Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli Rahmat Romalistille.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.
• Se VII. Pähtük.
• Se VIII. Pähtük.
• Se IX. Pähtük.
• Se X. Pähtük.
• Se XI. Pähtük.
• Se XII. Pähtük.
• Se XIII. Pähtük.
• Se XIV. Pähtük.
• Se XV. Pähtük.
• Se XVI. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Pahwel könneleb / perräst omma Könne Allustamist / Jummala Armo Oppussest / nink sesamma Wäest; Neüdäb ülles kik Pagganid / echk neil kül se Lohmolik Walge om / Pattatzid ollewat.

 1. Pahwel Jesusse Kristusse Sullane / kutzutu Apostlisz / erralahutetu Jummala Armo Oppusselle /
 2. (Kumba temmä enne om towotanu läbbi omme Proweete pöhan Kirjan /)
 3. Temmä Pojast / (kä om sündinu Tawida Seemnest Leha perrä:
 4. Kä ülles om neüdetu Jummala Pojasz Wäen / Pöhäusse Waimo perrä / läbbi Üllestössemisse Kohljist /) Jesussest Kristussest meije Issandast.
 5. (Kumma läbbi meije olleme sahnu Armo nink Apostleust / Ussu Sönna wötmissesz kige Pagganide seän / temmä Nimmel.
 6. Kumbe seän teijeke ollete / Jesusse Kristusse Kutzutu.)
 7. Kigille / kumma Roman omma / Jummala armale / nink kutzutu Pöhile: Arm olgo teijega nink Rauw Jummalast meije Issast / nink Issandast Jesussest Kristussest.
 8. Eesmält tennä minna omma Jummalat / Jesusse Kristusse läbbi / teije kike eest / et teije Usk kuhlutetas ülle koggona Ilma Mah.
 9. Sest Jummal om minno Tunnistaja / keddä minna omman Waimun orja / temmä Poja Armo Oppussen / kuitao minna teid allasi mälletä:
 10. Nink ikkes omman Palwussen palle / et mulle ützkörd önnelik Tee saisz / läbbi Jummala Tachtmisse / teije mannu tulla.
 11. Sest minna waidle teid nättä / et minna mährästike waimolikko Andet teile kah jaggasz / teid kinnitädä.
 12. Se om / et minna teijega üttelisse sahsz röhmustetus / läbbi teije nink : minno Ussu / kumb meil töine töise waijel om.
 13. Ent minna ei taha mitte / et teije ei peä teedmä / Wellitze / et minna saggede olle ette wötnu teije mannu tulla / (nink olle senni Ajani errakeeltu /) et minna kah teije sean mährastike Tullu sahsz / nida kui töisteke Pagganide seän.
 14. Minna olle Wölglaine Greekalissil nink Umbgreekalissil / Targul / nink Rummalil:
 15. Seperräst olle minna walmis / mes minno puttub / kah teile / kumma Roman ollete / Armo Oppust kuhlutama.
 16. Sest minna ei häbbene mitte Kristusse Armo Oppussest: Sest se om Jummala Wäggi Önsussesz kigille / kumma uskwa / Judalissille eesmält nink kah Greekalissille.
 17. Sest se sissen awwaldetas Jum̃ala Öigus / Ussust Usku: Nida kui kirjotet om: Öige sahb läbbi Ussu ellämä.
 18. Sest Jummala Weha awwaldetas Taiwast ülle kige Innimiste Jummala Wallatusse nink Üllekochto / kumma Töttet Üllekochtun kinni piddäwä:
 19. Sest mes Jummalast tutta om / se om neide sissen awwalik: Sest Jummal om neile seddä awwaldanu.
 20. Sest temmä näggemättä Olleminne / se om / temmä iggawenne Wäggi nink Jummalus / nättas / kui sedda tähäle pannas neist Teust / se Ilma Lohmissest: Nida et neil Wabbandamist ei olle:
 21. Sest et nemmä teesiwä Jummalat ollewat / nink ei olle teddä kui Jummalat auwustanu echk tennänu: Enge omma ommin Möttin tüchjäsz sahnu / nink neide moistmatta Süddä om pimmedäsz lännu.
 22. Kui nemmä hendä targasz panniwa / sis omma nemmä haugusz sahnu:
 23. Nink omma ümbrekähndnu se hukkaminnemättä Jummala Auwustust / hukkaminnewä Innimisse / nink Linno nink nellijallutze / nink rohmawa Elläjide Kojo Sahrnaussesz.
 24. Seperräst om neid kah Jummal errä andnu neide Söame Himmun Rojussesz / neide omma Iho henne küllen teotama:
 25. Kumma Jummala Töisidust omma Wallesz kähndnu / nink omma auwustanu nink orjanu Lohdust ennämb / kui Lohjat / kumb om kittetu iggawesz. Amen.
 26. Seperräst om neid Jummal erra andnu tiggeda Himmu sisse: Sest neide Naise omma lohmolikko Piddämist seesz kähndnu / mes Lohmu wasta om:
 27. Nida omma kah Mehemaha jätnu lohmolikko Naise piddämist / nink omma omman Himmun töine töist wasta üllesleüdetu / nink Mehs om Mehega häüto Töhdtennu / nink omma Essitusse Palka / nida kui kohus om /sahnu.
 28. Nink kui nemmä ei olle hohlnu Jummalat tutta sahda / sis om neid Jummal erraandnu erräkähntu Mötte sisse / seddä teggemä / mes ei sünni:
 29. Teüs kigesuggust Üllekohut / Portust / Kurjust / Achnust / Tiggedust: Teüs Kaddeust / Röhwmist / Rihda / Kawwalust / kurja Kombet:
 30. Keelekandjid / Keelepesjid / Jummalawichkajid / Nägotajid / Körki / Kitlejid / Kurjamötlejid / Wannambil ilmsönnawötlikko
 31. Rummalid / Ussutumme / Armotumme / ilmleplikko / ilmarmolikko.
 32. Kumma Jummala Öigust teeden / (et ne / kumma nisuggust teggewä / Surma währt omma) seddä ützindä ei teh / enge salliwa kah hählmeelel neid / kumma seddä teggewä.

Se II. Pähtük.

   Pilgjide Nuchtlus. Kik Judalisse omma Pattatze. Väljäspiddine Ümbreleikaminne ei teh töttelikko Judalist.

 1. Seperräst ei woi sa hendämitte wabbandada / o Inniminne / kä sa eale sunnit. Sest kumman sinna töist sunnit / se sissen pannet sinna hendä essi hukka: Sest sinna teht seddäsamma / mes sa sunnit.
 2. Ent meije tijäme Jummala Kohut töttelikko ollewat / neide ülle / kumma nisuggust teggewä.
 3. Ent kas sa mötlet / o Inniminne / kä neid sunnit / kumma nisuggust teggewä / nink teht kah seddäsamma / hendä Jummala Kochto eest errapässewät?
 4. Echk kas sinna errapöllet temmä Heldusse / Kannatusse nink Pikkämeele Rikkust / es sinna tijä Jummala Heldust sinno Pattustkähnmisse pohle ajawat?
 5. Ent omma Kangusse nink ilmparrandalikko Söame perrä / koggut sinna hennele essi Weha / Weha nink Jummala öige Kochto Awwaldamisse Peiwäl.
 6. Kä eggaüttele sahb andma temmä Töh perrä:
 7. Neile / kumma häh Teo Kannatussen Kittust nink Auwo nink hukkaminnemätta Ello otzwa / iggawest Ello:
 8. Ent neile / kumma rihdliko omma / nink Töttet ei kulle / enge kuhlwa Üllekohut / Wain nink Weha.
 9. Ocht nink Heddä ülle kige InnimisseHenge / kä Kurja tehb / essierralikkult ülle Judaliste nink Greekaliste Henge.
 10. Ent Kittus nink Auw nink Raho eggaüttele / kä Hähd tehb / essierralikkult Judalissel n. Greekalissel.
 11. Sest Jum̃ala man ei olle Innimisse Suggu Kajeminne.
 12. Sest kumma Sähdusseta omma Pattu tennu / ne sahwa kah Sähdusetta hukka sahma: Nink mitto Sähdussen omma patnu / neid sahb Sähdusse läbbi sunnitama
 13. (Sest Sähdusse Kuhlja ei olle mitte Jummala een öige: Enge Sähdusse Teggijä sahwa öigesz sahma.
 14. Sest kui Paggana / kummil Sähdust ei olle / Lohmust Sähdusse Tekko teggewä / nesamma omma hennel essi Sähdussesz / echk neil kül Sähdust ei olle:
 15. Kumma ülles neütwä Sähdusse Tekko neide Söamette kirjotetu ollewat / sest et neil kah neide Süddäme Teedminne seddä tunnistab / nink ne Mötte / kumma henne wasta töine töise pähle kaibawa / echk hendä wabbandawa /)
 16. Tol Peiwäl / kui Jummal Innimiste Sallaust sahb sundma / minno Armo Oppusse perrä / Jesusse Kristusse läbbi.
 17. Nätze / sinna kutzutat Judalissesz / nink lohdat Sähdusse pähle / n. kittät hendä Jummalan /
 18. Nink tunnet temmä Tachtmist / nink sest et sinna Sähdussen ollet oppetetu / sis kiusat sinna mes häh om tettä:
 19. Nink pannet hendä ollewas Söggedide Sahtjat / nink neide Walgust / kumma Pimmedän omma
 20. Rummalide Karristajat / Hullo Oppetajat / kummal om Tundmisse nink Tötte Eenkirri Sähdussen.
 21. Kä sa nühd töist oppetat / es sa hendä essi oppeta? Kä Juttust ütlet / et ei peä warrastama / warrastat essi?
 22. Kä ütlet / Abbiello ei peä rikma / rikkut Abbiello? Kel Hirm om Währjummalide eest / rihsut Jummalat?
 23. Kä sa hendä Sähdussen kittät / teotat Jummalat läbbi Sähdusse Ülleastmisse?
 24. Sest Jummala Nimmi teotetas teije läbbi Pagganide seän / nida kui kirjotet om.
 25. Ümbreleikaminne om kül tarwis / kui sinna Sähdust teht: Ent kui sinna Sähdusse Ülleastja ollet / sis om sinno Ümbreleikaminne Eennahasz lännu.
 26. Kui nühd Eennachk Sähdusse Öigust peäb / kas es peäsz temmä Eennachk telle Ümbreleikamissesz arwatama?
 27. Nink es sis se / kä Lohmust Eennachk om / nink Sähdust teüdäb / sinno sah sundma / kä sinna / Tähe nink Ümbreleikamisse man / Sähdusse Ülleastja ollet?
 28. Sest se ei olle Judalinne / kä wäljastpiddi Judalinne om: Se ei olle kah Ümbreleikaminne / mes wäljastpiddi Leha küllen sünnib:
 29. Enge kä sallajan om / se om Judalinne / nink Söame Ümbreleikaminne / Waimun / nink ei mitte Tähen / se om Ümbreleikaminne: Kumma Kittus ei olle mitte Innimissist / enge Jum̃alast.

Se III. Pähtük.

   Pahwel oppetab minksissen Judalissil suhremb Kassu om / kui Pagganil. Kik Innimisse omma pattatze: sahwa Armust öigesz / ützindä läbbi Ussu.

 1. Mes om sis Judalissil ennämb / echk mes Ümbreleikamiñe tarwis tulleb?
 2. Kohalt paljo. Sest eesmält om neile ussutu / mes Jummal om pajatanu:
 3. Ent kui mönne ei olle usknu / mes sest Wigga om? Kas peäsz neide Umbusk Jum̃ala Usku tüchjäsz teggemä?
 4. Se erra sündko mitte: Enge Jummal olgo töttelik / ent kik Innimisse Wölsja: Nida kui kirjotet om: Et sinna öige ollesz ommin Sönnun / nink erräwähräsz / kui sinno sunnitas.
 5. Ent kui meije Üllekohus Jummala Öigust kittäb / mes meil sis üttelda? Kas Jummal üllekochtone om / et tem̃ä wehastab? (Minna könnele Innimisse Kombel /)
 6. Ei mitte: Kuis sis Jummal seddä Ilma sunnisz?
 7. Sest kui Jummala Töisidus läbbi minno Walle suhrembasz lähsz / tem̃ä Auwusz / mes minna sis weel kui Pattane sunnita?
 8. Nink es peäsz ennämbest nidade teggemä / (kui meid teotetas / nink nida kui mönne meid ütlewa pajatawat) tekkem Kurja / et Häh sest tullesz? Kumbe Hukkatus öige om.
 9. Mes sis nühd om? Kas meil Kaswu om? Ei mitte: Sest meije olleme jo enne ülles neütnu / ni Judalissi kui Greekalissi kik Pattu al ollewat:
 10. Nida kui kirjotet om: Öigedat ei olle / ei kah ütteke.
 11. Keäke ei olle / kä moistasz / keäke ei olle / kä Jummalat otzisz.
 12. Kik omma errätagganu / nink ütten kölbmatummasz lännu: Keäke ei olle / kä Hähd tehsz / ei kah ützike.
 13. Neide Kurk om wallalinne Haud: Omme Keeliga petwä nemmä: Schiuwu Weha om neide Huhli al.
 14. Neide Suh om teüs Wandmist nink Mörroust.
 15. Neide Jalla omma nobbeda Werd errawallama.
 16. Willitzus nink Wallo om neide Teije pähl.
 17. Nink Raho Teed ei olle nemmä tundnu.
 18. Jummala Peljust ei olle neide Silmi een.
 19. Ent meije tijäme / et mes Sähdus ütleb / seddä pajatab se neile / kumma Sähdusse al omma / et kik Suh sahsz kinni sulletus / nink kik Ilm Jummalal sühdlik ollesz.
 20. Seperräst ei sah ützik Leha läbbi Sähdusse Teo temmä een öigesz sahma: Sest läbbi Sähdusse om Pattu Tundminne.
 21. Ent nühd om ilma Sähdusseta Jummala Öigus awwaldetu / kummast Sähdus nink Proweeti omma tunnistanu.
 22. Ent Jummala Öigus tulleb läbbi Ussu Jesusse Kristusse sisse / kike mannu / nink kike pähle / kumma uskwa: Sest sihn ei olle ütteke Wahet:
 23. Sest kik omma Pattu tennu / nink neil om Puhdus Jummala Kittussest:
 24. Nink sahwa ilma Erraorjamisse öigesz / temmä Armust / läbbi se erraluhnastamisse / kumb Kristusse Jesusse läbbi om sündinu.
 25. Kumba Jummal om ette sähdnu Erraleppitämissesz / läbbi Ussu temmä Werren / omma Öigusse Üllesneütmissesz / se sissen / et temmä Pattu andisannab / kumma enne olliwa olnu Jummala Kannatusse al /
 26. Et temmä selsinatzel Ajal temmä Öigust üllesneüdäsz: Et temmä öige ollesz / nink öigesz tehsz seddä / kä Jesusse Ussust om.
 27. Kohes nühd Kitminne jähb? Temmä om wäljä sulletu: Kumma Sähdusse läbbi? Läbbi Teggo Sähdusse? Ei mitte: Enge läbbi Ussu Sähdusse.
 28. Sis arwame nühd / Innimist läbbi Ussu öigesz sahwat / ilma Sähdusse Töhtä.
 29. Echk kas om Jummal ützindä Judaliste Jummal? Es temmä kah olle Pagganide Jummal? Ja tööst temmä om kah Pagganide Jummal.
 30. Sest ütz Jummal om / kä öigesz tehb Ümbreleikamist Ussust / nink Eennachka läbbi Ussu.
 31. Kas meije sis Sähdust tüchjäsz tehme läbbi Ussu? Ei mitte / enge meije kinnitäme Sähdust.

Se IV. Pähtük.

   Pahwel kinnitäb seddä / mes temmä enne üttelnu / Abrahami / kui Eenkojoga / nink Tawida Tunnistussega; neüdäb kah muhst Kirjast seddä ülles / nink kostab se pähle / mes Abrahami Ümbreleikamissest ütteldäs.

 1. Mes meije sis ütleme meije Essä Abrahammi löidnus Leha perrä?
 2. Sest kui Abraham Teust om öigesz sahnu / sis om tel Kittust / ent ei mitte Jum̃alat wasta.
 3. Sest mes ütleb Kirri? Abraham om Jummalat usknu / n. se om telle Öigussesz arwatu.
 4. Ent Töhteggijälle ei arwata mitte Palk Armo perräst / enge Wölla perräst:
 5. Ent kea Töhd ei teh / enge ussub se sisse / kä Jummalawallatut öigesz tehb / selle arwatas temmä Usk Oigussesz:
 6. Nida kui kah Tawid seddä Innimist önsasz ütleb / kummale Jummal Öigust arwab ilma Teggota:
 7. Önsa omma ne / kumma Üllekochto omma andisantu / nink kum̃a Pattu omma kinni kattetu.
 8. Önnis om se Mehs / kummale Issand Pattu ei arwa.
 9. Se Önnistus nühd / kas se puttub Ümbreleikamist ützindä / wai kah Eennachka? Sest meije ütleme / et Abrahamille om Usk Öigussesz arwatu.
 10. Kuis se sis om arwatu? Kui temmä Ümbreleikamissen olli / wai Eennahan? Ei mitte Ümbreleikamissen / enge Eennahan.
 11. Ent Ümbreleikamisse Tähe saije temmä Ussu Öigusse Pitzatisz / kumb temmal jo Eennahan olli: Et temmä ollesz kike neide Essa / kumma Eennahan uskwa / et neileke Öigus sahsz arwatus:
 12. Nink Ümbreleikamisse Essa / ei ützindä neil / kumma Ümbreleikamissest omma / enge kah neil / kumma se Ussu Jälgün köndwa / kumb meije Essal Abrahamil Eennahan olli.
 13. Sest se Towotus / et temmä se Ilma Perrändäja piddi ollema / ei olle Abrahamille echk temmä Seemnelle mitte sündinu läbbi Sähdusse / enge läbbi Ussu Öigusse.
 14. Sest kui ne / kumma Sähdussest omma / Perrändäja omma / sis om Usk tühi / nink se Towotus ei olle middäke:
 15. Sest Sähdus sahdab Weha: Sest kun Sähdust ei olle / sähl ei olle kah Ülleastmist.
 16. Seperräst (tulleb Öigus) läbbi Ussu / et tem̃ä ollesz Armust / nink et se Towotus kindmä ollesz kigelle Seemnelle / ei ützindä selle / kä Sähdussest om / enge kah / kä Abrahami Ussust om / kumb om meije kike Essa /
 17. (Nida kui kirjotet om: Minna olle sinno pannu paljo Pagganide Essasz /) Jummala een / keddä temmä om usknu / kä Kohljid elläwäsz tehb / nink heikab neid Asju / kumma ei olle / ötze kui ollesse nemmä:
 18. Kä Lohtusse pähle om usknu / kun middäke es olle lohta / et temmä paljo Pagganide Essäsz sahsz / se perrä / kui ütteld om: Nida peäb sinno Seemen ollema.
 19. Nink temmä es sah Ussun nörgasz / es kaje kah om̃a Iho pähle / kumb jo kohlu olli / sest et temmä pea sadda ajastaliñe olli / ei kah Sara erräellänu Iho pähle.
 20. Nink temmä es mötle mitte katzite Umbussuga Jummala Towotussest / enge saije Ussun kangesz / nink and Jummalalle Auwo:
 21. Nink olli se pähl kindmä / et Jummal kah seddä woib tettä / mes temmä towotab.
 22. Seperräst om se telle kah Öigussesz arwatu.
 23. Ent se ei olle mitte ützindä temmä perräst kirjotetu / et se temmäle om arwatu:
 24. Enge kah meije perräst / kummille seddä peäb arwatama / kumma ussume se sisse / kä meije Issandat Jesust Kohljist om ülles errätänu /
 25. Kä meije Pattu perräst om errä antu / nink meije Öigusse perräst ülles errätetu.

Se V. Pähtük.

   Ussu Öigusse Suggu. Eesmänne nink töine Adam peetässe töine töise wasta.

 1. Et meije nühd Ussust olleme öigesz sahnu / sis om meil Raho Jummalaga / meije Issanda Jesusse Kristusse läbbi:
 2. Kumma läbbi meil kah Mannuminnekit om Ussun sesinatze Armo mannu / kumman meije saisame / nink kittäme hendä Lohtussen Jummala Auwustussest.
 3. Ent ei mitte ützindä sest / enge meije kittäme hendä kah Willitzussen: Sest et meije tijäme / et Willitzus Kannatust sahdab:
 4. Ent Kannatus sahdab Teedmist / ent Teedminne Lohtust:
 5. Ent Lohtus ei jättä Häü sisse / sest Jummala Arm om meije Söamide sisse wäljä kallatu / läbbi pöha Waimo / kä meile om antu.
 6. Sest Kristus om / kui meije weel nörga ollime / ommal Ajal Jummala Wallatuide eest errakohlnu.
 7. Sest waiwalisse kohleb ütz Öigeda eest: Häh eest tochtnes weel keäke kohlda.
 8. Ent Jummal kittäb omma Armo meije wasta / et Kristus meije eest om errakohlnu / kui meije weel Pattatze ollime.
 9. Paljo ennämbest sahb meid nühd temmä läbbi hoijetama Weha eest / kunna meije läbbi temmä Werre olleme öigesz sahnu.
 10. Sest kui meije Jummalalle olleme leppitetu läbbi temmä Poja Surma / kui meije weel Wainlasse ollime / paljo ennämbest sahme önsasz sahma läbbi temmä Ello / kunna meije olleme leppitetu.
 11. Ent mitte ützindä sest / enge meije kittäme hendä kah Jummalan / läbbi meije Issanda Jesusse Kristusse / kum̃a läbbi meije nühd Leppitämist olleme sahnu.
 12. Seperräst / nida kui läbbi ütte Innimisse Pat Ilma sisse om tulnu / n. Pattu läbbi Surm / nink nida om Surm kike Innimiste pähle läbbi tüknu / kumman nemmä kik omma Pattu tennu.
 13. Sest Sähdusseni olli Pat Ilma sissen / ent kun Sähdust ei olle / sähl ei arwata Pattu.
 14. Enge Surm wallitz Adamist Mosesse sahni / kah neide ülle / kumma ei olle patnu sährätze Ülleastmissega / kui Adam / kumb om se Eentähendämiñe / mes tullew olli.
 15. Ent nida ei olle Järg se Andega / kui Pattuga. Sest kui läbbise ütte Pattu paljo omma erra kohlnu / sis om paljo ennämbest Jummala Arm nink se Ande Armun / kumb om Jesusse Kristusse se ütte Innimisse Arm / mitmale rikkalikkult jochtonu.
 16. Nink se Ande ei olle mitte ülleüttePattu / nida kui kik Errarikminne om tulnu läbbiüttePattuteggijä aino Pattu: Sest se Kochto Sönna om tulnu ütte Pattust Hukkatussesz: Ent se Ande awwitab paljo Pattust Öigussesz.
 17. Sest kui se ütte Pattu perräst Surm om wallitzenu läbbi se ütte / paljo ennämbest sahwa no / kumma Armo Täwweust nink Öigusse Andet sahwa / Ellun wallitzema / läbbi se ütte Jesusse Kristusse.
 18. Sest nida kui ütte Pattu perräst Hukkatus om tulnu kike Innimiste pähle / nida om kah läbbi ütte Öigusse Ello Öigus tulnu kike Innimiste pähle.
 19. Sest ötze nida kui läbbi ütte Innimisse Wallatusse paljo Pattazid om sahnu / nida sahwa kah läbbi ütte Sönnawötmisse paljo Öigeda sahma.
 20. Ent Sähdus om se man sisse tulnu / et Pat wäggewämbäsz sahsz. Ent kun Pat om wäggewäsz lännu / sähl om Arm weel wäggewämb:
 21. Et ötze kui Pat om wallitzenu Surmasz / nida kah Arm wallitzesz läbbi Öigusse iggawetzesz Ellusz / läbbi Jesusse Kristusse meije Issanda.

Se VI. Pähtük.

   Pattun ei sünni ellädä / kummal meije olleme errakohlnu. Mannitzeminne Wastsesz Kuhlmissesz.

 1. Mes meil sis ütteldä? Kas meije peäme Pattu sisse jähmä / et Arm wäggewämbäsz lähsz?
 2. Ei mitte: Kumma Pattule olleme errakohlnu / kuis meije weel se sissen tahame ellädä?
 3. Echk es teije tijä / et mitto meid Kristusse Jesusse pähle omma ristitu / temmä Surma sisse olleme ristitu?
 4. Sis olleme nühd temmäga maha mattetu läbbi Ristmisse Surma sisse: Et ötze kui Kristus om ülles errätetu Kohljist läbbi Essa Auwustusse / nida peäme kah meije wastsen Ellun keümä.
 5. Sest kui meije temmäga olleme istotu üttesahrnatzesz Surmasz / sis sahme kah Üllestössemisse sahrnatze ollema.
 6. Sest et meije seddä tijäme / et meije wanna Inniminne temmäga Risti pähle om pohdu / et se patlik Iho tüchjäsz lähsz / et meije ennämb Pattu ei orja.
 7. Sest kä erra om kohlnu / se om öigesz tettu Pattust.
 8. Ent kui meije Kristussega olleme errakohlnu / sis ussume / et meije kah temmäga sahme ellämä:
 9. Nink tijäme / et Kristus Kohljist ülles errätetu / ennämb ei kohle: Surm ei sah ennämb temmä ülle wallitzema.
 10. Sest mes temmä om kohlnu / seddä om temmä ützkörd Pattule kohlnu: Ent mes temmä elläb / seddä elläb temmä Jummalalle.
 11. Nida mötlege teije kah / hendä kül kohlu ollewat Pattule / ent Jummalalle elläwät / meije Issanda Jesusse Kristusse sissen.)
 12. Sis errä wallitzego nühd Pat teije surmlikkun Ihun / telle sönnawötlik olla temä Himmun.
 13. Erge andke kah omme Luhlihkmissi Üllekochto Rihstasz Pattule: Enge andke hendä essi Jummalalle / nida kui no / kumma Kohljist omma elläweszsahnu / nink omme Luhlihkmissi Öigusse Rihstasz Jummalalle.
 14. Sest Pat ei sah: teije ülle mitte wallitzema: Sest teije ei olle Sähdusse al / enge Armo al.
 15. Mes nühd? Kas meije peäme Pattu teggemä / et meije Sähdusse al ei olle / enge Armo al? Ei mitte.
 16. Es teije tijä / et kelle teije Sullasesz heidäte sönnawötma / se Sullase ollete teije / kumma Sönna teije wöttate / olgo Pattule Surmasz / echk Sönnawötmisselle Öigussesz?
 17. Ent Tenno Jummalal / et teije ollete Pattu Sullase olnu / nink ollete Süddamest sönnawötlikkusz sahnu se Oppusse Eentähendämisselle / kummale teije ollete erraantu.
 18. Nink sest et teije Pattust wabba ollete / sis ollete Öigusse Sullasisz sahnu.
 19. Minna pajata Innimisse kombel / teije Leha Nörkusse perräst. Sest ötze kui teije omme Luhlihkmissi Orjasz ollete andnu Rojusselle / nink Üllekochtulle Üllekochtusz: Nida andke nühd omme Luhlihkmissi Orjasz Öigusselle Pöhäussesz.
 20. Sest kui teije Pattu Sullase ollite / sis ollite Öigussest wabba.
 21. Mähranes teil sis Tullu olli / kummast teije nühd häbbenete? Sest neide Otz om Surm.
 22. Ent nühd et teije Pattust ollete wabbandetu / nink Jummalat orjate / sis om teil omma Tullu Pöhäussesz: Ent Otz om Iggawenne Ello.
 23. Sest Pattu Palk om Surm: Ent Jummala Ande om iggawenne Ello / Kristusse Jesusse meije Issanda sissen.)

Se VII. Pähtük.

   Pahwel selletäb erra seddä / mes temmä enne üttelnu / läbbi Sahrnausse AbbiEllust. Rijast Leha nink Waimo waijel. Pahwel tunnistab omma Puhdust.

 1. Echk es teije tijä / Wellitze / (sest minna pajata neile / kumma Sähdust teedwä) / et Sähdus wallitzeb ülle Innimisse / ni kawwa / kui temmä elläb?
 2. Sest Mehe allone Naine om läbbi Sähdusse Mehe külge keüdetu / senni kui temmä elläb: Ent kui Mehs errakohleb / sis om temmä Mehe Sähdussest wabba:
 3. Kui temmä nühd töist Mehst hoijab / senni kui temmä Mehs elläb / sis kutzutas temmä Abbiellorikjasz: Ent kui Mehs errakohleb / sis om temmä Sähdussest wabba: Nida et temmä Abbiellorikja ei olle / kui temmä töiselle Mehele sahb.
 4. Nida / minno Welle / ollete teije kah kohletetu Sähdusselle / läbbi Kristusse Iho: Et teije töiselle sahsse / kä Kohljist om ülleserrätetu / et meije Jummalalle Kaswu tohsse.
 5. Sest kui meije Lehan ollime / sis olliwa ne patliko Himmo / kumma Sähdusse läbbi tulliwa / wäggewä meije Luhlihkmissin / Surmale Kaswu tohwa.
 6. Ent nühd olleme Sähdussest wabbandetu / nink telle errakohlu / kä meid kinni piddi: Et meije orjasse Waimo Wastseussen / nink ei mitte Tähe Wannussen.
 7. Mes meil sis ütteldä? Kas om Sähdus Pat? Ei mitte: Ent Pattu es tunne: minna muido mitte / kui läbbi Sähdusse. Sest minna es tunne Himmo / kui Sähdus es ollesz üttelnu: Sinna ei peä mitte himmustama.
 8. Ent Pat wöt parrast Aiga / nink errät ülles läbbi Kässu minno sissen kigesuggust Himmo. Sest Sähdusseta om Patkohlu.
 9. Ent minna elli ennemuste ilma Sähdusseta: Ent kui Käsk tulli / sis saije Pat jälle elläwäsz.
 10. Ent minna kohli erra: Nink se Käsk / kumb mulle Ellusz olli antu / sesamma löiti mulle Surmasz kalduwat.
 11. Sest Pat wöt Kässust parrast Aiga / nink pet minno / nink kohlet minno läbbi sesamma.
 12. Sis om nühd Sähdus kül pöhä: Nink Käsk om pöhä / öige nink häh.
 13. Kas sis se / mes häh om / mulle om Surmasz sahnu? Eimitte: Enge Pat / et se Pattusz nättä ollesz / om läbbi häh mulle Surma sahtnu / et Pat ülli pattatzesz lähsz läbbi Kässu.
 14. Sest meije tijäme Sähdust waimolikko ollewat: Ent minna olle lehalik / Pattu alla mühdu.
 15. Sest minna ei tijä mitte / mes minna teh: Sest minna ei teh mitte / mes minna taha / enge mes minna wichka / seddä teh minna.
 16. Ent kui minna seddä teh / mes minna ei taha / sis tunnista minna Sähdust häh ollewat.
 17. Sis ei teh: minna nühd ennämb seddä mitte / enge se Pat / kumb minno sissen elläb.
 18. Sest minna tijä / et minno sissen / (se om minno Leha sissen) ei ellä Hähd. Sest Tachtmist om mul kül / ent Hähd tettä / ei löwwä: minna mitte.
 19. Sest seddä Hähd / mes minna taha / ei teh: minna mitte: Enge seddä Kurja / mes minna ei taha / seddä teh minna.
 20. Ent kui minna seddä teh / mes minna ei taha / sis ei teh minna seddä ennämb / enge se Pat / kumb minno sissen elläb.
 21. Sis löwwä minna nühd hennele Sähdust / kä ma Hähd taha tettä / et mulle Kurri külge nakkatab.
 22. Sest mul om Meelehäh Jummala Sähdussest / sissepidditze Innimisse perrä.
 23. Ent minna näe töist Sähdust ommin Luhlihkmissin / minno Meele Sähdusse wasta pannewat / nink minno Wangi wötwat Pattu Sähdusselle / kumb minno Luhlihkmissin om.
 24. Minna heddälik Inniminne: Kes minno sahb errapästmä sesinatze Surma Ihust?
 25. Minna tennä Jummalat läbbi Jesusse Kristusse meije Issanda. Sis orja mina nühd kül essi Mötte ga Jummala Sähdust: Ent Lehaga Pattu Sähdust.

Se VIII. Pähtük.

   Armo Oppusse Tarbistulleminne nink Suggu.

 1. Sis es olle nühd neil ütteke Hukkatust / kumma Kristusse Jesusse sissen omma / kumma ei keü Leha perrä / enge Waimo perrä.
 2. Sest Waimo Sähdus / kumb elläwesz tehb Kristusse Jesusse sissen / om minno wabbasz tennu Pattu nink Surma Sähdussest.
 3. Sest mes Sähdus es woi tettä / et temmä läbbi Leha nörgasz saije / seddä teggi Jummal / kui temmä omma Poiga patliko Leha Sahrnaussen / nink Pattu eest olli lähätänu / nink hukkas errä Pattu Lehan.
 4. Et Sähdusse Öigus meije sissen sahsz teüdetus / kumma ei keü Leha perrä / enge Waimo perrä.
 5. Sest kumma lehalikko omma / neil omma lehalikko Mötte: Ent kumma waimolikko omma / neil omma waimolikko Mötte.
 6. Sest lehalik Mötte om Surm: Ent waimolik Mötte om Ello nink Raho.
 7. Sest lehalik Mötte om Weha Jummalat wasta. Sest temmä ei heidä Jummala Sähdusse alla. Sest se ei woi: kah mitte.
 8. Ent kumma Lehan omma / ne ei woi Jummala Meele perräst olla.
 9. Ent teije ei olle: mitte Lehan / enge Waimun / kui ennege Jummala Waim teije sissen elläb. Ent kel Kristusse Waim ei olle / se ei olle mitte temmä perrält.
 10. Ent kui Kristus teije sissen om / sis om kül Iho kohlu läbbi Pattu: Ent Waim om Ellun läbbi Öigusse.
 11. Ent kui se Waim / kä Jesust Kohljist om ülleserrätänu / teije sissen elläb / sis sahb kah se / kä Kristust Kohljist om ülleserrätänu / teije surmlikko Iho elläwesz teggemä / läbbi temmä Waimo / kä teije sissen elläb.
 12. Sis ei olle meije nühd / Wellitze / Wölglasse Lehalle / Leha perrä ellädä.
 13. Sest kui teije Leha perrä elläte / sis sahde erräkohlma: Ent kui teije läbbi Waimu Leha Tekko kohletade / sis sahde ellämä.
 14. Sest kumbe Jummala Waimust ajetas / ne omma Jummala Latze.
 15. Sest teije ei olle mitte Sullasusse Waimo sahnu / jälle peljätä / enge teije ollete Latzeusse Waimo sahnu / kumman meije heikame / Abba / Essa.
 16. Sesamma Waim annab kah Tunnistust meije Waimulle / et meije Jummala Latze olleme.
 17. Ent kui meije Latze olleme / sis olleme kah Perrändäjä: Jummala Perrändäjä / nink Kristusse Kahsperrändäjä: Kunna meije kah kannatame / et meid kah Auwustusse töstetasz.)
 18. Sest minna arwa / et sesinatze Aja Kannatus ei olle se Auwustusse währt / kumb meije küllen peäb awwaldetama.
 19. Sest Lohd-Asja ikkäw Ohtminne ohdab Jummala Laste Awwaldamist.
 20. Sest Lohd-Assi omTühiusse allaheidetu / eimitte hählmeelel / enge se Allaheitjä perräst:
 21. Se Lohtusse pähl / et kah Lohd-Assi essi sahb wabbaszsahma Kadduwa Orjussest / Jummala Laste Auwustusse Wabbausse sisse.
 22. Sest meije tijäme / et kik Lohd-Assi puchkas nink waiwatas meijega senni Ajani.
 23. Ent se ei puchka ützindä / enge kah meije / kummil Waimo Eesikut om / puchkame essike hennesen / Latzeust ohten / meije Iho Erraluhnastamisse perrä.)
 24. Sest meije olleme Lohtussen önsasz sahnu. Ent nättäw Lohtus ei olle mitte Lohtus: Sest mes ütz näeb / kuis temmä seddä woib lohta?
 25. Ent kui meije seddä lohdame / mes meije ei näe / sis ohdame seddä läbbi Kannatusse.
 26. Ent nida awwitab kah Waim meije Nörkust: Sest meije ei tijä mitte / mes meil pallelda / nida kui sünnis / enge se Waim palleb essi meije eest wäljäpajatamatta Puchkamissega.
 27. Ent se / kä Söämid erranouwab / tijäb mes Waimo Mötte om / sest temmä palleb Jummala Meele perrä Pöhide eest.
 28. Ent meije tijäme / et neil / kumma Jummalat armastawa / kik hähsz tulleb / kumma Ettewötmisse perrä om̃a kutzutu:
 29. Sest kumbe temmä enne om errätundnu / neid om temmä kah ette erräsähdnu omma Poja Palle sahrnatzesz / et temmä Eesik ollesz mitma Welliste seän.
 30. Ent kumbe temmä ette om erra sähdnu / neid om temmä kah kutznu: Nink kumbe temmä om kutznu / neid om temmä kah öigesz tennu: Nink kumbe temmä öigesz om tennu / neid om temmä kah auwustanu.
 31. Mes meije sis se pähle tahame ütteldä? Kui Jummal meije een om / kes meije wasta woib olla?
 32. Kä ommale Pojaleke ei olle Armo andnu / enge om teddä meije kike eest erräandnu / kuis temmä sis es peäsz temmäga meile kik kinkmä?
 33. Kes tahab Jummala Erräwallituide pähle kaiwata? Jummal om / kä öigesz tehb.
 34. Kes om / kä hukka tahab panna? Kristus om / kä errä om kohlu / ent paljo ennämbest / kä kah ülles om tösnu / kä kah Jummala hähl Käel om / kä kah meije eest palleb.
 35. Kes meid tahab lahutada Kristusse Armust / Willitzus echk Heddä / echk Perränkiusatus / echk Nälg / echk Allastus / echk Ocht / echk Möhk?
 36. (Nida kui kirjotet om: Sinno perrast tappetas meid kige Peiwä: Meije olleme arwatu kui Toido Lambisz.)
 37. Enge se kige sissen währäme ennämbest erra / läbbi se / kä meid om armastanu.
 38. Sest minna olle julge se pähl / et Surm / ei kah Ello / ei kah Engel / ei kah Wald / ei kah Wäggi / ei kah Ollew / ei kah Tullew /
 39. Ei kah Körgeus / ei kah Süwwius / ei kah ützik muh LohdAssi ei woi meid lahutada Jummala Armust / kumb om Kristusse Jesusse meije Issanda sissen.)

Se IX. Pähtük.

   Pahwli Arm Judaliste wasta; neide Wahe; Pagganide Armo-Kutzminne / nink mönne Israelitre Üllespiddäminne / ent Umbuskjide Erräheitminne neide omma Süh perräst.

 1. Minna ütle Töttet Kristussen / minna ei wölsi mitte / (kum̃ast mulle kah Tunnistust annab minno Süddame Teedmiñe pöhän Waimun /)
 2. Et mul om suhr Murre / nink jätmättä Wallo omman Söamen.
 3. Sest minna olle soudnu essi erralahutetu olla Kristussest minno Welliste eest / kumma minno Höimlasse omma Leha perrä:
 4. Kumma omma Israelitre / kumbe perrält om Laste Kohus n. Auwustus nink Lepping / nink Sähdus / nink Jummala Orjus nink Towotus:
 5. Kumbe perrält ne Wannamba omma / kummist kah Kristus om sündinu Leha perrä / kumb om Jummal ülle kige kittetu iggawesz. Amen.
 6. Ent seddä ei ütle minna mitte / et Jummala Sönna om erralöpnu: Sest kik / kumma Israelist omma / ei olle Israelitre:
 7. Kik ei olle lah Latze / et nemmä Abrahami Seemen omma: Enge Isaakin peäb sulle Seemen kutzutama.
 8. Se om / Leha Latze / ne ei olle mitte Jummala Latze: Enge Towotusse Latzi arwatas Seemnesz.
 9. Sest se om Towotusse Sönna: Sel Ajal taha minna tulla / nink Saral peäb Poig ollema.
 10. Ent se es sünni ützindä temmäga / enge kui kah Rebekka ainust Isaakist meije Essast rasse olli.
 11. Sest enne kui Latze olliwa sündinu / nink es olle Hähd echk Kurja tennu / et Wallitzemisse perrä Jummala Ettewötminne kindmäsz jähsz / ei mitte Teust / enge Kutzja Armust /
 12. Sis ütteldi temmä wasta: Et suhremb sahb wähämbät orjama.
 13. Nida kui kirjotet om: Minna olle Jakobit armastanu / ent Esaut olle minna wichkanu.
 14. Mes meil sis ütteldä? Kas Üllekohut Jummala man om? Ei mitte.
 15. Sest temmä ütleb Mosesse wasta: Minna olle armolik / kel minna armolik olle / nink kenk pähle minna Armo heidä / se pähle heidä minna Armo.
 16. Sis ei olle se nühd Tachtjast echk Johskjast / enge Armoheitjäst Jummalast.
 17. Sest Kirri ütleb Waraoni wasta: Ötze se perräst olle minna sinno saisma jätnu / et minna omma Wäkke sinno küllen ülles neüdäsz / nink et minno Nimmi sahsz kuhlutetus kige Mah sissen.
 18. Sis heidäb temmä nühd Armo kenk pähle temmä tahab / nink kallestab keddä temmä tahab.
 19. Sis ütlet sinna nühd mulle: Mes temmä sis meile ennämb Sühdä annab? Kes temmä Tachtmisse wasta woib panna?
 20. O Inniminne / kes sinna ollet / et sa Jummalalle wasta kostat? Kas ütleb kül Rihst omma Teggijä wasta: Melles sinna minno nida ollet tennu?
 21. Echk es Potseppäl olle Meelewallust ülle Sawwi / sest sammast Paagist Annumat tettä / ütte Auwusz / ent töist auwotummasz?
 22. Ent kui Jummal / kui temmä tacht Weha neütä / nink omma Wäkke teedä anda / suhre Kannatussega om kandnu Weha Annumid / kumma omma walmistetu Hukkaminnemissesz (es se tel olle Lubba olnu)?
 23. Nink et temmä teedä annasz omma Auwustusse Rikkust Armo Annumide wasta / kumbe temmä enne om errawalmistanu Auwustussesz.
 24. Kumbe temmä kah om kutznu / meid / ei ützindä Judalissist / enge kah Pagganist.
 25. Nida kui temmä kah läbbi Hosea ütleb: Minna taha seddä ommasz Rachwasz kutzu / kumb minno Rachwas es olle: Nink armasz / kumb armas es olle.
 26. Nink ton Paigan sahb ollema / kun neide wasta ütteldi: Teije ei olle minno Rachwas / sähl peäb neid elläwä Jummala Latzisz kutzutama.
 27. Ent Esaias tennitäb Israeli eest: Kui Israeli Laste Arw ollesz kui Lihw Merre wehren / siski peäb se üllejähnu Ossa önsasz sahma.
 28. Sest temmä sahb Sönna teütmä nink lühendämä Öigussen / sest se Issand sahb ütte lühendetu Sönna Mah pähl teggemä.
 29. Nink nida kui Esaias om enne üttelnu: Kui se Issand Zebaoht meile es ollesz Seemend üllejätnu / sis ollesseme sahnu kui Sodom / nink Gomorra arwolissesz lännu.
 30. Mes meil sis ütteldä? Paggana / kumma Öigusse perrä ei olle kiusanu / ne omma Öigust sahnu / ent seddä Öigust / kumb Ussust om:
 31. Ent Israel om Öigusse Sähdusse perrä kiusanu / nink ei olle: Öigusse Sähdust mitte sahnu.
 32. Minkperräst? Seperräst et nemmä seddä ei otzi Ussust / enge kui Sähdusse Teust. Sest nemmä omma hendä Puttusse Kiwwi wastatauknu.
 33. Nida kui kirjotet om: Nätze / minna panne Zioni sisse ütte Puttusse Kiwwe / nink Pahandusse Pae: Nink kik / kumma temmä sisse uskwa / ei peä Häu sisse sahma.

Se X. Pähtük.

   Pahwel oppetab / et Judalisse töisitzest Öigussest omma erraessinu; kuhlutab kuitao Inniminne öiget Öigust woib sahda; nink et Moses nink Proweeti Judaliste Kangust jo ammo omma kuhlutanu.

 1. Wellitze / minno Süddäme Meelehäh / nink Palwe Jummala pohle om Israeli eest / et nem̃ä önsasz sahsz.
 2. Sest minna anna neile Tunnistust / et nemmä wehastellewa Jummala eest / ent se ei sünni mitte Moistussega.
 3. Sest nemmä ei tunne Jummala Öigust / nink otzwa omma Öigust kinnitädä / nink ei olle : Jummala Öigusselle mitte allaheitliko.
 4. Sest Kristus om Sähdusse Otz Öigussesz kigelle Uskjalle.
 5. Sest Moses kirjotab kül Öigussest / kumb Sähdussest tulleb: Kumb Inniminne seddä tehb / se sahb se sissen ellämä.
 6. Ent Öigus Ussust ütleb nidade: Erra ütlego mitte omman Söamen: Kes sahb Taiwatte ülles minnemä? Se om Kristust maha tohma.
 7. Echk: Kes sahb Süwwiusse alla minnemä? Se om Kristust Kohljist jälle tohma.
 8. Ent mes temmä ütleb? Se Sönna om sul lähün / sinno Suhn nink sinno Söamen. Se om se Sönna Ussust / kumba meije juttustame:
 9. Sest kui sinna omma Suhga tunnistat Issandat Jesust / nink ussut omman Söamen / et Jummal teddä Kohljist om ülles errätänu / sis saht sa önsasz sahma.
 10. Sest Söamega ussutas Öigussesz: Ent Suhga tunnistetas Önnistussesz.
 11. Sest Kirri ütleb: Kä temmä sisse ussub / se ei sah Häü sisse sahma.
 12. Sest ütteke Wahet ei olle sihn Judalisse nink Greekalisse waijel. Sest sesamma om kike Essand / rikkas ülle kige / kumma teddä appi heikwa.
 13. Sest eggaütz / kä se Issanda Nimme sahb appi heikma / se sahb önsasz sahma.
 14. Ent kuis nemmä seddä peäwä appiheikma / kumma sisse nemmä ei ole usknu? Kuis nemmä peäwä uskma / mes nemmä ei olle kuhlnu? Ent kuis nemmä peäwä kuhlma ilma Juttustajatta?
 15. Ent kuis nemmä peäwä Juttust ütlemä / kui neid ei lähätetä? Nida kui kirjotet om: Kui kauni omma neide Jalla / kumma Rauwo kuhlutawa / kumma Hähd kuhlutawa.
 16. Ent kik ei kuhle Armo Oppust. Sest Esaias ütleb: Issand / kes meije Juttust ussub?
 17. Sis tulleb Usk Juttusse Kuhlmissest: Ent Juttus läbbi Jummala Sönna.
 18. Ent minna ütle: Es nemmä olle kuhlu? Ja tööst / neide Hölli om wäljä lännu kige Mah sisse / nink neide Sönna kige Mah Ilma Pihri pähle.)
 19. Ent minna ütle: Es Israel seddä olle tundnu? Eesmänne Moses ütleb: Minna taha teid wehatzesz tettä se pähle / mes Rachwas ei olle / nink moistmatta Rachwa pähle taha minna teid erra wehastada.
 20. Ent Esaias julgeb kül / nink ütleb: Minna olle neist löitu / kumma minno ei olle otznu / minna olle neile awwalikkusz sahnu / kumma minno ei olle küssinu.
 21. Ent Israeli wasta ütleb temmä: Terwe Peiwä olle minna omme Kässi wäljä kühnitanu ütte Rachwa pohle / kumb hennele ei lasse ütteldä / nink panneb wasta.

Se XI. Pähtük.

   Judaliste Ümbrekähnmissest. Pagganid mannitzetas Körkusse eest. Oppus Jummala Heldussest nink tööst Meelest. Judalissi röhmustetas. Jummala immetaolikko Kochto pantasse Immesz.

 1. Sis ütle minna nühd: Kas om Jummal omma Rachwast erräheitnu? Ei mitte. Sest minna olle kah Israelitre / Abrahami Seemnest / Penjaminni Suggust.
 2. Jummal ei olle: omma Rachwastmitte erräheitnu / kumba temmä jo enne om erratundnu. Echk es teije tijä / mes Kirri Eliassest ütleb? kuitao temmä Jummalat palleb Israeli wasta / nink ütleb:
 3. Issand / nemmä omma sinno Proweete erratapnu / nink sinno Altrid ümbrekaiwnu: Nink minna olle ützindä ülle jähnu / nink nemmä otzwa minno Henge.
 4. Ent mes telle ütleb Jummala Kostus? Minna olle hennele ülle jätnu seitzetohat Mehi / kumma omma Pölwe Paalile ei olle kummardanu.
 5. Nida sünnib kah nühd sel Ajal neidega / kumma omma ülle jähnu / Armo Wallitzemisse perrä.
 6. Ent kui se Armust om / sis ei olle se Teust ennämb: Muido ei olle Arm ennämb Arm: Ent kui se Teust om / sis ei olle Arm middäke: Muido ei olle Teggo ennämb Teggo.
 7. Mes nühd? Mes Israel otzib / seddä ei olle temmä sahnu: Ent Errawallitzeminne om seddä sahnu / ent muh omma errakallestetu /
 8. (Nida kui kirjotet om: Jummal om neile andnu pistlikko Waimo / Silmi / et nemmä es näesz / nink Körwu / et nemmä es kuhlesz) tähmbätze Peiwäni.
 9. Nink Tawid ütleb: Neide Laud sahgo Kabblasz / nink Keelkabblasz / nink Pahandussesz / nink neile Tassomissesz.
 10. Neide Silmä sahgo pimmesz / et nemmä ei näe: Nink painota neide Sälgä ikkes.
 11. Sis ütle minna nühd: Kas nemmä seperräst hendä omma tauknu / et nemmä sattasse? Ei mitte. Enge neide Saddamissest om Pagganille Önsus jochtonu / et nem̃ä neide perrä wehastellesse.
 12. Ent kui neide Saddaminne Ilma Rikkus om / nink neide Puhdus Pagganide Rikkus / kuis paljo ennämbest neide Täwweus?
 13. Sest minna ütle teile Pagganille / kunna minna Pagganide Apostel olle / sis taha minna omma Ammetit kittä:
 14. Kas minna woisz omma Leha sahta wehastama / nink mönd neist önsasz tettä.
 15. Sest kui neide Erraheitminne se Ilma Leppitaminne om: Mes se muido ollesz / kui Ello Kohljist wötma?
 16. Ent kui Eesik pöhä om / sis om kah Taigne pöhä: Nink kui Juhr pöhä om / sis omma kah Ossa pöhä.
 17. Echk nühd kül mönne Ossest omma katzik murtu / nink sinna / kä Mötz Öhli Puh ollit / ollet neide sekkä sisse poogitu / nink ollet ossalikkusz sahnu Öhli Puh Juhrest nink Raswast /
 18. Sis errä kitko hendä Osse wasta. Ent kui sinna hendä neide wasta kittat / sis peät sa teedmä / et sinna ei kanna Juhrt / enge Juhr kannab sinno.
 19. Sis ütlet sinna: Ossa omma katzke murtu / et minna sahsz sisse poogitus.
 20. Häh: Nemmä omma Umbussu perräst katzke murtu / ent sinna saisat läbbi Ussu: Errä suhrustellego / enge pelgä.
 21. Sest kui Jummal lohmolikkuile Ossele ei olle Armo andnu / et temmä kah sulle Armo ei anna.
 22. Sis kaje nühd Jummala Heldust nink Töömeeld: Töömeeld neide pähl / kumma omma saddanu: Ent Heldust henne pähl / kui sinna jäht Heldusse sisse: Muido rajotat sinna kah maha.
 23. Ent neidike sahb sisse poogitama / kui nemmä Umbusku ei jäh. Sest Jummal om wäkkew neid jälle sisse pookma.
 24. Sest kui sinna lohmolikkust Mötz Öhli Puhst ollet maha rajotu / nink wasta Lohmu öige Öhli Puh sisse poogitu / kuis paljo ennämbest sahb neid / kumma lohmolikko Ossa omma / omma Öhli Puh sisse poogitama?
 25. Sest minna ei taha mitte / Wellitze / et teije ei peä teedmä seddä Sallaust / (et teije henne man targa ei olle) et Söggedus om Israelille Ossast jochtonu / senni kui Pagganide Täwweus sisse lähsz.
 26. Nink nida sahb koggona Israel önsasz sahma. Nida kui kirjotet om: Zionist sahb Erräpästja tullema / nink Jakobist Jum̃alawallatust errakähndmä.
 27. Nink se om minno Lepping neidega / kui minna neide Pattu sah errawötma.
 28. Armo Oppusse perrä omma nemmä mul kül Wainlasse / teije perräst: Ent Errawallitzemisse perrä arma / Wannambide perräst.
 29. Sest Jummala Ande nink Kutzminne omma kahetzematta.
 30. Sest ötze kui teije ennemuste Jummala sisse ei olle usknu / ent nühd neide Umbussu perräst ollete Armo sahnu:
 31. Nida ei olle kah nemmä tachtnu se Armo sisse usku / kumb teile om jochtonu / et neile kah Armo sahsz.
 32. Sest Jummal om kik Umbussu alla sulgnu / et temmä kike pähle Armo heidäsz.
 33. O Rikkusse nink Tarkusse / nink Jummala Tundmisse Süwwiust: Kui erränaudmatta omma temmä Kochto / nink erräotzmatta temmä Tee!
 34. Sest kes om se Issanda Meeldtundnu? Echk kes om temmä Nouwandja olnu?
 35. Echk kes om telle enne middäke andnu / et telle jälle sahsz massetus?
 36. Sest temmäst / nink läbbi temmä / nink temmä sissen omma kik: Temmäl olgo Auw iggawetzel Ajal. Amen.)

Se XII. Pähtük.

   Mannitzeminne Hähteggusz wasta Jummalat / meid hendä / nink Lähembät; Ussutawussesz Ammetin; kah Söppru n. Wainlaiste wasta. Epistli eesmätzel pöhäl Peiwäl perräst kolme Kunninga Peiwä.

 1. Seperräst mannitze minna teid / Wellitze / läbbi JummalaArmo / omma Iho elläwesz / pöhäsz / nink Jummala Meeleperrälissesz Owwrisz anda / (se olgo) teije moistlik Jummala Orjus:
 2. Nink erge sahge sesinatze Ilma sahrnatzesz / enge muhldke hendä errä läbbiommaMeele Wastseusse / et teije kiusasse /mes Jummala häh / meeleperrälinne nink täwwelik Tachtminne olnes.
 3. Sest minna ütle läbbi seArmo / kumb mulle / om antu / eggaüttelle / kä teije seän om / et hendä keäke targembasz ei panne / kui sünnis tark olla: enge parraussi tark olla / seperrä / kui Jummal eggaüttelle Ussu Möhto om erräjagganu.
 4. Sest ötze kui meil ütte Iho küllen paljo Luhlihkmissi om / ent kigil Luhlihkmissil ei olle üttesuggune Töh:
 5. Nida olleme paljo ütz Iho Kristussen / ent meije olleme essi töine töise Luhlihkmisse.
 6. Ent meil omma essisuggutze Ande / se Armo perrä / kumb meile om antu: )
 7. Kui kelleke Ammet om / sis hoidke temmä Ammetit. Kui keäke oppetab / sis hoidke temmä Oppust.
 8. Kui keäke mannitzeb / sis hoitke temmä Mannitzemist. Kä annab / se andke helde Söamega. Kä wallitzeb / se wallitzego ussinaste. Kä Armo heidäb / se tekko seddä Röhmuga.)
 9. Arm olgo Kawwalusseta. Wichkage Kurja / nink jähge häh mannu.
 10. Wellelik Arm töine töise wasta olgo söamelik. Ütz rüchke Auwustamissega töise ette.
 11. Erge olge laisa se sissen / mes teil sünnis tettä. Olge pallawa Waimun / nink sähdke hendä Aja sisse.
 12. Olge röhmsa Lohtussen / kannatalikko Heddän / Palwussen kindmä.
 13. Awwitage Pöhide Puhdust / Wötke Wöhrid hähl Meelel wasta.
 14. Önnistage neid / kumma teid perränkiusawa: Önnistage / nink erge wandke mitte.
 15. Olge röhmsa Röhmulikkuga / nink ikke Ikjidega.
 16. Olge üttemeelelisse töine töise wasta. Erge pühdke körgid Asju / enge piddäge hendä Maddalide mannu.)
 17. Erge tassoge kelleke Kurja Kurjaga. Hoitke Ausust kike Innimiste wasta.
 18. Kui se woib olla / sis piddäge kike Innimistega Rauwo / ni paljo kui teije pohlest om.
 19. Erge tassoge essi omman Wehan / arma: Enge andke Wehale Mahd. Sest kirjotet om: Sundus om minno perrält: Minna taha tassoda / ütleb Issand.
 20. Kui nühd sinno Wainlanne issones / sis söhdä teddä: Kui temmä jannones / sis johda teddä: Sest seddä tetten saht sinna tullitzid Hütze temmä Päh pähle kogguma.
 21. Erra lasko hendä Kurjast erräwährdä: Enge währä sinna Kurja errä Hähga.

Se XIII. Pähtük.

   Mannitzeminne Üllembide Sönnawötmissesz / Armusz / waimolikkusz Walwmissesz / nink ausasz puchtasz Ellusz.

 1. Eggaütz Heng olgo Üllembil allaheitlik / kummil Woimus temmä ülle om. Sest Üllembät ei olle / kui ennege Jummalast / nink kun Üllembid om / ne omma Jummalast säetu.
 2. Kä nühd Üllembide wasta panneb / se panneb Jummala Sähdusse wasta: Ent kumma wasta pannewa / ne sahwa Kochto Sönna henne ülle sahma.
 3. Sest Pähliko ei olle mitte Hähteggole Peljusz / enge kurjale. Ent kui sinna Üllembät ei taha peljätä / sis teh Hähd. Sis saht sa temmäst Kittust sahma.
 4. Sest temmä om Jummala Sullane / sinnole Hähsz. Ent kui sinna Kurja teht / sis pelgä: Sest temmä ei kanna mitte ilmasjatta Möhka. Sest temmä om Jummala Sullane / Tassoja Nuchtlussesz selle / kä Kurja tehb.
 5. Seperräst sünnis allaheitlik olla / ei ützindä Nuchtlusse perrast / enge kah Süddäme Teedmisse perräst.
 6. Sest seperräst massate kah Tatzinat. Sest nemmä omma Jummala Sullase / kumma ikkes se pähl omma.
 7. Sis tassoge nühd eggamehele omma Wölga: Tatzinat / kelle Tatzinat sünnis: Tolli / kelle Tolli sünnis: Pelgo / kelle Pelg sünnis: Auwo / kelle Auw sünnis.
 8. Erge olge kelleke middäke wölgo / kui ennege töine töist armastada: Sest kä töist armastab / se om Sähdust teütnu.
 9. Sest se / mes ütteld om: Sinna ei peä mitte Abbi-Ello rikma: Sinna ei peä mitte tapma: Sinna ei peä mitte warrastama: Sinna ei peä mitte kawwalat Tunnistust andma: Sinna ei peä mitte himmustama: Nink kui weel ütteke muhd Käsku om / se woetas se Sönna sissen ütte: Sinna peät omma Lähembät armastama / kui hendä essi.
 10. Arm ei teh Lähembälle Kurja. Sis om nühd Arm Sähdusse Teütminne.)
 11. Nink seddä (ütle minna) / sest et meije seddä Aiga tijäme / et meil nühd jo se Tund om / Unnest ülleswirgu. Sest nühd om meije Önsus lähemb / kui sis / kui meije usksime.
 12. Öh om möhdä lännu / nink Peiw om lähüde tullu. Sis heitkem nühd errä Pimmedusse Tekko / nink tömbkem henne pähle Walgusse Rihsta.
 13. Keügem ausalikkult / kui Peiwä Ajal: Eimitte lijan Söhgin nink Johgin: Eimitte Pordo-Nulgan nink Türakussen / eimitte Rijan nink Wehan:
 14. Enge tömbke henne pähle Issandat Jesust Kristust / nink erge tekko omma Leha Kassimist Himmustamissesz.)

Se XIV. Pähtük.

   Mannitzeminne Armusz nörga Uskjide wasta / nink lehalikko Sundmisse eest. Jummala Rikkus.

 1. Nörka Ussun wötke wasta / nink erge sundke neide Möttid.
 2. Ütz ussub kül / hendä kik woiwat süwwä / ent kä nörk om / se söhb Aija Rohi.
 3. Kä söhb / se errä pölleko seddä / kä ei söh: Nink kä ei söh / se erräsundko seddä / kä söhb. Sest Jummal om teddä wastawötnu.
 4. Kes sinna ollet / et sa wöhrast Sullast sunnit? Temmä saisab echk sattab ommale Essandalle. Ent teddä sahb ülles säetämä. Sest Jummal om wäkkew teddä ülles sähdma.
 5. Ütz kajeb Peiwä Peiwä eest / ent töine arwab kik Peiwi üttesuggutzesz. Eggaütz olgo omman Mötten kindlik.
 6. Kä Peiwä kajeb / se tehb seddä Essandalle: Nink kä Peiwä ei kaje / se ei teh seddä Essandalle. Kä söhb / se söhb Essandalle: Sest temmä tennäb Jummalat. Nink kä ei söh / se ei söh mitte Essandalle / nink tennäb Jummalat.
 7. Sest keäke ei ellä meist hennele / nink keäke ei kohle hennele.
 8. Sest kui meije elläme / sis elläme Essandalle: Nink kui meije kohleme / sis kohleme Essandalle. Echk meije nühd elläme / echk kohleme / sis olleme Issanda perrält.
 9. Sest seperräst om Kristus kah errä kohlu / nink üllestösnu / nink jälle elläwesz sahnu / et temmä Elläwide nink Kohljide ülle Essand ollesz.
 10. Ent mes sinna omma Welle sunnit? Echk sinnake / mes sa omma Welle errä pöllet? Sest meid sahb kik Kristusse Kochto Järje ette säetämä.
 11. Sest kirjotet om: Ni töttest kui minna ellä / ütleb Issand: minno peäwä kik Pölwe kummardama / nink kik Keele peäwä Jummalat üllestunnistama.
 12. Sis peäb nühd meist eggaütz henne eest Jummalalle Arwo andma.
 13. Sis errasundkem nühd ennämb töine töist mitte: Enge sundke ennembe seddä / et keäke Wellelle Puttust echk Pahandust ei panne.
 14. Minna tijä nink olle kindmä Issandan Jesussen / et middäke ei olle hennesest essi ilmpöhälik / kui ennege sel / kä seddä mötleb ilmpöhälikko ollewat / selsammal om se ilmpöhälik.
 15. Ent kui sinno Welli Söhgi läbbi kurbasz lät / sis ei keü sinna ennämb Armo perrä. Errarikko mitte seddä omma Söhgiga errä / kumma perräst Kristus om errakohlu.
 16. Seperräst erräsahgo teije Häh teotetus.
 17. Sest Jummala Rikkus ei olle mitte Söhminne echk Johminne / enge Öigus nink Rauw / nink Röhm pöhän Waimun.
 18. Sest kä se sissen Kristust orjab / se om Jummala Meeleperräst / nink Innimissil wastawötlik.
 19. Seperräst kiusakem se perrä / mes Rahusz tarbis lät / nink mes Parrandamissesz töine töise seän waja om.
 20. Errarikko Söhgi perräst Jummala Töhd. Kik om kül pohas: Ent se om sel Innimissel kurri / kä seddä Puttusse ga söhb.
 21. Se om parremb / et sinna ei söh Leha / nink ei joh Wihna / ei kah seddä / kumman sinno Welli hendä taukab / echk pahandetas / echk nörgasz lät.
 22. Kui sul Usku om / sis peä seddä henne man Jummala een. Önnis om se / kä hendä essi se sissen ei sunni / mes temmä wastawöttab.
 23. Ent kä katzite mötleb / kui temmä söhb / se om errasunnitu / sest se ei sünni Ussust. Ent kik / mes Ussust ei sünni / se om Pat.

Se XV. Pähtük.

   Pahwel oppetab Judalissi nink Pagganid / et ütz peäb töise Nörkust sallima. Pöha Kirja Tullust. Sühd kumma perräst Pahwel Roma Lihna kirjotanu nink sinnä ei olle tulnu / towotab seddä. Mannitzeb neid Waistille ommast Hähst kah jaggada / nink henne eest Palwust piddädä.

 1. Ent meije / kumma kange olleme / olleme wölgo Jouwotumme Nörkusi kanda / nink ei mitte omma Meele perräst olla.
 2. Sest eggaütz olgo meist Lähembä Meele perräst / hähsz nink Parrandamissesz.
 3. Sest kah Kristussel es olle hennest essi Meelehäh / enge / nida kui kirjotet om: Neide Tiggo / kumma sinno teotawa / omma minno pähle saddanu.
 4. Sest mes enne om kirjotetu / se om meile Oppussesz kirjotetu: Et meil läbbi Kannatusse nink Kirja Röhmustamisse Lohtust ollesz.
 5. Ent se Kannatusse nink Röhmu Jummal andko teile üttesuggust Meeld piddädä töine töise seän / Kristusse Jesusse perrä:
 6. Et teije üttemeelelikkult ütte Suhga kittässe Jummalat n. meije Issanda Jesusse Kristusse Essä.
 7. Seperräst wötke töine töist wasta / nida kui kah Kristus teid om wasta wötnu Jummala Auwustussesz.
 8. Ent minna ütle / et Jesus Kristus om Ümbreleikamisse Sullane olnu / Jummala Tötte perräst / Wannambide Towotussi kinnitädä:
 9. Nink et Paggana Armo eest Jummalat kittäsz: Nida kui kirjotet om: Seperräst taha minna sinnoPagganide seän kittä / nink sinno Nimmele laulda.
 10. Nink taas ütleb temmä: Röhmustage hendä Paggana temmä Rachwaga.
 11. Nink jälle: Kitke Issandat kik Paggana / nink auwustage teddä kik Rachwas.
 12. Nink taas ütleb Esaias: Se sahb ollema Jesse Juhr / kä sahb tausma / Pagganid wallitzema / temmä pähle sahwa Paggana lohtma.
 13. Ent se Lohtusse Jummal teütko teid kige Röhmu n. Rahoga Ussun / et teil rikkalikkult Lohtust ollesz / läbbi pöha Waimu Wäe.)
 14. Ent minna tijä teist essike kindmält / minno Welle / et teije essi teüs Heldust ollete / nink kige Tundmissega teüdetu / nink köchtate töine töist mannitzeda.
 15. Ent minna olle teile ossast julgembast kirjotanu / Wellitze / kui teije Meelde algata / läbbi se: Armo / kumb mulle Jummalast om antu /
 16. Et minna peä ollema Jesusse Kristusse Sullane / Pagganide seän / nink Jummala Armo Oppusse pöhä Töhd teggemä / et Pagganide Owwer wastawötlikkusz sahsz / läbbi pöhä Waimo pöhändetu.
 17. Seperräst om mul Kitmist Jesusse Kristusse läbbi / Jummalikkun Asjun.
 18. Sest minna es julgesz middäke pajatada / kui Kristus seddä minno läbbi es tallitasz / Pagganide Sönnawötmissesz / Sönna nink Töhga /
 19. Läbbi Tächte nink Immeteo Wäe / nink läbbiJummala WaimoWäe: Nida et minna Jerusalemmist nink sählt ümbrekaut / am̃ak Illirikummi / kik Kristusse Armo Oppusse ga olle teütnu:
 20. Nink minna ollenidapühdnu Armo Oppust kuhlutada / kun Kristusse Nimmi es olle tutwa / et minna wöhra Pochja pähle Maije es tehsz:
 21. Enge nida kui kirjotet om: Kummille middäke temmäst ei olle kuhlutetu / ne sahwa näggemä: Nink kumma ei olle kuhlnu / ne sahwa moistma.
 22. Seperräst olle minna kah nisaggede erräkeeltu teije mannu tullemast.
 23. Ent sest et mul neil Kottussil ennämb Mahd ei olle / nink olle mitmast Ajastajast waidelnu teije mannu tulla:
 24. Sis taha minna teije mannu tulla / kui minna eäle Hispania Mahle läh: Sest minna lohda teid läbbi minnen nättä / nink teist sahdasinnäsahdetus: Kui minna eesmält teijega omma Ichkamist olle teütnu.
 25. Ent nühd läh minna Jerusalemme / Pöhi orjama.
 26. Sest Makedonia nink Achaja Mah ommahähl Meeleltachtnu ütte Abbiraha kokkoanda waistille Pöhille / kumma Jerusalemmin omma.
 27. Sest se om nida neide Meele perräst olnu / nink nemmä omma kah neide Wölglasse. Sest kui Paggana neide waimolikkust Hähst omma ossalikkusz sahnu / sis omma nemmä kah wölgo neid iholikkun Hähn orjata.
 28. Kui minna nühd seddä olle tallitanu / nink neile seddä Kaswu kätte sahtnu / sis taha minna teist läbbi minnä Hispania Mahle.
 29. Ent minna tijä / et minna teije mannu tullen Kristusse Armo Oppusse täwwe Önnistussega sah tullema.
 30. Ent minna mannitze teid / Wellitze / läbbi meije Issanda Jesusse Kristusse / nink läbbi Waimo Armo / üttelisse minnoga Palwussin pähle ajada minno eest Jummala pohle:
 31. Et minna neist Umbuskjist sahsz erräpästetus Juda Mahl: Nink et minno Orjus / kumba minna Jerusalemmi pohle tallita / Pöhile wastawötlikkusz sahsz:
 32. Et minna Röhmuga teije mannu tulle / läbbi Jum̃ala Tachtmisse / nink hendä teijega kostutelle.
 33. Ent se Raho Jummal olgo teije kike ga. Amen.

Se XVI. Pähtük.

   Pahwel annab Wöbet Romaliste Hohlde / kässeb Pöhi terwitädä / nink Oppussen nink Ellun walwa. Kes Romalistille Terwust lähätäb. Pahwel löppetab Rahmatut Jummala Kitmisse ga.

 1. Ent minna anna kah teije Hohlde meije Sössart Wöbet / kumb om Koggodusse Orri Kenchrean:
 2. Et teije teddä wasta wöttate Issandan / nida kui Pöhil sünnis / nink temmä man saisate / mink Asja sissen temmäl teid eäle waja om: Sest temmä om kah essi mitmat awwitanu / kah minno hendä.
 3. Terwitage Priskillat nink Akülat / minno Awwitajid Kristussen Jesussen:
 4. (Kumma minno Henge eest omma Kahla omma pannu: Kumbe minna ützindä ei tennä / enge kah kik Pagganide Koggodusse.)
 5. Nink Koggodust neide Koan. Terwitage Epenetust / minno Armsat / kumb om Eesik Achajast Kristussen.
 6. Terwitage Mariat / kä meije perräst paljo Töhd om tennu.
 7. Terwitage Andronikust nink Juniat / minno Höimu / nink minno Kahswangituid: Kumma omma kittetu Apostlide seän / kumma kah enne minno Kristussen omma olnu.
 8. Terwitage Ampliat / minno armsat Issandan.
 9. Terwitage Urbanit / meije Abbimehst Kristussen / nink Tachinit minno armast.
 10. Terwitage Appellest / seddä Kiusatut Kristussen. Terwitäge neid / kumma Aristobulusse Koast omma.
 11. Terwitage Herodionit / minno Höimo. Terwitage neid / kumma Narzissusse Koast Issandan omma.
 12. Terwitage Triwenat nink Triwosat / kumma Issandan omma Töhd tennu. Terwitage Persidat / seddä armast / kä paljo Töhd om tennu Issandan.
 13. Terwitage Ruwust / seddä Errawallitzetut Issandan / nink temmä nink minno Emmä.
 14. Terwitage Asinkritust / Wlegonit / Hermanit / Patrobat / Hermest / nink neid Wellitzid / kumma neide man omma.
 15. Terwitage Wilologust nink Juliat / Nereust nink temmä Sössart / nink Olimpat / nink kik Pöhi / kumma neide man omma.
 16. Terwitage töine töist pöhä Suhandmissega. Kristusse Koggodusse terwitäwä teid.
 17. Ent minna mannitze teid / Wellitze / neid tähäle panna / kumma Lahutamist nink Pahandust töstwa / wasta seddä Oppust / kumba teije ollete opnu: Nink taake neist errä.
 18. Sest nisuggutze ei orja mitte meije Issandat Jesust Kristust / enge omma Kötto: Nink läbbi maggusaSönna nink libbeda Könne petwä nemmä waa Söämid.
 19. Sest teije Sönnawötminne om kike sekkä wäljä laggonu. Seperräst röhmusta minna hendä teije perräst: Ent minna taha / et teije peäte targa ollema Häh pähle / nink waa Kurja pähle.
 20. Ent seRahoJummal sahbpea Satanast teije Jalgu allasökma. Meije Issanda Jesusse Kristusse Arm olgo teijega. Amen.
 21. Teid terwitäwä Timoteus / minno Abbimehs / nink Luzius / nink Jason / nink Sosipater / minno Höimlasse.
 22. Minna Terzius terwitä teid / kä ma seddä Rahmatut olle kirjotanu / Issandan.
 23. Teid terwitäb Gajus / minno nink terwe Koggodusse Perremehs. Erastus / se Lihna Raha Hoidja / terwitäb teid / nink Kwartus Welli.
 24. Meije Issanda Jesusse Kristusse Arm olgo teije kike ga. Amen.
 25. Ent selle / kä teid woib kinnitädä / minno Armo Oppusse n. Juttusse perrä Jesussest Kristussest / se Sallausse Awwaldamisse perrä / kumb mustsest Ajast om errapeedetu olnu:
 26. Ent nühd awwaldetu / nink läbbi Proweete Kirja / iggawetze Jummala Käskmisse perrä / Ussu Sönnawötmissesz kike Pagganide sekkä / teedä antu:
 27. Ainulle targalle Jummalalle olgo Auw / Jesusse Kristusse läbbi / iggawetzel Ajal. Amen.

Romalistille kirjotetu Korintussest Wöbe / Kenchrea Koggodusse Orjaga.