Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD


Pöördsõna

Infiniitsed vormid

Oleviku kesksõna

Oleviku kesksõna väljendab tegevust, mis suhtelises olevikus ise­loomustab tegijat või tegevusobjekti. Nt Tuppa tormas hingeldav Mari. Tagaaetav mees peitis enda heki taha.

Tegijat iseloomustav oleviku kesksõna on isikulises tegumoes (hingeldav), tegevusobjekti iseloomustav oleviku kesksõna on umb­isiku­lises tegumoes (tagaaetav). Kuna umbisikulises tegumoes peab ole­viku kesksõna iseloomustama tegevusobjekti, saab umbisikulises tegu­moes esineda ainult sihilise verbi oleviku kesksõna, nt vaatlev : vaadeldav, lükkav : lükatav, aga ainult lobisev, aurav, looklev.

Ehkki oleviku kesksõna peetakse verbi vormiks, on ta väga lähedane omadussõnale. Oleviku kesksõna seostub käände- ja arvukategooriaga, nt hingeldav : hingeldavasse : hingeldavatele. Võrdluskategooriaga seos­tuvad siiski vaid need oleviku kesksõnad, mille tähendus on algsest protsessi tähendusest eemale nihkunud, nt liigutav lugu : liigutavam lugu : kõige liigutavam lugu. Süntaktilistelt kasutusvõimalustelt kattub oleviku kesksõna täiesti omadussõnadega ja esineb lauses:

  1. täiendina, nt Tuppa tormas hingeldav Mari;

  2. öeldistäitena, nt See raamat on laialt loetav;

  3. seisundimäärusena, nt Erutusest värisevana tormas Mari tuppa.

Oleviku kesksõna tunnus on v, mis liitub tüvele või umbisikulise tegumoe tunnusele, nt värise/v, `loe/ta/v. Kui tunnus liitub ühesilbilisele konsonantlõpulisele tüvele (III pk saatma-, jätma-, laulma-, tõusma-, murdma-, mõskma-tüüp), tekib tüve ja tunnuse vahele häälduse hõlbustamiseks e, nt `laul/ma : `laul/ev, `mõist/ma : `mõist/ev.

Oleviku kesksõna tegumoevorme võib käsitleda ka eri kesk­sõnadena ja rääkida v-kesksõnast (värise/v) ja tav-kesksõnast (`loe/tav).