[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

mannerg(as) mannerg g -u Mus Vll Muh Phl Mär Han Pär Tor Hää hajusalt K, Trm Kod Lai Trv Hel TLä Rõn Rõu Vas, -a Sim Trm Kod Äks Ksi Ote Rõn San Räp, -i Äks Puh; `mannerg Jõe Jõh, mannõrg Khn Urv/-ńn-/ Rõu, manerg VNg Lüg Jõh Juu, g -u; n, g manner|gu Jaa Pöi Muh Phl Rid Mar(-bu) hajusalt KPõ, -ga Kei Jür Tür Võn Ote Urv/-ńn-/ Rõu/-õ-/ Räp, -ka Se, `mannergu Kuu, maner|gu VNg Lüg, -ga Jõh Vai; mannerg|as IisR/`m-/ Iis Lai Ote Rõu/-ass/, manerg|as RId Iis, g -a; manner Hls, g -i Phl Mär Hää Juu/`m-/, `mandr|i Rei, -e Hää Trv; mannelg g -u VJg, -a Nõo; n, g mann|elga Vas, -ilga Kan plekknõu Mene tuo `mannergu täüs `piimä Kuu; siis `saatas minuga sene manergu kodu - - `piirituse manergu VNg; `läksimä `einä`maale ja panin `ommiku appu`piimä siis manergaga `kaasa Lüg; `võeti manergu ja `pandi raha `sisse Jõh; Manergas kõik luppis ja `lotsis, kuhu `vasta sa lõid teda IisR; mannerguga `väätakse `piima meiereìse Vll; `kallas mannergu `sisse ölut Jaa; Vana mannergu põhi on `jälle katti Pöi; mannergu `olli porsane, `pessid sa kenast ää Muh; mine too mannerige vett Phl; mannerbu oo pleḱk nõu, kahe kolme toobine, kaen oo peal Mar; lüpsi jaoks oo ulga mannerguid Mär; Mannergu täis vett kadus nagu kuuma kibi pial, jõime kolmekesi natukse `aaga tühas Han; Võtamõ eenä`mualõ mannõrguga aput `piimä `juurõ Khn; pańni piima mannergu `sisse Pär; `laśti teha lekist manner Hää; Vii piim mannerguga `kaevu `jahtuma Kei; `manner on teesest küljest `mõĺki läind Juu; kilu mannergu `viisi müidi kilu Kos; suuremad mannergud mul põle kui neĺla`liitrene Tür; pani silgud mannergusse Pee; tõin omale mannergu täie `piima VJg; Plekine sangaga mannergas on siin Iis; ku̬u̬rt paavad mannerga `sisse ja logissavad, mannerg ripub nüäri õtsan lae küĺjen Kod; naistel olnud püśttanud, nigu mannergas pias Lai; Tal juhtus mannerg kaasas olema Plt; vii `mandrega einälisile `taari Trv; manner om `kardin, räime nõu Hls; Mustik kurilu̬u̬m `leie mul jalage mannergu `ümmer Hel; kui istutime sedä `mõtsa, siss temä kajoss `audu ja mia panni `si̬i̬mnit ja mannergiga kanni vett Puh; piimämannerg satte käest maha Nõo; `Kalda si̬i̬ `õhtane lüps siiä mannergade Rõn; Ma˽võta mańnerga üten, vaśt saa `lõ̭śsi tuvvaʔ Urv; solda·ńnele `anti kolme pääle mannõrga pää täüs `viina Rõu; Mannergul oll põhi katski Vas; tädi vei mannergagaʔ esäle `piimä `mõtsa, kui esä mõtsah puid ragõ Räp; Poiśkõnõ ot́sõ mannerkat Se Vrd mannerik

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur