Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli Rahmat Titulle.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Juttusse Ammeti Tallitamissest. Mes öige Oppetajide Ammet om. Mannitzeminne kawwala Oppetajide eest.

 1. Pahwel Jummala Sullane / ent Jesusse Kristusse Apostel / Jummala Erräwallituide Ussu perrä / nink Tötte Tundmisse perrä / kumb om Jummala Orjusse man:
 2. Iggawetze Ello Lohtmissen / kumba Jummal / kä ei woi walletada / om towotanu / enne Ilma Aiga
 3. Ent ommal Ajal omma Sönna awwaldanu / läbbi Juttusse / kumb mulle om ussutu / Jum̃ala meije Önnisteggijä Käskmisse perrä:
 4. Titulle minno öigele Pojale / meije möllemba Ussu perrä: Armo / Hallestust / Rauwo Jummalast Issäst / nink Issandast Jesussest Kristussest / meije Önnisteggijäst.
 5. Seperräst jätti minna sinno Kreetahe / et sinna seddä / mes weel puhdu / täwwest errätallitasz / nink Lihnu möhdä Wannambid säesz / nida kui minna sinno olle käsknu:
 6. Kä laitmatta om / ütte Naise Mehs / kel usklikko Latze omma / kumbe pähl Prasmisse echk Kangekahlusse perräst Kaibust ei olle.
 7. Sest Pihskop peäb laitmatta ollema / kui Jummala Majapiddäjä / ei mitte ommameelelinne / ei kah wehane / ei kah Johdik / ei kah Tappleja / ei kah häüto Kaswu wötja:
 8. Enge Wöhra wastawötja / Häh Armastaja / parras / öige / pöhä / pohas:
 9. Kä hendä kinni peäb töttelikkust Sönnast Oppusse perrä / et temmä kah wäkkew ollesz terwelikkun Oppussen mannitzema / nink Wastapannejid nuchtlema.
 10. Sest paljo omma kah wallato / Sorriko / nink Petjä / essi errälikkult ne / kumma Ümbreleikamissest omma:
 11. Kummil Suh peäb kinnisulletama: Kumma terwe Maiju erräkähndwä / nink oppetawa mes ei sünni / tiggeda Kaswu perräst.
 12. Ütz neist / neide omma Proweet om üttelnu: Kreetalisse omma ikkes Wölsja / kurja Töppra / nink laisa Kötto.
 13. Sesinane Tunnistus om töisi: Se Asja perräst nuchtle sinna neid kangest / et nemmä Ussun terwe omma:
 14. Nink tähele ei panne Judaliste Jutto nink Innimiste Käsku / kumma Töttest omma erräkähntu.
 15. Puchtal om kik pohas: Ent rojatzil nink Umbusklikkuil ei olle middäke pohas / enge neide Meel nink Süddäme Teedminne om rojane.
 16. Nemmä ütlewä hendä Jummalat tundwat / ent Töhga salgawa nemmä teddä errä / sest et nemmä hirmsa nink ilmsönnawötlikko omma / nink kigele hähle Töhle ei kölba.

Se II. Pähtük.

   Titus peäb hendä Oppetamissen nink Nohmissen / Koddo-Saisussen / nink kigen kigille Eenkojusz sähdmä; minkperräst.

 1. Ent sinna könnele nida / kui terwelikkul Oppussel / sünnis.
 2. Et Wannamba peäwä ollema kaine / ausalikko / parra / terwe Ussun / Armun / Kannatussen.
 3. Selsammal kombel et wanna Naise hendä peäwä piddämä / nida kui Pöhil sünnis / et nemmä ei olle Teotaja / ei kah Johdiko / (enge) häh Oppetaja /
 4. Et nemmä Nohri oppetasse parra ollema / omme Mehi armastama / Latzi armasz piddämä /
 5. Tassatze / puchta / hohlikko / waa / ommille Mehstelle allaheitliko ollema / et Jummala Sönna ei teoteta.
 6. Nida mannitze sinna kah Nohri Mehi parra olla.
 7. Säe hendä essi kigin häh Teo Eenkojusz / Kawwalata Oppussega / Auwga:
 8. Önsalikko nink laitmatta Sönnaga / et Wastapannejal Häbbi sahsz / nink et tel middäke es ollesz / teist Kurja pajatada.
 9. Sullasid lasse ommil Essandil allaheitlikko olla / kigen Meeleperrälisse olla / nink ei mitte wasta panna:
 10. Ei kah middäke erräkisku / enge kik hähd Usku üllesneütä: Et nemmä kigin Jummala meije Önnisteggija Oppust ehhitässe.
 11. Sest Jummala önsalik Arm om hendä kigille Innimistille ilmotanu:
 12. Nink karristab meid / et meije peäme erräsalgma Jummalawallato Ollemist / nink ilmlikko Himmu / nink parraussi / öigede nink Jummalapelglikkult sensinatzen Ilman ellämä:
 13. Önsalikko Lohtust / nink se suhre Jummala nink meije Önnisteggijä Jesusse Kristusse Auwustusse Awwaldamist ohten:
 14. Kä hendä essi meije eest om andnu / et temmä meid erräluhnastasz kigest Üllekochtust / nink hennele essi Rachwast pohastasz Ommandussesz / kumb ussin ollesz hähle Töhle.)
 15. Seddä pajata sinna / nink mannitze / nink nuchtle kige Käskmissega. Keäke errä pölgo sinno.

Se III. Pähtük.

   Pahwel kässeb Üllembid kuhlda / nink Jummalapelglikkult ellädä. Meije sahme Armust önsasz. Titus peäb kindmäste oppetama; rihdliko nink kangekahla Kawwaluskjide eest hendä hoitma. Pahwel löppetab Rahmatut Terwitämissega.

 1. Algata neide Meelde / Pählikuil nink Üllembil allaheitlikko nink sönnawötlikko olla / nink kigele hähle Töhle walmi olla:
 2. Ei keddäke teotada / ei kah rijeldä / (enge) tassaze olla / nink kik Hiljameeld kike Innimiste wasta üllesneütä.
 3. Sest meije ollime kah ennemuste rummala / ilmsönnawötlikko / Esjä / nink orjsime Himmo nink mitmasukku LehaTachtmist / Kurjussen nink Kaddeussen köndin / Wichkamisse währt ollen / n. wichksime töine töist:
 4. Ent kui Jummala meije Önnisteggijä Heldus nink Arm hendä neüt /
 5. Eimitte se Öigusse Töh perräst / kumbe meije olleme tennu / enge omma Hallestamisse perrä om tem̃ä meid önsasz tennu / läbbi Jällesündmisse Wichtmisse / n. pöhä Waimo Wastseteggemisse:
 6. Kumba temmä rikkalikkult meije pähle om wäljä kallanu / läbbi Jesusse Kristusse meije Önnisteggijä:
 7. Et meije temmä Armust öigesz tettu / iggawetze Ello Perrändäjisz sahsse Lohtusse perrä.
 8. Se om töttelik Sönna: Nink seperräst taha minna / et sa seddä kinnitäsz / et ne / kumma Jummala sisse omma usklikkusz sahnu / ussinaste hähn Töhn eensaisasse: Se om Innimissil häh nink tarwis.
 9. Ent hullo Küssimissi / nink Pölwearwamissi / nink Törra / nink Sähdusse Rihda taggane sinna: Sest nemmä ei kölba / nink omma tüchjä.
 10. Kawwalusklikko Innimisse eest hoija sa hendä / ütte echk töise Mannitzemisse perrä:
 11. Nink tijä / et nisuggune om erräkähntu / nink tehb Pattu / nink om hendä essi erräsundnu.
 12. Kui minna Artemast echk Tijikust sah sinno mannu lähätämä / sis rühi Nikopolehe minno mannu tulla: Sest minna olle henne ette wötnu / sinnä ülle Talwe jähdä:
 13. Zenat Sähdusse Oppetajat nink Apollut sahda sinna ussinaste errä / et neil middäke ei puu.
 14. Ent meije Ommatze opke kah hähn Töhn eensaisma / kui neid waja om / et nemmä sugguta ei olle.
 15. Kik terwitäwä sinno / kumma minnoga omma. Terwitä neid / kumma meid armastawa Ussun. Arm olgo teije kikega. Amen.

Titulle / Kreetaliste Koggodusse eesmätzelle töstetu Pihskoppille / kirjotetu Nikopolist Makedonia Mahl.