MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

M176

saatma-tüüpi (EKS-i 58. ja 59. tüüp) kuuluvad /1 t, p/-sõnad, nagu `heit/ma, `suut/ma, `tap/ma, `paist/ma, `taht/ma. Niisuguseid sõnu on umbes 60, kuid viis neist kuuluvad `jätma-tüüpi (vt M177). Sõnad on lõpuvahelduslikud; da-tegevusnimi moodustatakse lähtetüve põhjal formatiiviga a, kindla kõneviisi olevikuvorm ja umbisikulise tegumoe olevikuvorm moodustatakse muutetüve põhjal.

NB! Umbisikulise tegumoe vormide tüvelõpuline e (pro a) ei kuulu lõpumuutuse alla, vaid on tingitud järgneva formatiivi mõjust: saada + taksesaade/takse (vt M36).

Olenevalt algvormi struktuurist alluvad sõnad kas välte- või pikkusmuutusele, vrd `ost/ma : osta/b, `võit/ma : võida/b. Kolm sõna on laadimuutuslikud: `taht/ma, `aht/ma, `uht/ma. Tavaline lõpumuutuse liik on 0a, ühes sõnas esineb ka lõpumuutus 0e: `lõp/ma : lõpe/b.

Lihtmineviku formatiivi s liitumisel lisandub tüve ja tunnuse vahele i, nt `saat/ma : `saat/is.