev kursusetöö
ingl course project
sks Kursprojekt n
sm kurssiprojekti, kurssityö
vn курсовой проект
kursusesüsteemõppekorraldus, kus ained tuleb läbida õppekavas kehtestatud järjekorras, nt arstiõppes Vastand ainesüsteem
ingl course system
sks Kurssystem n
sm kurssijärjestelmä
vn курсовая система
kursusetöö
ingl course paper, term paper
sks Kursarbeit f
sm (kirjallinen) kurssityö, tutkielma
vn курсовая работа
kursusevanemoma kursust esindama ja kursuse asju korraldama valitud (harvemini määratud) üliõpilane
ingl course leader
sks Kursälteste m, f
sm kurssinvanhin, kurssilaisten edustaja
vn староста курса
kursuslanetäiendus- vm kursustest osavõtja
ingl course participant
sks Kurs(us)teilnehmer m, Kurs(us)teilnehmerin f, Kurs(us)besucher m, Kurs(us)besucherin f
sm kurssilainen, kurssille osallistuja
vn курсист, курсистка
kursusõpeõpetamine kursuste kaupa Vrd moodulõpe
ingl teaching in course system
sks Kursusunterricht m
sm kurssimuotoinen opetus
vn обучение по курсовой системе
kvalifikatsioonikursuskvalifikatsiooni omandamise või täiendamise kursus
ingl qualifiction course
sks Qualifikationskursus m
sm ammattitutkintokurssi
vn квалификационный курс
laboripraktikum
ingl laboratory course
sks Laborpraktikum n
sm laboratoriopraktikumi, laboratoriokurssi
vn лабораторный практикум
loengukursusloengutena esitatav õppematerjali kogum mingis aines, nt 20. saj eesti luulest
ingl lecture course
sks Vorlesungsreihe f, Vorlesungskurs(us) m
sm luentokurssi
vn лекционный курс
lühikursus
ingl short course
sks Kurzkurs(us) m
sm lyhytkurssi
vn краткий курс
nädalalõpukursuskursus, mis toimub laupäeval ja pühapäeval
ingl weekend course
sks Wochenendekurs(us) m
sm viikonloppukurssi
vn курсы выходного дня
praktikumõppevorm: praktilise töö tunnid pärast aine teoreetilist käsitelu Vastand teooriakursus
ingl practical training, practical course
sks Praktikum n
sm praktikumi, käytännön harjoituskurssi
vn прaктичecкое зaнятие, практикум
põhikursuspõhialuste süsteemikindel käsitlus Vrd aluskursus
ingl fundamental course, core course
sks Grundkurs(us) m
sm peruskurssi
vn основной курс
siduskursuserinevaid valdkondi siduv kursus
ingl interdisciplinary course
sks interdisziplinärer Kurs(us) m
sm tieteidenvälinen kurssi, eri tieteenaloja yhdistävä kurssi
vn междисциплинарный (связующий) курс
tasanduskursuskursus valmisoleku tagamiseks keerukamaiks õpinguiks, nt matemaatika täienduskursus enne kõrgema matemaatika valdkonda kuuluvate teemade käsitlemist kõrgkoolis
ingl bridge course
sks Ausgleichkurs(us) m
sm siltakurssi, nivelkurssi
vn kaudtõlge выравнивающий дополнительный курс для обеспечения подготовленности к обучению на более высоком уровне
teooriakursus Vastand praktikum
ingl theoretic(al) course
sks Theoriekurs(us) m
sm teoriakurssi
vn курс теории, теоретический курс
tugikursuskursus, mis toetab juurdepääsu õppele või õppevõimaluste kasutamist, nt kohaliku kultuuri ja keele õpe välismaalastele
ingl bridge course, bridging course
sks Brückenkurs m
sm tukikurssi, siltakurssi
vn опорный курс (курс, нацеленный на обеспечение доступа к обучению)
täiend[us]kursustäiskasvanute koolituseks korraldatud kursus
ingl refresher course
sks Fortbildungskurs(us) m
sm (aikuisille tarkoitettu) täydennyskurssi, lisäkurssi
vn курс дополнительного обучения взрослых
vabaaine, fakultatiivaine, {fakultatiiv} halbvalikuvaba, mittekohustuslik õppeaine
ingl optional course
sks fakultatives Fach n
sm vapaavalintainen (oppi)aine
vn факультативный учебный предмет
valikaineõppuri poolt valitav õppeaine
ingl elective course (choice between more than two courses taught)
sks Wahlfach n
sm valinnaisaine
vn учебный предмет на выбор
veebipõhine massikursus
ingl massive open online course, MOOC lüh
virtuaalõpikvirtuaalkeskkonnas loodud õpik, mida saab pidevalt täiendada
ingl virtual textbook, virtual course book
sks virtuelles Lehrbuch n
sm verkko-oppikirja
vn виртуальный учебник
õpik, õpperaamat van, kooliraamat van
ingl textbook, course book
sks Lehrbuch n
sm oppikirja, koulukirja van
vn учeбник, школьная книга van
üldaine, üldharidusaineüldharidusse kuuluv õppeaine kutseõppeasutuses, erialadeülene õppeaine kõrgkoolis Vastand erialaaine (kõrgkoolis), kutseaine (kutseõppes)
ingl general course
sks allgemeinbildendes Fach n
sm yleisaine, yleissivistävä aine
vn общеобразовательный предмет

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur