Tekstid

Teadmiseks kasutajale: tekstid esitatakse eestikeelse piibli 1997. aasta väljaandes kasutatud standardjärjekorras ning seal käibiva peatüki- ja salminumeratsiooni järgi. Kui mõnes tõlkes on kasutatud teistsugust numeratsiooni, on originaali salminumber siinses trükipildis looksulugudes lisatud. Praeguses esialgses versioonis on tekstid tehtud üldloetavaks ilma kommentaaride ja ristviideteta. Kommentaari või ristviite asukohta märgib sümbol ¤, millelt hiljem avatakse link vastava kommentaari või viite juurde. Käsikirjade ümberkirjutused on esitatud (olenevalt tekstist) kas alg- või lõppversiooni järgi. Vastavalt hilisemate või varasemate paranduste kohta märgib tekstis sama sümbol ¤, millelt hiljem avatakse link paranduste endi juurde. Ümberkirjutused on esitatud võimalikult originaalipäraselt, loobudes igasugustest toimetajapoolsetest asendustest ka ilmselgete näpuvigade korral. Nurksulgudes esitatakse tekstiosa, mille väljalugemisel toimetajal on olnud kahtlusi (kui tekst pole üldse väljaloetav, on nurksulgudes nii mitu punkti, nagu tekstis on oletatavaid tähemärke, või pikema lõigu korral vastav märkus). Käsikirjalistes tekstides paiguti küsitavaks jääv suur- ja väiketähtede eristus ning sõnade kokku- või lahkukirjutus tugineb toimetaja hinnangule. Reavahetusel poolitusmärgiga poolitatud liitsõna on kirjutatud kokku (v.a. juhud, kui sama sõna on samas tekstis mujal süsteemselt sidekriipsuga kasutatud).