[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 6 artiklit

lott1 lot́t g loti eP(lot́i Mär Tor Saa K) M spor T, lot́i Krl Rõu Plv; lott VNg, g lotti VNg(n lotti) Lüg Jõh, lodi Kuu
1. rippuv, lotendav osa a. inimese rasvavolt, lõualott `Priskel inimisel ajab lotti `lõuva `alle Lüg; See oo söönd mees, lot́t löua all Kaa; mõne paksu inimesel on koguni kaks lot́ti lõua all Saa; nii `priske inime kohe, et lot́t lõua all Juu; ega lot́iga tüdruk ilus ole JMd; kui rammus on, lot́t kohe lõua all, vaob ripakille Ksi; õige paks mees, suur lot́t lõua all Lai; ma olen näind suure lot́tidega [inimest], liha unik on kohe lõua all Plt; si̬i̬ om `rammu söönu, lot́t lõvva all Krk; ta kasvatess `endel lotti lõvva ala San; inimõni om rammul, lot́t lõvva all Krl || (kottis silmaalustest) `Silmade all suured ripakil lotid, paisu lotid Pöi; suure loti [silmade all], nigu muhu ülevän Ran b. lokuti kukkel one lotti VNg; kukel on lotid kurgu all Khk; [kalkunil] punased suured lotid kurgu all `repvad (ripuvad) Mar; kukk sai tappa ja lott sai ära visata Mih; kukel ja kanal ripuvad punased lotid lõua all Kei; [kuked] `riidlesid nõnna, et lot́id olid paĺjas vere puru Juu; `kalkuń suure lot́iga VJg; esä `kalkun aab loti suures Hls; esätsel [kalkunil] suur sinine lot́t üle noka maan Kam Vrd lotuss c. veise nahavolt mönel lehmal oo rinna ees suur lot́t, see `öötasse εε piimalehm olad Khk; veistel lot́t koonu all Vll; ärjal o liha lot́t `jalge vahel, mis suur rammus ärg oo Muh; suure lot́iga lehm `öelti ää piima ańniga olema. igal lehmal ei ole suurt lot́ti Saa; mõnel lehmal ja sõńnil koa suur lot́t Juu; lehmal on lot́t rinna ees. kui lot́t on paks, siis on ia või lehm Koe d. lont elivańt oo suur loom jämeda `jalgega ja pika lot́iga Tor; elivańt võtab lot́iga `süia Saa; elivandi lot́t Trv e. (paistetus, muhk) sinitse loti ollu küĺle pääl - - paistetem lännu; vesitse karjamaa pääl tulep lammastel vi̬i̬lot́t, pää lääp paisteteme, lõvva all `siante suur lot́t Krk || ku `perse lot́t [linnupoegadel] peeniksess jääp, siss lääve `lendü Krk
Vrd lokk5, lont3, lõtt1
lott2 lot́t Khk Ris Kad, g lot́i Trm Kod Plt KJn Krl Rõu, loti Pst Puh Nõo; lott Kuu, g lotti Jõh vana vormitu müts, lotu vana `mütsü lott Kuu; va mütsi lot́t pεεs Khk; vana müt́si lot́t `pantse `erne irmutusess Kod; vanu lot́ta kõik seenä järed täis Kod; Lot́t pähän ku imetegu, katikine ku varestel kakut Pst; Si̬i̬ om vanaesä vana kübärälot́t; üits mütsilot́t om pään ja nu̬u̬ vana pigitedu `rõiva säĺlän ja kah om inimene Nõo; võt́i nagla otsast va kübärõlot́i Krl; Võta no˽sa˽ka taa lot́t pääst ärʔ Rõu Vrd lodu2, lokk3
lott3 lot́t g lot́i Mär Vig Kse Ris Iis Kod, loti Mus Mar PJg; lott g lotti Lüg IisR lobjakas, lörts, märg tükkis lumi kui `laia lotti akkab sadama, siis on sula ilm Lüg; Sadab kohe `laia lotti, paras `jõuluilm IisR; lot́t oo paks, `pehme, märg lumi Mär; täna sajab `laia lot́ti Ris; laheb `laia lot́ti - - lipob nõnna ku `ku̬u̬nlid maha Kod Vrd lots1
lott4 lot́t g lot́i jutt, triip lot́t - - ike laiem one, kitsas one kriim; ku kudovad sängi kot́ta, `ütleväd suure lot́iga (laiade triipude vahega) Kod
lott5 lot́t g loti jutt, vestlus, lugu jo niid köik lotid läbi on; ta `teadis `söuksi lottisi et Jaa
lott6plott

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur