[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 70 artiklit

aktiiv ajnõukogude ajal: kollektiivi tegusaim ja mõjusaim osa, nt klassi- või komsomoliaktiiv
ingl a group of active persons
sks Aktiv n
sm (järjestö)aktiivit
vn актив
aprioornekogemusest sõltumatu, kogemusele eelnev
ingl a priori
sks apriorisch
sm apriorinen, ennakko-
vn априорный
aspirant (2) ● sõjakoolis sõjaväelist haridust taotlev tulevane reserv- või täiendusohvitser mõnes riigis
ingl student taking a reserve officer course at a military college
sks Aspirant m, Student der Militärschule (in einigen Staaten) m
sm upseeriopiskelija
vn аспирант (обучающийся в военном училище будущий офицер в некоторых странах)
auditoorne eksameksamiruumis toimuv (kirjalik) eksam
ingl (written) examination in a lecture hall
sks (schriftliche) Prüfung im Auditorium f
sm (kirjallinen) luentosalitentti
vn аудиторный (письменный) экзамен
burš ajkorporandist üliõpilane Saksamaal, ka Baltimaades
ingl kaudtõlge member of a students’ corporation (or fraternity)
sks Bursche m
sm miesopiskelija, miespuolinen osakuntalainen
vn бурш
dissertantväitekirja kaitsja
ingl a person maintaining his ̸ her thesis
sks Dissertant m, Dissertantin f
sm väittelijä, väitöskirjan puolustaja
vn диссертант
džentelmenikasvatus ajInglise filosoofi J. Locke’i 17. saj loodud kasvatusteooria, mille kohaselt on kasvatuse eesmärgiks vaimse, kehalise ja kõlbelise arengu kooskõla ning head kombed
ingl education of a gentleman
sks Gentleman-Erziehung f
sm herrasmiehen kasvatus
vn воспитание джентельмена
eelkaitsmineväitekirja arutamine enne kaitsmisele lubamist
ingl preliminary debate of a dissertation
sks Vorverteidigung (der Dissertation) f
sm väitöskirjan ennakkopuolustus
vn предзащита
eesmärgiseade, eesmärgistus
ingl setting a goal, establishing an objective
sks Zielsetzung f
sm tavoitteiden asettaminen, tavoitteenasettelu
vn постановка цели
eksmatrikuleerimaüliõpilast nimekirjast kustutama enne õppeasutuse lõpetamist
ingl to delete from matriculation register, to dismiss a student
sks exmatrikulieren
sm erottaa yliopistosta
vn эксматрикулировать
erialaeksam
ingl examination in a speciality subject, examination in the main field
sks Fachgebietsprüfung f, Prüfung in Spezialfach f
sm erikoisalan kuulustelu, erikoisalan tentti
vn экзамен по специальности
erialavalik
ingl choice of a speciality, choice of a field of study
sks Auswahl des Fachgebiets f
sm erikoistumisvalinta
vn выбор специальности
erialaõpe, erialaõpingudõppimine teatava eriala omandamiseks
ingl studies in a field, speciality studies
sks Fachstudium n, Fachausbildung f
sm erikoistumisopinnot
vn обучение специальности, профессиональное обучение
erihariduserialane haridus, nt metsandusharidus Vastand üldharidus Vt ka ülikooliharidus, rakenduskõrgharidus
ingl education in a field
sks Fachausbildung f
sm erikoisalan koulutus, erikoiskoulutus
vn образование по специальности
erirühmlasteaiarühm erivajadusega lastele Vrd sobitusrühm, arendusrühm, tasandusrühm Vt ka erilasteaed
ingl kaudtõlge a group in kindergarten for children with special needs
sks Sondergruppe (im Kindergarten) f
sm kaudtõlge erityistä tukea tarvitsevien lasten päiväkotiryhmä, erityistarpeisten lasten päiväkotiryhmä
vn kaudtõlge специальная детсадовская группа для детей с особыми потребностями
erivajadusega laps, arengulise erivajadusega laps, {vaegurlaps} halb, {hälvik} halbeakaaslastest erinev koolieelses eas laps, kelle võimetest, terviseseisundist, kultuuritaustast või isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja muuta lapse kasvukeskkonda või rühma tegevusi
ingl child with a special developmental need
sks Kind mit spezifischem Entwicklungsbedürfnis n
sm (kehityksellisesti) erityistä tukea tarvitseva lapsi, (kehityksellisesti) erityistarpeinen lapsi
vn ребёнок с особыми потребностями развития
erivajadusega õpilane, haridusliku erivajadusega õpilane(üldhariduskooli) õpilane, kelle andekus või vastupidi õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, õppekeele ebapiisav valdamine vms toob kaasa vajaduse teha muutusi või kohandusi õppe sisus, -protsessis, kestuses, koormuses või õpikeskkonnas
ingl pupil with a special educational need
sks Schüler mit spezifischem Bildungsbedürfnis m
sm (opetuksellisesti) erityistä tukea tarvitseva oppilas, (opetuksellisesti) erityistarpeinen oppilas
vn ученик с особой образовательной потребностью
erivajadusega õppurfüüsilise või sensoorse puudega õppur
ingl learner with a special educational need
sks Lernende mit spezifischem Bildungsbedürfnis m, f
sm (fyysisen tai aistivammaisuuden vuoksi) erityistarpeinen oppija
vn учащийся с особой образовательной потребностью
esmiku armukadedusesimese lapse kadedus nooremate õdede-vendade suhtes, kes vanemate armastuse ja tähelepanu näivad endale saavat
ingl jealousy of a firstborn
sks Eifersucht des Erstgeborenen f
sm esikoisen mustasukkaisuus, sisaruskateus
vn ревность первенца
familistlik perekäsituskäsitus, et perekond tagab nii lastele kui ka täiskasvanutele parima võimaliku elu- ja arengukeskkonna, mistõttu perekonda tuleb igati tugevdada Vastand individualistlik perekäsitus
ingl familistic conception of a family
sks familistisches Familienverständnis n
sm familistinen perhekäsitys
vn kaudtõlge подход к семье как к целостности, в которой заложены оптимальные возможности для развития всех её членов
gümnasist, gümnaasiumiõpilane, gümnasiastgümnaasiumiastmes õppija
ingl student of a gymnasium
sks Gymnasiast m, Gymnasiastin f
sm lukiolainen, kymnaasilainen van, kymnasisti van
vn гимназист, гимназистка
habiliteerumaülikoolis loengute pidamise õigust omandama
ingl to habilitate, to qualify as a university teacher
sks habilitieren
sm habilitoitua, pätevöityä dosentiksi
vn проходить хабилитацию
haiglaõpehaige lapse õpetamine haiglas vastava töötaja (õpetaja) poolt
ingl teaching in a hospital
sks Krankenhausunterricht m
sm sairaalaopetus
vn kaudtõlge больничное обучение, обучение педагогом детей в больничных условиях
„hea lapse“ moraali astekonventsionaalse moraali esimene arenguaste, mil normikohase käitumise aluseks on tahe olla hea iseenda silmis ja ära teenida teiste heakskiitu (L. Kohlberg)
ingl moral development stage of a „good child“
sks Moral des guten Kindes (Stufe der Moralentwicklung) f
sm „kiltin lapsen“ moraalin kehitysvaihe
vn уровень развития морали „быть хорошим”
hinde alampiirväikseim punktisumma, mille eest õppur saab teatud hinde
ingl a minimally acceptable mark
sks Untergrenze der Note f
sm arvosanan alaraja
vn нижняя грань оценки, нижняя граница оценки
järelevastamineõppeülesannete hilisem sooritamine või tehtud töö tulemuste parandamine
ingl re-taking a test
sks Nachholarbeit f, Nachschreiben n
sm rästitehtävien tekeminen, aiempien tulosten parantaminen
vn пересдача
kaardistama (2) ● kogutud andmete põhjal ülevaadet looma
ingl to enter in a survey
sks kartieren, Überblick schaffen
sm selvittää, kartoittaa, luoda yleiskatsaus
vn картографировать (создавать целостное первичное представление о чём-то)
kasvupereperekond, kus inimene on kasvanud, oma lapsepõlve veetnud
ingl kaudtõlge family where a person has grown up
sks Erziehungsfamilie f
sm kasvuperhe
vn семья, в которой человек вырос
keeleoskamatussuhtlemist takistav võimetus aru saada (võõrkeelsest) suulisest ja kirjalikust tekstist
ingl lack of proficiency in a language
sks Sprachunkundigkeit f, Sprachunkenntnis f
sm kielitaidottomuus, kielitaidon puute
vn незнание языка
kerge intellektipuudega laps, {debiilne laps} halb, {debiilik} halblaps, kes on võimeline õppima põhihariduse lihtsustatud õppekava alusel
ingl child with a mild intellectual disability
sks Kind mit leichter intellektueller Behinderung n
sm älyltään lievästi kehitysvammainen lapsi
vn ребёнок с лёгкой умственной недостаточностью
klassikordaja, istumajääja, {klassikursuse kordaja} halb
ingl a pupil repeating a class, grade repeater
sks Sitzenbleiber m, Wiederholer m
sm luokallejääjä, luokankertaaja
vn второгодник, второгодница
klassi kordama jätmine, istumajätmine, {klassikursust kordama jätmine} halbedutu, mitmes aines puudulike teadmistega õpilase jätmine samasse klassi teiseks aastaks
ingl repetition of a school year
sks Sitzenlassen n
sm luokalle jättäminen
vn оставление ученика на второй год
klassikordamine, istumajäämine, {klassikursuse kordamine} halbedutu, mitmes aines puudulike teadmistega õpilase jäämine samasse klassi teiseks aastaks
ingl repeating a class, grade repetition, repeating a year
sks Sitzenbleiben n
sm luokallejäänti, luokan kertaaminen
vn второгодничество, повторение курсов обучения
klassitäitumuse ülemine piirnormseadusega kehtestatud suurim lubatud õpilaste arv klassis
ingl maximum number of pupils in a class
sks gröβte zulässige Anzahl der Schüler in einer Klasse f
sm luokan suurin sallittu oppilasmäärä, oppilaiden enimmäismäärä luokassa (lain mukaan)
vn максимально допустимое число учащихся в классе
korporantkorporatsiooni liige
ingl member of a student corporation
sks Korpstudent m, Korpstudentin f
sm korporaation jäsen, osakuntalainen
vn корпорант, член студенческой корпорации
kutsedoktorkutsedoktori kraadi omandanud isik
ingl kaudtõlge a person having vocational doctoral degree
sks Berufsdoktor m
sm kaudtõlge henkilö joka on suorittanut ammatillisen tohtoritutkinnon
vn лицо со степенью профессионального доктора
kutsemagisterkutsemagistri kraadi omandanud isik
ingl kaudtõlge a person who has master’s degree in vocational education
sks Berufsmagister m
sm kaudtõlge henkilö joka on suorittanut yliopistossa ylemmän ammatillisen tutkinnon
vn kaudtõlge человек, который защитил магистерскую работу прикладного характера
kõrgkoolieksam
ingl kaudtõlge examination at a higher education institution
sks Hochschulexamen n
sm korkeakoulututkinto
vn экзамен в высшем учебном заведении
käelisusVt ka mõlemakäelisus, paremakäelisus, vasakukäelisus
ingl kaudtõlge leading, dominating in a person’s manual activity
sks Händigkeit f
sm kätisyys
vn kaudtõlge рукость, слово для обозначения 1) ведущей, доминирующей в деятельности человека руки (праворукость, леворукость), или же 2) неопределённости таковой (амбидектрия)
küsimusetüüp nt omavastusküsimus, valikvastustega küsimus
ingl type of a question
sks Fragentyp m
sm kysymystyyppi
vn тип вопроса
laborivaatlusuurimismeetod, mille puhul katseisikule esitatakse stiimul teatava käitumise esilekutsumiseks ja jälgitakse varjatult tema tegutsemist
ingl observation in a laboratory
sks laboratorische Beobachtung f
sm laboratoriohavainnointi
vn лабораторное наблюдение
lapse emotsionaalne hooletussejätmineväärkohtlemine, mille puhul ilmneb emotsionaalsete vajaduste rahuldamata jätmine, nt lapse ignoreerimine, emotsionaalse läheduse vältimine, tunnustuseta jätmine
ingl emotional neglecting of a child
sks emotionale Vernachlässigung eines Kindes f
sm lapsen emotionaalinen laiminlyönti, lapsen emotionaalinen kaltoinkohtelu
vn эмоциональная запущенность ребёнка
lapse füüsiline hooletussejätmineväärkohtlemine, mille puhul ilmneb lapse esmavajadusi arvestava tegevuse puudumine või väär tegutsemine tema suhtes, nt eakohase toidu puudumine, ilmale mittevastav riietus
ingl physical neglecting of a child
sks physische Vernachlässigung eines Kindes f
sm lapsen fyysinen laiminlyönti, lapsen fyysinen kaltoinkohtelu
vn физическая запущенность ребёнка, халатное отношение к физическим потребностям ребёнка
lapse halvustamineemotsionaalne vägivald, võib ilmneda näägutamise, solvamise ja mõnitamisena
ingl disparagement of a child
sks Geringschätzung des Kindes f
sm lapsen halveksuva kohtelu, lapsen vähättely
vn пренебреждение ребёнка
lapse hariduslik hooletussejätmineväärkohtlemine, mille puhul ilmneb tegevusetus ja lapse toetusest ilmajätmine hariduse omandamisel, nt huvipuudus ja tegevusetus lapse kooliprobleemide, pideva hilinemise või põhjuseta puudumiste suhtes
ingl educational neglecting of a child
sks Vernachlässigung der Bildung eines Kindes f
sm lapsen koulutuksen laiminlyönti, välinpitämättömyys lapsen koulunkäynnin suhteen
vn образовательная запущенность ребёнка, халатное отношение к образовательным потребностям ребёнка
lapse hooletussejätmineväärkohtlemine, mille puhul last ei kahjusta vanemate teod, vaid tegematajätud Vt ka lapse füüsiline hooletussejätmine, lapse emotsionaalne hooletussejätmine, lapse hariduslik hooletussejätmine, lapse tervise hooletussejätmine
ingl neglect of a child, neglecting of a child
sks Vernachlässigung des Kindes f
sm lapsen laiminlyönti, lapsen kaltoinkohtelu
vn оставление ребёнка без надлежащего ухода
lapse huvideslapse huvides toimimine tähendab tegutsemist arvestades lapse füüsilisi, emotsionaalseid ja ainelisi vajadusi ning heaolu, tema identiteedi, pere ja teiste lähedastega suhete hoidmist Vt ka lastekaitse
ingl in the interest(s) of a child
sks in Interessen des Kindes
sm lapsen etu, lapsen paras
vn в интересах ребёнка
lapse hülgaminelapse mahajätmine tema turvalisust ja heaolu kindlustamata
ingl abandonment of a child
sks Verlassen des Kindes n
sm lapsen hylkääminen, lapsen (heitteille) jättäminen
vn отвержение ребёнка
lapse isoleerimineemotsionaalne vägivald, mis seisneb lapse eemaldamises normaalsest sotsiaalsest suhtlemisest Vrd aeg maha
ingl isolation of a child
sks Isolation des Kindes f
sm lapsen eristäminen
vn изолирование ребёнка, изоляция ребёнка
lapse kõlbeline laostamineväärkohtlemine, mille puhul ilmneb lapse kaasatõmbamine ja sundimine tegevuseks (nt vargus, uimastitarvitus), mis last kahjustab ja on ühiskonna normidega vastuolus
ingl demoralizing of a child
sks moralisches Verderben des Kindes
sm lapsen (moraalinen) turmeleminen
vn нравственное развращение ребёнка
lapse provotseeriv käitumineväärkoheldud lapsele hrl omane agressiivsus ja nõudlikkus keskkonna suhtes, mis on jätnud ta vajadused pidevalt rahuldamata
ingl provocative behaviour of a child
sks provozierendes Verhalten des Kindes n
sm lapsen provosoiva käyttäytyminen
vn провоцирующее поведение ребёнка
lapse seksuaalne väärkohtlemineväärkohtlemine, mille puhul ilmneb milline tahes seksuaalse sisuga aktiivsus lapse suhtes Vrd lapse seksuaalne ärakasutamine, seksuaalne vägivald
ingl sexual harassment of a child
sks sexuelle Misshandlung des Kindes f
sm lapsen seksuaalinen väärinkohtelu
vn ненадлежащее сексуальное обращение с ребёнком
lapse seksuaalne ärakasutamineväärkohtlemine, mille puhul ilmneb lapse mittevägivaldne kasutamine seksuaalobjektina oma suguiha rahuldamiseks Vrd lapse seksuaalne väärkohtlemine, seksuaalne vägivald
ingl sexual harassment of a child
sks sexueller Missbrauch des Kindes m
sm lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
vn kaudtõlge ненасильственное использование ребёнка в качестве сексуального объекта
lapse terroriseerimineemotsionaalne vägivald lapse korduva sõnalise solvamise ja püsiva hirmutunde tekitamisega
ingl emotional abuse of a child
sks Terrorisieren des Kindes n
sm lapsen pelottelu
vn терроризирование ребёнка
lapse tervise hooletussejätmineväärkohtlemine, mille puhul ilmneb vanemate tegevusetus lapse terviseseisundi hoidmisel või parandamisel, nt tervisekontrollist keeldumine, arsti poole pöördumata jätmine raske haiguse puhul, ravimite mitteandmine
ingl carelessness to a child’s health
sks gesundheitliche Vernachlässigung des Kindes f
sm lapsen terveyden laiminlyönti
vn запущенность здоровья ребёнка, халатное отношение к здоровью ребёнка
lasteaiaõpetaja abi, lasteaiatädi kõnek, tädi kõnek(kohustusliku) pedagoogilise pädevuseta töötaja, kes aitab õpetajat õppe- ja kasvatustegevuses, lapsi riietumisel ja söömisel, hoolitseb korra ja puhtuse eest rühmaruumides
ingl assistant to a kindergarten teacher
sks Kindergartenhelfer m, Kindergartenhelferin f, Kindergartenassistent m, Kindergartenassistentin f
sm päiväkotiapulainen, päiväkotiavustaja, (päiväkodin) täti kõnek
vn помощник учителя детского сада, нянечка kõnek
motivatsioonikiri(töökohale kandideerimisel) avaldusele ja CV-le lisatav kaaskiri, milles kirjutaja põhjendab oma sobivust taotletavale kohale
ingl a letter of motivation
sks Motivationsbrief m
sm motivaatiokirje, perustelukirje
vn мотивационное письмо
mõisakool (2) ● praegusajal mõisahäärberis tegutsev kool
ingl kaudtõlge school situated in a manor house
sks Gutshofsschule f
sm kartanonkoulu
vn kaudtõlge школа расположенная в отреставрированном ныне господском доме мызы
mõõduka intellektipuudega laps, {imbetsilne laps} halb, {imbetsill} halblaps, kellele on jõukohane toimetulekuõpe Vt ka toimetulekuõpe
ingl child with a moderate intellectual disability
sks Kind mit mäβiger intellektueller Behinderung n
sm älyltään lievästi kehitysvammainen lapsi
vn ребёнок с умеренной умственной недостаточностью
nominaalkoormusüliõpilasele õppekavaga määratav ainepunktide arv õppeaastas
ingl workload of a full-time study, full-time workload
sks jährliche Studienbelastung f
sm opintopisteiden nimellismäärä (lukuvuodessa)
vn нормативная учебная нагрузка
noorkotkasskautliku poisteorganisatsiooni Noored Kotkad liige
ingl kaudtõlge a member of the scouts organization Noored Kotkad (Eaglets)
sks kaudtõlge Mitglied der Pfadfinderorganisation Noored Kotkad
sm kaudtõlge isänmaahenkisen poikajärjestön Noored Kotkad (Nuoret kotkat) jäsen
vn нооркоткас
peremehelikheaperemehelik, perspektiivitundega töid kavandav ja varasid kasutav või teisi seda tegema ohjav
ingl like an owner, like a master
sks pfleglich, haushälterisch
sm isännän, isäntä-
vn хозяйственный
pi-keellaste mängukeel, milles rõhulise silbi lõppu lisatakse -pi
ingl kaudtõlge children’s word game by adding -pi after a stressed syllable
sks Pi-Sprache (Kindersprache) f
sm pi-leikkikieli
vn язык пи (детский игровой язык)
praktikarühma juht
ingl head of a group of trainees
sks Leiter der Praktikumsgruppe m, Leiterin der Praktikumsgruppe f
sm harjoittelijaryhmän ohjaaja
vn руководитель группы практикантов
päevahoiukohtlapsele antav koht koolieelses lasteasutuses või perepäevahoius
ingl a place in a daycare centre
sks Tagesbetreuungsplatz m
sm päivähoitopaikka
vn место в группе дневного ухода
raske intellektipuudega laps
ingl child with a severe intellectual disability
sks Kind mit schwerer intellektueller Behinderung n
sm älyltään vaikeasti kehitysvammainen lapsi
vn ребёнок с тяжёлой умственной недостаточностью
sügava intellektipuudega laps
ingl child with a profound intellectual disability
sks Kind mit profunder intellektueller Behinderung n
sm älyltään syvästi kehitysvammainen lapsi
vn ребёнок с глубокой умственной недостаточностью
talent (2) ● silmapaistvalt andekas inimene
ingl a talented person, a gifted person
sks talentierter Mensch m, begabter Mensch m
sm erittäin lahjakas ihminen
vn талант (одарённый ярким талантом человек)
teadustööd kaitsmateadustööd ja selle seisukohti kraadi taotlemiseks avalikul istungil põhjendama Vrd väitekirja kaitsma
ingl to defend a research paper
sks wissenschaftliche Arbeit verteidigen
sm kaudtõlge puolustaa julkisesti väitöskirjaksi tarkoitettua tieteellistä tutkimusta
vn защищать научную работу
veerandihinneühe aine õppeveerandi tulemusi kokku võttev hinne
ingl mark for a quarter of a school year
sks (zusammenfassende) Note für ein Viertel des Schuljahres f
sm vuosineljänneksen arvosana (jossakin aineessa)
vn четвертная оценка, (итоговая) оценка за четверть

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur