[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

kraamima `kraamima, (ma) kraami(n) Jäm Khk Hi Mar Tõs Hää spor KPõ(-ua-), Iis Trm Plt Se, `kraamin R; `kraamma T, kraaḿ- Hel San V, kraami-; kruaḿma, kruami- Kod; `raamima Khk Kaa Vll Pöi/-oa-/ Mär Kse(k-) Han(k-) Mih PJg Tor(k-) SJn, `raamma KJn, `raaḿma M(-e), raami-
1. koristama, korda seadma; puhastama kui ei õle tõist (naist) kodo, eks siis saa ka ise `kraamida Lüg; Eks perenane tuli ikke `lauba `õhta `aiksemast kodu `sauna küttäma ja tubi `kraamima Jõh; `Kraami `sahver ära IisR; Mul oo toad keik raamimata Kaa; `raamimine `paergu käsil Vll; sai keik `puhtaks `tehtud, sai kraamit Emm; elusid `kraaamima ~ koristama van Rei;`kraamisi tuad ülese [enne külaliste tulekut]; ma `aksi tuba maha `kraamima [pärast külaliste lahkumist] Tõs; kuur `taŕvis `puhtase `raami Tor; oĺli koli `väĺla `kraamimes Hää; kobime `kärmesti, et `suame küinialuse `puhtaks `kruamind Juu; `kruaḿsin lavva ärä Kod; laseb teist `raami, isi ei raami egä ti̬i̬ kedägi KJn; raamime laud ärä Hls; jõolu õdagu `laudu ärä es kraamita Ran; vanast `mõisahe iks käve sibi, talomehe kraaḿva esiʔ Kan; ma nakka `suhlaati `kraaḿma Krl; tu̬u̬ käe`valguss saa toolõ - - kes `laut́si kraaḿ; `laut́si kraamitass `väega ruttu tarõst `vällä, tu̬u̬ tähendäss et `surma taheta ai˽`sisse `laskaʔ Rõu; sööǵeʔ esiʔ ja `kraaḿkõ esiʔ uma laud kah Vas; Lavva `kraaḿja oĺlivaʔ `tütrekuʔ, koh `tütrekka es olõʔ sääl kraaḿ `pernaańõ lavva Räp; kraami nõ̭na ar tat́ist Se || raamib `eese kola kallal Khk
2. kokku korjama, pakkima; välja tooma `Kraami aga nüüd kõik oma tagavarad lagedalle IisR; `aśju kokku`raamima Mär; kraamib kolid kokku, akkab kolima Tõs; las‿ma kraami oma asja kokku San
3. koguma; ahnitsema Kraamis niipaelu varandust kogu kut sai Jäm; tämä raamip kikk kokku, olgu asi mis`tahten, temä raamip `endel puha Krk Vrd kraameldama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur