[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

kustagilt `kustagil|t, -d kuskilt `Kustagilt ei ole enämb sügüsül `hilja `marju otta; ei saand sidä `eite igä käde `kustagild Kuu Vrd kustigilt

neli neli R eP M T hajusalt V, neĺli VId; g nelja (), neĺja () S L Ha ViK I, `nelja () R, neĺla (), nella () L K(neila Amb JJn ViK) M T Krl Har Lei, nelä (-ĺ-) Urv Kan VId

1. neli (hulgalt, koguselt) `meie `saare neli last `käivad nüüd `Niemes `kuolis Jõe; vahest olid `neljad linad ülevel (kuivamas) VNg; neli `lutsu oli ühes rüsäs Vai; Neli obust tallis, üks käib `ringi = suka`vardad Jäm; muist nelja tahuga odre maha `tehtud Khk; kukk kiiratab kolm vöi neli `korda enne oomikud Pha; Vana lõi paku oort neljaks `lõhki Pöi; `nelja `nurka `pandi neli puud Muh; nelja niiega `olli `toimne kaŋŋas Phl; tegi neĺlaks `kat́ki Mär; Neli `ańdjad, neli `kańdjad, kaks nägijad, kaks `kuuljad, kaks `aiśtjad, kaks tõrijad, üks parmupiit́s = lehm Han; `Pantaks neli ehk kahessa `lõnga `ju̬u̬sma, `aetaks käärpuid `ümmer Hää; jänesel `aastas neĺjad pojad Hag; ma põle neli üöd änam korralikult magand JMd; neila pere `piale mõis `ańdis selle mua VMr; kolmed `põrsad ehk neĺjäd `põrsad uassan Kod; vanast olid `aknad `veiksed, aenult neĺla ruutukesega oli Äks; neĺlale `veele `peśsin soola `enne läbi, kui lihale `piale panin Plt; `tõmba si̬i̬ rõõvass neĺlässe Trv; idse om neli `sammu lai Hls; neli `pańgi pidi olema, kaits `puhtavi̬i̬ `pańgi ja kaits mustavi̬i̬ `pańgi Ran; obene eśsup nellä jala pääl, ammu siss vi̬i̬l inimene oma kate jala pääl Nõo; mul om neli ubinõt Krl; meil oĺl neĺli `lehmä ja hõhvakõnõ ka oĺl Rõu; neĺli velekeist üte kübärä all `saisva = laud Vas; neĺli `vu̬u̬ri meil süvväss Se; kõõgõst nellast `paagast `puhkass tuul Lei; nelja silma all kahe vahel, kahekesi Mis me neĺla siĺma all räägime - - edesi ei lähe, jäägu `siia`paika Hää; neĺla silma all oli raha `anmene Plt; kui vastatside kõnelid tõesega, siss kõnelid nellä siĺmä all Ran
2. number neli; hinne mütu `nelja oli tunnistuse pääl Kär; kerjotas paĺlu `neĺläsi Rid; neĺjäd `numrid kõik Kod
3. kellaaeg kellu käib juba `nelja Khk; kell soab veeränd aa päräst neli jo Juu; kell neĺli inemise˽kõ̭iḱ vi̬i̬l magahhasõʔ Vas

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur