MORFOLOOGIA

TÜVEVAHELDUSED

Lõpuvaheldus

M36

Lõpuvahelduse alla ei kuulu:

 1. Muutused, mis toimuvad tüve lõpuhäälikutega ainult kindlate formatiivide liitumisel. Nimelt:
  1. tüve lõpu i muutumine e-ks, kui formatiiv algab i-ga, nt valemi + ivaleme/id, `väeti + im > `väete/im;
  2. pika tüvevokaali lühenemine i-ga algava formatiivi ees, nt `saa(/ma) + in`sa/in, `maa + id > `ma/id;
  3. muud teisendused /1 V/-tüvedes vokaaliga algava formatiivi ees, nt `söö/ma, aga `söö + akse > süü/akse, `joo/ma, aga `joo + es > `juu/es;
  4. tüve lõpu a muutumine e-ks umbisikulise tegumoe tunnuse ees, nt `taht/ma : taha/n, aga taha + taksetahe/takse;
  5. tüve lõpu m-i muutumine n-iks d- või t-ga algava formatiivi ees, nt lumi : lume, aga lum + d`lun/d,.
 2. Laadimuutusega kaasnevad vokaaliteisendused (vt M29), nt lugu : `loo.
 3. Supletiivsete tüvekujude esinemine sõna eri vormides, nt mine/ma : läk/sin, õlu : õlle, tege/ma : teh/akse (vt M21).