Perikoobid 1727

Selgitusi. 1727. aastal välja antud „Keik Ewangeliummid ning Epistlid keige se Aasta läbbi“ on 1721. aastal välja antud pietistliku õpetussuunaga kirikukäsiraamatu uustrüki perikoopide osa. Selle trüki keelevariant ja õigekiri on juba väga lähedal 1739. aastal ilmunud piiblitrüki omale. Morfoloogilises vormistikus on tugevaastmeline seesütlev saanud reegliks: laudas (’lauas’), riidus, käskus, paikas; mitmuse omastav ja sellest moodustatud käänded võivad olla juba tte-lõpulised: teekäiatte, leikijattele, südamette, ka haigette, semette, pilwette, murrettega, kuid jüngride, jüngridele, preestride; kadunud on idapoolne mitmuse kolmanda pöörde lihtminevik: söiwad > söid. Lausestuses on tehtud muudatusi, mis eemaldavad käsiraamatu 2. trüki keelt veelgi enam Riia käsiraamatu (1694–1695) keelest ning nii mõnedki neist võetakse üle hilisemasse trükipiibli keelde. Näiteks on sihitisekäänet veelgi muudetud: ja nemmad kuulwad minno häält (1721) > ja nemmad kuulwad minno heäle (1727, nii ka Piiblis 1739)

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on RR arhiivis DIGAR leiduv väljaanne: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:43721. Suurtäheortograafia lõigu või pärisnime alguses ning J-tähemärgi puhul on jäetud muutmata.