Eesti Keele Instituudi fonoteek

esh


idlindi_nrkeelejuhtlindistuse_infokiirusümbervõte / digitaliseeringmärkused
ES 2 Emakeele Selts 50. 29.03.70 9 Lindistatud 29. märtsil 1970 Tartu Riikliku Ülikooli aulas. Lindistus mõlemal rajal. Emakeele Seltsi 50. aastapäeva tähistamise koosolekul esineb avasõnaga Eduard Päll, tervitused: Eduard Laugaste, J. Reinop HMst, Silvija Rage, Henno Meriste, dots. Varep, J. Linnus, Eduard Ertis, Mari Must, Maeve Leivo, A. Hint, Aino Valmet, Henn Saari (loeb telegramme), lõppsõna ütleb Ernst Nurm.
ES 3 Tallinna 21. keskkooli keelepäev 12. V 72 I 4 Lindistatud 12. mail 1972 Sakala tänav 3 Eesti NSV Teaduste Akadeemia saalis algusega kell 9. 1. rada: 1. Avasõna - ESi teaduslik sekretär Heino Ahven; 2. Uued sõnad - kust ja kuidas? - KKI vanem teaduslik töötaja Rein Kull; 3. Morfoloogiavead Eesti Televisiooni saadetes - X-a klassi õpilane Svea Maanso. 2. rada: 4. Kooli kirjandusalmanahhi "Suleproovid 1969" keelest ja stiilist - XI-b klassi õpilased Epp Vodja ja Mai Viires; 5. Jooni eesti kirjakeele sõnavara arenguloost - KKI teadusala asedirektor Eeva Ahven; Eesti pragmonüümid - TRÜ professor, ESi abiesimees akadeemik Paul Ariste; 7. Õpilasargoost ja stampkeelendeist - XI-a klassi õpilane Jüri Salme ja VII-b klassi õpilane Andres Raukas; 8. Laplased ja lapi keel - KKI vanem teaduslik töötaja Karl Kont; 9. Sõnaraamatutegija muresid ja rõõme - KKI sektorijuhataja Erich Raiet; 10. Läbirääkimised; 11. Lõppsõna - N. V. Gogoli nim. Tallinna 21. Keskkooli direktor Eesti NSV teeneline õpetaja Artur Tiki.
ES 4 Tallinna 21. keskkooli keelepäev 12. V 72 II 4 Lindistatud 12. mail 1972. 1. rada: 1. Sõnaraamatutegija muresid ja rõõme - Erich Raiet; 2. Läbirääkimised; 3. Lõppsõna - Artur Tiki. 2. rada: tühi.
ES 7 21.12.1972 Püssi keskkooli keelepäev I 9 Lindistatud 21. detsembril 1972. 1. rada: Avasõna - Heino Ahven; Püssi Keskkooli lõpukirjandite (1960-1972) keeleline tase - O. Uuemaa. 2. rada: Võõrsõnad 10. klassi eesti kirjanduse õpikus - V. Külm; Õpilasargoost - E. Leppiksaar.
ES 8 21.12.1972 Püssi keskkooli keelepäev II 9 Lindistatud 21. detsembril 1972. 1. rada: H. Ahvena sõnavõtt; Lõppsõna - O. Uuemaa.
ES 11 6.06.1973 ESi ja Ajakirjanike Liidu ühine koosolek Tallinnas 9 Linidstatud 6. juunil 1973 Tallinnas. 1. rada: Professor Uno Mereste - Uut keele kui suhtlemis- ja tunnetusvahendi teoorias. 2. rada: Priit Silla - Unarsõnu "Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatust".
ES 12 Johannes Voldemar Veski 100. sünniaastapäev I 9 Lindistatud 24. juunil 1973 kell 17 (1. osa) ja 26. juunil 1973 kell 19 (2. osa). 1. rada: 1. Johannes Voldemar Veski mälestuskivi avamine tema sünnikohas, Jõgeva rajooni "Kevade" kolhoosis Vaidaveres endises Kaasiku talus; 2. Mälestustahvli avamine Johannes Voldemar Veski viimases elukohas Tartus vabriku tänav 5. Sõnavõtud: Laur Karu, akad. Aksel Kipper, Karl Siilivask, prof. Arnold Kask.
ES 13 Johannes Voldemar Veski 100. sünniaastapäev II 9 Lindistatud 27. juunil 1973 (õhtul). 1. rada: Kõned-meenutused koosviibimisel TRÜ kohvikus: Heino Ahven, prof. Arnold Kask, prof. Leo Jürgenson, Jaan Eilart, Herman Evert, dr. Sigrid Aru. 2. rada tühi.
ES 14 Johannes Voldemar Veski 100. sünniaastapäev III 9 Lindistatud 27. juunil 1973 kell 10:30 (1. raja esimene osa) ja kell 11:00 (1. raja teine osa ja 2. rada). 1. rada: 1. Johannes Voldemar Veski büsti avamine TRÜ peahoone auditooriumis 139. Sõnavõtud: Valter Hammer, Eduard Päll, Heimar Peremees, Armilde Jürimäe, Ele Süvalepp; 2. Konverents TRÜ aulas. Avasõna Valter Haamer, prof. Arnold Kase ettekanne "Johannes Voldemar Veski tegevus Tartu ülikoolis". 2. rada: Prof. Arnold Kase ettekanne jätkub. rein Kulli ettekanne "Eesti õigekeelsuse sõnaraamat eile, täna ja homme".
ES 15 Johannes Voldemar Veski 100. sünniaastapäev IV 9 Jätkub lindil ES 15 alanud konverents. Lindistus mõlemal rajal. Rein Kulli ettekande lõpp; prof. Huno Rätsep "Eesti keele verbisüntaksi põhimõtteid ja reegleid"; dots. Ellen Uuspõld "Lauselühendi probleeme tänapäeva eesti keeles"; prof. Leo Jürgenson "J. V. Veski põhimõtete rakendamine tehnikasõnavara soetamisel"; Priit Silla "Ehituse oskussõnavara soetamisel"; dots. Ustus Agur "Johannes Voldemar Veski traditsioon ja tänapäeva probleemid eesti oskuskeeleloomingus".
ES 16 Johannes Voldemar Veski 100. sünniaastapäev V 9 Jätkub lindil ES 14 alanud ja lindil ES 15 jätkunud konverents. 1. rada: Dots. Ustus Aguri ettekande lõpp; dots. Johannes Mäll "Johannes Voldemar Veski osa õigusteaduse oskussõnavara kujundamisel"; prof. Paul Ariste lõppsõna.
ES 17 Marta Mäesalu Intervjuud Marta Mäesaluga 9 Lindistatud 18. septembril 1973 Häädemeestel Marta Mäesalu kodus. Kestus 40 minutit (lindi lõpus on pisut tühja ruumi). 1. rada: Marta Mäesaluga vestleb "Nõukogude Õpetaja" toimetaja Maimu Kokla. Intervjuus on juttu Marta Mäesalu õpetajatöö algusest Kabli algkoolis, oma õpingutest, kutsetunnistuse saamisest, tunniplaanist, eeskujudest, murdekogumise algusest aastal 1921, kaastööst Etnograafilisele Muuseumile, kodu-uurimisest, praegusest õpilastest.
ES 18 17.03.1974 ESi aastakoosolek Tartus 9 Lindistatud 17. märtsil 1974. Lindistus mõlemal rajal. Prof. Arnold Kask "Keelekultuuri küsimusi Eesti Kirjanduse Seltsi ajajärgul", ESi auliikme kandidaatide esitamine.
ES 19 ESi koosolek Tallinnas 24.03.74 ? Lindistatud 24. märtsil 1974 Tallinnas. Paul Ariste "Eestlased ja eesti keel Tallinnas 14.-17. sajandini", Heino Ahven "Märkmeid ESi viimaste aastate tööst".
ES 20 Tallinna 37. keskkooli keelepäev. 8. V 74. I 9 Lindistatud 8. mail 1974. 1. Avasõna - Heino Ahven; 2. Euroopa keeled - Paul Ariste; 3. Uued sõnad eesti keeles - VI-b õpilane V. Sarapik; "Egäl tsirgul oma laul" Anu Haak (lõpp järgmisel lindil).
ES 21 Tallinna 37. keskkooli keelepäev. 8. V 74. II 9 Jätkub eelmisel lindil alanud "Egäl tsirgul oma laul", XI-a klassi õpilane T. Luik "Meie kooli õpilaste nimedest", J. Simm "Tallinna nimed", läbirääkimised (Villem Ernitsa, Eduard (?) Roosi sõnavõtud, Paul Ariste keelte demonstratsioon), lõppsõna (direktor T. Voit).
ES 22 Paul Ariste Intervjuu prof. Paul Aristega 12.06.74 9 Lindistatud 12. juunil 1974 ESis. 1. rada: Prof. Paul Aristet küsitlevad Heino Ahven ja Valdek Pall, teema: eesti keele uurimise päevaprobleemidest.
ES 23 Johannes Voldemar Veski päev 1974 I 9 Lindistatud 1974. 1. rada: Juhan Peegli avasõna; Jaak Peebo "Morfoloogianormidest "Õigekeelsuse sõnaraamatus" (1960) õpetamise seisukohalt", Tiiu Erelt "Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni taotlusi" (lõpp 2. rajal). 2. rada: Rein Kull "Õigekeelsussõnaraamat ja keeleprobleemid" (lõpp järgmisel lindil).
ES 24 Johannes Voldemar Veski päev 1974 II 9 Rein Kulli vastus küsimusele ne- ja s-sõnade asjus, Villem Ernitsa sõnavõtt.
ES 25 Johannes Voldemar Veski päev 1974 III 9 1. rada: Ülle Viks "Õigekeelsussõnaraamatu arvutivariant: selle koht automaatsete sõnastike seas ning roll lingvistilistes ülesannetes", läbirääkimised (Villem Ernits). 2. rada: läbirääkimised jätkuvad (Villem Ernits, Imbi Muhel).
ES 31 Murdekõnet 4 (?) Demonstr. lint (murdekõnet). Vai, Utria, Lüg, liivi keel. Kasutatud Püssi keskkooli keelepäeval 21. detsembril 1972.
ES 29 Märjamaa keskkooli rahvaluulepäev, pühendatud Emilie Poomi 100. sünniaastapäevale 4 (1. rada), 9, 4 (2. rada) Lindistatud 2. novembril 1974. 1. rada: avasõnad Eduard Laugastelt, Ottilie Kõiva rahvaluulekorrespondentide tööst, Ülo Tedre eesti rahvaluulekalendri sügistalvistest tähtpäevadest, Veljo Tormis regivärsilisest rahvalaulust. 2. rada: ansambli Leegajus kontsert, lõppsõna Eesti Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakonna esimehelt.
ES 28 Prof. Arnold Kask "30 aastat ajaloo-keeleteaduskonna moodustamisest" 29.10.74 9 Lindistatud 29. oktoobril 1974. 1. rada: prof. Arnold Kase kõne üliõpilastele teemal "30 aastat ajaloo-keeleteaduskonna moodustamisest".
ES 27 ESi ettekandekoosolek Tallinnas 27. X 74 9 Lindistatud 27. oktoobril 1974. Lindistus mõlemal rajal. ESi ettekandekoosolek Tallinnas. Eduard Roosi ettekanne "Inimene ja loodus eesti muistsetes isikunimedes".
ES 32 ESi aastakoosolekud 9 Lindistatud 23. veebruaril 1975 (prof. Arnold Kase ettekanne) ja 20. märtsil 1977 (akad. Paul Ariste ettekanne) Tallinnas. 1. rada: prof. Arnold Kase ettekanne "Eesti keele vanemate grammatikate ja sõnaraamatute uustrükkidest" (jätkub 2. rajal). 2. rada: akad. Paul Ariste ettekanne "Komi keele velmamine".
ES 33 Tallinna 37. keskkooli keelepäev. 27.02.75 I 9 Lindistatud 27. veebruaril 1975. 1. rada: avasõna Heino Ahvenalt, õpilane Andrus Allika "Esimesest eestikeelsest raamatust", Voldemar Miller "Eesti raamatu ajaloost". 2. rada: Voldemar Milleri ettekanne jätkub, Helgi Vihma "Eesti keele sõnastikud ja nende tüübid" (jätkub järgmisel lindil).
ES 34 Tallinna 37. keskkooli keelepäev. 27.02.75 II 4 Lindistatud 27. veebruaril 1975. 1. rada: jätkub H. Vihma ettekanne, õpilane Tiina Martinson "Meelisnimesid Tallinna 32. keskkoolis", õpilane Rein Vatku "Sirbi ja Vasara keelenurk 1973-1974", õpilane Ats Joorits "Nii õpilane kirjutaski", lõppsõna õpetaja Helju Viireselt.
ES 35 ESi koosolek Tartus 2. III 75 9 Lindistatud 2. märtsil 1975 Tartus. Koosolek pühendatud akadeemik Harri Moora 75. sünniaastapäevale. 1. rada: prof. Arnold Kase avasõna, Lembit Jaanitsa ettekanne "Harri Moora etnilise ajaloo uurijana". 2. rada tühi.
ES 35 Adolf Kesleri nim. Kohtla-Järve keskkooli keelepäev 9, 4 Lindistatud 6. mail 1982. Valge start (kiirus 4) - Maia Rõigas kirjandiprobleemidest, Marika Kokka (8. klass), Anneli Piirsalu "Meie kooli nimedest", (edasi kiirus 9) Piret Tisler, Liia Liiv, Margit Adamson, Tea Kristov, Meelis Kriisk "Morfoloogiaalaste VÕK-i otsuste kasutamine õpilaskeeles". Punane start (kiirus 9) - Valve Kingisepp "X emakeeleolümpiaadi õpilasuurimuste tulemusi".
ES 36 ESi ettekandekoosolek Tallinnas 13.04.1975 9 Lindistatud 13. aprillil 1975 Tallinnas. 1. rada: Karl Kont "Lapi keele päritolust ja asendist soome-ugri keelkonnas", Aino Valmet "Soomelaplaste tänapäevast ja lähiminevikust" (jätkub 2. rajal).
ES 37 Elmar Elisto Intervjuu Elmar Elistoga 9 Lindistatud 6. juunil 1975 KKI foonikas. Elmar Elistot küsitleb Heino Ahven.
ES 38 Ernst Nurm Ernst Nurme mälestusi I 9 Lindistatud 26. augustil 1975. Lindistus kahel rajal. Ernst Nurmet küsitlevad Heino Ahven, Erich Raiet, Rein Kull. Ernst Nurme räägib kooliteest, ülikooliõpinguist ja ESi algusaastaist, õpetajana Hugo Treffneri gümnaasiumis jm.
ES 39 Ernst Nurm Ernst Nurme memuaarid II 1 9 Lindistatud 2. septembril 1975. 1. rada: ESiga seonduvast, keele normeerimisest, terminoloogiaalasest tööst KKIs.
ES 40 Ernst Nurm Ernst Nurme memuaarid II 2 9 Lindistatud 2. septembril 1975. Lindistus kahel rajal. Erialasõnastike ja õigekeelsussõnaraamatute koostamisest, 1950ndate aastate probleemidest, KKIst vallandamine.
ES 41 Ernst Nurm Ernst Nurme memuaarid II 3 9 (1. rajal), 4 (2. rajal) Lindistatud 2. septembril 1975. VÕSi ja SÕSi koostamisest.
ES 42 Ernst Nurm Ernst Nurme memuaarid III 4 Lindistatud 11. septembril 1975. Lindistus 1. rajal, 2. rada tühi.
ES 44 Arnold Kask Intervjuu prof. Arnold Kasega 4 Lindistatud 22. detsembril 1976. Lindistus kahel rajal. Prof. Arnold Kaske küsitlevad Paul Ariste ja Heino Ahven.
ES 45 Henn Saari Täienduspunkte nimede õigekeelsuse ja variandivaliku asjus 9 Lindistatud 20. detsembril 1977 ESi ettekandekoosolekul Tallinnas. Lindistus kahel rajal. Henn Saari ettekanne "Täienduspunkte nimede õigekeelsuse ja variandivaliku asjus".
ES 46 ESi rahvaluulesektsiooni koosolek 22.02.79 I 4 Lindistatud 22. veebruaril 1979 Tartus. ESi rahvaluulesektsiooni koosolek prof. Herbert Tampere 70. sünniaastapäeva tähistamiseks. 1. rada: avasõna Ingrid Sarvelt, Rudolf Põldmäe "Rahvatantsude elustamise aktsioon 1930ndail aastail" (jätkub järgmisel lindil).
ES 47 ESi rahvaluulesektsiooni koosolek 22.02.79 II 4 1. rada: järg Rudolf Põldmäe eelmisel lindil alanud ettekandele, Ullo Toomi "Kokkupuuteist Herbert Tamperega Vabaõhumuuseumi ringreisidel 1927. ja 1928. aastal", sõnavõtud: Villem Ernits, Rudolf Põldmäe, Ingrid Rüütel, Richard Ritsing jt (jätkub järgmisel lindil).
ES 48 ESi rahvaluulesektsiooni koosolek 22.02.79 III 4 1. rada: sõnavõtud jätkuvad, ansamblite Leigarid ja Hariduse- ja Teadustöötajate Maja setu rühma esinemine, kommenteerivad Kristjan Torop ja Vaike Sarv.
ES 49 Juhan Peegel Kohtumine Juhan Peegliga Friedebert Tuglase majas 29.03.79 I 9 Lindistatud 29. märtsil 1979. Lindistus kahel rajal. Teadlaste Maja üritus - kohtumine Juhan Peegliga Friedebert Tuglase majamuuseumis.
ES 50 Juhan Peegel Kohtumine Juhan Peegliga Friedebert Tuglase majas 29.03.79 II 9 Lindistatud 29. märtsil 1979. Teadlaste Maja üritus - kohtumine Juhan Peegliga Friedebert Tuglase majamuuseumis.
ES 51 Paul Ariste Vestlus prof. Paul Aristega 09.07.79 9 Lindistatud 9. juulil 1979 TRÜ helikabinetis. 1. rada: prof Paul Aristet küsitlevad prof. Huno Rätsep ja Heino Ahven.
ES 54 Henn Saari "Mis on norm" ESi koosolekul Tallinnas 23.03.82 9 Lindistatud 23. märtsil 1982 ESi koosolekul Tartus. Henn Saari "Mis on norm" koos küsimuste ja vastustega ning läbirääkimiste referaadiga.
ES 56 Marta Mäesalu Marta Mäesalu 90 I 9 Lindistatud 2. veebruaril 1983. 1. rada: Marta Mäesaluga vestleb Hella Keem.
ES 57 Marta Mäesalu Marta Mäesalu 90 II 9 Lindistatud 2. veebruaril 1983. 1. rada: Marta Mäesaluga vestleb Hella Keem.
ES 58 Marta Mäesalu Marta Mäesalu 90 III 9 Lindistatud 2. veebruaril 1983. 1. rada: Marta Mäesaluga vestleb Hella Keem.
ES 64 ESi koosolek Tartus 16.12.1984 9 Lindistatud 16. detesembril 1984. Lindistus kahel real. 1. Paul Ariste "Eesti murdekogudega sõjapaos 40 aastat tagasi"; 2. Peeter Päll "VÕKi otsus väliskohanimede kohta: poolt ja vastu"; 3. Läbirääkimised.
ES 68 ESi koosolekud Tallinnas 22. XI 89 ja 6. XI 1989 ? 1. rada lindistatud 22. novembril 1989, 2. rada lindistatud 6. juulil 1989. 1. rada: ESi koosolek Tallinnas Heino Ahvena 70. sünniaastapäeva tähistamiseks. Sõnavõtud: Mari Must, Ülo Tedre, Elli Riikoja, Vello Linnamägi, Elsa Pajumaa, Juhan Kahk, H. Kaal (luges ette Ester Lepiku kirja). 2. rada: ESi koosolek. Ilse Lehiste ettekanne "Keelekontakt - keelekonflikt".
ES 72 ESi ettekandekoosolek Tallinnas 13.05.92 4 Lindistatud 13. mail 1992 Tallinnas. 1. rajal: ESi ettekandekoosolek. Liivi Aarma "Tsensuur, privileegid ja eestikeelse piibli väljaandmine (17. sajandi IV veerand)", läbirääkimised, Sirje Ainsaar, Margit Langemets "Rahvusvaheline leksikograafiakursus Interlex 6 Exeteris Inglismaal".
ES 73 III keeleajaloo päev Tartus 1992 ? Lindistatud 10. oktoobril 1992 kell 12 Tartu Ülikooli aulas. III keeleajaloo päeva korraldas eesti keele kateeder. Ettekanded: Huno Rätsep "Prof. Andrus Saareste nägemus keelest", Raimo Raag "Prof. Andrus Saareste Rootsis".
ES 74 Akad. Paul Ariste 70 I 9 Lindistatud 3. veebruaril 1975 akad. Paul Ariste juubeliaktusel TRÜ aulas. 1. rada: rektori avasõna, Ago Künnapi aktusekõne, Olaf Prinitsa esinemine, Arnold Rüütli sõnavõtt, annab üle ÜN Presiidiumi aukirja, Heimar Peremehe sõnavõtt (ENSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministri asetäitja), J. Loti sõnavõtt (Tartu linna TK ja EKP linnakomitee esindaja) (järg II lindi 1. rajal). 2. rada: Eduard Ertise sõnavõtt, Karl Siilivask (TA Ajaloo Instituut), Mati Hint (Tallinna Pedagoogiline Instituut), Henno Meriste (Ajakirjanike Liit), "Valguse" esindaja, etnograafiamuuseumi esindaja, L. Parašin, L. Peep (TRÜ Teaduslik Raamatukogu), Viivi Maanso (PTUI), ühingu "Teadus" esindaja, Rudzite, Leedu esindaja, Leedu TA, Vilniuse Ülikooli esindaja, Tsõgankin, Igušev (Komi esindaja), M. Zaitseva (Petroskoi), Pētõr Damberg, Buzakov (Mordva TUI esindaja); Läti TA Presiidiumi ja KKi esindus (S. Rage sõnavõtt katkeb). (järg IV lindi 1. rajal).
ES 75 Akad. Paul Ariste 70 II 9 Lindistatud akad. Paul Ariste juubeliaktusel TRÜ aulas 3. veebruaril 1975. 1. rada: rektor A. Koobi sõnavõtt, B. Serebrennikov, V. Maamägi (ENSV TA), E. Sõgel (KKI), T. Koldits (TRÜ komsomoli komitee). 2. rada: Arnold Kask (ES), R. Põldmäe, H. Peep (TRÜ filoloogia teaduskond), Paul Alvre (TRÜ soome-ugri keelte kateeder), Juhan Peegel (TRÜ eesti keele kateeder), J. Konks (TRÜ ajalooteaduskond), U. Orek (TRÜ eesti keele ja soome-ugri kateedri ring), Viikholm (Tallinna I keskkooli direktor) (järg I lindi 2. rajal).
ES 76 Akad. Paul Ariste 70 III 9 Lindistatud akad. Paul Ariste juubeliaktusel TRÜ aulas 3. veebruaril 1975. 1. rada: tervitused juubeliaktusel - Silvia Rage, Läti Riikliku Ülikooli võõrkeelte osakonna esindaja, Ivan Ivanov Marimaalt, Mordva Pedagoogilise Insitituudi prorektor, Villem Ernits, ansambel Hellero, akad. Paul Ariste lõppsõna. 2. rada: sõnavõtte kohvikuõhtul.
ES 77 Akad. Paul Ariste 70 IV 9 1. rada: kohvikuõhtu, juhib Heino Ahven. Telegrammid, sõnavõtud - Arnold Kask, E. Sõgel, U. Sahva, ansambel Hellero, Heino Ahven, telegrammid. 2. rada: Eduard Laugaste, Tallinna I keskkooli vilistlaskogu esindus, Villem Ernits, telegrammid, O. Prinits, Valdek Pall ja Tiit-Rein Viitso, Paul Ariste, S. Mokány, A. Žigure, Paul Ariste horoskoop, mari rahvalaul, Valmen Hallap, Paul Kokla (järg III lindi 2. rajal).
ES 78 Henn Saari "Taimelavakeelepäeva kõnedest" I; "Uno Kuresoo nimelised" keeleminutid I ja II; J. Aare ja Henn Saari Eesti TVs 31.12.78 9 Ainult 1 rada kahest. Koopia, valmistatud TRÜs. Originaalsalvestuse tegi Tiiu Ojanurme, lint säilib TRÜ eesti keele kateedris. Henn Saari ettekanne "Taimelavakeelepäeva kõnedest" (Tapa 19.10.1978) Emakeele Seltsis (Tartu Riikliku Ülikooli Johannes Voldemar veski auditooriumis) 26. novembril 1978 (I lint). Pöördel Henn Saari "Uno Kuresoo nimelised" keeleminutid oktoobris ja novembris 1978; J. Aare ja Henn Saari Eesti TVs 31.12.78.
ES 79 Henn Saari "Taimelavakeelepäeva kõnedest" II; ER saade Elva stilistikapäeva puhul 1978 9 1. rada: Henn Saari ettekanne "Taimelavakeelepäeva kõnedest" (Tapa 19.10.1978) Emakeele Seltsis (Tartu Riikliku Ülikooli Johannes Voldemar Veski auditooriumis) 26. novembril 1978 (II lint). Lõpus on Heino Ahvena sõnavõtu algus. 2. rada: "Pinnatöötlusest põhimõteteni". Tähelepanekuid Emakeele Seltsi stilistikapäevalt Elva koolis. Eesti Raadio 13.12.1978.
ES 87 Villem Ernits Villem Ernits Tartus 9,53 Lindistatud 16. juulil 1989 Tartus. Villem Ernits 89-aastane.
ES 90 Prof. Arnold Kask, prof. Paul Ariste II lint 22.12.1976 38
ES 91 Henn Saari
ES 92 ES Henn Saari
ES 93 H. Kaljurand Korrespondent H. Kaljurand Kaasvestleja räägib väga kiiresti. Pärispea kool. Saadetud Helju Kaalule?
ES 94 Korrespondent Õ. Aasma (?)
ES 95 Õilme Aasmaa Korrespondent Õilme Aasmaa 9,5 Kuulatud. Kumiseb, siiski vähem kui esimene lint. Kaasvestlejaks Õilme Aasmaa.
ES 96 Korrespondent Õilme Aasmaa Õilme Aasmaa toodud lint. Kuusalu.
ES 97 Korrespondent Õilme Aasmaa 9 Mõtiskelu ja aruanne ajaloost ja Samarrast. Kirjakeelne.
ES 98 Konverentsi III lint. Dots. Mäll ja prof. Paul Ariste 19
ES 99 Arnold Kask, Paul Ariste 22.12.1976 I 38 Lindistatud 22. detsembril 1976.
ES 100 Johannes Voldemar Veski 100. sünniaastapäeva konverents I 19 Lindistatud 27. juunil 1973.
ES 102 Johannes Voldemar Veski büsti avamine 27.06.1973 19 Lindistatud 27. juunil 1973 kell 10:30.
ES 116 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XIV lint 1 19 Lindistatud 3. detsembril 1964. Kestus 26 minutit 12 sekundit. Litereerinud Eevi Ross. Küsitlevad Huno Rätsep ja Juhan Peegel. Johannes Voldemar Veski memuaarid - periood pärast "Teataja" sulgemist 1905. aastal.
ES 117 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XIV lint 2 19 Lindistatud 3. detsembril 1964. Kestus 27 minutit 33 sekundit. Litereerinud Eevi Ross. Küsitlevad Huno Rätsep ja Juhan Peegel. Johannes Voldemar Veski memuaarid.
ES 118 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XIV lint 3 19 Lindistatud 3. detsembril 1964. Kestus 26 minutit 57 sekundit. Litereerinud Eevi Ross. Küsitlevad Huno Rätsep ja Juhan Peegel. Johannes Voldemar Veski memuaarid - Eestimaa Rahvahariduse Seltsi koosolekutest, eest ikeele kursustest Tallinnas jm.
Saari 3 Mustjala keelepäev
Saari 5 Keeleminutid Roheline: Keeleminutid 102 "Kateeder ka keelemees" 28.01.79 11 minutit 40 sekundit. Punane: Keeleminutid 235 "Eesnimeuurimise sangareid" 30.12.90, Keeleminutid 236 "Ookeanid eestlaste vahel" 27.01.91.
Saari 6 Keeleminutid aprill 1984 19 Lindistatud aprillis 1984. Keeleminutid.
Saari 7 Keeleminutid jaanuar 1991 19 Lindistatud jaanuaris 1991. Keeleminutid - Ilse Lehiste.
Saari 11 Eesti Raadio saade 31.01.1988 Lindistatud 31. jaanuaril 1988. Eesti Raadio sade - Help, Tael ...
Saari 16 Eesti keele ajaloost ja Johannes Aavikust ETVs 38 Punane: Huno Rätsep (?) (20 ja) 25.10.80 TVs eesti keele ajaloost. Valge: (8. ja) 13.12.80 ETVs Huno Rätsep (?), Paul Ariste, Rutt Hindrikus Johannes Aavikust.
Saari 19 Terminoloogiakonverents Tallinnas 24. II 76 I 4
Saari 20 Terminoloogiaseminar 1. lint 4 1. rada: avasõna J. Kahkilt, Danilenko ettekanne, ? ettekanne, Keinise ettekanne. 2. rada: Kardelaki ettekanne, Trohofjova (?) ettekanne, Skujina ettekanne, Itskovitši, Skujina ja ? sõnavõtud. 2. raja lõpust osa kasutamata.
Saari 21 Terminoloogiaseminar 2. lint 16.02 9?, 4 Lindistatud 16. veebruaril. Hommikune istung - N. Pilinski, H. Saari, Būda (?) inform.
Saari 22 Terminoloogiaseminar 3. lint 9 Ceplītise inform., Toropi inform., Skortsovi ettekande algusosa, ettekande lõpp 4. lindil.
Saari 23 Terminoloogiaseminar 4. lint 16.02-17.02 9 1. rada: lindistatud 16. veebruaril, Skvortsovi ettekande lõpp, Itskovitši ettekanne, H. Ots (lõpp 2. rajal). 2. rada: Blinkena ettekanne.
Saari 24 Terminoloogiaseminar 5. lint 17.02 9 Miskevitši ettekanne, Kogotkova ettekanne, Turkmeenia esindaja inform., Meriste sõnavõtt, resoluts.-projekt.
Saari 25 Terminoloogia- ja standardiseerimise konverents 24.02.1976 II lint 4 Henn Saari ettekande järg ja läbirääkimised.
Saari 28 Tapa keelepäevad 1978 III lint Sõnavõtud (järg): Rein Kull, Jaak Peebo, Henno Meriste, Henno Rajandi, Arnold Kask, Henn Saari lõppsõna. Direktori sõnu alguses ei ole lindil.
Saari 29 Joel Sang ja Tiit Hennoste - Tapa 1978 Lindistatud Tapal 1978. Kestus umbes 1 tund. Joel Sang "Eesti keelekorralduse kogemused", Tiit Hennoste "Kuidas lihtsustada eesti ortograafiat". Punases stardis on Arnold Kase sõnavõtt.
ES 69 24. Johannes Voldemar Veski päev 27.6.1991 9 A 2601-65 (1980) Lindistatud 1991 (koopia kassetilt). Kollane: Helmi Neetar "Miks eesti murretes varieerub deverbaalide käänamine?", Viivi Maanso "Võõrsõnatarvitus eesti õppekirjanduses". Roheline: Huno Rätsep "Uute tüvede saamisviisid eesti keeles", Sirje Mäearu "Topeltdeminutiividest" (väike osa lõpust puudub).
Saari 18 Terminoloogiaseminar Tallinnas 24.03.1977 A 4402-6 Lindistatud 24. märtsil 1977. Terminoloogiaseminar Tallinnas, paneeldiskussioon: Rein Kull 29 minutit 33 sekundit, Henn Saari 40 minutit 4 sekundit.
Saari 10 "Veelinnurahva" heli 13.09.1978 9 Ainult diktofonivõteteks. TÕS 1 "Veelinnurahva" heli ETVst (ilma Tallinna-stseenita?) 13. septembril 1978. Ülejääk umbes 15 minutit.
ES 86 Eesti keel Ülemnõukogus 1988/89 V 9, 4 ALS 88/1 (HS) Roheline (kiirus 9): Eesti NSV Ülemnõukogu XI kosseisu X istungjärk 18. jaanuaril 1989: Eesti NSV Keelseaduse vastuvõtmine. 3. järg. Lindistus Eesti Raadiost. Valge (kiirus 4): Arvo Eek, Mart Rannut ja "Themise" juriste Eesti Raadio "Antenni" saates 14. septembril 1988. Vaino Väljas pärast Moskvast saabumist 5. novembril 1988. Indrek Toome 6. novembril 1988 (televisoonis).
ES 85 Eesti keel Ülemnõukogus 1988/89 IV 9 ALS 88/4 Roheline: Eesti NSV Ülemnõukogu XI kosseisu X istungjärk 18. jaanuaril 1989: Eesti NSV Keeleseaduse vastuvõtmine. 2. järg. Punane: sama, 4. järg. Lindistus Eesti Raadio stuudiost.
ES 127 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski III lint 2 19 Ümbervõte Lindistatud 2. oktoobril 1964. kestus 30 minutit. Litereerinud Helju Kaal. Johannes Voldemar Veski memuaarid. Ajast Treffneri gümnaasiumis.
ES 128 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski III lint 3 19 Ümbervõte Lindistatud 2. oktoobril 1964. Kestus 23 minutit 57 sekundit. Litereerinud Helju Kaal. Johannes Voldemar Veski memuaarid. Ajast Hugo Treffneri koolis.
ES 126 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski III lint 1 19 Ümbervõte. Lindi keskel on halvasti kuuldavaid kohti. Lindistatud 2. oktoobril 1964. Kestus 32 minutit 3 sekundit. Litereerinud Helju Kaal. Küsitleb Huno Rätsep. Johannes Voldemar Veski memuaarid. Tartusse kooli siirdumine, Hugo Treffneri gümnaasiumis.
ES 70 Mart Rannut "Keelelised inimõigused Eesti kontekstis" (ESi koosolek 30.10.91) ? Dicto/Lit only! Kollane: Mart Rannut ESis Tallinnas 30. oktoobril 1991 "Keelelised inimõigused Eesti kontekstis. Sinine: (järg) Arvo Eek samal koosolekul "Keeletsensuse õiguslikud alused". Koopiad kassettidelt 8A ja 7A.
ES 52 ESi koosolek Tallinnas 22.04.1981; Õpetajate keelepäevalt Sondas 07.05.1981 4 ES 1/1981 1. rada: 1. Silvia Laul "Läänemeresoomlaste lääne- ja idarühma eristumisest" ESi koosolekul Tallinnas 22. aprillil 1981; 2. Õpetajate keelepäevalt Sondas 7. mail 1981 a) Meinhard Laks "Keelekasutaja päevamuresid" b) Peep Nemvalts "Lauseõpetus uues emakeeleõpetuse programmis". 2. rada: c) Einar Kraut "Kõne kultuuritegurina" (katkega) d) Meinhard Laksi lõppsõna e) Tiiu Erelt "Üldkeel ja oskuskeel" f) vastuseid ESile saadetud küsimustele (Eha Mark, Viivi Rukki, Henn Saari, Heino Ahven vastajatena).
ES 82 Eesti keel Ülemnõukogus 1988/89 I 9 ES 1988/1 (Saari) Eesti keele küsimus Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu IX istungjärgul 6. ja 7. detsembril 1988. Lindistus Eesti Raadiost, siia kokku kopeeritud. Roheline: 1. järg (algus). Punane: 2. järg.
ES 83 Eesti keel Ülemnõukogus 1988/89 II 9 ES 1988/2 (Saari) Eesti keele küsimus Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu IX istungjärgul 6. ja 7. detsembril 1988. Lindistus Eesti Raadiost, siia kokku kopeeritud. Roheline: 3. järg. Punane: 4. järg.
ES 84 Eesti keel Ülemnõukogus 1988/89 III 9 ES 1988/3 (Saari) Valge: Eesti keele küsimus Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu IX istungjärgul 6. ja 7. detsembril 1988. 5. järg (lõpp). Lindistus Eesti Raadiost, siia kokku kopeeritud. Punane: Eesti NSV Ülemnõukogu XI kosseisu X istungjärk 18. jaanuaril 1989: Eesti NSV Keeleseaduse vastuvõtmine. 1. järg (algus). Lindistus Eesti Raadiost.
ES 81 "Pika eelsaatusega keeleraamat" (H. Saari Gustav Vilbaste "Eesti taimenimetustest") ER keeleminutid 26.01.94 9 ES 1994/1. 1. koopia: Dolby B on välja lülitatud. 2. koopia: Dolby B nagu salvestusel eetrist. "Pika eelsaatusega keeleraamat" (H. Saari Gustav Vilbaste "Eesti taimenimetustest") Eesti Raadio keeleminutid 26. jaanuaril 1994.
ES 53 Henn Saari "Mis on leksikaalse iibe üldsüsteem" 4 ES 2/81 Lindistatud 28. juunil 1981. Originaalvõte. Henn Saari ettekanne Veski päeval: "Mis on leksikaalse iibe üldsüsteem".
Saari 9 Henn Saari "Mis on leksikaalse iibe üldsüsteem" 28.06.81 9 ES 3/81. Not fit for UHER Punane: Henn Saari "Mis on leksikaalse iibe üldsüsteem" Johannes Voldemar Veski päeval Tartus 28. juunil 1981 - koopia litereerimiseks. Roheline: Sama järg.
Saari 15 Henn Saari ettekanne, Krista Kerge ETVs 4 (roheline), 9 (punane) ES 79/1. Not fit for UHER Roheline: Henn Saari Hps ettekanne on siin. Punane: mart Mäger kustutatud. Selle asemel on Krista Kerge ETV "Emakeeles" 24. novembril 1980.
ES 80 Märjamaa 8. keelepäevalt 28.01.81 9 ES 79/2 TYP 100 Lindistatud 28. jaanuaril 1981 Märjamaa 8. keelepäeval. Veiko Erissaar, IXb "Õpilased ja uudissõnad", Marika Lehesalu XIb "Võõrsõnad õpilaste kõnepruugis", filoloogiakandidaat Silvi Vare "Kaks eestlast tulid Eestlast...".
ES 59 Tõnu Karma Intervjuu Tõnu Karmaga 9 ES 79/3 Lindistatud 1. aprillil 1984. Arhiivivõte. Tõnu Karma räägib oma elust, tõlketööst, entsüklopeediatele kaastöö tegemiseset, kokkupuutest liivlaste ja liiv keelega, küsitleb Henn Saari.
ES 71 Els Oksaar Tallinnas 8.4.1992 9 ES B/1992, Dikto/Lit Lindistatud 8. aprillil 1992 Emakeele Seltsi koosolekul Roosikrantsi 6. Lindistus kahel rajal. Ettekanne "Keletarvitusest kultureemiteooria taustal".
ES 65 Eesti piibel 250. 1989. I ? ES-HS 1/1989 1. rada: katkendeid 2. kirjakeele ajaloo päevalt Tartu Ülikooli õpetatud nõukogu saalis 11. oktoobril 1989 - Peeter Karma "Piibli tähendus kristlikule kirikule" (lõpposa), Huno Rätsep "Piibli esitrüki sõnavara iseloomustus" (algusest mõni lause puudu). 2. rada: Tiit hennoste "Piibel ja suuline kõne" (keskel lühike katkestus", kõnesid Eesti Rahvusraamatukogu 3. keelepäevalt Tallinnas Toompeal 10. novembril 1989, Endel Annus "Eestikeelse piibli väljaandmisest ja levitamisest" (lõpposa puudub), sellel lindil jääb pooleli, jätk järgmise lindi 1. rajal.
ES 66 Eesti piibel 250. 1989. II ? ES-HS 2/1989 1. rada: jätkub eelmisel lindil alanud Eesti Rahvusraamatukogu 3. keelepäev, Endel Annus "Eestikeelse piibli väljaandmisest ja levitamisest" (järg), Kristiina Ross "Piibli tõlkimise erinevaid võimalusi" (järg 2. rajal). 2. rada: Kristiina Ross (jätkub), Toomas Paul "Piibli uuesti tõlkimise katseist viimasel poolsajandil" (järg järgmisel lindil).
ES 67 Eesti piibel 250. 1989. III ? ES-HS 3/1989 1. rada: järg eelmisele lindile, Toomas Paul "Piibli uuesti tõlkimise katseist viimasel poolsajandil" (järg). 2. rada: järgneb Toomas Paul. Lisa: toortekst Tõnu Seilenthalilt ER jaoks 17.11.1989.
ES 63 Helilõike ESi 100. ja Märjamaa 10. keelepäevalt 01.11.84 9 ES/HS 84-1 Lindistatud 1. novembril 1984. 1. rada: Henn Saari intervjuu Heino Ahvena, Huno Rätsepa ja Leonhard Vaidega ESi 100. ja Märjamaa 10. keelepäeval. Helilõike keelepäevalt.
ES 60 Märjamaa 10. keelepäev 01.11.84 9, 4 (viimane ettekanne) ES/HS 84-3 Lindistatud 1. novembril 1984. Originaallint. 1. rada: Arnold Kask "Mälestusi murdematerjali kogumiselt Märjamaal (1926)", Eevi Ross "Mida me peaksime teadma murdest". 2. rada: Mati Hint "Keel ja inimese kokkukuuluvustarve", Henn Saari "Kas eestlasel on liiga palju või liiga vähe eesnimesid", Rudolf Karelson "Mida pakub eesti kirjakeele seletussõnaraamat".
ES 61 Märjamaa 10. keelepäev 01.11.84 9 ES/HS 84-4 Lindistatud 1. novembril 1984. 1. rada: õpilane Vilma Lehtsaar "Vananenud ja murdesõnad Mats Traadi romaanis "Puud olid..."" (originaal), õpilane Annely Villmann "Märjamaa keelepäevad" (koopia, alguslaused puuduvad), Juhan Peegel "Eesti Rahvuskorpuse sõdurite erikeelest" (koopia, järgneb). 2. rada: Juhan Peegel (järg), Juhan Kahk "Emakeele omandamise ideoloogiliselt aspektidest. Avasõna" (koopia), Heino Ahven "Emakeele Seltsi 100 keelepäeva" (koopia).
ES 62 Märjamaa 10. keelepäev 01.11.84 9 ES/HS 84-5 Lindistatud 1. novembril 1984. Originaallint. 1. rada: Rein Kull "Julge sõnalooming ehk malemängust kuuklugurini", Mart Mäger "Tänan ja palun" (järgneb). 2. rada: Märt Mäger (järg), Haridusministeeriumi esindaja sõnavõtud.
Saari 8 Katkendeid keelepäevast 3.09.1987 GS3/87 A2601-6 (1981) Roheline: Katkendeid Eesti Raadio ABraadiost 3. septembril 1987, nn keelepäevast: Ivar Trikkel, Nikolai Baturin, Ivar Vigla ja Henn Saari. Punane: Sama järg - Tõnu Sokka ja küsitlus murde asjus Mati Hint.
ES 101 Emakeele Seltsi Johannes Voldemar Veski konverents IIA
ES 109 Johannes Voldemar Veski VII lint Kontrollitud augustis 1972, lint veidi veninud; on tehtud koopia. Digiteerinud Vilhard Pilvisto 2010. Lindistatud 21. oktoobril 1964, paar lauset alguses 12. oktoobrist. Kestus 1 tund 17 minutit 29 sekundit. Litereeritud 19??. aasta veebruaris. Sisu: ?, Treffneri kooli uisuteest.
ES 111 Johannes Voldemar Veski IX lint Kontrollitud augustis 1972, parem kuuldavus "Tembr-2" II kanalil kuulates või laiaribalise magnetofoniga (sama viga, mis eelmistel lintidel). Digiteerinud Vilhard Pilvisto 2010. Lindistatud 4. novembril 1964. Kestus 1 tund 27 minutit 15 sekundit. Litereerinud Valve-Liivi Kingisepp tervikuna 19. veebruaril 1968. Sisu: Miina Härma laulukoorist ja kontsertidest, Veski huvist loodusteaduse vastu, koolikaaslastest, "Rahva Lõbulehest", kirjanduse tõlkimisest, sõprusest lätlastega, "Karskuse sõber", "Taara".
ES 103 Johannes Voldemar Veski I lint Kontrollitud augustis 1977 (Elna Tael). Lint veninud. Võte tehtud laiaribalise magnetofoniga ja umbes 1/3 lindi ulatuses ei ole poolel ribal võte normaalne (kitsaribalise magnetofoniga kuulates) (moonutab ja võngub). Normaalse kvaliteediga saab kuulata ainult Tembr-2 II kanali kaudu või laiaribalise magnetofoniga. 26. novembril 1980 H. S. soovitanud kohe teha ümberlindistuse ja võimalikult värskele lindile. Lindistatud septembris 1964, litereeritud jaanuaris 1966. Kestus 1 tund 29 minutit. Johannes Voldemar Veski kodust, vanematest, kodu- ja külaelust, Maarja-Magdaleena meeskoori ja segakoori tegevusest, Maarja-Magdaleena Laulu- ja Mänguseltsi tekkimisest, selle tegevusest, ? Vaidavere külakoolis käimisest.
ES 110 Johannes Voldemar Veski VIII lint Kontrollitud augustis 1977, lint veidi veninud; on tehtud koopia. Digiteerinud Vilhard Pilvisto 2010. Lindistatud 21. ja 28. oktoobril 1964. Kestus 1 tund 21 minutit 40 sekundit. Litereeritud 19?7. aasta veebruaris. Sisu: Treffneri kooli ?, õpilastest, Treffneri kooli meeskoorist ja selle korraldatud pidudest, ülikoolis olekust 1896 (?).
ES 119 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XV lint Kontrollitud augustis 1977. Digiteerinud V. Pilvisto 2011. aastal. Lindistatud 3. ja 9. detsembril 1964. Kestus 1 tund 15 minutit 50 sekundit. Litereerinud tervikuna Valve-Liivi Kingisepp 21. veebruaril 1968. Johannes Voldemar Veski r��gib 1910. aasta laulupeost ja Tallinna elust.
ES 114 Johannes Voldemar Veski XII lint Kontrollitud augustis 1977. Kiht välja poole. Digiteerinud Vilhard Pilvisto 2010. Kestus 1 tund 1 minut 30 sekundit.
ES 122 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XVIII lint Kontrollitud augustis 1977. Lint on veidi veninud. Lindistuse algus 13. jaanuar 1965, lindistamise lõpp 20. jaanuar 1965. Kestus 1 tund 26 minutit 30 sekundit. Litereerinud oktoobris 1968 Valve-Liivi Kingisepp. Sisu: sõnaraamatutealasest tegevusest, J. Tamme lugulaulude väljaandmisest, "Eesti kirjanduse" toimetamisest, kaastööst ajakirjas "Otetšestvo, EBA asutamisest, töö "Postimehe" juures 1918. aastal, Treffneri koolis õpetajaks olemisest, ülikooli juurde minekust, koostööst Oskar Lutsuga, kokkupuuteist Andres Alveriga, Miina Härma laulukoorist, eesti keele õppekavade koostamisest, Tartu elust sõjaoludes ja oma tööst sel ajal, Valnerist ja Lilienbachist.
ES 120 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XVI lint Kontrollitud augustis 1977. Lint veidi veninud, vahetevahel esineb korduv defekt (½ riba), kleepekohad katkevad, ka mujalt rabe, katkeb. Lindistatud 25. detsembril 1964. Kestus 1 tund 17 minutit 51 sekundit. Litereerinud Valve-Liivi Kingisepp 1. märtsil 1968. Johannes Voldemar Veski räägib ?, Treffneri koolist, koolikorrast, õpetajatest, Treffneri koolis õppinuist.
ES 104 Johannes Voldemar Veski II lint Kontrollitud augustis 1977. Lint veidi veninud. Lindistatud 23. veebruaril 1964. Litereerinud Helju Kaal.
ES 107 Johannes Voldemar Veski V lint Kontrollitud augustis 1977. Lint veidi veninud. Lindistatud 7. oktoobril 1964, lindi lõpp 12. oktoobril 1964. Lindistuse kestus 1 tund 14 minutit. Litereerinud Valve-Liivi Kingisepp detsembris 1966. Sisu: Treffneri, koolist, kooli ruumidest, fakultatiivsetest ainetest, Treffnerist, Faure maja saalis antud etendustest, koolipoiste igapäevasest elust, rännakutest jne.
ES 125 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XXI lint Kontrollitud augustis 1977. Lint veidi veninud. Lindistatud 11. detsembril 1965. Kestus 1 tund 17 minutit 21 sekundit. Litereerinud novembris 1968 Valve-Liivi Kingisepp. Sisu: kokkuvõtteid, poolelijäänud ja sõja ajal hävinud käsikirjadest, kirjastus "Loodus", Miina Härma ja Voldemar Kliimand, August Gailit, Ado Reinvald, Karl Menning.
ES 115 Johannes Voldemar Veski XIII lint 19,05 Kontrollitud augustis 1977. Lint veidi veninud. Digiteerinud Vilhard Pilvisto 2010. Vilhard Pilvisto 15.08.2010: "Lint on kauaaegse hoidmise tagajärjel tugevasti deformeerunud - ebaühtlaselt veninud. Mahamängimisel lopendab helipeade ees. Lindi edasi-tagasi kerimine on magnetofonil raskendatud, viskab kurdusid välja ja läheb sassi. Lint on keritud töökihiga välja poole, st ümberpööratult (kasulik edasisel säilitamisel)." Lindistatud 25. novembril 1964. Kestus 1 tund 23 minutit 47 sekundit. Litereerinud Valve-Liivi Kingisepp 23. oktoobril 1966.
ES 106 Johannes Voldemar Veski IV lint Kontrollitud augustis 1977. Lint veidi veninud. Sisaldab kaht linti. Lindistatud 7. oktoobril 1964. kestus 1 tund 27 minutit 9 sekundit. Litereeritud ???. Sisu: Hugo Treffneri koolist, selle õpetajatest ja oma kaasõpilastest.
ES 105 Johannes Voldemar Veski III lint Kontrollitud augustis 1977. Lint veidi veninud. Tehtud kolm ümbervõtet lindilt lindile. Lindistatud 2. oktoobril 1964. Litereerinud Helju Kaal.
ES 121 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XVII lint Kontrollitud augustis 1977. Lint veninud. Lindistatud 13. jaanuaril 1965. kestus 1 tund 20 minutit 9 sekundit. Litereerinud oktoobris 1968 Valve-Liivi Kingisepp. Vastuväiteid M. Laossoni artiklile "Klassiku hinnang kod.-nats. Juduška kohta", tööst EKS sekretärina, tegevusest oskussõnade loomisel, õigekirjutuse ja õigekeelsuse sõnaraamatute koostamisest, tülist (?) EKSiga.
ES 112 Johannes Voldemar Veski X lint Kontrollitud augustis 1977. Metallketas tagurpidi, lint veidi veninud. Digiteerinud Vilhard Pilvisto 2010. Lindistatud 4. ja 12. novembril 1964. Kestus 1 tund 21 minutit 54 sekundit. Sisu: ?, näitemängude õppimisest, ?, Ado Grenzsteinist, ?, oma muusikalisest tegevusest, ka loomingust.
ES 113 Johannes Voldemar Veski XI lint kontrollitud augustis 1977. Saab kuulata normaalselt ainult Tembr-2 II kanalilt või laiaribalise magnetofoniga või STM II kanalil. Digiteerinud Vilhard Pilvisto 2010. Lindistatud Tartus 2. ja 18. novembril 1964. Kestus 1 tund 25 minutit 15 sekundit. Litereerinud Valve-Liivi Kingisepp tervikuna juulis 1969 (teistkordselt). Sisu: elust Harkovis, J. Undist, Zimmermannist jt, Miina Härma kontserdist Harkovis, "Teataja" loomisest ja selle tegevusest.
ES 108 Johannes Voldemar Veski päev 1974 VI lint Kontrollitud augustis 1977. Sama viga, mis I lindil - saab normaalselt kuulata Tembr-2 II kanalil või laiaribalise magentofoniga. Lindistatud 12. oktoobril 1964. Kestus 1 tund 22 minutit 5 sekundit. Litereerinud Valve-Liivi Kingisepp jaanuaris 1967. Elust Hugo Treffneri koolis, õpetajatest, M. Laossoni arvamisest Treffneri kooli kohta.
ES 123 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XIX lint Kontrollitud augustis 1977. Veninud, defektiga lint (korduv), heli võngub tugevalt, II kanalilt võttes ei võngu. Lindistuse algus 20. jaanuar 1965, lindistuse lõpp 27. jaanuar 1965. Kestus 1 tund 19 minutit 15 sekundit. Litereerinud oktoobris 1968 Valve-Liivi Kingisepp. Sisu: TÜ aulas peetud kontsertidest, Lilli Suubergist, "Kalevala" kvartetist, Martin Varesest (raamatukaupmees ja laulja), Anna Haavast, Karl Eduard Söödist, Ernst Ennost, õpetajatööst Treffneri koolis (1919-1920), Treffneri koolist Tartu ülikooli kutsutud isikutest (A. Valdes, Daniel, J. Sarv, J. Kõpp, Talvik, F. Laja, J. Mägiste), õppejõudude koosseisu komplekteerimisest eesti ülikooli ajal, oma tööst eesti keele õpetamisel sakslastest ja venelastest õppejõududele.
Saari 1 Terminoloogiakonverentsi sõnavõtud 28.11.1966 Lint on tagasi kerimata (27.11.69). Lindistatud kassetilt. kasutatud "CH" 250 - kassett. (SUS) Lindistatud 28. novembril 1966. 1. pool: terminoloogiakonverentsi hommikupoolik. 2. pool: terminoloogiakonverentsi õhtupoolik.
Saari 17 ETV "Emakeel" 9 Sodipudilint TÕS B4 ETV "Emakeel". Roheline: 27.02.81 Huno Rätsep ÜO üldkogul "Eesti kirjakeele sõnavara arenemise tendentse" (kiirus 4), Reet Kasik 23. märtsil 1981 tarbekeelest. Punane: Krista Kerge 26. jaanuaril 1981, Paul Ariste, Vello Saage ja 8. kk õpilasi - hiidlaste keelest jm, 14. veebruaril 1981.
Saari 32 IV Tapa keelepäev 1978 9 (65 m), 19 (32 m) TÕS 2 Jauza jaoks. 23.10.78 Helju Kaal andis selle S. T. kätte ja 24.10.78 hommikul andis J. S. Selle talle tagasi (tagasiandmine toimus Keel ja Kirjandus toimetuses). - Ei ole ?pooli ega suure magnetiga kustutatud. Võib olla kustutatud teise makiga, tõenäoliselt aga ei olnud minu (st. Henn Saari?) makk võtte ajal salvestusrežiimis (kuumenemine?). Kumbki pea pole töötanud - see välistab kuumenemisvea. Henn Saari lõppsõna, L. Kõrgesaar (osa kiirusega 4).
Saari 30 Tapa keelepäev 1978 2. lint 9 (61 m), 19 (30 m) TÕS 5 Hando Runneli ettekanne, Arnold Kase, Uno Liivaku, K. Kulla ja ? Martini sõnavõtud.
Saari 12 Henn Saari ettekanne Emakeele Seltsis 25.03.79; Latv. TV 4 (roheline), 9 (punane) TÕS A1. Üks muritud koht punase algusest natuke maad. Koopia koopiast. Roheline: Henn Saari "Liikumisseadused ja keelekorraldus" Emakeele Seltsis (Tartus) 25. märtsil 1979. Punane: Latv. TV literārā kluba "Avots" valodas stūrītis 2. raidījums 25.03.79 (?), 4. raidījums 15.04.79 (?).
Saari 4 Mustjala 79 9 TÕS B1. Kopeeritud: TÕS 82/4 1. Lindistatud 13. detsembril 1979. Roheline: Mustjala keelepäevalt - Varje Lonn "Saarlaste keelesuhetest oma naabritega", 8. klassi õpilane Heldi Luup "Saarlaste kalastussõnu", 8. klassi õpilane Jaan Kaju "Grammatilisi erijooni saarlaste keelepruugis", 7. klassi õpilane Jüri Ader "Saarlaste ütlemisi" (salvestus algul käsinivooga (tuli aina tagasi kerida), siis automaadiga, vahepeal vist jälle natuke käsitsi), Ellen Niit "Miks saarlased kõneldes "laulavad"" (umbes 11. või 12. minutil on tal see pärisseletus). Vt. lisaks perfokaarte lindi karbis.
Saari 2 Mustjala 79 9 TÕS B2. Kopeeritud TÕS 82/4 2. Lindistatud detsembris 1979. Sinine: Mustjala keelepäevalt.
Saari 13 Puka ja Ahja keelepäevast (6.05.89 ja 20.05.89) jm TYP 100 ES ainult dikto ~ liter Punane algus: 6. mail 1989 olnud Puka keelepäeva ettekande ainestikku loeb linti Vally Tamm 12. mail 1989. Ootab Otepää-Tõrva rööptulemusi 1989/90. 134: 20. mail 1989 Ahja keelepäev: 2 õpilasettekannet (G. ? ja A. Värva), seejärel õpetaja Elli Kudrjavets õpilaste keelevigadest. Roheline: Pjotr Suodoja (?), Aleksandr Luganov, Oleg Klušin, Juhan Aare, vladimir Malkovski, ? Kiris, Arno Alemann.
Saari 26 Udo Uibo Kuidas lihtsustada eesti morfoloogiat; usutlus ühiskeele küsimuses UHER Lindistatud Tapal 1978. Udo Uibo "Kuidas lihtsustada eesti morfoloogiat" (0-153), Henn Saari usutleb Udo uibot ühiskeele küsimuses (153-178).
Saari 27 Mati Hindi sõnavõtt Tapal 1978 UHER Lindistatud Tapal 1978. Mati Hindi sõnavõtt (0-112).
Saari 31 Tapa 78 UHER Helle Mets, Henno Rajandi, lühisõnavõtud: Hando Runnel, Tiit Hennoste, Udo Uibo, Joel Sang, Henn Saari lõpetav sõnavõtt (mitte lõpuni).
Saari 14 Sang jt ETVs 1978 4 Vana T6 lint Lindistatud 1978. Sang jt ETVs, tagapool tühist.
ES 124 Johannes Voldemar Veski Johannes Voldemar Veski XX lint Veidi veninud. Lint ainult 500 m. Lindistatud 27. jaanuaril 1965. Kestus 45 minutit. Litereerinud Valve-Liivi Kingisepp novembris 1968. Sisu: AKE loomisest ja tegevusest, "Looduse" kirjastusel ilmunud raamatutest, Vilde kogutud teoste väljaandmisest, Särgava kogutus teoste väljaandmisest.
ES 5 ER 20. XI 72 ES-i uudissõnavõistlustelt. ER 1. VII 1973 J. V. Veski saade 9 X1 Lindistatud 20. novembril 1972 kell 20:00 - ~ 20:25 (1. rada) ja 1. juulil 1973 kell 16:30 - 17:00 (2. rada). 1. rada: Eesti Raadio "Aga Teie arvamus?": Rein Kull, Tiiu Erelt, Uno Mereste, Henno Meriste Emakeele Seltsi uudissõnade leidmise võistlusest. Koostaja Merike Rõtova. 2. rada: Eesti Raadio saade Johannes Voldemar Veski 100. sünniaastapäeva puhul "Et selle maa keel...": Asta Veski, Arnold Kask, Heinrich Riikoja, Paul Ariste, lindilt Johannes Voldemar Veski (küsitleb Huno Rätsep). Koostaja Gunnar Paal.
ES 130 Näytteitä suomen murteista 9 X12 Suomen Kirjallisuuden Seuran äänilevy SKS 4. Tekstid vt. Tietolipas 34 (autorid P. Virtaranta ja P. Soutkari). 1. rada: algusest kuni Suomussalmini. 2. rada: Parikkalast lõpuni. 112: M. Rudzīte (un Pētõr Dambergs), Latviešu valodas dialekti. Lībiešu valodas parangi (Järg lindilt X9). 5.-8. külg: Kuramaa liivipärane murre, seeli murrakud, latgale murrakud, liivi keeleproov
ES 88 Eesti murdepalu (Hpl.) 9 X13 1. rada: Heliplaadilt "Eesti murdepalu" (1975) Vastseliina, toorsalvestus "Mis tehtud, mis teoksil" 20. jaanuaril 1976 (Henn Saari). 2. rada: Heliplaadi "Eesti murdepalu" (1975) 1. pool ja 2. pool, välja arvatud Vastseliina.
ES 89 TV: teatmeteosed 25. VI 76. Kirtis ir priegaidė 9 X14 1. rada: Eesti TV "Eestikeelne teatmeteos: Mis tehtud, mis tegemata" 25. juunil 1976. Peale TV esindaja esinevad Henn-Kaarel Hellat, Vello Hanson, Erich Raiet, Rein Kull ja Ludmilla Raudtits. 2. rada: Katkend A. Pakerysi ja A. Pupkise heliplaatidelt "Lietuvių kalbos bendrinė tartis": IV. Kirtis ir priegaidė ("Rõhk ja toonid"). 275-328 Koopia T. Karma helivõttelt: Venta liivlaste ansambli esinemine 25. juulil 1976 Pope linnamäe laululaval Ventspilsi rajooni töö- ja sõpruspeol.
ES 43 Elmar Elisto 75 (toorsalvestus) 9 X15 1. rada tühi. 2. rada: 000 ballast, 032 Eesti TV sõnad Elmar Elisto juubeli (75 a.) puhul, 056 ballast, 059 Eesti Raadio intervjuu Elmar Elistoga 26. oktoobril 1976, repliigid ka Jaan Toomlalt ja Endel Priidelilt, 112 Elli Riikoja ER noortesaates ("nagu" jm tühisõnad) 28. detsembril 1976, 215.
ES 6 27.11.1972 Haapsalu I keskkooli keelepäev 9 X2 Lindistatud 27. novembril 1972. 1. rada: Meie nägu keelepeeglis - ESi tegevliige, KKI teaduslik töötaja Elli Riikoja. 2. rada: Avasõna - ESi tegevliige, Eesti NSV teeneline õpetaja Heino Nurmiste; Võõrsõnad, uued sõnad ja vormid ajalehekeeles ja õpilaste arusaamine neist (~ nendest) - X-b klassi õpilased Tiina Thiel ja Evi Pilt; Lõppsõna - Haapsalu I Keskkooli eesti keele õpetaja Maret Peikel.
ES 26 Henn Saari "Keeleaforismid"; Juhan Peegel "Sõnast ja selle kasutamisest" 9 (1. rajal), 4 (2. rajal) X3 1. rada: lindistatud 28. juulil ja 4. augustil 1974 Henn Saari Vikerraadios: "Keeleaforismid". 2. rada: lindistatud 26. augustil 1974. Helilint keskööprogrammi arhiivist: Juhan Peegel "Sõnast ja selle kasutamisest". 1 levidefekt.
ES 1 Emakeele Seltsi teadusliku kõnekoosoleku muusikaline sissejuhatus Heino Ahvena ideekavandi kohaselt 9 X5 Lindistatud ? aastal. 1. rada: kaebus vähese osavõtu pärast (naisterahva soolo), akadeemikute, professorite, doktorite, kandidaatide, noorem- ja vanemteadurite jne. jne. ülistus (meeskoor). 2. rada: pärast koosolekut.
ES 9 14.3.1973 Tallinna 32. keskkooli Keelepäev 9 X6 Lindistatud 14. märtsil 1973 Tallinna 32. Keskkooli ruumes Mooni tänav 100 algusega kell 10. 1. rada: 1. Avasõna - ESi teaduslik sekretär Heino Ahven; 1a. Luulepõimik keeleteemal õpilaste esituses (sisaldas ka proosa-mõtteteri) (õp. Helju Viirese korraldusel; 2. Uued sõnad - kust ja kuidas? - ESi tegevliige, KKI teaduslik töötaja Rein Kull; 4. Pipi Pikksuka spunk - ESi abiesimees, ENSV TA akadeemik Paul Ariste; 5. Jooni Juhan Smuuli lauseehitusest - X-a klassi õpilane Hilje Pakats (luges ette sama klassi õpilane Endla Tomusk). 2. rada: Permi Stefanist, Kuratovist ja tänastest komidest - ESi tegevliige, KKI teaduslik töötaja Anu-Reet Hausenberg; 7. Õpilasargoost - kollektiivne ettekanne, esitab IX-b klassi õpilane Kai Saari; 8. Meie nägu keelepeeglis - ESi tegevliige, KKI teaduslik töötaja Elli Riikoja; 9. Läbirääkimised; 10. Lõppsõna - eesti keele õpetaja Helju Viires. Lindi lõpus on ruumi 12½ minutit.
ES 10 Infosõnastik (Ustus Agur, Rein Kull jt); Kai Saari 32. keskkooli keelepäeval, Henn Saari Wiedemannist 9 X7 Lindistatud 17. detsembril 1973 kell 20:00 Eesti Raadios (1. rada), 14. märtsil 1973 Tallinna 32. keskkoolis (2. rada esimene osa) ja 28. oktoobril 1973 Vikerraadios (2. rada teine osa). 1. rada: Saates "Aga teie arvamus?" Ustus Agur, Ilmar Pärtelpoeg, Rein Kull, Henn Saari, teema - informatsiooni oskussõnaraamat. Reporter Merike Rõtova. 29½ min. 2. rada: 1. Kai Saari Tallinna 32. keskkooli keelepäeval õpilasargoost; 2. Henn Saari Wiedemannist. Lindi pikkus 32½ minutit.
ES 30 Paul Ariste 70 9 X8 1. rada: Eesti Raadio 2. veebruaril 1975 kell 16: juubelijuttu Paul Aristega. Reporter Peeter Hein. Salvestatud 24. jaanuaril 1975 Tartus Jakobsoni tänavas (~ 35 min). 2. rada: Eesti Raadio 2. veebruaril 1975 kell 18: "Meie heliarhiivist": külaskäik vepslaste juurde. Esineb Paul Ariste. Lindistatud mais 1955.
ES 129 Latviešu valodas dialekti 9 X9 1. rada: S. of M. 2. rada: M. Rudzīte (un Pētõr Dambergs), Latviešu valodas dialekti (Melodija M72 36105-12) Läti keskkooli 11. klassi õppevahend. 000 - 2 katkendit, 170 - 1. ja 2. pool: Liivimaa keskmurre, Zemgale murrakud, 297 - 3. ja 4. pool: Kuramaa keskmurre, Liivimaa liivipärane murre. 5.-8. külg on lindil X12.