Eesti keele reeglipõhine morfoloogia

Morfoloogiamoodulite töö üldpõhimõtted on kirjeldatud failis morf_yld.html.

Lisa 1: Muuttüübid ja sõnaliigid

Muuttüüpide numbrid vastavad Väikese vormisõnastiku (VVS = Ü. Viks, Väike Vormisõnastik I, II. Tallinn 1992) klassifikatsioonile. Lisatud on tüüp 41, mis märgib muutumatute sõnade hulka.

Sõnaliigid on tähistatud järgmiselt:

noomenid:
S
substantiiv e nimisõna
A
adjektiiv e omadussõna
N
numeraal = kardinaal e põhiarvsõna (üks, kaks, kolm...)
O
ordinaal e järgarvsõna (esimene, teine...)
P
pronoomen e asesõna
H
prooprium e pärisnimi

verb:
V
verb e tegusõna

muutumatud sõnad:
D
adverb e määrsõna
K
adpositsioon e kaassõna
G
genitiivatribuut e omastavaline (pärisnimekujuline) täiend
J
konjunktsioon e sidesõna
I
interjektsioon e hüüdsõna

Topeltsõnaliigi (SA, DK jne) puhul sõltub sõnaliigi valik lause kontekstist, nt koer (SA): Koer (S) haugub ja Peeter on väga koer (A) poiss.

Lisa 2: Tüvekoodid

Tüvekoodil on kolm võimalikku positsiooni, vastavalt tüvemuutuste eri liikidele:

 1. tüve lõpumuutused:
  a
  - lemmatüvi (esineb algvormis), nt jalg (at); tüvi (a0); soolane (a0)
  b
  - muutetüvi (esineb mitte-algvormis), nt jalga (bt), jala (bn); tüve (b0); soolase (b0)
  c
  - teine muutetüvi, nt soolas (c0) - vormis soolas[t
 2. tüve astmemuutused (e sisemuutused)
  0
  - astmemuutuseta tüvi, nt tüvi (a0), soolase (b0), voodi (a0)
  t
  - tugev aste, nt jalga (bt), mõtte (at)
  n
  - nõrk aste, nt jala (bn), mõte (an)
 3. morfoloogiliselt või morfofonoloogiliselt tingitud tüvemuutused:
  g
  - gemineerunud tüvi (aditiivis e lühikeses sisseütlevas), nt tüvve (b0g)
  v
  - tüvemitmuse tüvi (mitmusevormides), nt jalgu (btv), jalu (bnv)
  r
  - i-algulisest formatiivist tingitud tüvi, nt voode (a0r) - vormis voode[id

Lisa 3: Vormikoodid

Fail fcodes.ini annab võimaluse valida 4 erineva vormikoodi kuju vahel:
vorminimi - muutevormi täieliku nime lühend,
klaarkood - muutevormi tähis kõige tavalisema formatiivivariandi kujul,
sisekood - muutevormi kood, mida kasutavad programmimoodulid,
FS-kood - muutevormi kood Filosofti morfoloogiaprogrammides.

Sisekood koosneb 8 positsioonist, igaüks vastab kindlale grammatilisele kategooriale. 6 esimest positsiooni on verbi jaoks, 2 viimast noomeni jaoks. Tähenduseta või märkimata positsioonides on '-'. Nt

PlAll,DELE,------14,pl all pluurali allatiiv e mitmuse alaleütlev
              (nt õdedele, saabastele)
ImpPrPl2,GE,-00350--,ge   imperatiivi preesensi pluurali 2. pööre
              (nt tulge, hakake)

Erijuhtumid:

Muutumatute sõnade koodid: ID,_,--------, (nt kaua, kindlasti)

Mitmuse vokaaltüve koodid: Rpl,_,------1-,_ (nt jalu vormides jalule, jalust jne)

Sisekoodi võti:

positsioon
väärtus = lühendnimetus
VERB:
1. infiniitsed (e käändelised) vormid
1 = Infinfinitiiv e da-infinitiiv e da-tegevusnimi
2 = Gergerundium e des-vorm
3 = Supsupiin e ma-infinitiiv e ma-tegevusnimi
4 = Ptspartitsiip e kesksõna
2. tegumood
0 = Pspersonaal e isikuline tegumood
1 = Ipsimpersonaal e umbisikuline tegumood
3. aeg
0 = Prpreesens e olevik
1 = Ptpreteeritum e (üld)minevik
2 = Ipfimperfekt e lihtminevik
3 = Pfperfekt e täisminevik
4 = Ppfpluskvamperfekt e enneminevik
4. kõneviis
0 = Indindikatiiv e kindel kõneviis
1 = Kvtkvotatiiv e kaudne kõneviis
2 = Kndkonditsionaal e tingiv kõneviis
3 = Impimperatiiv e käskiv kõneviis
5. arv-isik
0 = 1-6arvu-isikut ei eristata (kõik pöörded)
1 = Sg 1singulari e ainsuse 1. pööre
2 = Sg 2singulari e ainsuse 2. pööre
3 = Sg 3singulari e ainsuse 3. pööre
4 = Pl 1pluurali e mitmuse 1. pööre
5 = Pl 2pluurali e mitmuse 2. pööre
6 = Pl 3pluurali e mitmuse 3. pööre
6. kõnelaad
0 = 1-2kõnelaadi ei eristata (jaatav või eitav kõne)
1 = Afafirmatiiv e jaatav kõne
2 = Negnegatiiv e eitav kõne
 
NOOMEN:
7. arv
0 = Sgsingular e ainsus
1 = Plpluural e mitmus
8. kääne
N = Nomnominatiiv e nimetav
G = Gengenitiiv e omastav
P = Partpartitiiv e osastav
D = Adtaditiiv e suunduv (e lühike sisseütlev)
1 = Illillatiiv e sisseütlev
2 = Ininsessiiv e seesütlev
3 = Elelatiiv e seestütlev
4 = Allallatiiv e alaleütlev
5 = Adadessiiv e alalütlev
6 = Ablablatiiv e alaltütlev
T = Trtranlatiiv e saav
R = Terterminatiiv e rajav
E = Esessiiv e olev
A = Ababessiiv e ilmaütlev
K = Komkomitatiiv e kaasaütlev

Failid on kataloogis, millele osutab keskkonnamuutuja EST_MORPHO_DATA, juhul kui EST_MORPHO_DATA ei ole väärtustatud, otsitakse faile jooksvast kataloogist.