Vaata piiblitekste


   

MATTHAEUS

• Cap. 1.
• Cap. 2
• Cap. 3.
• Cap. 4.
• Cap. 5
• Cap. 6
• Cap. 7
• Cap 8
• Cap. 9.
• Cap. 10.
• Cap. 11.
• Cap. 12
• Cap. 13.
• Cap. 14
• Cap. 15
• Cap. 16
• Cap. 17.
• Cap. 18.
• Cap. 19
• Cap. 20
• Cap. 21.
• Cap. 22.
• Cap. 23
• Cap. 24.
• Cap. 25.
• Cap. 26.
• Cap. 27
• Cap. 28

Cap. 1.

 1. Jesusse Christusse Davidi poja, Ken Abrahammi poick olli, sünnimisse Ramat.
 2. Abraham sünnitis Isaackit; Isaack sünnitis Jacobbit; Jacob sünnitis Juhdah n. t. weljet.
 3. Juhdah sünnitis pharezit n. S[e]rah Thamerrast. pharetz sünnitis Hezronnit, Hezron sünnitis Rammit.
 4. Ram sünnitis Abinadabbit, Abinadab Nahassonnit; Nahasson sünnitis Salmah,
 5. Salmah Boassit Rahabbast; Boas Obeddit Rutthast; Obed sünnitis Iesseh,
 6.  Jesseh Davidit sedda K⌈unnin⌉gast. Se K⌈unnin⌉gas David sünnitis Salomonnit Uriasse Naisest
 7. Salomon sünnitis Roboammit; Roboam Assa;
 8.  Assa Josaphattit, Josaphat Jorammit; Joram Osiah.
 9.  Osiah sünnitis Jothammit; Iotham Achassit; Achas Ezechiah
 10.  Ezechia sünnitis Manasseh, Manasseh Ammonnit, Ammon Iosiah.
 11.  Josiah sünnitis Iechoniah n. t. weliet, Babilonni wangidusse Aicko
 12.  perrast sedda Babilonni wangidusst sünnitis Iechoniah Saalthiellit,Saalthiel Zorababellit,
 13.  Zorobabel Abiuddit, Abiud Eliakimmit, Eliakim AZorrut.
 14.  Asor sünnitis Zadockut; Zadock Achinnit, Achin Eliuddit.
 15.  Eliud sünnitis Eleazarrit; Eleasar Mathannit; Mathan Jacobbit.
 16.  Jacob sünnitis Josephit Maria mehst, Kumbast sündinut om Jesus Ken Christusses heickatas
 17.  Ninda o⌈mm⌉at Keick polwat Abrahammilt Davidille ¤ammack/¤ nellitoistKümmet pölwat. N. Davidilt selle Baby~lonnu wangidusselle ammack nellitoistkümment pölwat; N. selt Babylonnu wangidusselt Christusselle ammack nellitoistkümment pölwat.
 18.  Jesusse Christusse Sündiminne enge saih ninda: Kunn Maria t. Emma Iosephille olli ¤laulatut/¤, enne Kui nem. Kogko saihit, leuwti eth t. hendas olli sest pöhast waimust.
 19.  Joseph enge t. Mehs olli wagga, n. is tahha t. hebbe sisse wihia enge tachtis t. sallaste maha ietta.
 20.  Enge Kunn t. nisugkust mötlis, netzu, sihs neuwtis se Jsanda Engel temmalle Unnen, n. lauss: Joseph Davidi poick, Erra¤pelie/¤ o⌈mm⌉a naist Maria hennelle wötma. Sest, mea t. sissen om sündinut, se om sest pöhast waimust.
 21.  Sest t. sahb ütte poja ilmalle Kanda, n. s. peat t. Nimme Jesusses nimmetama. Sest sesamma sahb o⌈mm⌉a rahgwast ¤önsaste erraawwitada/¤ neihst neihnde pattust.
 22.  Seh enge keick om sündinut, eth otza sahhes wihtut mea sest Jsandast om ütteltut l. sedda propheti, Ken paiatab:
 23.  Netzu, ütz Junckr sahb hendas sahma, n. ütte poja jlmale Kanda, toh Nimme sahwat nem. Emmanuellis nimmetama, seh tolcketas: Jumal meije Kahn.
 24.  Kun nüd Josep ülles tulli sest Unnest; teggi t. ninda, Kui se Isanda Engel t. olli opnut, n. wottis Maria o⌈mm⌉a naist hennelle.
 25.  T. enge is puttu tedda, sehni Kun t. o⌈mm⌉a esimast sündinut poja olli ilmale Kandnut, n. t. Kutzus t. Nimme Iesusses.

Cap. 2

 1. Kun nüd Iesus olli sündinut Bethlehemmin Juhdah Mahl HErodesse K⌈unnin⌉ga Aicko, Netzu, sihs saihit neht suhret ¤Kirja moistiat/¤ /päiwa nöstmisse/¤ mahlt Jerusalemmihe, n. ütlesit:
 2. Kus om se Juhdah rahgwa K⌈unnin⌉gas Kumb om sündinut? Meije olleme t. Techt Taiwan ¤päiwa ¤nöstmisse/¤ mahl nennut, n. olleme tulnut temmalle ¤Kummardama/¤
 3. Kun sedda se K⌈unnin⌉gas Herodes Kuhldis, heitis t. erra, n. Keick Ierusalem t. Kahn.
 4. N. Kutzus Keick neiht suhret pappit n. Kiria moistiat Kogko, n. Küssis neihlt perran, Kus Chr⌈ist⌉us peas sünnima?
 5. N. nem. ütlesit temmalle: Bethlehemmin Juhdah mahl. Sest ninda om Kirjutut l. sedda Propheti.
 6. Ja s. Bethlehem Juhdah mahl, S. ei olle ei ocht[e] se wähemb neihnde Iuhdah Förstide sean: Sest sinnust peab mulle ütz ¤iohhataja/¤ tullema Ken Israellit minnu Rahgwa peab ¤wallizema/¤
 7. Sihs kuzus Herodes neiht suhret Kirjamoistjat sallaste, n. Küssi neihlt öigkete perran se aija perrast, Kunn se Techt paistnut olli.
 8. lähhatis ka nem. Bethlehemmihe n. lauss: mincket otzket hähste se poisiKesse perran, Kun teije enge leuwdnut ollete, sihs tohket mulle tehda, eth ka m. läha, n. Kummarda temmalle.
 9. Kun nüd neh sedda K⌈unnin⌉gast Kuhlnut ollit, lezit nem. n. Kaje, se Techt Kumba nem. päiwa nöstmisse mahl nennut ollit, Keuvi neihle ehl, sehni Kunn t. tulli, n. saissis sähl pähl, Kun se poisekenne olli.
 10. Kun nem. sedda Techte neggesit, saihit nem. ¤wäje kah/¤ röhmus üppris.
 11. Lezit se Kodda sisse n. leuwdsit sedda poisikesst t. Emma Kah; lammehesit maha, n. Kummardasit temmalle; teggit o⌈mm⌉a ¤Nouwo Karpit/¤ wallales n. weihit temmalle ¤Kostit/¤: Kulda, wihrokit n. my~rrhe.
 12. Nem. saihit enge Jumalast oppetuts Unnen, eth nem. is pea HErodesselle ümberKähnma; Sihs Keuwit nem. ütte toist Teh ümber o⌈mm⌉alle mahle.
 13. Kunn nem. nüd erra ollit lennut, netzu, sihs neuwtis se Isanda Engel Iosephille Unnen, n. lauss: olle ülles, wötta se poisekenne n. t. Emma, pagga Egyptusse mahle n. istu sähl, sehni Kun m. sulle ütle. Sest HErodes sahb sedda poisekesst ozeda, eth t. sedda huckako erra.
 14. Sihs olli t. ülles, wöttis sedda poisekesst n. t. Emma öhse, n. letz erra Egyptusse mahle.
 15. N. olli sähl ammo HErodesse otzani. Eth otza sahhes wihtuts mea sest Isandast om ütteltut l. sedda propheti, kumb paiatab: Egyptusse mahlt olle m. o⌈mm⌉a poja Kutzunut.
 16. Sihs neggi HErodes, eth t. neihst suhrest Kirjamoistjist pettu[t] olles, wehastellis erra Kurjaste, n. lähatis n. teggi Keickille lazille otza, Kumbat Bethlehemmin ollit n. t. pihride Keickede sissen, Katte ahiasta wannat n. wähembat, seh aija perra, Kumba t. neihst suhrist Kirjamoistjist olli erraKüssenut.
 17. Sihs om otza wihtut, mea Ieremiahst sest prophetist om ütteltut Kumb paiatab:
 18. ütz Helle Kuhlti Rahman, suhrt leino, itcko n. murre, Rachel itkis o⌈mm⌉a lazet, n. is tahha röhmo w. wötta, eth nem. ei olle.
 19. Kun enge Herodesselle olli otza sahnut, netzu, sihs neuwtis se Isanda Engel Iosephille unnen Egyptusse mahl, n. lauss:
 20. olle ülles, wötta sedda latzekeist n. t. Emma, n. minne Israelli mahle; Sest noh o⌈mm⌉a erraKohlnut, Kumbat se lazekeise Ello ozit,
 21. Sihs olli t. ülles, wöttis sedda lazekeisst n. t. Emma n. letz Israelli mahle.
 22. Kun t. enge Kuhldis, eth Archelaus olles K⌈unnin⌉gan ülle Iuhdah maht o⌈mm⌉a Issa Assemel pelias t. s. minnema: T. saih enge Jumalast oppetut Unnen, n. letz Galilæa mah pohle.
 23. Tulli n. elli ütte lihna sissen Nazarett[h] nimme, eth otza sahhes wihtut mea l. neiht prophetit om ütteltut: Eth Nazarickus peab t. Kutzutut sahma.

Cap. 3.

 1. Toht aicko enge tulli Johannes se Kastia, Kuhlutis Juhdah mah lahne sissen, n. paiatis:
 2. parrandaket hendast neihst pattust erra: Sest se Taiwa Rickus om liggi sahnut
 3. Seh enge om, Kumba perrast ütteltut om Esaiahst sehst prophetist, Ken paiatab: ütte heickaja Hähl om lahnen, tegket walmis se Isanda Teht, lahseket t. TehRaddat erra.
 4. Sesamma Iohannes enge piddi ütte reuwast Cameli Karw[a]st, n. ütte nachkwöh ommade puhsade ümber; n. t. Söhke olli H[a]inaKassut n. mötzmessi.
 5. Sihs tulli welia t. mannu Ierusalem, n. keick Iuhdah mah, n. se Jordani wehre Keick.
 6. N. saihit temmast Kastetut se Iordani sissen, n. tunnistasit o⌈mm⌉a pattut welia.
 7. Kun t. enge neggi, eth palio phariseerit n. Sadduceerit t. Kastmisselle tullit, lauss t. Teije nasticke sugku, Kehs om teille neuwtnut paggama se weha ehst, Kumb tullema sahb.
 8. Sihs tegket nüd wilia, Kumb selle parrandusselle sündis (wehrt om)
 9. Erra möttelket mitte, eth teije tahhate hennesse man üttelda: Abraham om meill Issas. Sest m. ütle teille, J. woib neihstsinnazist kivvist Abrahammille lazet erratada.
 10. Nüd enge om se ka kirwes neh[in]de Puihide jure pähle, N. igga puh, Kumb ei tee häht wilia, raijutas maha, n. aijatas tulle sisse.
 11.  Küllep m. teit Kasta wej[.] kah parrandusse pähle; Enge, Ken perrast minno tulleb, seh om weggewamb Kui minna, Kumba w. m. ei olle wehrt t. Zuwat Kandma. Toh sahb teit Kastma se pöha waimo Kah n. Tulle Kah.
 12.  Kell omma Wisk om Käjen, n. t. sahb o⌈mm⌉a pörmand puchtas tetta, n. o⌈mm⌉a Nisso Kogko wötta Aita sisse, Enge sedda Hagkna (neiht Hagknit) sahb t. errapallatada ilmaKistulicko Tulle Kah.
 13.  Sihs tulli Iesus Galilea mahlt se Iordani mannu Iohannesselle, eth t. sahhes temmast Kastatuts.
 14.  Enge Iohannes kehldis t. n. lauss: minnul om tarbis, eth ma sult sah Kastatuts, n. s. tullet minnulle.
 15.  Jesus Kostis n. lauss t. w. lasse nüd olla; Sest ninda sünnis meille, eth meije Keicke oigkedusst otza wihme. Sihs laskis t. tedda.
 16.  N. Kun Iesus errakastatut olli, astis (tulli) t. pea ülles weje sissest, n. Kaje, se Taiwas tetti wallales temmalle, n. t. neggi J. waimo maha tullewat, Kui ütte Tuivi, n. t. pähle tullewat.
 17.  N. Kaje, ütz Hähl saihi taiwa sissest n. paiatis: Seh om minnu armas poick Kenck pähle minnul om häh meel.

Cap. 4.

 1. Sihs aijati Iesus lahne sisse sest waimust, eth t. sest Kurratist sahhes Kiuwsatuts
 2. N. Kun t. Pahstnut olli nelli Kümment päiwa n. 40 öh, issus t. wihmbselt.
 3. N. se Kiuwsaja astis t. mannu, n. lauss: Kui s. ollet J. poick, sihs paiata, eth neh Kivvi leibas sahwat.
 4. T. enge Kostis n. lauss: Kiriutut om: Se Inneminne ei pea ellama leiba pähle ützenes, Enge igga sönna pähle, mea J. Suh l. welia tulleb.
 5. Sihs wöttis tedda se Kurrat henne Kah se pöha lihna sisse n. panni tedda saisma se Templi Tohrni otza pähle
 6.  n. lauss t. w. Kui s. ollet J. poick, sihs aija hendast siht alla. Sest kiriutut om: Ia t. sahb o⌈mm⌉aEnglit Kesckma Su perrast, n. nem. sahwat Käjede pähle sinno wotta eth s. ei puttu o⌈mm⌉a Jalla Kah Kivvi wasto.
 7. Jesus laus t. w. Jelles om Kirjutut: S. ei pea sedda Isandat o⌈mm⌉a Jumalat mitte Kiuwsama.
 8. Jelles wöttis tedda se kurrat henne kah ütte üppris Korgke mäje pähle, n. neuwtis temmalle Keicke Jlma Rickusset n. noihnde Auwustusst.
 9. N. lauss t. w. Sedda keick tahha ma Sulle anda, Kui sa maha lammehet n. minnulle Kummardat.
 10. Sihs laus Jesus t. w. Minne Sathan erra, Sest kirjutut om: S. peat J. o⌈mm⌉alle Js. Kummardama, n. tohle ützenes (hewwe tundma) orjama.
 11. Sihs iettis tedda se Kurrat ielle, n. Kaje, neht Englit tullit, n. orjasit temmalle.
 12. Kun enge Iesus Kuhldis, eth Ioannes erraannatut olli, letz t. erra, Galilea mahle,
 13.  n. iettis Nazareth maha. Tulli n. elli Capernaummin, Kumb Jerve (merre) wehren olli, Zebulonnu n. Naphthalimmi pihride Koddul.
 14. Eth otza sahhes wihtuts mea l. Esaja sedda prophetit om ütteltut, Ken paiatab.
 15. Zebulonnu n. Naphthalimmi mah sedda Ierve Teht tohl pohl Iordanit neihnde pagganite Galilaea.
 16. Se rahgwas, Kumb pimme sissen istub, nägeb suhrt walcke, n. noihle Kumbat se Surma mahl n. warjul istsit, om ütz walck nöstnut.
 17. Tohst aijust nackas Iesus Kuhlutama n. üttelma: parrandaket hendast neihst pattust erra, sest se Taiwa rickus om liggi sahnut.
 18. Kun enge Iesus Köndis se Galilæa Jerve wehrn, neggi t. Katte wellizet; Simonnit, Ken petrusses Kuzutas; n. Andreasst t. welje, eth nem. se wörcko Jerve heitsit; Sest nem. ollit Kallamehet.
 19. N. t. lauss neihnde w. Tulcket minnu perran, m. tahha teit Innemiste pühdias tetta.
 20. Noh ietsit neiht wörckut seddamait maha, n. Keuwit t. perran.
 21. N. Kun t. sählt möhta letz, neggi t. toist katte wellizet, Iacobusst Zebedei poja, n. Johannesst t. welli, noihnde Issa Zebedeusse Kah, lohtzicke sissen, o⌈mm⌉a wörckut paickawat, n. t. Kutzus nemmat.
 22. Noh ietsit seddamait sedda lohtzick maha, n. o⌈mm⌉a Issa, n. Keuvit t. perran
 23. N. Iesus Keuvi ümber keicke Galilæa mah lebbi, n. oppis neihnde kohlide sissen n. Kuhlutis se Rickusse Evangeliummit, n. süttutis erra Keick Többet n. Keick p[ö]ddet se rahgwa sean.
 24. N. t. Helle Keuvi welia l. Keick Syria maht; n. nem. toihit t. mannu Keick, Kumbat wigka Kah ollit, mönnesugkuzede Többede n. will[i]zusste allan; n. neiht Kumbat sest Kurratist saihit waiwatuts n. Kumbat sedda Kuh Pödde poddesit n. se K[e]hleske Többe allan ollit¤ n. t. teggi nem. terwes.
 25. N. palio rahgwas Keuvi t. perran Galilea mahlt, Kümme lihnade mahlt, Ierusalemmist, Iuhdah mahlt, n. tohlt pohlt sedda Jordanit.

Cap. 5

 1. Kun t. enge sedda suhrt rahgwast neggi, letz t. ülles ütte mäje pähle n. istus maha, n. t. Jüngrit tullit t. mannu.
 2. N. t. laskis o⌈mm⌉a Suht wallales, oppis nemmat n. lauss:
 3. önsat o⌈mm⌉at, Kumbat waiset o⌈mm⌉at o⌈mm⌉ast waimust, sest neihl om se Taiwa Rickus.
 4. önsat o⌈mm⌉at, Kumbat leinawat, sest nem. sahwat erraröhmustuts sahma,
 5. önsat o⌈mm⌉at neht tassazet, sest nem. sahwat sedda maht perrandama.
 6. önsat o⌈mm⌉at, Kumbat o⌈mm⌉at Jssu n. Jannu Kah se oigkedusse perra, sest nem. sahwat errateuwtatuts sahda.
 7. önsat o⌈mm⌉at neht armolisset, sest neihle sahb Arm sahma annatuts.
 8. önsat o⌈mm⌉at, Kumbat puchta Söame Kah o⌈mm⌉at, Sest nem. sahwat J⌈uma⌉lat netta.
 9. önsat o⌈mm⌉at neht rahwo teggejat, sest nem. sahw. J. lazes Kutzututs sahma.
 10. önsat o⌈mm⌉at, Kumbade pähle sahb tücketuts se oigkedusse perrast, sest neihl om se Taiwa rickus.
 11. önsat ollete teije, Kun nem. teit s[eu]mawat n. tückewat teije pähle, n. pajatawat Keick sugkust Kuria wasto teit, Kunn nem. wolsckwat minnu perrast.
 12. olcket röhmsat n. Karchelket, sest teije palck om suhr Taiwa sissen Sest ninda o⌈mm⌉at neihnde prophetide pähle tücknut, Kumbat enne teit o⌈mm⌉at olnut.
 13. Teije ollete se Mah Sohla, Kui enge se Sohla lettas magguta, mincks Kahn woib sohlatuts sahma? Ei massa se ennamb middakit, Kui eth se sahb usse heittetut, n. errasöckutut neihnde Jnnemiste allan.
 14. Teije ollete se Ilma walcke, ei wöi ütz lihn pimmedan jähma, Kumb ütte mäje pähl om.
 15. Ep sa leggetat ütte Kühlnala, n. pannet sedda ütte wacka alla, Enge ütte lüchterj pähle, sihs paistab se Keickille, Kumbat se Koddo sissen ommat.
 16. N. paistko Ka teije walck neihnde Jnnemiste ehn, eth nem. teije häh töiht neggekut, n. Kihtkut teije Issa Taiwa sissen
 17. Erranuhlket mitte, eth m. olle tulnut sedda Sähdusst maha heitma, n. neiht prophetit; Ei olle ma tulnut maha heitma, Enge otza wihma.
 18. Toise, m. ütle teille, sehni Kun Taiwas n. mah hucka lähwat, ei pea se Ka wähemb Kiria Techt echk Tähekenne sest Sähdusst mitte hucka minnema, sehni Kun Keick om sündinut.
 19. Seperrast, Kes ütte neihstsinnazist keickwähembist Kessüst maha heittab, n. oppeb neiht Jnnemisset ninda: Seh peab keicke wähembas sahma Kutzututs Taiwa rickusse sissen. Ke enge teeb n. oppeb, seh sahb suhres Kutzututs sahma Taiwa rickusse sissen
 20. Sest m. ütle teille, Kui teije oigkedus ei sah (Kohje Kah) olla wilialt teuws, parramb, Kui neihnde Kirja moistjite n. phariseerite, ei sah teije mitte Taiwa rickusse sisse.
 21. Teije ollete Kuhlnut, eth neihle wannambille om ütteltut: Sinna ei pea tapma. Ke enge tappeb, seh peab sühdlick ollema Kochtulle.
 22. M. enge ütle teille, eth iggamehs, Ken wehastelles o⌈mm⌉a welje pähle asianda, sahb sühdlick olla Kochtulle. Ke enge o⌈mm⌉a welie w. ütleb Raka, sahb sühdlick olla selle Rahtille; Ke enge ütleb: Sinna Hauwke, sahb sühdlick olla se porgko Tulle sisse.
 23. Kui s. sihs o⌈mm⌉a Ande toht se Altari mannu, n. melletat sähl, eth su weliel mea om w. sinno:
 24.  Sihs ietta sähl o⌈mm⌉a Ande Altari ehn, n. minne, n. leppeta enne erra o⌈mm⌉a welie Kah, n. sihs tulle, n. toh o⌈mm⌉a Ande mannu.
 25.  olle häh meele Kah o⌈mm⌉a wasto saisia wasto pea, ni Kauw Kun s. t. Kah Teh pähl ollet. Eth se w. saisia sinno ei anna erra Kochto Isanda kette, n. se Kocht Jsand annab sinno erra se Kochto Sullase kette, n. s. saht wangitohrni sisse heitt[e]tuts.
 26. Toise, m. ütle sinnulle, ei sah s. sählt mitte erratulla, sehni Kun s. sedda wihmaze robbo erramassat.
 27. Teije ollete Kuhlnut, eth neihle wannambille om ütteltut: S. ei pea sedda Abbi Ello errarickma.
 28. M. enge ütle teille, eth iggamehs, Ke ütte naist nägeb, eth t. tedda tahhab, om io se Abbi Ello erraricknut temmast o⌈mm⌉a Soame sissen.
 29. Kui enge su parramb Silm sinno pahhandab, sihs Kissu sedda welia, n. heitta hennesse mant erra. Sest parramb om sinnulle, eth ütz neihst sinnu Jhu jäcKüst ütz hucka lett, eth keick se Ihu ei sah pörgko Tulle sisse heittetuts.
 30. N. Kui su parramb kessi sinno pahhandab, sihs raiju sedda maha, n. heitta henne mant erra; Sest sull om parramb, eth neihst sinnu Ihu jäckust Hucka lettab, Kui eth Keick su Iho peab porgko Tulle sisse sahma heittetuts
 31. ütteltut om Kah, eth Kui Kenckis o⌈mm⌉a naist tahhab maha ietta, seh peab temmalle ütte lachkusse ramat andma.
 32. Enge m. ütle teile: Eth Ken o⌈mm⌉a naist maha iettab, ilma sest portusse luggust, tehb eth tah se Abbi Ello errarickub; n. Ke sedda maha jettatut naist naises wottab, se rickub se Abbi Ello erra.
 33. Jelles ollete teije Kuhlnut, eth neihle wannambille om ütteltut: S. ei pea wannuma asianda, Enge s. peat selle Isandalle erramassama (o⌈mm⌉at wannusset) mea s. wannunut ollet.
 34. M. enge ütle teille, eth teije Koggonis ei pea mitte wannuma; Ei mitte Taiwa pähle, Sest t. om Jumala Kuningalick Jstm;
 35. Ei Ka se mah pähle mitte, Sest seh om ütz bencki t. Jalgude allan Ei Ka Jerusalemmi pähle: Sest seh om seh suhre Kunninga lihn.
 36. Errawannu Kah o⌈mm⌉a päh pähle; Sest s. ei woi üttekit hiuwse walckes echk mustas tetta.
 37. Enge teije sönna peab ollema na[e] na[e], Ei Ei, mea om pähle neiht seh om sest Kurjast.
 38. Teije ollete Kuhlnut, eth ütteltut om: Silma Silma ehs, Hambast hamba ehs.
 39. M. enge ütle teijlle, eth teije ei pea w. pannema se Kuria w. Enge Ke sinno löhb sinnu pösse parramba pohle pähle, sehle anna sedda toist pohle Kah sinna.
 40. N. Ke tahhab sinnu Kah Kochtulle minna, n. sinnu Sercke wötta, sehle ietta sedda mantli (Kuhbi) Kah.
 41. N. Ke sinno wäjell panneb ütte penni Kohrma, seh Kah Keuw Katte.
 42. Ke sinno palleb, sehle anna; n. Ke sinnult tahhab lainada, Sehst erraKähna hendast mitte erra.
 43. Teije ollete Kuhlnut, eth om ütteltut: S. peat armastama o⌈mm⌉a lähemba, n. o⌈mm⌉a wainlast wehama.
 44. M. enge ütle teille: Armastaket o⌈mm⌉at wainlaset, önnistaket neiht Kumbat teit erranehdwat; tegket häht neihle, Kumbat teit wehawat n. palwelcket neihnde ehs, Kumbat teille lihka teggewat n. tückwat teije pähle.
 45. Eth teije sahte o⌈mm⌉a Issa lazes, Kumb Taiwa sissen om: Sest t. lasseb o⌈mm⌉a päiwlicko nöstma ülle Kurjat n. häiht; n. lasseb wehema saddama ülle oigkedat n. ülle ülleKochto pählizet.
 46. Sest Kui teije neiht armastate, Kumbat teit armastawat, mes om teije palck? Eis neh Ka jähvke mehet otza sedda teggewat.
 47. N. Kui teije o⌈mm⌉at weliet enne umbernackate, mes suhres teete teije? Eis neh Ka Jähvke mehet otza sedda teggewat?
 48. Seperrast peate teije teuwet ollema, ni Kui teije Issa Taiwa sissen teuws om.

Cap. 6

 1. Kajeket o⌈mm⌉at Andet Kumbat teije Armo perrast annate, eth teije neiht ei anna mitte nehinde Jnnemiste ehn, eth teije neihnde Kah hendast neuwtate: muihto ei olle teille palck o⌈mm⌉a Issa man Taiwa sissen.
 2. Seperrast Kun se Armo perrast annat (teet) middakit[.], errapuchke mitte passunat hennesse ehn, Kui neht Kawalusse pählizet teggewat Kohlide sissen, n. neihnde huhlizede pähle, eth nem. Kihtetuts sahkut neihst Jnnemissist. Toise m. ütle teille, neihl om o⌈mm⌉a palck jo.
 3. Enge Kun s. annat Armo perrast, sihs olcko tundmata su Kurrall Käiel, mes su parramb Kessi teeb.
 4. Eth su Armo perrast Ande olcko neggemata, n. su Jssa, Ken sedda neggemata nägeb, sahb sulle massada awwalickult.
 5. N. Kun s. patrit loget, ei pea s. ollema Kui neh Kawalusse pählizet Sest noh logewat patrit hähmeele Kah, eth nem. saiswat neihnde Kohlide sissen, n. neihnd[e] huhlizede Kolckade pähl, eth nem. netta o⌈mm⌉at neile Jnnemissille. Toise, m. ütle teille; neihl om o⌈mm⌉a palck jo.
 6. S. enge Kun sa loget, minne o⌈mm⌉a Kambri sisse, n. panne o⌈mm⌉a usse Kindi n. loge o⌈mm⌉alle Jsalle, Ken neggemata om. N. su Issa, Ken sedda neggemata nägeb, sahb sulle massada awwalickult.
 7. Kun teije enge patrit logete, ei pea teije palio ssorrima, Kui neht pagganat: Sest nem. möttelwat, eth o⌈mm⌉a paljude sönnade perrast o⌈mm⌉a palwe peab wottetuts sahma.
 8. Seperrast ei pea teije noihnde ssharnazet ollema. Sest teije Issa tehiab mes teill waija om, enne Kui teije temma pallete.
 9. Enge ninda peate teije Patrit luggema: Meije Issa Taiwa sissen pöhatuts sahko su Nimme.
 10. Tulcko su Rickus, Su Tachtminne sündko Kui Taiwa sissen, ninda Kah mah pähl.
 11. Meije päiwalisst leiba anna meille tenna päiw.
 12. N. ietta meille maha meije wöllat, Kui meye Kahs maha iettame ommille w[ö]lgleisille.
 13. N. erra sahta meit mitte Kiuwsatusse sisse. Enge pähsta meit erra sest Kurjast. Sest sull om se Rickus, n. se weggi, n. se Auw iggawest, Amen.
 14. Sest kui teije neihle Innemissille maha iettate neihnde üllesAstmisset, Sihs sahb ka¤ teille teye taiwane Issa maha ietma.
 15. Kui teije enge ei ietta neihle Innemissille mitte maha neihnde üllesastmisset, sihs ei sah teije Kah Issa teije üllesAstmisset mitte maha ietta.
 16. N. Kun teije pahstate, sihs erraolcket mitte, Kui neht Kawalusse pählizet Kurja Palck[e] Kah, sest nemmat te[o]tawat o⌈mm⌉at pallet erra (pannewat Kurias) eth nem. hendast Innemissille neuwtkut, eth nem. pahstwat. Toise m. ütle teille, o⌈mm⌉a palck om neihl io.
 17. Kun enge s. pahstat, sihs salvi o⌈mm⌉a päht n. mössu o⌈mm⌉a Suht (pallet)
 18. Eth s. ei neuwta hendast Innimisselle pahstwat, enge selle Jssalle, Ke neggemata om. N. se Issa, Ken nägeb ilmaneggemata Kombel, sahb sulle massada awwalickult.
 19. Errapanket hennesselle suhrt nöuwo Kogko mah pähl, Kus se Rost n. se Karjaleine errateotawat, n. Kus wargat lebbi Kaiwowat n. warrastawat.
 20. Enge pancket hennesselle nöuwo Kogko Taiwa sissen, Kus ei Rost ei Kah Karjaleine teotab, n. Kus wargat ei Kaiwu lebbi, ei Ka warrasta mitte.
 21. Sest Kus teije nöuw om, sähl sahb teije Kah Südda olla.
 22. Se Ihu walcke om se Silm, Seper. Kun sinnu Silm om ¤üttesharnane/¤, sihs sahb Keick sinnu Iho walcke Kah olla.
 23. Kui enge su Silm Kurri om, sahb keick sinnu Iho pimme olla, Seperrast Kui se walcke, Kumb sinnu sissen om, om pimmedus, Kui suhr sahb sihs se pimmedus olla?
 24. Keddakit ei woi Kattelle Isandille orjama, Sest, echk t. sahb sedda ütte wehama n. sedda Toist armasta⌈m⌉a: echk sedda toist parrambas panna, n. sedda toist errapölgma. Teije ei wöj Iumalalle orjada n. selle mammonille
 25. Seper. ütle m. teille: Erramurretaket o⌈mm⌉a Ello perrast, mes teije peate söhma n. johma; ei Ka o⌈mm⌉a Ihu perrast, mes teije peate pähle pannema. Eis olle se Ello ennamb Kui se rohge, n. se Iho Kui se reuwas?
 26. Kajeket neiht Zirckut Taiwa allan, eth nem. ei Külwa, ei Ka pöima ei Ka Kogko panne aitade sisse; N. teije taiwane Issa rawwizeb nem. Eis teije palio ollete parrambat, Kuj noh.
 27. Ia Kehs teije sean, Ken murretab, woib ütte Kühnara o⌈mm⌉a pitkusse pähle iackada
 28. N. mes murrezete teije reuwa perrast, opket neiht ninnit erra mötzan, Kui nah Kaswawat, nem. ei tee Töht, ei Keddra Kah mitte.
 29. M. ütle teille, eth Ka Salomon o⌈mm⌉a Auwustusse keicke sissen ei olle ähhitut olnut, Kui ütz noihst.
 30. Kuj enge J. sedda Haina mötzan, Kumb tähmba om, n. hohmen Ahju sisse heittatas, ninda ähhitab. Eis palio ennamb teit? o teye weitu ussu Kah rahgwas!
 31. Seper. ei pea teije mitte murretzema n. üttelma: mes peame meye söhma, echk mes peame meije iohma, echk minck kah peame meije hendast katma.
 32. Sest keicke sehsugkuze perran otzwat neh pagganat. Sest teije taiwane Jssa tehjab, eth seh keick teill om tarbis.
 33. Enge otzket esimalt J. rickusse n. t. Kochto (oigkedusse) perran, sihs sahb seh Keick teille kette pantuts sahda.
 34. Sehper. ei pea teije mitte murretzema hohmeze päiwa perrast. Sest se hohmene päiw sahb o⌈mm⌉ade Asiade perrast murrizema, Iggalle päiwalle sahb o⌈mm⌉a waiwa Küll.

Cap. 7

 1. Errasundiket, eth teije ei sah sunnituts
 2. Sest, Kumba sundusse Kah teije sunnite, sahte teije sunnituts sahma, n. Kumba möhto Kah teije möhtate, sahb teille ielles möhtatuts sahma.
 3. Enge, mes näget s. sedda pindo, Kumb su welje Silman om, n. sedda Balcki, kumb sinnu Silman om, ei panne s. tähelle?
 4. Echk, Kui woit s. o⌈mm⌉a welje w. üttelda: Ohta, ma wötta se pindo su Silma sissest erra, n. Kaje, ütz Balcki om sinnu Silma sissen?
 5. S. Kawalusse pählene, heitta ennist sedda Balcki o⌈mm⌉a Silma sissest erra, n. sihs wöit s. Kajeda sedda pindo o⌈mm⌉a welie Silma sissest erraheitma.
 6. Erraandket sedda pöhalick neihle pennille; Erraheitket Ka o⌈mm⌉at Kallit Kivvit neihnde Zigkude ette, eth nem. noiht ei söcku erra o⌈mm⌉a Jalgude Kah, n. Kähnwat ümber n. murdwat teit.
 7. Palleket, sihs sahb teille annatuts sahma, otzeket, sihs sahte teije leuwda; Kolkustaket, sihs sahb teille wallales tettuts sahda.
 8. Sest igga Ke palleb, wöttab; Ke otzeb, leuwab, n. Ken Kolkustab, sehle sahb wallales tettuts sahma.
 9. Kas om Kenckis teije sean ütz Inneminne, Kelt o⌈mm⌉a poick leiba pallessi ep t. ütte Kivvi sahb temmalle anda?
 10. N. Kui t. ütte Kalla pallessi, ep t. ütte siuwko sahb temmalle anda?
 11. Seper. K[ui] teije, Kun teije Kurjat ollete, maerete häiht Andet ommille latzille anda: Kui palio parramb sahb teije Jssa Taiwa sissen häht anda neihle, Kumbat t. pallewat?
 12. Seper. Keick mea teije tahhate, eth neht Innemisst peawat teille teggema, ninda tegket teije neihle. Sedda om se sähdus n. neht prophetit.
 13. Keuwket lebbi sedda kitza werra sisse. Sest se werra om laija n. se Teh om suhr, Kumb errawihb se Huckusse sisse, n. palio o⌈mm⌉at Kumbat t. l. sisse letwat.
 14. Ja Kitzas om se werra, n. achnekenne om se Teh, Kumb se Ello sisse wihb, n. weittu o⌈mm⌉at, Kumbat t. leuwdwat.
 15. Hoijaket hendast neihnde Kawalade prophetide ehs, Kumbat teije mannu tullewat lamba reuwade sissen, sissel pohl enge o⌈mm⌉at nem. murdwat sojet.
 16. Neihnde wiliast peate teije nem. erratundma; Kas sa Korjat wihna zawwat neihst orjawitzust, echk figit neihst ohhackeisist.
 17. Ninda teeb igga häh puh häht wilia, enge ütz Kurri puh teeb Kuria wilia.
 18. ütz häh puh ei wöi Kuria wilia tetta; ei Kah ütz Kurri puh häht wilia tetta.
 19. Jgga puh, Kumb ei tee häht wilia, raijutas erra, n. heittatas Tulle sisse.
 20. Seper. peate teije nem. neihnde wiliast erratundma
 21. Ep iggamehs, Ken minnu w. ütleb, Jsand Isand, sahb se Taiwa rickusse sisse tulla. Enge, Ken minnu Jssa Tachtmisst teeb Taiwan.
 22. Tohl päiwal sahwat palio üttelda: Jsand [Jsand] Eis meije olleme su Nimme lebbi ehn Kuhlutanut, n. l. sinnu Nimme Kurratit welia aijanut, n. suhret wäjet lebbi sinnu Nimme teenut?
 23. Sihs sah m. neihle welia tunnistada: Ja m. ei olle teit eales tundnut. Mincket erra mu mant, Kumbat teije ülleKochto pähle ollete (ülleKochto teete)
 24. Seper. iggamehs Ken neihtsinnazet minnu sönnat Kuhleb, n. teeb nemmat, toht tahha ma ütte tarcka mehe ssarnazes panna, Ken o⌈mm⌉a Koddo ülles teeb
 25. ütte Kivvi pähle, n. sähl sadti ütz Kävva wehem, n. neht Jögget tullit, neht Ka Tuhlet puchksit, n. lammehesit tah Koddo pähle; Enge seh is sadta mitte. Sest seh olli ütte Kivvi pähle allustut.
 26. Enge iggamehs, Ke neihtsinnazet minnu sönnat Kuhleb, n. ei tee neiht mitte, woib ütte hullu mehe ssarnazes pantuts sahda, Ke o⌈mm⌉a Koddo üllesteggi liva pähle,
 27.  N. sadti Kävva wehem, neht Ka Iögget tullit N. neht Tuhlet puchksit, n. puttusit toh Koddo pähle. Sihs sadtj seh, n. t. sadto olli suhr.
 28. N. se sündi, Kun Jesus neihtsinnazet sönnat olli otza wihnut, saih se rahgwas erraheitnus ülle t. oppedusse
 29. Sest t. oppis nem. Kui olles temmal meelewald, n. ei mitte Kuj neht Kiria tundjat.

Cap 8

 1. Kun t. enge seh mäje pählt alla letz, Keuvi palio rahgwas t. perran.
 2. N. Kaje, ütz pittaliTöbbe allane tulli, n. Kummardis temmalle n. lauss: Isand, Kui sa tahhat, wojt s. minno puchtas tetta.
 3. N. Iesus Kühnitis o⌈mm⌉a Ketti welia, panni sedda t. pähle, n. lauss: ma tahha, eth olle puhhas. N. seddamait saih t. pittalitöbbe puchtas.
 4. N. Iesus laus t. w. Kaje, eth sa ei ütle Kellekit, enge minne, n. neuwta hendast pappille, n. offrize sedda Ande, Kumba Moses sähdnut om, üttes Tunnistusses neihle.
 5. Kun enge Iesus Kapernaummi lihna sisse Keuvi, tulli ütz pähmehs ülle sadda t. mannu, pallis tedda, n. lauss:
 6. Isand minnu poiss om Koddun mahn se Többe allan, n. sahb Kurjaste errapihnatuts.
 7. N. Jesus lauss t. w. m. tahha tulla n. t. terwes tetta.
 8. Se pähmehs ülle sadda Kostis n. lauss: Isand, m. ei olle wehrt mitte, eth s. peat minnu Kattusse alla sisse Keuwma, enge pajata enne ütte sönna, sihs sahb minnu pois terwes sahma.
 9. Sest m. Ka Jnneminne olle üllembade allan, n. ielles minnu allan o⌈mm⌉at Södda sullaset; n. Kun ma ütle ütte w. Minne, sihs läh[a]b t. n. ütte toise w. Tulle, sihs tulleb t. n. o⌈mm⌉a Sullase w. tee sedda sihs teeb temma.
 10. Kun Jesus sedda Kuhldis, immetellis t. n. pajatis noihnde wasto, Kumbat t. perran Keuvit: Toise, m. ütle teile, sehsharnast Uscko ei olle ma Jsraellin weel leuwdnut.
 11. Enge m. ütle teille, eth palio sahwat tulla päiwanöstmisselt n. päiwaminnemisselt, n. sahwat Abrahammi Isaacki n. Iacobbi Kah Taiwarickusse sissen istuda.
 12. Se Rickusse lazet enge sahwat welia heittetuts se perrameze pjmmedusse sisse. Sähl sahb olla itko n. hamba werriso.
 13. N. Iesus p. se pähmehe w. Minne, sulle sündko Kui s. usknut ollet N. t. pois saih terwes selsammal Tundil.
 14. N. Kun Iesus Petrusse Koddo sisse tulli, neggi t. t. Naise Emma mahn ollewat n. halli seitwat. hatte den Ritten
 15. N. t. panni o⌈mm⌉a Kette t. Käje pähle, sihs jettis tedda se wauw maha eth t. ülles touwsis n. neihle thenizes (neihnde man olles.
 16. Kun enge öddanck saih, toihit nem. t. mannu palio, Kumbat neihst Kurratist saihit waiwatuts. N. t. aijas neiht waimut welia sönna Kah n. teggi terwes, Keick Kumbat wigka allan ollit.
 17. Eth otza sahhes wihtuts mea Esaiah se propheti lebbi om ütteltut Ken paiatab: T. wöttis meije nörckusset ülles n. Kandis meije Többet
 18. Kun enge Iesus palio rahgwast neggi hennesse ümber, Keskis t. ülle minnema tohle pohle.
 19. N. ütz Kirja Tundia tulli mannu n. lauss t. w. Oppeja, ma tahha su perran Keuwa Kohhe s. üsseki lettat.
 20. N. Iesus lauss t. w. neihl rebbasell o⌈mm⌉at neihnde ohnet, n. neihl Zirckull Taiwa allan ¤hackopessat/¤; Enge sell Innemisse poial ei olle, Kohhe t. o⌈mm⌉a päht maha pancke.
 21. N. ütz toine neihst t. Iüngrist lauss t. w. Isand, anna lubba minnulle ennist, eth ma läha n. matta o⌈mm⌉a Issa maha.
 22. Enge Iesus lauss t. w. Tulle minnu perran, n. lasse neiht Kohliet o⌈mm⌉at Kohliet matma.
 23. N. Kun t. se lohtzicke sisse astis, lezit t. Jüngrit temma perran.
 24. n. Kaje, ütz Kävva (suhr) ajajane Ilm nöstis Ierve pähl, eth se lohtzick lainade (allan jeihi) Kah Kattati. T. enge maggas.
 25. N. t. Iüngrit astsit mannu, erratasit t. ülles n. ütlesit: Isand awwita meit, meije lähame hucka.
 26. N. t. ütlis neihnde w. Mes peljete teije, O teije weitu ussu Kah rahgwas? Sihs touwsis t. ülles nohmas neiht Tuhlet n. sedda merre, Sihs saih suhr waick Ilm.
 27. Neht Jnnemisset enge immetellesit n. ütlesit: Measharnane om Seh eth neht Ka Tuhlet n. se Merre t. Sönna Kuhlelwat.
 28. Kun t. tulli se toise wehre pähle, neihnde Gergesiliste Mahle, tullit temmalle w. Katz se Kurrati waiwa allazet mehet, Kumbat neihnde Mattusse hauwade welia tullit, Kumbat üppris wehazet ollit, eth is keddakit wois möhta minna lebbi Toht Teh.
 29. N. Kaje, nem. Kissendasit n. ütlesit: Mes om meille sinnu Kah teggemisst Jesus J. poick? Ollets s. sihja tulnut meit enne aicko waiwama?
 30. N. Kauwan neihnde mant olli ütz Karrj Zeat, Kumbat lasseti süvva.
 31. Sihs pallesit n[ei]ht Kurratit t. n. ütlesit: Kui s. meit welia ajjat, sihs anna meille lubba, eth meije Toh Zicku Karja sisse lähame.
 32. N. t. ütlis neihle: Mincket. Sihs lezit nem. welia n. lezit toh Zicku Karia sisse. N. Kaje, Keick se Karia Zeat aijas hendast se Ierve sisse n. Kohli erra weje sissen.
 33. Noh enge Kumbat nem. lasksit söhma Karian, paggasit, n. tullit se lihna sisse, n. iüttustellit keick welia, n. ka neihnde kurrat[i] waiwaliste luggu.
 34. N. Kaje, Keick se lihn tulli welia Iesusselle wasto, N. Kun nem. tedda neggesit, pallesit nem. eth t. piddi erraminnema neihnde pihride pählt.

Cap. 9.

 1. N. t. astis se lohzick[e] sisse, n. letz ülle, n. tulli o⌈mm⌉a lihna sisse.
 2. N. Kaje, nem. toihit ütte Jnnemisst t. mannu, Kell se toine Külg (pohl) olli erraKohlnut, Kumb mahn olli o⌈mm⌉a wohta pähl. N. Kun Iesus neihnde usko neggi, lauss t. se Külg Tobbeze w. Olle rahwul poick Su Pattut sahwat sulle andis annatuts.
 3. N. Kaje, mönne neihst Kirja Tundjist mötlesit hennesse sissen: Seh pajatab nahro Jumala pähle (Seh nahrab Jumalat!
 4. Kun enge Jesus neggi neihnde mötlusset, lauss t. melles mötlete teije Kurja ommade Söamede sissen?
 5. Sest, mes om kebiamb pajatama: Su pattut sahwat sulle andis annatuts, echk paiatama: touwse ülles n. K[ö]nda (Keuw.
 6. Eth enge teije peate tehdma, eth sell Innemisse poial om woimus (weggi) pattut mah pähl andis andma (Sihs ütlis t. se K[ü]lgKohlnut Többeze w.) touwse ülles n. minne erra o⌈mm⌉a Koddohe.
 7. N. t. touwsis ülles n. letz o⌈mm⌉a Koddohe.
 8. Kun se rahgwas sedda neggi, immetellesit nem. n. Kihtsit J⌈uma⌉lat, Ken sehsharnast weggi neihle Innemissille andnut om.
 9. N. Kun Iesus sählt möhta letz, neggi t. ütte Innemisst Jähvke Bohdi sissen istwat, Mattheus nimme, n. lauss t. w. Keuw minnu perran, n. t. touwsi ülles n. Keuvi t. perran.
 10. N. se sündi, Kun t. lawal istis Koddun, nezu, sihs tullit palio Jähvkemehet n. patto pählizet n. istsit lawal Iesusse n t. Jüngride Kah.
 11. Kun sedda neht phariseerit neggit, ütlesit nem. t. Jüngride w. Mincksper. söhb teije Oppeja neihnde jahvke mehste n. neihnde pattu pähliste Kahn?
 12. Jesus enge Kuhldis sedda, n. lauss neihnde w. Neihle, Kumbat Terwusse Kah o⌈mm⌉at, ei olle se Arst mitte tarbis, enge neihle Kumbat wigkakah o⌈mm⌉at.
 13. Mincket enge n. opket mea om: M. tahha Armo, n. ei offrit mitte. Sest m. ei olle mitte tulnut neiht oigkedat kuzma, enge neiht pattu pählizet, eth nem. hendast parrandakut.
 14. Sihs tullit Johannesse Jüngrit t. mannu, n. ütlesit: Mincksperrast pahstme meije n. neht phariseerit ni palio, n. sinnu Jüngrit ei pahsta mitte?
 15. Sihs ütlis Iesus neihnde w. Se peickomehe lazet ei wöi leinama mitte, ni Kauw, Kui se peickomehs neihnde man om. Enge se Aick sahb tulla, Kun se peickomehs neihlt sahb errawottetuts, n. sihs sahwat nem. pahstma.
 16. Keddakit ei panne wastsest Kallawest ütte paicka wanna reuwa pähle, Sest Kus se om pähle jackatut (ombeltut) sähl wöttab se sest reuwast middakit henne Ka, n. sahb ütz Kurjamb mulck.
 17. Ei Ka wallat sa wastset wihna wannade annumade sisse, muihto lachkwat neht annumat erra, n. se wihn lettab maha, neht ka annumat lähwat hucka. Enge wastset wihna wallat sa wastsede annumade / Astiade sisse sihs iähwat nem. allal möllembat.
 18. Kun t. sedda neihle paiatis, netz, sihs tulli ütz Isand, Kummardis temmalle n. lauss: Ja minnu Tüttar om parhilda errakohlnut, Enge tulle n. panne o⌈mm⌉a kette t. pähle, sihs sahb temma ellada.
 19. Iesus touwsis ülles n. Keuvi t. perran omma Jüngride kah.
 20. N. Kaje, ütz Naine, Kumba werri olle wohdanut Katztoistkümment ahiastaicko, tulli mannu taggast, n. puttis t. reuwa allamba pallistusse.
 21. Sest t. mötlis hennesse sissen: Kui ma enne wöi t. reuwast putta, sihs sah ma terwes sahda.
 22. Iesus kähndis hendast ümber, neggi t. n. lauss: Olle rahwul Tüttar, Su usck om sinno awwitanut. N. selle Naiselle saih Abbi selsam[m]al Tundil.
 23. N. Kun Iesus se Isanda Koddo sisse tulli, n. neggi noiht pilli puchkiat n. sedda messawat rahgwast,
 24.  ütlis t. neihnde w.mincket erra, Sest se Junckrokenne ei olle Kohlnut, enge maggab. N. nem. nahrsit temma.
 25. Kun enge se rahgwas olli usse aijatut, letz t. sissi, wöttis tedda Käje pitti: n. se Junckrokenne touwsis ülles.
 26. N. sehsinnane Helle Keuvi welia lebbi keick toh mah
 27. N. Kun Iesus sählt erratulli, Keuvit Katz Sögkedat mehet t. perran tennitasit n. ütlesit: Heitta Armo meije pähle Davidi poick.
 28. Kun t. enge se Koddo sisse tulli, sihs tulli sögke rahgwas t. mannu n. Iesus lauss neihnde w. Ussute teije, eth m. wöi sedda tetta? Nem. ütlesit t. w. næ, Isand.
 29. Sihs panni t. o⌈mm⌉a Kette neihnde Silmade pähle n. lauss: Teye ussu perra sundko teille
 30. N. Neihnde Silmat saihit wallales. N. Iesus Kehldis nem. erra n. lauss: Kajeket, eth ei Keddakit tehda sahko.
 31. Kun enge noh erralezit, laotasit nem. t. helle welia Keick[e] toh mah sissen (lebbi)
 32. Kun enge noh usse tullit, nezu, sihs toihit nem. ütte Tumme Innemisst t. mannu, Kumb Kurrati waiwa allan olli.
 33. N. Kun se Kurrat olli welia lennut, p. se Tumme, N. se rahgwas immetellis n. ütlis: Ja nisugkust ei olle weel netta olnut Israellin.
 34. Enge neht phariseerit ütlesit: T. aijab neiht Kurratit neihnde Kurratide pähmehe lebbi welia.
 35. N. Jesus Keuvi ümber l. Keick lihnat n. Allewet, oppis neihnde Kohlide sissen, n. Kuhlutis sedda Ev⌈an⌉g⌈e⌉l⌈iu⌉m sest rickussest, n. teggi terwes Keick sugguzet Többet n. pöddet se rahgwa sean.
 36. Kun t. enge sedda rahgwast neggi, olli temmall halle meel neihnde perrast, sest nem. ollit erranelgenut n. erralaotut Kui lambat, Kumbill ei olle Karius.
 37. Sihs laus t. o⌈mm⌉a Jüngride w. pöimist om Kül palio, enge weittu ommat TöhTeggiat.
 38. Seper. palleket se pöimisse Isandast, eth t. Töhteggejat lähatako o⌈mm⌉a pöimisse sisse.

Cap. 10.

 1. N. t. Kuzus o⌈mm⌉at Kaztoistkumment Jüngrit, n. andis neihle woimusst ülle neiht Kuriat waimut, eth nem. neiht woissit welia aijada n. Keicksugkust Tobbe n. pödde terwes tetta.
 2. Neihnde kattetoistKümment Jüngride Nimmet o⌈mm⌉at neht: Se Esimenne Simon, Ken petrusses heickatas, n. Andreas t. wellj; Iacobus Zebedei poick, n. Joannes t. welli.
 3. Philippus n. Bartholomeus, Thomas n. Mattheus se jähvke mehs; Jacobus Alpheusse poick, n. lebbeus, Kenne lihknimme om Thaddeus.
 4. Simon, Kumb om Kanahst, n. Iudas Ischarioth, Ken t. erra andis.
 5. Neiht KatztoistK. lähatis Iesus welia, oppis nem. n. ütlis: Sedda teht neihnde pagganade pohle erramincket, erramincket Ka neihnde Samarialeiste lihna sisse.
 6. Enge mincket parramb neihle errakaotut Israelli Koddo lambille.
 7. Mincket, Kuhlutaket n. üttelcket: Ja se Taiwa rickus om liggi mannu tulnut.
 8. Tegket neiht pöddewat terwes, tegket neht pittalitöbbezet puchtas, errataket neiht Kohliat ülles, aijaket neiht Kurratit welia. Ilma om se teille sahnut, ilma andket sedda ka.
 9. Ei pea teye Kulda piddama, ei Ka höbbedat, ei Ka wasck o⌈mm⌉a […] sissen
 10. Ei ütte Kotti Teh pähl, ei Katte sercket mitte, ei Zuwwat, ei Ka ütte Kepp[e] Sest üttelle TöhTeggejalle sündi[s] o⌈mm⌉a rohge.
 11. Enge Kumba lihna echk Allewe sisse teije tullete, sähl küsseket perran Kehs sähl sissen wehrt om. N. sähl jähket sehni, Kun teije erralähte.
 12. Kun teije enge se Koddo sisse lähate, sihs terwetaket sedda.
 13. N. Kui se Koddo sedda wehrt om, sihs tulcko teye Rahw temma pähle. Kui se enge ei olle sedda wehrt mitte, sihs kähnko teije rahw ümber teille.
 14. N. Kui Kenckis teit ei wötta w. ei Ka Kuhle teije S[ö]nna, sihs mincket erra tohst Koddust echk tohst lihnast, n. rapputaket o[mm]a Ialgude Tolmo maha.
 15. Toise m. ütle teille, h[ölb]samb sahb selle Sodommu n. Gomorru mahl olla se Sundusse päiwal, Kui tohl lihnal.
 16. Kaje, m. lähata teit Kui lambat keskel neihnde soiede sean, Seper. olcket tarckat, Kuj neht ssiwut, n. ilmaKawalusseta, Kui neht Tuivit.
 17. Hoijaket enge hendast neihnde Innemiste ehs. Sest nem. sahwat teit erraanda neihnde Rahtide ette, n. o⌈mm⌉ade Kohlide sissen sahwat nem. teit pesseda.
 18. N. teije sahte Förstide n. K⌈unnin⌉gade ette wihtuts sahma minnu perrast üttes Tunnistusses neihle n. neihle pagganille.
 19. Kun enge nem. teit erraandwat, sihs murrizeket mitte, Kui echk mes teije peate pajatama. Sest se sahb teille annatuts sahma tohl tundil, mes teije pajatama peate.
 20. Sest, ep teije ollete Kumbat paiatawat, enge teye Jssa waim om Kumb lebbi teit pajatab.
 21. Ja ütz welli sahb sedda toist erraanda surma sisse, n. ütz Jssa o⌈mm⌉a poja. N. neht lazet sahwat ülles ¤nösta/¤ o⌈mm⌉ade wannamb[i]te w. n. sahwat nem. erra tappa.
 22. N. teije sahte wehatuts sahma Keickist minnu Nimme perrast, Enge, Ke Kannatab otzanj, seh sahb önsaste erraawwitatuts sahda.
 23. Kun enge nem. ¤tuckewat teije pähle/¤ seh lihna sissen, paggaket toise lihna sisse; Sest toise, m. ütle teille: Ei sah teije Israelli lihnat mitte otza wihia, sehni Kun se Jnnemisse poick tulleb.
 24. Se Jünger ei olle ülle o⌈mm⌉a oppeja, ei ka se sullane ülle o⌈mm⌉a Isandat.
 25. Selle Jüngrille om küll, eth t. woib olla, Kui o⌈mm⌉a oppeja. N. se sullane Kui o⌈mm⌉a Jsand. Kui nem. sedda perremehst o⌈mm⌉at Beelzebubbis ¤heickanut/¤ Kui palio ennamb t. Koddo perret?
 26. Errapelieket seperr. nem. mitte. Sest middakit ei olle ¤neggemata/¤, mea ei sah netta sahma; echk salla, mea ei sah tutwas sahda.
 27. Mea m. teille ütle pimmedan, pajataket teije walcke ehn; n. mes teije Kuhlete Korwa sissen, sedda Kuhlutaket Kattusse pähl.
 28. N. Errapeliaket mitte neihnde ehs, Kumbat sedda Iho tapp[o]wat erra, enge se Henge ei wöi tappema mitte. Pelieket enge parramb toht, Ken sedda Ka Henge n. se Iho woib errarickuda porgko Tulle sissen
 29. Eis Katz warblaise ostatas ütte musta Killinge ehs? n. ütz neihst ei sa[t]ta mah pähle ilma teije Issast.
 30. Enge teije Ka päh ¤hiuwset/¤ keick o⌈mm⌉at erraluggetut.
 31. Seper. errapelieket, parrambat ollete teije, Kui palio warblaiset.
 32. Seper. iggamehs Ken minno welia tunnistab Innemiste ehn, toht tahha Ka m. welia tunnistada minnu Issa ehn Taiwa sissen.
 33. Ke enge minno errasalgab Jnnemiste ehn, toht tahha Ka m. errasalgada o⌈mm⌉a Issa ehn Taiwa sissen.
 34. Erramöttelket mitte eth m. olle tulnut rahwo lähata⌈m⌉a mah pähle Ei olle ma tulnut rahwo lähata⌈m⌉a, Enge sedda möhka
 35. Sest m. olle tulnut, ¤eth ma tee errasaisma/¤ ütte Jnnemisst o⌈mm⌉a Jssa w. n. ütte Tüttara o⌈mm⌉a Emma w. n. sedda Minni o⌈mm⌉a Mehe Emma w.
 36. N. ütte Jnnemisse wainlaiset sahwat t. o⌈mm⌉a perre olla.
 37. Ke sedda Jssa n. Emma ennamb armastab Kui minno, seh ei olle minno wehrt: N. Ke ütte poja echk Tüttara ennamb armastab Kui ¤minno/¤, seh ei olle minno wehrt.
 38. N. Ken ej wotta o⌈mm⌉a Risti, n. Keuwb minnu perran, seh ei olle minno wehrt
 39. Ke o⌈mm⌉a Ello leuwab, sahb sedda erraKaotada, n. Ke o⌈mm⌉a Ello kaotab minnu perrast, seh sahb sedda leuwda.
 40. Ken teit w. wottab, seh wottab minno w. n. Ke minno w. wottab se wottab toht w. Ken minno om lähatanut.
 41. Ke ütte propheti w. wottab ütte propheti Nimmel, seh sahb ütte propheti palcka sahma, N. ütte oigkedat w. wottab ütte öigkeda Nimmel, seh sahb ütte oigkeda Palcka sahma.
 42. N. Ke ütte neihstsinnazist wähembist sahb ütte Külm[e] enne weje Kah Kanni sissest johta ütte Jüngri Nimmel, toise, m. ütle teille, ei sah ¤t. palck Kaotussen mitte iähma./¤

Cap. 11.

 1. N. se sündi, Kun Iesus olli löppenut neiht (o⌈mm⌉at) KatztoistKümment Jüngrit oppema, letz t. sählt erra oppema n. Kuhluta⌈m⌉a noihnde lihnade sissen.
 2. Kun enge Iohannes wangi sissen Christusse Teggut Kuhldis, lähatis t. Katz neihst o⌈mm⌉ist Iüngrist
 3. N. lauss t. w. ollets s. Ken ¤tulleman om/¤, wöi peame meije ütte toist ohtma
 4. Iesus enge kostis n. laus neihnde w. mincket, juttelket Iohannesselle ielles, mea teije Kuhlete n. nägete.
 5. Sögkedat nägewat ielles, ¤Jalgwigkalist/¤ Keuwat, pittalitöbbizet sahwat puchtas, n. Kurret Kuhlwat, Kohliet sahwat ülles erratuts, n. waiselle rahgwalle sahb se ¤röhmo sönna/¤ Kuhlutatuts.
 6. N. önnis om, Ken hendast ei pahhanda minnust.
 7. Kun neh nüd lezit, nackas Iesus selle rahgwalle üttelma Iohannesse perrast mes Keuvite teije lahne sisse Kajema? Kas ütte pilliRoh Kumb sest Tuhlest ¤aijelletas/¤?
 8. Woi, mes ollete teije Keuwnut neggema? ¤mas/¤ ütte pehhemede reuwade Kah ähhitut mehst? Netzu, Kumbat pehhemet ¤(reuwat)/¤ piddawat o⌈mm⌉at neihnde Kunningade koade sissen.
 9. wöi, mes Keuvite teije neggema? ¤mas/¤ ütte propheti? Ia, m. ütle teille kumb suhremb om Kui ütz prophet.
 10. Sest seh om, Kumbast Kirjotut om: Kaje, m. lähata o⌈mm⌉a Engli su palcke ehl, Ken sinnu teht peab walmistama sinnu ehl.
 11. Toise, m. ütle teille, ei olle neihnde sean Kumbat naisist sündinut o⌈mm⌉at, mitte ¤nöstnut/¤, Ken suhremb olles Iohannest sedda Kastja. Ke enge se wähemb om Taiwarickusse sissen, seh om suhremb tedda.
 12. Enge Iohannesse se kastja päiwist sehni ajuni om se Taiwarickus wäje allan, n. neht Kumbat wäjelle Keuwat, ¤hahrwat/¤ sedda.
 13. Sest Keick prophetit n. se sähdus ommat Johannessest sahni ehn oppnut / Kuhlutanut
 14. N. Kui teije sedda tahhate wotta: T. om Elias, Kumb tullema peab.
 15. Kell Körwat o⌈mm⌉at Kuhlma, seh kuhlko.
 16. Enge, Kelles pea m. sedda pölwa sharnazes pannema? Seh om noihnde Latzede ssarnane, Kumbat Turrude pähl istwat, n. heickewat o⌈mm⌉ade Seltzide w. n. üttelwat:
 17. Meije olleme teille pillit puchknut, enge teije is ¤Karchelle/¤ mitte; Meije olleme teille ¤Leino laulnut/¤, enge teije is hejtta Leino mohdolle.
 18. Sest Iohannes tulli, is t. söh, is t. ioh: Sihs üttelwat nem. Temmal om ütz Kurrat
 19. Se Innimesse poick tulli, seh söihi n. joihi. Sihs üttelwat nem. Netzu, utz iohja mehs n. söhja mehs om t. neihnde ¤Jähvke/¤ mehste n. Pattu pähliste söbbr. N. se Tarkus peab o⌈mm⌉ist lazist oigkes sahma paiatatuts
 20. Sihs nackas t. ¤nohmama/¤ noiht lihnat, Kumbade sissen neht ennambat t. ¤wäjet/¤ ollit sündinut, n. nem. is olle hendast erraparrandanut neihst pattust.
 21. Woj sulle Chorazin; woi sulle Bethsaida; Sest Kui Tyrussen n. Sidonnun noh wäjet ollessit sündinut, Kumbat sinnu sissen sündinut o⌈mm⌉at nem. ollessit jo ammo Kotti n. Tuhhu sissen o⌈mm⌉at pattut erraparrandanut.
 22. Kummandakit ütle m. teille: Tyrusselle n. Sidonnulle sahb se hölbsamb olla se Kochto päiwal, Kui teille..
 23. N. s. Kapernaum, Kumb sa ollet Taiwast sahnj ammack / emmis sedda Taiwa töstatut, saht pörgkuni ammacK alla touckatuts sahma. Sest, Kuj Sodommun neh wäijet ollessit sündinut, Kumbat sinnu sissen sündinut o⌈mm⌉at, ollessit nem. sehni päiwani jähnut.
 24. Kummandakit ütle m. teille, eth se Sodommu mahle sahb hölbsamb olla sell Kochto päiwal Kui sinnulle.
 25. Tohl aijul Kostis Iesus n. lauss: m. tenna sinno Jssa, Taiwa n. se mah Jsand, eth. s. sedda ollet sallas andnut neihnde Tarckade n. moistlickude ehs, n. ollet se awwaldanut neihle rummallille.
 26. Nae Jssa, sest ninda om sahnut, mea sinnu meele perrast om olnut.
 27. Keick om minnu Kette annatut minnu Issast, N. Keddakit ei tunne sedda poja, Kui se Jssa enne, Ei Ka tunne Keddakit sedda Issa, Kui se poick enne n. Kelle se poick tahhab awwaldada.
 28. Tulcket minnu mannu Keick, Kumbat teye töh n. Kohrma allan ollete, m. tahha teit ¤errakostatada/¤.
 29. wotket minnu Jcke hennesse pähle, n. opket minnult, eth m. olle tassane, n. ¤maddalick/¤ söamest: Sihs sahte teije rahwo leuwda o⌈mm⌉ade hengede tarbis.
 30. Sest minnu Jcke om häh, n. minnu Kohrm om Kebias.

Cap. 12

 1. Toht Aicko Keuvi Jesus l. wilia Sabbatthi päiwal, n. t. Iüngrit issusit, n. nackasit päiht ¤Kackma/¤ n. söhma.
 2. Kun sedda neh phariseerit neggesit, ütlesit nem. t. w. Netzu, su Iüngrit teggewat, mea ei sünni teggema Sabbathi päiwal.
 3. T. enge lauss neihnde w. Eis olle teije luggenut, mes David teggi, Kun t. Jssus noihnde Kahn, Kumbat t. Kahn ollit?
 4. Kui t. om J. Koddo sisse lennut n. om neiht ¤ette sähdtut leibat/¤ söhnut Kumbat temmalle is sündi mitte süwa, ei Kah noihle, Kumbat t. Kahn ollit Kui neihle pappille enne.
 5. Echk, Eis olle teije luggenut se sähdusse sissen, eth neihl Sabbathi päiwil neh pappit sedda Sabbathi päiwa errateotawat, n. o⌈mm⌉at waggat (Kummandakit)
 6. Sest m. ütle teille, Sihn om Ken suhremb om sedda pöhalicko.
 7. Enge, Kui teije tehiassite mes om: M. tahha armo, ei offrit mitte: is ollessete teije waggat mitte ¤Kowwaras/¤ pannut.
 8. Sest se Jnnimesse poick om se Ka Sabbatthi päiwa Isand.
 9. N. t. letz sählt erra, n. tulli neihnde Kohli sisse.
 10. N. Kaje, ütz Jnneminne olli ütte erraKoiwanut Käje Kahn. N. nem. Küssesit temmalt n. ütlesit: Kas om lubba Sabbathi päiwal terwes teggema? ¤Eth nem. woisit t. pähle kaibada/¤
 11. T. enge lauss neihnde w. Kehs olles teye sean sharnane Inneminne Kell ütz lambas om, n. Kui seh sadtas Hauwa sisse pöhal päiwal, eth t. ei wottab n. töstab sedda ¤ülles/¤.
 12. Kui palio enge om ütz Inneminne parramb Kui ütz lambas? Seper. om pöhil päiwil lubba häht tetta.
 13. Sihs laus t. se Innemisse w. ¤Kühnita/¤ o⌈mm⌉a Kette welia. N. t. Kühnitis welia. N. seh saih temmalle jelles terwes, Kui se toine.
 14. Enge, neht phariseerit nöuwandasit w. t. Kun nem. erralezit, eth nem. woisit temma errahuckada.
 15. Iesus enge moistis sedda, n. lez sählt erra. N. palio rahgwas Keuvi t. perra, n. t. teggi nem. terwes keick.
 16. N. Kehldis nem. erra, eth nem. is pea t. ¤awwalickus teggema/¤
 17. Eth otza sahhes wihtuts mea Esaiah se Propheti l. paiatatut om, Ken ütleb:¤
 18. Kaje, minnu Poick, Kumba m. errakorjanut olle; minnu armsamb, Ken minnu Henge meele perrast om; M. tahha o⌈mm⌉a waimo t. pähle istutada, n. t. sahb neihle pagganille kohhut tunnistada.
 19. Ei sah t. rihjelda, ei Ka tennitada, ei sah Ka Kenckis t. Hählt Kuhlda Huhlitzede pähl.
 20. Sedda erranissertut roh ei sah t. Katzicke murda, n. sedda Kühnala langa, Kumb weel sauwus, ei sah t. errakistutada; sehni Kunn t. wöimusses wihb sedda Kohhut.
 21. N. neht pagganat sahwat t. Nimme pähle ohta.
 22. Sihs tohtj ütz Kurrati waiwalinne t. mannu, sögke n. Tumm. N. t. teggi tedda terwes, eth se sögke n. tumme ia pajatis, ia neggi.¤
 23. N. Keick rahgwas heittis erra n. ütlis: Eis seh olle Davidi poick?
 24. Kui enge neht phariseerit Kuhlsit, ütlesit nem. Ei aija seh neiht Kurratit welia muihto, Kui Beelzebubbi neihnde Kurratide pähmehe lebbi.
 25. Kun enge Iesus neihnde motlusset neggi, lauss t. neihnde w. Igga K⌈unninga⌉rickus, ¤Kumb iaggatut om hennesse/¤ w. sahb tühas tettuts. N. igga lihn n. Koddo, Kumb iaggatut om hennesse w. ei wöi mitte saista.
 26. N. Kui ütz Sathan sedda toist welia aijab, sihs om t. io issi hennesse w. iaggatut, Kui sahb sihs t. rickus saista?
 27. Ja Kui m. l. Beelzebubbit neiht Kurratit welia aija, Keddas l. aijawat teije lazet nem. welia? Seper. sahwat n[o]h teije Sundiat olla.
 28. Kui enge m. J. waimo lebbi neht Kurratit welia aija, sihs om io J. rickus teije mannu tulnut
 29. Echk Kuj woib Kenckis ütte weggewa mehe Koddo sisse minnema, n. t. ¤annumat/¤ rihsuma, Kui t. sedda weggewa mehst ei olle ennist Keuwtnut, eth t. sihs wöib t. Koddo errarihsuma?
 30. Ke ei olle minnu Kahn, seh om w. minno, n. Ken minnu Kahn ei panne Kogko, seh ¤laotab maha/¤.
 31. Seper. ütle m. teille: Jgga patt n. seumusse pajatus woib neihle Innemissille andis annatuts sahma. Enge se seumusse pajatus se pöha waimo Pähle, ei wöi neihle Innemissille mitte andis annatuts sahda.
 32. N. Ke üttelles ütte sönna se Innemisse poja pähle, sehle wöib se andis annatuts sahda; Enge Ke üttelles se pöha waimo pähle, sehle ei wöi se andis annatuts sahda, ei seh igga sissen ei Ka se tullewa sissen
 33. Echk tegket, eth se puh häh om n. t. willi häh; echk tegket, eth se puh om Kurri, n. t. willi Kurri: Sest sehst wiliast tunnus se puh erra.
 34. Teije nastickade Sugku, Kuis woite teije häht pajatada, essi Kurjat ollewat? Sest se suh paiatab sedda, mes teuwest söamest ülle lettab.
 35. ütz häh Jnneminne tohb häht welia o⌈mm⌉a Söame häh nöuwo sissest N. ütz Kurri Jnneminne tohb Kuria welia se Kuria nöuwo sissest.
 36. Enge m. ütle teille, eth igga tüha sönna perrast, mea neht Innemisset paiatawat, peaw. nem. arwo andma se Kochto päiwal.
 37. Sest su Sönnade sissest saht s. oigkedas paiatatuts sahda, n. su sönnade sissest saht s. Kövvaras pajatatuts sahda.
 38. Sihs Kostsit mönne neihst Kiriatundijst n. phariseerist, n. ütlesit: Oppeja, meije tahhame sult ütte Tähhe netta.
 39. T. enge kostis n. lauss: Se Kurri n. Abbi Ello rickuwa pölw ozeb ütte Tähe perran, Enge temmalle ei sah muht Techt mitte annatuts sahda, Kui se propheti Iona Techt.
 40. Sest ninda Kui Ionas se suhre merre¤Kalla Köttun/¤ olli Kolm päiwa n. Kolm öht: Ninda sahb se Innemisse poick Kesck mah sissen olla Kolm päiwa n. Kolm öht.
 41. Neh Nineveh mehet sahwat se Kochto päiwal üllestousta seh pölwa Kah, n. sahwat tedda Köwwaras pajatada. Sest nem. o⌈mm⌉at hendast erraparrandanut Johnah jütlusse perra. N. Kaje, sihn om ennamb Kui johna
 42. Se launa K⌈unnin⌉galick Emmand sahb üllestousta se Kochto päiwal seh pölwa Kah, n. sahb sedda Köwwaras pajatada. Sest tah om tulnut mah otzast Salomonni Tarckusst Kuhlma. N. Kaje, sihn on ennamb Kui Salomon.
 43. Kun enge se Kurri waim üttest Jnnemissest om welia lennut, keuwb t. l. Koivat paickat, otzeb rahwo n. ei leuwa.
 44. Sihs ütleb t. m. tahha ümberKähnda o⌈mm⌉a Koddo sisse, Kust ma olle erratulnut N. Kun t. tulleb, leuwab t. sedda ¤tähta/¤ ollewat, luwade Kah pühetut, n. erra ähhitut.
 45. Sihs lähab t. n. wottab seitzi waimut henne Kahn,¤ Kumbat Kurjambat o⌈mm⌉at, Kui t. essi, n. Kun nem. sisse tullewat, iähwat nem. sähl ellaman, n. se perramenne sahb toh Jnnemisse Kah Kuriambas Kui se esimane. Ninda sahb se Kah seh Kuria pölwa Kah olla.
 46. Kun t. weel se rahgwa w. paiatis, saisis t. Emma n. t. weliet ussen, n. pühdsit t. Kahn Könnelma.
 47. N. ütz ütlis temmalle: netzu, su Emma n. su weliet saiswat ussen n. tachtwat su Kah Könnelda
 48. T. enge Kostis n. lauss toh w. Ken temmalle ütlis: Kehs om minnu Emma, Ja Kehs ommat minnu weljet?
 49. N. t. Kühnitis o⌈mm⌉a Kette welia ülle o⌈mm⌉at Jüngrit n. lauss: Kaje, mu Emma, n. mu weljet.
 50.  Sest igga, Ken minnu Jssa Tachtmisst teeb Taiwan, om minnu welli n. sössar, n. Emma.

Cap. 13.

 1. Tohl päiwal enge Keuvi Jesus welia ¤Koddust/¤, n. istis Jerve ¤wehren/¤
 2. N. palio rahgwas Koggus t. mannu, eth temmalle annati lohzicka sisse minnema istma. N. Keick rahgwas saisis ¤wehre/¤ pähl.
 3. N. t. p. neihle palio l. lihkpajatusset n. lauss: Netz, ütz Külwaja letz welia Külwama.
 4. N. Kun t. Külwas, sadtj ossa teh wehre, n. neh Zirckut tullit, n. soihit se erra.
 5. ¤Ossa/¤ sadtj Kiwwize mah pähle, Kus temmal is olle suhrt mah, n. tulli pea ülles, sehst eth temmal süggaw mah is oll[e].
 6. Enge, Kun se päiwlick üllesnöstis, pallati se erra: n. sehst eth temmal Juhret is olle Koivi seh erra.
 7. Ossa sadti orjawitzade secka: n. neht orjawitzat tullit ülles, n. ¤warjusit/¤ sedda erra.
 8. Ossa enge sadti häh mah pähle, n. toihi wilia, ossa sadda, ossa KuhsKümment, ossa KolmKümment (terra).
 9. Kell Körwat o⌈mm⌉at Kuhlma, seh Kuhlko.
 10. N. neht Jüngrit tullit mannu, n. ütlesit t. w. minckper. p. s. l. lihkpajatusset neihle?
 11. T. enge Kostis n. lauss neihnde w. Eth teill annatut om se Taiwarickusse sallat Assiat tundma: Enge neihle ei olle se mitte annatut.
 12. Sest Kell om, sehle sahb annatuts, eth temmalle teuwest ülle lett: Kell enge ei olle mitte, sehlt sahb wottatuts seh Ka, mea temmal om.
 13. Seper. paiata m. neihle l. lihckp. eth nem. neggewat ei näge, n. Kuhlwat ei Kuhle ei Ka moista.
 14. N. sahb neihnde mann se propheti Esaiah se ehn jütleminne otza wihtuts Kumb paiatab: Kuhlman sahte teije Kuhlda, n. neggewat sahte teije netta N. ei sah moista mitte
 15. Sest se rahgwa Südda om ¤padias/¤ lennut, n. nem. Kuhlwa rasseste ommade Körwade Kahn, n. o⌈mm⌉at Silmat pannewat nem. Kindi; eth nem. io ei näge silmade Kah, n. Körwade Kah ei Kuhle, n. moistassit Söame sissen n. Kähnassit ümber, eth m. wöissi nem. terwes tetta.
 16. Önsat enge o⌈mm⌉at teije Silmat, eth nem. neggewat, n. teije Körwat, eth nem. Kuhlwat.
 17. Toise, m. ütle teille, palio prophetit n. oigkedat o⌈mm⌉at tachtnut netta, mea teije nägete, n. ei olle seh nennut mitte, n. Kuhlda, mea teije Kuhlete, n. ei olle seh mitte Kuhlnut.
 18. Seper. Kuhlket nüd teije sedda lihkpajatusst sest Külwajast.
 19. Jgga Ken Kuhleb se sönna sest rickussest n. ei möista, tulleb se Kurri, n. Kissub erra, mea t. söame sisse olli Külwatut. Seh om Ken Teh wehre om Külwatut.
 20. Ke enge Kiwwize mah pähle Külwatut olli, om, Ken sedda sönna Kuhleb n. wöttab sedda pea röhmo Kahn.
 21. Enge ei olle juhre Kahn hennesse sissen, enge om ¤aijolinne/¤. Sest Kun waiwa n. perranKiuwsaminne ¤iohhus/¤ se sönna perrast, sihs pahhandab t. hendast pea.
 22. Ke enge neihnde orjawitzade secka Külwatut ollj, om seh, Ken sedda sönna Kuhleb: Enge sehsinnaze aija murre n. se rickusse Arm wariuwat sedda sönna erra, eth seh jähs willita.
 23. Ke enge häh mah pähle Külwatut ollj, om seh, Ken sedda sönna Kuhleb n. moistab, Kumb Kah wilia Kannab, ütz Kannab sadda, ütz toine KuhsKümment, ütz toine KolmKümment terrat.
 24. ütte toist lihkpajatusst panni t. neihle ette n. lauss: Se taiwarickus om ütte mehe sharnane, Ken häht seement Külwi o⌈mm⌉a ¤nurme/¤ pähle.
 25. Kun enge neht Innemisset maggasit, tulli t. wainlane n. Külwi ¤Kurja Haina/¤ se nissu secka, n. letz erra.
 26. Kun enge se orras olli Kaswanut n. teggi wilia, sihs neuwtis Ka se Kurri haina hendast.
 27. N. se perremehe Sullaset tullit n. ütlesit t. w. Isand, eis s. ollet häh seement o⌈mm⌉a Nurme pähle Külwanut? Kust om sihs temmalle se Kurri haina?
 28. T. lauss neihnde w. Se wainlaine om seh tennut. Neht sullaset ütlesit t. w. Kas sa sihs tahhat, eth meije lähame n. sedda Kogko Korjame?
 29. Enge t. lauss: Ei, eth Kunn teije sedda Kurja Haina Kogko Korjate, teije neihnde Kahn ütteleise sedda nisso mitte welia ¤kack[a]t[e]/¤.
 30. lasket nem. Kaswada möllembat ¤pöimaijunj/¤; poimaijul tahha ma neihle pöimjille üttelda: Korjaket esimalt sedda Kurja Haina Kogko, n. Keuwtket sedda wihhulle, eth se sahb errapallatatuts: Enge sedda Nisso pancket mulle Kogko minnu Aita sisse.
 31. Ütte töist lihkpajatusst panni t. neihle ette n. lauss: Se Taiwarickus om ütte Sinnapi Terra sharnane, Kumba ütz Inneminne wöttab n. Külwab omma Nurme pähle.
 32. Seh om Küll se wähhemb Keicke seemne sean, enge Kun se om Kaswanut om seh se suhremb Keicke rochto sean, n. sahb üttes puhs, eth neht Zirckut Taiwa allan tullewat n. ellawat t. ossade allan.
 33. Ütte töist lihkpajatusst ütlis t. neihle: Se Taiwarickus om se juhretusse sharnane, Kumba ütz Naine wottis n. panni Kolme Külmutt[o] jahwo sisse, sehni, Kun seh Keick errahapnis.
 34. Nisugkust Keick p. Jesus selle rahgwalle l. lihkpajatusset, n. is paiata neihle ilma lihkpajatussest mea.
 35. Eth otza sahhes wihtuts, mea l. sedda Propheti om ütteltut, Ken paiatab m. tahha o⌈mm⌉a Suht wallales tetta lihkpajatuste lebbi, m. tahha welia paiatada, mea tehdmata om olnut sest Jlma ¤assutamissest/¤ sahni.
 36. Sihs laskis Jesus sedda rahgwast erra n. tulli Koh, n. t. Jüngrit tullit t. mannu, n. ütlesit: ütle meille sedda lihkpajatusst sest Kuriast Hainast Nurme pähl.
 37. N. t. Kostis n. lauss neihnde w. Se ken häh seement Külwas, om se Jnnemisse poick
 38. Se Nurm, om se mah Ilm; Se häh Seemne o⌈mm⌉at se Rickusse lazet, se Kurri Haina o⌈mm⌉at se Kurja lazet.
 39. Se wainlane, Kumb nem. Külwj, om se Kurrat; Se pöimAick om se Jlma löppetaminne, n. neht poimjat ommat neh Engelit.
 40. Seper. Kui Kurri Haina Kogko Korjatut n. Tulle Kah errapallatuts sahb Ninda sahb se olla seh aijo löppetamisse sissen.
 41. Se Innemisse poick sahb o⌈mm⌉a Englit lähatada, neh sahwat t. Rickusse sissest errakoriada Keick pahhandusset, n. Kumbat ülleKohhut teggewat.
 42. N. sahwat nem. se TuldAhiu sisse heitta[ma]; Sähl sahb olla itko n. hamba ¤werriseminne/¤.
 43. Sihs sahwat neh oigkedat paistma Kui se päiwlick o⌈mm⌉a Issa rickusse sissen Kell Körwat o⌈mm⌉at Kuhlma, Kuhlko.
 44. Ielles om se Taiwane rickus ¤suhre Rahha nöuwo/¤ sharnane, Kumb nurme sissen om errakecketut (maha Pantut) Kumba ütz Inneminne leuwab n. panneb maha, n. suhrest röhmust t. perrast, lettab t. n. mühb erra Keick mea temmal om, n. ostab toht Nurme.
 45. Ielles om se Taiwa rickus ütte Kaupamehe sharnane, Ken häihide Kalli Kivvide perran otzeb.
 46. N. leuwa[b] ütte Kallist Kivvi, Kumb palio wehrt om, lettab n. mühb erra keick mea temmall om, n. ostab toht.
 47. Ielles om se Taiwarickus ütte wörcko sharnane, Kumb Jerve sisse heittatuts sahb, n. wöttab ¤Keickist sugkust/¤ kogko.
 48. Kumba, Kun se om teuws sahnut, sa ülles tömbat wehre pähle, n. istut maha, n. wöttat neiht häiht Kallat annumade sisse, Enge neiht mäat Kallat heitsit nem. erra.
 49. Ninda sahb se olla seh aiju löppetamisse sisse, neht Englit sahwat welia minna, n. sahwat neiht Kurjat lahhutada neihnde oigkede seast.
 50. N. sahwat nem. se TuldAhiu sisse heitta, sähl sahb olla itko n. Hamba wer.
 51. N. Jesus ütlis neihnde w: ollete teije sedda keick moistnut? nem. ütlesit: næ Jsand.
 52. Sihs ütlis t. neihnde w. Seper. igga KiriaTundja, Ken Taiwa rickusse sissen om oppetuts sahnut, om ütte perremehe sharnane, Ken o⌈mm⌉a salla nöuwo sissest wastset n. wanna welia tohb.
 53. N. se sündi, Kun Iesus neiht lihkpajatusset olli otza wihnut, letz t. sählt erra.
 54. N. tulli o⌈mm⌉a ¤Kaswamisse lihna/¤ sisse n. oppis nem. neihnde Kohlj sissen ninda eth nem. erraheitsit n. ütlesit: Kust om sehle seh Tarckus n. neht wäjet.
 55. Eis seh olle se puhseppe poick? Eis t. Emma Kuzutas Maria? n. t. weljet Iacobbis, Iosesses Simonnis n. Iudasses?
 56. T. Ka sössarat eis neh keick meije man o⌈mm⌉at? Kust om sihs sehle nisugKust Keick?
 57. N. nem. pahhandasit hendast temmast. Enge Iesus lauss neihnde w. ¤Ei olle ütz prophet ennamb auwuta¤/¤ Kui o⌈mm⌉a Kaswamisse paickun, n. o⌈mm⌉a Koddo sissen.
 58. N. t. is tee sähl palio wäjet neihnde ¤uskmata/¤ luggu perrast.

Cap. 14

 1. Toht aicko Kuhlis Herodes se ¤neljandicko/¤ Isand Iesusse Helle.
 2. N. p. o⌈mm⌉ade poiste w. Seh om Iohannes se Kastja: Tah om neihst Kohliist üllestousnut, seper. awwitawat neht wäjet t. sissen.
 3. Sest Herodes olli Johannesst Kindi wötnut Keuwtnut n. wangis pannut HErodiasse philippi o⌈mm⌉a welie naise perrast.
 4. Sest Iohannes olli temmalle üttelnut: Ei olle sulle lubba tedda piddama.
 5. N. t. tachtis tedda erratappa, enge t. pelias se rahgwa ehs, sest nem. piddit tet[t]a üttes prophetis.
 6. Kun enge Herodesse sündimisse päiw peati, ¤Karchellis/¤ HErodiasse Tüttar Kesk Herbergin, n. se olli HErodesse meele perrast.
 7. Sehst towutis t. ütte wannusse kahn, eth t. tahhas t[e]lle anda, mea t. sahhes pallema.
 8. Toh enge olli ehn erraoppetut o⌈mm⌉ast Emmast, n. laus: Anna mulle tenna ¤liuwa/¤ pähl Iohannesse se kastja päht.
 9. N. se K⌈unnin⌉gas saih Kurbas. Enge se wannusse perrast n. neihnde perrast, Kumbat lawal istsit t. kahn, Keskis t. eth se piddi sahma annatuts.
 10. N. lähatis, n. raijus Iohannesse päht otzast maha wangi sissen
 11. Ninda tohti t. päh ütte liuwa pähl n. annati selle Junckrokeiselle. Seh weih sedda ommalle Emmalle.
 12. Sihs tullit t. Iüngrit, wötsit t. Iho ülles n. matsit seh maha: Tullit n. ütlit seh Iesusselle.
 13. Kun Iesus sedda Kuhldis, letz t. sählt erra lohtzickekah ütte lahne sisse ützenes. Kun sedda se rahgwas Kuhldis, Keuvit nem. temmalle perran neihst lihnust ¤jalgkse/¤
 14. N. Kun Iesus welia tulli, neggi t. palio rahgwast, n. temmalle saih halle meel söamest neihnde perrast, n. t. teggi neihnde pöddawat terwes.
 15. Kun enge öddanck saih, astsit t. Iüngrit t. mannu n. ütlesit: Seh paick om ütz tüha lahne, se ka aick om io möhta lennut. lasse sedda rahgwast erra, eth nem. minckut allewede sisse n. ostkut hennesselle rohge (ruwwa.
 16. Jesus enge lauss neihnde w. Ei olle ¤waija/¤, eth nem. erralähwat, andket teije neihle süwa
 17. Nem. enge ütlesit t. w. Ei olle meill sihn ennamb Kui wihs leiba n. Katz Kalla.
 18. N. t. ütlis, tohket nem. minnulle tenna.
 19. Sihs keskis t. eth se rahgwas piddi söhma istma se ¤Haina/¤ pähle, n. wottis neht wihs leiba n. neiht Katz Kalla, Kajis üllewelle Taiwatte pohle, tennas n. murdis n. andis neiht leibat neihle Jüngrille, neht Jüngrit enge selle rahgwalle.
 20. N. nem. söihit Keick, n. saihit söhnus. N. nem. wötsit ülles mea üllejähnut olli neihst Tückist KatztoistKümment Korvi teuws.
 21. Neh enge Kumbat söhnut ollit, ollit ni Kui wihs tohat, ilma neihst naisist n. latzist.
 22. N. pea wajis Jesus o⌈mm⌉at Jungrit, eth nem. peassit se lohtzicke sisse astma n. t. ehn ülle minnema tohle pohle, sehni Kun t. sedda rahgwast lassessi (olletassi) erra.
 23. N. Kuj t. sedda rahgwast olli erralasknut, astis t. ütte mäje pähle ützenes, palwelma. N. Kus io oddanck saih, olli t. sähl üzenes.
 24. Se lohzick enge olli jo kesk Jerve pähl, n. olli Hedda sissen neihst lainust. Sest se Tuhl olli wasto.
 25. Enge nelianda öhwahha aicko tulli Iesus neihnde mannu n. Keuvi se Jerve pähl.
 26. Kun neht Jüngrit tedda neggit Ierve pähl Köndawat, heitsit nem. erra n. ütlesit; Seh om ütz ¤pohl risti/¤, n. tennitasit peljadan.
 27. Jesus enge p. pea neihnde kahn n. lauss: olcket wait, m. olle, erra peljaket.
 28. N. petrus Kostis temmalle w. n. lauss: Isand, Kuj s. ollet, sihs kessu, eth m. pea sinnulle tullema weje pähl.
 29. T. lauss: Tulle. Sihs astis petrus maha sest lohtzikest, Keuvi weje pähl eth t. Iesusselle tulles.
 30. Enge Kun t. ütte weggewa Tuhle neggi, peljis t. nackas waoma sisse tennitis n. lauss: Jsand awwita minno erra.
 31. N. Jesus Kühnitis pea o⌈mm⌉a kette welia, piddi tedda, n. lauss t. w. S. ¤weittu ussune/¤, mincksp. peliesit sinna?
 32. N. Kui nem. se lohzicke sisse tulnut ollit, saih se Tuhl waick.
 33. Neh enge, Kumbat se lohzicke sissen ollit, tullit n. Kummardasit temmalle, n. ütlesit: Toise, s. ollet J. poick.
 34. N. Kun nem. ülle saihit, tullit nem. Genesarethi mahle.
 35. Kui enge se rahgwas tohn paickan tedda erratundis, lähatasit nem. sähl Keick ümber lebbi sedda maht, n. toihit t. mannu Keick, Kumbat pödde allan ollit.
 36. N. pallesit tedda, eth nem. woissit enne t. reuwa allamba pallistusse putta n. Kumbat puttusit, sütsit erra.

Cap. 15

 1. Sihs tullit Iesusse mannu Kirjatundjat n. phariseerit Ierusalemmist
 2. n. ütlesit: mincksper. astwat sinnu Jüngrit ülle neihne wannambade oppedusst Sest nem. ei mössu neiht Käjet, Kun nem. leiba s[ö]hwat?
 3. T. enge Kostis n. lauss neihnde w. Mincksper. astate Ka teije ülle Jumala Kesko teije oppedusse perrast?
 4. Sest J. om Kesknut n. üttelnut: auwusta o⌈mm⌉a Issa n. o⌈mm⌉a Emma: n. Ke (o⌈mm⌉alle) o⌈mm⌉a Jssa echk Emma pähle sahtelleb, seh peab löppene erraKohlma.
 5. Teije enge ütlete: Kui Kenckis ütleb o⌈mm⌉a Issa echk Emma w. ütz ande om, Kuj sulle middakit Abbi sahb minult¤
 6. N. (ninda) ei sah t. o⌈mm⌉a Issa echk Emma mitte auwustada. N. teije ollete (ninda) J. Kesko maha heitnut o⌈mm⌉a Oppedusse lebbi.
 7. Teije Kawalusse pählizet, hähste om teije perrast Esaias ehn kuhlutunut:
 8. Seh rahgwas astab liggi minnulle o⌈mm⌉a Suh kah n. auwustab minno o⌈mm⌉ade Keelede Kah, Enge neihnde Südda om ¤Kauwa/¤ minnu mant erra.
 9. Enge nem. t[und]wat minnulle hewwe asianda, Kunna nem. oppusset oppewat, Kumbat Innemiste Kessut o⌈mm⌉at.¤
 10. N. t. Kutzus sedda rahgwast n. laus neihnde w. Kuhlket n. moistket.
 11. Ei teota sedda Innemisst mitte erra, mea suhst lettab sisse, enge seh, mea suhst welia tulleb, seh teotab ütte Innemist erra.
 12. Sihs tullit t. Jüngrit mannu n. ütlesit t. w. Tehjat sa, eth neht phariseerit errapahandatuts saihit, Kun nem. sedda sönna Kuhlsit.
 13. T. enge kostis n. lauss: igga ¤wössa/¤, Kumba minnu taiwane Issa ei olle istutanut, sahb errakissututs.
 14. jetket nem. nem. o⌈mm⌉at sögke rahgwa johhatajat. Kun enge ütz sögke sedda toist iohhatab, sihs sadtwat nem. hauwa sisse mollembat.
 15. petrus enge Kostis n. lauss t. w. ütle meille sedda lihkpajatusst
 16. Iesus enge lauss: Kas ollete Ka teije weel ilmamoistlickut?
 17. Eis teije moistate, eth keick mea se suh sisse lettab, seh lettab se Kötto sisse, n. sahb ¤alla pohle welia/¤ aijatuts?
 18. Mea enge Suhst welia lettab, seh tulleb söame sissest, n. seh teotab ütte Jnnemist erra.
 19.  Sest Söame sissest tullewat Kurjat mötlusset, Tappemisset, AbbiEllorickumisset, Portusset, wargkusset, wölsk tunnistusset n. seumusse pajatusset,
 20.  nah teotawat ütte Innemist erra. Enge möskmata käjede kahn söhma, ei teota sedda Jnnemist mitte erra.
 21. N. Iesus letz sählt erra n. Keuvi erra Tyrusse n. Sidonnu mah pohle.
 22. N. Kaje, ütz Naine, ütz Kanaannick noihnde pihride sissest tulli tennitis t. w. n. lauss: Isand Davida poick heitta armo minnu pähle sest minnu Tüttar sahb sest kurratist Kurjaste waiwatuts.
 23. T. enge is Kosta temmalle sönna. Sihs tullit t. Iüngrit, pallesit t. n. ütlesit: lasse tedda erra, sest t. tennitab meije perran.
 24. T. enge Kostis n. lauss: Ei olle m. mitte lähatut, Kui neihnde erra kaotut lambaste secka enne Israelli Koddust.
 25. Sihs tulli tah, Kummardis temmalle n. lauss: Isand awita minno.
 26. T. enge Kostis n. lauss: Ei olle mitte häh, wotma sedda leiba neihnde lazede kajist n. heitma pennide ette.
 27. T[o]h lauss: næ Isand, Kummandakit söhwat neht ka pennit neihst rahsokeisist, Kumbat o⌈mm⌉ade Isandite lawa pählt mahle sadtwat.
 28. Sihs kostis I. n. lauss t. w. O Naine su Usk om suhr, sinnulle sundko Kui s. tahhat. N. t. Tüttar saihi terwes tohst aijust.
 29. N. I. letz sählt erra, n. tulli se Galilæa mah merre wehre, letz ütte mäje pähle, n. istis sähl maha.
 30. N. palio rahgwas tulli t. mannu n. töihit henne kahn jalgwiggalisset sögkedat, Tummet, errarickutut n. palio toiset, n. heitsit nem. Iesusse Ialgude ette, n. t. teggi nem. terwes.
 31. Eth palio rahgwas immetellj, Kun nem. neggit eth neht Tummet paiatasit, neht ¤errarickutut/¤ ollit terwet, neht Jalgwigkalisst Köndsit, n. neht sögkedat neggesit n. Kihtsit sedda Israelli Jumalat.
 32. Iesus enge kuzus o⌈mm⌉at Jüngrit hennesselle n. lauss: minnull om halle meel se rahgwa perrast, sest nem. jähwat nüd jo Kolm päiwa minnu man, n. neihl ei olle, mes nem. wöisit süwa. N. söhmata ei tahha m. nem. mitte erralaskeda, eth nem. ei iäh maha Teh pähl.
 33. T. Iüngrit enge ütlesit t. w. Kust om meil ni palio leib tühan paickun, eth ni palio rahgwas wöiss errarawwitzetuts sahda.
 34. N. J. lauss neihnde w. Mittus leiba o⌈mm⌉at teill? Nem. ütlit, Seitzi, n. ütz weitokenne Kalla.
 35. N. t. Keskis sedda rahgwast mahle heitma.
 36. N. wöttis neiht seizi leiba n. neiht Kallat, t[e]nnas, murdis n. andis o⌈mm⌉ille Jüngrille, neht Jüngrit enge selle rahwalle.
 37. N. nem. soihit Keick n. saihit söhnus; n. nem. wötsit ülles, mea neihst Tückist üllejähnut olli seitzi Korwi teuws.
 38. Neht enge, Kumbat söhnut ollit, ollit nelli tohat mehst, ilma naisist lazist
 39. N. Kun t. sedda rahgwast olli erralasknut, astis t. se lohzicke sisse n. tulli Magdala pihri sisse (pähle)

Cap. 16

 1. N. neht phariseerit n. Sadduceerit tullit t. mannu, Kiuwsasit temma n. Küss[u]sit temmalt, eth t. peas neihle ütz techte neuwtma Taiwa sissest.
 2. T. enge Kostis n. lauss neihnde w. Kun öddanck om sahnut, ütlete teije selg jlm sahb, Sest se Taiwas om werrew.
 3. N. hohmikult: Tähmba sahb Kurri Ilm, Sest se Taiwas om werrew n. sacke. Teije Kawalusse pählizet, Se Taiwa luggu tehjate teije erra tundma, enge se aiju Tähet ei woi teije mitte erratutta.
 4. Se Kurri n. Abbi ello rickuwa pölw ozeb ütte Techte n. temmalle ei sah Techt[,] N. t. iettis nem. n. lez erra.
 5. N. Kun t. Jüngrit toise wehre pähle tullit (saihit) ollit nem. unnutanut leiba hennesse Kah wotma.
 6. N. J. lauss neihnde w. Kajeket n. hoijaket hendast neihnde pharise[er]ide n. neihnde Sadduceeride Juretusse ehs.
 7. Nem. enge mötlesit hennesse man n. ütlesit: Eth meije ei olleme leiba wotnut
 8. J. enge moistis n. lauss neihnde w. Mes mötlete teije hennesse sissen weitu uscKlickut, eth teije ei olle leiba wotnut?
 9. Eis teije weel möistate, eis ka melletate teije noiht wihs leiba neihnde wihge tohade alla, Ja mittus Korvi wötsite teije ülles?
 10. Ei Ka noiht seitzi leiba neihnde nelli tohade secka, n. Kuj palio Korvit wotsite teije ülles?
 11. Kuis eis moista teije mitte, eth ei leiba perrast teile ütle, eth teije peate hendast hoidma neihnde phariseeri[t]e n. neihnde Sadducerite Juhretusse ehs?
 12. Sihs moistsit nem. eth t. is ütles hoidma hendast leiba Iuhretusse ehs, enge neihnde phariseeride n. neihnde Sadduceeride Oppedusse ehs.
 13. Kun enge J. philippusse Casarea Mah pähle tulli, Küssis t. ommilt Jüngrilt n. lauss: Keddas ütlewat neht Innemisst ollewat sedda Jnnemisse poja?
 14. Nem. ütlesit: Toist (ütlewat) Iohannest sedda Kastja, toist Eliasst, toist enge Jeremiast echk ütte neihst prophetist.
 15. ütlis t. neihnde w. Teije enge, Keddas ütlete teije minno ollewat.
 16. Simon Petrus Kostis n. lauss: S. ollet Chr⌈ist⌉us, se ellawa J. poick.
 17. N. J. Kostis n. lauss t. w. Ön[n]is ollet s. Simon Iohna poick, Sest leha n. werre ei olle sedda sulle awwaldanut, Enge minnu Issa Taiwa sissen
 18. N. m. ütle sinnulle, eth s. ollet petrus, n. sesinnaze kivvi pähle tahha m. hennelle o⌈mm⌉a kircko ülles tetta, n. se pörgko werrat ei pea sedda mitte errawährma.
 19. N. tahha sulle se Taiwa rickusse wötmet anda. Mes s. Keuwtat mah pähl, seh peab Keuwtatut ollema Taiwa sissen. N. mes s. pähstat mah pähl, seh peab pähstatut ollema Taiwan.
 20. Sihs Kehldis t. o⌈mm⌉at Iüngrit erra eth nem. is kellekit peassit üttelma, eth t. om Iesus Chr⌈ist⌉us
 21. Tohst aijust nackas I. o⌈mm⌉ille Iüngrille neuwtma, eth t. peas Ierusalemmihe minnema n. palio Kannatama neihst wannambist, neihst suhrest pappist n. neihst kiria tundiist; n. peas errasahma tappetuts n. Kolmandal päiwal üllestouwsma.
 22. N. petrus wöttis t. hennesselle, nackas nohmama tedda n. ütlis: Armuta Isand hendast, erra sahko sulle sedda mitte.
 23. T. enge kähndis hendast ümber n. ütlis petrusse w. Minne Kurrat minnu tagga, s. ollet minnulle pahandusses. Sest s. ei Kaje mes Jumala perral om, enge mes neihnde Innemiste perral om.
 24. Sihs ütlis J. o⌈mm⌉ade Jüngride w. Kui Kenckis tahhab minnu tagga tulla (Keuwa) se salgako essi hendast erra, n. wotko o⌈mm⌉a risti ülles, n. Keuwko minnu perran.
 25. Sest ken o⌈mm⌉a Henge tahhab erra (pähsta) awwitada, seh sahb sedda erra Kaotada; Ke enge o⌈mm⌉a Henge errakaotab minnu perrast, seh sahb sedda leuwda.
 26. Sest mes awwitab seh ütte Innemist, Kui t. Keicke se Ilma Maht Kaswus sahhes, n. tegges Kahiu o⌈mm⌉alle Hengelle? Echk mes woib ütz Inneminne anda o⌈mm⌉a Henge lunnastusses?
 27. Sest se Innemisse poick sahb tulla o⌈mm⌉a Issa Auwustusse sisse o⌈mm⌉ade Englide Kah. N. sihs sahb t. iggamehelle massada t. Töh perra.
 28. Töise m. ütle teille, mönne o⌈mm⌉at, Kumbat sihn saiswat, Kumbat sedda surma ei sah maitzeda, sehni Kunna nem. neggewat se Innemisse poja tullewat o⌈mm⌉a rickusse sissen.

Cap. 17.

 1. N. perrast Kuhs päiwa wottis J. hennesselle Petrusst, Iacobist, n. Iohannesst t. welje, n. weihi nem. ülles ütte Körgke mäje pähle erralle.
 2. N. temmalle saihi sähl ütz töine luggu neihnde ehn, n. t. palle paistis Kui se päiwlick, t. Ka reuwat wallusit Kui ütz walck[e].
 3. N. Kaje Moses n. Elias saihit neihle netta, n. Könnellessit t. Kahn.
 4. Sihs Kostis petrus n. lauss Jesusse w. Jsand, häh om eth meije sihn olleme: Kui sa tahhat, tahhame meije sihn Kolm Korjusset tetta. Ütte sinnulle, n. ütte Mosesselle, n. Eliasselle ütte.
 5. Kun t. weel p. netzu, sihs üllewarjus nem. ütz walcke pilw. N. Kaje, ütz Hähl se pilwe sissest p. Seh om minnu armas poick, Kumba pähl minnul ütz häh meel om. Tedda Kuhlket.
 6. Kun neht Jüngrit sedda kuhlsit, lammehesit nem. Kummar[r]alle maha n. saihit wäje Kahn erraheitnus.
 7. I. enge tulli neihnde mannu, lihkutis nem. n. lauss: Touwsket ülles errapelieket.
 8. N. Kun nem. o⌈mm⌉at Silmat üllestoistsit, is näge nem. Keddakit, Kui Iesus enne ützenes.
 9. N. Kun nem. se mäje pählt alla lezit, Kehldis Iesus nem. n. lauss: Erraüttelket kellekit sedda Neggo, sehni Kun se Innemisse poick neihst Kohljist om ülles touswnut.
 10. N. t. Jüngrit Küssit temmalt n. ütlesit: Mes ütlewat sihs neht KiriaTundjat, eth Elias peab ennist tullema?
 11. Jesus enge Kostis n. lauss neihnde w. Küllep tulleb Elias ennist, n. sahb keick erratallitada.
 12. Enge m. ütle teille, eth nüd Elias jo om tulnut, n. nem. is tunne tedda enge teggit t. Kahn, mea nem. tachtsit. Ninda sahb se ka Innemisse poick neihlt Kannatada.
 13. Sihs moistsit neht Iüngrit, eth t. Iohannesse se Kastia perrast neihle ütlessi.
 14. N. Kun nem. se rahgwa mannu tullit, tulli ütz Inneminne t. mannu n. Kummardis t. ehn pölwille, n. lauss:
 15. Jsand heitta Armo minnu Poia pähle, Sest t. om Kuh pödde allan n. sahb Kurjaste waiwatuts. Sest möntKörra sadtab t. tulle sisse, n. möntKorra weje sisse.
 16. N. m. olle tedda su Jüngride mannu tohnut, Enge nem. is wöi tedda mitte errasüttutada (terwes tetta.
 17. Iesus Kostis n. lauss: O teije uskmata n. errapöhrtut pölw, Kuj Kauwan pean m. teije man ollema? Kui Kauwan pean m. teit Kannata⌈m⌉a? Tohket mulle tedda tenna.
 18. N. I sundis tedda. Sihs letz se Kurrat t. sissest welia, n. se poiss saihi terwes, tohst aijust (Tunnist.
 19. Sihs tullit neht Jüngrit Iesusse mannu errale n. ütlesit: Mincksper is wöi meije tedda mitte welia aijada?
 20. J. lauss neihnde w. Teije ussuta luggu perrast. Toist m. ütle teille, Kui teill olles Usck ütte Sinneppi Terra sharnane, woite teije seh mäje w. üttelda: minne erra siht sinna! Sihs sahb t. erraminna, N. ei sah middakit olla ülle teye woimusst.
 21. Enge sehsugkuzet ei läha mitte welia muihto, Kuj lebbi palwust n. pahsto.
 22. Kun nem. enge ümber köndsit Galilæa mahl, lauss J. neihnde w. Se Innemisse Poick sahb erraannatuts sahma jnnemiste Kette.
 23. N. nem. sahwat t. erratappa, n. t. sahb Kolmandal päiwal ielles üllestouwsta. N. nem. saihit Kurbas wäje Kah.
 24. Kun nem. enge Kapernaummihe tullit petrusse mannu, Kumbat se Kochto rahha wötsit n. ütlesit: Kas massab teije oppeja Kah Kochto Rahha.
 25. T. lauss: næ. N. Kun nem. se Koddo sisse tullit, nackas J. enne temma n. lauss: Mes tutta om sinnul, Simon, Neht K⌈unnin⌉gat mah pähl neihst kumbist wötwat neht Jähvket echk Kochto rahha, Kas neihst o⌈mm⌉ist lazist echk neihst wöhrist?
 26. Petrus laus t. w. neihst wöhrist. Sihs lauss. I. t. w. Sihs o⌈mm⌉at neht lazet wabbat
 27. Eth meije enge nem. ei pahhanda, sihs minne Jervelle n. heitta se Kallaönge sisse, n. sedda esimast Kalla, Kumb ülles tulleb, wötta ülles, n. tee t. Suht wallales, saht s. ütte pohle Thaleri leuwda, toht wötta, n. anna neihle minnu n. Sinnu ehs.

Cap. 18.

 1. Selsammal Tundil tullit neht Jüngrit Iesusse mannu n. ütlesit: Kehs om sihs se suhremb Taiwa rickusse sissen?
 2. N. J. Kuzus ütte lazekest hennesselle, panni toht neihnde secka.
 3. N. lauss: Toise m. ütle teille, Kui teije ei pöhrate hendast ümber, n. sahte Kui neht lazekesst, sihs ei sah teije se Taiwa rickusse sisse mitte sahma.
 4. Ken sihs hendast erramaddalandab Kui sehsinnane lazekenne, Seh om se suhremb Taiwarickusse sissen.
 5. N. Ken ütte sharnast lazekesst w. wöttab minnu Nimmel, seh wottab minno wasto.
 6. Ke enge ütte neihstsinnazist wähekeisist, Kumbat minnu pähle uskwat pahhandab, tohle olles parramb, eth ütz Eseli IahwKiwwi sahhes t. Kahla pohtuts, n. t. sahhes errahuppututs se süvvamba Ierve sissen
 7. Oi selle Ilmalle pahhanduste perrast! Sest pahhandusset andtas tullema Kummandakit Oi tohle Innemisselle, Kumba l. pahhandus tulleb.
 8. Kui enge su Kessi, echk su Ialg sinno pahhandab, sihs raiju nem. maha, n. heitta henne mant erra. Parramb om sinnulle, eth sa se Ello sisse lettat jallata echk käjeta, Kui eth sinnul katz Käjet echk Katz Jalga o⌈mm⌉at, n. s. saht se iggaweze Tulle sisse heit[e]tuts.
 9. N. Kui o⌈mm⌉a Silm sinno pahhandab, Sihs kissu sedda welia, n. heitta Hennesse mant erra. Parramb om sulle ütte Silma kah se Ello sisse minnema, Kui eth sull o⌈mm⌉at Katz silma n. s. saht se pörgoTulle sisse heitetut
 10. Kajeket, eth teije ej ülle Kaje ütte neihstsinnazist wähekeissist. Sest m. ütle teille, eth noihnde Englit Taiwa sissen ütte jergke neggewat minnu Jssa pallet Taiwa sissen.
 11. Sest se Innemisse poick om tulnut önsaste erraawwitama sedda mea hucka lennut om.
 12. Mes tutta om teill? Kui üttel Innemissel olles sadda lambast, n. ütz noihst olles errahessunut, Eis t. jetta[b] neiht üttessa Kümmenit Kumment neihnde mäjede pähl n. lettab n. otzeb toht Kumb errahessunut om?
 13. N. Kui t. sedda leuwab, toise, m. ütle teille, temmal om ennamb röhm toh perrast, Kui neihnde üttessa kümmenit kümmende perrast, Kumbat is olle Hessuman olnut.
 14. Ninda Ka ei olle ütz Tachtminne Teije Issa ehn Taiwa sissen, eth ütz neihstsinnazist wähekeisist peab hucka minnema.
 15. Kui enge su welli patto teeb sinnu w. sihs minne n. nohma tedda hennesse n. t. ützene wahiel. Kui t. sinno Kuhleb, Sihs ollet s. o⌈mm⌉a wellit Kaswus sahnut hennelle.
 16. Kui t. enge ei Kuhle mitte; Sihs wotta weel ütte echk Katz hennesse Kah, eth Katte lihkmehste Suhn Keick sönna saisko.
 17. Kui t. enge noiht ülle Kuhleb, sihs ütle se selle kirckulle, Kui t. sedda Ka Kircko ülle Kuhleb, Sihs olcko t. sinnul Kui ütz paggan n. ütz jähvke mehs.
 18. Toise m. ütle teille, mea teije Keuwtate mah pähl, seh peab Keick Keuwtatut ollema Taiwa sissen: n. mea teije pähstate mah pähl, seh peab pähstatut ollema Taiwa sissen
 19. Jelles ütle m. teille, Kui Katz teijest ütte meele pähle sahwat mah pähl egga Asia perrast mea nem. enne pallewat, seh sahb neihle sahma minnu Jssalt, Ken Taiwa sissen om.
 20. Sest Kus Katz echk kolm o⌈mm⌉at ütte Kogkonut minnu Nimmelle, sähl ollen m. Keskil neihnde sean.
 21. Sihs tulli Petrus t. mannu, n. lauss: Jsand mitto Körrt woib minnu welli Patto tetta w. minno, eth m. temmalle pea andis andma? Kas seitzi Körrt?
 22. ütlis J. t. w. Ei ütle ma sulle seitzi Körd, Enge seiziKumment Körd seitzi Körd.
 23. Seper. on se Taiwa rickus ütte Innemisse ütte K⌈unnin⌉ga sharnane, Ken arwada tachtis ommade Sullaste Kahn.
 24. Kun t. enge nackas arwada, tohti ütz t. ette, Ken Kümme tohat punda wölg olli.
 25. N. Kun temmal is olle minck Kahn massama, Keskis t. K⌈unnin⌉gas tedda erramühwa n. t. naist, n. t. lazet, n. Keick mea temmal olli, n. massama erra.
 26. Sihs lammehis se Sullane maha n. Kummardis temmalle n. lauss: Jsand, eth Kannata minnulle, m. tahha Keick sulle massada.
 27. Sihs saih selle Isandalle halle meel sehsamma Sullase pähle, n. t. laskis tedda wallales, sedda Ka wölla jettis t. temmalle maha.
 28. Kun enge t[o]h Sullane usse letz leuvi t. ütte neihst o⌈mm⌉ist KahsSullasist Ken temmalle sadda Tenga wölg olli, n. t. wöttis tedda, Keckistis tedda n. lauss: massa minnulle erra, mea sa wölg ollet.
 29. Sihs lammehis sehsamma t. Kahssullane jalgulle maha, pallis tedda n. lauss: Eth sa Kannata minnulle, ma tahha sulle Keick erramassada.
 30. Toh enge is tahha mitte, enge letz n. heittis t. wangi sisse, sehni Kun t. sedda wölla erramassas.
 31. Kun enge neht k[a]hs Sullaset neggit, mes sündi, saihit nem. Kurbas wäje Kah, tullit n. ütlit o⌈mm⌉alle Isandalle ülles, keick mes sündinut olli.
 32. Sihs Kutzus t. Jsand tedda ette n. lauss t. w. S. tigke Sullane, Keick sedda wölla olle m. sulle maha jetnut, Kun s. minno pallesit.
 33. Eis olles Ka sulle sündinut armo heitma o⌈mm⌉a Kahssullase pähle, ni Kui m. su pähle armo heitnut olle?
 34. N. t. Isand wehastellis erra n. andis tedda neihnde waiwajite Kette sehni Kun t. erramassas keick mea t. temmalle wölg olli.
 35. Ninda sahb minnu Ka Issa Taiwa sissen teille tetta, Kuj teije ei iettate maha iggamehs ommalle weljelle o⌈mm⌉ist söamist t. ülles astmisset.

Cap. 19

 1. N. se sündi Kun J. neiht sönnat olli otza wihnut, letz t. Galilæa mahlt erra, n. tullj Juhda mah pihri pähle tohle pohle sedda Jordanit.
 2. N. palio rahgwas Keuvi t. perran, n. temma teggi nem. sähl terwes.
 3. N. neht phariseerit tullit t. mannu, Kiuwsasit tedda n. ütlesit t. w. Oms üttel jnnemissel lubba o⌈mm⌉a naist maha ietma Keickesugkuse Asia perrast?
 4. T. enge Kostis n. lauss neihnde w. Eis olle teije logenut, eth Ken algkmissest Tennut om, Se om nem. ütte mehst n. ütte naist tennut?
 5. n. om üttelnut: Sehper. sahb ütz Jnneminne sedda Issa n. Emma maha ietta n. sahb o⌈mm⌉ast naisest Kindi nackada, n. neh Katz sahwat ütz leha olla.
 6. Seper. ei olle nem. ennamb mitte Katz, enge ütz leha. Mea seper. J. om ¤Kogko/¤ pannut, sedda ei pea ütz Inneminne mitte lahutama.
 7. Sihs üttelwat nem. t. w. Mes om sihs Moses kesknut ütte lachkusse ramat andma n. tedda maha jetma?
 8. T. lauss neihnde w. Ja Moses om teije Kange söame perrast teille sähdnut neiht naiset maha ietma, enge algkmissest ei olle se ninda mitte olnut.
 9. M. ütle enge teille, eth Ken o⌈mm⌉a naist maha iettab muihto, Kui portusse perrast, n. wöttab ütte toist, seh rickub sedda Abbi Ello erra N. Ken sedda maha iettatut naises wottab, seh rickub sedda Abbi Ello erra.
 10. Üttelwat t. Jüngrit t. w. Kui ninda om ütte Innemisse luggu se Naise kah, ei olle häh luggu mitte naist wötma.
 11. T. enge ütlis neihnde w. Ei keick wötwat sedda sönna, enge Kelle se annatut om.
 12. Sest mönnet o⌈mm⌉at munckit, Kumbat Emma Ihust ninda o⌈mm⌉at sündinut; mönnet o⌈mm⌉at munckit, Kumbat neihst Innemissist o⌈mm⌉at munckis tettut; n. mönnet o⌈mm⌉at munckit, Kumbat essi munckis om heitnut se Taiwa rickusse perrast. Ken seh wöib wötta, se wötko.
 13. Sihs saihit lazet tohtuts t. mannu, eth t. neiht Käjet neihnde pähle pannessi n. logessi. Enge neht Jüngrit sünnisit nemmat.
 14. Jesus enge lauss: jetket neiht lazet jelle n. Keelket nem. mitte minnu mannu tulla, Sest sharnaste perral om se Taiwa rickus.
 15. N. t. panni neiht Käjet neihnde pähle, n. letz sählt erra.
 16. N. Kaje, ütz tulli t. mannu n. lauss t. w. Häh oppeja, mes häht pea m. teggema, eth minnulle sahko se iggawenne Ello.
 17. T. lauss t. w. Mes Kutzut s. minno hähs? Keddakit ei olle häh muihto, Kui se ütz Jumal. Kui sa enge tahhat se Ello sisse minna, sihs pidda neiht Kessut.
 18. Tah lauss t. w. Kumbat? J. lauss: Toht: S. ei pea erratapma, S. ei pea sedda Abbi Ello rickuma. S. ei pea warrasta⌈m⌉a, S. ei pea wölsk Tunnistusst tunnistama.
 19. Armasta o⌈mm⌉a Issa n. o⌈mm⌉a Emma, N. s. peat o⌈mm⌉a lähembat armastama Kui hendast essi.
 20. Sihs lauss se nohrmehs t. w. Nisugkust keick olle m. hoidnut nohrest East sahnj, mes om weel waija? lauss J. t. w.
 21. Kus sa tahhat teuws olla, sihs minne n. müh erra, mea sull om, n. anna neihle waisille; Sihs sahb sull ütz salla noüw olla Taiwa sissen; n. tulle, Keuw minnu perran.
 22. Kun se nohrmehs sedda Sönna Kuhldis, letz t. erra Kurb. Sest temmal olli suhrt hüvve.
 23. I. Enge lauss o⌈mm⌉i Jüngride w. Toise, m. ütle teille; löuwl om, eth ütz rickas mehs woib se Taiwa rickusse sisse tulla.
 24. Ielles ütle m. teille, Kebiamb om, eth ütz Kamehl ütte nögkla Silma lebbi lettab, Kui eth ütz rickas mehs J. rickusse sisse tulleb.
 25. Kun neht Jüngrit sedda Kuhlsit, heitsit nem. erra wäje Kah n. ütlesit: Kehs woib sihs önsaste erraawwitatuts sahma?
 26. Iesus enge Kajis neihnde pähle, n. lauss neihnde w. Jnnemiste man om seh ülle neihnde wöimusse; Enge Jumala man om Keick t. woimusse allan.
 27. Sihs kostis petrus n. laus t. w. Netzu, meije olleme Keick perralle ietnut n. sinnu perran keuwnut, mes sahb meill sihs?
 28. Iesus lauss neihnde w. Toise, m. ütle teille, eth teije, Kumbat teije minnu perran Keuwnut ollete, se jellessündimisse aicko, Kun se Innemisse poick o⌈mm⌉a Auwustusse Töhli pähl sahb istma, sihs sahte Ka teije Kattetoistkumment Tohlide pähl istma, n. Kohhut moistma neihle KaztoistKümment Israelli Sugguharrille.
 29. N. iggamehs, ken koat om perralle jetnut, echk weliet, echk sössarat echk Issa, echk Emma, echk naist echk lazet, echk nurmet minnu nimme perrast, sahb sadda warra ielles wötma n. se iggaweze Ello ommas ossas sahma.
 30. Enge palio ehsimazet sahwat perramez[e]t olla, n. neht perramezet esimazet.

Cap. 20

 1. Sest se Taiwarickus om ütte Innemisse ütte perremehe sharnane, Ken welia Keuvi seddamait hohmickult Töhteggejat palckama o⌈mm⌉a wihna mäje sisse
 2. N. Kun t. neihnde Töhteggejite Kahn olli ütte sahnut ütte Tenga pähle päiwas, lähatis t. nem. o⌈mm⌉a wihna mäje sisse.
 3. N. Keuvi welia Kolmanda Tundi aicko, neggi toist Turro pähl töhta saiswat,
 4. Noihnde w. ütlis t. Kah, mincket ka teije se wihna aija sisse, n. mea oigke om, tahha m. teille anda. Noht lezit.
 5. Jelles keuvi t. welia Kuhwenda n. üttessa tundi aicko, n. teggi ecqua ninda.
 6. Se üttetoistkümment Tundi aicko enge Keuvi t. welia, n. leuwdis toist töhta saiswat, n. lauss nehinde w. Mes saisate teije sihn Keicke päiwa, töhta?
 7. Nem. ütlesit t. w. Ei olle meit Keddakit palckanut. lauss t. neihnde w. mincket Ka teije se wihnamäje sisse, n. mes oigke om, peab teille sahma.
 8. Kun nüd oddanck saih, p. se wihna mäje Isand o⌈mm⌉a ¤Asiapählize/¤ w. Heicka neiht Töhteggejat, n. anna neihle sedda palcka, n. alle sest perramezest esimatzeni.
 9. Sihs tullit neht üttetoistkümment Tundi aickuzet, n. saihit ütte Tenga iggamehs.
 10. Kun enge neht esimezet tullit, nuhlsit nem. eth nem. ennambat sahhessit sahma, Enge noh Ka saihit ütte Tenga iggamehs.
 11. Kun nem. sedda saihit, nurrisesit nem. se perr[e]mehe pähle n. ütlesit:
 12. Ja neht perramezet o⌈mm⌉at ütte Tundi aicko enne Töht tennut, n. s. ollet nem. meije arwolisses tennut, Kumbat meije se päiwa Kohrma n. pallawa olleme Kandnut.
 13. T. enge Kostis n. lauss ütte w. neihnde sean. Söbb[r], ep ma sulle ülle Kohhut tee, Eis s. olle minnu Kahn ütte sahnut ütte Tenga pähle?
 14. wotta o⌈mm⌉a n. minne. M. enge tahha sehle perrametzelle anda ni Ka Kuj sulle.
 15. Echk, eis mull lubba om teggema o⌈mm⌉a Kahn, mea m. tahha? Kas om su silm Kurri, eth minna olle häh?
 16. Ninda sahwat neht perramezet neht ehsimazet olla, n. neht esimazet perrametzet. Sest palio o⌈mm⌉at Kuzutut, weittu enge erraKorjatut.
 17. N. Kui J. ülles letz Ierusalemmihe, wottis t. o⌈mm⌉at Jüngrit hennesselle errale Teh pähle n. lauss neihnde w.
 18. Netzu, meye lähame ülles Jerusalemmihe, n. se Innemisse poick sahb erraannatuts sahma neihnde suhrede pappide n. KiriaTundiade Kette, n. nem. sahwat t. pähle Kohhut moistma surmalle.
 19. N. sahwat tedda erra andma Pagganite kette, eth t. sahko erranahrtuts pessetuts n. risti pähle pantuts: n. Kolmandal päiwal sahb t. ülles tousma
 20. Sihs tulli neihnde Zebedæj lazede Emma o⌈mm⌉a Pojade Kahn t. mannu Kummardis temmalle n. pallis mea temmalt.
 21. N. t. ütlis t. w. mes sa tahhat? Tah lauss t. w. ütle eth neht minnu Katz pojat peawat istma, toine su parrambal Käjel, toine su Kurral Käjel sinnu rickusse sissen.
 22. J. Köstis n. lauss: Ei teije Tehja mitte, mes teije pallete. wöite teije toht Karrika juwa, mea m. sah juwa? n. toh Kastmisse Kah Kastatuts sahma minck Kahn m. sah Kastatuts? Nem. ütlesit t. w. meije wöime.
 23. Sihs lauss t. neihnde w. Küllep peate teije minnu Karrickast johma, n. seh Kastmisse Kah Kastatuts sahma, Kumba Kahn m. sah Kastatuts: Enge minnu parrambal n. Kurral Käjel istma ei sündi minnulle mitte andma, enge neihle, Kumbille walmistatut om minnu Issalt.
 24. Kun neht Kümme sedda Kuhlsit, saih neihle Kurri meel neihnde katte wellizede pähle.
 25. Jesus enge heickas nem. hennesselle n. lauss: Teije tehjate, eth neihnde pagganade rahgwaste Förstit Kävva Isandusst piddawat ülle nemmat n. neht suhrembat o⌈mm⌉at woimusse Kahn ülle nemmat.
 26. Ninda enge ei pea se mitte ollema teije sean, Enge Ken teije sean tahhab suhres sahda, seh olcko teille poisen.
 27. N. Ken teye sean se esimenne tahhab olla, seh olcko teije sullane.
 28. Ni Kui se Jnnemisse poick ei olle mitte tulnut, eth t. poiset peake, enge eth t. poisen olcke, n. andke o⌈mm⌉a Ello üttes lunnastusses paliude ehs.
 29. N. Kun nem. Ierichust erratullit, Keuvi palio rahgwas t. perran.
 30. N. Kaje, Katz sögkedat istsit teh wehren, Kun neht Kuhlsit, eth Iesus möhta Keuvj, tennitasit nem. n. ütlesit: Heitta armo meije pähle Isand Davidi poick.
 31. Se rahgwas enge sundis nem. eth nem. peassit wait ollema. Noh enge tennitasit weel ennamb, n. ütlesit: Heitta armo meye pähle J. D. p.
 32. Iesus saisis waick, heickas neihnde w. n. lauss: mes tahhate teije, mea m. teille pea teggema?
 33. Nem. ütlew. t. w. Isand, eth meye Silmat woissit wallales sahma.
 34. N. Iesusselle saih halle meel nehinde pähle, n. t. puttus neihnde Silmat käje Kah, n. seddamait neggit neihnde Silmat ielles, n. nem. Keuvit t. perran.

Cap. 21.

 1. N. Kun t. liggi Ierusalemmihe saihi, n. tullj Bethphagehe se öhli mäje man, lähatis Iesus Katz Jüngrit, n. lauss neihnde w.
 2. Mincket seh Allewe sisse, Kumb teije ehn om, n. seddamait sahte teije ütte Emma Eseli leuwda Kindi Keuwtatut, n. ütte warsa t. mann. Pähstket sedda ülles n. tohket minnulle.
 3. N. Kui Kenckis teille middakit lausub, sihs üttelket: Sell Isandal o⌈mm⌉at nem. waija. Seddamait sahb t. nem. lähhatada.
 4. Nisugkust enge keick om sündinut, eth otza sahhes wihtuts, mea l. sedda Propheti om ütteltut, Ken Paiatab:
 5. üttelket Zionnu Tüttaralle; Kaje, Su K⌈unnin⌉gas tulleb sinnulle tassameelelick, n. istub ütte Eseli pähl, n. ütte warsa pähl, Kumb ütte Icke allaze (Eseli) poick om.
 6. Neht Jüngrit lezit n. teggit ninda, Kui Jesus neihle olli Kescknut.
 7. N. toihit sedda Emma Eseli n. sedda warsa, n. pannit o⌈mm⌉at reuwat neihnde pähle, n. istutasit (t.) neihnde pähle.
 8. Se Keickennamb rahgwas enge laotasit o⌈mm⌉at reuwat se Teh pähle. Tö[ist] raijusit ossat neihst puihst, n. laotasit Teh pähle
 9. Seh rahgwas enge, Kumb ehn n. perran Keuvj, tennitis n. lauss Hosianna Davidi pojalle, Kihtatut olcko Ken tulleb se Isanda Nimmel, Hosianna se suhre Körgkusse sissen.
 10. N. Kun t. Ierusalemmi sisse letz, lihkus Keick se lihn erra, n. lauss: Kehs om seh?
 11. Se rahgwas lauss: Seh om Iesus se propheth Nazaretthist Galilea Mahlt.
 12. N. J. letz jumata Templi sisse, n. aiji welia keick, Kumbat se Templi sissen mühsit n. ostsit; neihnde Ka rahha wahjetajade lawat heittis t. ümber, n. neihnde Tohlit Ka, Kumbat neiht Tuivit mühsit.
 13. N. lauss neihnde w. Kirjutut om, minnu Koddo peab üttes palwusse Koddus sahma Kutzututs. Enge teije ollete sedda üttes röhvli ohses tennut.
 14. N. se Templi sissen tullit söggedat n. jallata rahgwas, n. t. teggi nem. terwes.
 15. Kun enge neht pappit n. Kirjatundjat neggit neiht Immet Kumbat t. teggi, neiht Ka poiset, Kumbat se Templi sissen tennitasit, n. ütlesit: Hosianna Davidi pojalle; saih neihle pahha meel.
 16. N. nem. ütlesit t. w. Kas Kuhlet sa, mes neh üttelwat? J. lauss neihnde w. Küll. Eis teije weel ollete luggenut: neihnde hullude n. immewade suhst tahha ma Kihtust walmistada?
 17. N. t. jetti nem. n. letz welia lihna sissest Bethaniahe, n. olli sähl öhse.
 18. Hohmickult enge Kun t. ielles lihna sisse Keuvj, issus temma.
 19. N. neggi ütte Figipuh Teh wehren, tulli t. mannu, n. is leuvi t. pähl midda, Kui lähet enne, n. lauss t. w. ErraKaswako ennamb Su pähl willi igkawest. N. se Figipuh Koivi erra seddamait.
 20. Kun sedda neht Iüngrit neggesit, immetellesit nem. n. ütlesit Kui om se Figipuh seddamait errakoivanut?
 21. J. enge Kostis n. lauss neihnde w. Toise m. ütle teille, Kui teill om Usk, n. teije ei mötle toisete, ei sah teije sedda enne tetta sest Figipuhst. Enge Kui teije seh Ka mäje w. pajatassite: wötta hendast ülles, n. aija hendast se me[r]re sisse, sihs sahb se sündida.
 22. N. Keick mea teije enne sahte pallema, se palwusse sissen, Kui teije ussute, sahte teije sedda sahma.
 23. N. Kun t. se Templi sisse tulli, astsit neht oppejat, neht suhret pappit n. neht wannambat sest rahgwast t. mannu, n. ütlesit: Measharnaze lubba Kah teet s. sedda, n. Kehs om sedda lubba sulle andnut?
 24. J. Kostis n. lauss neihnde w: M. tahha teilt Kah ütte sönna Küsseda, Kui teije toht minnulle ütlete, sihs tahha m. Ka teille üttelda, measharnaze lubba Kah m. sedda tee.
 25. Johannesse kastminne Kust olli seh? Kas Taiwalt, wöj neihlt Innemissilt? Nem. enge mötlesit hennesse man n. ütlesit: Kui meije ütleme, Taiwalt, sahb t. üttelda meije w. Mincksper. is ussu teije sihs temmalle mitte?
 26. Kui meije enge ütleme: neihlt Innemissilt, sihs peljame meye sedda rahgwast, sest nem. pannewat keick Iohannesst üttes prophetis.
 27. N. nem. Kostsit Iesusselle n. ütlesit: meije ei tehja. Sihs lauss t. neihnde w. Ei ütle Ka m. teille mitte, mincksharnase lubba Kah m. sedda tee.
 28. Mes tutta om teill: üttel Innemissel ollit Katz poicka, n. t. astis se esimatze mannu n. lauss: Minne poick, n. tee tähmba töht minnu wihnamäje sissen.
 29. Toh enge Kostis n. lauss: Ei ma tahha. Perrast enge mötlis t. toistpitte n. letz.
 30. T. astis Ka se toise mannu n. lauss ecqua ninda. Toh enge lauss: Kül ma lähha Jsand. n. is letz mitte.
 31. Kumbs neihst kattest om tennut, mea se Issa tachtis? Nem. ütlesit t. w. Se esimane. Sihs lauss Iesus neihnde w. Toise, m. ütle teille, neht jähvkemehet n. portut tullewat enne teit J. rickusse sisse.
 32. Sest Iohannes tullj teije mannu se oigkedusse Teh pähl, n. teije is ussu temmalle mitte. Enge neht Iähvke mehet n. portut usksit temmalle Teije enge, Kun teije nägite, is mötle teije mitte taggasi, eth teije ollessite temmalle usknut.
 33. Kuhlket ütte toist lihkpajatusst, ütz Inneminne olli, ütz perremehs, Ken ütte wihna Aida istutis, n. teggi ütte Aida sähl ümber, Kaiwus Kah ütte Kurna Kelrj sähl sissen, teggi ütte tohrni ülles n. anni toht welia tallomehste kette n. Keuvi welia Koddust.
 34. Kun enge se wilia aick mannu tulli, lähatis t. o⌈mm⌉at Sullaset noihille Tallomehille, eth nem. se wilia peassit wötma.
 35. Enge neht Tallomehet wötsit t. Sullaset, sedda toist pessit nem. sedda toist tappit nem. sedda toist wincksit nem. Kivvide Kah.
 36. Jelles lähatis t. töist sullaset ennambat Kui neht Esimazet ollit olnut, n. nem. teggit neihle Kahn ninda.
 37. wihmselt lähatis t. o⌈mm⌉a poja neihle, n. lauss: Minnu poja sahwat nem. peljeda.
 38. Enge Kun neht Tallomehet sedda poja neggesit, ütlesit nem. hennesse sean:Seh om se perr[e]spoick, Tulcket, tapkem t. erra, n. piddakem t. perrandusst meille.
 39. N. nem. wötsit t. touwkasit t. welia se wihna aija sissest n. tappesit t. erra.
 40. Kunn nüd se wihnaaija Isand sahb tulla, mes sahb t. neihle Tallomehille tetta?
 41. Nem. ütlit t. w. Kurjaste sahb t. n[o]iht Kurjat mehet errahuckada n. sedda wihnaAida tois[e]lle tallomehille anda, Kumbat temmalle sedda wilia erraandwat t. ajjul.
 42. Sihs lauss J. neihnde w. Eis teije weel ollete luggenut Kirja sissen Se Kivvi, Kumba neht Koddoteggejat errapölgnut o⌈mm⌉at, om üttes NulckaKivvis (pähs) sahnut. Sest Isandast om seh sündinut n. om ütz Jmme meije Silmade ehn.
 43. Seperr. ütle m. teille: J. rickus sahb teilt errawottuts, n. üttelle rahgwalle annatuts sahma, Kumb t. wilia teeb.
 44. N. Ken seh Kivvi pähle sadtab, sahb Kazicke minnema Tückille. Kenck pähle t. enge sadtab, toht sahb t. muddas errapesseda.
 45. Kun neht suhret Pappit n. Phariseerit t. lihkpajatusset Kuhlsit, möistsit nem. eth t. neihnde perrast ütles.
 46. N. nem. otzit temma Kindi wotma, peljesit enge sedda rahgwast Kun nem. t. ütte propheti ehs piddassit.

Cap. 22.

 1. N. J. Kostis n. p. ielles l. lihkpajatusset neihle, n. lauss:
 2. Se Taiwarickus om ütte Innemisse sharnane, ütte K⌈unnin⌉ga, Ken o⌈mm⌉alle poja sahja teggi.
 3. N. t. lähatis o⌈mm⌉a sullaset neiht Kutzutut sahja heickama n. nem. is tahha mitte tulla.
 4. Jelles lähatis t. toist sullaset n. lauss: üttelket selle kutzutut rahgwalle, netzu, m. olle o⌈mm⌉a sohmaicko walmis tennut, mu Herjat n. se söhtatut töppras om tappetut, n. Keick om walmis; Tulcket sahja.
 5. Noh enge is panne seh messeki, enge keuvit welia, toine o⌈mm⌉a Nurme pähle, toine o⌈mm⌉a Kaupa perran.
 6. Toist wötsit t. Sullaset kindi, nahrsit n. tappesit nemmat.
 7. Kun sedda se K. Kuhldis, saih t. wehazes n. lähatis o⌈mm⌉a söddawegge, n. huckas neiht röhvlit erra, n. leggetis neihnde lihna pallama.
 8. Sihs ütlis t. o⌈mm⌉ade sullaste w. Se sahja om Kull walmis, enge neht Kuzutut wöhrat is olle sedda wehrt.
 9. Seper. mincket neihnde TehjeHarrade pähle, n. Kutzket sahja mitto rahgwast teije leuwate.
 10. Neht sullaset lezit welia tehiede pähle n. toihit Kogko mitto nem. leuwdsit Kurjat n. Häiht, n. neht lawat saihit teuws.
 11. N. se K. tulli sisse Kajema neiht, Kumbat lawal istsit, n. neggi sähl ütte Jnnemist, Kell is olle sahja reuwas pähl.
 12. N. lauss t. w. ssöbbr, Kuis ollet sinna seha tulnut, n. sull ei olle sahia reuwas? Toh enge jeih waick.
 13. Sihs ütli se K. neihnde pöiste w. Keuwtet temmalle, jallat n. Käjet, n. wötket n. heitket t. se perrametze pimmedusse sisse: Sähl sahb olla itko n. Hamba Kerriso.
 14. Sest palio o⌈mm⌉at Kuzutut, weittu enge erraKorjatut.
 15. Sihs lezit neht phariseerit n. nöuwandasit, Kui nem. tedda woisit Kindi sahma pajatusse sissen.
 16. N. nem. lähatasit temmalle o⌈mm⌉at Jüngrit, Herodesse Rahgwa kahn, n. ütlesit: Oppeja, meije tehjame, eth s. ollet Tötte pähle, n. oppet J. Teht Tötte Kahn, n. ei hohle kencki perrast. Sest s. ei Kaje ütte Innemisse luggu.
 17. Seper. ütle meille, mes sul tutta om, oms lubba (Kas sündi[s] luggu) selle kaiserille Mahrahha andma, woi ei?
 18. Iesus enge moistis neihnde Kawalusst n. lauss: mes teije Kawalusse pählizet minno Kiuwsate?
 19. Neuwtket minnulle se Kochto Rahha Tähet. Noh toihit temmalle ütte Tenga
 20. N. t. lauss neihnde w. Kelles om seh palle, n. se kirri sähl pähl?
 21. Nem. ütlesit t. w. Se Kaisarj. Sihs lauss t. neihnde w. massaket sihs selle kaisarille, mea se kaisari perral om, n. Jumalalle, mea J. perral om.
 22. Kun nem. sedda Kuhlsit, immetellesit nem. ietsit t. n. lezit erra.
 23. Tohlsammal päiwal tullit neht Sadduserit t. mannu (Kumbat ütlewat eth ei olle ütz üllestouwsminne) Küssit temmalt n. ütlesit:
 24. Oppeja, Moses om üttelnut, Kui Kenckis erraKohleb Kell ei olle lazet Sihs pea[b] t. welli t. naist naises wötma, n. o⌈mm⌉alle weljelle sugku errata⌈m⌉a
 25. Sihs ollit nüd meije man seitzi wellizet, n. se esimenne wöttis ütte naist, n. Kohli erra, n. Kunna temmal is olle sugku, sihs iettis t. o⌈mm⌉a Naist ommalle weljelle.
 26. Ninda Kah se toine, n. se Kolmas, ammo Keick seitzi.
 27. wihmbselt perrast keick kohli se ka Naine erra.
 28. Seper. se üllestousmisse sissen noihst seitzi kencks Naine sahb seh olla? Sest t. om Keickil olnut.
 29. Jesus enge kostis n. lauss neihnde w. Teije hessute, n. ei moista mitte sedda Kirja n. Jumala wegge.
 30. Sest se üllestousmisse sissen ei wotta nem. naist, ei läha Ka nem. mehelle, Enge o⌈mm⌉at Kuj J. Englit Taiwa sissen.
 31. Neihnde ka Kohl[ji]de üllestousmisse perrast eis olle teije luggenut, mes teille om Jumalalt ütteltut, Ken pajatab.
 32. M. olle Abrahammi J. n. Isaacki J. n. Jacobbi J: J. ei olle neihnde Kohljede J. Enge neihnde ellawade J.
 33. Kun sedda se rahgwas Kuhldis, heitsit nem. erra t. oppedusse perrast.
 34. Kun enge neht phariseerit Kuhlsit, eth t. neihle Sadduseerille sedda Suht olli Kindi pannut, Kogkosit nem. ütte Kogko.
 35. N. ütz neihnde seast utz Sähdusse Tundja Kiuwsas t. Küssi n. lauss:
 36. Oppeja, Kumbs Kesk om se keick suhremb se Sähdusse sissen?
 37. Iesus lauss t. w. S. peat Jlat o⌈mm⌉a Isandat armastama Keickest o⌈mm⌉ast Söamest, keickest o⌈mm⌉ast hengest, n. keickest o⌈mm⌉ast meelest.
 38. Seh om se esimenne n. se keick suhremb kesk.
 39. Se toine om t. sharnane: S. peat o⌈mm⌉a lähemba armasta⌈m⌉a, Kui hendast essi.
 40. Neihnde Katte Kessude sissen pohb se kogkonis sähdus n. neht prophetit.
 41. Kun enge neht phariseerit ütte Kogkonut ollit, Küssi neihlt Iesus, n. lauss:
 42. Mes tutta om teill Christusse perrast, Kencks poick om temma? nem. ütlesit t. w. Davidi (poick)
 43. T. lauss neihnde w. Kui nimmetab sihs David tedda waimo sissen üttes Isandas, Kun t. ütleb:
 44. Se Isand om üttelnut minnu Isandalle: istu minnu parramballe Käjelle sehni Kun m. su wainlaset panne üttes benckis su jalgude alla.
 45. Kun nüd David t. üttes Isandas Kutzus, Kui om t. sihs t. poick?
 46. N. Keddakit is wöj temmalle ütte sönna w. Kostma; is Ka tohi Keddakit tohst päiwast ennamb temmalt Küsseda.

Cap. 23

 1. Sihs paiatis Iesus selle rahgwalle n. ommille Jüngrille, n. lauss:
 2. Neht Kirjatundjat n. Phariseerit istwat Mosesse Tohli pähl.
 3. Seper. Keick mea nem. teit oppewat piddama, sedda peaket n. tegket Enge neihnde Toihide perran errategket mitte. Sest nem. üttelwat, Enge ei tee mitte.
 4. Sest nem. Keuwtwat leuwlat Kohrmat, Kumbat sa hähste ei woi mitte Kanda, n. pannewat neihnde Jnnemiste ollade pähle, Enge ei Ka sorme Kahn tachtwat nem. neiht lihkutada.
 5. Keick o⌈mm⌉at Toiht teggewat nem. eth nem. neihle Innemisselle woiwat netta olla, Nem. teggewat o⌈mm⌉at melletusse ramatut laijat, n. teggewat ommade reuwade allambat pallistusset suhret.
 6. Armas om neihl üllemban otzan istma lawalle söhmaijan, n. neihnde Kohlide sissen.
 7. Neht Ka Terwetusset Turro pähl, n. eth nem. sest rahgwast sahwat heickatuts, Rabbi, Rabbi.
 8. Teije enge ei pea hendast laskma Rabbis Kutzma, Sest ütz om teye johhataja (meister) Christus. Teije enge ollete keick wellizet
 9. Ei Ka peate teije Kenckit o⌈mm⌉as Jssas Kutzma Mah pähl, Sest ütz om teije Jssa, Ken Taiwa sissen om.
 10. Ei peate teye hendast Meistris laskma Kutzma, Sest ütz om teye Meister Chr[ist]us
 11. Ke enge teije sean se suhremb tahhab olla, se olcko poisen teille.
 12. Sest, Ken hendast essi Körgkes töstab (panneb) seh peab alwas tettuts sahma, n. Ken hendast essi alwas teeb, seh peab Körgkes töstuts sahma.
 13. Enge, Oj! teille Kirjatundjille n. Phariseerille, teije Kawalusse pählizet, Eth teije sedda Taiwaze rickusst Kindi pannete Innemiste ehs; Sest teije ei läha mitte sisse, n. neiht Kumbat sisse lähawat, ei lasse teije mitte sisse minna.
 14. Oi teille kirjatundjille n. Phariseerille teye Kawalusse pählizet, eth teije neihnde lessede Koat errasöhte, n. kähnete ette, eth teije pitket patrit logete! Sehper. sahb teille ütz Kurjamb sundick sahma.
 15. Oi te[ij]lle KirjaT. n. Pharis. teije Kaw. pählizet, eth teije ümber aijate sedda merre, n. sedda maht, eth teije tahhate ütte Juhdapohlist tetta. N. Kun ütz sahb, teete teije temmast ütte Katz Körrat Kurjambat pörckolatz, Kui teije essi ollete.
 16. Oi teille sögkedalle Tehjohhatajalle, Kumbat teije ütlete: Kui Kenckis se Templi pähle wannub, sihs ei olle se middakit; Enge Kui Kenckis wannub se Kulda pähle sest Templist, Sihs iähs t. wölgo.
 17. Teije hauwket n. sögkedat; Mes om suhremb, Se Kuld echk se Tempel, Kumb sedda Kulda pöhas teeb.
 18. N. Kun Kenckis se Altari pähle wannub, sihs ei olle seh middakit; Kui enge Kenckis se offri pähle wannub, mea se Altari pähl om, Seh iähs wölgo.
 19. Teije hauwket n. sögkedat, mes om suhremb? Se offer, echk se Altar
 20. Seper. Ken se Altari pähle wannub, se wannub t. pähle, n. Keicke pähle, mea t. pähl om.
 21. N. Ken se Templi pähle wannub, se wannub t. pähle, n. toh pähle Ken sähl sissen ellab.
 22. N. Ken se Taiwa pähle wannub, se wannub Jumala K⌈unnin⌉galicko Tohli pähle, n. toh pähle, Ken sähl pähl istub.
 23. Oj teille Kiriatundijlle n. phariseerille, teije Kawalusse pählizet, eth teije Kümnest annate sest Anisest, n. sest Köhmnest, n. ollete sedda mahajetnut, mea se Keick rassemb om se sähdusse sissen: Sedda Kohhut, sedda Armo, n. sedda Usko. Neiht olles waija teggema, n. noiht Ka mitte maha jetma.
 24. Teije sögkedat johatajat, Kumbat teije ütte Kirpe erraKurnate Enge ütte Kamelit allajohte.
 25. Oi teille Kirjatundiille n. Phariseerille, teije Kawalusse pählezet teije peate puchtas, mea welia pohl om, sest Bickrist n. sest liuwast; Sissen enge o⌈mm⌉at nem. teuwet rihso n. ¤üllemöhtlikust/¤.
 26. S. sögke phariseer, tee ennist puchtas sisse pohlt sedda Bickrit n. sedda liuwda, eth nem. welial pohl Ka wöiwat puchtas sahda.
 27. Oi teille kirjatundiille n. phariseerille, teije Kaw. pählizet, teije ollete neihnde üllewalckatut Mattuste sharnazet, Kumbat Küll neuwtwat Kaunit welialt pohlt, Enge sissen o⌈mm⌉at nem. teuwet luihit neihst Kohljist n. keicksugkust medda pascka.
 28. Ninda ka teije neuwtate welialt pohlt oigkedat Innemiste wasto, sissen enge ollete teije teuwet Kawalust n. ülleKohhut.
 29. Oi teille kiriaTundiille n. Phariseerille, teije Kaw. pähl. Teije teete neihnde prophetide Mattusset ülles, n. ähitate neihnde oigkedite Hauwat.
 30. N. ütlete: Ollessime meije o⌈mm⌉ade wannambade aicko olnut, is meill olles ossa olnut neihnde Kahn, neihnde prophetide we[rr]est.
 31. Sihs tunnistate teije essi hennesse w. eth teije neihnde lazet ollete Kumbat neiht prophetit tapnut o⌈mm⌉at.
 32. Ja teije Ka teete o⌈mm⌉ade Issade möhto teuwde.
 33. Teije ssiwut, nastikade sugku, Kuis sahte teije errapaggada se pörgko Tulle Kochto ehst?
 34. Seper. Kaje, m. lähata teille Prophetit n. tarckat n. Kiriatundjat, noihst sahte teije tappema n. risti pähle pannema; Ja noihst sahte teije mönnet Pessema teije Kohlide sissen n. neihnde perran aijama lihnast lihnahe.
 35. Eth teije pähle tulcko Keick wagga werre, Kumb mah pähl om errawallatut, sest wagga Abelli werrest sehni Zachariasse Barachia poja werreni, Kumba teije erratapnut ollete se Templi n. se Altarj wahiel.
 36. Toise, m. ütle teille, nisugkust keick sahb seh pölwa pähle tulla.
 37. Jerusalem [Jerusalem] ke s. neiht prophetit tappet, n. wincket Kivvide Kah neiht, Kumbat sinnulle ommat lähatut: Mittus Kört olle m. tachtnut su lazet ütte Kogko wotta, ni Kui ütz Kanna o⌈mm⌉at Kannasset ütte Kogko wöttab ssiwade alla? Enge teije ei olle mitte tachtnut.
 38. Kaje, teije Koddo sahb teille tüha iettut
 39. Sest m. ütle teille: Ei sah teije minno nüd ennamb mitte netta, sehni Kun teije sahte üttelda: Kihtatut olcko, Ken tulleb se Isanda Nimmel.

Cap. 24.

 1. N. Kun J. welia letz, Keuvi t. se Templi mant. N. t. Jüngrit astsit t. mannu, eth nem. se Templi Teggo temmalle neutassit.
 2. Jesus enge lauss neihnde w. Eis teije nägete nisugkust Keick? Toise m. ütle teille, Ei sah sihn Kivvi Kivvi pähle jettuts sahda, Kumb is pea maha löhtuts sahma.
 3. Kun t. enge se öhli mäje pähl istis, astsit t. Jüngrit t. mannu errale, n. ütlesit: jütle meille, Kunnas sahb seh sahma? n. Kumbs om se Techt Kunnas s. saht tulla, n. seh Ilm sahb erralöppetatuts sahma?
 4. N. J. Kostis n. lauss neihnde w. Kajeket, eth Keddakit teit ei wih hessutusse sisse.
 5. Sest palio sahwat tulla minnu Nimme allan n. sahwat üttelda: M. olle Chr⌈ist⌉us, n. sahwat palio Hessutusse sisse wihma.
 6. Ja teije sahte Kuhlma Södda n. Södda Hellit, Kajeket, errasahket Kurbas: Sest keick (nisugkust) andtas sündima: Enge se otza ei olle weel.
 7. Sest ütz rahgwas sahb ülles nöstma se toise pähle, n. ütz K⌈unnin⌉garickus se toise pähle; n. sahwat olla J. witz n. nelg n. mahwerriseminne paickuta.
 8. Enge nisugkust keick om se Hedda Alckminne.
 9. Sihs sahwat nem. teit erra andma ohhu sisse, n. sahwat teit tapma: N. teije sahte wehatuts sahma neihst keickist rahgwist minnu nimme perrast.
 10. Ja sihs sahwat palio pahhandatuts sahma n. sahwat ütztoist erraandma n. ütz toist wehama.
 11. N. sahwat palio wölsk prophetit üllestouwsma n. palio hessutusse sisse wihma
 12. N. sest, eth se ülleKohhus sahb suhrel hulckal olla, sahb paljude Arm errajachtma
 13. Ke enge Kannatab otzast sahnj, seh sahb önsaste erraawwitatuts sahma.
 14. N. sesinnane Ev⌈an⌉g⌈e⌉l⌈iu⌉m sest Rickussest sahb keicke mah ilma sissen Kuhlutatuts sahma üttes tunnistusses neihle pagganille. N. sihs sahb se otz[a] tulla.
 15. Seper. Kun teije n[ä]gete se mahalaotamisse Hirmo, Kumba perrast ütteltut om l. sedda propheti Daniellit, eth t. saisab pöhan paickun (ken sedda logeb, seh moistko).
 16. Sihs paggakut neihnde mäjede pähle, Kumbat Iuhda mahl ommat
 17. Ken Koddo pähl om, erratulcko mitte alla o⌈mm⌉a Koddo sissest middakit wötma.
 18. N. Ken Nurme pähl om, erraKähnko mitte ümber taggase, o⌈mm⌉at reuwat wötma.
 19. Enge Oi neihle hendassille n. immetajalle noihl päiwill.
 20. palwelcket enge, eth teije paggus ei sah talwel, ei Ka Sabbathi päiwal.
 21. Sest sihs sahb ütz suhr Ocht olla, sharnane, Kui ei olle olnut ilmaalkmissest sehstsahni, Kui Ka ei sah mitte sahma.
 22. N. Kuj n[o]ht päiwa is olles erralühhendatuts, is olles önsaste erraawwitatuts sahnut üsseKi leha. Enge neihnde perrast, Kumbat erraKorjatut ommat sahwat n[o]ht päiwa erralühhendatuts sahma.
 23. Kun sihs Kenckis teille ütles: Netzu, Sihn om Chr⌈ist⌉us, echk sihn, erraussuket mitte.
 24. Sest wölsk Christusset sahwat nöstma, n. wölsk prophetit, n. sahwat suhret Tähet n. Jmmet anda, eth hessutusse sisse woissit sahia, Kui se wois olla, neht Ka erraKorjatut.
 25. Netzu, m. olle teille ehn üttelnut.
 26. Seper. Kui nem. teije w. sahwat üttelda, Kaje, t. om se lahne sissen, Erramincket mitte welia. Netz, t. om Kambri sissen, Erraussuket mitte.
 27. Sest ni Kui se welck welia lettab päiwa nöstmisselt, n. paistab päiwa minnemissest sahnj; Ninda sahb se Ka Innemisse poja ¤Tulleminne/¤ olla.
 28. Sest Kus se Raip enne sahb olla, sinna sahw. neht Adlerrit Kogkuda.
 29. pea enge perrast neihnde päiwade Ochto, sahb se päiwlick pimmes sahma, n. se Kuh ei sah o⌈mm⌉a wallo mitte anda, n. neht Taiwa Tähet sahwa maha sadta Taiwalt n. se Taiwa suhr weggi sahb höljudan (hucKa minna).
 30. N. sihs sahb se Innimesse poja Techt netta olla Taiwa sissen, Ia sihs sahwat [j]tkedan Käjet Kogko luwa keick sugkut mah pähl, n. sahwat neggema sedda Innemisse poja tullewat se Taiwa pilwede sissen, suhre wäje n. suhre Auwustusse kahn.
 31. N. t. sahb o⌈mm⌉a Englit suhre Helle passuna kahn lähatada, noh sahwat t. erraKorjatut rahgwast ütte Kogko tuwa neihst nellist Tuhlist üttest Taiwa otzast se toise taiwa otza sahni.
 32. Sest figipuhst enge opket sedda lihkpajatusst, Kun jo t. ossat sahwat mercke kah, n. t. lähet welia Kaswawat, sihs tunnete teije, eth se suvvi lähekenne om.
 33. Ninda Ka teije, Kun teije sedda keick nägete, sihs moistket, eth t. lähekenne om usse ehn.
 34. Toise, m. ütle teille, Seh pölw ei läha mitte möhta, sehni Kun nisugkust Keick sünnib.
 35. Taiwas n. Mah sahwat hucka minna, enge minnu Sönna ei läha mitte hucka
 36. Enge toh päiwa n. toh Tundi perrast ei tehja Keddakit, ei Ka neht Englit Taiwa sissen, Kui minnu Issa enne ützenes.
 37. Kui enge Noah päiwit ollit, ninda sahb Kah se Innimesse poja Tulleminne olla.
 38. Sest Kui nem. ollit noihnde päiwade sissen, enne sedda weje hupmisst, nem. soihit n. ioihit, nem. wötsit naiset n. lezit meh[i]lle tohst päiwast sahni, Kun Noach se kirsto sisse letz.
 39. N. is moista ni Kauw, Kui se wejehupminne tullj, n. wottis Keick erra: Ninda sahb se Innemisse poja Tulleminne Kah olla.
 40. Sihs sahwat Katz olla Nurme pähl, se toine sahb ülles wottuts, n. se toine sahb maha jettatuts
 41. Katz jahwatawat Kivvi pähl, se toine sahb ülles wottuts, n. se toine sahb maha jettatuts.
 42. Seper. walwaket, sest teije ei tehja mitte, Kumbal Tundil teye Isand tulleb.
 43. Tehdket enge sedda, eth Kui se perremehs tehjas, Kumba waha aicko se warras tulleb; Ja sihs walwassi t. n. is lassess o⌈mm⌉a Koddo mitte lebbi Kaiw[o]ma.
 44. Seper. olcket Ka teije walmit, sest Kumbal Tundil teije ei mötle mitte sahb se Jnnemisse poick tulla.
 45. Kehs om sihs ütz truw n. moistlick sullane, Kumba t. Isand ülle o⌈mm⌉a perret pannut om, eth t. neihle peab rohga anda öigkel aijull,
 46. Önnis om toh sullane, Kumba se Isand, Kunn se tulleb, leuwab ninda teggewat.
 47. Toise, m. ütle teille, t. sahb tedda ülle keick panna, mea te⌈mm⌉al om
 48. Kui enge sesamma Kurri sullane sahhes üttelda o⌈mm⌉a söame sissen mu Isand wihbeteb tullema.
 49. N. nacka[b] o⌈mm⌉at Kahssullaset löhma, söhma n. johma johne rahgwa Kahn
 50. Sesam[m]a Sullase Isand sahb tulla üttel Tundil, Kumba t. ei tehja.
 51. N. sahb tedda Tückille raijuma, n. sahb t. Ossa neihnde Kawalusse pähliste kahn anda. Sähl sahb olla itko n. hamba werriseminne.

Cap. 25.

 1. Sihs sahb se Taiwarickus Kümme Junckrude sharnane olla, Kumbat o⌈mm⌉at lampet wötsit n. lezit welia selle peickomehelle w.
 2. wihs ollit tarckat neihst, n. wihs hullut.
 3. Neht Hullut wötsit o⌈mm⌉at lampet, n. is wötta hennesse kahn öhlie
 4. Neht tarckat wötsit öhlie o⌈mm⌉ade annumade sisse, o⌈mm⌉a lampade Kahn.
 5. Kun nüd se peickomehs wihbetis, ssuickellit nem. n. maggasit sisse.
 6. Kesck öhse enge saih ütz Helle, Netzu, se peicko mehs tulleb, mincket welia temmale w.
 7. Sihs touwsit nah Junckrut Keick ülles, n. ähhitasit o⌈mm⌉at lampet.
 8. Neht Hullut enge ütlesit neihnde tarckade w. Andket meille Teije öhliest, sest meije lampet Kistwat erra.
 9. Enge neht Tarckat Kostsit n. ütlesit: Eth ei meille errapuhdus, ni Kui teillekj. Mincket Parramb noihde, Kumbat mühwat n. ostket hennelle.
 10. Kunn noh lezit ostma, tulli se peickomehs, n. neh kumbat walmit ollit, lezit t. Kahn se sahja sisse, n. se Usse panti Kindi.
 11. perrast tullit neh Ka toist Junckrut n. ütlesit: Js. Tee meille wallales
 12. T. enge kostis n. lauss: Toise, m. ütle teille, ei tunne m. teit.
 13. Seper. walwaket, sest teije ei tehja sedda päiwa n. sedda Tundi mitte Kunn se Innimesse poick tulleb
 14. Sest, ni Kui ütz Inneminne, Kumb Kauwandhe welia Keuvj, heickat ommat Sullaset, n. andis neihle o⌈mm⌉a hüvva erra.
 15. N. anni üttelle wiht punda, toiselle katte, Kolmandalle ütte, üttelle iggalickulle t. wäje perra; n. Keuvi seddamait Kauwendhe welja.
 16. Sihs letz toh, Ken wihs punda sahnut olli, n. neggi neihnde Kah Töht n. teggi toist wiht punda.
 17.  Ninda Ka toh Ken Katte olli sahnut, saih töist Katte Kaswus.
 18.  Toh enge Ke ütte olli sahnut, letz n. Kaiwus mah sisse, n. Keckis o⌈mm⌉a Jsanda rahha erra
 19.  Enge mitma aiju perrast tulli noihnde Sullaste Isand, n. piddi neihnde Kahn arwo.
 20.  Sihs tulli toh, Ke neiht wiht punda olli sahnut, n. toihi toist wiht punda, n. lauss: Isand, wiht punda annit s. minnulle Kette, nezu m. olle noihnde Kahn toist wiht punda Kaswus sahnut.
 21.  Sihs lauss t. Isand t. w. Häh Küll, S. häh n. truw sullane, s. ollet truw olnut weittu pähl, ma tahha sinno ülle palio panna. Minne sisse o⌈mm⌉a Isanda röhmo sisse.
 22.  Sihs tulle Ka toh, Ken neiht Katte punda olli sahnut, n. lauss: Isand Katte punda ollet s. minnulle Kette andnut, Netzu, toist katte olle m. neihnde Kah Kaswus sahnut.
 23.  Sihs lauss t. Isand t. w. Häh küll S. häh n. truw sullane
 24.  Sihs tulli Ka seh, Ke sedda ütte punda olli sahnut n. lauss: Jsand ma tundsi sinno, eth s. ütz Kang Inneminne ollet, eth s. pöimat, Kus sa ei olle Külwanut, n. pannet Kogko sählt, Kus sa ei olle maha laotanut.
 25.  N. m. peliasi, lezi n. kecksi su punda erra mah sissen. Nezu, tähl om sull su omma.
 26.  N. t. Isand kostis temmalle n. lauss: S. tigki n. laiske sullane, s. tehdsit eth m. poima, Kus ma ei olle Külwanut, n. wötta Kogko, Kus ma ei olle maha laotanut
 27.  Sihs peassit s. minnu rahha neihle rahhanecko lawa pähle andnut ollema, n. Kunn m. ollessi tulnut, ollessi m. Kaswo Kahn o⌈mm⌉a ielles sahnut
 28.  Seper. wötket sedda punda temmalt erra, n. andket tohle, Kell neht Kümme punda om.
 29.  Sest iggalle, Kell om, sehl peab annatuts sahma, eth temmalle om ülle Küll; Tohst enge, Kell ei olle, sahb seh Ka errawottatuts sahda, mea temmal om.
 30.  N. heitket toht ilmaabbilicko Sullast welia se perrameze pimmedusse sisse, Sähl sahb olla itko n. hambaKerriseminne.
 31.  Kun enge se Innemisse poick sahb tullema o⌈mm⌉a Auwustusse sissen, n. Keick pöhat Englit t. Kahn, Sihs sahb t. istma o⌈mm⌉a Auwustusse Tohli pähl.
 32.  N. Keick rahgwat sahwat t. ette ütte Kogkotatuts sahma, n. t. sahb nem. ütte toise mant erralahutada, ni Kuj ütz Karjus neiht lambat neihnde ssickade mant erralahutab.
 33.  N. sahb panna neiht lambat o⌈mm⌉alle hähle käjelle, n. neiht ssickat Kurralle Käjelle
 34.  Sihs sahb se K. üttelma noihnde w. hähl Käjel: Tulcket teye minnu Issa önnistut, wötket o⌈mm⌉as ossas sedda K⌈unnin⌉garickusst, Kumb teille om walmistut sest ilma alkmissest sahni.
 35.  Sest m. olle issunut, n. teije ollete minnul andnut söhma: M. olle jannonut n. teije ollete münd iohtnut; m. olli wöhras, n. teije wotsite minno w.
 36.  palias olli m. n. teije Katsite minno; m. olli többen, n. teije Kajite minnu pähle; m. olli wangis, n. teije tullite minnu mannu.
 37.  Sihs sahwat neht oigkedat temmal w. Kostma n. üttelma: Isand, Kunnas olleme meije sinno nennut issowat n. olleme sinno rawwitzenut; echK jannowat, n. olleme sinno johtnut?
 38.  Ja Kunnas olleme meije sinno nennut ütte wöhrast, n. olleme sinno w. wötnut, echk paliast, n. olleme sinno Katnut?
 39.  Kunnas olleme meije sinno nennut Többe allan echk wangin, n. olleme sinnu mannu tulnut?
 40.  N. se K⌈unnin⌉gas sahb kostma n. üttelma neihnde w.¤ Toise m. ütle teille: ni palio Kui teije tennut ollete üttelle neihstsinnazist minnu wähembist weljist, ollete teije minnulle tennut.
 41.  Sihs sahb t. Ka noihnde w. üttelda Kurral Käjel: Mincket erra mu mant teije erranehdtut se iggawetze Tulle sisse, Kumb walmistut om selle Kurratille n. t. Englille.
 42.  Sest m. olle issonut, n. teije is anna mulle söhma: M. olle jannonut n. teije is iohta minno.
 43.  M. olli wöhras, n. teije is wötta minno w. palias (olli m.) n. teije is Katta minno; Többe allan Ka n. wangin, n. teije is Kaje minnu pähle.
 44.  Sihs sahwat noh Ka temmalle w. Kostma n. üttelma: Isand, Kunnas olleme meije sinno nennut issowat, echk jannowat, echk ütte wöhrast, echk paliast, echk Többe allan, echk wangin, n. ei olleme sinnulle abbis olnut?
 45.  Sihs sahb t. neihle Kostma n. üttelma: Toise, m. ütle teille, ni palio, Kuj ei ollete tennut üttelle neihstsinnazist wähembist, ei olle teije minnulle Ka mitte tennut.
 46.  N. neh sahwat se iggawetze pihna sisse minnema; Enge neht oigkedat se iggaweze Ello sisse.

Cap. 26.

 1. N. se sündi, Kun J. Keick neiht sönnat olli otza wihnut, lauss t. o⌈mm⌉a Jüngride w.
 2. Teije tehiate, eth Katte päiwa perrast pascha sahb, n. se Innemisse poick sahb erraannatuts, eth t. sahk[o] risti pähle pantuts.
 3. Sihs Kogkosit neht suhret pappit n. Kirjatundjat n. se rahgwa wannambat se suhre pappi moise sisse, Kumb Kaiphasses Kutzuti.
 4. N. nouwandasit, eth nem. Jesust woisit Kawalusse Kah Kindi wötta n. erratappa
 5. Nem. ütlesit enge: Ei se pöhi sissen mitte, eth ei sah ütz Tüld se rahgwa sean.
 6. Kun enge Iesus olli Bethanian Simonni se pittalitobbeze Koddun.
 7. Tulli ütz Naine t. mannu, Kell ütz al[a]bastri Krosekenne ollj, Kalli Kalli rohhi Kah, n. t. walli se welia t. päh pähle, Kus t. lawal istis.
 8. Kun t. Jüngrit sedda neggit, nürresit nem. n. ütlesit: mes tulleb seh Kahhi tarbis?
 9. Sest se rohhi woissi Kalliste erramühtut olla n. neihle waisille andtut.
 10. Kun J. sedda moistis, lauss t. neihnde w. mes teete teije selle Naiselle waiwa t. om hähste tennut minnu w.
 11. Sest waiset o⌈mm⌉at teille igkas teije man, M. enge ei olle teille igkas.
 12. Eth enge seh sedda rohhi minnu Ihu pähle om puistnut (wallanut) om t. tennut eth m. pea mattatuts sahma.
 13. Toise m. ütle teille, Kus sesinnane Evangelion Kuhlutatuts enne sahb Keickel Jlma mahl, sahb Ka ütteltuts sahma, mea seh tennut om t. melletamisses.
 14. Sihs Keuvi ütz neihst KatztoistKümment (postlist) Kumb heickatas Judasses Jschariotthus, neihnde suhride pappide mannu[,] n. lauss:
 15. Mes tahhate teije minnulle anda, sihs tahha m. teille tedda erraanda? N. nem. towutasit temmalle 30 Höbbe penningat.
 16. N. tohst Ajust otzis t. aicko, eth t. neihle tedda erraannassi.
 17. Esimazel enge neihnde ilma juhretusseta leibade päiwal astsit neht Iüngrit Iesusse mannu, n. ütlesit t. w. Kus tahhat s. eth meije peame sinnulle walmis teggema sedda pas[c]ha söhma?
 18. T. lauss: Mincket lihna sisse sähl ütte mannu, n. ütlete temmalle: Se oppeja ütleb: minnu aick om lähekenne; Su man pidda m. sedda pascha ommide Jüngride Kahn.
 19. N. t. Iüngrit teggit ninda, Kui Iesus neihle kesknut olli, n. teggit sedda pascha walmis.
 20. Kun nüd Öddanck olli sahnut, istis t. söhma neihnde KatteToistKümment (postlide) kah
 21. N. Kun nem. soihit, lauss t. Toise m. ütle, ütz teije seast sahb minno erraanda.
 22. Nem. enge saihit Kurbas wäje Kah n. nackasit üttelma t. w. iggamehs neihnde seast: Jsand, Kas olle minna?
 23. T. enge Kostis n. lauss: Ken minnu Kahn sedda Kette liuwa sisse Kastab, seh sahb minno erraandma.
 24. Küllep lettab se Innimesse poick o⌈mm⌉a Teht, Kui temmast om Kirjotut Enge Oj sehle Innemisselle, Kumba l. se Innimesse poick sahb erraannatuts. parramb olles temmalle, Kui sesamma Jnneminne is olles sündinut.
 25. Kostis Iuhdas, Kumb t. erraanni n. lauss: Meister, Kas m. olle? T. lauss t. w. S. ollet se üttelnut.
 26. Kun enge nem. söihit, wottis J. sedda leiba, tennas n. murdis, n. andis neihle Jüngrille n. lauss: WötKet, söhket, Seh om minnu Iho.
 27. N. t. wöttis sedda karricka, tennas n. andis neihle n. paiatis iohket keick t. sissest.
 28. Sest seh om minnu werre sest wastsest Sähdussest, Kumb paliude ehs errawallatuts sahb pattude andis andmisses.
 29. Sest m. ütle teille, m. ei joh ettespitte sehstsinnazest se wihna puh wiliast mitte, ammo toht päiwa, Kun m. sedda teye Kah wastsen ioh minnu Jssa rickusse sissen.
 30. N. Kun nem. ollit laulnut, letz t. welia öhli mäjelle.
 31. Sihs lauss I. neihnde w. Seh öh sahte teije Keick hendast pahhandama minnust. Sest Kirjutut om: M. tahha sedda Karjusst lüwa n. se Karja lambat sahwat erralaotuts.
 32. Kun m. enge olle üllestouwsnut, tahha m. teye ehn minna Galileahe
 33. Petrus engekostis n. lauss t. w. Kui Ka keick hendast sünnust pahhandassit, ei tahha m. hendast mitte pahhandada.
 34. lauss I. t. w. Toise m. ütle teille: Sehsinnaze öh sissen, ennist Kui se Kickas Kirjeb, saht s. Kolm Körra minno errasalgada.
 35. lauss Petrus t. w. Kui m. peassi errakohlma sinnu Kahn, ei tahha ma sinno mitte errasalgada. Ninda ütlesit Ka keick Iüngrit.
 36. Sihs tulli J. neihnde kahn ütte moisekesse sisse, Gethsemane Nimme, N. t. lauss neihnde Jüngride w. Jstket sihn maha, sehni Kun m. läha n. palwelle sähl.
 37. N. t. wöttis Petrusst, n. neiht katz Zebedej pojat hennelle, nackas Kurbastellema n. murretama
 38. Sihs lauss t. neihnde w. Kurb om minnu Heng ülle surmast sahni olket sihn n. walwaket minnu Kahn.
 39. N. t. keuvi ütz weitokenne ettespitte, lammehis maha pösselle, Palwellis n. lauss: Minnu Issa, Kui se woib olla, sihs mincKo seh Karrickas möhta minnult. Kummandakit ei mitte Kui m. tahha, Enge Kui s.
 40. N. t. tulli neihnde Iüngride mannu, n. leuwdis nem. maggawat N. t. lauss Petrusse w. Eis teije ninda wöi ütte Tündi aicko minnu Kahn walwada?
 41. walwaket n. Palwelket, eth teije ei sah (tulle) kiuwsatusse sisse, Sest se waim om Küll häh meelelick, enge se leha om nörck.
 42. Jelles letz t. toistkörra, palwellis n. lauss: minnu Issa, Kui se Karrikas ei wöj minnult möhta minna, eth m. toht is ioh mitte, sihs sündko su Tachtminne.
 43. N. t. tullj n. leuvj nem. ielles maggawat. Sest neihnde Silmat ollit rassedat.
 44. N. t. jettis nem. letz jelles, palwellis kolmand körra sehsa⌈mm⌉a werck n. lauss:
 45. Sihs tulli t. o⌈mm⌉ade Jüngride mannu, n. lauss neihnde w. Ja maggaket weel n. hengeket; Netzu, se Tündi om liggi, n. se Innemisse poick annatas erra neihnde pattaste Kette.
 46. Touwsket ülles, leckem. Nezu, lähekenne om, Ken minno erraannab.
 47. N. Kun t. weel Könnellis, Netzu, sihs tulli Iuhdas neihst kaztoistkümment (postlist) ütz, n. palio rahgwas t. Kahn, möhkade kahn, n. nüijede kahn, neihst suhr[i]st pappist n. neihst rahgwa wannambist.
 48. Seh enge, Ken t. erra andis olli neihle ütte Techte andnut n. üttelnut: Ja, Kelle m. sah suht anda, tah om, toht piddaket.
 49. N. seddamait astis t. Jesusse mannu, n. lauss: Terre Rabbi, n. anni temmalle Suht.
 50. J. enge lauss t. w. ssöbbr, melles tullet sinna? Sihs astsit nem. mannu n. pannit Käjet Iesusse mannu, n. wotsit t. Kindi.
 51. N. Kaje, ütz noihst, Kumbat Iesusse kahn ollit, Kühnitis o⌈mm⌉a Kette welia tömbas o⌈mm⌉a möhka welia, loih se suhre pappi sullast n. raijus t. Körwa maha.
 52. Sihs lauss I. t. w. panne o⌈mm⌉a möhka ielles t. paickahe. Sest keick Kumbat sedda möhka wötwat, sahwat se möhka lebbi hucka minna.
 53. Echk nuhlet s. eth m. nüd ei woi o⌈mm⌉a Jssa pallema (n.) t. wöiss minnulle mannu anda ennambat kui katztoistkümment Legionet Englit?
 54. Kuis peassit sihs neht Kirjat sahma otza wihtuts, se peab ninda sündima.
 55. Sehlsam[m]al Tundil lauss J. se rahgwa w. Ni Kui ütte röhwli pähle ollete teije welia tulnut möhkade n. nüijade kahn minno wötma. Iggapaiw olle m. teije man istnut n. olle opnut Templi sissen, n. teije ei olle minno mitte Kindi wotnut.
 56. Enge seh keick om sündinut, eth neihnde prophetide Kirjat sahkut otza wihtuts. Sihs ietsit Keick Jüngrit t. perralle n. paggasit.
 57. Neht enge Kumbat Iesusst ollit Kindi wotnut, weihet t. kaiphasse se suhre pappi mannu, Kus neht Kirjatundiat n. neht wannambat ütte Koggonut ollit.
 58. petrus enge Keuvi t. perra Kauwkelt, ammack se suhre pappi Koddo mannu, n. t. letz sisse, n. istus neihnde poiste mannu, eth t. näges se otza.
 59. Enge neht suhret Pappit, n. neht wannambat, n. se Koggonis Raht otzit wölsk Tunnistusset Iesusse w. eth nem. tedda woisit erratappa.
 60. N. is leuwa mitte. N. eth Küll palio wolsk lihkamehet mannu astsit is leuwa nem. Kummandakit. Wihmselt astsit Katz wolsklihkamehet mannu
 61.  n. ütlesit: Sehsinnane om üttelnut: M. woi J. Templi maha laotada, n. ülle Kolm päiwa tahha m. sedda üllestetta.
 62. N. se suhr pap touwsis ülles n. lauss t. w. Eis s. Kosta mea? mes tunnistawat noh sinnu pähle?
 63. Jesus enge olli waick. N. se suhr papp Kostis n. lauss t. w. M. wannuta sinno erra se ellawa J. pähle, eth s. meille ütlet, Kas s. ollet Chr⌈ist⌉us J. poick?
 64. lauss J. t. w. S. ollet se üttelnut. Kummandakit ütle m. teille, nüd ettespitte sahte teije neggema se Innimesse poja istwat Parrambal käjel sest wäjest, n. tullewat se Taiwa pilwede sissen.
 65. Sihs Kiskis se suhr Papp o⌈mm⌉at reuwat n. lauss: Ja t. om nahro pajatanut J. pähle. mes o⌈mm⌉at meille weel lihkmehet waija? Netzu, nüd ollete teije t. nahro pajatamisst Kuhlnut.
 66. Mes tutta om teill? Nem. enge kostsit n. ütlesit: T. om sedda surma wehrt.
 67. Sihs sülgasit nem. t. palcke pähle n. löihit t. russikeke kah, mönnet löihit t. palcke sisse, n. ütlesit:
 68. Kuhluta meille (Jumalast) Christus, Kehs om, Ke sinno loih?
 69. Petrus enge istus ussen Koddo sissen, n. ütz Neutzick tulli t. mannu n. lauss: N. s. ollit Ka Jesusse se Galileelisse Kahn?
 70. T. enge salgas keickede ehn n. lauss: M. ei moista, mes sa ütlet!
 71. Kun t. enge usse letz se warju alla usse ehn, neggi ütz toine (neutzick) t. n. lauss n[o]ihnde w. Kumbat sähl ollit: N. seh olli Ka Jesusse Kahn Nazarettist.
 72. N. t. salgas tahs. Ja m. ei tunne sedda Jnnemisst.
 73. ütte ürrikeise aiju perrast astsit neht mannu, Kumbat sähl saisit, n. ütlesit petrusse w. Töttelickult s. Ka ollet noihst ütz; Sest su Keel awwustab sinno welia.
 74.  Sihs nackas t. sahtelma n. wannuma, Ja m. ei tunne sedda Innemist mitte. N. seddamait Kirckis se Kickas.
 75.  N. Petrus motlis Jesusse sönna pähle, Ken temmalle olli üttelnut, Ja ennist Kui se Kickas Kirieb, saht s. minno KolmKörra errasalgada. N. letz usse n. itkis Kurjaste.

Cap. 27

 1. Kun enge hohmick saih, nouwandasit keick suhret pappit n. se rahgwa wannambat Jesusse w. eth Nem. tedda woisit surmalle sahtma.
 2. N. nem. keuwtsit t. n. weihet tedda Pontiusselle pilatusselle selle Mah sundialle.
 3. Kun sihs Juhdas, Ken tedda erraandnut olli, neggi, eth temmalle se surma Kohhus olli moistut, Kahiezis t. töih neiht kolmKümment Höbbe penningat ielles ümber neihle suhrille pappille n. neihle wannambille,
 4.  n. lauss: M. olle pattunut, eth m. wagga werrt erraandnut olle. Nem. enge ütlesit: Mes puttub se meit? Kaje s. sedda.
 5. N. t. winckis (heittis) neiht Höbbe penningat Templi sisse, lez erra, letz n. poih hendast ülles
 6. Neht suhret Pappit enge wötsit neiht Höbbe penningat n. ütlesit: Ei sündi mitte, eth meye nem. se Templi kirsto sisse heittame Kunna se werr[i] rahha om.
 7. Nem. nouwandasit enge, n. ostsit neihnde ehs ütte potseppa Nurme üttes mattusses neihle wöhrille.
 8. Seper. Kutzutas sehsamma Nurm Werre Nurmes, sehni päiwanj.
 9. Sihs om otza wihtut mea l. sedda Propheti Jeremiasst om ütteltut, Ken Paiatab: N. nem. wotsit neiht KolmKümment KuldPenningat, sedda rahha, seh rahha perrast mühtut (Jnnemisse) ehs, Kumbat nem. rahha perrast ostsit neihst Israelli lazist.
 10. N. andsit nem. se pottseppa Nurme pähle, seh perra (Kui) se Isand münnulle Kesknut om.
 11. I. enge saisis se MahSundija ehn, n. se Mahsundia Küssis temmalt n. lauss: ollets s. neihnde Iuhdaliste K⌈unnin⌉gas? J. laus t. w: S. ütlet.
 12. N. Kun t. pähle Kaibatj neihst suhrist pappist n. neihst wannambist is Kosta t. middakit.
 13. Sihs laus Pilatus t. w. Eis s. Kuhle, measharnaset Asiat nem. su pähle tunnistawat?
 14. T. enge is kosta Temmalle is ütteki sönna pähle; Eth se Ka mahsund[ji]a wäjekah immetellis.
 15. Se pöhi perrast enge olli sell Mahsundijal ütz wihse, eth t. selle rahgwalle ütte wangis (Kindi Keuwtatut mehst) wallales lasses, Kumba nem. tachtsit
 16. N. temmal olli tohl haval ütz (wangis) keuwtetut (mehst) suhre Helli Kah perran, Barrabas Nimme.
 17. Kun nem. nüd ütten Kogkun ollit, ütlis pilatus neihnde w. Kumbas tahhate teije, eth m. teille pea wallales laskma; Kas Barrabast echk Jesusst, Kumb Christusses Kuzutas?
 18. Sest t. tehdis, eth nem. l. weha tedda ollit erraandnut.
 19. Kun t. nüd se Kochto Tohli pahle istus, lähatis t. Naine temmalle n. lauss: Erraolcko sull teggemist sesinnaze öigkeda Kah. Sest m. olle tähmba palio t. perrast Kannatanut Unnen.
 20. Enge neht suhret Pappit n. neht Wannambat ollit sedda rahgwast io petnut, eth nem. Barrabasst peassit Küssema, Iesusst enge piddit nem. errahuckama.
 21. Se MahSundjia enge kostis n. lauss neihnde w. Keddas tahhate teije neihst kattest, Kumba m. teille pea wallales laskma? N. nemmat ütlesit: Barrabasst
 22. lauss Pilatus neihnde w. Mes pea ma sihs Iesussekahn teggema, Ken Christusses Kuzutas? Nem. ütlesit keick t. w. lasse risti pähle panna.
 23. Enge se Mahsundija lauss: Mes om t. sihs Kurja tennut? Noh enge tennitasit weel ennamballe n. ütlesit: lasse Risti pähle pannema.
 24. Kun sihs pilatus neggi, eth hennessest is olli Abbi üssekj, enge eth ennamb Tüld saih, wottis t. wette, möskis neiht Käjet erra se rahgwa ehn n. lauss: wagga olle m. sehsinnaze oigkeda werrest, Kajeket teye.
 25. N. Keick rahgwas Kostis n. lauss: T. werre olcko meije pähle, ninck meije lazede pähle.
 26. Sihs iettis t. neihle sedda Barrabasst wallales. Iesusst enge erra pessetut anni t. erra, eth t. sahhes risti pantuts.
 27. Sihs wötsit se Mahsundjia Söddasullaset Iesusst w. se Kochto Koddo sissen, Kogkotasit Keick sedda hulcka t. pähle.
 28. Tömbasit t. reuwat welia, n. pannit ütte werrewa mäntli temma ümber.
 29. palmetasit ütte Krohne orjawitzust n. Pannit t. päh pähle, n. ütte pilliroh t. parramba Käje sisse, Kummardasit t. ehn pölwille, nahrsit t. n. ütlesit: Olle terwe neihnde Juhdaliste K⌈unnin⌉gas.
 30. N. sülgasit t. pähle, wotsit sedda roh, n. löihit temma päh[ha].
 31. N. Kun nem. tedda erranahrnut ollit, wötsit nem. sedda mäntli t. pählt maha, n. pannit temmalle t. reuwat pähle, n. weihet tedda erra eth nem. tedda risti pannessit.
 32. Kun nem. enge welia lezit, leuwdsit nem. ütte Innemisst Cyrenest Simon Nimme, toht pannit nem. wäjel, eth t. t. risti Kannas.
 33. N. Kunn nem. tulli se paicka pähle Golgatha Nimme [Nimme] päh luhji paick
 34. Andsit nem. temmalle juwa Etikat sappo Kah seckatut. N. Kun t. olli maiznut, is tahha t. juwa.
 35. Kun nem. tedda risti pähle pannut ollit, jaggasit nem. t. reuwat n. heitsit sedda lihska, Eth otza sahhes wihtuts mea ütteltut om se propheti lebbi: Nem. jaggas[i]t hennelle minnu reuwat, n. heitsit se lihssa Kah minnu sergke perrast.
 36. N. nem. istsit n. hoidsit t. sähl.
 37. N. nem. pannit üllewen ü[ll]e t. päh t. Süht Kiriotut: Seh om Iesus neihnde Iuhdaliste Kunningas.
 38. Sihs saihit t. Kahn Katz röhwlit risti pantuts, toine hähl Käjel, [toine] Kurral [Käjel].
 39. Neht enge Kumbat möhta lezit, paiatasit nahro t. pähle, puihstellit ommat paiht n. ütlesit
 40. Ken s. sedda Templi mahalaotat, n. teet sedda Kolme päiwade aicko jelles ülles; Awwita essi hendast erra; Kui s. J. poick ollet (sihs) tulle maha risti pählt.
 41. Ninda Ka neht suhret pappit nahrsit neihnde Kirjatundiade n. Wannambade kahn n. ütlesit.
 42. Toist om t. awwitanut, hendast ei woi t. mitte awwita⌈m⌉a. Kui t. om Jsraelli K⌈unnin⌉gas, tulcko t. nüd maha risti pählt, sihs tahhame meije temmalle uskuda.
 43. J. pähle om t. lohtnut, Seh pähstko t. nüd, Kui t. tedda tahhab. Sest t. om üttelnut: Ja m. olle J. poick.
 44. Sesamma Ka heitsit neht temmalle ette, Kumbat t. Kahn ollit risti pantut
 45. Sest Kuhwendast tundist enge saih ütz pimmedus ülle keick maht üttessast Tundist sahnj.
 46. Se üttessa Tundi Aicko enge tennitis J. suhre Hähle kah n. lauss: Eli Eli lama~ Sabachthanj [minnu J.] minnu J. melles ollet sa minno perralle jetnut?
 47. Mönnet, Kumbat sähl saissit, Kun nem. sedda Kuhlsit, ütlesit: Ja seh heickab sedda Eliast.
 48. N. seddamait johsis ütz neihnde seast, wöttis ütte Swammi, wottis sedda teuws Etikast n. Panni ütte Roh pähle n. iohtis temma.
 49. Neht toist ütlesit: Wait; Kajekem, Kas Elias tulleb t. erraawwitama.
 50. Jesus enge tennitis jelles suhre hähle Kahn n. laskis sedda waimo erra.
 51. N. Kaje, se purri Templi ehn lachkis Kattelle Tückille üllembast otzast allambanj otzani. Se Ka mah werrisis, n. neht Kivvit lachksit.
 52. N. neht hauwat saihit wallales, n. palio Ihut noihst pöhalickust Kumbat maggasit, touwsit ülles.
 53. N. nem. tullit welia neihnde Hauwade sissest, perrast t. üllestouwsmisst, n. tullit se pöha lihna sisse n. neuwtsit hendast paliulle.
 54. Enge se södda pähmehs ülle sadda, n. neht Kumbat t. man ollit, Kumbat Jesusst hoidsit, Kun nem. neggit sedda Mah werrisusst, n. mea sähl sündi, peliesit nem. wäje Kahn, n. ütlesit: Toise, seh om J. poick olnut.
 55. Sähl ollit enge palio Naist Kauwkelt Kajeman, Kumbat Iesusse perran ollit Keuwnut Galilæa mahlt, n. ollit temmalle abbis.
 56. Kumbade sean olli mar. magd. n. Mar. Iacobi n. Iose Emma, n. neihnde Zebedej lazede Emma.
 57. Kun enge öddanck saih, tulli ütz rickas mehs Arimathiast, Ioseph Nimme, Ke essi Ka olli Iesusse Iünger olnut.
 58. Seh tulli pilatusse mannu, n. palles Iesusse Ihu perrast. Sihs keskis pilatus se Iho anda.
 59. N. Joseph wottis sedda Iho, n. mechkis sedda puchta kalli linna reuwa sisse
 60. N. panni sedda o⌈mm⌉a wastse Mattusse sisse, Kumba t. olli ütte Kivvi sisse lasknut raijuma, n. wehritis ütte suhrt Kivvi se Mattusse Usse ette n. letz erra.
 61. Sähl enge olli Mar. Magd. n. se. toine Maria, neht istsit se hauwa w.
 62. Enge toisel hohmikul, Kumb olli perrast sedda walmistamisse päiwa Kogkosit neht suhret pappit n. neht phariseerit pilatusselle.
 63. N. ütlesit: Isand, meye melletame, eth toh petia ütlis, Kun t. weel elli, perrast Kolm päiwa touwse m. ülles.
 64. Sihs kessu nüd, eth se hauwd hähste sahb Kindi peatuts Kolmandast päiwast sahni: Eth ei t. Jüngrit wahjelt tullewat öhse, warrastawat t. erra n. üttelwat: T. om neihst Kohliist üllestouwsnut, n. sahhes se perramenne Hessutus Kurjamb, Kui se esimenne.
 65. pilatus lauss neihnde w. Teill om se wacht, mincket, pancket sedda nihähste Kindi, Kui teije essi tunnete.
 66. Noh Ka lezit, n. pannit sedda hauwda hähste kindi, pannit pitzatj Kah sedda Kivvi Kindi se wahha kahn.

Cap. 28

 1. Öddanckult enge neihst neihnde Sabbatthi päiwist, selsammal Kumb ses Ehsipäiwas walgkes sahb, tulli Mar. Magd. n. se toine Mar. sedda Hauwda Kajema.
 2. N. Kaje, ütz suhr Mahwerrjsus saih, Sest se Jsanda Engel tulli Taiwalt maha, astis mannu, n. wehritis sedda kivvi maha se Usse pählt, n. istus sähl pähle.
 3. T. olli netta pählt, Kui ütz welck, n. t. reuwas walck, Kui Lummi.
 4. N. peliusse perrast t. ehst saihit neht höidjat erraheitnus, saihit ni Kuj Kohlnus.
 5. Enge se Engel kostis n. lauss neihnde naiste w: Errapelieket teije mitte, Sest ma tehja, eth teije Jesusst sedda risti pantut otzete.
 6. T. ei olle sihn, Sest t. om ülles touwsnut, ni Kui t. om - üttelnut. Tulcket, Kajeket sedda Assent, Kus se Isand om pantut olnut.
 7. N. mincket pea, üttelket t. Jüngrille, eth t. neihst Kohljist üllestouwsnut om, N. Kaje, t. lettab teije ehn Galileahe, sähl sahte teije tedda netta. Netzu, m. olle teille üttelnut.
 8. N. nem. lezit Usse pea sest Mattussest, peliusse n. suhre röhmo Kahs, johssit t. Iüngrille sönna wihma. Ni Kui nem. Ka Keuvit t. Jüngrille sönna wihma.
 9. N. Kaje, J. tulli neihle w. n. lauss: Olcket terwet: Nah enge tullit n. piddasit t. Jallat n. Kummardasit temmalle.
 10. Sihs lauss J. neihnde w. Errapeliaket, Mincket wihket minnu weljille sönna, eth nem. peaw. minnema Galilea mahle, Sähl sahw. nem. minno netta.
 11. Kun nah lezit, netzu, sihs ollit mönne sest wahhast lihna sisse tulnut n. ollit neihle suhrille pappille tehda andnut, Keick mea sündinut olli.
 12. N. nem. tullit neihnde wannambade kahn Kogko, n. nouwandasit n. andsit neihle Soddasullasille rahha küll, n. ütlesit:
 13. üttelket, Ja t. Jüngrit tullit öhse n. o⌈mm⌉at tedda errawarrastanut Kun meije maggime.
 14. N. Kuj se Kuhlda sahhes se Mahsundja man, tahhame meije tedda waick tetta, n. teit ilmamurreta.
 15. Nah wotsit seh rahha, n. teggit ninda Kui nem. ollit oppetut, n. se sönna saih welia wihtuts neihnde Iudaliste man sehni päiwani ammack
 16. Neht ütztoistkümment Jüngrit enge lezit Galileahe, ütte mäje pähle, Kumba I. neihle olli tähhendanut.
 17. N. Kun nem. tedda neggit, Kummardasit nem. temmalle, Mönne enge is ussu hähste.
 18. Iesus enge astis mannu, pajatis neihnde kahn n. lauss: minnul om andtut Keick se woimus Taiwa sissen n. mah pähl
 19. Seper. mincket, tegket Keick neiht rahgwat (minnu) Jüngris, n. Kastket nem. se Issa n. se poja, n. se pöha waimo Nimmel.
 20. N. opket nem. piddama Keick, mea m. teille Kesknut olle. N. Kaje, m. olle teije Kahn Keick päiwat amma sehst ilma löppetamissest sahni.