MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

M75

vat-tegevusnimi

vat-tegevusnimi on kujunenud pöördsõna oleviku kesksõna osastava käände vormist. Temast kui iseseisvast infiniitvormist on alust rääkida seetõttu, et süntaktiliselt käitub ta nimisõna laadselt. vat-tegevusnimi võib asendada et-sihitislauset ja esineb lauses:
  1. sõltuvusmäärusena, nt Ma uskusin sind magavat (= Ma uskusin, et sa magad);
  2. sihitisena, nt Kuulsin toas lauldavat (= Kuulsin, et toas lauldakse).

Vormiliselt kattub vat-tegevusnimi kaudse kõneviisi olevikuvormiga (vt M95), mistõttu vormimoodustuses temal eraldi ei peatuta.