Vaata piiblitekste


   

Ewangelium Pühhast Matteussest ülleskirjotud.

• 1. Peätük.
• Se II. Peätük.
• III. Peätük.
• Se IV. Peätük.
• Se V. Peätük.
• Se VI. Peätük.
• Se VII. Peätük.
• Se VIII. Peätük.
• Se IX. Peätük.
• Se X. Peätük.
• Se XI. Peätük.
• XII. Pätük.
• Se XIII. Pätük.
• XIV. Pätük.
• XV. Pätük.
• XVI. Pätük.
• XVII. Pätük.
• XVIII. Pätük.
• XIX. Pätük.
• XX. Peätük.
• XXI. Peätük.
• XXII. Peätük.
• XXIII. Peätük.
• XXIV. Peätük.
• XXV. Peätük.
• XXVI. Peätük.
• XXVII. Peätük.
• XXVIII. Peätük.

1. Peätük.

   Kristusse Suggo Ramat. Engli käsk Josepille Maria pärrast, ning Jesusse Nimmest.

 1. Se on Jesusse Kristusse sündmisse Ramat, kumb on Tawida Abrahami Poja Poig.
 2. Aabrahamist sündis Jsaak, Jsaakist sündis Jakob, Jakobist sündis Juda, ning temma wennad.
 3. Judast sündis Warets, ning Tsara sest Tamarist. Waretsist sündis Hetsron, Hetsronist sündis Ram.
 4. Rammist sündis Aminadab, Aminadabist sündis Naasson. Naassonist sündis Salomon.
 5. Salomonist sündis Poots, sest Rahabist, Pootsist sündis Rudist, Obedist sündis jesse.
 6. Jessest sündis Tawid Kunningas. Kunningast Tawidist sündis Salomo sest Uria Naisest.
 7. Salomonist sündis Roboam, Roboamist sündis Abia, Abiast sündis Assa.
 8. Assast sündis Josaphad, Josaphatist sündis jora, Joramist sündis Osia.
 9. Osiast sündis Jotam, Jotamist sündis Akas. Akasist sündis Etsekia.
 10. Etsekiast sündis Manasse. Manassest sündis Amon, Amonist sündis Josia.
 11. Josiasest sündis Jekonia ning temma wennad Pabiloni ärrawimisse Ajal.
 12. Pärrast Pabiloni ärrawimist sündis Jekoniasest Salattiel. Salatielist sündis Sorobabel.
 13. Sorobaablist sündis Abiud, Abiudist sündis Eliakim, Eliakimist sündis Atsor.
 14. Atsorist sündis Sadok, Sadokist sündis Akim, Akimist sündis Eliud.
 15. Eliudist sündis Eleasar, Eleasarist sündis Mattam, Mattamist sündis Jakob.
 16. Jakobist sündis Josep, Maria Mees, kummast on sündinud Jesus ke kutsotakse Kristusseks.
 17. Keig Pölwed nüüd Abrahamist Tawida sadik, ommad nelliteistkümmend Pölwed, n. Tawidast Pabilonisse ärrawimisse sadik on nelliteistkümmen Pölwet. Ning Pabiloni ärrawimissest Kristusse sadik Nelliteistkümmend Pölwet.
 18. Agga Jesusse Kristusse sündminne olli ninda: kui Maria temma Emma Josepille kihlatud olli enne ko nemmad ühte saiwad, leieti temma käima pääl ollewa Pühhast waimust.
 19. Agga Josep temma Mees olli wagga, ning ei tahtnud tedda mitte Häwwe sisse sata, waide tahtis ennast sallaja temmast ärralahhotadda.
 20. Agga kui temma ninda mötlis, waat! siis näitis ennast temmale se Jssanda Engel unnes n. ütles: Josep, Tawida Poeg, ärra karda mitte Maria omma Naist ennesse jure wotta, sest se me temma sees on sündinud, on pühhast waimust.
 21. Ning tem̃a peab Poja Jlmale toma, ning sinna pead temma Nimme nimmetama Jesus, sest temma peab omma Rahwast önsaks teggema nende Pattust.
 22. Agga se on keig sündinud, et piddi täidetama, me sest Jssandast on ütteldud se se Proweeti läbbi, kumb ütleb:
 23. Waat! Üks Neitsid saab käima päle, n. toob Poja Jlmale, ning nemmad peawad temma Nimme Jmmanuel kutsoma, seon ärrasellitud: Jummal meiega.
 24. Agga kui Josep unnest ülles erkas, teggi temma, kui temmale se Jssanda Engel käsknud olli, ning wottis omma Naise ennes jure.
 25. Ning ei putonud temmase mitte, kunni temma omma Esmalt sündinud Poja Jlmale töi, n. kutsus temma Nimme JESUSEKS.

Se II. Peätük.

   Targade tulleminne Homiko Maalt. Herodesse Ehmatus n. Kurjus. Joseppi, Maria n. se Lapse Pöggeneminne n. taggase tulleminne Egipti Maalt.

 1. Agga kui Jesus olli sündinud Petlehemis Judäa Ma sees, Kunninga Herodesse Ajal, waat! siis tullid Targad Homiko Maalt Jerusalem̃a n. ütlid.
 2. Kus on se ues sündinud Judaliste Kunningas, sest meie olleme temma Tähhe nähnud Hommiko Maal, n. olleme tulnud temma palluma.
 3. Agga kui Herodes se kunningas sedda kulis, ehmatis temma ärra, n. temmaga koggone Jerusalem.
 4. Ning kutsus ühte keig Üllemad Preestrid n. kirjatundjad Rahwa säas, n. küssitelles neid, kus Kristus piddi ilmale sündima.
 5. Agga nemmad ütlid temmale: Petlehemis Judäa Maal: sest ninda on Proweti läbbi kirjotud.
 6. Ning sinna Petlehem Juda Maal ei olle milgi kombel se wähhemb Juda wörstide säas, sest sinnust peab wälja tullema se saatja, ke minno Jsraeli Rahwast peab hoidma.
 7. Siis kutsus Herodes Sallaja need Targad, n. küssitelles keigepiddi nendelt sedda Aiga, mil se Täht olli paistnud?
 8. Ning läkkitas nemmad Petlehemi, ning ütles: Minge n. otsige ussinaste sedda Lapsokest, n. kui teie leiate, siis üttelge mulle, et ma ka tullen, n. tedda pallun.
 9. Agga kui nemmad sedda kunningad said kuulnud, läksid nemmad ärra: ning waat! se Täht, kumba nemmad Homiko Maal ollid nähnud, käis nende eel, kunni temma tulli, n. seisis sääl üllewel, kus se Lapsokenne olli.
 10. Kui nemmad sedda Tähte näggid, said nemmad üpris wägga röömsaks.
 11. Ning läksid se Kotta, ning leidsid se lapsokesse Maria temma Emmaga, n. langsid mahha, ning pallusid tedda, n. awwasid omma warra, n. andsid temmale Anded Kulda, Wiroki, n. Mirrid.
 12. Ning Jummal käskis neile Uñes, et nemmad Herodesse jure ei piddanud mitte taggase minnema, ning läksid taggase teist teed omma Male.
 13. Agga kui nemmad said ärralehnud, waat! siis naitis ennast Jssanda Engel unnes Joseppille, n. ütles: Touse ülles, ning wotta se Lapsokesse n. temma Emma, n. pöggene Egipti Male, n. jä sinna, kunni minna ütlen sulle, sest Herodes tahhab sedda Last otsida, tedda ärrahukkata.
 14. Agga temma tous ülles n. wottis se Lapsokesse n. temma Emma Ösel n. pöggenes Egipti male.
 15. Ning olli sääl kunni Herodes sai ärrasurnud: Et piddi täidetama, me se Jssand Proweti läbbi on könnelnud, kumb ütleb: Egipti maalt ollen minna omma poja kutsnud.
 16. Kui siis Herodes näggi, et temma olli pettetud neist Targust, sai temma wägga wihhaseks, n. läkkitas, n. laskis ärratappa keig Poeg Lapsed Petlehemis n. keigede temma Rajade sees, kummad ollid kahhe aastased, n. noremad, sedda Aega möda, kumma temma hästi neilt Targilt olli küsitelnud.
 17. Siis on täidetud me Prowetist Jeremiassest on ütteltud, kumb ütleb:
 18. Ramas on üks Hääl kuuldud, paljo kaibmist, Nutmist n. ullomist: Rahhel nuttis omma Lapsi, n. ep tahtnud mitte ennast lasta römustada, sest nemmad ollid hukkas.
 19. Agga kui Herodes sai surnud, waat! siis näitis ennast Jssanda Engel Joseppille Egipti Maal.
 20. Ning üttel: Touse ülles n. wotta se Lapsokesse n. temma Em̃a, n. minne Jsraeli Male: sest need om̃ad surnud kummad se Lapsokesse Hinge püüdsid.
 21. Ning temma tous ülles, n. wottis se Lapsokesse n. tem̃a Em̃a, n. tulli Jsraeli Male.
 22. Agga kui temma kulis, et Arkelaus Judäa Maal kunningas olli omma Jssa Herodesse Assemel, kardis temma sinna minna. Agga Jummal käskis tedda unnes, n. temma läks Kaliläa Male.
 23. Ning tulli n. ellas ühhes Linnas, kumb kutsotakse Natsarettiks, et piddi täidetama, me on ütteldud Prowetide läbbi, et temma peab Natsarenusseks kutsotama.

III. Peätük.

   Johannesse Ammet, Öppetus, Roog, Rided, Kristusse Ristminne.

 1. Agga neil päiwil tulli Johannes se Ristija n. piddas Jutlust Judäa ma körwes.
 2. Ning ütles: Pöörge ennast Pattust, sest se Taewa Rikkus on liggi tulnud.
 3. Sest temma on se kellest Esaias se Proweet on räkinud, n. ütlend: Ühhe Hüüdja Heäl on körwes. Walmistage Jssanda Teed, tehke tassaseks temma Te Raad.
 4. Agga temmal Johannessel olli Rie Kameli Karwust, n. Nahkwö temma Pusa ümber. Agga temma Roog olli Rohho Tirtsid n. Metsmessi.
 5. Siis läks temma jure wälja Jerusalem n. koggone Judäa Ma, n. Keig Ma Jordani ümber.
 6. Ning nemmad saiwad ristitud temmast Jordanis, n. tunnistasid ommad Pattud.
 7. Agga kui temma paljo wariseerid n. sadduseerid näggi omma Ristmisse jure tullewa, ütles temma nende wasto: Nastiko suggo, kes on teile näitnud pöggenedda tullewa wihha eest?
 8. Sepärrast kandge öiged Pattust Pöörmisse wilja.
 9. Ning ärge möttelge issi enneses üttelda: Meil on Abraham Jssaks: sest minna ütlen teile et Jummal woib neist kiwwidest Aabrahamille Lapsi ärratadda.
 10. Agga kirwes on jo Pu jure pääl. Keig Pu nüüd, mis ei mitte hääd wilja kanna, rajotakse Mahha, n. heidetakse Tullese.
 11. Minna ristin teid kül wega Pattust-Pöörmisseks, agga ke minno järrele tulleb, on wäggewamb kui minna, kelle kingi kandma minna ei olle wäärt, temma peab teid ristima Pühha waimo n. Tullega.
 12. Temmal on omma Wisk Lappidas kääs, n. temma saab omma Reie allust pühkima, n. omma Nisso Aita koggoma: agga need Agganad saab tem̃a ärrapolletama, tullega, kumb ei sa eal ärra kustotud.
 13. Siis tulli Jesus Kalliläa Maalt Jordani Jöele Johannesse jure, et tedda temmast piddi ristitama.
 14. Agga Johannes kelis temmale n. ütles: Mul on tarwis, et minna sinnust saan ristitud, n. sinna tulled minno jure.
 15. Agga Jesus wastas n. ütles temmale, Lasse agga olla: sest ninda on meie kohhus keig Öigust täita. Siis laskis temma ninda sündida.
 16. Ning kui Jesus sai ristitud, astis tem̃a seddamaid weest wälja, ning waat! Taiwas awwas ennast Temma ülle lahti, n. (Johannes) näggi Jummala waimo mahha tullewa, kui Tuwikesse, n. temma päle tullewa.
 17. Ning waat! üks Hääl Taiwast räkis: se on minno armas poeg, kummast minnul hä meel on.)

Se IV. Peätük.

   Kristusse kjusatus, Ello, Ammeti Algminne, monningade Jüngride kutsminne Apostli Ammetisse. Kulotaminne om̃ast kannatussest.

 1. Siis widi Jesus waimust körwe sisse, kurratist kiusata.
 2. Ning kui temma nellikümmend Päwa n. nellikümmend ööd olli paastnud, siis issus temma wimati.
 3. Ning se kiusaja tulli temma jure, n. ütles: Kui sa Jummala Poeg olled, siis ütle et need kiwwed Leiwaks sawad.
 4. Agga temma wastas ning üttel: Se on kirjotud: Jnnimenne ei ella mitte ükspäines Leiwast, ärranis iggaühhest läbbi Jummala su wälja tullewa sannast.
 5. Siis wottis tedda Kurrat ennesega Pühha Linna, n. panni temma Jummala koja Harja päle.
 6. Ning üttel temmale: Kui sa Jummala Poeg olled, siis heida ennast siid mahha, sest se on kirjotud, et temma tahhab ommad Englid sinno pärrast käskta ¤, et nem̃ad peawad sind kätte päle kandma, et sinna omma Jalga Kiwwe wasto ei lükka.
 7. Jesus üttel temmale: Jälle on kirjotud: sinna ei pea Jummalad sinno Jssandad kiusama.
 8. Taas wottis kurrat tedda ennessega ühhe wägga körge Mä päle ning näitis temmale keig Jlma kunningrikkused n. nende Auo.
 9. Ning üttel temmale: Need keig tahhan ma sulle anda, kui sa mahha langed, n. mind pallud.
 10. Siis ütles temmale Jesus: Taggana Satan, sest se on kirjotud: sinna pead Jummalad sinno Jssandad palluma, n. tedda ükspäine tenima.
 11. Siis jättis tedda kurrat mahha, n. waat! Englid tullid temma jure, n. tenisid tedda.)
 12. Agga kui Jesus kulis, et Johannes wangis olli, läks temma Kallilea Male.
 13. Ning jättis Naatsaretti mahha, tulli ning ellas se Järwa äretse Kapernaumis Tsabulo ning Newtalemmi Rajal.
 14. Et piddi täidetama me ütteldud on Esaiasse se Proweti läbbi, ke ütleb:
 15. Tsabuloni Ma ning Newtalimi Ma, kumb Järwe äres on, teisel polel Jordanid, ning neie pagganade Kaliläa.
 16. Se Pim̃edusses istwa Rahwas, on suurd walged nähnud, n. neile kummad istosid surma Paigal n. warjus on walgus üllestöusnud.
 17. Sest Ajast hakkas Jesus juttlust piddama n. ütlema: Pöörge Pattust, sest Taiwa Rikkus on liggi tulnud.
 18. Agga kui Jesus Kalliläa Järwe äres köndis, näggi temma kaks wennast, Simonid kedda kutsoti Petruseks, n. Andreast temma wenda Nota järwe heitwa, (sest nemmad ollid KallaMihhed.)
 19. Ning ütles neile: Tulge minno järrele, minna tahhan teid innimeste püüdjaks tehha.
 20. Warsi jätsid nemmad om̃a wörgud mahha, n. läksid tem̃a järrele.
 21. Ning kui temma säält eddespiddi läks, näggi temma teist kaks wenda Laiwas, om̃a Jssa Tsebedeussega omma wörgusid parrandawa, n. temma hüdis neid.
 22. Seddamaid jätsid nemmad Laiwa, n. Jssa mahha, n. läksid temma järrele.
 23. Ning Jesus käis ümberkaudo keige Kalliläa Maa sees, oppetas nende kolide sees n. kulotas awwalikkult sedda Armo-Öppetust sest Rikkussest, n. parrandas keik Többe, n. keige wigga Rahwa säas.
 24. Ning se könne temmast läks wälja keige Siria Ma sisse, n. nemmad töid temma jure keig wiggased, monnesugguse Többe n. walloga waiwatud, n. kurratist ahhastud, n. Ku többised n. Lu wallosed, n. temma teggi nemmad terweks.
 25. Ning paljo Rahwast tulli temma järrele Kaliläa Maalt, n. Kümme Linnadest, ning Jerusalemmist, n. Judäa Maalt, ning teiselt poolt Jordanid.

Se V. Peätük.

   Ristiinnimeste Önnistus. Apostlede Ammet. Mittme säädussed, issiärranis wiende n. kuende käsko ärrasellitaminne, wandmissed ärratassumissed, n. wihhameeste armastamissest.

 1. Agga kui temma sedda Rahwast näggi läks temma ülles ühhe Mäle, ning istus Mahha n. temma jüngrid temma jure.
 2. Ning temma awwas omma Su, öppetas neid ning üttel.
 3. Önsad ommad need, kummad waimus waised ommad, sest nende pärralt on se taiwane Rikkus.
 4. Önsad ommad need, kummad leinawad; sest nemmad peawad sama römustedud.
 5. Önsad ommad need tassased, sest nemmad peawad sedda Maad perrima.
 6. Önsad ommad need, kummad issotawad ning jannotawad öigust, sest nemmad peawad sama täidetud.
 7. Önsad ommad need Armolissed, sest nemmad peawad Armo sama.
 8. Önsad ommad need, kummad puhtad süddamest om̃ad; sest nemmad peawad Jummalad näggema.
 9. Önsad ommad need Rahwo Noudjad, sest neid peab Jummala Lasteks kutsotama.
 10. Önsad ommad need, kedda kangest kiusatakse Öigusse pärrast, sest nende pärralt on se Taiwane Rikkus.
 11. Önsad ollete teie, kui teid (need innimessed) teotawad, n. kangest kiusawad, n. rägiwad keig kurja wasto teid, kui nem̃ad wallestawad, minno pärrast.
 12. Olge Röömsad n. hüppage; sest teie palga on paljo Taiwas: sest ninda ommad nem̃ad kangest kiusanud neid Prowetid, kummad enne teid ommad olnud.
 13. Teie ollete se Ma Sool; Agga kui se Sool tuimaks saab, miska peab siis solatama? Temma ei kolba ennamb kuhhogi, kui Wälja wissata, n. Rahwalle ärratallata.
 14. Teie ollete se ilma walgus, se Lin, me Mä pääl on, ei woi mitte warjul olla.
 15. Ei süttida künalt ka, n. ei panna wakka alla, ärranis küünla jalla päle, siis paistab temma keigille, kummad kojas ommad.
 16. Ninda Paistgo teie walgus innimeste ees, et nem̃ad teie hääd Teud näwad, n. kiitwad teie Jssa kumb Taiwas on.
 17. Ärge möttelge, et minna ollen tulnud sedda Sädust, ellik neid Prowetid löppetama, minna ei olle mitte tulnud löppetama, ärranis täitma.
 18. Sest minna ütlen teile töest, kunni Taiwas n. Ma hukka lähhäb, ei lähhä mitte hukka keige wähhemb Kirri, eiga Tähhekenne sädussest, senni kui keig sünnib.
 19. Keig nüüd neiesunnatsist wähhemist kässudest löppetab, n. öppetab ninda Rahwast, sedda peab se keige wähhemmaks kutsotama Taiwa Rikkusses, agga ke sedda teeb n. öppetab, sedda peab sureks nimmetaddama Taiwa Rikkusses.
 20. Sest minna ütlen teile, kui teie öigus ei olle üllemb, kui neie kirjatundjade n. wariseeride (öigus) siis ei sa teie mitte Taiwa Rikkusse.
 21. Teie ollete kuulnud, et wannammille on rägitud: sinna ei pea tapma. Agga ke tappab peab kohtulle wölgo ollema.
 22. Agga minna ütlen teile, et iggaüks ke wenna päle tühhia pärrast wihhane on, on se kohtule wölgo. Agga ke omma wennale ütleb: Raka, se on sure kohtule wölgo, agga ke ütleb: sinna jölle, se on pörgo Tulle wölgo.
 23. Sepärrast, kui sinna omma Ande Altari päle wiid, ning sääl sa meele tulleb, et sinno wennal middakid sinno wasto on.
 24. siis jätta omma Ande Altari ette, ning minne ärra, n. leppi essiti omma wennaga, n. siis tulle, n. ohwri omma Ande.
 25. Olle hämelelinne omma wihha mihhe wasto nobbedaste, senni kui sinna temmaga Te pääl olled, et se wihha mees sind ei anna sundja kätte ning se sundja sind ei anna sullaselle, n. sind wissata wangi torni.
 26. Töest minna ütlen sulle, sinna ei peäse säält enne mitte, kunni sinna ka wiimse Tenga ärramakssad.
 27. Teie ollete kuulnud, et wannamille on ütteldud: Sinna ei pea Abbi-Ello ärrarikkuma.
 28. Agga minna ütlen teile, et igga üks ke Naise päle watab tedda himmustada, on jo temmaga Abbi Ello ärrariknud omma süddames.
 29. Agga kui sind sinno parramb silm pahhandab, siis kissu temma wälja, ning wiska sinnust ärra, sest sulle on hä, et sinno Luliikmissi üks hukka lähhäb, ning sinno terwe Jhho mitte sa heidetud pörgo hauda.
 30. Ning kui sind sinno parramb kässi pahhandab, siis rajo temma mahha, n. wiska sinnust. Sest sulle on hä, et sinno Luliikmissi üks hukka lähhäb, n. se terwe Jhho mitte sa heidetud Pörg hauda.
 31. Agga se on ütteldud, et ke ennast omma Naisest lahhotab, peab temmale lahhotusse Ramatud andma.
 32. Agga minna ütlen teile, et ke ennast omma Naisest lahhotab, muido kui Abbi-Ello Rikmisse pärrast, se teeb tedda Abbi-Ello ärrarikkuma; n. ke sedda ärralahhotedud wottab, se rikkub Abbi-Ello.
 33. Teie ollete taas kuulnud, et neil wannamille on ütteldud: sing ei pea kawwalast wandma. Agga sinna pead se Jssandalle sinno wandmissed andma.
 34. Agga minna ütlen teile, et teie koggone ei pea wandma, ei mitte Taiwast, sest temma on Jummala järg.
 35. Egga mitte maad, sest temma on temma Jallade Allune, egga Jerusalemma, sest temma on sure kunninga Linn.
 36. Ei pea sa ka omma Pääd wandma, sest sinna ei woi mitte ühte ainust Juukse karwa walgeks ehk mustaks tehha.
 37. Agga teie könne olgo Ja, Ja, mitte, mitte! mis agga neie ülle on, on kurjast.
 38. Teie ollete kuulnud, et ütteldud on: silm, silma wasto, n. Hammas Hamba wasto.
 39. Agga minna ütlen teile, et teie ei pea mitte Kurja wasto pannema, ärranis kui kegi sind lööb parrama körwa äre, siis pöra teise pole ka tem̃ale.
 40. Ning ke sinnoga tahhab kohtus käia, ning ke sinno wammust tahhab wotta, selle jätta ka kue.
 41. Ning kui kegi sind ajab ühhe Pennikorma, siis minne temmaga ärra kaks.
 42. Anna sellele, ke sind pallub, n. ärrapöra ennast sellest ärra, ke sinnult tahhab lainata.
 43. Teie ollete kuulnud, et on ütteldud: sinna pead omma Liggimest armastama, ning omma wihhameest wihkama.
 44. Agga minna ütlen teile: Armastage omma wihhamehhi, önnistage neid, kummad teid needwad, tehke hääd neile, kummad teid wihkawad, ning palluge nende eest, kummad teile kahjo teewad n. teid kangest kiusawad.
 45. Et teie ollete omma Jssa Lapsed, ke on Taiwas, et temma lasseb omma Päwlikko tousta kurjade n. hääde ülle, ning lasseb wihma saddada, öigede n. üllekohtuste päle.
 46. Sest kui teie neid armastate, kummad teid armastawad, mis Palge sate teie? eks need Tölnerid ka sedda samma te?
 47. Ning kui teie omma wennaksid ükspäines terretade, mis teie siis liga teete? Eks need Tölnerid ninda ka te.
 48. Sepärrast olge teie täied ninda kui teie Taiwane Jssa, ke Taiwas on, täis on.

Se VI. Peätük.

   Kuida innimenne oijete peab waistele andma, palluma, paastma, pä toitusse eest murret kandma, ning keige esmalt Jummala Rikkust otsima.

 1. Katske, et ep teie omma waiste andmist Jnnimeste ees ei te, et teid neist peab nähtama, muido ei olle teil Palka teie Jssa jures ke taiwas on.
 2. Sepärrast kui sinna waistelle Anded annad, ei pea sinna passunad laskma puhhuda ennesse eel; ninda need pilkjad teewad kolides, n. ulitsade pääl, et neid innimessest peab kidetama. Töest minna ütlen teile: Neil on omma Palka kääs.
 3. Agga kui sinna waistelle anded annad, siis ärra täädko sinno pahhamb kässi mitte, mis parramb teeb.
 4. Et sinno waiste Ande sallaja olgo, ja sinno Jssa ke sallaja sees nääb, kül se sulle maksab awwalikkult.
 5. Ning kui sinna Jummalad pallud, ei pea sinna mitte ollema kui pilkjad, kummad hämelel seiswad ning palluwad kolides n. ulitsade Nurgade pääl, et neid innimessest peab nähtama. Töest minna ütlen teile, et neil omma Palk kääs on.
 6. Agga kui sinna Jummalad pallud, siis minne omma kamrikesse sisse, panne omma ukse kinni, n. pallu omma Jssa ke sallajas on. Ning sinno Jssa ke sallaja sees nääb maksab sulle awwalikkult.
 7. Agga kui teie pallute, ei pea teie mitte paljo lobbisema, nindago need Pagganad: sest nemmad mötlewad ennast sawa kuuldud, omma paljo rääkimisse pärrast.
 8. Separrast ärge sage mitte nende saarnaseks, sest teie Jssa teäb mis teil tarwis on, ennego teie tedda pallute.
 9. Sepärrast palluge teie ninda: Meie Jssa, ke olled Taiwas, pühhitsedud sago sinno Nimmi.
 10. Sinno Rikkus tulgo, sinno Tahtminne sündgo kui Taiwas, ninda ka Ma pääl.
 11. Meie iggapäwast Leiba anna meile tenna päw.
 12. Ning anna meile andeks meie wöllad, kui meie andeks anname omma wöllalistele.
 13. Ning ärra sada meid mitte kiusatusse sisse, ärranis päästa meid kurjast: sest sinno pärralt on se Rikkus, ning se wäggi, n. se au, iggawesseks Ajaks. Amen.
 14. Sest kui teie neie innimestelle nende Heksitussed andeks annate, siis annab ka teie Taiwane Jssa teile andeks.
 15. Agga kui teie Jnnimestelle nende Heksitussed mitte andeks ei anna, siis ei anna ka teie Jssa teile teie heksitussed andeks.
 16. Aggas kui teie paastute, ärge sage mitte ninda kui need pilkjad kurwanäolisseks, sest nemmad tewad omma Palled näotomaks, et Rahwas nähko neid paastwad. Töest minna ütlen teile, et nendel omma Palk kääs on.
 17. Agga kui sinna paastud, siis woija omma Pääd, n. pesse omma silmi.
 18. Et ep sind innimessed mitte nä paastwa, ärranis sinno Jssa ke sallajas on; ja sinno Jssa ke sallajas nääb maksab sulle awwalikkult.
 19. Teie ei pea mitte suurt warra enneselle kogguma Ma pääl, kus Roste Koije sedda ärrarikkub, ning kus wargad läbbi kaewawad n. warrastawad.
 20. Ärranis kogguge enneselle warra Taewas, kus ei rikko kojje egga Rooste, ning kus wargad läbbi ei kaewa, ja warrasta.
 21. Sest kus teie warra on , sääl on ka teie südda.
 22. Silm on Jhho küünal. Kui nüüd sinno silm ¤wagga on, siis on sinno koggone Jhho selge.
 23. Agga kui sinno silm ¤kurri on, siis on sinno koggone Jhho ¤Pimme. Ko nüüd se walge mis sinno sees on, Pimmedus on, kui suur on siis se Pimmedus.
 24. Üksigi ei woi kahte Jssandad tenida, sest temma wihkab ühte ning armastab teist ehk seisab ühhe jures n. pölgab teist ärra. Teie ei woi mitte Jummalad, ning sedda Mammonad tenida.
 25. Sepärrast ütlen minna teile, ärge murretsege¤ mitte omma Ello eest, mis teie peate söma, mis teie peate joma: egga teie Jhho eest, mis teie peate selja pannema, eks se hing ennamb olle kui Roog, ning se Jhho (ennamb) kui Rided.
 26. Waatke neid lindosid Taiwa alla, nemmad ei külwa egga leika mitte, egga panne kokko Aidade sisse, ning teie Jssa ke Taiwas on, toidab neid. Eks teie olle paljo üllemad neid.
 27. Kes on teie säas, ke omma murre kandmissega ennesse pitkust woiks küünra pitkenda ¤.
 28. Ning mis murretsede teie Riete pärrast. Pange tähhele neid kannikessi wälja pääl, kuida nemmad kossuwad, nemmad ei te Tö, egga kedra.
 29. Minna ütlen teile, et Salomon keige omma Auus ei olle mitte olnud ehhitud, kui neist üks.
 30. Kui nüüd Jummal sedda Rohto wälja pääl ninda ehhitab, mis tenna seisab, ning home Ahjo wissatakse; Eks siis paljo ennamb teid, teie Nöddra Ussolissed.
 31. Sepärrast ei pea teie mitte murretsema, n. ütlema: mis peame meie söma, ehk mis peame meie joma, ehk mis peame meie umberwotma?
 32. Sest sedda keige noudwad pagganad. Sest teie Taiwane Jssa teab, et teil se keige tarwis on.
 33. Agga noudge essiti Jummala Rikkust, ning temma öigust, siis peab se keig teile päle pandama.
 34. Sepärrast ärge murretsege mitte homneks pääwaks. Sest kül hoomne Päw ennese eest murretseb.
 35. Jgga päwale saab kül omma waiwast.

Se VII. Peätük.

   Innimenne ei pea enneAega sundima, Pühha Asja Koordele heitma. Peab ussinaste Jummalad palluma. Liggimest armastama, targaste Taiwa pole käima; Kawwala Prowetide eest ennast hoidma.

 1. Ärge sundige, et ep teid ei sunnita.
 2. Sest kumma kohtoga teie sunnitate, sunnitakse teid. Ning kumma mödoga teie mödate, mödetakse teile jälle.
 3. Agga mis nääd sinna pindo omma wenna silma, waide Palki omma silma ei panne sinna tähhele?
 4. Ellik, kuida tohhid sinna üttelda omma wenna wasto? Oota ¤, ma kissun Pinno sinno silmast wälja? Ning waat! sinno silmas Palk.
 5. Pilkja, kisso essiti Palgi ennese silmast, n. siis katso, kuida sa omma wenna silmast Pinno wälja kissud.
 6. Ärge andge pühha Asja Koordelle, ning ärge heitke omma Perlid siggade ette, et nemmad neid ei ärra talla omma jalgadega, ning ennast ei pöra, ning teid kisso.
 7. Palluge, siis peab teile annetama, otsige, siis peate teie leidma, kolgustage, siis tehhakse teile lahti.
 8. Sest ke pallub se saab, ning ke otsib se leijab, n. ke kolgustab, sellele tehhakse lahti.
 9. Ellik kumb innimenne on teie säas, kui temma Poig temmalt Leiba pallub, ke temmale kiwwe pakkub?
 10. Ning kui temma kalla pallub, ke Maddo pakkub temmale.
 11. Kui nüüd teie, ke kurjad ollete, teate häid Andid anda omma Lastele, kui paljo ennamb peab teie Jssa, ke Taiwas on, hääd andma neile, kummad tedda palluwad.
 12. Keig nüüd, mis teie tahhate, et Rahwas teile peab teggema, sedda tehke teie ka neile, sest se on se Säädus n. need Proweetid.
 13. Minge sisse kitsa wärrawast, sest se wärraw on awwane lahti, n. se Te on Lai, kumb Hukkatusse sisse sadab, n. neid on paljo, kummad sest sisse lähhäwad.
 14. Ning se wärraw on kitsas, ning se Te on kitsukenne, kumb Ello sisse sadab, n. pissud on neid, kummad tedda leidwad.
 15. Agga hoidke ennast kawwala Prowetide eest kummad teie jure tullewad LambaRietes, agga seespiddi ommad nemmad kiskwa Hundid.
 16. Nende suust ¤ peate teie neid tundma; kas wiina Marja noppitakse Orjawitsust, ehk wigid ohhakest?
 17. Ninda kannab igga hää Pu hääd suggo, agga kurri ¤ Pu kannab kurja suggo.
 18. Hä Pu ei woi kurja suggo kanda, egga kurja Pu Hääd suggo kanda.
 19. Jgga Pu mis hääd suggo ei kanna rajotakse mahha, ning wissatakse Tullese.
 20. Sepärrast nende suggust ¤ peate teie neid tundma.
 21. Ei sa keig kummad minno wasto ütlewad: Jssand, Jssand TaiwaRikkusse sisse, ärranis ke minno Taiwase Jssa Tahtmisse teeb.
 22. Paljo ütlewad minno wasto sel Päwal Jssand, Jssand, eks meie olle sinno Nimmel kulotand ning sinno Nimmel kurratid wälja ajanud, n. sinno Nimmel paljo wäggewad Teggo teinud?
 23. Siis tunnistan minna neile: miña ep olle teid weel ellades tunnud, minge ärra minnust teie kurjateggijad.)
 24. Sepärrast igga üks, ke seddasamma minno könned kuleb, n. teeb sedda, se pannen minna tarka mihhe saarnaseks, ke omma Hone Pae Rängo ähhitab.
 25. Ning kange saddo saddi mahha, ja suur wessi tulli, n. Tuled puhhusid, n. käisid sesamma hone päle, n. temma ei langend mitte mahha. Sest temma olli Pae Rängo päle pohjandud.
 26. Ning igga üks ke sedda samma minno könned kuleb, n. sedda ei te, se pannen minna rummala mihhe saarnaseks, ke omma hoone Liwa päle ähhitab.
 27. Ning kange saddo saddi mahha, ning tulli suur wessi, ning need Tuled puhhusid, ning käisid se Hone päle; ning temma langis mahha, ning temma langminne olli suur.
 28. Ning se sündis, kui Jesus needsinnased omma könned sai löppetanud, ehmatas se Rahwas temma öppetusse pärrast.
 29. Sest temma öppetas neid, kui se kel melewald olli, ning ei mitte kui need kirjatundjad.

Se VIII. Peätük.

   Jesus teeb terweks üht piddali Többist Lu wallust, külma Töwwist, n. mitto muud Töwwist. Rägib ommast waisussest; waigistab Merre Laned, ajab kurratid wälja, kummad siggade sisse lähhäwad, need Gergeseenrid palluwad Jesust.

 1. Agga kui temma Mäält mahha läks, käis paljo Rahwast temma järrele.
 2. Ning waat! Üks Piddalitöwwine tulli, n. pallus tedda, n. ütles: Jssand kui sinna tahhad woid sa mind kül puhtaks tehha.
 3. Ning Jesus ojjendas omma Kä wälja, likotas tedda, n. ütles: minna tahhan sedda tehha, olle puhhas, n. seddamaid sai temma om̃ast Piddali Töwwest puhtaks.
 4. Ning Jesus ütles temma wasto: katso ärra ütle sedda kellegille, ärranis minne ning näita ennast Prestridelle, n. ohwri sedda Anded, kumma Moses käsknud on nende Tunistusseks.
 5. Agga kui Jesus Kapernaume sisse läks, astis üks söa Pälik temma jure, pallus tedda ning üttel:
 6. Jssand minno sullane on koddo maas, ning on Lutöwwinne sures Häddas.
 7. Jesus ütles temma wasto, minna tahhan tulla ning tedda terweks tehha.
 8. Se Söa Pälik wastas ning üttel: Jssand minna ep olle mitte wäärt, et sinna minno kattusse alla tulled, ärranis ütle agga ühhe aino sanna, siis saab miño sullane terweks.
 9. Sest minna ollen ka üks Jnnimenne wallitsamisse al, n. minno al ommad söäsullased: kummatiggi; kui minna ühhe wasto ütlen: Minne! siis lähhäb temma, n. teise wasto tulle, siis tulleb temma, ning minno sullaste wasto, te sedda! Siis teeb temma.
 10. Kui Jesus sedda kulis, immetellis temma n. ütles nende wasto kummad temma järrele käisid; Töest minna ütlen teile: Nisuggust usko ep olle minna Jisraeli maas mitte leidnud.
 11. Agga minna ütlen teile: Paljo peab tullema Hommikust n. öhtust, n. Abrahami, Jsaaki n. Jakobiga Taiwa Rikkusses istma.
 12. Agga neid Rikkusse Lapsi peab wälja lükkatama Pimmedusse sisse, me wäljas on sääl peab ollema ulgminne n. Hamba kärriseminne.
 13. Ning Jesus ütles söa Pälikko wasto: Minne sulle sündko, kui sinna usknud olled, ning temma sullane sai terweks sel sammal Tunnil.)
 14. Ning Jesus tulli Peetrusse Kotta, n. näggi temma Emma Maas ollewa sojas töwwes.
 15. Siis hakkas temma temma kääst kinni n. Soj-Többi jättis tedda mahha, ning temma tous ülles ning tenis neid.
 16. Agga öhtul töid nemmad paljo kurratist waewatuid temma jure, ning temma ajas neid waimud wälja Sannaga, ning teggi keige suggo Haigid terweks.
 17. Et piddi täidetama, mis läbbi Proweti Esaiasse on ütteldud, ke pajatab: Temma on meie Nöddrussed ennese päle wotnud, ning meie Töwwed on temma kannud.
 18. Ning kui Jesus paljo Rahwast ennesse ümber näggi, käskis temma teise pole Merre souda.
 19. Ning temma jure astis üks kirjatundja, se ütles temma wasto: Öppetaja minna tahhan sinno järrele kaija, kuhho sinna lähhed.
 20. Jesus ütlis temma wasto: Rebbasil ommad augud n. Linnodel Taiwa al ommad Pessad, agga sel innimesse Pojal ei olle mitte kuhho temma omma Pä pango.
 21. Ning üks teine temma jüngride säas ütles temma wasto, Jssand anna mulle lubba, enne minna ning omma Jssa mahha matta.
 22. Agga Jesus ütles temma wasto: Tulle sinna minno järrele, ning lasse surnud ommad surnud matta.
 23. Ning temma astus Laiwa sisse, ning temma jüngrid käisid temma järrele.
 24. Ning waat! Siis tous üks kurri ilm Sure Tulega Merre pääl, ninda, et se Laiwakenne lainedega katteti; agga tem̃a maggas.
 25. Ning need jüngrid astsid temma jure, n. ärratasid temma ülles, n. ütlesid: Jssand, aita meid, meie lähhäme hukka.
 26. Siis ütles temma nende wasto: teie noddra Ussolissed, mis pärrast ollete teie ninda arrad? ning tous ülles, ning ähwerdas Tuult, ning Merre, siis sadi wägga waigne ilm.
 27. Agga need innimessed immetellid, n. ütlid: Milline se on, et Tuul n. Merri temma sönna kuleb.)
 28. Ning temma tulli teist pole Merre, Gergesenride Rajale: sääl jooksid temma wasto kaks kurratist waiwatud, need tullid surnu Hauade seest wälja, need ollid wägga hirmsad, ninda et ükski ei woind sedda samma Teed käja.
 29. Ning waat! Nemmad kissendasid n. ütlid: Oh! Jesus, sinna Jummala Poeg, mis meie teggemist on sinnoga, olled sa tulnud meid enne aiga waiwama?
 30. Agga sääl olli kaugel nendest suur siggade Hulk karjas.
 31. Siis pallusid tedda need kurratid, ning ütlid: kui sa meid wälja ajad, siis anna meile lubba seade karja sisse minna.
 32. Ning temma ütles neile: Minge, siis läksid nemmad wälja, n. läksid siggade karja sisse. Ning waat! Se koggone siggade karri läks otseti kalla päält Merrese, ning uppus ärra wette.
 33. Ning need karjased pöggenesid, ning läksid linna, ning räksid se keig, me neie kurratist waiwatuddega sündinud olli.
 34. Ning waat! siis läks se koggone Lin wälja Jesusse wasto, ning kui nemmad tedda näggid, pallusid nemmad, et temma nende Rajalt piddi ärraminnema..

Se IX. Peätük.

   Jesus teeb üht Piddali töwwist teweks: kutsub Matteust; kulotab, mis pärrast temma Pattuste ning Tölneridega ümber käib, n. mis pärrast temma jüngrid wariseeri kombel ei paasto: ärratab ülles Jairusse ärrasurnud Tüttrikesse: teeb terweks ühhe Naise werre Többest; kaks söggedad. Ajab üht kurratid wälja. Wariseeride kurjus. Kässib trui Öppetajade eest Jummalad palluda.

 1. Ning temma astis ühhe Laiwa sisse ning läks jälle ülle, n. tulli omma Linna sisse.
 2. Ning waat! siis kandsid nemmad temma jure ühhe Lutöwwise, se maggas wodi pääl. Kui nüüd Jesus nende usko näggi, ütles temma Lutöwwise wasto: Olle Rahhul, minno Poig, sinno Pattud ommad sulle andeks antud.
 3. Ning waat! monningad kirjatundjade säas rääksid issi enneses: sesinnane laidab (Jummalad).
 4. Agga kui Jesus nende mötted näggi, ütles temma, mispärrast mötlete teie kurja omma süddames?
 5. Mis on kergemb üttelda? sinnul ommad sinno Pattud andeks andud? ehk üttelda: touse ülles n. kai?
 6. Agga et teie peate täädma, et innimesse Pojal melewald on Pattud Ma pääl andeks anda, (ütles temma se Lutöwwise wasto): Touse ülles, wotta omma wodi, ning minne omma kotta.
 7. Ning temma tous ülles, ning läks omma kotta.
 8. Agga kui se Rahwas sedda näggi, immetellid nemmad, n. kiitsid Jummalad, ke nisuggust Melewalda neile Jnnimestelle annud on.
 9. Ning kui Jesus säält ärraläks, näggi temma üht innimest Tolli jures istwa, kenne Nimmi¤ Matteus, ning üttel temmale: käi minno järrele.
 10. Ning se sündis, kui temma kojjas Lauale istus; waat! siis tullid paljo Tölnerid, n. pattusid ning istsid Lauale Jesusse n. temma jüngridega.
 11. Kui Wariserid sedda näggid, ütlid nemmad temma jüngride wasto: mispärrast sööb teie öppetaja Tölneride ning Pattustega?
 12. Agga kui Jesus sedda kulis, ütles temma nende wasto: Terwille ei olle sedda Arsti mitte tarwis, ärranis neile haigile.
 13. Agga minge n. öppege mis se on: (Minnul on üks hä Meel armust, n. ei mitte ohwrist: sest minna ei olle tulnud neid öigid waid neid Pattusid Pattust Pöörmisse pole kutsma.)
 14. Siis tullid Johannesse jüngrid temma jure, ning ütlid: Mikspärrast paastume meie, ning need Wariseerid ni paljo, n. sinno jüngrid ei paasto mitte?
 15. Jesus ütles nende wasto: Kuida woiwad Pulmalissed kurwad olla, kunni Peigmees nende jures on? Agga se Aig tulleb, et Peigmees neist ärra woetakse, kül nemmad siis paastwad.
 16. Agga ei ükski paiga ¤ wanna Ried paigaga uest Kallewist, sest se Paig katkeb ommeti jälle Ridest ärra, ning se auk saab pahhemaks.
 17. Ep panna ka mitte noord ¤ wiina wanna Astjade sisse, muido lähhäwad Astjad löhki, n. se wiin saab pillotud, ning need Astjad lähhäwad hukka: waide noort wiin pannakse ue Astjasisse, siis seiswad nemmad mollemad terwelt.
 18. Kui temma sedda nendega räkis, waat! siis tulli üks Pämees ning langis temma ette mahha, ning üttel: Minno Tüttar on parraigo ärra surnud, agga tulle, ning panne omma kät temma päle, siis saab temma ellawaks.
 19. Ning Jesus tous ülles, n. käis temma järrele, n. temma jüngrid.
 20. Ning waat! üks Naine, kennel kaksteist kümmend Aasta se werre töwwi olli olnud, astus taggand temma jure, ning likkotas temma Ride Pallistust.
 21. Sest temma üttel issi ennesest: kui minna agga temma Ried likotaksin, siis saaksin minna terweks.
 22. Siis pöris Jesus ennast ümber, n. näggi tedda, n. ütlis: Olle Rahwul Tüttar, sinno usk on sind aitnud, Ning Naine sai terweks Selsammal Tunnil.
 23. Ning kui Jesus se Pä mihhe kotta tulli ning näggi need Pilli puhhojad, n. Rahwast mässawa.
 24. Ütlis temma nende wasto: Tagganage se se Naitsikenne ei olle mitte surnud, ärranis temma maggab. Ning nemmad naarsid tedda.
 25. Aggas kui se Rahwas olli wälja aetud, läks temma sisse, n. hakkas tem̃a kääst kinni, siis tous se Neitsikenne ülles.
 26. Ning sesinnane könne kuuldi keige sesamma Ma sees.)
 27. Ning kui Jesus säält eddasi läks, tullid temma järrele kaks pimmedad, neid kissendasid n. ütlid: Sinna Tawida Poeg, heita armo meie päle.
 28. Ning kui temma kojo tulli, astsid need Pimmedad temma jure, n. jesus ütlis nende wasto: Kas teie ussute, et minna sedda wojn tehha? Siis ütlid nemmad temma wasto: Ja Jssand.
 29. Siis likotas temma nende silmi, n. ütlis: Teile sündko teie usso järrele.
 30. Ning nende silmad tehti lahti, ning Jesus äwerdas neid ning ütles: katske, et ep ükski sedda tääda sa.
 31. Agga nemmad läksid wälja, ning rääksid temmast keige sesamma Ma sees.
 32. Kui need sammad nüüd ollid wälja lähnud, waat! siis töid nemmad temma jure ühhe innimesse se olli Tum, ning kurratist waiwatud, ning kui kurrat olli wälja aetud, räkis se Tum.
 33. Ning Rahwas immetellis ning ütlis: sedda ei olle weel eal Jisraelimaas nähtud.
 34. Agga need wariserid ütlesid: Temma ajab kurratid wälja läbbi kurratide üllema.
 35. Ning Jesus käis ümber kaudo keig Linnad ning Allewid läbbi, öppetas nende koggoduste sees, ning kulotas sedda Armo öppetust sest Rikkussest, n. Parrandas keig suggused Töwwed, n. keige suggused Haigussed Rahwa sääs.
 36. Agga kui temma sedda Rahwast näggi, olli temmal halle temmast, sest nemmad ollid Rammotummad n. ärra pillotud kui Lambad, kel epolle karjast.
 37. Siis ütlis temma omma jüngride wasto: Sedda leikamist on paljo, agga neid Tööteggijad pissud.
 38. Sepärrast palluge sedda leikamisse Jssandad, et temma Töteggijad omma leikamisse päle ajago.

Se X. Peätük.

   Kahheteistkümne Apostlide kutsminne: Nimmed. Öppetaminne n. Tootus.

 1. Ning temma kutsus omma kaksteistkümmend Jüngrid ennes jure, ning andis neile Melewalda Rojaste waimude ülle needsammad wälja ajada, ning keig suggused töwwed parrandada, ning keig suggused haigused.
 2. Neie kaksteistkümne Apostlide Nimmed ommad needsammad: Se essimenne Simon, nimmetud Petrus, ning Andres temma wend, Jakob Sebedeusse (Poig) ning Johannes temma wend.
 3. Wilip ning Partolomeus, Thomas ning Matteus Se Tölner, Jakob Alweusse (Poig) ning Lebbeus Lignimmega Taddeus.
 4. Simon Kanast, ning Judas Jsakriot ke tedda ärra andis.
 5. Need kaksteist kümmend läkkitas Jesus, käskis ning ütlis: ärge minge mitte neie Pagganade Te päle, ning ärge minge mitte neie Samaritride Linna sisse.
 6. Waide minge paljo enneminne Jsraeli kojja ärra kaddonud Lammaste jure.
 7. Agga minge ning kulotage n. üttelge:
 8. Se Taiwa Rikkus on liggi tulnud; tehke haiged terweks, puhhastagge piddali többised, n. ärratage surnud ülles, ajage kurratid wälja, ilma ollete teie sanud, ilma andke ka.
 9. Teie ei pea mitte kulda egga Höbbedad, egga waske omma wööl piddama.
 10. Egga kotti Te päle, egga kaks kube, egga kingi, egga Saua: sest Töteggija on Roa wäärt.
 11. Agga kui teie ühhe Linna ehk Allewi sisse lähhäte, sääl küssige, kes selle sees ¤ wäärt on? ning selle jure jäge, kunni teie säält ärralähhäte.
 12. Agga kui teie ühhe kojja sisse lähhäte, siis terretage sedda.
 13. Ning kui sesamma kodda sedda wäärt, siis tulgo Rahho selle päle: agga kui se mitte wäärt olle, siis käängo teie Rahho jälle teie pole.
 14. Ning keteid ei wotta wasto, eiga teie könned mitte kule, sest Honest ehk Linnast minge wälja, n. puistge se Pörmo ommast jallast ärra.
 15. Töest minna ütlen teile: Sodoma ning Komorra Ma assi peab hölpsamb ollema, ko sesamma Linna.
 16. Waat! minna läkkitan teid kui Lambad keskpaika Hundide sekka. Sepärrast olge targad, kui Maud, ning ilma kawwalusseta kui Tuid.
 17. Agga hoidke ennast innimeste eest; sest nemmad andwad teid ärra sure kohtulle n. pekswad teid piitsadega, nende kogguduste sees.
 18. Ning wijwad teid wörstide ning kunningade ette, minno pärrast, neile ning Pagganille Tunnistusseks.
 19. Kui nemmad teid ärraandwad, siis ärgemurretsege mitte, kuida ehk mis teie räkima peate; sest se peab teile selsammal Tunnil annetama, mis teie peate räkima.
 20. Sest teie ei olle mitte kummad rägiwad, ärranis teie Jssa waim on, ke teie läbbi rägib.
 21. Agga wend annab wenna surma ning Jssa Last, n. Lapsed touswad wasto ommad wannamad, n. saatwad nemmad surma.
 22. Ning teid wihhatakse keigist minno Nimme pärrast. Agga ke otsani kindlaks jääb, sesamma peab önsaks sama.
 23. Agga kui nemmad teid ühhe Linna sees pärrenkiusawad, siis pöggenege teise sisse. Töest minna ütlen teile, teie ei sa Jisraeli Linnad mitte keig läbbi käitud, kunni se innimesse Poig tulleb.
 24. Se jünger ei olle mitte omma Öpetaja ülle, ei sullane omma Jssanda ülle.
 25. Jüngrille on kül, et temma on kui temma oppetaja, ning sullane kui temma Jssand. Ommad nemmad sedda kojja Jssandad Peeltsebuppiks kutsund, kui paljo ennamb temma Perred?
 26. Sepärrast, ärge kartge neid mitte, sest ühtegid ei olle peetud me ei sa awwalikkuks, n. ep olle middakid sallaja, me ei sa teada.
 27. Me minna teile rägin Pimmedusses, sedda rägige walgusses, ning mis teie kulete körwedesisse, sedda kulutage kattuste päle.
 28. Ning ärge kartge neid mitte, kummad sedda Jhho tapwad, ning sedda Hinge ei woi tappa: Kartge agga sedda, ke Jhho n. hinge rikkuda woib Pörgo tulles.
 29. Eks kaks warblast osteta Tenga eest, siiskid ei lange neist üksigi mahha ilma teie Jssata.
 30. Agga keig teie juuksed Pääs ommad ka loetud.
 31. Sepärrast ärge kartge mitte. Teie ollete parram̃ad, kui paljo warblaissi.
 32. Sepärrast, ke mind tunnistab Jnnimeste ees, sedda tahhan minna tunnistada omma Taiwasse Jssa ees.
 33. Agga ke mind salgab innimeste ees, sedda tahhan minna ka salgada omma Taiwase Jssa ees.
 34. Ärge möttelge mitte, et minna tulnud ollen Rahwo lähhätama Ma päle: Minna ep olle mitte tulnud Rahho lähhätama, ärranis Möka.
 35. Sest minna ollen tulnud innimeste Rido saatma temma Jssa wasto, n. Tüttart temma Emma wasto, ning minijad temma Em̃a wasto.
 36. Ning innimesse wainlassed peawad ollema temma omma perre.
 37. Ke Jssa ellik Emma ennamb armastab, kui mind, se ep olle mitte minno wäärt, ning ke Poiga, ehk Tüttart ennamb armastab, se ep olle mitte minno wäärt.
 38. Ning ke ei wotta omma Risti, ning ei tulle minno järrele, se ei olle mitte minno wäärt.
 39. Ke omma Ello leijab, se kaotab sedda ärra, n. ke omma Ello ärra kaotab miño pärrast se leiab sedda.
 40. Ke teid wasto wottab se wottab mind wasto, n. ke mind wasto wottab, se wottab sedda wasto; ke mind on läkkitand.
 41. Ke Proweti wasto wottab Proweti Nimmel, se saab Proweti Palka. Ning ke üht oiged wasto wottab, öige Nimmel, se saab öige Palga.
 42. Ning ke eal üht neistsinnatsist wähhemist joodab agga ühhe külma we karrigaga jüngri Nimmel; töest minna ütlen teile, se ei kaota mitte omma palga ärra.

Se XI. Peätük.

   Johannes lähhätab käsko Kristusse jure; Temma immeteud, kaibminne nende judaliste söggedusse pärrast.

 1. Ning se sündis, kui Jesus sedda käskmist omma kahheteistkümne jüngride löppetanud olli, läks temma säält eddesi öppetama neie Linnade sees.
 2. Agga kui Johhannes Wangi tornis Kristusse immeteud kulis, läkkitas temma omma jüngrid kaks.
 3. Ning laskis temmale üttelda: Olled sinna ke peab tullema, ehk peame üht teist ootma?
 4. Jesus kostis ning ütles nende wasto: Minge ning üttelge Johanneselle jälle, mis teie näte ning kulete.
 5. Söggedad näwad, jallotummad käiwad, Piddali Többised Saawad pühtaks, ning kurdid kuulwad, surnud touswad ülles, ning waistelle kulotakse Armo-Öppetust.
 6. Ning önnis on se, ke ennast ei mitte pahhanda.
 7. Agga kui nemmad ärra läksid, algas Jesus Rahwale räkima Johannessest. Mis ollete teie körwe sisse wälja lähnud wattama? Tahhate teie üht Pilli Rogo nähha, kumb Tuul kaksipiddi ajab?
 8. Ehk mis ollete teie wälja lähnud wallatama? Tahhate teie üht innimest pehme Rietega nähha? waat! Kummad pehmid Ridid kandwad ommad Kunningade Toade sees.
 9. Ehk mis ollite teie wälja lähnud wallatama? üht Proweti? Ja minna ütlen teile ke weel ennamb on, kui üks Prowet.
 10. Sest sesinnane on se, kennest kirjotud on; waat! ma läkkitan omma Engli sinno eel, kesinno teed sinno ees peab walmistama.)
 11. Töest minna ütlen teile: nende säas, kummad Naisist ommad sündinud, ep olle mitte tousnud ke suremb on, kui Johannes se Ristitaja, agga ke se wähhemb on; Taiwa Rikkuses, se on suuremb tedda.
 12. Se Ristitaja Johannesse päwast seieesadik käiakse wäggise Taiwa Rikkusse päle, ning kummad wäggise päle käiwad, kiskwad sedda (ennese pole.)
 13. Ning keig Prowetid ning se sädus ommad kuulotanud Johannese sadik.
 14. Ning kui teie tahhate sedda wasto wotta, Temma on Elias, ke piddi tullema.
 15. Kel korwad ommad kuulda, se kuulgo.
 16. Kenne sarnatseks pean minna sesinnast suggo arwama? Temma on neie Lapsokeste sarnane, kummad Turro pääl istwad ning hüüdwad omma seltsi wasto ning ütlewad:
 17. Meie olleme teile Pilli puhhonud, ning teie ep olle tansinud; meie olleme teile Nuttolaulo laulnud, ning teie ei olle mitte nuttnud¤.
 18. Sest Johannes on tulnud, ei sönud, ei jonud mitte, siis ütlesid nemmad: Temmal on kurrad.
 19. Se innimesse poig on tulnud, sööb ning joob, siis ütlewad nemmad, wata sedda södiko ning jodiko, Tölneride ning pattuste Söbbra: agga se Tarkusselle ¤ saab öigus moistetud omma lapsist.
 20. Siis hakkas temma neid Linno Söimama kummade sees keige ennaminne temma Teud olli sündinud, et nemmad ennast mitte ei olnud parrandanud.
 21. Waiw, sulle Koraatsin, waiw sulle Petsaida! olleks nisuggussed Teud Tirusse ning Sidonas sündinud, kummad teie jures ommad sündinud, nemmad olleksid ammogid ennast pattust pöörnud Kotti ning Tuhha sees.
 22. Siiskid ütlen minna teile: Tirusse ning Sidonil peab hölpsam Assi ollema kohto päwal, ko teil
 23. Ning sinna Kapernaum, ke sinna Taiwani olled üllendeddud, sinna pead ammak Pörgo-Hauda sama mahha lükkatud: sest olleks Sodomas need Teud sündinud, temma olleks jänud tennini.
 24. Agga, minna ütlen teile: Sodoma Maal peab hölpsam Assi ollema kohto päwal, ko sinnul.
 25. Sel Ajal, kostis Jesus ning üttel: (Minna) minna kidan sind Jssa Taiwa ning Ma Jssand, et sinna sedda neist Targadest ning moistlikudest ärra peitnud, ning waike lastele olled täda annud.
 26. Ja Jssa, sest se on ninda sinno Melepärrast olnud.
 27. Keig asjad ommad mulle ülleantud, minno Jssast, ning ükskid ei tunne sedda Poiga, kui ükspeines se Jssa, ning ükskid ei tunne sedda Jssa, kui ükspeines se Poig, ning kennele se poig sedda tahhab täda anda.
 28. Tulge tenna minno jure, keig, ke teie waiwatud ning koormatud ollite, minna tahhan teile hingamist anda.
 29. Wotge ennese päle minno ikke, ning öppeke minnust, sest minna ollen tassane, ning Süddamest allandik, siis leiate teie Hingamist omma Hingele.
 30. Sest minno ikke on kerge, ning minno koorm Kebjoke.

XII. Pätük.

   Kuida Pühha-päw peab pühhitsedud sama, Jesus teeb üht ärrakuiwanud kät terweks, ajab kurradid wälja Wariseride Nöu temma wasto: Kristusse kostminne. Nende Kitus kummad hä Melel Jummala Sanna kuulwad

 1. Sel Ajal läks Jesus läbbi wilja, ühhel pühha Päwal, agga temma jüngridel olli Nälg ning haggasid Päid Kitkuma ning Söid.
 2. Kui need Wariserid sedda näggid, ütlesid nemmad temma wasto: Waat! Sinno jüngrid teewad me ep olle kohhus tähha Pühal päwal.
 3. Agga temma ütles nende wasto: Eks teie olle luggenud, mis Tawid teggi, kui temma, ning kummad temma jures olliwad, issusid?
 4. Kui temma jummala hone sisse läks ning Söi neid Ettepannemisse leibi, kumbi süa temma kohhus ei olnud, egga neie kummad temma ka olli, ärranis ükspeines Preestride.
 5. Ehk, eks teie olle luggenud kässo sees, kui need Preestrid Pühha Päwa häwwitawad, ning ommad (siiskid) ilma süta.
 6. Agga minna ütlen teile, et siin se on: Mul on hä meel Armust, ning ei mitte Ohwrist. Siis ei olleks teie need waggad mitte ärrasundinud.
 7. Ärranis ka teie Juukse karwad teie Pääs ommad keik ärraloetud. Sepärrast ärge kartke mitte; Teie ollite parramad ko mitto wärblast.
 8. Se innimesse Poig on üks Jssand ka ülle se pühha Päwa.
 9. Ning temma läks säält eddesi, ning tulli kolide sisse.
 10. Ning waat! Sääl olli üks innemenne, sel olli üks ärra kuiwanud kässi, ning nemmad küssisid tedda, ning ütlid: ons oige Pühhal Päwal terweks tähha? et nemmad temma päle piddid kaibma.
 11. Agga temma üttel nende wasto: Kes on teie Säas, kui temmal üks Lammas on, kumb Pühhal Päwal haua sisse langeb, ke temmase mitte kinni hakka ning wälja ei tomba?
 12. Agga kui paljo parremb on innimenne ko Lammas? Sepärrast sünnib kül hääd tähha Pühha-päwal.
 13. Siis ütlis temma innimesse wasto: Öienda omma kät wälja. Ning temma öiendas tedda wälja, ning sai terweks, kui se teine.
 14. Siis läksid need Wariserid wälja ning piddasid Noud temma wasto, kuida nem̃ad tedda pidda hukkama.
 15. Agga kui Jesus sedda täda sai, läks temma säält ärra, ning paljo Rahwast käis temma järrele, ning temma teggi nemmad keig terweks.
 16. Ning kelis neid kowwast, et nemmad tedda mitte piddand ülleskulotama.
 17. Et piddi täidetama, me ütteldud on läbbi Proweti Esaisse, ke ütleb:
 18. Waat! Se on minno Sullane, kumma minna ärrawallitsenud ollen, minno Armas, kennest minno Hingel Hä Meel on. Minna tahhan omma Waimo temma päle panna, ning temma peab neile Pagganille sedda kohto kulotama.
 19. Ei temma pea riidlema egga küssendama, ning temma häält ei pea ükski kuulma ulitsade pääl.
 20. Sedda katkipeksetud Pillirogo ei pea temma mitte katki murdma, ning sedda suitsewa Tahti ei pea temma mitte ärrakustotama, kunni temma sadab sedda kohhud woimuseks.
 21. Ning need Pagganad peawad temma Nimme päle lootma.
 22. Siis toodi üks kurratist waiwatud temma jure, se olli pimme ning Tum ning temma teggi tedda terweks, ninda et se Pimme ning Tum räkis ning näggi.
 23. Ning keig Rahwas ehmatas ning ütles: Eks sesinnane olle Tawida poig?
 24. Agga kui need Wariserid sedda kuulid, ütlid nemmad, temma ei aja need kurradid muido mitte wälja, ko läbbi Peltsepuppi, neie Kurratidde üllema.
 25. Agga, Jesus moistis nende Mötted, ning üttel nende wasto: igga üks Rikkus, kui temma ennese ka wainus on, lähheb tühja: ning igga üks Lin egk Kodda, kui temma ennesega Wainus on ei woi mitte seista.
 26. Kui nüüd kurrad kurratid wälja ajab, siis on temma ennesega wainus, kuida woib siis temma Rikkus seista.
 27. Kui minna nüüd läbbi Peltsepuppi need kurratid wälja ajan, kenne läbbi ajawad teie Lapsed neid wälja? Sepärrast peawad nemmad teie Sundijad ollema.
 28. Agga kui minna need kurratid wälja ajan läbbi Jummala waimo, siis on Jummala Rikkus teie jure tulnud.
 29. Ehk, kuida woib kegi ühhe wäggewa koja sisse minna, ning temma Riisto risuda, kui temma enne sedda wäggewad kinni ei seo, ning siis temma kodda riso.
 30. Ke minno ka mitte ei olle se on wasto mind, ning ke mitte minnoga ei koggo, se pillab ärra.
 31. Sepärrast ütlen minna teile; keig patt ning Teotaminne saab neil innimestelle andeks annetud: Agga se Teotaminne Pühha waimo wasto ei sa neile innimestelle mitte andeks annetama.
 32. Ning ke middagid räkib, se innimesse Poja wasto, sellele peab sedda andeks annetama; agga ke middakid räkib se pühha waimo wasto, sellele ei sa mitte andeks annetama, ei ses, eiga teises ilmas.
 33. Ehk olgo üks hä Pu, siis on temma willi kurri Pu tunnukse wiljast.
 34. Teie Nastiko suggo, kuida woite teie hääd räkida, kummad teie kurjad ollite: sest mist südda täis on, sest räkib su.
 35. Üks hää innimenne toob hääd ette ommast hä süddame warrast, ning üks kurri innimenne toob kurja ette ommast kurjast warrast.
 36. Agga minna ütlen teile, et need innimessed peawad Arwo andma wiimsel kohto-Päwal igga ühhest tühja sannast kumma nemmad räkinud ommad.
 37. Sinno Sannast saab sind öigeks arwatama, ning sinno sannast saab sind ärrasunnitama.
 38. Siis wastasid monningad neie kirjatundjade ning Wariseride säas, ning ütlid: Öppetaja, meie tahhame (imme) tähte sinnust nähha.
 39. Ning temma kostis ning üttlis nende wasto: se Kurri ning Abbi Ello rikkuwa suggo otsib tähte, ning temmale ei pea ühtegi tähte annetama, ko agga se Proweti Jonasse Täht.
 40. Sest ninda kui Jonas olli kolm Päwa ning kolm ööd suur merre kalla kohhus, ninda peab se innimesse poig kolm päwa ning kolm ööd Maal ollema.
 41. Niniwe Linna Rahwas touseb ülles wiimsel kohto päwal sesinnase Souga, ning sunniwad sedda ärra; sest nemmad parrandassid ennast jonasse jütlusse järrele; ning waat! siin on ennamb, ko Jonas.
 42. Se kunninglik Emmand Louna polt touseb ülles Kohtul sesinnase Souga, ning Sunnib sedda ärra, sest temma tulli Ma Otsast Salomoni Tarkust kuulma; ning waat! Siin on ennamb ko Salomon.
 43. Kui se rojane waim sest innimessest on wälja lähnud, siis käib temma läbbi kuiwad Assemed, otsib Hingamist, ning ei leia sedda mitte.
 44. Siis ütles temma: Minna tahhan jälle ümberpöörda omma kojja sisse, kust minna wälja lähnud, ning kui temma tulleb, siis leiab temma sedda tühjalt Luadega pühhitud ning ehhitud.
 45. Siis lähheb temma ning wottab ennese teist seitse waimo, kummad kurjemmad ommad, ko temma isse, ning kui nemmad sinnu sisse tullewad, ellawad nemmad sääl, ning lähheb se selle innimessega paljo kurjemmaks pärrast, ko enne olli, ninda peab ka sellesinnase kurja soule sündima.
 46. Agga kui temma weel ninda se Rahwaga räkis; waat! siis seisid temma Em̃a ning temma wennad oues, need püüdsid temmaga räkida.
 47. Siis ütles üks temma wasto: Waat! Sinno Emma ning sinno wennad seiswad oues, ning püüdwad sinnoga räkida.
 48. Agga temma wastis ning üttel sellele, ke sedda temmale täda andis: kes on minno Emma, ning kes on minno wennad?
 49. Ning öiendas omma kä wälja omma jüngride ülle ning üttel: waat! Minno Emma ning minno Wennad.
 50. Se ke minno Taiwasse Jssa Tahtmist teeb, se on minno Wend ning Ödde ning Emma.

Se XIII. Pätük.

   Mittme Suggune Moistusse Sanna Risti Kirkust. Jummala Sanna wäggi.

 1. Selsammal päwal läks Jesus koijast wälja ning istus mahha Järwe äre.
 2. Ning paljo Rahwast koggus temma jure, ninda et temma Laiwa sisse astus, ning istus mahha, ning keig Rahwas seisis järwe äres.
 3. Ning temma räkis nende wasto monne Moistusse Sanna läbbi, ning üttel: Waat! üks külwaja läks wälja külwma.
 4. Ning kui temma külwis, langis monni Teäre, siis tullid need linnud, ning söid se ülles.
 5. Agga monni langis Pae päle, kus temmal ei olnud paljo mulda ning tous ülles noppest ¤, sepärrast et temmal ei olnud süggawad Mulda.
 6. Agga kui Päwlik tousis, wottis Poud sedda kinni, ning et temmal ei olnud Juurt all, kuiwis temma ärra.
 7. Agga monni langis orjawitsade sekka, ning nemmad kaswid ülles, ning lämmatassid se ärra.
 8. Agga monni langis ühhe hä Ma-päle, ning monni kandis sadda kordsed, monni kuekümne kordsed, agga monni kolmekümne kordsed wilja.
 9. Kennel korwad ommad kuulma, sedda kuulgo.
 10. Ning need jüngrid astsid temma jure, ning ütlid temma wasto: Mispärrast rägid sinna neile moistusse sannade läbbi.
 11. Temma kostis ning üttel nende wasto: Teile on antud Taiwa Rikkusse sallaja Asjast moista, agga neilesinnatsille epolle se mitte antud.
 12. Sest kel on, sellele saab annetama, ning temmal peab kül ollema: agga ke ei olle, temmalt saab woetama, me temmal on.
 13. Sepärrast rägin minna nende wasto Moistusse sannade läbbi: Sest nähhes ei nä nemmad mitte, ja kuuldes ei kule nemmad mitte, ning ei moista ka mitte.
 14. Ning nendes täidetakse kulotaminne, ke ütleb: Körwadega peate teie kuulma, n. ei mitte moistma, nähhes peate teie näggema, n. ei mitte tundma.
 15. Sest sesinnane Rahwa südda on kangekslähnud, n. nende korwad kuulwad rassedaste, n. pannid ommad silmad kinni, et ep nemmad ükskord ei nä Silmadega, ja Korwadega ei kuule, n. süddamega ei moista, n. ümberpööra, n. minna neid ei parranda.
 16. Agga önsad ommad teie silmad, et nemmad näwad, n. teie korwad, et nemmad kuulwad.
 17. Sest töest minna ütlen teile, paljo prowetid ning öigid on tahtnud nähha, me teie nähte, ning epolle sedda mitte nähnud, ning kuulda, me teie kulete, n. epolle mitte kuulnud.
 18. Siis kuulge nüüd sedda moistusse sanna, sest külwjast.
 19. Kui kegi sedda sanna kuuleb sest Rikkusest, n. ei moista mitte sedda, siis tulleb se kurrat n. kissub se ärra, me külwetud on temma süddame sisse, n. seon sesamma, ke Te äre külwetud on.
 20. Agga se Pae päle külwetud on se, kui kegi sedda sanna kuuleb, n. sedda warsi Römoga wasto wottab.
 21. Agga temmal ei olle mitte juurt enneses, ärranis temma seisab agga ürrikesseks, kui willitsust n. pärren kjusamist tulleb, sanna pärrast, siis saab temma warsi pahhandedud.
 22. Agga mis orjawitsade sekka külwetud, se on sesamma, ke sedda sanna kuleb ning sesinnane ilma Murre ning Rikkuse Pettus lämmastab se sanna ärra, ning ei kanna mitte wilja.
 23. Agga mis hä Ma päle külwetud on, se on sesamma, ke sedda sanna kuuleb, ning moistab ning ka wilja kannab; ning monni kannab sadda kordse, agga monni kuekümne kordse, monni kolmekumnekordse.
 24. Temma panni neile ühhe teise Moistusse Sanna ette, ning üttel: Se Taiwa Rikkus on innimesse Sarnane, ke hääd semet omma Pöllo päle külwis:
 25. Agga kui need innimessed maggasid, tulli temma wainlane, ning külwis umbRohto Nisso sekka, ning läks ärra.
 26. Kui nüüd orras kaswis ning wilja kandis siis näitis ennast ka se umbrohhi.
 27. Siis astsid need sullased se perremehhe jure, ning ütlid: Jssand, eks sinna olled hääd semed omma pöllo päle külwnud? Kust on temmal siis se umbrohhi?
 28. Temma üttel nende wasto: sedda on se wainlanne tehnud; siis ütlid need Sullased temma wasto: Tahhad sa siis et meie peame minne, ning sedda ärrakitkuma?
 29. Temma üttel: Ei mitte, et ep teie ühtleisi sedda Nisso wälja ei kisso, kui teie sedda umbrohto ärrakitkute.
 30. Laske mollembad ühtlaisi kaswada Laikamisse sadik, ning Laikamisse Ajial tahhan minna Leikajille üttelda: Koggone enne sedda umbrohto, ning siddoge temma wihko, tedda ärrapolletada, agga se Nisso koggoge minno Aita.)
 31. Üht teist Moistusse Sanna panni temma nende ette, ning üttel: Se Taiwanne Rikkus on ühhe Sinnapi Terra Sarnane, kumma üks innimenne wottis, ning külwis omma Pöllo päle.
 32. Kumb se keigewähhemb on keigest Seemnest, agga kui temma Saab ülleskaswnud, siis on temma keige suuremb Aija-Rohhude sääs ning Saab Puuks, et need linnud Taiwa al tullewad ning ellawad temma oksade päale.
 33. Üht teist Moistusse Sanna räkis temma neile: Se Taiwanne Rikkus on ühhe happo Taigna sarnane, kumba üks Naine wottis, ning seotas kolm wakka jahhu sekka, kunni temma koggone happuks sai.
 34. Se keig räkis Jesus läbbi Moistusse Sannad Rahwa wasto, ning ilma Moistusse sannata, ei räkind temma mitte nende wasto;
 35. Et piddi täidetama me ütteldud on läbbi Proweti, ke ütleb: Minna tahhan omma Su üllesawwada Moistusse Sannade sees, ning tahhan räkida, need Sallajad Asjad ilma Algmissest.
 36. Siis lassi Jesus se Rahwa ennesest ärraminna, ning tulli Kojio, ning temma jüngrid astsid temma jure, ning ütlid: Selleta meile sesinnase Moistusse Sanna, sest umbrohhust Pöllo pääl.
 37. Temma kostis ning ütlis nende wasto: ke hääd semet külwab, on se innimesse Poig.
 38. Se pöld on se Ma-Ilm: se hä seme ommad need Rikkusse lapsed, se umbRohhi ommad se kurja Lapsed.
 39. Agga se wainlane, ke neid külwab, on se kurrat: se leikaminne on se Ajia Löppetus, need Laikajad ommad need Englid.
 40. Ninda kui nüüd se umbrohhi wälja kitkotakse ning tullega ärrapolletaddakse, ninda peab ka selsinnasel Ajia Löppetussel ollema.
 41. Se innimesse poig lähhätab ommad Englid, ning nemmad peawad kogguma keig Pahhandussed temma Rikki seest, ning kummad üllekohto tewad.
 42. Ning peawad neid Tulle-Ahjo sisse heitma: sääl peab ollema ulguminne ning hamba kärriseminne.
 43. Siis peawad need öiged paistma kui se Päwlik omma Jssa Rikko sees. Kennel korwad ommad kuulma, kuulgo.
 44. Taas on se Taiwanne Rikkus ühhe warra Sarnane, me Pöllule on ärrapeidetud, kumma üks innimenne leidis, ning peitis temma ärra, ning läks omma Römo pärrast, ning müüs ärra keig, me temmal olli, ning ostis sesamma Pöllo.
 45. Taas on se Taiwanne Rikkus ühhe Kaupmihhe sarnane, ke häid Perlid ostis.
 46. Kui temma ühhe kalli Perli leidis, läks temma, ning müüs keig, me temmal olli, ning ostis sesammase.
 47. Taas on se Taiwanne Rikkus ühhe wörgo sarnane, mis Merres heidetakse, kumbaga keig suggu püetakse.
 48. Kumma nemmad kui temma täis on, wälja wäawad ärele; ning mahha istwad, ning kogguwad need hääd Astjade sisse, agga need kurjad wiskwad nemmad ärra.
 49. Ninda peab ka sündima Ajia löppetussel; need Englid peawad wälja minnema, ning kurjad öigist ärralahhutama.
 50. Ning peawad nemmad Tulle-Ajio sisse heitma, sääl peab ollema Ulgminne ning hamba kärriseminne.
 51. Ning Jesus ütles nende wasto, kas teie ollete se keig moistnud? nemmad ütlid: Ja Jssand.
 52. Siis ütlis temma nende wasto: sepärrast on igga üks, Taiwa Rikko pole öppetud kirjatundja ühhe perremehhe sarnane ke ommast warrast, uut ning wanna ette kannab.
 53. Ning se sündis, kui Jesus needsinnased Moistusse sannad Sai löppetanud, läks temma Säält ärra.
 54. Ning tulli omma Jssa Ma sisse, ning öppetas neid nende koggodusse sees, ninda et nemmad ehmatassid ning ütlid: kust on sellele sanud se Tarkus ning need suured Teud.
 55. Eks sesinnane olle ühhe Puseppa Poig. Eks temma Emma kutsota Mariaks? Ning temma wennad Jakobiks ning Judaseks?
 56. Ning eks temma öed olle keig meie jures? Kust on temma siis se keig sanud?
 57. Ning pahhandasid temmast: Agga Jesus ütles nende wasto: üks Proweet ei maksa kussagi wähhema, ko omma Jssa Maal, ning omma Kojias.
 58. Ning temma ei tehnud säälsammas mitte paljo immeteggusid, nende umbusso pärrast.

XIV. Pätük.

   Johannesse Pä lüakse otsast: Jesus sötab wiis tuhhad Meest wie Leiwa ning kahhe kallega immelikult. Käib we pääl; aitab Petrusse nöddra Usso, ning paljo muid Többisid.

 1. Selsammal ajial kuulis Herodes, üks neist nelja wörstides sedda könned Jesussest.
 2. Ning temma ütles omma Sullasedde wasto: Sesinnane on Johannes se Ristitaja, temma on surnust üllestousnud, sepärrast teeb temma nisuggused suured immeteud.
 3. Se Herodes olli Johannest kinniwötnud, kinnisiddonud, ning wangi torni heitnud Herodiasse, temma wenna Wilippi Naise pärrast.
 4. Sest Johannes olli temma wasto üttelnud: Se ei olle mitte öige, et sinna tedda pead.
 5. Ning kui temma tedda tahtis tappa, kartis temma sedda Rahwast, sest nemmad piddiwad tedda kui üht Proweti.
 6. Agga kui Herodes omma sündmisse päwa piddi, siis Tantsis Herodiasse Tüttar nende ees; se olli Herodesse Melepärrast.
 7. Siis tootas temma wandes temmale anda, me temma eal piddi küssima.
 8. Ning kui temma enne omma Emmast olli öppetud, ütles temma: Anna mulle ühhe waagna sees Johannesse se Ristitaja Pä.
 9. Ning se Kunningas Sai Kurwaks, agga se wandmisse ning nende pärrast, kummad temmaga Laual istsid, käskis temma temmale sedda anda.
 10. Ning läkkitas ning laskis Johannesse Pä otsast ärraraioda wangi-Tornis.
 11. Ning temma Pä todi ühhe wagna sees, ning anneti selle Neitsile, ning temma wiis se omma Emmale.
 12. Ning temma jüngrid tullid ning wotsid temma kehha, ning matsid se mahha, ning tullid ja kuulotassid sedda Jesusselle.
 13. Kui Jesus sedda kuulis, läks temma säält ärra ühhe Laiwaga körwe sisse issipäine, ning kui se Rahwas sedda kuulis, läksid nemmad jalla neie Linnadest temma järrele.
 14. Ning Jesus läks wälja, ning näggi paljo Rahwast, ning temmal olli neist halle ning teggi terweks nende haiged.
 15. Agga öhtul astsid temma jüngrid temma jure ning ütlid: Se on üks tühhi Paik, ning Aig on Möda lähnud, lasse sedda Rahwast ärra, et nemmad Allewede sisse lähwad, ning ennesselle Roga ostwad.
 16. Agga Jesus ütles nende wasto: Neil ei olle mitte tarwis ärra minna, andge teie neile süa.
 17. Agga nemmad ütlid temma wasto: Meil ei olle siin ühtegid, kui wiis leiba, ning kaks kalla.
 18. Ning temma üttel: Toge minnulle need tenna:
 19. Ning temma käskis sedda Rahwast mahha istuda Rohho päle, ning wottis need wiis leiba ning kaks kalla, watas ülles Taiwa pole ning tennas, ning murdis ning andis need leiwad neie jüngridelle, need jüngrid andsid neid Rahwale.
 20. Ning nemmad söid keik ning nende kohhud said täis, ning töstsid ülles me ülle jäi neid Rassokessi, kahhe teistkümne korwi täit.
 21. Agga neid, kummad ollid sönud, olli liggi wiis tohhad Meest, ilma Naist ning Laste.
 22. Ning seddamaid ajias Jesus ommad jüngrid, et nemmad Laiwa sisse piddi astuma, ning temma eel ülle minnema, kunni temma sedda Rahwast ennesest piddi ärralaskma.
 23. Ning kui temma sedda Rahwast ennesest sai ärralasknud, astus temma ühhe Mä päle issepäine, et temma piddi palluma, ning öhtul olli temma ükspäines säälsam̃as.
 24. Se Laiw hakkis jo ollema käsk järwet, ning waiwati Lainist, sest se Tuul olli nende wasto.
 25. Agga puhte ajial tulli Jesus nende jure ning köndis järwe pääl.
 26. Ning kui need jüngrid tedda näggid järwe pääl köndiwa, ehmatassid nemmad ning ütlid: se on üks Tond, ning kissendasid Hirmo pärrast.
 27. Agga seddamaid räkis Jesus nendega ning ütlis: olge rahhul, minna ollen se, ärge kartke mitte.
 28. Agga Petrus kostis temmale ning üttel: Jssand ollet sinna se, siis kässi mind ennesse jure tulla we päle.
 29. Agga temma üttel: Tulle, ning Petrus astus Laiwast wälja, ning köndis we pääl, et temma Jesusse jure piddi tullema.
 30. Agga kui temma üht wäggewad Tuult, siis kartis temma, ning hakkas wajioma küssendas ning ütles: Jssand aita mind.
 31. Agga Jesus öiendas warssi omma kät wälja, hakkas temmast kinni, ning üttel temma wasto: oh sinna nöddreussulinne, mispärrast olled sinna kahhe wahhel?
 32. Ning nemmad astsid Laiwa sisse, ning Tuul heitis.
 33. Agga kummad Laiwas ollid, tullid ning langsid temma ette mahha, ning ütlid: sinna olled töest Jummala poeg.
 34. Ning nemmad soudsid ülle ning tullid Kenetsaredti Male.
 35. Ning kui se Rahwas säälsammas Paigas täda sai, läkkitassid nemmad wälja keige ümberkoudo Ma sisse, ning töid keigsuggused Többised temma jure.
 36. Ning pallusid tedda, et nemmad agga temma Ride Pallistust piddi ligotama; ning keig kummad sedda ligotassid, said terweks.

XV. Pätük.

   Jesus manitseb innimeste Liig kässude eest, aitab sedda Kananea Ma Naist. Sötab Nelli tohhad Meest.

 1. Siis tullid Jesusse jure need kirjatundjad ning wariseerid Jerusalemmast ning ütlid:
 2. Mispärrast astwad sinno jüngrid ülle wannemade sädussed? sest nemmad ei pesse omma kässi mitte, kui nemmad leiba wotwad.
 3. Temma kostis ning ütles nende wasto: Mispärrast astute teie siis ülle Jummala Käsko, teie Säduste pärrast.
 4. Sest Jummal on käsknud: Auusta omma Jssa ning Emma: ning ke Jssa ning Emma neab, se peab surma surrema.
 5. Agga teie ütlete: ke omma Jssa ning Emma wasto ütleb: Se on (Jummalalle) antud: mis sulle minnust woiks kaswo tulla; se teeb häasti) ehk temma kül omma Jssa ning Emma auusta.
 6. Ning ollete ninda Jummala kässo tühjaks tehnud, teie Säduste pärrast.
 7. Teie Pilkjad, Esaias on teist häästi kulotanud ning üttelnud:
 8. Sesinnane Rahwas tulleb minno liggi omma suga, ning auustab mind omma uledega, agga nende südda on kaugel minnust ärra.
 9. Agga ilma asjatta teniwad nemmad mind, et nemmad öppetawad Öppetussi, kummad innimeste kässu ommad.
 10. Ning temma kutsus sedda Rahwast ennese jure ning ütles nende wasto: kuulge ning pange tähhele.
 11. Me Su sisse lähheb, se ei rojasta innimest mitte, ärranis me Suust wälja lähheb; se rojastab innimest.
 12. Siis astsid temma jüngrid temma jure ning ütlid: kas sinna tead, et need wariserid pahhandasid, kui nemmad sedda sanna kulid?
 13. Agga temma kostis ning üttel: igga Taime kumma minno Taiwane Jssa ei olle istotanud, Saab wälja kitkotud.
 14. Laske nemmad olla: Nemmad ommad söggedad Juhhatajad: agga kui sögge söggedad juhhatab, siis langewad nemmad mollemad haua sisse.
 15. Siis kostis Petrus, ning üttel temma wasto: Selleta neile sesinnase Moistusse Sanna.
 16. Ning Jesus ütles nende wasto: Ollete teie ka weel moistmattummad?
 17. Eks teie weel ei moista, et keig me su sisse lähhäb, se lähheb kohto, ning saab omma Te läbbi wälja heidetud.
 18. Agga me suust wälja tulleb, se tulleb süddamest, ning se rojastab innimest.
 19. Sest süddamest tullewad wälja kurjad Mötted, Tapmissed, Abbiellorikkumissed, Horajahhid, wargussed, walskid Tunnistussed, Teotamissed.
 20. Need ommad Asjad, kummad sedda innimest rojaseks tewad, agga pessematta kättega söma ei te mitte innimest rojaseks.
 21. Ning Jesus läks säält ärra, ning pöggenes Tirusse ning Sidoni Ma sisse.
 22. Ning waata! üks Kananea Ma Naine tulli seltsamma Rajalt wälja, ning küssendas temma järrele ning üttel: Jssand Tawida Poig, heita Armo minno päle, minno Tüttar waiwatakse kurratist kurjast.
 23. Agga temma ei kostnud ¤ temmale ühtegi Sanna, siis astsid temma jüngrid temma jure, pallusid tedda, ning ütlid; lasse temma sinnust ärra, sest temma kissendab meie järrele.
 24. Agga temma kostis ning ütles: Minna ei olle mitte läkkitud, kui (ükspeines) Jsraeli kojja ärra kaddonud Lammaste jure.
 25. Agga temma tulli, ning langis temma ette mahha ning üttel: Jssand aita mind!
 26. Agga temma kostis ning üttel: Se ei olle mitte hä, et Lapsilt Leiba woetakse, koirde ette heidetakse.
 27. Agga temma üttel: ja Jssand; agga kummatagi söwad need koirokessed neid Leiba rasokessi, kummad nende Jssandadde laua päält langewad.
 28. Siis kostis Jesus ning ütles temma wasto: Oh Naine, sinno usk on suur, sulle süntko, kui sinna tahhad. Ning temma Tüttar sai terweks selsammal Tunnil.)
 29. Ning Jesus läks säält eemalle ning tulli Kallilea järwe äre, läks ühhe Mä päle, ning istus sinna Mahha.
 30. Ning paljo Rahwast tulli temma jure, need toid ennesega jallotummad, Rammad, söggedad, Tummid, wiggasid, ning paljo teisi, ning heitsid nemmad Jesusse jallade ette, ning temma teggi neid terweks.
 31. Ninda et se Rahwas immetellis, kui nemmad näggid, et need Tummid rääksid, need wiggased terweks said, need Rammad käisid, need söggedad näggid, ning kiitsid Jsraeli Jummala.
 32. Ning Jesus kutsus omma jüngrid ennese jure, ning üttel: Mul on halle sest Rahwast, et nemmad jo kolm päwa minno jure ommad jänud, ning neil epolle ühtegid sömist; ning ei tahha neid mitte sömatta ärralasta, et nemmad Te pääl ei lähhe rammotummaks.
 33. Siis ütlid temma jüngrid temma wasto: kust woime meie ni paljo Leiba wotta siin körwes, et meie ninda paljo Rahwast täidame?
 34. Ning Jesus üttel nende wasto: Mitto Leiba on teil? Nemmad ütlid: Seitse ning pissud kallakest.
 35. Ning temma käskis sedda Rahwast mahha istuda.
 36. Ning wottis need seitse Leiba, ning kallad, tännas, murdis ning andis omma jüngridelle, ning need jüngrid andsid neid Rahwale.
 37. Ning nemmad söid keig, ning nende kohhud said täis, ning täitsid neist üllejänud Rasokessist seitse korwid täit.
 38. Agga neid, kummad sönud ollid, olli Nelli tuhhad Meest, ilma Naiste ning Laste.
 39. Ning kui temma se Rahwas ennessest sai ärralasknud, astus temma Laiwa sisse, ning tulli Magdala Rajiade päle.

XVI. Pätük.

   Jesus ei tahha ühtegi Tähte anda, ko agga sedda, me wannas Testamentis leietakse; Manitsus neie wariseride Happotaigna eest. Nuhtleb neie jüngride nödra usko. Petrusse Tunnistus.

 1. Siis astsid need Wariserid ning Saddutserid temma jure; need kiusad tedda ning küssisid, et temma neile üht immetähte Taiwast piddi näitma.
 2. Agga temma kostis ning üttel neile: Öhtul ütlete teie: Hääd ilma (tulleb); sest Taiwas on punnane.
 3. Ning homikul ütlete teie: kurja ilma (tulleb) tänna; sest Taiwas on punnane: Teie Pilkjad, Teie moistate Taiwa näggo arwada; eks siis teie ka woi sesinnase Ajia Tähte (arwada)?
 4. Sesinnane kurri ning Abbi Ello ärrarikkuwa suggo otsib üht (imme) Tähte: Ning ühtegi Tähte ei pea temmale annetama, ko Proweti jonasse Täht: Ning temma jättis neid mahha, ning läks ärra.
 5. Ning kui temma jüngrid teise äre said soudnud, ollid nemmad unnustanud Leiba ennese ka wotta:
 6. Agga üttel nende wasto: Katske ning hoidge ennast neie wariseride Happotaigna eest.
 7. Siis mötlid nemmad issi ennesses ning ütlid: se on wist, et ep meie Leiba ennese ka ei wottnud.
 8. Agga kui Jesus sedda moistis: üttel temma nende wasto: Teie nöddra ussolissed, mis mötlete teie issikäskis, et teie ei olle leiba ennesega wotnud.
 9. Eks teie weel moista, ning eks teie weel mellesta neid wiis leiba, wie tuhhande sääs, ning mitto korwi teie korjasitte?
 10. Egga neid seitse leiba, nelja tuhhande sääs, ning mitto korwi siis korjasitte?
 11. Kuis moista teie siis mitte, et minna Leiwast ei räki, (kui minna ütlen) hoidke ennast neie Wariseride ning Saddutseride Happo-Taigna eest.
 12. Siis moistsid nemmad, et temma ei olnud räkind, et nemmad ennast piddid hoidma leiwa Happotaigna eest, ärranis neie wariseeride ning Saddutseride oppetusse eest.
 13. Agga kui Jesus tulli Käsarea Wilhppi (Linna) Rajiale, küssi temma omma jüngrid ning üttel: Kelleks Rahwas mind ütleb ollewa se innimesse Pojia?
 14. Nemmad ütlid: Monningad ütlewad sind ollewa Johannesse se Ristitaja, agga monningad Eliasse, monningad Jeremiasse, ehk ühhe neist Prowetist.
 15. Temma üttel nende wasto: Kelleks teie siis mind ütlete ollewa?
 16. Siis kostis Simon Petrus ning üttel: sinna olled Kristus ellawa Jummala Poig.
 17. Ning Jesus wastas ning üttel temmale: Önnis olled simon Jonasse Poig: sest lihha ning werri ei olle sulle sedda mitte tädaannud, ärranis minno Jssa Taiwas.
 18. Ning minna ütlen sulle ka: Sinna olled Petrus, ning sesinnasse Pae, tahhan minna ehhitadda minno koggodust, ning Pörgo-Haua wärrawade ei pea tedda mitte woidma.
 19. Ning tahhan sulle Taiwa Rikkusse wötmed anda, ning keig me sinna Ma-pääl kinni seud, peab ka Taiwas kinni seotud ollema, ning keig me sinna Maa pääl päästad, peab ka Taiwas päästetud ollema.
 20. Siis keelis temma omma jüngriid, et nem̃ad ei piddanud ühhegille ütlema, et temma Jesus se Kristus olli.)
 21. Sest Ajjas hakkis Jesus näitma omma jüngridelle, et temma piddi Jerusalemma minnema, ning paljo kannatama neilt wannamilt, ning ütlema Preestriild ning kirjatundjilt, ning tappetud sama, ning kolmandal Päwal üllestousma.
 22. Ning Petrus wottis temma ennese jure kelis tedda kowwaste ning üttel: Jssand anna enneselle Armo; se ei sündgo mitte sulle.
 23. Agga temma pöris ennast ümber, ning üttel Petrusse wasto: Minne mo tahha Satan; sinna olled mulle üks pahhandus; sest sinna ei möttle mitte, me Jummalast, ärranis me innimestest on.
 24. Siis üttel Jesus omma jüngridelle: kui kegi minno järrel tahhab keia, se salgago issiennast ärra, ning wotko omma Risti ennese päle, ning tulgo minno järrele.
 25. Sest ke omma Ello tahhab üllespiddada minno pärrast se kaotab se ärra, agga ke omma Ello kaotab minno pärrast, se leiab sedda.
 26. Sest mis aitab innimest, kui temma keige ma ilma kassuks saaks, ning kaotaks omma hinge? Ehk mis woib innimenne wasto anda, omma hinge Lunnastamisseks?
 27. Sest peab sündima, et se innimesse poig tulleb omma Jssa auo sees omma Englidega, ning siis maksab temma igga ühhe kätte temma tö järrele:
 28. Töst minna ütlen teile: siin seiswad monningad, kummad ei mitte surma maitse kunni nemmad sedda innimesse Poiga näwad tullewa omma Rikkusses.

XVII. Pätük.

   Kristusse ärraselletaminne Tabori Mä pääl, Johannes on Elias; Petrus öngitseb üht kalla, kennel Rahha Suus olnud.

 1. Ning kue päwa pärrast wottis Jesus ennesega Petrust ning Jakobi; ning Johannesse temma wenna ja wis nemmad issipäine ühhe körge Mä päle.
 2. Ning Said nende ees selgeks tähtud, ning tem̃a palge paistis kui Päwlik, ning temma Rided said walgeks kui walgus.
 3. Ning waat! Moses ning Elias näitsid ennast neile, need räksid temmaga.
 4. Agga Petrus kostis ning ütles Jesusse wasto: Jssand, siin on meile hä olla, tahhad sa, siis tahhame meie seie kolm Majia tähha, sinnule ühhe, Mosesselle ühhe, ning Eliaselle ühhe.
 5. Kui temma weel räkis, waat! siis warjus nende ülle üks selge Pilwe: ning waat! üks Hääl Pilwest üttel: sesinnane on minno armas Poig, kennest mul hä Meel on: tedda kuulge.
 6. Kui jüngrid sedda kuulsid, langsid nemmad omma Palle päle, ning kartsid wägga.
 7. Agga Jesus astis nende jure, ligotas neid ning üttel: Touske ülles, ning ärge kartge mitte.
 8. Agga kui nemmad omma silmad üllestostid, ei nähnud nemmad ühtegid, ko Jesust ükspäines.
 9. Ning kui nemmad Määst mahha läksid, käskis neile Jesus ning üttel: Teie ei pea seddasinnast Naitmist kennegille ütlema, kunni se innimesse Poig surnust on üllestousnud).
 10. Ning temma jüngrid küssisid temmalt ning ütlid: Mis ütlewad siis need kirjatundjad, et Elias peab enne tullema?
 11. Agga Jesus kostis ning üttel nende wasto: Elias peab kül enne tullema ning keig toimeks saatma.
 12. Agga minna üttlen teile: Elias on jo tulnud ning nemmad ei olle tedda mitte tunnud, ärranis ommad temmale tehnud, me nemmad tahtsid; Ninda peab ka se innimesse poig neilt kannatama.
 13. Siis moistsid need jüngrid et temma Johannest Ristitajast nende wasto olli räkinud.
 14. Ning kui nemmad se Rahwa jure tullid, astus temma jure üks innimenne, ning langis pölwel mahha temma ette.
 15. Ning üttel: Jssand heida Armo minno Pojia päle, sest temma on kilmtöbbine, ning waiwatakse kurjaste, temma langeb saggedaste tullese, ning wette.
 16. Ning minna ollen tedda sinno jüngride jure tonud, ning nemmad ei woinud tedda mitte terweks tähha.
 17. Jesus kostis ning üttel: Oh sinna uskmatta ning ärrapöördud suggo! Kui kaua pean minna teie jures ollema? Kui kaua pean minna teit sallima? Toge temma minnule tänna.
 18. Ning Jesus ähwerdas tedda, ning se kurrat läks temmast wälja, ning se pois sai Terweks sesamma Tunnil.
 19. Siis astsid Jesusse jure temma jüngrid issipäines, ning ütlid: mispärrast ei woinud meie tedda wälja ajiada?
 20. Agga Jesus üttel nende wasto: Teie uskmatto süddame pärrast. Sest minna ütlen teile, töest kui teil usko on, kui Sinnapi Terrikenne; siis ütlete teie sesinnase Mä wasto: Minne siit sinna; siis lähhäb temma, ning teil ei olle ükski Assi woimatta.
 21. Agga sesinnane suggo ei lähhä muido mitte wälja ko Palwe ning Paastmisse läbbi.
 22. Agga kui nemmad käisid Kalliläa Maas, üttel Jesus nende wasto: Se innimesse Poiga peab ärra annetama innimeste kätte.
 23. Ja nemmad tappewad tedda, ning kolmandel päwal touseb temma ülles, ning nemmad said wägga kurwaks.
 24. Kui nemmad nüüd Kapernaumi tullid, läksid Petrusse jure, kummad se kohto Rahha wasta wotsid, ning ütlid: Eks teie öppetajia sedda kohto Rahha maksa?
 25. Temma üttel: Ja, ning kui temma kojio tulli, joudis Jesus temma ette, ning üttel: Mis mötled sinna Simon? Kennelt wotwad need kunningad Ma pääl sedda Tolli ehk Kohto Rahha? omma Lastelt elk wörild?
 26. Siis üttel Petrus temmale: wörilt. Jesus üttel temma wasto siis ommad need lapsed wabbad.
 27. Agga et meie neid mitte pahhanda, siis minne järwe äre, ning heita wälja omma önge, ning essimesse kalla, kumb üllestulleb, se wotta, ning kui sinna temma suu lahti teed, leiad sa ühhe Rahha, se wotta, ning anna minno ning sinno eest.

XVIII. Pätük.

   Manitsus Pahhandusse eest. Kirgo Wotme Wäggi.

 1. Selsammal Tunnil astsid jüngrid Jesusse jure, ning ütlid: kes on keige suuremb Taiwa Rikkusses?
 2. Jesus kutsus ühhe Lapsokesse ennese jure ning assutas se keskille nende wahhele.
 3. Ning üttel: Töest minna ütlen teile, kui teie ei pöra ümber ning ei sa kui Lapsed, siis ei sa teie mitte Taiwa Rikkusse.
 4. Ke nüüd issi ennast allandab kui sesinnane Laps, se on se keige suuremb Taiwa Rikkusses.
 5. Ning ke üht nisuggust Last ülles wottab minno Nimmel, se wottab mind ülles.
 6. Agga ke pahhandab üht neistsinnatsist wähhemist, kummad minno sisse ussowad, sellelle olleks parramb, et üks weski kiwwi temma kala peaks podoma, ning tedda ärrauppotaddama Merrese, kus keige süggawamb on.
 7. Waiwa ilmale Pahhandusse pärrast. Pahhandussed peawad kül tullema; agga waiwa selle innimessele, kenne läbbi Pahhandus tulleb.
 8. Agga kui sinno kässi ning sinno Jalg sind pahhandab, siis rajo nemmad ärra, ning heita ennesest ärra; se on sulle parramb, et sinna kätta ning jalloto ning wiggane Ello sisse lähhäd kui et sul kaks kät ehk kaks Jalga on, nind sind iggawesse Tullese heideta.
 9. Ning kui sind sinno Silm pahhandab, kisso temma wälja, ning wiska ennesest ärra, se on sulle parramb, et sinna ühhe Silmaga Ello sisse lähhäd, kui et sul kaks Silma on, ja sind pörgo haua Tullese heideta.
 10. Katsge, et teie ühtegid neistsinnasist Pissokessist ei ärra pölga: sest minna ütlen teile: Nende Englid Taiwas näwad iggal Ajial minno Jssa Palge, ke Taiwas on.
 11. Sest innimesse poig on tulnud önsaks teggema, mis ärrakaddonud.)
 12. Mis arwate tei? Kui ühhel innimessel Sadda Lammast olleks, ning üks neist sammust ärraheksiks; eks temma jätta need ühheksa kümmend päle ühheksa Mäggede päle, ning lähhä ning otsi sedda ärra heksinud?
 13. Ning kui se sünnib, et temma sedda leiab töest minna ütlen teile, temma on selle pärrast ennam römus, ko neie ühheksakümne päle ühheksa pärrast, kummad mitte ärraheksinud.
 14. Ninda epolle ka ep mitte teie Taiwasse Jssa Tahtminne, et üks neist pissokessist peaks ärrakadduma.
 15. Agga kui sinno wend sinno wasto heksib, siis minne ning törrele ¤ tedda sinno ning temma keskis ükspeines, kui temma sind kuleb, siis olled sinna omma wenna woitnud.
 16. Agga kui temma sind ei kule, siis wotta weel ühe ehk kaks ennesega, et keig Assi kahhe ellik kolme tunnistaja suus seisko.
 17. Agga kui temma neid ei kule, siis anna koggodussele täda. Agga kui temma koggodust ei kule, siis pea tedda kui Pagganaks ning Tölneriks.
 18. Töest minna ütlen teile, keik mis teie Ma pääl seote, peab ka Taiwas seotud ollema, ning mis teie Ma pääl päästate, peab ka Taiwas päästetud ollema.
 19. Taas ütlen minna teile: kui kaks ühhel Noul ommad Ma pääl, keigist Asjust, mis nemmad palluwad, peab neile sama, minno Jssast, ke taiwas on.
 20. Sest kus kaks ehk kolm minno Nimmel on ühte tulnud, sääl ollen minna nende keskil.
 21. Siis astus Petrus temma jure ning üttel: Jssand, mitto korda pean minna omma wennale, ke minno wasto heksib andeks andma? Ons seitsme korrast kül?
 22. Jesus üttel temma wasto: Ei mitte seitse korda, ärranis seitse kümmen kord seitse korda.
 23. Sepärrast on se Taiwane Rikkus ühhe kunninga sarnane, ke omma Sullastega tahtis Arwo piddada.
 24. Ning kui temma hakkas arwama, tulli üks temma ette, se olli temmale kümme tohhad leiskid wölgo.
 25. Agga et temmal ei olnud warra maksa, käsk Jssand müa tedda ning temma Naist ning temma lapsi, ning keig me temmal olli, ning maksa.
 26. Siis langis se sullane mahha, pallus tedda, ning üttel: Jssand, ota minnoga, ma tahhan sulle keig maksa.
 27. Siis olli Jssandal halle meel se sullast, laskis temma wallale, ning andis se wolla temmale ka järrele.
 28. Siis läks sesamma sullane wälja, ning leidis ühhe omma kasullasist, se olli temmale Sadda krossi wölgo, ning temma wottis temma kinni, kägistas tedda ning üttel: Maksa mulle, mis sa wölgo olled.
 29. Siis langis temma kasullane temma jalge ümber pallus tedda ning üttel: Ota minnoga, minna tahhan sulle keik maksda.
 30. Agga temma ei tahtnud mitte, ärranis läks, ning heitis temma wangi-Torni, kunni temma maksis me temma wölgo olli.
 31. Agga kui temma kasullased näggid, mis sündis, said nemmad wägga kurwaks, ning tullid ning räksid omma Jssandalle keig me sündinud olli.
 32. Siis kutsus temma Jssand tedda ennese ette, ning üttel temma wasto, sinna tigge sullane, keige sesinnase wölla ollen minna sulle järrelle annud, et sinna mind pallusid.
 33. Eks siis sinna peaksid ka armo heitma omma ka sullase päle, ninda ko minna ka sinno päle ollen Armo heitnud.
 34. Ning temma Jssand sai wihhaseks, ning andis temma ärra Piritsade kätte, kunni temma maksis keig mis temma temmale wölgo olli.
 35. Ninda ka minno Taiwanne Jssa teile teeb, kui teie igga üks ommast süddamest ei anna andeks omma wennale nende heksitussed.)

XIX. Pätük.

   Jesus selletab ärra neie wariseridelle se küssemisse Abbi Ello lahhotamissest. Armastab neid lapsi. Se Rikkas Noor mees, Kristusse järrele käiade Armo Palk.

 1. Ning se sündis, kui Jesus needsinnased könned sai löppetanud, läks temma Kalliläa Maast wälja, ning tulli Judäa Ma Rajia päle teist pole Jordanid.
 2. Ning paljo Rahwast käis temma Järrele, ning sääl teggi temma nemmad terweks.
 3. Siis astsid temma jure need wariseerid, kiusasid tedda ning üttlid temma wasto: ons öige, et üks Mees, olgo me Sü pärrast se tahhab, ommast Naisest ennast lahhotab.
 4. Agga temma kostis ning üttel nende wasto: Eks teie olle luggenud, et teie Algmissest (innimest) lonud, se on neid Mihhe ning Naise lonud.
 5. Ning ütles: Sepärrast peab innimenne omma Jssa ning Emma Mahha jätma, ning omma Naise külgi jäma, ning peawad need kaks üks lihha ollema.
 6. Siis ei olle nemmad nüüd mitte kaks, ärranis üks lihha: sepärrast me Jummal on ühte pannud, ei pea innimenne lahhotama.
 7. Nemmad ütlid temmale: Mispärrast on siis Moses käsknud Lahhotamisse Ramatud anda, ning ennast temmast lahhotadda?
 8. Temma ütles nende wasto: Moses on teile lubba annud teie süddame kangusse pärrast ommast Naisest lahhotadda, agga Algmissest ei olle se mitte olnud.
 9. Agga minna ütlen teile: Ke ennast ommast Naisest lahhotab muido ko Hora Ello pärrast, ning wötab teist, se rikkub Abbi-Ello, ning ke se lahhoteddo Naiseks wottab, se rikkub Abbi Ello.
 10. Siis ütlid temma jüngrid temma wasto:
 11. Sedda sanna ei arrenda igga mees piddada, ärranis need kellele antud on.
 12. Sest monningad ommad kölbmatta Abbi Ello tarwis, need ommad Emma Jhhust ninda sündinud, ning monningad ommad kummad innimestest kölbmatummaks tehtud ommad, ning monningad ommad kölbmattummad, kummad ennast issi kölbmatummaks teinud ommad Taiwa Rikkusse pärrast. Ke arrendab sedda piddada, se piddago.
 13. Siis kanneti Lapsed temma jure, et temma kääd nende päle piddi pannema, ning palluma: Agga need jüngrid keelsid neid kowwast ärra.
 14. Agga Jesus üttel: Laske need Lapsokessed minno jure tulla, ning ärge keelge neid mitte, sest nisugguste pärrast on se Taiwanne Rikkus.
 15. Ning panni need kääd nende päle, ning läks säält ärra.
 16. Ning waat! üks astus temma jure, ning üttel: Hä Oppetaja, mis hääd pean minna teggema, et minna iggawest Ello saan?
 17. Agga temma üttel temma wasto: Mispärrast kutsud sinna mind hääks? Üksigi ei olle hä, kui agga üks, Jummal: agga tahhad sinna Ello sisse minna, siis pead neid käsko.
 18. Siis üttel temma temma wasto: Missuggusid? agga Jesus wastas: Sinna ei pea mitte tapma; sinna ei pea Abbi-Ello ärrarikkuma; sinna ei pea mitte warrastama; sinna ei pea mitte üllekohto tunnistama.
 19. Auusta omma Jssa ning Emma: Ning, Sinna pead omma liggimest armastama ko issi ennast.
 20. Se Noor mees üttel temmale: Se keig ollen minna Lapsest sadik piddanud: Mis on mul weel wajia?
 21. Jesus üttel temma wasto: Tahhad sa täitlik olla, siis minne, ning mü ärra, mis sul on, ning anna se waistelle, siis on sull üks warra Taiwas ning tulle ning käi minno järrele.
 22. Kui se Noor mees sedda sanna kulis, läks temma kurwast temmast ärra; sest temmal olli paljo warra.
 23. Agga Jesus üttel omma jüngride wasto: Töest minna ütlen teile: üks Rikkas saab waiwalt Taiwa Rikko sisse.
 24. Ning taas ütlen minna teile: se on hölpsam et üks Kameel, läbbi Nöla-silma lähhäb, ko se et Rikkas Taiwa Rikko sisse tulleb.
 25. Kui temma jüngrid sedda kuulsid, ehmatassid nemmad wägga, ning ütlid: Kes woib siis önsaks saja?
 26. Agga Jesus watis nende päle, ning üttel nendelle: innimeste jures on se woimatta, agga Jummal woib keig Asjad tähha.
 27. Siis kostis Petrus, ning üttel temma wasto: waat! meie olleme keig mahha jättnud, ning olleme sinno järrele käinud, mis meie sest same?
 28. Agga Jesus üttel nende wasto: Töest minna ütlen teile, et teie kummad minno järrele käinud ommad, uest sündmisse sees Kus se innimesse Poig istub omma Auo järre pääl, teie ka peate istuma kahheteistkümne Järre pääl, ning sundima neid kaksteistkümmend Jsraeli Suggo.
 29. Ning ke mahha jättab kojiad, ehk wennad ellik öed, ehk Jssa ehk Emma, ehk Naist ellik Lapsed, ehk Pöllud, minno Nimmi pärrast, se peab sedda sadda korda jälle sama, ning iggawest Ello perrima.
 30. Agga paljo essimessi sawad wiimseks, ning wiimsed essimesseks.)

XX. Peätük.

   Töteggijad wina-Määs. Kristus kuulotab omma kannatust. Sebedeusse Pojgade Emma Rummal pallominne; Kahhe Söggedadde Palwe ning Abbi.

 1. Se Taiwa Rikkus on ühhe Perremihhe saarnane, ke hoomselt wälja läks töteggijid palgama, omma wina Mä sisse.
 2. Ning kui temma neile Töteggiale säädnud olli ühhe krossi Päwa Palgaks, läkkitas temma neid omma wina Mä sisse.
 3. Ning läks wälja kolmandel Tunnil ning näggi Teisi Turro pääl tühjalt seiswa.
 4. Ning üttel nende wasto: Minge teie ka se wina Ma sisse, ning me öige on, tahhan minna teile anda.
 5. Ning nemmad läksid. Taas läks temma wälja kuende ning ühheksama Tunnil, ning teggi selsammal kombel.
 6. Agga ühheteistkümne Tunnil läks temma wälja, ning leidis teisi tühjalt seismast, ning üttel nende wasto: mis teie siin keige (pitka piddusse) päwa tühjalt seisate.
 7. Nemmad ütlid temmale: meit ei olle üksigi palganud: Temma üttel nendele: Minge teie ka Wina Mä sisse, ning me öige on, peate teie sama.
 8. Ning kui Öhto sai üttel se wina Mä Jssand omma kafri wasto: kutso need Töteggiad ning anna neile Palka, ning hakka wiimsest essimesse sadik.
 9. Siis tullid need kummad ühheteistkümne tunnil ollid Palgatud, ning said igga üks omma krossi.
 10. Agga kui need essimessed tullid, mottlesid nemmad ennast ennamb sawa; ning nemmad said igga mees omma krossi.
 11. Ning kui nemmad selle said, nurrisewad nemmad Perrimihhe wasto.
 12. Ning ütlid: needsinnased wiimsed ommad agga ühhe Tunni Tööd tehnud, ning sinna olled neile nisuggusse Palka annud, kui meile, ke meie Päwa koorma ning Pallawad olleme kannatanud.
 13. Agga temma kostis ning üttel ühhele nende säas: Söbber, minna ei te sulle mitte üllekohhud, eks sinna olle minno ka üht krossi säädnud Päwa Palgaks?
 14. Wotta, mis sinno on, ning minne ärra; Agga minna tahhan sesinnase wiimselle anda kui sulle.
 15. Ehk eks minnul Meelewalda olle tähha, me minna tahhan minno ommaga? Ons sinno silm kurri, et minna helde ollen?
 16. Ninda sawad wiimsed essimesseks; ning essimessed wiimseks, sest paljo on kutsotud, agga pissud on ärrawallitsedud.)
 17. Jesus läks ülles Jerusalemma, ning wottis ennese jure neid kaksteistkümmend Jüngrid issipäine Te pääl, ning üttel nende wasto:
 18. Waat! Meie lähheme Jerusalemma, ning se innimesse Poig ülle anneta neile üllema Preestrille ning kirjatundjaile, ja nemmad sunniwad tedda surma.
 19. Ning andwad tedda Pagganadde kätte pilkada ning witsadega peksa, ning Risti päle pua, ning kolmandal Päwal touseb temma jälle ülles.
 20. Siis astus Jesusse jure Sebedeusse Laste Em̃a omma Pojjadega, langis temma ette mahha, ning pallus temmalt middagid.
 21. Ning Jesus üttel temma wasto: Mis sinna tahhad? Temma üttel temmalle: Lasse needsinnased minno kaks Poiga istuda sinno Rikkusses üht sinno parrambal, teist sinno pahhamal kääl.
 22. Agga Jesus kostis ning üttel: Teie ep tea mitte, mis teie pallute: Kas teie sedda karrikad woite jua, kumma minna pean joma? ning sel Ristmissel lasta ristitadda, mil mind ristitakse. Nemmad ütlesid temma wasto: meie woime.
 23. Ning temma üttel nendele: Minno karrika peate teie kül joma, ning sel Ristmissel, kummal mind ristitaks, peab teid ristitama; agga minno parramal ning pahhamal kääl istuda, ei sünni minnust mitte, ärranis (se saab) neile kummile se walmistud on minno Jssast.)
 24. Kui sedda need kümme kulid, said nem̃ad wihhaseks, neie kahhe wenna päle.
 25. Agga Jesus kutsus nemmad ennes jure ning üttel: Teie teate, et need ilmalikud würstid wallitsewad, ning neil üllemil on Melewald.
 26. Ei pea se ninda teie sääs ollema: Sest kui kegid teie sääst tahhab suureks saada, se olgo teie Tener.
 27. Ning ke se keige üllemb tahhab olla, se olgo teie sullane.
 28. Ninda ko se innimesse Poig ei olle tulnud, ennast laskma tenida, ärranis tenima, ning andma omma Ello Lunnastusseks monni eest.
 29. Ning kui temma Jeriko Linnast wälja läks, käis paljo Rahwast temma järrele.
 30. Ning waat! kaks pimmedad istus Te äres, ja kui nemmad kulid, et Jesus möda läks, kissendassid nemmad, ning üttlid: Jssand sinna Tawida poig, heida meie päle Armo.
 31. Agga se Rahwas ähwerdas neid, et nemmad piddid waid ollema: agga nemmad kissendassid weel ennamb, ning ütlid: Jssand, sinna Tawida Poig heida Armo meie päle!
 32. Agga Jesus seis ning kutsus neid, ning üttel, mis tahhate teie, et ma pean teile teggema?
 33. Nemmad ütlid temma wasto: Jssand, et meie silmad sago lahti awwatud.
 34. Ning Jesussel olli neist halle Meel, ning ligotas nende silmi, ning seddamaid näggid nende Silmad, ning nemmad käisid temma järrele.

XXI. Peätük.

   Jesusse sisse tulleminne Jerusalemma. Puhhastab Jummala kodda. Neab üht wiipuud. Küssitelleb neid körge Preestrid.

 1. Ning kui nemmad Jerusalemma liggi said Petwage pole, Ölli Mä jure, siis läkkitas Jesus kaks jüngrid, ning üttel nende wasto:
 2. Minge se Allewe sisse, kumb teie ees on, ning seddamaid leiate teie ühe Eesli ning warsa temma jures, päästke temma lahti, ning toge nemmad minno jure.
 3. Ning kui teile kegi middagid üttleb, siis üttelge sel Jssandal on neid tarwis; seddamaid lasseb temma neid ärra.
 4. Agga keig se sündis, et piddi täidetama me ütteldud on, läbbi Proweti ke ütleb:
 5. Ütlege Sioni Tüttrile: Waat! Sinno Kunningas tulleb sinno jure, hiljameleliste, ning soidab ühhe Eesli pääl, ning ühhe kormakandia (Eesli) warsa pääl.
 6. Agga need jüngrid läksid ning teggid, kui Jesus neile käsknud olli.
 7. Ning töid se Emma Eesli ning warsa ning pannid omma Rided nende päle, ning istutassid tedda nende päle.
 8. Agga paljo Rahwast laotas omma Rided Te päle, teised raiosid Pujest oksi, ning pillotassid Tele.
 9. Agga se Rahwas, kumb eel ning tagga käis, küssendas ning üttel: Osianna selle Tawida Pojjale; olgo kidetud, ke tulleb Jssanda Nimmel; Osianna Körge Taiwa sees.)
 10. Ning kui temma Jerusalemma sisse läks, tousis keig Lin ütteldes; kes on se?
 11. Agga se Rahwas ütles: Sesinnane on Jesus se Proweet Natsarettist Kalliläa Maalt.
 12. Ning Jesus läks Jummala kotta ning ajjas wälja keig Müjad ning Ostjad Jummala kojiast ning töukas neie Rahhawahhetajade lauad ümber ning Tui Müjade Järred.
 13. Ning üttel nende wasto: Kirjotud on : Minno kodda peab Palwe Kojjaks kutsotama, agga teie ollite sedda rööwli Hauguks tehnud.
 14. Ning temma jure tullid söggedad ning jallotummad Jummala kotta, ning temma teggi nem̃ad terweks.
 15. Agga kui need üllemad Preestrid ning kirjatundjad näggid need Jmmeteud, kummad tem̃a teggi, ning Lapsed Jummala kojjas küssendassid ning ütlid: Osianna selle Tawida Pojjale, said nemmad wihhaseks.
 16. Ning ütlid temma wasto: ka sa kuled, mis needsinnased ütlewad? Jesus üttel nende wasto: Ja eks teie eal olle luggenud? Neie Norede ning immewa Laste suust olled sinna kitust walmistanud.
 17. Ning temma jättis nemmad mahha, ning läks linnast wälja Petania pole, ning jäi sinna.
 18. Agga kui temma homikult jälle Linna läks issus temma.
 19. Ning temma ühhe wii Pu Te äres, ning läks selle jure, ning ei leidnud middagid temma päält, ko agga lähti üksi: Ning temma üttel temmale: Nüüd ärra kaswo ellades wilja sinno päle, ning warssi kuiwis se wii Pu ärra.
 20. Ning kui need jüngrid sedda näggid, immetellid nemmad, ning ütlid: Kuida on se wii Pu nipea ärra kuiwand?
 21. Agga Jesus kostis ning üttel nende wasto: Töest ma ütlen teile: Kui teil usko on, ning teie mitte kahhewahhel, siis ei te teie mitte ükspäines sedda Wii puga sündinud on, ärranis kui teie ütlete sesinnase Mä wasto: Tosta, ning kukko Merrese; siis sünnib se.
 22. Ning keig me teie Palwe sees pallute, kui teie ussute sate teie.
 23. Ning kui temma jummala kodda tulli, astasid temma jure, kui temma öppetas, need üllemad Preestrid ning wannamed Rahwa säast, ning ütlid: Missugguse Mele wallaga tead sa sedda? Ning kes on sulle se Mele walla annud?
 24. Agga Jesus kostis ning üttel nende wasto: Minna tahhan teilt ka üht Sanna küssida, kui teie mulle sedda ütlete, tahhan ma teile üttelda, kes mulle se Mele walla on annud, et minna sedda teen?
 25. Kust olli Johannese Ristminne? Taiwast woi innimestest? Siis mötlid nemmad enneses ning räksid issikeskis: ütleme meie, temma on Taiwast olnud, siis kostab temma, mispärrast ei usknud teie tedda siis mitte?
 26. Agga ütleme meie, temma on innimestest olnud, siis peame meie Rahwast kartma, sest nemmad piddid keig Johannest kui Proweti.
 27. Ning nemmad kostsid Jesusselle ning ütlid: Meie ei tea mitte. Siis üttel temma neile: Siis ei ütle minna teile ka mitte, missuggusest Melewallast minna sedda teen.
 28. Agga mis arwate teie? ühhel innimessel olli kaks Poiga, ning läks se essimesse jure, ning üttel: Mo Poig, minne ning te tenna Tööd, minno wina Mä sees.
 29. Agga temma kostis ning üttel: ei ma tahha mitte: Pärrast kahhatsis temma sedda ning läks.
 30. Ning temma läks teise jure ning üttel ka ninda sammoti: Agga temma kostis ning üttel: ja Jssand ning ei lähnud mitte.
 31. Kes on neist kahhest Jssa Tahtmist täitnud? Nemmad ütlid temma wasto: Se Essimenne. Jesus üttel nende wasto: Töest minna ütlen teile: Tölnerid ning Horad tullewad kül enne Taiwa Rikkusse sisse, ko teie.
 32. Sest johannes tulli teie jure öigusse ¤ öigusse Te pääl, ning teie ei usknud tedda mitte; agga need Tölnerid ning Horad uskusid tedda, ning ehk teie sedda kül näggite, ei parrandanud teie ennast kummatagi mitte, et teie sedda olleksite usknud.
 33. Kuulge üht teist Moistusse Sanna: Üks perremees olli ke istotas üht wina Mägge, ning teggi Ajja temma ümber, ning assotas temma sisse ühhe wina Marja Törre, ning ehhitas ühhe Torni ning andis se neie wina Mä Meeste kette, ning läks wöra Male.
 34. Kui nüüd se wina Aig tulli, läkkitas temma omma Sullased neie Wina Mä Meeste jure, et nemmad temma wilja piddid wasto wötma.
 35. Siis wötsid need wina Mä Mihhed temma Sullased kinni, monningussi peksid nemmad, monne tappid nemmad, monne wisksid nemmad kiwwidega.
 36. Taas läkkitas temma teised sullased, ennamb ko neid essimessi olli, ning nemmad teggid neile ninda sammote.
 37. Agga wiimselt läkkitas temma omma Pojja nende jure ning ütles: jo nemmad Häbbenewad minno Poiga.
 38. Agga kui need wina Mä Mihhed sedda Poiga nägid: ütlesid nemmad issikeskis: sesinnane on se Perrija, tulge tapkem temma ärra, ning wotgem temma Perrindusse ennesselle.
 39. Ning nemmad wotsid temma, ning lükkasid temma wina Määst wälja, ning tapsid temma.
 40. Kui nüüd se Wina Mä Jssand tulleb, mis teeb temma neile Wina Mä Meestelle?
 41. Nemmad ütlid temma wasto: Temma hukkab need kurjad kurjaste, ning annab se wina Mä teiste Wina Mä Meeste kette, kummad temmale öigel Ajjal se wilja kätte saatwad.
 42. Jesus üttel nende wasto: Eks teie olle eal kirja sees luggenud: Se kiwwi, kumma need kojja ehhitajad ommad ärraheitnud, se on Nurga kiwweks saanud. Jssandast on se sündinud, ning on üks imme meie Silmade ees.
 43. Sepärrast ütlen minna teile: Se Jummala Rikkus saab teilt ärrawöetud, ning ühhele Rahwale annetud, kumb temma wilja annab.
 44. Ning ke sesinnase kiwwe päle langeb, saab russuks peksetud, agga kelle päle temma langeb, selle lööb temma pihhuks.
 45. Ning kui need üllemad Preestrid ning wariseerid temma Moistusse sannad kulid, moistsid nemmad, et temma neist räkis.
 46. Ning nemmad püüdsid tedda kinni wotta, agga nemmad kartsid sedda Rahwast, sest nemmad piddasid tedda kui üht Proweti.

XXII. Peätük.

   Kunninglikko Pulmast. Kohto Rahhast. Saddutseride Hekksitussed. Suremast kässust Sädusses. Kes Kristus on.

 1. Ning Jesus kostis ning räkis neile taas Moistusse Sannade läbbi ning üttel.
 2. Se Taiwa Rikkus on ühhe Kunninga sarnanne, ke omma Pojjale Pulma teggi.
 3. Ning läkkitas omma Sullased wälja neid kutsuma pulma kutsotud, ning nemmad ei tahtnud mitte tulla.
 4. Taas läkkitas temma teised sullased wälja, ning üttel: ütlege neile kutsotuile: waat! Minno Sömaaija ollen minna walmistanud, minno Härjad ning Sötoweiksed ommad tappetud, ning keig walmistud, tulge Pulma.
 5. Agga nemmad es holind sest, ning läksid üks omma Pöllule, teine omma kauba jure.
 6. Agga teisid wottiwad temma Sullased kinni, naarid ning tappid neid.
 7. Kui kunningas sedda kuulis, Sai temma wihhaseks, ning läkkitas omma Söa wä wälja, ning hukkas needsinnased Rööwlid ärra, ning süttitas nende linna pollema:
 8. Siis üttel temma omma Sullasede wasto: Need pulmad ommad kül walmistaddud, agga need kutsotud ei olnud mitte se wäärt.
 9. Sepärrast minge Te lahmidde päle, ning kutsuge Pulma kedda teie leiate.
 10. Ning need sullased läksid wälja Teie päle, ning koggusid koggo, ni mittu kui nemmad leidsid, kurjad ning hääd, ning need lauad said keig täis wörid.
 11. Agga kui kunningas sisse läks wörid katsma, näggi temma sääl, ühhe innimesse ke Pulma Ridele ei olnud ehhitud.
 12. Ning temma üttel temma wasto: Söbber kuida olled sinna seie sisse tulnud, ning Sinnul ei olle Pulma Riet: Agga temma ei lausnud Sannakest.
 13. Siis üttel se kunningas omma Sullaste wasto: Siddoge temma kääd ning Jallad, wotge temma, ning heitge Pimmedusse sisse me wäljas on, sääl peab ollema ulluminne ning Hambakärriseminne.
 14. Sest paljo on kutsotud, agga püssud ärra walliteddud.)
 15. Siis läksid need wariserid ühte ning piddasid Noud, kuida nemmad tedda temma Sannast piddid kinni saama.
 16. Ning läkkitassid temma jure ommad jüngrid, ning Herodesse Rahwast ka ning ütlid: Öppetajja, meie teame, et sinna tössine olled, ning öppetad Jummala Teed Töe sees, ning ei holi ühhegist, sest sinna ei panne ühhegi suurust tähhele.
 17. Sepärrast ütle meile: mis sinna arwad? Ons se öige, et meie kohto Rahha kaisrille maksame ehk mitte?
 18. Agga kui Jesus nende kawwalust moistis üttel temma: Teie Pilkjad: mis teie mind kiusate? Naitge mulle sedda kohto Rahha.
 19. Ning nemmad annid temma kätte ühhe krossi:
 20. Ning temma üttel nende wasto: Kennes kujjo ning kirri se on?
 21. Nemmad ütlid temma wasto: Käisri. Siis üttel temma nende wasto: Sepärrast andge käisrille me käisri kohhus, ning Jummalalle me Jummala kohhus on.
 22. Kui nemmad sedda kulid, immetellild nemmad, jätsid temma mahha, ning läksid ärra.)
 23. Selsammal Päwal astsid temma jure need Saddutserid, kummad ütlewad, et üllestousmist ei olle, ning küssisid temmalt ning ütlid:
 24. Öppetajja: Moses on üttelnud; kui kegi surreb, ja temmal ei olle Lapsi, siis peab temma Naise jälle wotma, ning omma wennale Semet ärratama.
 25. Agga meie jures on seitse wenda olnud. Se essimenne wottis Naise ning surri, ning et temmal semet ei olnud, jättis temma omma Naise omma wennale.
 26. Ninda sammote se teine ningse kolmas seitsme sadik.
 27. Wimselt keikide järrele, surri ka se Naine.
 28. Agga üllestousmisses, kennepärralt peab se Naine ollema, neie saitseme säast, temma on neil keigil olnud.
 29. Agga Jesus kostis, ning ütles nende wasto: Teie häksite, ning ei moista sedda kirja mitte, egga Jummala wägge.
 30. Sest üllestousmisses ei wotta nemmad mitte Naisi, egga lähhä Mihhele, ärranis nemmad ommad, kui Jummala Englid Taiwas.
 31. Agga eks teie olle neie surnude üllestousmissest luggenud, me teile Jummalast ütteldud on, ke ütleb:
 32. Minna ollen Abrahami Jummal, ning Jsaaki Jummal, ning Jakobi Jummal: ei olle Jummal, surnude Jummal, ärranis ellawade.
 33. Ning kui se Rahwas sedda kulis, immetellid nemmad temma öppetust.
 34. Agga kui need wariserid kuulid, et temma neie Saddutseride suud kinni pannud olli, tullid nemmad sepäle kokko.
 35. Ning üks nende Säast küssis tedda ning üttel: Öppetaja: kumbs on se suuremb käsk Sädusse sees?
 36. Agga Jesus üttel temma wasto: Sinna pead armastama Jummala sinno Jssandad, keigest sinno süddamest, keigest sinno Hingest, ning keigest sinno Melest.
 38. Se on se üllemb ning suremb käsk.
 39. Agga se teine on temma Sarnanne: Sinna peab omma liggimest armastama kui issi ennast.
 40. Neis kahhes kässus on keik sädus ning Prowetid.
 41. Agga kui need wariserid ühhes kous ollid, küssis neilt Jesus ning üttel:
 42. Mis mötlete teie Kristussest? Kennes poig temma on? Nemmad ütlid Tawida.
 43. Temma üttel nende wasto: Kuida Tawid tedda waimus Jssandaks kutsub? ütteldes
 44. Jssand on üttelnud minno Jssandalle: Jsto minno parrammalle käle, kunni minna sinno wainlassed pannen sinno jallade alla.
 45. Kui nüüd Tawid tedda Jssandaks kutsub, kui on temma siis temma Poig?
 46. Ning ükski ei woinud temmale üht sanna wastata, egga tohtind sest Päwa sadik ennamb tedda küssida.)

XXIII. Peätük.

   Neie wariseride wäljaspiddine Sädleminne, kahheksasuggune Hädda me Kristus neile kulotab: Jerusalemma Hukkatus, ning ähwerdud Nuhtlust.

 1. Siis räkis Jesus se Rahwa ning omma jüngride wasto:
 2. Ning üttel: Mosesse järre pääl istwad need kirjatundjad ning wariserid.
 3. Sepärrast keig mis nemmad ütlewad, et teie piddama peate, sedda piddage ning tehke: agga nende Teude järrele ei pea teie mitte teggema, sest nemmad ütlewad kül, agga nemmad ei te sedda mitte.
 4. Sest nemmad seowad rasked ning liakanged koormad, ning pannewad need innimeste Öllade päle.
 5. Agga keig ommad Teud tewad nemmad, et neid innimessist peab nähtama; Nemmad tewad laiaks omma Mällestusse Ramatud, ning omma Ride pallistussed tewad nemmad sureks.
 6. Nemmad armastawad üllemad Paika wöras Peul, ning essimesse Pinki koggoduste sees.
 7. Nemmad tahtwad hä Melel Turro pääl terretud, ning neist innimessist Rabbi, Rabbi, kutsotud sada.
 8. Agga teie ei pea ennast mitte Rabbiks laskma kutsuda: sest üks on teie öppetajja Kristus, agga teie ollete keig wennaksed.
 9. Ning teie ei pea keddagid Ma pääl Jssaks kutsma, sest üks on teie Jssa, ke Taiwas on.
 10. Ning teie ei pea ennast mitte öppetajjaks laskma kutsuda; sest üks on teie Öppetajja Kristus.
 11. Se keige suuremb teie säas peab teie Sullane ollema.
 12. Sest ke Jssi ennast üllandab, se saab allandeddud, ning ke ennast issi allandab, se peab sama üllendeddud.
 13. Hädda ning waiw teile kirjatundjile ning wariserile! Teie Pilkja, ke teie Taiwa Rikkust kinni pannete innimeste eest, Sest teie ei tulle isse sisse, egga lasse neid, kummad tahtwad sisse minna, sisse tulla.
 14. Hädda teile kirjatundjile ning wariserile! Teie Pilkjad, et teie ärrasöte neie Lässede Honed, ning kiitlete pitka Palwed. Sepärrast peate teie suremad Hukkatust sama.
 15. Hedda teile! kirjatundjad ning wariserid, teie Pilkjad, et teie Merre ning Maad läbbi käite, üht judaliste ussule pöörda, ning kui temma ninda sanud on, tete teie temmast ühe pörgo Lapse, kakskord ennamb kui teie ollete.
 16. Hedda teile! Söggedad Juhhatajiad, ke teie ütlete: Ke Jummala kodda wannub, se ei olle middagid, agga ke Jummala kojja kulda wannub, sel on süüd.
 17. Teie Rummalad ning Söggedad, mis on suremb, se kuld, ehk Jummala kodda, ke sedda kulda pühhitseb?
 18. Ke Altari wannub, se ei olle middagid; agga ke ohwri wannub, kumb selle pääl on, sel on süüd.
 19. Teie Rummalad ning Söggedad; mis on suremb se ohwer, ehk se Altar, kumb se ohwri pühhitseb.
 20. Ke Altari wannub, se wannub sedda samma ning keige sedda; mis se pääl on.
 21. Ning ke Jummala kodda wannub, se wannub seddasamma, ning sedda, ke selles ellab.
 22. Ning ke Taiwast wannub, se wannub Jummala Järge, ning sedda ke se pääl istub.
 23. Hedda teile! kirjatundjad ning wariserid, teie Pilkjad, ke teie Mündist, Tillist ning Köömlist kümnest annate, ning me keige raskemb on sädusses, kohto, Armo ning usko jättate teie mahha: sedda piddi tähtama, ning neid mitte jäetama.
 24. Teie Söggedad Säse kurnajad, ning Kameli neeljad.
 25. Hedda teile kirjatundjad ning wariserid, teie pilkjad et teie need karrikad ning waagnad wäljaspiddi puhtaks peate, agga seestpiddi ommad nemmad täis Risomist ning ligasömist.
 26. Sögge wariseer, puhhasta essiti seestpiddi se karrika ning waagna, et ka nende wäljaspiddine pool puhtaks sago.
 27. Hedda teile! kirjatundjad ning wariserid, teie ollete neie walgeks tehtud haudade sarnased, kummad wäljast piddi kaunist naitwad, agga sest piddi ommad nemmad täis Surnoluid ning keige Roja.
 28. Ninda ka teie; wäljast piddi näide teie waat ollewa; agga seest piddi ollete teie kawwalust ning kurja teggo tais.
 29. Hädda teile! kirjatundjad ning wariserid, teie Pilkjad, ke teie need Prowetide Hauad ülles ehhitadde, ning neie oigede Hauad illusaks tete;
 30. Ning ütlete: Olleksime meie omma wannamadde Ajial olnud, siis ei olleks meie nende seltsimihhed mitte olnud, kui nemmad neie Prowetide werd ärrawallasid.
 31. Sepärrast annate teie ennesest Tunnistust, et teie neie Prowetidde Tapjade Lapsed ollete.
 32. Täitke teie ka omma wannamade Möto.
 33. Teie Mao ning Nastigo Suggu!: kuida woite teie Pörgo Hukkatusse eest ärrapöggeneda.
 34. Sepärrast, waat! minna läkkitan teie jure Prowetid ning Targad ning Kirjatundjad, ning neidsammo tappate teie monningad, peksate teie kolide sees, ning kiusate neid, ühhest linnast teise.
 35. Et teie päle tulgo keig se wagga werri, mis ärrawalletud on Ma pääl, wagga Abeli werrest Sakkariasse Parakia Pojia werre sadik, kedda teie ollete tapnud jummala kojia ning Altari wahhel.
 36. Töest minna ütlen teile, se keik tulleb sesinnasse sou päle.
 37. Jerusalem, Jerusalem, ke sinna tappad Prowetid, ning kiwwidega surnuks wiskad neid, kummad sinno jure läkkitud ommad: kui mitto korda ollen minna sinno Lapsi tahtnud koggoda, kuida üks kanna omma Pojiad koggub Tiwaste alla, ning teie ei olle mitte tahtnud.
 38. Waat! Teie kodda peab tühjaks jäetama.
 39. Sest minna üttlen teile: Teie ei sa mind sest Ajjast mitte nähha, kunni teie ütlete: kidetud olgo, ke tulleb Jssanda Nimmel.)

XXIV. Peätük.

   Jesus kulotab Jerusalemmi Linna ning se Jummala Kojja Hukkaminnemist. Se Jlma löppetussest, ning missuggused Tähhed enne peawad ollema. Üks Manitsus walwamisse pärrast.

 1. Ning Jesus läks Jummala kojjast wälja, ning temma jüngrid astsid temma jure, temmale se Jummala kojja Ehhitamist näitma.
 2. Agga Jesus üttel nende wasto: Eks teie keig nä? Töest minna ütlen teile, seie ei jä kiwwi kiwwi päle, mis ei mitte laiale kista.
 3. Ning kui temma Ölli Mä pääl istus, astsid temma jüngrid issipäine ning ütlid: Ütle meile, mil Ajjal peab se sündima, ning mis peab sinno Tullemisse ning Ajja Löppetusse Täht ollema?
 4. Agga Jesus kostis ning üttel nende wasto: Katsge et ep kegi teid heksitusse sisse sada.
 5. Sest minno Nimmi pääle tullewad paljo, ning ütlewad: Minna ollen Kristus, ning saatwad paljo Heksitusse sisse.
 6. Kül teie kulete Södda ning Söa häält; Katsge ärge ehmatagge mitte: se peab enne keig sündima; Agga se Ots ei olle weel mitte.
 7. Sest üks Rahwas touseb teise wasto ning üks kunninga Riik, kunninga Rigi wasto, ning katko többe ning kallist Aiga ja Ma Wärrisemist on mitmas Paigas.
 8. Agga se keig on se Algminne.
 9. Siis andwad nemmad teid ärra willitsusse sisse, ning tappawad teid, ning teid wihhatakse keige Rahwast minno Nimme pärrast.
 10. Ning siis sawad paljo pahhndeddud ning andwad teine teist ärra, ning wihhawad teine teist.
 11. Ning paljo walski Prowetid touswad ülles, ning Saatwad paljo Heksitusse sisse.
 12. Ning et se üllekohhus liale lähhäb, saab se Arm külmaks.
 13. Agga ke kindlaks jääb otsani, se peab önsaks saama.
 14. Ning sedda Armo Öppetust sest Rikkussest peab kulotaddama keige ilma Ma sees, Tunnistusseks keige Rahwale; ning siis tulleb se Ots.
 15. Sepärrast kui teie sedda kaotamisse Hirmo näte, kummast ütteldud on Proweti Danieli läbbi, et temma seisab Pühha Assemel; ke sedda loeb, se pango tähhele.
 16. Siis pöggeneggo Mäggede päle, ke Juda Mal on.
 17. Ning ke kattuse pääl on, se ärratulgo mitte mahha middagid toma ommast kojiast.
 18. Ning ke wälja pääl on, se ei pöörgo mitte ümber omma Riddid toma.
 19. Agga hedda neile raske jalksille ning immetajadelle sel Ajjal!
 20. Agga palluge, et teie Pöggeminne ei sünni Talwel, ehk pühha Päwal.
 21. Sest siis on suur willitsus, kui enne mitte ei olle olnud ilma Algmissest seie sadik, ja kuida ka ei pea~ mitte ollema.
 22. Ning kui needsinnased Päwad ei saaks lühhendeddud, siis ei saaks üksigi Jnnimenne üllespeetud, agga neie ärrawallitseddudde pärrast peab neid lühhendaddama.
 23. Kui siis kegid teie wasto ütleb: waat! Siin on Kristus ehk Sääl, siis ei pea teie sedda mitte uskma.
 24. Sest walskid Kristussed ning walskid prowetid tousewad ülles, ning tewad suured Tähhed ning immeteud, et ka need ärra wallitsedud (kui se woiks sündida) saaksid häksitusse sisse.
 25. Waat! minna ollen teile se eel ütlenud.
 26. Sepärrast kui nemmad teile ütlewad: waat temma on körwes, siis ärge uskuge mitte.
 27. Sest kui wälk touseb Homikust ning paistab Öhto pole, ninda peab ka ollema innimesse Pojja Tulleminne.
 28. Agga kussa üks Raibe on, sinna kogguwad kotkad.)
 29. Agga warsi se willitsusse Ajja järrele saab pääwlik Pimmedaks, ning ku ei anna omma walged mitte, n. need Taiwa Tähhed langewad mahha, ning Taiwa wääd ligotawad ennast.
 30. Ning siis peab se innimesse Pojja Tähte Taiwas nähtama, ning siis peawad keig soud Ma pääl ulguma, n. peawad näggema sedda innimesse Poiga tullewa Taiwa Pilwede sees, suure wä n. auoga.
 31. Ning temma läkkitab omma Englid sure Passuna Hälega, n. nemmad peawad kogguma temma ärrawallitsetud neist nelja Tulest ühhest Taiwa otsast, teise.
 32. Wii puust öppege üht Moistusse sanna, kui temma oksad werrele lähhäwad, ning lähteajawad, siis moistate teie, et suwwi lähhedel on.
 33. Ninda ka, kui teie sedda keig näte, siis täädke, et se liggi ukse ees on.
 34. Töest minna ütlen teile: sesinnane suggo ei kao mitte ärra, kunni se keig sünnib.
 35. Taiwas n. Ma lähhäb hukka, agga minno sannad, ei lähä mitte hukka.
 36. Agga sedda Päwa ning Tundi ei tea üksigi, ei ga need Englid Taiwas, ärranis ükspäines minno Jssa.
 37. Agga ninda, kui Noa Ajjal olli, ninda peab ka se innimesse Poja Tulleminne ollema.
 38. Sest kuida nemmad ollid neil Päwil enne we uppotust: nemmad söid, nemmad jöid, nemmad kossisid, n. lasksid ennast kossida, se Päwa astik, kui Noa kirsto sisse läks.
 39. Ning nemmad ei pannud tedda mikski, kunni se we uppotus tulli, ning wottis nemmad keig ärra: ninda peab ka ollema, se innimesse poja tulleminne.
 40. Siis on kaks wäljal: üks woetakse wasto, se teine jäetakse mahha.
 41. Kaks wottwad jahwatama ühhe wäske päle, teiene woetakse wasto, teine jäetakse mahha.
 42. Sepärrast walwage, sest teie ei tea mitte mil ajal teie Jssand tulleb.
 43. Agga sedda täädge, kui üks perre mees teäks kummal Ö Ajjal se warras peaks tullema, siis walwaks temma, ning ei lasseks omma kojja sisse mitte murda.
 44. Sepärrast olge teie ka walmis: sest se innimesse Poig tulleb ühhel Tunnil, kummal teie ei möttle.
 45. Agga kes on nüüd üks tru ning tark sullane, kumma se Jssand säädnud on omma Perre päle, et temma neil öigel Ajial Roga annab?
 46. Önnis on sesamma sullane, kui temma Jssand tulleb, ning leiab tedda ninda teggemast.
 47. Töest minna ütlen teile, temma panneb tedda keige omma wilja päle.
 48. Agga kui se teine kurri Sullane omma Süddames ütleb: Minno Jssand wiwib tullemast.
 49. Ning hakkab peksma omma kasullasid, sööb ning joob neie jobnudega.
 50. Siis tulleb sellesamma Sullase Jssand sel Päwal, kui temma tedda ei mitte ota, ning sel tunnil, kummal temma ei tea.
 51. Ning löhhastab temma katki, ning annab temmale Palga Pilkjadega: sääl peab ollema ulgminne ning Hamba kärriseminne.

XXV. Peätük.

   Wiis tarka ning wiis Rummalad Naitsid. Kätteusstud laiwiskid. Kohtopiddamissest wiimsel Päwal.

 1. Siis on se Taiwane Rikkus kümne Naitsi sarnane, kummad ommad Lampid wotsid, ning läksid wälja Peigmihhe wasto.
 2. Agga wiis nende säast olli tarka, ning wiis olli Rummalad.
 3. Need rummalad wottid omma Lampid, agga nemmad ei wottnud mitte Ölli ennesega.
 4. Agga need targad wotsid Ölli omma Astjade sisse ühtleise omma Lampidega.
 5. Kui nüüd se Paigmees wiwis, said nemmad keig unniseks, ning jaid maggama.
 6. Agga käsk Ösel tehti üks hääl: waat! Peigmees tulleb, minge wälja temma wasto.
 7. Siis tousid keig need sammad Neitsidad, ning ehhitassid omma Lampid.
 8. Agga need rummalad ütlid Targade wasto andke meile teie Öllist, sest meie Lampid kustowad ärra.
 9. Siis kostsid need Targad ning ütlid: ei ninda, et ep teilt ja meilt ka pudo: waide minge kaupmeeste jure, ning ostke issienneselle.
 10. Ning kui nemmad läksid ostma, siis tulli se Peigmees, ning kummad walmid ollid, läksid temmaga Pulma, ning se uks pandi lukko.
 11. Wiimselt tullid ka need teised Neitsidad, ning ütlid: Jssand, awwa meile lahti.
 12. Agga temma kostis ning üttel: Töest minna ütlen teile, minna ei tunne teid mitte.
 13. Sepärrast walwage: Sest teie ei tea mitte Päwa, egga Tundi, kummal Jnnimesse Poig tulleb.
 14. Sest ninda ko üks innimenne, ke wöra Male läks, omma Sullased kutsus, ning andis omma wilja ning warra nende kätte.
 15. Ning ühhele andis temma wiis Leiwiskid, teisele kaks, kolmandalle ühhe, iggamihhele temma Joudo möda, ning läks warsi wälja.
 16. Siis läks se, ke wiis Leiwiskid olli sanud, ning kauplis nendega, ning sai teist wiis Leiwiskid kaswo.
 17. Ninda Sammote ka, ke kaks Laiwiskid sanud olli sai teist kaks Leiwiskid
 18. Agga ke ühhe sanud olli, läks ning kaiwis Ma sisse, ning paitis ärra omma Jssanda Rahha.
 19. Pitka Ajja pärrast tulli neie Sullaste Jssand, ning piddi Arwo nendega.
 20. Siis tulli ette ke wiis leiwiskid sanud olli, ning panni weel teist wiis Leiwiski korwa, ning üttel: Jssand sinna olled mulle wiis Leiwiskid kätte annud; waat! Minna ollen nendega teist wiis kaswo sanud.
 21. Siis ütles Jssand temma wasto: Öige, sinna hä ning tru sullane, sinna olled nattokesse ülle tru olnud, minna tahhan sind ülle paljo panna, minne sinno Jssanda Römo sisse.
 22. Siis tulli ka ette ke kaks Leiwiskid sanud olli, ning üttel: Jssand, sinna olled mulle kaks Leiwiskid kätte annud, waat! minna ollen nendega teist kaks kaswo sanud.
 23. Temma Jssand üttel temma wasto: Öige, sinna hä ning tru sullane: Sinna ollet nattokesse ülle tru olnud, minna tahhan sind ülle paljo panna, minne sinno Jssanda Römo sisse.
 24. Siis tulli ka ette, ke ühhe Leiwiski sanud olli, ning ütles: Jssand, minna täädsin, et sinna üks kowwa Mees olled, sinna leikad kuhho sinna ei olle külwanud, ning koggud, kuhho sinna mitte olle wälja wisknud.
 25. Ning minna kartsin, läksin ning peitsin sinno Leiwiski Ma sisse! siin on so omma.
 26. Agga temma Jssand kostis ning üttel temma wasto: Sinna kurri ning Laisk sullane; kui sa täädsid, et minna leikan, kuhho minna ei olle külwnud, ning koggun, kuhho minna ei olle wälja wisknud;
 27. Siis piddid sinna minno Rahha Rahha wahhetajille andma, ning kui minna olleksin tulnud, siis olleksin minna minno omma kaswoga kätte sanud.
 28. Sepärrast wotke se temma kääst, ning andke sellele, kel kümme Leiwiskid on.
 29. (Sest igga ühhele, kel on, sellele peab annetama, ning temmal peab kül ollema, agga kennel ei olle, selt peab ka se, me temmal on, ärrawoetama)
 30. Ning se kölbmatta sullase heitke wälja Pimmedusse sisse, sääl peab ollema Ulgminne ning Hamba kärriseminne:)
 31. Agga kui se innimesse Poig tulleb omma sure Auo sees, ning keig pühhad Englid temmaga, siis istub temma omma Auo Järre pääl.
 32. Ning siis peab keige Rahwast temma ette kootama, ning temma lahhutab neid ühhest ärra, kui karjane lambad ärralahhotab sikkudest.
 33. Ning assutab need Lambad omma parrama käle.
 34. Siis ütleb kunningas neile omma parramal kääl: Tulge tenna teie minno Jssa önnisteddud, perrige sedda Rikkust, mis teile on walmistud ilma Algmissest.
 35. Sest mul on Nälg olnud, ning teie ollete mind söötnud, mul on janno olnud, ning teie ollete mind jootnud, minna ollen wöras olnud, ning teie ollite mulle Ömajia annud.
 36. Minna ollen allasti olnud ning teie ollete mind katnud, minna ollen haige olnud, ning teie ollete olnud mind katsmas, minna ollen Wangis olnud, ning teie ollete minno jure tulnud.
 37. Siis kostwad temmale need öiged ning ütlewad: Jssand, mil Ajial meie sind olleme näljal nähnud, ning olleme sind söötnud, ehk jannotawa ning olleme sind jotnud?
 38. Mil Ajial olleme meie sind wöralt nähnud, ning olleme Ömajia annud? ehk allasti, ning olleme sind katnud?
 39. Mil Ajjal meie sind olleme haigelt nähnud, ehk wangis, ning olleme sinno jure tulnud.
 40. Ning se kunningas kostab ning ütleb nende wasto: Töest minna ütlen teile, me teie ollete tehnud ühhele neiesinnaste minno wähhemadde wennade säast, sedda ollete teie mulle tehnud.
 41. Siis ütleb temma ka neile pahhamal kääl: Minge ärra minnust, teie ärraneetud iggawesse Tulle sisse, me walmistud on kurratille ning temma Englidelle.
 42. Sest mul on Nälg olnud, ning teie ei olle mulle Süa annud; mul on janno olnud, ning teie ei olle mind jootnud.
 43. Minna ollen wöras olnud, ning teie ei olle mulle mitte Ömajia annud: minna ollen allasti olnud, ning teie ei olle mind katnud, minna ollen haige ja wang olnud, ning teie ei olle mind katsnud.
 44. Siis wastawad nemmad ka temmale, ütteldes: Jssand, mil Ajial olleme meie sind näljal nähnud, ehk jannotawa, ehk wöralt, ehk allasti, ehk haigelt, ehk wangis ning ei olle sind mitte teninud?
 45. Siis kostab temma neile ning ütleb: Töest minna ütlen teile, me teie eal ei olle tehnud ühhele neie sinnaste wähhemade säast, sedda ei olle teie ka mulle mitte teinud.
 46. Ning nemmad peawad iggawesse wallo sisse minnema, agga öiged iggawesse Ello sisse.

XXVI. Peätük.

   Jesus kulutab omma Kannatust. Woieti Petanias. Judas saab temma ärraandjaks. Sööb sedda Pasja Lambast. Säab Öhtosömenaiga. Kulutab omma jüngridelle nende ärra tagganamist. Pallub sures Häddas. Woetakse kinni, ning wiakse kohto ette.

 1. Ning se sündis, kui Jesus keig needsinnased könned löppetanud olli, üttel temma omma jüngride wasto:
 2. Teie teate, et kahhe Päwa pärrast, Pasja Pühha saab, ning se innimesse Poig saab ärraannetud Risti päle pua.
 3. Siis koggusid ennast need kirjatundjad ning üllemad Preestrid, ning wannamad sest Rahwast, se üllema Preestri Toa sisse, ke kutsotakse Kaiwas.
 4. Ning piddasid Noud, kuida nemmad Jesust kawwalussega kinni piddid wotma ning tapma.
 5. Agga nemmad üttlid: ei mitte Pühhade Aigus, et ei Mässamist Rahwa säas sünni.
 6. Kui nüüd Jesus Petanias olli Simon Piddalitöbbise kojias.
 7. Tulli temma jure üks Naine, selle olli üks klaas kallist Salwi, ning wallas se temma Pähha, kui temma laual istus.
 8. Kui temma jüngrid sedda näggid, said nem̃ad wihhaseks, ning ütlid: Kuhho on sedda kullotamist tarwis!
 9. Sesinnane Salw olleks kölband kalliste müa, ning waistelle jaggada.
 10. Kui Jesus sedda moistis, üttel temma nende wasto: Mis waiwate teie sedda naist? Temma on üht hääd Teggo mulle tehnud.
 11. Sest waised ommad ikka teie jures, agga minna ei olle mitte ikka teie jures.
 12. Et temma se salwi minno Jhho päle on wallanud, on temma tehnud minno mattusseks.
 13. Töest minna ütlen teile: kus eal sedda Armo Öppetust kulutakse keige ilma Ma sees, sääl peab ka ütteldama temma Mällestusseks, me temma tehnud.
 14. Siis läks üks neist kahheteistkümnest, ke kutsoti Judas Jsakriot neie üllemade Preestride jure ning üttel:
 15. Mis tahhate teie mul anda? minna tahhan tedda teie kätte sata.
 16. Ning nemmad pakkusid temmale kolmkümmend Höbbe tükki, ning sest tunnist noudis temma tedda ärraanda.
 17. Agga sel essimessel Happematta Leiwa Päwal tullid need jüngrid Jesusse jure, ning ütlid temma wasto: kus tahhad sinna, et meie sulle walmistame sedda Pasja Lammast süa?
 18. Temma üttel Linna ühhe jure, ning üttelge temma wasto: Se öppetajja ütleb: Minno Aig on liggi, minna tahhan sinno jures sedda Pasja Lammast süa omma jüngridega.
 19. Ning need jüngrid läksid, kui Jesus neile käsknud olli, ning walmistassid sedda Pasja Lammast.
 20. Ning Öhtul istus temma Lauale neie kahheteistkümnega.
 21. Ning kui nemmad söid, üttel temma: Töest minna ütlen teile: üks teist annab mind ärra.
 22. Ning nemmad said wägga kurwaks, ning igga üks nendest hakkas ütlema temma wasto: Jssand ollen minna sesamma?
 23. Agga temma kostis ning üttel: ke minnoga om̃a kät wagna pistab, sesamma annab mind ärra.
 24. Se innimesse Poig lähhäb kül sinna, kui temmast kirjotud on: Agga hädda selle innimesselle, ke läbbi se innimesse Poig ärra saab annetud; se olleks temmale hä, et sesamma innimenne ei olleks sündinud.
 25. Siis kostis Judas, ke tedda ärra andis, ning üttel: Ollen minna sesamma Rabbi, temma üttel temma wasto; sinna üttled.
 26. Agga kui nemmad said ¤ sönud, wottis Jesus Leiwa, tännas ning murdis, ning andis neie jüngridelle, ning ütles: Wotke, söge seon minno Jhho.
 27. Ning temma wottis se karriga, ning tännas, andis neile se, ning ütlis:
 28. Joge keik siit seest, sest se on minno werri, se Ue Testamenti (werri) me paljode eest ärrawallatakse, Pattude andeks andmisseks.
 29. Agga minna ütlen teile: minna ei jo mitte sest Ajiast selle wina Pu wilja ennamb se Päwa sadik, kui minna sedda joon teiega uest minno Jssa Rikkus.
 30. Ning kui nemmad sedda kitusse Laulo ollid laulnud, läksid nemmad wälja Ölli Mä päle.
 31. Siis üttel Jesus nende wasto: Selsinnasel ösel pahhandate teie keik minnust: sest kirjotud on: Minna löön sedda karjast, ning need karja Lambad saawad laiale pillotud.
 32. Agga kui minna saan üllestousnud, tahhan minna teie eel minna Kaliläa Male.
 33. Agga Petrus kostis ning üttel temma wasto: kui nemmad ka keig sinnust pahhandaksid, siis ei tahha minna siiski sinnust pahhanda.
 34. Jesus ütles temma wasto: Töest minna ütlen sulle: sesinnasel Ösel, ennego se kuk laulab, salgad sinna mind kolm korda ärra.
 35. Petrus ütles temma wasto: ehk ma peaksen sinnoga surrema, siis ei tahha minna sind mitte ärrasalgada; selsammal kombel ütlid ka keig jüngrid.
 36. Siis tulli Jesus nendega ühhe Moisa jure, se kutsotakse Getsemanne, ning ütlis omma jüngride wasto: Jstke seie, kunni minna sinna lähhän ning pallun.
 37. Ning wottis ennese jure Petrusse ning need kaks Sebedeusse Poiga, ning hakkas kurbastama ning wabbisema.
 38. Siis üttel Jesus nende wasto: Minno hing on kurb surmani, jäge seie ning walwage minnoga.
 39. Ning läks nattokesse emalle, langis mahha omma silmile, ning pallus ning üttel: Minno Jssa, kui se woib olla, siis mingo sesinnane karrikas minnust ärra, agga mitte ninda, kui minna, ärranis kui sinna tahhad.
 40. Ning temma tulli omma jüngride jure, ning leidis need maggamast, ning ütlis Petrusse wasto: Eks teie siis ühte tundi minnoga woi walwada?
 41. Walwage ning palluge, et ep teie mitte kjusatusse sisse lange, se waim on walmis, agga se lihha on nödder.
 42. Teist korda läks temma ta, pallus ning üttel: Minno Jssa, kui se mitte ei woi olla, et sesinnane karikas minnust möda lähhäb, kui ei minna tedda jo, siis sündgo sinno Tahtminne.
 43. Ning temma tulli ning leidis neid taas maggamast, sest nende silmad ollid rasked (unnest).
 44. Ning temma jättis nemmad, ning läks ta sinna, ning pallus kolmad korda, üttel needsammad sannad.
 45. Siis tulli temma omma Jüngride jure, ning ütles nendele: Maggage weel ning hingage; waat! se tund on liggi tulnud, et se innimesse Poig neie Pattuste kätte peab ärraannetama.
 46. Tousge ülles, läkki; waat! ke mind ärra annab, on liggi.
 47. Kui temma weel räkis, waat! siis tulli Judas, üks neist kahheteistkümnest, ning temmaga suur hulg Rahwast, Mögade ning Puiega neie üllema Preestri ning Rahwa wannamadega.
 48. Agga se ke temma ärrandis olli neile ühhe Tähhe annud, ning üttelnud: kellele minna suud annan, se on se samma, selle wotke kinni.
 49. Ning warssi tulli temma Jesusse jure ning üttel: Terre Rabbi, ning andis temmale suud.
 50. Agga Jesus üttel temma wasto: Söbber, mispärrast olled sinna tulnud? siis tullid nemmad temma jure, hakkasid kättega temmase kinni, ning piddid tedda.
 51. Ning waat! üks neist kummad Jesusse ka ollid, öiendas omma kät, ning tombas omma Möga wälja, ning löi üllema Preestri sullast, ning raius temma korwa mahha.
 52. Siis üttel Jesus temma wasto: Pista omma Möga omma Paigale, sest keik kummad Möka wotwad, sawad Mögal hukka.
 53. Ehk mötled sinna, et minna praigo ei woi omma Jssa palluda, mulle läkkitama ennam kui kaksteistkümmend Legioni Englid.
 54. Agga kuida saaks se kirri täidetud? se peab ninda sündima.
 55. Selsammal Tunnil üttel Jesus Rahwa wasto: Teie ollete wälja lähnud, kui ühhe Rööwli jure, Mögaste ning Puiega mind kinni wotma: minna ollen igga pääw teie jures istnud ning öppetanud, ning teie ei olle mitte kinni wottnud.
 56. Agga se on keik sündinud, et neie Prowetide kirri piddi täidetama. Siis jättid keig jüngrid temma mahha, ning pöggenessid.
 57. Agga kummad Jesusse ollid kinni wottnud, wisid temma se üllema Preesti Kaiwa jure, kuhho need kirjatundjad ning wannamad ennast koggonud ollid.
 58. Agga Petrus käis Jesusse järrele kaugelt se üllema preestri kojia sadik, ning läks sisse, ning istus neie sullastega mahha, sedda otsa näggema.
 59. Agga need üllema Preestrid ning need wannamad, ning se koggone suur kohhus otsisid walski Tunnistust Jesusse wasto, et nemmad tedda piddid hukkama.
 60. Ning ewwad leidnud ühtegid: Ning elk kül mitto walski Tunnistusmeest ette tulli, ei leidnud nemmad middagid. Agga wiimselt tulli kaks walski Tunnistusmeest ette.
 61. Ütlid: Temma on üttelnud: Minna woin se Jummala kojja mahha kiskuda, ning kolmel Päwal tedda ülles ehhitadda.
 62. Ning se üllemb Preester tous ülles ning üttel temma wasto: Eks sinna ühtegid kosta se pale me needsinnased sinno wasto tunnistawad.
 63. Agga Jesus jäi waid. Ning se üllemb Preester kostas ning üttel temma wasto: Minna wannotan sind ärra, se ellawa jummala jures, et sinna meile ütled, kas sinna ollet Kristus Jummala Poig?
 64. Jesus üttel: Sinna üttled sedda: Siiski ütlen minna teile: sest Ajjast peate teie näggema innimesse Poiga istwa wä parramal kääl, ning tullewa Taiwa Pilwede sees.
 65. Siis kiskus se üllemb Preester omma Rided katki ning üttel: Temma on Jummala teotanud, mis Tunnistust on meil ennamb wajja? waat! Nüüd ollete teie temma Jummala Teotamist kuulnud.
 66. Mis arwate teie? Nemmad wastasid ning ütlid: Temma on surma wäärt.
 67. Siis sülletassid nemmad temma Silmi, ning löid tedda Russikaga, agga monningad löid tedda kämlega körwa äre.
 68. Ning ütlid: kulota meile; Kristus, kes on, ke sind löi?
 69. Agga Petrus istus Oues kojja, ning üks Tüddruk tulli temma jure ning üttel: Ja sinna ollid ka se Kalliläa Ma Jesusse jures.
 70. Agga temma salgas nende keigide ees, ning üttel: minna ei moista mitte, mis sinna ütled:
 71. Agga kui temma Oue läks, näggi tedda üks teine, ja üttel neie wasto kummad sääl ollid: Sesinnane olli ka se Natsaretti Jesussega.
 72. Ning temma salgas jälle ning wandus sepäle: Minna ei tunne sedda innimest mitte.
 73. Ning ühhe ürrikesse Ajja pärrast tullid temma jure need, kummad sääl seisid, ning ütlid Petrusse wasto: Töest sinna ollet ka üks nendest; sest sinno keel pettab sind.
 74. Siis hakkas temma ennast ärraneedma ning wandma, minna ei tunne sedda innimest. Ja seddamaid laulis kuk.
 75. Siis möttel Petrus Jesusse sanna päle, kui temma temma wasto üttelnud olli: Ennego kuk laulab, salgad sinna mind kolmkorda ärra ning läks wälja ja nuttis kibbedaste.

XXVII. Peätük.

   Judas poob ennast ülles. Kristusse Mittmesuggune Kannatus Pontiusse Pilatusse al. Temma Surm ning Mattus.

 1. Agga homikul piddasid keik üllemad Preestrid ning need Rahwa wannemad Noud Jesusse wasto, et nemmad tedda surma piddid saatma.
 2. Ning nemmad siddosid tedda, wisid temma ja andsid temma ärra Ma Willitsaja Pontiusse Pilatusse kätte.
 3. Kui Judas sedda näggi, ke tedda olli ärra annud, et temma olli ärrasuñitud, kahhetsas temma ning toi need kolmkümmend Höbbe Tükki taggase neie üllema Preestri ning wannamade kätte,
 4. Ning üttel: Minna ollen Patto tehnud, et minna ollen wagga werd ärra annud: Agga nemmad ütlid: Mis meie sest holime? Katso sinna se polest.
 5. Ning temma heitis need Höbbe Tükkid Jummala kotta, läks ärra, ning pous ennast ülles.
 6. Agga need Üllemad Preestrid wotsid need Höbbe tükkid ning ütlid: Neid ei sünni mitte Jummala kirsto wissata, sest se on werre Rahha.
 7. Agga nemmad piddid Noud, ning Ostsid ühhe Pottiseppa Pöllo wöraste Mattusseks.
 8. Sepärrast kutsotakse se Pöld wörre Pölluks, tännapäwani.
 9. Siis on täidetud me rägitud Jeremiase Proweti läbbi, ke ütleb: Ning nemmad ommad wotnud kolmkümmend Höbbe tükki, se kallist arwato Hinna, kumma nemmad arwasid Jisraeili Lapsilt.
 10. Ning ommad needsammased annud ühhe Pottiseppa Pöllo eest, kui mulle se Jssand on käsknud.
 11. Agga Jesus seisis se ma wallitsaja ees ning se Ma wallitsaja küssis temmalt ning üttel: Olled sinna neie Judaliste kunningas? Agga üttel temmale: sinna ütled:
 12. Ning kui temma päle kaiwati neie üllema Preestridest ning Wennamist, ei wastand temma middagid.
 13. Siis ütles Pilatus temma wasto: Eks sinna kuule, mis suri Asio nemmad sinno wasto tunnistawad?
 14. Ning temma ei wastand temmale ennam ühtegi sanna päle, ninda et ka se Mawallitseja wägga sedda immestas.
 15. Agga sel Pühhal olli se Mawillitsejal se wiis selle Rahwale ühte wangi lahti lasta kumma nemmad tahtsid.
 16. Agga temmal olli sel Ajjal üks wang, üks suur kurjateggia, selle Nimmi olli Parrabas.
 17. Kui nüüd nemmad ühhes kous ollid, üttel Pilatus nende wasto: kummast tahhate teie et minna teile pean lahti andma, Parrabast ehk Jesust, ke kutsutakse Kristuseks.
 18. Sest temma tädis, et nemmad tedda wihha pärrast ollid ärra annud.
 19. Ning kui temma se kohto Järre pääl istus, läkkitas temma Emmand temma jure ning laskis temmale üttelda: Ärra olgo sulle ühtegid teggemist sesinnase öigega, sest minna ollen tänna paljo temma pärrast unnes kannatanud.
 20. Agga need Üllemad Preestrid ning wannamad andsid Rahwale Noud, et nemmad Parrabast piddid lahti palluma, ning Jesust laskma hukkata.
 21. Siis kostis se Ma Wallitseja ning üttel nende wasto: Kummast tahhate teie neist kahhest, et minna teile pean lahti andma? Nemmad ütlid: Parrabast.
 22. Agga Pilatus üttel nende wasto: Mis pean minna siis Jesussega teggema, ke kutsotakse Kristusseks? Nemmad ütlid keig: Lö Risti.
 23. Se Ma Wallitseja üttel: mis on temma siis kurja tehnud? Nemmad küssendassid wägga ning ütlid: Risti lö tedda.
 24. Agga kui Pilatus näggi, et temma ei woinud ühtegid tehha, ärranis et weel ennam Mässo sündis, wottis temma wett, ja pessi om̃a kässi Rahwa ees, ja üttel: Minna ollen wagga sesinnase öige Mihhe werrest; katske teie.
 25. Siis kostis keig Rahwas ning üttel: Temma werri olgo meie ning meie Laste päle.
 26. Siis andis temma neile Parraba lahti, agga Jesust laskis temma peksa, ning andis temma ärra, et tedda Risti piddi podoma.
 27. Siis wotsid need Ma Wallitseja Söa Mihhed Jesust ennesega kohhto kotta, ning koggosid temma jure koggonesse Hulga kokko.
 28. Ning risosid temma Rided seljast, ning pannid temma ümber ühhe Purpuri Mantli.
 29. Ning wänid ühhe kroni Orjawitsust, ning pannid se temma Pähhä, ning Pilli Roo temma parrama kätte, ning kummardasid Pölwid temma ees, ja naarsid tedda ning ütlid: Terre Judaliste kunningas:
 30. Ning nem̃ad sülletassid temma päle, ning wottid se Pilli Roo, ning löid sega temma Pähha.
 31. Ning kui nemmad tedda naarnud ollid tomsid nemmad se Mantli temma päält ärra, ning pannid temma omma Rided temma selga, ning wisid temma wälja, et tedda piddi Risti podama.
 32. Ning kui nemmad wälja läksid, leidsid nemmad ühhe innimesse Kirenist, Nimmel Simona, sedda sundsid nemmad, et temma piddi temma Risti kandma.
 33. Ning kui nemmad se Assemelle said, mis Kolgataks kutsotakse, se on ärrasellitud Pälae Asse.
 34. Annid nemmad temmale Ätikast Sappiga Seotud jua: ning kui temma sedda maitsis, ei tahtnud temma mitte jua.
 35. Agga kui nemmad tedda said Risti ponud, jaggasid nemmad temma Rided, ning heitsid Liisko neie päle, et piddi täidetama, mis ütteldud on Proweti läbbi: Nemmad ommad minno Rided issikäskis jagganud, ning kue päle Liisko heidnud.
 36. Ning nemmad istsid ning hoidsid tedda.
 37. Ning ülle temma Pääl pannid nem̃ad temma Sü kirjotud: Se on Jesus Judaliste Kunningas.
 38. Siis pandi kaks Rööwlid tem̃aga Risti, üks parramalle, ning teine pahhama käle.
 39. Agga need kummad möda läksid, teotassid tedda, ning puistsid omma Päid ning ütlid:
 40. Ke sinna Jummala kodda mahhakissud ning kolmel päwal temma jälle teed, aita ennast isse, olled sinna Jummala Poig, siis asto risti päält mahha.
 41. Ninda ka need üllemad Preestrid teotassid tedda, neie kirjatundjade ning wannamaddega, ning ütlid:
 42. Teisi on temma aitnud, ning ennast ei woi temma mitte aita; kui temma Jsraeli kunningas on, siis astko tem̃a nüüd Risti päält mahha, siis tahhame meie tedda uskuda.
 43. Temma on jummala päle lootnud, se päästko tedda nüüd, kui temma tedda tahhab; sest temma on üttelnud, minna ollen Jummala Poig.
 44. Ninda sammote teotassid tedda ka need Rööwlid, kummad temma Risti ollid podud.
 45. Agga kuendal Tunnil sai üks Pimmedus keige Ma ülle ühheksama Tunni sadik.
 46. Ning ühheksamal Tunnil kissendas Jesus sure Hälega ning üttel: Eli Eli Lamma Sabahtani, se on; Minno Jummal, minno Jummal, mis pärrast olled sinna mind mahha jätnud?
 47. Agga monningad kummad sääl saisid, kui nemmad sedda kulid, ütlid nemmad; temma kutsub Eliast.
 48. Ning warsi jooksis üks nende säast, wottis ühhe Swammi ning täitis se Ätikaga, ning pistis Pilli Roo Otsa, ning jotis tedda.
 49. Agga need teised ütlid: Oot, katskem kas Elias tulleb, ning tedda awwitab.
 50. Agga Jesus küssendas jälle sure hälega, ja heitis hinge.
 51. Ning waat! se ettepandud Tek Jummala kojjas (se keige pühhamba ees) löhkes kahheks katki üllemast otsast allama sadik. Ning se Ma Wärrisis, ning Paed läksid löhki.
 52. Ning need Hauad awwati lahti, ning tous ülles mitto Pühhade kehha, kummad magganud ollid.
 53. Ning pärrast temma üllestousmist läksid nemmad omma Hauast wälja, ning tullid pühha linna sisse, ning näitsid ennast mittmele.
 54. Agga se Pälik ning kummad temmaga ollid ning Jesust hoidsid, kui nemmad näggid sedda Ma wärrisemist, ning neid sündinud Asjo, kartsid nemmad wägga ning ütlid: Töest se olli Jummala Poig.
 55. Agga Sääl olli paljo Naisi kaugelt watmas kummad Jesusse järrele Kalliläa Maalt ollid tulnud, ning tedda teninud.
 56. Nende säas olli ka Maria Magdalena ning Maria Jakobi, ning Josesse Emma, Sebbedeusse Poikade Emma.
 57. Kui Öhto sai, tulli üks Rikkas Mees Ariamatiast, Nimmel Joseph, ke ka Jesusse jünger olli.
 58. Se tulli Pilatusse jure, ja pallus Jesusse kehha anda.
 59. Ning Joseph wottis se kehha, ning mässis temma puhta linna sisse.
 60. Ning panni temma omma Ue Hauda, kumma temma olli raionud Pae sisse, ning weretas ühhe suure kiwwe Haua ukse ette, ja läks ärra.
 61. Agga sääl olli Maria Magdalena ning se teine Maria, need istusid Haua wasta.
 62. Teisel Päwal, mis Walmistusse Päwa järrele tulleb, tullid need üllemad Preestrid ning wariserid Pilatusse jure:
 63. Ning ütlid: Meie Mele tulleb, et se samma Pettis üttel, kui temma weel ellas: Minna tahhan kolme Päwa Pärrast üllestousta.
 64. Sepärrast kässi sedda Hauda hoida, kolmanda Päwani, et ep temma jüngrid Ösel tulle, ning tedda ärrawarrasta, ning ei ütle Rahwa wasto: Temma on surnust üllestousnud; ning se wiimne Pettus on suremb ko se essimenne.
 65. Agga Pilatus üttel nende wasto: Teil ommad Hoidjad, minge ning hoidge kuida teie teate.
 66. Agga nemmad läksid ärra ning hoidsid sedda Hauda Hoidjadega, ning pannid se kiwwe Pitsadiga kinni.

XXVIII. Peätük.

   Kristusse üllestousminne. Näitminne. Temma wailaste walle, ning temma jüngride wälja läkkitaminne keige ilma sisse.

 1. Agga suure Pühha Päwa Öhtul, kumb hakkab essimessel Näddali Pühhal, tulli Maria Magdalena, ning se teine Maria sedda Hauda katsma.
 2. Ning waat! siis sündis üks suur Ma wärriseminne, sest se Jssanda Engel tulli Taiwast mahha, läks sinna jure, ning weretas se kiwwe ukse eest ärra, ning istus se päle.
 3. Agga temma Näggo olli kui wälk, ning temma Rided, walged kui lummi.
 4. Agga need hoidjad ehmatassid selle Hirmo pärrast, ning jäid otsego surnuks.
 5. Agga se Engel kostis ning üttel neie Naiste wasto: Ärge teie kartke, sest minna tean, et teie sedda Risti podud Jesust otsite.
 6. Temma ei olle mitte siin: sest temma on üllestousnud, kui temma on üttelnud: Tulge tänna, ning katsge sedda Assed, kuhho se Jssand olli pandud.
 7. Ning minge noppest, ning ütlege temma jüngridelle, et temma on surnust ülles tousnud, ja waat! temma lähhäb teie eel Kaliläa Male; Sääl peate teie tedda näggema. Waat! minna ollen teile üttelnud.
 8. Ning nemmad läksid ruttust Haua jurest ärra, Hirmo ning suure Römoga ning jooksid temma jüngridelle kulotama.
 9. Agga kui nemmad läksid temma jüngridelle kulotama, waat! siis tulli Jesus nende wasto ning üttel: Terre. Agga nemmad tullid temma jure, ning hakkasid temma jallade ümber, ning langsid temma ette mahha.
 10. Siis üttel Jesus nende wasto: ärge kartge mitte; minge ning kulotagge minno wennadelle, et nemmad Kaliläa Male lähhäwad, ning sääl peawad nemmad mind näggema.
 11. Agga kui nemmad ärra läksid, waat! siis tulli monni neid Hoidjad Linna, ning kulotassid neie üllema Preestrille keig me sündinud olli.
 12. Ning nemmad tullid neie wannamadega ühte, ning piddid Noud, ja andsid neie Söa Meestele Rahha kül.
 13. Ning ütlid: Ütlege, temma jüngrid tullid Ösel, ning warrastassid temma ärra, kui mei maggasime.
 14. Ning kui se Ma wallitseja sedda saab kuulda, tahhame meie tedda leppitadda, ja teid holeta sata.
 15. Ning nemmad wotsid se Rahha, ja teggid kuida nemmad ollid oppeteddud, ning se könne on ülleüldes kuuldud Judaliste jures tänna Päwani.
 16. Agga need üksteistkümmend Jüngrid läksid Kalilea Male, se Mä päle, kuhho Jesus neile olli säädnud.
 17. Ning kui nemmad tedda näggid, langsid nemmad temma ette mahha. Agga monningad ollid kahhe wahhel.
 18. Ning Jesus tulli nende jure ning räkis nendele, ja üttel: Minnule on annetud keik Melewald Taiwas ning Ma pääl.
 19. Sepärrast minge ning tehke jüngriks keig Pagganad, ning ristige nemmad se Jssa, ning se Pojia ning se Pühha waimo Nimmel.
 20. Ning öppetage neid piddama keik, mis minna teid käsknud ollen.
 21. Ning waat! Minna ollen iggapääw teie jures se ilma Otsani. Amen.