Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

NIMISÕNAMOODUSTUS


Liitnimisõnad

Põimliitnimisõnad

Muutumatu sõna + nimisõna

ala-: alagrupp, alajaam, alajäse, alaliik, alapealkiri; all-: allilm, allasutus, allkiri, allohvitser, alltekst; ase-: aseesimees; eel-: eelaimus, eelarvamus, eelarve, eelmäestik, eelmüük, eelnõu; ees-: eesistuja, eeskiri, eeskuju, eeslinn, eesriie; era-: eraettevõte, erakool; eri-: eriala, eriarst, eriarvamus, eriseminar; igi-: igijää, igivaenlane; järel-: järeleksam, järelkäru, järelmärkus, järelsõna; kaas-: kaasabi, kaasaeg, kaasautor, kaasinimene, kaaskiri; kald-: kaldkriips, kaldpind; kõrval-: kõrvalehitus, kõrvalküsimus, kõrvalmaitse, kõrvalsaadus; piki-: pikilõige, pikipragu; risti-: ristiasend, ristivõnkumine; sega-: segakaubad, segakeel, segapuder; taga-: tagahoov, tagakamber, tagakülg, tagamõte; ulgu-: ulgumeri, ulguvesi; vaeg-: vaegtoitumus, vaegnägija; vastas-: vastaskallas, vastasmeeskond, vastassuund; vastu-: vastuabinõu, vastuarmastus, vastuhääl, vastulause, vastumürk; üla-: ülakeha, ülakoma; üli-: üliinimene, ülivõrre.

Märkus. 1990. aastatel läks liitsõna esikomponendina moodi liba- tähenduses ‘eba-, võlts-, pseudo-, kvaasi-’, mida varem kasutati vaid sõnas libahunt, nt libateadlane, libakontrolör, libaveendumus, libatõelisus ‘virtuaalreaalsus’, statistikatermin libatunnus.