Tekstid

Piiblitõlgete tekstid esitatakse eestikeelse piibli 1997. aasta väljaandes kasutatud standardjärjekorras ning seal käibiva peatüki- ja salminumeratsiooni järgi. Kui mõnes tõlkes on kasutatud teistsugust numeratsiooni, on originaali salminumber siinses trükipildis lisatud looksulgudes. Sümbol ¤ märgib konkordantsis kajastamata kommentaari või ristviite asukohta. Käsikirjade ümberkirjutused on esitatud (olenevalt tekstist) kas alg- või lõppversiooni järgi (nn Pilistvere käsikirjast ja trükipiibli mustandkäsikirjast on esitatud mõlemad versioonid). Vastavalt hilisemate või varasemate, konkordantsis kajastamata paranduste kohta märgib tekstis sama sümbol ¤. Ümberkirjutused on esitatud võimalikult originaalipäraselt, loobudes igasugustest toimetajapoolsetest asendustest ka ilmselgete näpuvigade korral. Nurksulgudes esitatakse tekstiosa, mille väljalugemisel on toimetajal olnud kahtlusi (kui tekst pole üldse väljaloetav, on nurksulgudes nii mitu punkti, nagu tekstis on oletatavaid tähemärke, või pikema lõigu korral vastav märkus). Käsikirjalistes tekstides paiguti küsitavaks jäävad suur- ja väiketähtede eristus ning sõnade kokku- või lahkukirjutus tuginevad toimetaja hinnangule. Reavahetusel poolitusmärgiga poolitatud liitsõna on kirjutatud kokku (v.a juhud, kui sama sõna on samas tekstis mujal süsteemselt sidekriipsuga kasutatud).

Alljärgnevas loendis sinise kirjaga esitatud tekstid on lemmatiseeritud ning nendes esinevad sõnakujud kajastuvad nii salmikonkordantsis kui ka märksõnastikus. Loendis rohelise kirjaga esitatud tekstid on lemmatiseerimata ning nendes esinevaid sõnakujusid märksõnastik ei kajasta. Sinises kirjas lingiga tekstide lugemisel on võimalik tekstisõnale klikkides näha, missuguse märksõna all kajastub vastav tekstisõna märksõnastikus.

Seisuga 1. detsember 2019 on konkordantsi kaasatud tekstide kogumaht 2 016 377 tekstisõna.