Vaata piiblitekste


   

Se Evangelium Sest pöhast Matteussest Ülles kirjotetu

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.
• Se VII. Pähtük.
• Se VIII Pähtük.
• Se IX. Pähtük.
• Se X. Pähtük.
• Se XI. Pähtük.
• Se XII. Pähtük.
• Se XIII. Pähtük.
• Se XIV. Pähtük.
• Se XV. Pähtük.
• Se XVI. Pähtük.
• Se XVII. Pähtük.
• Se XVIII. Pähtük.
• Se XIX. Pähtük.
• Se XX. Pähtük.
• Se XXI. Pähtük.
• Se XXII. Pähtük.
• Se XXIII. Pähtük.
• Se XXIV. Pähtük.
• Se XXV. Pähtük.
• Se XXVI. Pähtük.
• Se XXVII. Pähtük.
• Se XXVIII. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Kristusse Suggu Rahmat. Engli Käsk Joseppille Maria perräst / nink Jesusse Nimmest.

 1. Se om Jesusse Kristusse Sündimisse Rahmat / kumb om Tawida Poig / Abrahami Poja.
 2. Abraham sünnit Isaakit:Ent Isaak sünnit Jakobit: Ent Jakob sünnit Judast / nink temmä Wellitzid.
 3. Ent Judas sünnit Wahretzi nink Zarat Tahmarist: Ent Wahretz sünnit Hetzronni: Ent Hetzron sünnit Rammi.
 4. Ent Ram sünnit Aminadabi: Ent Aminadab sünnit Naassonit: Ent Naasson sünnit Salmonit.
 5. Ent Salmon sünnit Poozi Rahabist: Ent Pooz sünnit Obeddit Ruhtist: Ent Obed sünnit Jesset.
 6. Ent Jesse sünnit Tawidat sedda Kunningat: Ent Tawid se Kunningas sünnit Salomonit tohst / kumb olli Uria (Naine.)
 7. Ent Salomon sünnit Roboami: Ent Roboam sünnit Abiat: Ent Abia sünnit Assat.
 8. Ent Assa sünnit Josawatti: Ent Josawat sünnit Joramit: Ent Joram sünnit Oziat.
 9. Ent Ozia sünnit Jotahmit: Ent Jotam sünnit Achazit: Ent Achaz sünnit Ezekiat.
 10. Ent Ezekias sünnit Manasset: Ent Manasse sünnit Amonit: Ent Amon sünnit Josiat.
 11. Ent Josia sünnit Jekoniat / nink temmä Wellitzid / Pabiloni Erra wihmissen.
 12. Ent perrast Pabiloni Errawihmist / sünnit Jekonias Salatielt: Ent Salatiel sünnit Zorobabelit.
 13. Ent Zorobabel sünnit Abiudi: Ent Abiud sünnit Eleakimmit: Ent Eleakim sünnit Asorit.
 14. Ent Asor sünnit Zadokit: Ent Zadok sünnit Achinit: Ent Achin sünnit Eliuddi.
 15. Ent Eliud sünnit Eleazarit: Ent Eleazar sünnit Matanit: Ent Matan sünnit Jakobit.
 16. Ent Jakob sünnit Joseppit Maria Mehst / kummast sündi Jesus / kumb kutzutas Kristus.
 17. Kik ne Pölve nühd / Abrahamist ammak Tawida pähle / omma nellitöist kümmend Pölwe: Nink Tawidast ammak Pabiloni Errawihmisse sahni / omma nellitöist kümmend Pölwe: nink Pabiloni Errawihmissest ammak Kristusse pähle / omma nellitõist kümmend Pölve.
 18. Ent Jesusse Kristusse Sündiminne olli ni: Kui Maria temmä Emma Joseppil olli errakichlatu / enne kui nemmä kokko tulliva / saije temmä rasse löitus pöhast Waimust.
 19. Ent Josep / temmä Mehs / olli vagga / nink es taha tedda mitte Häbbe sisse sahta / enge tacht henda sallaja tem̃ast erralahutada.
 20. Ent kui temmä se Mötte pähl olli / nätze / sis neüt henda temmäle se Issanda Engel Unnen / nink üttel: Josep Tawida Poig / erra peljako mitte Mariat omma Naist henne mannu wötta: Sest se / mes tem̃ä sissen om sündinu / om pöhast Waimust.
 21. Ent temmä sahb ütte Poiga Ilmalle tohma / nink sinna peat temmä Nimme nimmitama JESUS: Sest temmä sahb32 omma Rahwast önsasz teggemä neide Pattust.
 22. (Ent se om kik sündinu / et teüdetus sahsz / mea ütteld om sest Issandast / läbbi se Proweeti / kumb ütleb:
 23. Nätze / ütz Junkro sahb rassesz sahma / nink Poiga Ilmalle tohma / nink nem̃ä sahva temmä Nimme kutzma EMANUEL / se om erraselletetu: Jum̃al meijega.)
 24. Ent kui Josep Unnest ülleswirgo / teggi temmä nida / kui tedda se Issanda Engel olli käsknu / nink wöt omma Naist henne mannu.
 25. Nink es puttuta: tedda mitte / senni kui temmä omma eesmält sündinu Poiga Ilmalle töije / nink nimmit temmä Nimme JESUS.

Se II. Pähtük.

   Tarku Tulleminne Hommungo Mahlt. Herodesse Errajämmättaminue nink Kurjus. Joseppi / Maria nink se Latze Paggeminne nink Jälle tulleminne Egipti Mahlt.

 1. Ent kui Jesus olli sündinu Petlehemmin Juda Mah sissen / Kunninga Herodesse Ajal / nätze / sis tulliwa Targa Hommungo Mahlt Jerusalemme / nink ütliwa:
 2. Kus om se sündinu Judaliste: Kunningas? Sest meije olleme nännu temmä Tähe Hommungo Mah sissen / nink olleme tullu tedda kummardama.
 3. Ent kui Herodes se Kunningas sedda kuhld / sis heititemmä erra / nink temmä ga se koggona: Jerusalem.
 4. Nink koggus kokko kik Körge Preestrid nink Rachwa kirjatundjid / nink juhrdle neilt / kun es Kristus piddi sündima.
 5. Ent nemmä ütliwa temmäle Petlehemmin Juda-Mah sissen: Sestnida om kirjotetu läbbiseProweeti:
 6. Nink sinna Petlehem / Juda Mahl / ei olle minkisuggutzel Kombel se vähämb Judaliste Wörsta sean: Sest sinnust peabminnoletullema see Wallitzeja / kumb minno Israeli Rachwast sahb kaitzma.
 7. Sis kutz Herodes sallajalt neid Tarku / nink naus neilt ussinaste sedda Aiga / kummal se Tächt olli paistnu.
 8. Nink lähat neid Petlehemme / nink üttel: minge nink naudke ussinaste se Latze perra: Ent kui teije tedda löwwäte / sis kuhlutake minnole / et minna kah tulle nink tedda kummarda.
 9. Ent kui nemmä sedda Kunningat olliwa kuhlu / lätziwanemmäerra: Nink nätze / se Tächt / kumba nemmä Hommungo Mahl olliwa nännu / lätz neide een / senni kui temmä tulli nink saisati kot sähl üllewän / kun se Latz olli.
 10. Ent kui nem̃ä se Tähe näijewa / saiwa nem̃ä wäega röhmsasz.
 11. Nink nem̃ä lätziwa se Koa sisse / nink löidsiwa sedda Last Maria temmä Emmä ga: nink sattewa maha nink kummardiwa tedda: nink awwasiwa ülles omma Warra / nink kinksiwa telle Kulda / Tümminat / nink Mürre.
 12. Nink nemmä saiwa Unnen Jummalast mannitzetus / et nemmä henda es peasz mitte ennämb Herodesse pohle kähndma /( nink lätziwa töist Teed jälle ommale Mahle.) Evangelium pöhal Peiwäl perrast Talwitze Püha Olletusse Püha / echk perrast wastset Ajastaiga.
 13. Ent kui ne Targa olliwa erra lännu /nätze/ sis neüt henda seIssandaEngel Joseppille Unnen / nink üttel: Tösse ülles / wötta sedda Last nink temmä Emmä henne mannu / nink pakke Egipti Mahle / nink olle sähl senni kui minna sulle ütle: Sest Herodes sahbsedda Lastotzma / tedda errahukkada.
 14. Nink temmä tössi ülles / nink wöt sedda Last nink temmä Emmä henne mannu Öhsel / nink taggasi erra Egipti Mahle:
 15. Nink olli sähl senni kui Herodes olli errakohlu: Et teüdetus sahsz / mes sest Issandast om ütteldu läbbi Proweeti / kumb ütleb: Egipti Mahlt olleminna omma Poigaheiganu.
 16. Kui nühd Herodes näggi / et temmä neist Targust olli errapettetu / sis saije temmä wäega wehatzesz: nink lähät wälja / nink lask erratappa kik Latzi Petlehemmin ning kike temmä Pihre pähl / kumma katte ajastalisse nink nohremba olliwa / se Aja perra / kumba temmä neist Targust olli erra naudnu.
 17. Sis saije teüdetus / mes ütteld om läbbi Proweeti: Jeremia / kumb ütleb:
 18. Rahman om kuhltu ütz Hölli / paljo Kaibmissest / Ikmissest / nink Hundamissest / Rahel ik omme Latzi / nink es taha: hendä mitte laske röhmustada / sest nemmä olliwa hukkan.
 19. Ent kui Herodes olli errakohlu /nätze / sis neüt henda se Issanda Engel Josepille Unnen Egipti Mah sissen /
 20. Nink üttel: Tösse ülles / nink wötta sedda Last nink temmä Emmä henne mannu / nink minne Israeli Mahle: Sest nemmä omma errakohlu / kumma se Latze Ello otzewa. Greeka Keele perra: Henge.
 21. Nink temmä tössi ülles / nink wöt sedda Last nink temmä Emmä henne mannu / nink tulli Israeli Mahle.
 22. Ent kui temmä kuhld Archelaut Juda Mah ülle wallitzewat / omma Essa Herodesse Assemel / sis peljäs temmä sinnä tulla. Ent Unnen saitemmä Jummalastmannitzetus / nink lätz Galilea Mah Kottuste sisse.
 23. Nink tulli nink elli ütten Lihnan / kumb kutzutas Nazaret: Et teüdetus sahsz / mea ütteld om neide Proweetide läbbi: Tedda peab Nazarenussesz kutzutama.

Se III. Pähtük.

   Jahni Ammet / Oppus / Söhk / Reiva- Kristusse Ristminne.

 1. Neil Peiwil tulli Jahn se Ristja / nink üttel Juttust Juda Mah Lahnen /
 2. Nink üttel: Kähndke henda Pattust: Sest se Taiwane Rikkus omlähüdetullu.
 3. Sest sesinane om se / kummast Esaias se Proweet om pajatanu / kumb ütleb: ütz Heikaja Hähl om Lahnen: walmistake sedda Issanda Teed / tekke tassazesz temmä Teeraa.
 4. Ent Jahnil olli Reiwas Kameli Karwast / nink ichnane Wöh wöhl. Ent temmä Söhk olli Hainaritziko nink mötz Messi.
 5. Sis lätztemmä mannuwälja Jerusalem / nink se koggona Juda Mah / nink kik Jordani ümber ollew Mah:
 6. Nink saiwa temmäst ristitus Jordanin / nink tunnistiwa omme Pattu.
 7. Ent kui temmä näggi paljo Wariseerid nink Saduzeerid omma Ristmisse mannu tullewat / sis üttel temmä neile: Teije Nastiko Suggu / kes om teile neütnu se tullewatze Weha eest erra paggeda?
 8. Seperrast kandke õiget Pattust Kähnmisse Sukku.
 9. Nink erramötleke mitte essi henne man üttelda: meil om Abraham Essasz: Sest minna ütle teile / et Jum̃al woibneist sinatzist Kiwwist Abrahamil Latziülles errätada.
 10. Ent se Kirwes om kah jo pantu Puh Juhre külge: Eggaütz Puh nühd / kumb hähd Wilja ei kanna / sahb maha rajotus / nink Tulle heidetus.
 11. Minna risti teid kül Wee ga Kähndmissesz Pattust: Ent kä minno perran tulleb / se om kangemb minno / kummal minna auwus ei olle temmä Kängi kanda: Sesamma sahb teid pöha Waimu nink Tulle ga ristma.
 12. Temmal om omma Wisklapjo Käjen nink temmä sahb omma Rüheallust puchtasz teggema / nink omma Nisso Aita koggoma / ent sedda Agganat sahb temmä ilmerrakistmatta Tulle ga erra pallotama. Ewangelium pöhal Peiwal perräst Talwitze Püha Olletusse Püha echk perrast wastset Ajastaiga.
 13. Tol Ajal tulli Jesus Galilea Mahlt Jordani Jahni mannu / et temmä temmäst sahsz ristitus.
 14. Ent Jahn keeld temmäle / nink üttel: Minnul om waja sinnust sahda ristitus / nink sinna tullet minno mannu?
 15. Ent Jesus koste nink üttel temmä wasta: Lasse nühd ni (olla): Sest nida sünnis meil kik Öigust teüta: Sis lask temmä nida sündida.
 16. Nink kui Jesus olli ristitu / sis ast temmä seddamaid Weest wälja: Nink nätze / se Taiwas awwas henda :temmale ülles / nink (Jahn) näggi sedda Jummala Waimo kui Tuwikest henda maha laskwat / nink temmä pähle tullewat.
 17. Nink nätze / ütz Hähl Taiwast üttel: Se om minno armas Poig / kummast minnul häh Meel om.

Se IV. Pähtük.

   Kristusse Kiusatusse; Elläminne; Ammeti Allustamminne; Mönne Jüngride Kutzminne Apostli Ammetisz; Kuhlutaminne ommast Kannatussest.

 1. Sis saije Jesus Waimust Lahnde wihdus / et temmä Kurratist sahsz kiusatus.
 2. Nink kui temmä nellikümmend Peiwä nink nellikümmend Öhd olli pahstnu / sis issusi temmä wihmäte.
 3. Nink se Kiusaja aste temmä mannu / nink üttel: Kui sinna ollet Jummala Poig / sis ütle et nesinatze Kiwwi Leiwäsz sahwa.
 4. Ent temmä koste nink üttel: kirjotet om: Innimenne ei ellä mitte ützinda Leiwäst / enge eggaüttest Sönnast / kumb Jummala Suh läbbi wälja tulleb.
 5. Sis wöttedda se Kurrathennega se pöha Lihna / nink sähd tedda se Jummala Koa Harja pähle:
 6. Nink üttel telle: Kui sinna ollet Jummala Poig / sis heidä henda siht maha: Sest kirjotet om: et temmä sahb omme Englid sinno ülle käskma / nink nemmä sahwa sinno Kätte pähl kandma / et sinna omma Jalga Kiwwi wasta ei tauka.
 7. Jesus üttel temmäle: jälle om kirjotet: Sinna ei peä Jummalat omma Issandat mitte kiusama.
 8. Jälle wöttedda se Kurrathenne ga ütte ülli körge Mäe pähle / nink neüt temmäle kik Ilma Kunningrikkussid / nink neide Auwustust.
 9. Nink üttel telle: Sedda kik taha minna sulle anda / kui sinna maha sattat nink minno kummardat.
 10. Sis üttel Jesus temmä wasta: Taggana erra Satan: Sest kirjotet om: Sinna peät Jummalat omma Issandat kummardama / nink tedda ützinda orjama.
 11. Sis jät tedda se Kurrat maha: Nink nätze / Engli astsiwa temmä mannu / nink orjasiwa tedda.
 12. Ent kui Jesus kuhld et Jahn olli kinniwöet / sis lätz temmä Galilea Mahle.
 13. Nink jät maha Nazaretti / tulli nink elli Kapernaumin / kumb om Jerwe Wehren / Zabulonni nink Nawtalimmi Pihri pähl.
 14. Et sahsz teüdetus / mes ütteld om läbbi se Proweeti Esaia / kumb ütleb:
 15. Zabulonni Mah nink Nawtalimmi Mah / kumb Jerwe Wehren om / tolpohl Jordanit / nink neide Pagganide Galilea.
 16. Se Rachwas / kumb Pimmedussen istub / om ütte suhrt Walgust nännu / nink neil / kumma istwa Surma Mahn nink Warjun / om Walgus tösnu.
 17. Sest Ajast naksi Jesus juttustama / nink ütlema: kähnke henda Pattust: Sest setaiwaneRikkus omlähüdetullu. Ewangelium pöha Andresse Peiwäl.
 18. Ent kui Jesus Galilea Jerwe Wehren könd / näggi temmä katz Wellitzid / Simonit / kumb kutzutas Peter / nink Andrest temmä Welle / Nohta Jerwe heitwat: (Sest nemmä olliwa KallaMehe:)
 19. Nink temmä üttel neile: Tulge minno perra / minna tahaTeid Innimiste Pühdjisztetta.
 20. Ent nemmä jättiwa seddamaid omme Wörku maha / nink lätziwa temmä perra.
 21. Nink kui temmä sählt eembälle lätz / näggi temma töisi katz Wellitzid / Jakkabit Zebedeusse (Poiga) nink Jahni temmä Welle / Laiwan omma Essa Zebedeussega / omme Wörku parrandawat: nink temmä heigas neid.
 22. Ent nemmä jättiwa seddamaid sedda Laiwa nink omma Essä maha / nink lätziwa temmä perra.
 23. Nink Jesus lätz ümbrekaot sekoggonaGalilea Mah sissen / oppet neide Kerku sissen / nink juttust sedda Armo Oppust sest Rikkussest / nink süttit kike suggust Töppe nink kikesuggust Wikka Rachwa sean.
 24. Nink se Pajatus temmast laggosi wälja se koggona Süria Mah sisse: Nink nemmä töiwa / tem̃a mannu kikesuggutzid Wiggaleissi / mitmasuggutze Többe n. Wallo ga waiwatuid /nink neidKurratistwörgituid / nink Kuhtöbbitzid / nink Luhwallutzid; nink temmä teggi neid terwesz.
 25. Nink paljo Rachwast lätz temmä perra Galilea Mahlt nink neist kümme Lihnust / nink Jerusalemmist / nink Juda-Mahst / nink tolt pohlt Jordanit.

Se V. Pähtük.

   Neide Kristileiste Önnistus. Apostli Ammet / mitma Sähduste / essierralikkult wijende nink kuwende Kässu Erraselletaminne. Wandmissest / Jälletassomissest / nink Wainlaiste Armastamissest.

 1. Ent kui temmä sedda Rachwast näggi / lätz temmä ülles ütte Mäe pähle: nink kui temmä maha iste / astsiwa temmä mannu temmä Jüngre:
 2. Nink temmä awwas ülles om̃a Suhd / oppet neid nink üttel:
 3. Önsa omma ne / kumma Waimun waise omma: Sest neide perrält om se taiwane Rikkus.
 4. Önsa omma ne / kumma leinawa; Sest nemmä peäwa sahma röhmustetus.
 5. Önsa omma ne Hiljameelelisse: Sest nemmä sahwa sedda Mahd perrändama.
 6. Önsa omma ne / kumma issonewa nink jannonewa Oigusse perrä: Sest nemmä peäwa söhnusz sahma.
 7. Önsa omma ne Armolisse: Sest nem̃ä peawa Armo sahma.
 8. Önsa omma ne / kumma puchta Söamest omma: Sest nemmä sahwa Jummalat näggema.
 9. Önsa omma ne Raholikko: Sest nemmä sahwa Jummala Latziszsahma kutzutus.
 10. Önsa omma ne / kumma Öigusse perrast sahwaperrankiusatus: Sest neide perrält om setaiwaneRikkus.
 11. Önsa ollete teije / kui teid Innimisse minno perrast willitellewa nink perrankiusawa / nink pajatawa kikesuggust Kurja wasta teid / kui nemmä sedda wölswa.
 12. Olge röhmsa nink karrake: Sest teije Palk om suhr Taiwan: Sest nida omma nemmä: perrankiusanu neid Proweete / kumma enne teid omma ollu.
 13. Teije ollete se Mah Sohl: Ent kui Sohl tuimasz sahb / mink ka es sis sohlata? Se ei kõlba sis koheke / kui et tedda ennege wälja heidetas / nink Rachwast erra sökkotas.
 14. Teije ollete se Ilma Walgus: Se Lihn / kumb Mäe pähl saisab / ei woi mitte Warjun olla.
 15. Kühnäl ei leüdeta kah / nink pantas Wakka alla / enge Kühnle Jalla pähle / sis paistab temmä kigille / kumma Majan omma.
 16. Nida paistko teije Walgus Innimiste een / et nemmä teije Hähdtekko näggewa / nink teije Issa Taiwa sissen kitwa.
 17. Erramötleko mitte / et minna olle tulnu sedda Sähdust nink neid Proweete löppetama: Minna ei olle mitte tulnu löppetama / enge teütma.
 18. Sest töttelikkult minna ütle teile / senni kui Taiwas nink Mah hukka lähb / ei sah mitte se kige wähämb Tächt / echk kige wähämb Raas Sähdussest hukka sahma / senni kui se kik sünnib.
 19. Kä nühd ütte neist kike wähämbäst Kässust löppetab / nink oppetab nida sedda Rachwast / se sahb kike wähämbesz sahma kutzutus Taiwa Rikkussen : Ent kea sedda tehb nink oppetab / se sahb suhresz sahma kutzutus Taiwa Rikkussen. Ewangelium kuwendel Pöhal Peiwäl perrast Kolmainousse Püha.
 20. Sest minna ütle teile / et kui teije Öigus ei olle mitte paljo parremb / kui neide Kirjatundjide nink Wariseeride (Öigus) / sis ei sahteijemitte: Taiwa Rikkusse sissetullema.
 21. Teije ollete kuhlu et neile Wannule om ütteldu: Sinna ei peä mitte tapma: Ent kea tappab / se om Kochto ka wölgo.
 22. Ent minna ütle teile / et kea ilmasjatta omma Welle ga Weha peab / se om Kohto ga wölgo: Ent kea omma Welle wasta ütleb Raka / se om suhre Kochtoga wölgo: Ent kea ütleb sinna Haugu / se om Pörgu Tulle ga wölgo.
 23. Seperrast kui sinna omma Andet Altri pähle toht / nink sähl tulleb sinno Meelde / et sinno Wellel weel middäke sinno wasta om:
 24. Sis jätta sinnä omma Andet Altri ette / nink minne / nink leppi enne erra omma Welle ga / nink tulle sis / nink toh omma Andet.
 25. Olle hähmeelelik omma Wainlaise ga lepma / senni kui sinna veel temmä ga Tee pähl ollet: et sinno se Wainlanne erra ei anna Sundjalle / nink se Sundja annab sinno Sullaselle / nink saht Wangi Torni heidetus.
 26. Töttelikkult minna ütle sulle / sinna ei sah sählt mitte välja pässema / senni kui sinna kah sedda wihmset Tenga erramassat.)
 27. Teije ollete kuhlu et neile Wannule om ütteldu: Sinna ei peä mitteAbbi Ellorikma:
 28. Ent minna ütle teile / et eggaütz / kä ütte Naise pähle kajeb / et temmä tedda himmustab / se om jo Abbi Ello temmä ga riknu omman Söamen.
 29. Ent kui sinno häh Silm sinno pahandab / sis kisso teddawälja / nink heidä teddahennest erra: Sest sinnul om parremb / et ütz sinno Luhlihkmissest hukka sahb / et sinno terve Iho ei sah Pörgutteheidetus.
 30. Nink kui sinno häh Kässi sinno pahandab / sis rajo seddamaha / nink heidä teddahennest erra: Sest sinnul om parremb / et ütz sinno Luhlihkmissist hukka sahb / et sinno terwe Iho ei sah Pörgutteheidetus.
 31. Ent se om ütteld: Kä henda lahutab ommast Naisest / se andko telle ütte Lahotamisse Rahmatut:
 32. Ent minna ütle teile / Kä henda lahutab ommast Naisest / se olgo sis Portmisse perrast / se tehb tedda Abbi-Ellorikwasz; nink kea sedda Erralahutetu kossib / se rikkub Abbi Ello.
 33. Teije ollete taas kuhlu / et neile Wannule om ütteldu: Sinna ei peä mitte kawwalast wandma / ent peät selle Issandalle omma Wandmist piddäma.
 34. Ent minna ütle teile / et teije ei peä üssike wandma: eimitte se Taiwa man / sest temmä om Jummala Järg.
 35. Ei kah se Mah man / sest se om temmä Jalla Tuggi: Ei kah Jerusalemmi man / sest temmä om üttesuhreKunninga Lihn.
 36. Sinna ei peäkah omma Päh manmitte wandma / sest sinna ei köchta mitte ütte Juhskarwa walgesz echk mustasz tetta.
 37. Ent teije Könne olgo / Ja / Ja / eimitte / eimitte; Ent mes ülle se om / se om Kurjast.
 38. Teije ollete kuhlu et ütteld om: Silm Silmä eest / nink Hammas Hamba eest:
 39. Ent minna ütle teile / et teije ei peä mitte se Kurja wasta saisma: Enge kui sul keake Kämblet annab sinno häh Pösse pähle / sis ängä telle kah töist.
 40. Nink kea sinno ga tahab kohutelleda / nink sinno Särki erra wötta / selle jätta kah sedda pählmest Särki.
 41. Nink kui keake sinno ajab ütte Pennikohrma / sis minne temmä ga katz.
 42. Kea sinno palleb / selle anna; nink errakähndko henda mitte sest / kä sinnult tahab lainada.
 43. Teije ollete kuhlu et ütteld om: Sinna peät omma Lähembat armastama / nink omma Wainlaist wichkama:
 44. Ent minna ütle teile / armastake omme Wainlaisi / önnistake neid / kumma teid wandwa / tekke hähd neile / kumma teid wichkawa / nink palleke neide eest / kumma teile Kachjo teggewa nink teid perrankiusawa:
 45. Et teije omma Essa Latze ollete / kumb Taiwan om / sest temmä lasseb omma Päiwa tausta ülle kurja nink häh / nink lasseb Wichma saddada ülle Öigedid nink Üllekochtozid.
 46. Sest kui teije omme Armastajid armastate / mes Palk om teil (sest) ? Es sedda kah teh ne Mühtniko?
 47. Nink kui teije omme Wellitzid ützinda terwitade / mes teije sis ennämb tehde / (kui muh)? es ne Mühtniko kah nida teh?
 48. Seperrast peäte teije täwwelikko ollema / nida kui teije Essa / kumb Taiwan om / täwwelik om.

Se VI. Pähtük.

   Kuitao Inniminne öigede peäb Waistilleandma / Palwust piddäma / pahstma Pähtoitusse perräst

 1. Kajege et teije omma Waisteandmist ei teh Innimiste een / et teije neist sahsse nättus: Kui teije nida tehde / sis ei olle : teil mitte Palka Taiwan omma Essa man.
 2. Kui sinna nühd Waistille annat / sis ei peä sinna mitte henne een laskma Passunad ajada / kui ne Pilgja teggewa / Kerkuide sissen nink Uhlitzide pähl / et nemmä Innimissist saissi kittetus: Töttelikkult minna ütle teile / neil om omma Palk Käjen.
 3. Ent kui sinna Waistille annat / sis erralasko: omma kurra Kät mitte teeda / mes sinno häh Kässi tehb:
 4. Et sinno Waisteandminne sallajan olgo / nink sinno taiwane Issa / kumb Sallausse sisse kajeb / se sahb sulle tassoma awwalikkult.
 5. Nink kui sinna Palwust peat / sis erra olgo mitte ni kui ne Pilgja: kumma hählmeelel saiswa nink Palwust piddäwa Kerku sissen nink Uhlitze Kolke pähl / et nemmä Innimissist saissi nättus: Töttelikkult minna ütle teile / et neil om omma Palk Käjen.
 6. Ent kui sinna Palwust peät / sis minne omma Kambre sisse / nink panne Ust henne takkan kinni /nink palle omma Issa sallajan: Nink sinno Essa / kumb Sallausse sisse kajeb / sahb sulle tassoma awwalikkult.
 7. Ent kui teije Palwust peate / sis ei peä: teije mitte: paljo lobbisema / kui ne Paggana: Sest nemmä mötlewa henda kuhltus sahwat omma paljo Pajatamisse perrast.
 8. Seperrast ei peä teije henda mitte: neide arwolissesz teggema: Sest teije Essa tijab kül / mes teile waja om / enne kui teije tedda pallete.
 9. Seperrast peate teije nidade pallema: Meije Issa / Taiwan: pöhandetus sahgo sinno Nimmi.
 10. Sinno Rikkus tulgo: Sinno Tachtminne sündko / kui Taiwan / nida kah Mah pähl.
 11. Meije peiwälikko Leibä anna meile tähmbä.
 12. Nink anna meile andis meije Sühdä / nida kui kah meije andisanname ommille Sühdleisille.
 13. Nink errasahtko meid Kiusatusse sisse / enge pästa meid erra sest Kurjast: Sest sino perrält om se Rikkus / nink se Wäggi / nink se Auwustus iggawetzel Ajal. Amen.
 14. Sest kui teije neile Innimistille neide Essitust andisannate / sis sahb kah teije taiwane Essa teile andisandma:
 15. Ent kui teije Innimistille neide Essitust andis ei anna / sis ei sah kah teije Essa teije Essitust mitte andisandma.
 16. Ent kui teije pahstute / sis errasahgo mitte: / kui ne Pilgja / kurbasz: Sest nemmä teotawa erra omma Palget / et nemmä pahsten sahssi Innimissist nättus: Töttelikkult minna ütle teile / et neil om omma Palk Käjen.
 17. Ent kui sinna pahstut / sis woija omma Pähd / nink mösse omma Palget:
 18. Et sinna Innimissist ei sah nättus omma Pahstmisse ga / enge ommast Essäst / kumb Sallajan om: Nink sinno Essa / kumb Sallausse sisse kajeb / sahb sulle tassoma awwalikkult.
 19. Errakoggoke: hennele mitte Warra Mah pähl / kun Karri nink Roste sedda errarikwa / nink kun Warga perrä kaiwawa nink warrastawa:
 20. Enge haggeke hennele Warra Taiwan / kun Karri nink Roste sedda ei rikko / nink kun Warga perrä ei kaiwa / ei kah warrasta.
 21. Sest kun teije Warra om / sähl sahb kah teije Südda ollema.
 22. Se Silm om Iho Kühnäl: Kui nühd sinno Silm ütte körralinne om / sis sahb sinno terwe Iho wallus ollema. üttekörralinne, se om: kui sinna helde nink Achnussest wabba ollet.
 23. Ent kui sinno Silm kurri om / sis sahb sinno terwe Iho pimme ollema. Kui nühd se Walgus / kumb sinno sissen om / Pimmedus om / kuis suhr sahbsis se Pimmedus (essi)olema? kurri, se om, kui sinna achne ollet pimme, se om: teüs Hohld nink Hetta.Ewangelium wijendel töist kümnel pöhal Peiwäl perräst Kolmainousse Püha.
 24. Keake ei woikatte Essandatorjata: Sest echk temmä sahbsedda üttewichkama / nink sedda töist armastama: echk sahbütte mannujähma / nink sedda töist errapölgma. Teije ei woi mitteJummalatorjata nink Mammonat.
 25. Seperrast ütle minna teile / erra kandke mitte Hohld omma Ello eest / mes teije sahde söhma nink johma: Ei kah omma Iho eest / mink ka teije henda sahde katma: Es se Ello ennämb olle kui se Söhk / nink se Iho ennämb kui ne Reiwa? Se lihg nink umbusklik Hohlitzeminne sahb sihn erra keeltus, muido peab kah neide Asju eest Hohl sahma kannetus.
 26. Kajege neide Linnokeiste pähle Taiwa al / nemmä ei külwä mitte / ei poima: kah mitte / nemmä ei koggo kah mitte Aitu sisse / nink teije taiwane Issa toidab neid: Es teije paljo parremba olle kui nemmä?
 27. Ent kes woib teije seast omma Hohle kandmisse ga henda ütte Kühnre ossa pikkembasz tetta?
 28. Nink minkperrast kannate teijeHohld Reiwaste perrast? Pandke tähelle neid Lillikuid Wälja pähl / kuitao nemmä kaswawa: Nemmä ei teh Töhd / nemmä ei ketträ: kahmitte:
 29. Ent minna ütle teile / et kah Salomon kigen omman Auwustussen ei olle nidade ollu ehhitetu / kui ütz neistsammust.
 30. Kui nühd Jummal sedda Haina Wälja pähl nidade ehhitab / kumb tähmbä saisab / nink hommen Achjo sisse heidetas / es temmä sedda paljo ennämbest teile peäsz teggema / teije weiko Uskja?
 31. Seperrast ei peä teije mitte murretama / nink ütlema: Mes meije sahme söhma / echk mes meije sahme johma / echk mink ka sahme meije henda katma?
 32. Sest sedda kik otzwa ne Paggana: Sest teije taiwane Essa tijab kül / et teil sedda kik waja om.
 33. Ent otzke eesmält sedda Jummala Rikkust / nink temmä Öigust / sis sahb teile se kik sahma pähle antus.
 34. Seperräst erra murretake mitte homnetze Peiwä eest: Sest se hommungunne Peiw sahb henne est murretama: Se om kül et eggal Peiwäl omma Wigga om.)

Se VII. Pähtük.

   Inniminne ei peä enne Aiga sundma; Pöhandust Pennidelle heitmä. Peäb ussinaste Palwust piddäma; Lähembat armastama; targalikkult Taiwa pohle keüma; kawwala Proweete eest hendä hoidma; Ei peä Pilgja ollema Kristusse Käsku piddäma.

 1. Errasundke mitte / et teije ei sah sunnitus.
 2. Sest kumma Kochto ga teije sunnite / se ga sahde teije sahma sunnitus: Nink kumma Möhdu ga teije möhdate / se ga sahb teile jälle sahma möhdetus.
 3. Ent mes näet sinna sedda Pinda omma Welle Silmän / Nink sedda Hirt omman Silmän ei panne sinna tähelle?
 4. Echk kuis sinna tahat ommale Wellelle üttelda: Ohda / minna taha sedda Pinda sinno Silmäst wälja tömmata: Nink nätze / ütz Hirs om sinno omma Silmä sissen?
 5. Sinna Pilgja / tõmba eesmält sedda Hirt wälja ommast Silmäst / nink kaje sis sedda Pinda sinno Welle Silmäst wälja tömmata.
 6. Erraandke mitte sedda Pöhandust Pennidille / erraheitke: kah omme Perlid mitte Zikku ette: et ne neid omme Jalgu ga erra ei sökko / nink ümbrekähnden teid errakiskwa.
 7. Palleke / sis sahb teile sahma antus: Otzke / sis teije sahde löidma: Kopputake / sis sahb teil sahma ülles awwatus.
 8. Sest eggaütz / kea palleb / se sahb / nink kea otzib / se löwwab / nink sel Kopputajal sahb sahma ülles awwatus.
 9. Echk kumb Inniminne om teije sean / kui temmä Poig temmält Leibä palleb / kä telle Kiwwe annasz?
 10. Nink kui temmä Kalla pallesz / kä telle Schiugu annasz?
 11. Kui nühd teije / kumma kurja ollete / woide ommille Latzille hähd Andid anda / kui paljo ennämbest sahb teije Essa / kumb Taiwan om / hähd andma neile / kumma tedda pallewa?
 12. Kik nühd / mes teije tahate / et Rachwas teile peab teggema / sedda tekke teije kah neile: Sest se om se Sähdus nink ne Proweete.
 13. Minge sisse läbbi se kitzaWärraja; Sest se Wärraja om laggja / nink see Tee om lai / kumb Hukkaminnemisse pohle weab nink neid om paljo / kumma se läbi sisse lähwa.
 14. Nink se Wärraja om kitzas / nink se Tee om achtakenne / kumb Ello pohle lät / nink neid om weidi / kumma tedda löidwa.Ewangelium kattessammal pöhal Peiwäl perräst Kolmainousse Püha.
 15. Ent hoitke enda neidekawwalaProweetide eest/ kumma Lammaste Reiwin teije mannu tullewa/ ent sissest piddi omma nemmä kiskja Soe.
 16. Neide Suggust peäteteije neidtundma: Kas korjatas Orjawitzust Wihna Marju / echk Ohakist Wiji Marju?
 17. Nida kannab eggaütz häh Puh hähd Sukku: Ent ütz kölbmatta Puh kannab kölbmatta Sukku.
 18. Ütz häh Puh ei woi mitte: kölbmatta Sukku kanda / nink ütz kölbmatta Puh ei woi mitte hähd Sukku kanda.
 19. Eggaütz Puh / kumb hähd Sukku ei kanna / sahb maha rajotus / nink Tulle heidetus.
 20. Seperrast peate teije neid neide Suggust tundma.
 21. Kik ei sah mitte:/ kumma minno wasta ütlewa / Issand / Issand / Taiwa Rikkusse sissetullema: enge kea tehb minno Essa Tachtmist / kumb Taiwan om.
 22. Paljo sahwa tol Peiwäl minno wasta ütlema: Issand / Issand / es meije olle sinno Nimmel kuhlutanu / nink sinno Nimmel Kurratid wälja ajanu / nink sinno Nimmel paljo wäggewid Tekko tennu?
 23. Nink sis sah minna neiletunnistama / minna ei olle teid weel ealetundnu: Taake erra minnust teije Kurjateggijä.)
 24. Seperrast / kea seddasinast minno könnet kuhleb / nink tehb sedda / sedda teh minna ütte targa Mehe sahrnatzesz / kumb omma Maija Pae pähle om tennu:
 25. Nink suhr Wichm satte / nink wohlas Wessi tulli / nink ne Tuhle puchksiwa / n. tauksiwa sesamma Maja pähle / nink temmä es satta mitte maha: Sest temmä olli Pae pähle pochjandetu.
 26. Nink kea seddasinast minno Könnet kuhleb / nink ei teh : sedda mitte / se sahb sahma: ütte haugu Mehe sahrnatzesz tettus / kumb omma Maija Lihwa pähle teggi:
 27. Nink suhr Wichm satte / nink wohlas Wessi tulli / nink ne Tuhle puchksiwa / nink tauksiwa sesamma Maja pähle: Nink temmä satte maha / nink temmä Saddaminne olli suhr.
 28. Nink se sündi / kui Jesus sedda Könnet olli löppetanu / sis heiti se Rachwas erra ülle temmä Oppusse.
 29. Sest temmä oppet neid kui se / kel Woimus olli / nink eimitte nida kui ne Kirjatundja.

Se VIII Pähtük.

   Jesus süttitab ütte Piddälitöbbitzet; Luhwallotzet, Wauwa poddejat / nink mitto muid Többitzid; juttustab ommast Waisussest; waigistab seddamarroJerwe; ajabKurratidwälja / ne lähwa Zikku sisse. Ne Gergeseenre pallewa Jesust.

 1. Ent kui temmä Mäest alla lätz / käwwe paljo Rachwat temmä perran:
 2. Nink nätze ütz Piddalitöbbine tulli / kummard tedda nink üttel: Issand / kui sinna tahat / sis woit sinna minno kül pohastada.
 3. Nink Jesus kühnit wälja omma Kät / putte tedda nink üttel: Minna taha / olle pohastetu. Nink seddamaid saije temmä ommast Piddalitöbbest puchtasz.
 4. Nink Jesus üttel telle: Kaje / et sinna sedda kelleke ei ütle: Enge minne / nink neüda henda Preestrille / nink toh sedda Andet / mes Moses om käsknu neile Tunnistussesz.
 5. Ent kui Jesus Kapernaumi sisse lätz / aste temmä mannu ütz Södda Päh Mehs / se pallel tedda nink üttel:
 6. Issand / minno Sullane om Kottun Luhwallone / nink sahb wäegawaiwatus.
 7. Nink Jesus üttel telle: Minna taha tulla nink tedda terwesz tetta.
 8. Nink se Södda Pähmehs koste nink üttel: Issand / minna ei olle mitte ni ausa / et sinna minno Kattusse alla tullesz: enge ütle ennege ütte Sönna / sis sahb minno Sullane terwesz sahma.
 9. Sest minna olle kah Inniminne Woimusse al / nink minno al omma Söamehe: nink kui minna üttelle ütle / minne / sis lät temmä: Nink töiselle / tulle tennä / sis tulleb temmä: nink minno Sullaselle / teh sedda / sis tehb temmä.
 10. Ent kui Jesus sedda kuhld / sis pand temmä sedda Immesz / nink üttel neide wasta / kumma temmä perran käwwewa: Töttelikkult minna ütle teile / Israelin ei olle minna sährast Usku mitte löidnu.
 11. Ent minna ütle teile / et paljo sahwa tullema Hommungo nink Öddango pohlest / nink Abrahami nink Isaaki nink Jakobiga Taiwa Rikkussen istma:
 12. Ent ne Rikkusse Latze sahwa sahma wälja taugatus Pimmedusse sisse / kumb wäljan om; sähl sahb ollema Hundaminne nink Hammaste Kärriseminne.
 13. Nink Jesus üttel se Söa Pähmehe wasta: Minne / sulle sündko nida / kui sinna ollet usknu. Nink temmä Sullane saije terwesz selsammal Tunnil.)
 14. Nink Jesus tulli Petri Kotta / nink näggi temmä Ämma Mahn ollewat n. pallawat Wauwa pöddewat.
 15. Sis wöt temmä temmä Kät kinni / nink se Wauw jät tedda maha: Nink temmä tössi ülles / nink orjas neid.
 16. Ent kui Öddang saije / sis töiwa nemmä paljo temmä mannu / kumma Kurratist saiwa waiwatus: Nink temmä aije neid Waimu wälja Sönna ga / nink teggi kige suggutzid Többitzid terwesz.
 17. Et teüdetus sahsz mes ütteld om läbbi Esaia / se Proweeti / kumb ütleb: Temmä ommeije Nörkust henne pählewötnu / nink meije Töppe kandnu.
 18. Ent kui Jesus näggi paljo Rachwast henne ümbrel ollewat / käsk temmä tolle pohle Jerwe ülle minnä.
 19. Nink ütz Kirjatundja tulli temmä mannu / nink üttel temmä wasta: Oppetaja / minna taha sinno perrä minnä kohe sinna eale läht.
 20. Jesus üttel telle: Neil Rebbäsil omma Hawwa / nink neil Linnul Taiwa al omma Pessä: Ent sel Innimisse Pojal ei olle mitte / kohe temmä omma Pähd woisz panna.
 21. Ent ütz töine temmä Jüngrist üttel temmä wasta: Issand / anna mulle Lubba enne erraminnä / nink omma Essä maha matta.
 22. Ent Jesus üttel telle: Tulle minno perra / nink lasse neid Kohljid om̃e Kohljid maha matta.
 23. Nink kui temmä Laiwa sisse aste / sis lätziwa temmä Jüngre temmä perrä.
 24. Nink nätze / suhr Tuisk tössi Jerwe pähl / nida et kah se Laiw Lainist saije kattetus: Ent temmä maggas.
 25. Nink ne Jüngre astsiwa temmä mannu / nink errätiwa tedda ülles / nink ütliwa: Issand / awwita meid / meije lähme hukka.
 26. Sis üttel temmä neide wasta: Kuis teije ni pelglikko ollete / teije weiko Uskja? Nink tössi ülles / nink ähwwärd sedda Tuhld nink sedda Jerwe; sis saije kohalt waik.
 27. Ent se Rachwas pand sedda Immesz / nink üttel: Mähranes se om / et Tuhl nink Jerw temmal sönnawötlik om?)
 28. Nink kui temmä tolle pohle Jerwe tulli neide Gergeseenride Mah sisse / sis tulliwa temmä wasta katz Kurratist waiwatu Innimisse / ne tulliwaHaudu sissestwälja / ne olliwa wäega hirmsa / nida et kah keake sedda Teed es woi käwwa.
 29. Nink nätze nemmä tennitiwa / nink ütliwa: Mes om meil sinno ga teggemist / Jesu Jummala Poig? Ollet sinna sijä tulnu meid enne Aiga waiwama?
 30. Ent kawwen neide mant olli suhr Hulk Zikku Karjan.
 31. Nink ne Kurrati palsiwa tedda / nink ütliwa: Kui sinna meid wälja ajat / sis anna meile Lubba se Zea Hulga sisse minnä.
 32. Nink temmä üttel neile:Minge. Kui nemmä nühd olliwa wälja lännu / sis lätziwa nemmä se Zea Hulga sisse. Nink nätze / se terwe Zea Hulk ajeti üllesekörgePerwe Jerwe sisse / nink kohliwaWee sissenerra.
 33. Ent ne Karjusse paggesiwa erra: Nink lätziwa Lihna / nink kuhlutiwa kik / nink mes neide Kurratist waiwatuidega olli sündinu.
 34. Nink nätze / se koggona Lihn lätz wälja Jesusse wasta: Nink kui nemmä tedda näijewa / sis palsiwa nemmä / et temmä neide Pihrist erra lähsz.

Se IX. Pähtük.

   Jesus süttitab ütte Piddäli tõbbitzet; Kutzub Matteust / kuhlutab mink perräst temmä Pattatzide nink Mühtnikuide ga ümbrekeüb / nink mink perräst temmä Jüngre Wariseerde kombel ei pahsto; Errätab ülles Jairusse errakohlu Tüttrekest; süttitab ütte Naist Werre Többest; Katz Söggedid; ajabütte Kurratitwälja. Neide Wariseerde Kurjus. Kässeb ussutawa Opjide eest Jummalat pallelda.

 1. Nink temmä aste Laiwa / nink lätz jälle ülle / nink tulli omma Lihna.
 2. Nink nätze / sis töiwa nemmä temmä mannu ütte Luhwallust / se olli Wohte pähl mahn: Nink kui Jesus neide Usku näggi / üttel temmä selle Luhwallutzelle: Olle röhmsa Poig / sinno Pattu olgo sinnulandisantu.
 3. Nink nätze / mönne neist Kirjatundjist ütliwä essi henne man: Sesinane teotab (Jummalat.)
 4. Nink kui Jesus neide Möttid näggi / üttel temmä: Kuis teije ni Kurja mötlete omman Söame n?
 5. Sest mes om hölpsamb üttelda: Sinno Pattu olgo sinnul: andisantu: echk üttelda: Tösse ülles nink keü?
 6. Ent et teije tijäte / et sel InnimissePojal Woimus om Mah pähl Pattu andisanda: (sis ütleb temmä selle Luhwallutzelle /) Tösse ülles / wötta omma Wohdetülles / nink minne omma Kotta.
 7. Nink temmä tössi ülles nink lätz omma Koddo.
 8. Ent kui se Rachwas sedda näggi / immetelliwä nemmä / nink kittiwa Jummalat / kä nisuggust Woimust Innimistille om andnu.)
 9. [Ewangelium Matteusse Peiwäl.] Nink kui Jesus sählt erra lätz / näggi temmä ütte Innimist Tolli man istwat / kumb kutzuti Matteus: Nink üttel telle: Tulle minno perrä: Nink temmä tössi ülles / nink lätz temmä perrä.
 10. Nink sündi / kui temmä temmä Koan Lawwa man iste / nätze / sis tulliwa paljo Mühtniko nink Pattatze / nink istsiwa Jesusse nink temmä Jüngride ga Lawwa mannu.
 11. Kui ne Wariseeri sedda näijewa / ütliwa nemmä temmä Jüngride wasta: Mink perräst söhb teije Oppetaja neide Mühtnikuide nink Pattatzide ga?
 12. Ent kui Jesus sedda kuhld / sis üttel temmä neile: Neil Kangil ei olle mitte Arsti waija / enge neil Többitzil.
 13. Ent minge nink opke / mes se om: Minna taha Armo nink eimitte Owwrit: Sest minna ei olle mitte tullu kutzma neid Öigedid / enge neid Pattatzid Pattustkähnmisse pohle.)
 14. Sis tulliwa Jahni Jüngri temmä mannu / nink ütliwa: Mink perräst pahstume meie nink ne Wariseeri ni paljo / ent sinno Jüngri ei pahstu mitte?
 15. Nink Jesus üttel neile: Kas woibSaaja Rachwas leinata / senni kui se Pöigmehs neide man om? Ent ne Peiwä sahwa tullema / et se Pöigmehs neist sahb ollema errawöetu / nink sis sahwa nemmä pahstma.
 16. Ent keäke ei panne üttewastsetKallewe Paika wanna Reiwa pähle: Sest temmä Paik kakseb sest Reiwast / nink se Kiskminne lät kurjembasz.
 17. Wastset Wihna ei panta: kah mitte wannu Annumide sisse: Muido lähwä ne Annuma katzik / nink se Wihn pillus maha / nink ne Annuma sahwa hukka: Enge wastset Wihna pantas wastse Annumide sisse / nink sis jähwä möllemba allale.
 18. Kui temmä nisuggust neide ga pajat / nätze / sis tulli ütz Pähmehs / nink satte temmä ette maha nink üttel: Minno Tüttär om parhella errakohlu; Ent tulle sinna / nink panne oma Kät temmä pähle / sis sahb temmäelläma.
 19. Nink Jesus tössi ülles nink lätz temmä perrä / nink temmä Jüngre.
 20. (Nink nätze / ütz Naine / kummal katz töist kümmend Ajastaiga Werre többi olli ollu / aste takkast temmä mannu / nink put temmä Särgi Pallistust:
 21. Sest temmä üttel essi henne man: Kui minna ennege sahsztemmä Särkiputma / sis süttiszminnaerra.
 22. Sis kähnd henda Jesus ümbre / nink näggi teddä / nink üttel : Olle röhmsa Tüttär: Sinno Usk om sinno süttitänu. Nink se Naine saije terwesz selsammal Tunnil.)
 23. Nink kui Jesus se Pähmehe Kotta tulli / nink näggi neid Pillipuchkjid nink sedda Rachwast mässäwät /
 24. Sis üttel temmä neide wasta: Taake erra: Sest se Tüddrokokenne ei olle mitte errakohlu / enge temmä makkab. Nink nemmä nahriwa teddä.
 25. Ent kui se Rachwas olli wälja ajetu / sis lätz temmä sisse nink wöt tedda Kät pitte: Nink se Tüddrokokenne tössi ülles.
 26. Nink se samma Könne laggosi wälja se koggona Mah sisse.)
 27. Nink kui Jesus sählt erralätz / tulliwa katz Söggeda temmä perra / tennitiwa nink ütliwa: Sinna Tawida Poig / heidä Armo meije pähle.
 28. Ent kui temmä Koddo tulli / sis astsiwa ne Söggeda temmä mannu / nink Jesus üttel neide wasta: Kas teije ussute / et minna seddä woi tetta? Nemmä ütliwä telle: Ja Issand.
 29. Sis put temmä neide Silmi / nink üttel: Teije Ussu perrä sündko teile.
 30. Nink neide Silmä saiwa ülles awwatus: Nink Jesus ähwwärd neid nink üttel: Kajege / et sedda keäke teeda ei sah.
 31. Ent nemmä lätziwa wälja nink kuhlutiwa tedda ülles se koggona Mah sissen.
 32. Ent kui nesinatze olliwa wälja lännu / nätze / sis töiwa nemmä ütte Innimist tem̃ä mannu / se olli keeleto nink Kurratist waiwatu.
 33. Nink kui se Kurrat olli wälja ajetu / sis könneli se Keeleto: Nink se Rachwas pand seddaImmesz / nink üttel: Nisuggust ei olle weel eale Israelinnättu.
 34. Ent ne Wariseeri ütliwa: Läbbi Kurratide Pähliko ajab temmä neid Kurratid wälja.
 35. Nink Jesus käwwe ümberkaot kigin Lihnun nink Allewin / oppet neide Kerkun / nink juttust sedda Armo Oppust sest Rikkussest / nink süttit kigesuggust Töppe nink kigesuggust Wikka Rachwa seän.
 36. Ent kui tem̃ä sedda Rachwast näggi / sis olliwa nemmä temmäl halle / sest et nemmä olliwa erranörganu nink errapillatu / kui Lamba / kummil Karjust ei olle.
 37. Sis üttel temmä ommille Jüngrille: Se Poim om kül suhr / ent Teoleisi om weidi:
 38. Seperräst palleke sedda Poimo Essandat / et temmä Teoleisi om̃a Poimo sisse wälja ajago.

Se X. Pähtük.

   Katte töist kümmend Apostli Kutzminne; Nimme / Oppetaminne / nink Towotus.

 1. Nink temmä kutz omme katztöistküm̃end Jüngrid henne mannu / nink and neile Woimust ülle neid rojatzidWaimu / et nemmä neid piddiwa wälja ajama / nink süttitäma kigesuggust Töppe nink kigesuggust Wikka.
 2. Ent neide kattetöistküm̃end Apostli Nimme omma ne: Se eesmänne / Sim̃on /kumb kutzutas Peter / nink Andres temmä Welli: Jakkab Zebedeusse (Poig) / nink Jahn temmä Welli:
 3. Wilip nink Pärtel; Tohmas nink Matteus se Mühtnik: Jakkab Alweusse (Poig) nink Lebbeus Währnim̃e ga Taddeus:
 4. Sim̃on Kanast / nink Judas Iskariot / kä tedda kah erraand.
 5. Neidsinatzid katztöistküm̃end lähat Jesus / nink käsk neid n. üttel: Erraminge mitte neide Pagganide Tee pähle / n. erraminge mitte neide Samaritride Lihnu sisse:
 6. Enge minge paljo ennämbest neide errakaddonu Israeli Koa Lammaste mannu.
 7. Ent minge nink ütleke Juttust / nink pajatake: Et se taiwane Rikkus om lähüde tulnu.
 8. Tekke terwesz Többitzid / pohastake Piddälitöbbitzid / errätake ülles Kohljid / ajage wälja Kurratid. Ilma ollete sahnu / ilma andke kah.
 9. Teije ei peä mitte: Kulda / ei kah Höbbedat / ei kah Waske omman Wöhn piddämä.
 10. Eimitte Pauna Tee pähl / ei kah katz Särki / ei kah Kängizid / ei kah Keppi: Sest ütz Töhteggijä om omma Söhgi währt.
 11. Ent kumba Lihna echk Allewette teije eäle tullete / sähl naudke / kes sählsamman währt om: Nink sinnä jähge senni kui teije erralähde.
 12. Ent kui teije Kotta tullete / sis terwitake seddasamma.
 13. Nink kui se Kodda währt om / sis tulgo teije Raho temmä pähle: Ent kui tem̃ä ei olle währt / sis kähndko henda teije Raho jälle teije pohle.
 14. Nink kä eäle teid ei sah wastawötma / echk teije Sönna kuhlma / sis minge wälja sestsammast Koast echk Lihnast / n. puistke erra sedda Tolmo omme Jalgu pählt.
 15. Töttelikkult minna ütle teile / Sodoma nink Gomorra Mahl sahb kannatalikkumb Pölw ollema Kochto Peiwäl / kui säratzel Lihnal.
 16. Nätze / minna lähätä teid kui Lambid keskede Sutte sekkä: Seperräst olge targa kui Schiuhwu / nink Kawwalusseta kui Tuwikesse.
 17. Ent hoidke henda neide Innimiste eest: Sest nemmä sahwa teid erraandma ommale Kochtulle / nink omme Kogguduste sissen sahwa nemmä teid pesmä.
 18. Nink teid sahb weetämä Mahwallitzejide nink Kunningide ette minno perräst / neile nink Pagganille Tunnistussesz.
 19. Kui nemmä nühd teid sahwa erra andma / sis erra murretake mitte / kuitao / echk mes teije sahde könnelema: Sest se sahb teile selsammal Tunnil sahma antus / mes teije peäte pajatama.
 20. Sest teije ei olle ne mitte / kumma pajatawa / enge se om teije Essa Waim / kä teije sissen pajatab.
 21. Ent Welli sahbWelle Surmaszerraandma / nink Essa Last: Nink Latze sahwa tausma Wannambide wasta / nink neid Surmale awwitama.
 22. Nink teije sahde kigist sahma wichkatus minno Nimme perräst: Ent keä Otzani kannatab/ se sahb önsasz sahma.
 23. Ent kui nemmä teid sen Linhan perränkiusawa / sis paggeke töise. Töttelikkult minna ütle teile / teije ei sah mitte lõppetama köndi Israeli Lihnu / enne kui se Innimisse Poig tulleb.
 24. Opja Pois ei olle mitte suhremb kui temmä Oppetaja / ei kah Sullane suhremb / kui temmä Essand.
 25. Opja Poisil om kül / et temmä sahb kui temmä Oppetaja / nink Sullane kui temmä Essand. Kui nemmä sedda Koa Essandat OmmaPeelzebubbiszkutznu / kuis paljo ennämbest (sahwanemmä nidakutzma) temmä Perret?
 26. Seperräst errapeljake : neid mitte: Sest middäke ei olle kattetu / mes ei sah sahma awwaldetus: Nink middäke ei olle errapeedetu / mes ei sah ülles ilmuma.
 27. Mes minna teile ütle Pimmedän / sedda pajatake Walgussen: Nink mes teile ütteldäs Körwa sisse / sedda juttustake Kattuste pähl.
 28. Nink errapeljake mitte neid / kumma sedda Iho erratapwa / ent ei voi sedda Henge mitte tappa: Ent peljake paljo ennämbest sedda / kä Iho nink Henge woib errarikkoda Pörgun.
 29. Es katz Warblast osteta Tengä eest / nink ütz neist ei satta Mah pähle / ilma teije Essata?
 30. Ent kah teije Juhse Pähpähl omma kik erraloetu.
 31. Seperräst errapeljake: Teije ollete parremba / kui paljo Warblasse.
 32. Seperräst / kä minno üllestunnistab Innimiste een / sedda taha minna kah üllestunnistada omma taiwatze Essa een.
 33. Ent kä minno erräsalgab Innimiste een / sedda taha minna kah erräsallata omma taiwatze Essa een.
 34. Erramötleke mitte / et minna olle tulnu Rauwo lähätäma Mah pähle: Minna ei olle mitte tullu Rauwo lähätama enge Möhka.
 35. Sest minna olle tullu Innimesi Tülli weddäma wasta temmä Essä / nink Tüttärt wasta temmä Emmä / nink Minnijät wasta temmä Ämmä.
 36. Nink Innimisse Wainlasse sahwa ollema temmä omma Perre.
 37. Kä Essä echk Emmä ennämb armastab kui minno / se ei olle mitte minno währt: Nink kä Poiga echk Tüttärt ennämb armatzeb kui minno / se ei olle mitte minno währt.
 38. Nink kä omma Risti ei wötta henne pähle / nink ei tulle minno perrä / se ei olle mitte minno währt.
 39. Kä omma Ello löwwäb / se sahb sedda errakaotama: Nink kä omma Ello errakaotab minno perräst / se sahb sedda löidma.
 40. Kä teid wasta wöttab / se wöttab minno wasta: Nink kä minno wasta wöttab / se wöttab sedda wasta / kä minno om lähätanu.
 41. Kä ütte Proweeti wasta wöttab / Proweeti Nimmel / se sahb ütte Proweeti Palka sahma: Nink kä ütte Öigedat wasta wöttab / Öigeda Nimmel / se sahb ütte Öigeda Palka sahma.
 42. Nink kä ütte neistsinatzist Wähämbist johdab ennege ütte külmä Wee Pikkre ga / ütte Jüngri Nimmel / töttelikkult minna ütle teile / se ei sahomma Palkamitte errakaotama.

Se XI. Pähtük.

   Jahn lähätab Käsku Kristusse mannu; temmä Immeteo. Kaibus neide Judaliste Söggedusse ülle. Armolinne Pattatzide Kutzminne.

 1. Nink se sündi kui Jesus olli löppetanu omme katztöistküm̃end Jüngrid käske / sis lätz temmä sählterra oppetama nink Juttust ütlemä neide Lihnun.
 2. Ent kui Jahn Wangi Tornin Kristusse Immetekku kuhld / lähat temmä katz ommest Jüngrist /
 3. Nink üttel telle: Sinnas se ollet / kä peab tullema / echk kas peäme töist ohtma?
 4. Jesus koste nink üttel neide wasta: Minge nink ütleke Jahnille jälle / mes teije näete nink kuhlete:
 5. Söggeda näggewa / nink Jallotumma keüwä / Piddälitöbbitze sahwa puchtasz / nink Körweto kuhlwa / Kohlja tauswa ülles nink Waisil sahbArmo Oppuskuhlutetus:
 6. Nink önnis om se / kä henda minnust ei pahanda.
 7. Ent kui nemmä olliwa erra lännu / naksi Jesus pajatama Rachwa wasta Jahnist: Mes teije ollete wälja lännu Lahnde kajema? Ütte Rooga / kumb Tuhlest sinnä nink tennä heljus?
 8. Echk mes teije ollete wälja lännu kajema? Innimest pechme Reiwaste ga kattetu? Nätze / kumma pechmet Reiwid kandwa / ne omma Kunningide Maijun.
 9. Echk mes ollete teije wälja lännu kajema? Ütte Proweeti? Ja / minna ütle teile / kä kah weel ennämb om kui Proweet?
 10. Sest sesinane om se / kummast kirjotet om: Nätze / minna lähäta omma Englit sinno Palge ette / kä sinno Teed een peäb walmistama.)
 11. Töttelikult minna ütle teile / neide seäst / kumma Naisist omma sündinu / ei olle mitte ülles tulnu suhremb Jahni Ristjat: Ent kea wähämb om Taiwa Rikkussen / se om suhremb teddä.
 12. Ent Jahni se Ristja Peiwist senni Ajani wäetas setaiwaneRikkus / nink ne Wäeteggijä kiskwa sedda (henne pohle.)
 13. Sest kik Proweeti nink se Sähdus om̃a Jahnini kuhlutanu.
 14. Nink kui teije tahate wasta wötta / temmä om Elias / kumb piddi tullema.
 15. Kel Körwa omma kuhlda / se kuhlke.
 16. Ent kenne sahrnatzesz peä minna sedda Sukku teggemä? Temmä om neide Laste sahrnane / kumma Turro pähl istwa / nink omme Seltzi wasta tennitäwa /
 17. Nink ütlewa: Meije ollemeteile Pillipuchknu / nink teije ei olle mitte tantznu: Meije ollemeteile Leino Laululaulnu / nink teije ei olle mitte iknu.
 18. Sest Jahn om tullu / es söh nink es joh mitte / sis ütliwa nemmä: Temmäl om Kurrat.
 19. Se Innimisse Poig om tullu / söhb nink johb / sis ütlewa nemmä: Nätze Innimist / kä Söhja om nink Wihna Johdik / Mühtniko nink Pattatzide Söbber. Siski om se Tarkus ommist Latzist öigesz kittetu.
 20. Sis naksi temmä neid Lihnu söimama / kumbe sissen temmä Immeteo kige ennämbest olliwa sündinu / et nemmä henda es olle Pattust kähndnu.
 21. Hedda sulle Korazim / Hedda sulle Petsaida / kui ne Immeteo Tirun nink Sidonin ollesse sündinu / kumma teije man omma sündinu / nemmä ollesz henda ennemuste Kottin nink Tuhan Pattust kähndnu.
 22. Siski ütle minna teile: Tirul nink Sidonil sahb kannatalikkumb Pölw ollema Kochto Peiwäl / kui teil.
 23. Nink sinna Kapernaum / kä ammak Taiwatte ollet üllendätu / sinna saht sahma: ammak Pörgutte maha taugatus: Sest kui ne Immeteo Sodoman ollesse sündinu / kumma sinno sissen omma sündinu / temmä ollesz tähmbätze Peiwäni allalde jähnu.
 24. Siski ütle minna teile: Sodoma Mahl sahbkannatalikkumb Pölwollema Kochto Peiwäl / kui sul.
 25. Tolsammal Ajal koste Jesus nink üttel: Minna kittä sinno / Essa / Taiwa nink Mah Essand / et sinna sedda ollet errapeetnu neide Tarku nink Moistlikkuide eest / nink ollet sedda awwaldanu neile Hullule.
 26. Ja Essa / sest se om nida sinno Meele perräst ollu.
 27. Kik Asja omma minnole antu minno Essäst: Nink keake ei tunne sedda31 Poiga / kui se Essa / nink keäke ei tunne sedda Essä / kui se Poig / nink kelle se Poig sedda tahab awwaldada.
 28. Tulge tennä minno mannu kik / kumma waiwatu nink kohrmatu ollete / nink minna taha teile Hengüst sahta.
 29. Wötke minno Ikke henne pähle / nink opke minnust / sest minna olle hiljameelelik / nink Süddamest mattal: Sis sahde teije Hengüst löidma ommille Hengille.
 30. Sest minno Ees om kerge / nink minno Kohrma om kebjä.

Se XII. Pähtük.

   Kuitao pöha Peiw peäb sahma peetus. Jesus süttitab ütte errakuiwanu Kät; AjabKurratidwälja / neide Wariseerde Nouw temmä wasta. Kristusse Wasta kostminne. Neide Kittus / kumma hählmeelel Jummala Sönna kuhlwa.

 1. Tolsammal Ajal lätz Jesus läbbi Wilja pöhal Peiwäl / nink temmä Jüngre olliwa issonu / nink naksiwa Päid kakma nink söhma.
 2. Kui ne Wariseeri sedda näijewa / ütliwa nem̃ä temmä wasta: Nätze / sinno Jüngre tehwa sedda / mes ei sünni: pöhal Peiwäl tetta.
 3. Ent temmä üttel neile: Es teije olle luggenu mes Tawid teggi / kui temmä nink no / kumma temmä ga olliwa / issosiwa?
 4. Kui temmä Jummala Kotta lätz / nink söije neidkajetawaLeibu / kumma temmäl es sünni süwwä / ei kah neil / kumma temmä ga olliwa / enge ützinda neil Preestril?
 5. Echk es teije olle luggenu Sähdussen / et pöhal Peiwäl ne Preestri Jummala Koan sedda pöha Peiwa ei pühitze / nink omma (siski) ilma sühta?
 6. Ent minna ütle teile / et sihn om se / kä suhremb om / kui se Jummala Kodda.
 7. Ent kui teije tijäsz mes se om: Minna taha Armo nink eimitte Owwrit / sis es ollesz teije neid Wakku mitte hukka pannu.
 8. Sest seInnimissePoig om kah ütz Issand ülle se pöha : Peiwä.
 9. Nink temmä lätz sählt eembälle / nink tulli neide Kerko sisse.
 10. Nink nätze / ütz Inniminne olli sähl / sel olli errakuiwanu Kässi: Nink nemmä küssewa telt nink ütliwa: Kas sünnis pöhal Peiwäl terwesz tetta? Et nemmä temmä pähle kaibasse.
 11. Ent temmä üttel neile: Kumb Inniminne om teije sean / kel Lammas om / kumb tel pöhal Peiwäl Hauda sattab / et temmä tedda ei sah kinni hahrma nink wälja tömbama?
 12. Kuis paljo parremb om nühd Innimenne / kui Lammas? Seperrast woib kül pöhal Peiwäl hähd tetta.
 13. Sis üttel temmä se Innimisse wasta: Kühnita wälja omma Kät: Nink temmä kühnit sedda / nink temmä saije terwesz / nida kui se töine.
 14. Sis lätziwa ne Wariseeri wälja nink peiwa Nouwo temmä wasta / kuitao nemmä tedda hukka sahdasse.
 15. Ent kui Jesus sedda teeda saije / lätz temmä sählt errä / nink paljo Rachwast lätz tem̃ä perra / nink temmä teggi neid kik terwesz.
 16. Nink temmä keeld neid erra / et nemmä tedda es peä ülleskuhlutama.
 17. Et teüdetus sahsz / mes ütteld om läbbi se Proweeti Esaia / kumb ütleb:
 18. Nätze se om minno Sullane kumba minna olle errawallitzenu / minno Armas / kummast minno Hengel Meelehäh om: Minna taha omma Waimo temmä pählepanna / nink temmä sahb neile Pagganille sedda Kohutkuhlutama.
 19. Temmä ei sah mitte rihdlema / echk tennitäma / nink tem̃ä Hölli ei sah mitte kuhltama Uhlitze Pähl.
 20. Sedda erraröhotu Pillirooga ei sah temmä mitte katzikmurdma / nink sedda suitzwat Tachti ei sah temmä mitte errakistotama: Senni kui temmä sedda Kohut Otza sahdab.
 21. Nink ne Paggana sahwa temmä Nimme pähle lohtma.
 22. Sis tohdi temmä mannu ütz Kurratist waiwatu Innimiñe / sesamma olli sökke nink keeleto; Nink temmä teggi tedda terwesz / Nida et se sökke nink keeleto pajat nink näggi.
 23. Nink kik Rachwas heiti erra / nink üttel: Es sesinane olle se Tawida Poig?
 24. Ent kui ne Wariseeri sedda kuhliwa / sis ütliwa nemmä: Sesinane ei aja neid Kurratid muido mitte wälja / kui läbbi Peelzebubbi / Kurrati Pähmehe.
 25. Ent Jesus moist neide Möttid / nink üttel neide wasta: Eggaütz Rikkus / kumb essi henne ga wehatzesz sahb / se sahb perratusz: Nink eggaütz Lihn echk Kodda / kui se essi henne ga wehatzesz sahb / ei sah mitte saisma.
 26. Kui nühd Kurrat Kurratit wälja ajab / sis om temmä essi henne ga wehane: Kuis sis temmä Rikkus sahb saisma?
 27. Ent kui minna läbbi Peelzebubbi neid Kurratid wälja aja / kenne läbbi es teije Latze neid wälja ajawa? Seperräst sahwa nemmä teije Sundja ollema.
 28. Ent kui minna läbbiJummalaWaimo neid Kurratid wälja aja / sis omjo seJummalaRikkus teije mannutulnu.
 29. Echk kuis woib ütz ütte Kangeda Kotta minnä / nink temmä Rihsta errarihsu / kui temmä enne sedda Kangedat kinni ei keüda / nink rihsub sis temmä Kotta?
 30. Kä minno ga ei olle / se om minnno wasta: Nink kä minno ga ei korja / se pillab erra.
 31. Seperräst ütle minna teile: Kik Pat nink Teotus sahb Innimistille sahma andisantus: Ent se Teotus wasta sedda Waimo ei sah Innimistil mitte sahma andisantus.
 32. Nink kea middäke pajatab se Innimisse Poja wasta / selle sahb se sahma andisantus: Ent kä middäke pajatab se pöha Waimo wasta / sel ei sah se mitte sahma andisantus / ei sensinatzen / ei kah tullewatzen Ilman.
 33. Olgo ütz häh Puh / sis sahb se Willi hähsz: Echk olgo ütz kölbmatta Puh / sis sahb temmä Willi kölbmatta: Sest Wiljast tuttas Puh.
 34. Teije Nastiko Suggo / kuis teije woidehähdpajatada / kumma kurja ollete? Sest mist Südda teüs om / sest pajatab Suh.
 35. Häh Inniminne lassebhähst Süddame Warrast Hähdwälja: Nink kurri Inniminne lassebkurjast Warrast Kurjawälja.
 36. Ent minna ütle teile / et Innimisse peäwa Arwo andma Kochto Peiwäl eggaüttest tüchjatzest Sönnast /mes nemmä omma pajatanu.
 37. Sest ommist Sönnust saht sinna sahma öigendetus / nink ommist Sönnust saht sinna sahma errasunnitus.
 38. Sis kostsiwa mönne neist Kirjatundjist nink Wariseerist / nink ütliwa: Oppetaja / meije tahame sinnust Tähe nätta.
 39. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Se kurri nink Abbiellorikja Suggu otzib Tähe: Nink telle ei sah ützik Tächt sahma antus / kui ützinda se Proweeti Jonasse Tächt:
 40. Sest ötze ni kui Jonas olli kolm Peiwä nink kolm Öhd Merrekalla Köttun: Nida sahbseInnimissePoig kolm Peiwä nink kolm Öhd Mah sissenollema.
 41. Niniwe Rachwas sahb tausma Kochtun sesinatze Suggu ga / nink tedda hukka pannema: Sest nemmä kähniwa henda Pattust Jonasse Juttusse perra: Nink nätze / sihn om ennämb kui Jonas.
 42. Se kunninglik Emmänd Launest sahb tausma Kochto sissen sesinatze Suggu ga / nink tedda hukka pannema: Sest temmä tulli Mah Otzast Salomoni Tarkust kuhlma: Nink nätze / sihn om ennämb kui Salomon.
 43. Ent kui se rojane Waim Innimissest om wälja lännu / sis keüb temmä läbbi kuiwi Paiku / otzib Hengüst / nink ei löwwa: sedda mitte.
 44. Sis ütleb temmä: Minna taha jälle taggasi minnä omma Maija / kust minna olle wälja lännu. Nink kui temmä tulleb / sis löwwäb temmä sedda tüchja ollewat / Luwwa ga pühitu nink ehhitu.
 45. Sis lät temmä / nink wöttab henne ga seitze muid Waimo / kumma kurjemba omma / kui temmä essi / nink kui nemmä sinnä sisse tullewa / sis elläwa nemmä sähl / nink sahb perräst se Luggu Innimisse ga kurjembasz / kui enne: Nida sahb kah selsinatzel kurjal Suggul sündima.
 46. Ent kui temmä weel se Rachwa ga pajat / nätze sis saisiwa temmä Emma nink Welle wäljan / nink otzewa temmä ga könnelda.
 47. Sis üttel ütz temmä wasta: Nätze / sinno Emma nink Welle saiswa ussen / nink otzwa sinno ga könnelda.
 48. Ent temmä koste nink üttel se wasta / kä telle sedda üttel: Kes om minno Emma / nink kumma es omma minno Welle?
 49. Nink temmä kühnit wälja omma Kät omme Jüngride ülle / nink üttel: Nätze minno Emma / nink minno Welle:
 50. Sest kä minno Essa Tachtmist sahb teggema / kumb Taiwan om / sesamma om minno Welli n. Sössar / nink Emma.

Se XIII. Pähtük.

   Mitmasuggutze Moistukönne kristlikkust Kerkust. Jummala Sönna Wäggi.

 1. Selsammal Peiwal lätz Jesus Koast wälja / nink iste maha Jerwe wehrde:
 2. Nink paljo Rachwast koggosi temmä mannu / nida et temmä Laiwa ast nink iste maha: Nink kik Rachwas sais Jerwe Wehren.
 3. Nink temmä pajat neile paljo Moistukönnin / nink üttel: Nätze / ütz Külwja lätz wälja külwma.
 4. Nink kui temmä külw satte mönni Tee wehrde: Nink ne Linno tulliwa nink söiwa: sedda erra.
 5. Ent mönni satte Kiwistiko pähle / kun tem̃äl paljo Mulda es olle: Nink kaswi pea ülles / seperräst et tel süggäwet Mulda es olle.
 6. Ent kui Päiw tössi / närwäti: se erra: Nink sest et tel Juhrt es olle / sis kuiwi: temmä erra.
 7. Ent mönni satte Ohakide sekkä / nink ne Ohaka kaswiwa ülles / nink läppätiwa: sedda erra.
 8. Ent mönni satte häh Mah pähle / nink and Wilja / mönni saddawera / mönni kuwe kümne wera / mönni kolmekümne wera.
 9. Kel Körwa omma kuhlda / se kuhlke.
 10. Nink ne Jüngri astsiwa temmä mannu / nink ütliwa temmä wasta: Minkperräst pajatat sinna neile Moistukönnin?
 11. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Teile om antu Taiwa Rikkusse Sallaussi moista / ent neilsinatzille ei ollesemitte antu.
 12. Sest kel om / selle sahb sahma antus / et temmal wiljalt olgo; Ent kel ei olle /selt sahb kah sahma errawoetus / mes temmäl om.
 13. Seperräst könnele minna neile Moistukönnin / sest nätten ei näe: nemmämitte / nink kuhlden ei kuhle nemmä / ei moista: kahmitte.
 14. Nink neide man sahb teüdetus Esaia Kuhlutaminne / kumb ütleb: Kuhlden sahde teije kuhlma / nink ei sah sedda mitte moistma / nink nätten sahde teije näggema / nink ei sah sedda mitte tundma.
 15. Sest sesinatze Rachwa Südda om errakallestu / nink neide Körwa kuhlwa rassedaste / nink neide Silmä suikwa / et nemmä Silmi ga ei näe / nink Körwuga ei kuhle nink söamega ei moista / nink henda ümbre ei kähnä / et minna neid süttitasz.
 16. Ent önsa omma teije Silmä / et nemmä näggewa / nink teije Körwa / et nemmä kuhlwa.
 17. Sest töttelikkult minna ütle teile / et paljo Proweeti nink Öigeda omma him̃ustanu nätta / mes teije näete / nink ei olle seddä mitte nännu: Nink kuhlda / mes teije kuhlete / nink ei olle seddä mitte kuhlu.
 18. Sis kuhlge teije nühd seddä Moistukönnnet sest Külwjast.
 19. Kui keake sedda Sönna kuhleb sest Rikkussest / nink ei moista: sedda mitte / sis tulleb se Tigge nink rihsub sedda Sönna erra / mes temmä Süddamen om külwetu: Se om mes Tee wehrde om külwetu.
 20. Ent se / kumb kiwwistiko pähle om külwetu / om se / kä seddä Sönna kuhleb / nink wöttab sedda pea wasta Röhmu ga.
 21. Ent temmäl ei olle Juhrd henne sissen / enge saisab üttesz Ührisz: Nink kui Willitzus nink Perrankiusaminne tösseb se Sönna perrast / sis sahb temmä pea pahandetus.
 22. Ent se / kumb Ohakide sekkä om külwetu / se om / kä sedda Sönna kuhleb / nink se Ilma Murre nink Rikkusse Pettus läppätab sedda Sönna erra / nink sahb Suggutamasz.
 23. Ent kä häh Mah sisse om külwetu / om se / kä seddä Sönna kuhleb / nink moistab sedda: Nink kannab kah sis Sukku / nink mönni kannab saa wera / ent mönni kuwe kümne wera / mönni kolmekümne wera.
 24. Temmä pand neile töist Moistukönnetette / nink üttel: Se taiwaneRikkus om ütte Innimisse sarnane / kumb hähd Seemend omma Pöllo pähle külw:
 25. Ent kui Rachwas maggasi / sis tulli temmä Wainlanne nink külw Umbrochto se Nisso sekkä / nink lätz erra.
 26. Kui nühd se Orras kaswi / nink Wilja kand / sis nätti kah se Umbrohi.
 27. Sis lätziwa ne Sullase se Maja Issanda mannu / nink ütliwa telle: Essand / es sinna ollehähd Seemend omma Pöllo pählekülwnu? Kustas sis se Umbrohi teggines?
 28. Ent temmä üttel neile: Sedda om Wainlanne tennu. Ne Sullase ütliwa temmä wasta: Kas sinna sis tahat / et meije lähme nink korjame sedda kokko?
 29. Temmä üttel: Eimitte / et teije kah sedda Nisso üttelisse erra ei kitzo / kui teije seddä Umbrochto errakitzute.
 30. Laske möllembat kaswada Poimo Ajani: Nink Poimo Ajal taha minna Poimjille üttelda: Koggoge eesmält sedda Umbrochto nink keütke Kuppo / et tedda errapallotatas: Ent sedda Nisso koggoge minno Aita.)
 31. Temmä pandneile ütte töist Moistukönnetette / nink üttel: SetaiwaneRikkus om ütte Sinnäpi Terra sährnane / kumba Inniminne wöt nink külw sedda omma Pöllo pähle:
 32. Kumb kül wähämb om kige Seemnide sean: Ent kui temmä sahb ülleskaswanus / sis om temmä kige suhremb Roho seast: Nink sahb Puhsz / et kah ne Linno Taiwa al tullewa / nink tehwa Pessä temmä Osse pähl.
 33. Temmä üttel neile weel ütte töist Moistukönnet: SetaiwaneRikkus om Juhretusse sahrnane / kumba Naine wöt / nink seggäs teddä kolme Wakka Jahho sekkä / senni kui se kik hapnesz saije.
 34. Nisuggust pajat Jesus kik Rachwalle Moistukönnin / nink Moistukönneta es pajata temmä neile middäke.
 35. Et teüdetus sahsz mes ütteld om läbbi Proweeti / kumb ütleb: Minna taha Moistukönnin omma Suhd üllesawwada: Minna taha wälja pajatada mes errapeedetu om ollu Ilma Algmissest sahni.
 36. Sis lask Jesus sedda Rachwasterra / nink tulli Koddo: Nink temmä Jüngre astsiwa temmä mannu / nink ütliwa: Selleta meileerra sedda Moistukönnet sest Umbrohust Nurme pähl.
 37. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Se kä sedda hähdSeemend külwäb / om se Innimisse Poig.
 38. Ent se Nurm om se Ilm: Se häh Seemen omma ne Rikkusse Latze: Ent se Umbrohi omma se Kurja Latze.
 39. Se Wainlanne / kä neid külwäb / om se Kurrat: Se Poim om se Ilma Löppetaminne: Ent ne Poimja omma ne Engli.
 40. Ötze nida nühd / kui se31 Umbrohi errakitzotas nink Tulle ga errapallotatas: Nida sahb se Ilma Löppetamissen sündima.
 41. Se Innimisse Poig sahb omme Englid lähätama / nink nemmä sahwa temmä Rikkussest kokko koggoma kik Pahandust / nink kumma Üllekohut teggewa:
 42. Nink sahwaneid Tulle Achjo sisseheitmä: Sähl sahb ollema Hundminne nink Hammaste Kärriseminne.
 43. Sis sahwa ne Öigeda paistma kui se Päiw / omma Essa Rikkussen. Kel Körwa omma kuhlda / se Kuhlke.
 44. Taas om se taiwane: Rikkus ütte errapeedetuWarra sahrnane Nurmen / kumba Inniminne löis nink käk seddä erra / nink lätz omma Röhmu perräst / nink möije erra kik / mes temmäl olli / nink ost seddasamma Nurme.
 45. Jälle om se taiwaneRikkus ütte Kaubamehe sahrnane / kä hähd Perlid otz:
 46. Ent kui temmä ütte kallist Perle löis / sis lätz temmä nink möije erra kik / mes temmäl olli / nink ost seddäsamma.
 47. Jälle om se taiwaneRikkus ütte Nohda sahrnane / kumb Merre om hejdetu / kumma ga kigesuggust Kallo kokkoweetas:
 48. Ent kui temmä teüs om / sis weddäwa nemmä tedda Randa / istwa nink korjawa neid hüwwi kokko Annuma sisse / ent neid kölbmatta heitwa: nemmä erra.
 49. Nida sahb kah se Ilma Löppetamissen sündima: Ne Engli sahwa wälja minnemä / nink neid Kurje Öigide seast erralahutama:
 50. Nink sahwa neid se Tulle Achjo sisse heitmä: Sähl sahb ollema Hundminne nink Hammaste Kärriseminne.
 51. Nink Jesus üttel neide wasta: Kas teije sedda kik ollete moistnu? Nemmä ütliwa: Kül / Issand.
 52. Sis üttel temmä neide wasta: Seperräst eggaütz Kirjatundja / Taiwa Rikkussesz oppetetu / om ütte Maja Essanda sahrnane / kä ommast Warrast wastset nink wanna ette tohb.
 53. Nink se sündi / kui Jesus neid Moistukönnid olli löppetanu / sis lätztemmä sählterra.
 54. Nink temmä tulli omma Essa Mahle / nink oppet neid neide Kerkun / nida et nemmä errahirmosiwa nink ütliwa: Kustas selle se Tarkus nink Wäggi tulleb?
 55. Es temmä olle se Puhseppä Poig? Es temmä Emmä kutzuta Maria / nink temmä Welle Jakkab nink Joses / nink Simmon / nink Judas?
 56. Nink temmä Sössare / es nemmä kik olle meije man? Kustas sis telle se kik tulleb?
 57. Nink nemmä pahandiwa henda temmäst. Ent Jesus üttel neide wasta: Ütz Proweet ei olle auwotumb kui omma Essa Mahl / nink omman Kottun.
 58. Nink temmä es teh sähl mitte paljo Immetekko / neide Umbussu perräst.

Se XIV. Pähtük.

   Jahni Päh lüwwäs maha.Jesus söhdab wihstohat Mehst wije Leiwä nink katte Kalla ga immetaolikkult; keüb Wee pähl; awwitab Petri nörka Usku / nink paljo muid Többitzid.

 1. Tol Ajal kuhld Herodes / ütz neist neljäst Juda Mah Wallitzajist / sedda Pajatust Jesussest;
 2. Nink üttel omme Sullaste wasta: Sesinane om Jahn se Ristja: Temmä om Kohljist : üllestösnu / seperräst woib temmä säratzid Immetekkutettä.
 3. Sest Herodes olli Jahni kinniwötnu / keütnu nink Wangi Torni heitnu / Herodiasse temmä Welle Wilippi Naise perräst.
 4. Sest Jahn olli telle üttelnu: Sul ei sünni: teddä mitte piddäda.
 5. Nink temmä tacht tedda erratappa / (ent) peljäs sedda Rachwast / sest nemmä piddiwä teddä Proweetisz.
 6. Ent kui Herodes omma Sündmisse Peiwä piddi / sis tantz Herodiasse Tüttär neide een: Nink se olli Herodesse Meele perräst.
 7. Seperräst towot temmä telle Wandmisse ga / anda / mes temmä eäle sahsz pallema.
 8. Ent kui temmä enne om̃ast Emmäst olli erraoppetetu / sis üttel temmä: Anna mulle tennä ütte Lüwwa pähl Jahni se Ristja Pähd.
 9. Nink se Kunningas saije kurbasz: Ent se Wandmisse nink neide perräst / kumma kah Lawwa man istsiwa / käsk temmä telle anda.
 10. Nink lähat / nink raggi erra Jahni Pähd Wangi Tornin.
 11. Nink temmä Päh tohdi Lüwwa pähl / nink anti selle Tüddrokulle: Nink temmä weije seddä ommale Emmäle.
 12. Nink temmä Jüngre tulliwa nink wöttiwa temmä Keha / nink matsiwa seddä maha: Nink nemmä tulliwa nink kuhlutiwa seddä Jesusselle.
 13. Nink kui Jesus sedda kuhld / taggasi temmä sählt erra Laiwa ga tüchja Paika ützinda. Nink kui se Rachwas sedda kuhld lätziwa nemmä jalksi temmä perra neist Lihnust.
 14. Nink Jesus tulli wälja nink näggi paljo Rachwast: Nink nemmä olliwa tel halle / nink temmä teggi terwesz neide Többitzid.
 15. Ent kui Öddang olli sahnu / sis astsiwa temmä Jüngre temmä mannu nink ütliwa: Sihn om ütz tühi Paik / nink se Aig om möhda lännu: Lasse sedda Rachwast erra minnä / et nemmä Allewette lähwa nink hennele Söhki ostwa.
 16. Ent Jesus üttel neile: Neil ei olle waja erra minnä / andke teije neile süwwä.
 17. Ent nemmä ütliwa temmä wasta: Meil ei olle sihn ennämb / kui wihs Leibä nink katz Kalla.
 18. Ent temmä üttel: Tohge neid mulle tennä.
 19. Nink temmä käsk seddä Rachwast maha istu Haina pähle / nink wöt neid wihs Leibä nink katz Kalla / kaije ülles Taiwa pohle / nink tennäs / nink murs / nink and neid Leibu Jüngrille / nink ne Jüngre anniwa Rachwalle.
 20. Nink nemmä söiwa kik / nink saiwa söhnusz: Nink nemmä korjasiwa ülles / mes ülle olli jähnu neist Raasust / katztöistkümmend Korwi teüs.
 21. Ent neid / kumma olliwa söhnu / olli lähüd wihstohat Mehst / ilma Naiste nink Lasteta.
 22. Nink seddamaid aije Jesus omme Jüngrid Laiwa astma / nink enne tedda ülleminnema / senni kui temmä sedda Rachwast erralassesz.
 23. Nink kui temmä sedda Rachwast olli erralasknu / lätz temmä ütte Mäe pähle ützinda Palwust piddäma. Nink kui Öddang olli sahnu / sis olli temmä sähl ützinda.
 24. Ent se Laiw olli jo kesset Jerwe / nink waiwati Lainist: Sest se Tuhl olli wasta:
 25. Ent Kikka Ajal tulli Jesus neide mannu / nink käwwe Jerwe pähl.
 26. Nink kui ne Jüngre tedda näijewa Jerwe pähl köndwat / heitiwa nemmä erra / nink ütliwa: Se om Tont / nink tennitiwa Peljussest.
 27. Ent seddamaid pajat Jesus neide ga nink üttel: Olge julge / minna olle se / erra peljako.
 28. Ent Peter koste temmäle nink üttel: Issand / kui sinna se ollet / sis kässe minno sinno mannu tulla Wee pähl.
 29. Nink temmä üttel: Tulle: Nink Peter ast Laiwast wälja / nink könd Wee pähl / et temmä Jesusse mannu tullesz.
 30. Ent kui temmä kanget Tuhld näggi / peljäs temmä / nink kui temmä naksi wajoma / sis tennit temmä nink üttel: Issand awwita minno.
 31. Ent Jesus kühnit seddamaid omma Kätwälja / hahrd tedda kinni / nink üttel temmä wasta: Sinna Weiko-uskja / minkperräst mötlit sinna katzite?
 32. Nink kui nemmä olliwa Laiwa astnu / sis taldu Tuhl.
 33. Ent no / kumma Laiwan olliwa / tulliwa nink kummardiwa teddä / nink ütliwa: Sinna ollet töttelikkult Jummala Poig.
 34. Nink kui nemmä olliwa ülle sahnu / tulliwa nemmä Genezaretti Mahle.
 35. Nink kui se Rachwas ton Paikan tedda teeda saije / lähätiwa nemmä wälja ümbre kaot se koggona Mah sisse / nink töiwa kigesuggutzid Wiggaleisi temmä mannu.
 36. Nink nemmä palsiwa teddä / et nemmä ennege temmä Särgi Pallistust puttusse: Nink mitto neid sedda putsiwa / ne saiwa terwesz.

Se XV. Pähtük.

   Jesus mannitzeb Innimiste Lihg-Kässude eest; awwitab sedda Kananea Mah Naist; rawwitzeb nellitohat Mehst.

 1. Sis tulliwa Jesusse mannu ne Kirjatundja nink Wariseeri Jerusalemmist / nink ütliwa:
 2. Minkperrast lähwa sinno Jüngre ülle WanhambideLihgkässu? Sest nemmä ei mösse omme Kässi kui nemmä Leibä söhwa.
 3. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Minkperrast astute teije sis ülle Jummala Kässu / omme Lihg-Kässude perräst?
 4. Sest Jummal om käsknu nink üttelnu: Auwusta omma Essä nink Emmä: Nink: Kä Essä echk Emmä wannub / se peab Surma errakohlma.
 5. Ent teije ütlete: Kä omma Essa echk Emma wasta ütleb: Se olgo(Jummalalle)antu / mes sulle minnust woiszTullusztulla: Nink(sedda häste teggewat / kä sen Mötten) omma Essä echk omma Emmä ei auwusta.
 6. Nink ollete Jummala Käsku tüchjasztennu omma Lihg-Kässu perräst.
 7. Teije Pilgja / ülli häste om Esaias teist kuhlutanu nink üttelnu:
 8. Sesinane Rachwas lähünes minno mannu omma Suh ga / nink auwustab minno om̃e Huhlde ga: Ent neide Südda om kawwen minnust erra.
 9. Ent asjata orjawa nemmä minno / sest et nemmä oppetawa nisuggutzid Oppussid / kumma omma Innimiste Kässu.
 10. Nink temmä kutz sedda Rachwast henne mannu / nink üttel neide wasta: Kuhlge n. moistke.
 11. Mes Suhst sisse lähab / se ei pürretä: Innimist mitte / enge mes Suhst wälja tulleb / se pürretab Innimist.
 12. Sis astsiwa temmä Jüngre temmä mannu / nink ütliwa: Kas sinna tijat / et ne Wariseeri henda pahandiwa / kui nemmä sedda Sönna kuhliwa?
 13. Ent Jesus koste nink üttel: Eggaütz Lohm / kumba minno taiwane Essa ei istota / se sahb Juhre ga sahma erra kitzotus.
 14. Laske neid olla: Nemmä omma sökke Söggeda Sahtja. Ent kui Sökke Söggedat sahdab / sis saddawa nemmä möllemba Hauda.
 15. Ent Peter koste nink üttel temmä wasta: Selleta meileerra sedda Moistukönnet.
 16. Ent Jesus üttel: Kas teije kah weel ollete rummala?
 17. Es teije moista / et kik mes Suhst sisse lät / se lät Kötto / nink sahb Pöldikutte wälja heidetus?
 18. Ent mes Suhst wälja tulleb / se tulleb Söamest / nink se pürretab Innimist.
 19. Sest Söamest tullewa wälja kurja Mötte / Tapminne / Abbiellorikminne / Portus / Wargus / kawwal Tunnistus / Teotus.
 20. Ne omma ne Asja / kumma Innimist pürretawa. Ent möskmatta Kätte ga söhma / ei pürreta Innimist mitte.
 21. Nink Jesus lätzsählt erra nink taggasi Tirusse nink Sidoni Kottuste sisse.
 22. Nink nätze / ütz Kananea Mah Naine lätz wälja sestsam̃ast Pihrist; nink tennit temmä perra nink üttel: Issand / Tawida Poig heidä Armo minno pähle / minno Tüttar waiwatas kurjaste Kurratist.
 23. Ent temmä es lauso telle ütteke Sönna. Sis astsiwa temmä Jüngre temmä mannu / palsiwa teddä nink ütliwa: Sahda tedda erra / sest temmä tennitab meije perra.
 24. Ent temmä koste nink üttel: Minna ei olle mitte lähatet / kui ennege neide errakaddonu Lammaste mannu Israeli Koast.
 25. Ent temmä tulli nink kummard tedda / nink üttel: Issand / awwita minno.
 26. Ent temmä koste nink üttel: Se ei olle mitte häh Laste Leibä wötta nink Pennele heitä.
 27. Ent tem̃ä üttel: Ja / Issand: Ent siski söhwa Pennikesse neist Raasust / kumma neide Essandide Lawwa pählt maha saddawa.
 28. Sis koste Jesus nink üttel temmä wasta: O Naine / sinno Usk om suhr: Sul sündko ni / kui sinna tahat. Nink temmä Tüttar saije terwesz selsammal Tunnil.)
 29. Nink Jesus lätz sählt eembälle nink tulli Galilea Jerwe mannu: Nink lätz ütte Mäe pähle nink iste sinnä maha.
 30. Nink paljo Rachwast tulli temmä mannu / nink töiwa henne ga Jallotummi / Söggedid / Keeletumme / Heddapohlitzid nink paljo muid: Nink nemmä heidiwa neid Jesusse Jalgu ette: Nink temmä teggi neid terwesz:
 31. Nida et se Rachwas sedda Immesz pand / kui nemmä näijewa Keeletummi pajatawat / Heddapohlitzid terwe ollewat / Jallotummi keüwat / Söggedid näggewat / nink kittiwa Israeli Jummalat.
 32. Ent Jesus heigas omme Jüngrid henne mannu / nink üttel: Mul om halle sedda Rachwast / sest nemmä omma jo kolm Peiwä minno mannu jähnu / nink neil ei olle middäke süwwa: Nink minna ei taha: neid mitte söhmätta erralaske / et nemmä Tee pähl Jouwwotummasz ei läh.
 33. Sis ütliwa temmä Jüngre temmä wasta: Kustas meije Lahnen ni paljo Leibä sahme / et meije ni paljo Rachwast söhdame?
 34. Nink Jesus üttel neide wasta: Mittus Leibä teil om? Ent nemmä kostsiwa: Seitse nink weidi Kallakeisi.
 35. Nink temmä käsk sedda Rachwast maha istu Mah pähle.
 36. Nink wöt neid seitze Leibä nink Kallu / tennas /murs / nink and ommille Jüngrille: Ent ne Jüngre anniwa Rachwalle.
 37. Nink nemmä söiwa kik / nink saiwa söhnusz: Nink nemmä korjasiwa ülles / mes ülle olli jähnu neist Raasust / seitze Korwi teüs.
 38. Ent neid / kumma olliwa söhnu / olli nelli tohat Mehst / ilma Naiste nink Lasteta.
 39. Nink kui temmä sedda Rachwast olli erra sahtnu / sis aste temmä Laiwa / nink tulli Magdala Pihri pähle.

Se XVI. Pähtük.

   Jesus ei taha ütteke Tähe anda / kui sedda / mes wannan Testamentin om löida; Mannitzeminne neide Wariseeride Juhretusse eest; Sunnib neide Jüngride Weiko Usku. Petri Üllestunnistaminne.

 1. Sis tulliwa ne Wariseeri nink Saduzeeri temmä mannu / kiusasiwa tedda nink pühsiwa / et temmä neile ütte Tähe Taiwast neüdasz.
 2. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Öddangult ütlete teije: Häh Ilm1 (sahb sahma); Sest se Taiwas om werrew.
 3. Nink Hommungult ütlete teije: Tähmbä sahb kurri Ilm: Sest se Taiwas om werrew nink kurb. Teije Pilgja / se Taiwa Neütmist woide kül moista / es teije sis kah sesinatze Aja Tähe woi (tutta)?
 4. Se kurri nink Abbiellorikja Suggu otzib Tähe: Nink ützik Tächt ei sah sahma: telle antus / kui ennege se Proweeti Jona Tächt. Nink temmä jät neid maha / nink lätz erra.
 5. Nink kui temmä Jüngre olliwa ülle tullu / olliwa nemmä: erraunnetanu Leibä heñe ga wötta.
 6. Ent Jesus üttel neide wasta: Kajege nink hoidke henda neide Wariseerde nink Saduzeerde Juhretusse eest.
 7. Sis mötliwa nemmä essi henne man / nink ütliwa: Meije ei olle mitteLeibä henne gawötnu.
 8. Ent kui Jesus sedda moist / sis üttel temmä neide wasta: Mes teije henne man mötlete / teije Weikouskja / et teije ei olle Leibä henne ga wötnu?
 9. Es teije weel moista / es teije mötle neide wije Leiwä pähle wije tohande sean / nink mittus Korwi teije sählt ülleswöttite?
 10. Ei kah neide seitze Leiwä pähle nelja tohande sean / nink mittus Korvi teije ülleswöttite?
 11. Kuis teije sis ei moista / et minna teile Leiwäst ei ütle / (kui ma ütle) et teije henda peäte hoidma neide Wariseerde nink Saduzeerde Juhretusse eest?
 12. Sis moistsiwa nemmä / et temmä es olle mitte üttelnu / et nemmä henda piddiwa hoitma Leiwä Juhretusse eest / enge neide Wariseerde nink Saduzeerde Oppusse eest.
 13. Ent Jesus tulli Zesarea Wilippi Kottuste sisse / nink küsse ommilt Jüngrilt nink üttel: Keddas Rachwas minno ütleb ollewat: Se Innimisse Poiga?
 14. Ent nemmä ütliwa: Mönne ütlewa sinno Jahnisz Ristjasz / mönne Eliasz / mönne Jeremiasz / echk üttesz neist Proweetist.
 15. Temmä üttel neide wasta: Keddas sis teije ütlete minno ollewat?
 16. Sis koste Sim̃on Peter nink üttel: Sinna ollet Kristus / se elläwa Jummala Poig.
 17. Nink Jesus koste nink üttel temmä wasta: Önnis ollet sinna Simmon Jonasse Poig / sest Leha nink Werri ei olle sulle sedda mitte awwaldanu / enge minno Essa / kä Taiwan om.
 18. Ent minna ütle sulle kah / sinna ollet Peter / nink sesamma Pae pähle taha minna omma Koggodust ülles tetta: Nink Pörgu Wärräja ei peä sedda mitte erra-währdma:
 19. Nink minna taha sulle se Taiwa Rikkusse Wötmid anda: Nink mes sinna Mah pähl saht keütma / se peab kah Taiwan ollema keüdetu: Nink mes sinna Mah pähl saht pästma / se peäb Taiwan ollema pästetu.
 20. Sis keeld temmä omme Jüngrid / et nemmä sedda kelleke es peä ütlema / et temmä om Jesus / se Kristus.)
 21. Sest Ajast naksi Jesus ommille Jüngrille neütma / et temmä piddi minnemä Jerusalemmi / nink paljo kannatama neist Wannambist nink Körge Preestrist / nink Kirjatundjist / nink erra sahma tappetus / nink kolmandel Peiwäl üllestausma:
 22. Nink Peter wöt :tedda henne mannu / naksi tedda nohma nink ütlema: Anna hennele Armo Issand / se errasündko: sulle mitte.
 23. Ent temmä kähnd henda ümbre nink üttel Petri wasta: Taggana minnust erra Satan / sinna ollet mul Pahandussesz: Sest sinna ei mötle mitte mes Jummalast / enge mes Innimissist om.
 24. Sis üttel Jesus omme Jüngride wasta: Kä minno perra tahab tulla / se salgago henda essi erra / nink wötke omma Risti henne pähle / nink tulge minno perra.
 25. Sest kä omma Ello tahab üllespiddäda / se sahb seddä errakaotama : Ent kä omma Ello errakaotab minno perräst / se sahb sedda löidma.
 26. Sest mes se awwitasz Innimest / kui temmä kik sedda Ilma woitasz / nink kaotasz omma Henge? Echk mes tahab Inniminne anda omma Henge Luhnastamissesz?
 27. Sest se Innimisse Poig sahb tullema omma Essa Auwustussen / omme Englide ga: Nink sis sahb temmä eggaüttele tassoma temmä Töh perra.
 28. Töttelikkult minna ütle teile / mönne omma neist / kumma sihn saiswa / kumma ei sah Surma maitzma / senni kui nemmä sahwa näggema sedda Innimisse Poiga tullewat omman Rikkussen.

Se XVII. Pähtük.

   Kristusse Erraselletaminne se Mäe pähl Tabor. Jahn om Elias. Kuhtöbbine. Peter höngitzeb ütte Kalla Raha ga.

 1. Nink kuwe Peiwä perrast wöt Jesus henne ga Petrit / Jakkabit nink Jahni temmä Welle: Nink weije neid ütte körge Mäe pähle ützindä.
 2. Nink temmä saije neide een erraselletetus / nink temmä Palge paist kui Päiw: Ent temmä Reiwa saiwa walgesz kui Walgus.
 3. Nink nätze / Moses nink Elias neütsiwa henda neile / nink könneliwa temmä ga.
 4. Ent Peter koste nink üttel Jesusse wasta: Issand / sihn om meil häh olla: Kui sinna tahat / sis tekkem sijä kolm Korjussid / ütte sulle / ütte Moselle / nink ütte Elialle.
 5. Kui temmä weel pajat / nätze sis üllewarjo neid ütz selgePilw: Nink nätze / ütz Hähl Pilwest üttel: Sesinane om minno armas Poig / kummast minnul Meelehäh om: Tedda kuhlge.
 6. Kui ne Jüngre seddä kuhliwa / sis sattewa nemmä omma Palge pähle maha / nink pelgsiwa wäega.
 7. Nink Jesus ast neide mannu / putte neid nink üttel: Tauske ülles / nink errapeljako.
 8. Ent kui nemmä omme Silmi üllestöstsiwa / es näe nemmä keddäke / kui Jesust ützinda.
 9. Nink kui nemmä Mäest alla lätziwa / käsk neid Jesus nink üttel: Erra ütlego kelleke sedda Näggemist / senni kui se Innimisse Poig Kohljist ülles tösseb.)
 10. Nink temmä Jüngre küssewa temmält nink ütliwa: Mes sis ne Kirjatundja ütlewa / et Elias peäb enne tullema?
 11. Ent Jesus koste nink üttel neile: Elias peäb jo enne tullema / nink kik Körda sähdma:
 12. Ent minna ütle teile / et Elias om jo tullu / nink nemmä ei olle teddä mitte tundnu / enge omma temmä ga tennu / mes nemmä tahiwa / nida sahb kah se Innimisse Poig neist kannatama.
 13. Sis moistsiwa ne Jüngre / et temmä neile Jahnist sest Ristjast olli üttelnu.
 14. Nink kui nemmä Rachwa mannu tulliwa / tulli ütz Inniminne temmä mannu / nink satte Pölwille temmä ette maha nink üttel:
 15. Issand heidä Armo minno Poja pähle / sest temmä om kuhtöbbine / nink kannatab suhrt Waiwa: Sest temmä sattab saggedast Tulle / nink saggedast Wette.
 16. Nink minna olle teddä sinno Jüngride mannu wihnu / nink nemmä es woi tedda mitte terwesz tettä.
 17. Ent Jesus koste nink üttel: O sinna umbusklik nink errakähntu Suggu / kuis kawwa sah minna teije man ollema? Kuis kawwa peä minna teid sallima? Tohge tedda mulle tennä.
 18. Nink Jesus ähwwärd teddä / nink se Kurrat lätz temmäst wälja: Nink se Pois saije terwesz selsammal Tunnil.
 19. Sis tulliwa ne Jüngre Jesusse mannu essi erralde / nink ütliwa: Mink perräst es woimeije teddawälja ajada?
 20. Ent Jesus üttel neile: Teije Umbussu perräst. Sest töttelikkult minna ütle teile / kui teil Usku ollesz kui Sinnäpi Terra / sis woide üttelda sesinatze Mäe wasta: Heidä henda sihst sinnä / nink temmä sahb hendä heitma: Nink teil ei sah: middäke ilmwoimataollema.
 21. Ent sesinane Suggu ei läh mitte wälja / kui ennege läbbi Palwusse nink Pahstmisse.
 22. Ent kui nemmä Galilea Mahle wiwisiwa / üttel Jesus neide wasta: Se Innimisse Poig sahb sahma erraantus Innimiste Kätte.
 23. Nink nemmä sahwa tedda erratapma / nink kolmandel Peiwäl sahb temmä üllestausma. Nink nem̃ä saiwa wäega kurbasz:
 24. Ent kui nemmä Kapernaumi tulliwa / lätziwa Petri mannu / kumma Tatzina Raha wöttiwa / nink ütliwa: Es teije Oppetaja Tatzina Raha massa?
 25. Temmä üttel: Ja. Nink kui temmä Koddo tulli / jaus Jesus temmä ette / nink üttel: Mes sul tutta / Simmon? Kelt es ne Kunninga Mah pähl Tolli echk Tatzinat wötwa?ommilt Latzilt / wai Wöhrilt?
 26. Peter üttel telle: Wöhrilt. Jesus üttel telle: Sis omma ne Latze wabba.
 27. Ent et meije neid ei pahanda / sis minne Jerwe mannu / nink höngize / nink sedda eesmäst Kalla / kumb ülles tulleb / wötta / nink awwa ülles temmä Suhd / sis saht sinna ütte Tateri löidma: Sedda wötta nink anna neile minno nink sinno eest.

Se XVIII. Pähtük.

   Mannitzeminne Pahandusse eest. Kerko Wötme Wäggi. Wellelikko Andisandmist kästas.

 1. Selsammal Tunnil astsiwa ne Jüngre Jesusse mannu / nink ütliwa: Kes om jelle suhremb Taiwa Rikkussen?
 2. Jesus heigas ütte Last henne mannu nink sähd sedda neide keskette /
 3. Nink üttel: Töttelikkult minna ütle teile / kui teije ümbre ei kähna / nink ei sah kui Latze / sis ei sah teije mitte :Taiwa Rikkusse tullema.
 4. Kä nühd hendä essi allandab kui sesinane Latz / se om se suhremb Taiwa Rikkussen.
 5. Nink kä eale sährast Last wastawöttab minno Nimmel / se wöttab minno wasta:
 6. Ent kea pahandab ütte neist weikust / kumma minno sisse uskwa: Sel ollesz parremb / et ütz Weskikiwwi sahsz pohdus temmä Kahla / nink et temmä sahsz errauppotetus Merre / kun kige süwwemb om.
 7. Hedda selle Ilmale2 Pahandusse perräst: Pahandus peäb jo tullema: Siski Hedda sel Innimissel / kumma läbbi Pahandus tulleb.
 8. Ent kui sinno Kässi / echk sinno Jalg sinno pahandab / sis rajo neid maha / nink heida hennest erra: Sul om parremb jalloto nink heddapohlik Ello sisse minnä / kui et sul katz Kät echk katz Jalga om / nink saht iggawetze Tulle heidetus.
 9. Nink kui sinno Silm sinno pahandab / sis kisso tedda wälja / nink heidä hennest erra: Sul om parremb ütte Silmä ga Ello sisse minnä / kui et sul katz Silmä om / nink saht Pörgu Tulle heidetus.
 10. Kajege / et teije ütteke neistsinatzist weikeisist erra ei pölle: Sest minna ütle teile / et neide Engli Taiwan näggewa ikkes minno Essa Palget / kumb Taiwan om.
 11. Sest se Innimisse Poig om tullu önsasz teggema / mes errakaddonu om.)
 12. Mes teil tutta? Kui üttel Innimissel ollesz sadda Lammast / nink ütz neistsammust essisz erra: Es temmä sahsz jätma neid üttesakümmend pähle üttesa Mäkke pähle / nink lähsz sedda erraessitu otzma?
 13. Nink kui se johub / et temmä tedda löwwab / töttelikkult minna ütle teile / et temmä henda se ülle ennämb röhmustab / kui ülle neid üttesakümmend pähle üttesa / kumma es olle erraessinu.
 14. Nida ei olle kah se se Tachtminne / teije Essa een / kä Taiwan om / et ütz neistsinatzist weikeisist peäsz hukka sahma.
 15. Ent kui sinno Welli sinno wasta Pattu tehb / sis minne nink nohmi teddä / henne nink temmä waijel ützinda: Kui temmä sinno kuhleb / sis olletsinna omma Wellewoitnu.
 16. Ent kui temmä ei kuhle / sis wötta weel ütte echk katz henne ga: Et kik Assi saisko katte echk kolme Tunnistajide Suhn.
 17. Ent kui temmä neid ei kuhle / sis ütle seddä Koggodusselle: Ent kui temmä kah seddä Koggodust ei kuhle / sis peä tedda kui Pagganat nink Mühtnikko.
 18. Töttelikkult minna ütle teile / mes teije eale Mah pähl sahde keütma / se peab kah Taiwan ollema keüdetu: Nink mes teije eäle Mah pähl sahde pästma / se peab kah Taiwan ollema pästetu.
 19. Taas ütle minna teile / kui katz teist üttemeelitze omma Mah pähl eggaütte Asja perrast / mes nemmä eale sahwa pallema / se peäb neile sahma minno Essast / kumb Taiwan om.
 20. Sest kun katz echk kolm ütten koon omma minno Nimmel / sähl olle minna keskel neide sean.
 21. Sis ast Peter temmä mannu nink üttel: Issand / mittuskörd woib minno Welli minno wasta Pattu tetta / et minna telle andisanna? Kas om kül seitze körd?
 22. Jesus üttel telle: Minna ei ütle: sulle mitte seitze körd / enge seitze küm̃end pähle seitze körd.
 23. Seperrast om se taiwane Rikkus ütte Kunninga sahrnane / kä omme Sullaste ga tacht Arwo piddäda:
 24. Nink kui temmä naksi Arwo piddäma / tohdi ütz Wölglaine temmä ette / se olli kümme tohat Punda wölgo.
 25. Kui temmäl nühd es olle mink ka massa / käsk temmä Essand erramüwwa tedda / temmä Naist nink Latzi / nink kik mes temmäl olli / nink massa.
 26. Sis satte se Sullane maha / pallel teddä nink üttel: Essand / kannata minno ga / minna taha sulle kik massa.
 27. Sis halleti se Essand sesamma Sullase pähle / nink lask tedda wallale / nink sedda Wölga jät temmä telle kah maha.
 28. Sis lätz sesamma Sullanewälja / nink löis ütte ommist Kahs-Sullasist / se olli tel sadda Tengä wölgo: Nink temmä wöt teddakinni / nink käkkist tedda / nink üttel: Massa mulerra / mes sa wölgo ollet.
 29. Sis satte temmä KahsSullanemaha temmä Jalgu ümbre / pallel tedda nink üttel: Kannata minno ga / minna taha sulle kikmassa.
 30. Ent temmä es taha mitte / enge lätz nink heit tedda WangiTorni / senni kui temmä erramas / mes temmä wölgo olli.
 31. Ent kui temmä KahsSullase näiwa / mes sündi /saiwa nemmä wäega kurbasz: Nink tulliwa nink ütliwa sedda kik ommale Essandalle / mes olli sündinu.
 32. Sis kutz temmä Essand tedda henne ette nink üttel telle: Sinna kurri Sullane / kik sedda Wölga olle minna sulle maha jätnu / sest et sinna minno palsit:
 33. Es sis sul kah sünni hallestada omma Kahs-Sullase pähle / nida kui minna sinno pähle olle Armo heitnu?
 34. Nink temmä Essand saije wehatzesz / nink and tedda neide Waiwajide kätte / senni kui temmä erramas kik / mes temmä telle wölgo olli.
 35. Nida sahb minno Taiwane Essa teile kah teggema / kui teije ommast Süddamest andis ei anna eggaütz ommale Wellelle temmä Essitust.)

Se XIX. Pähtük.

   Jesus selletab erra neile Wariseerille sedda Küssimist Abbi Ello Lahutamissest; armastab Latzi. Serikkas NohrMehs. Kristusse Perräminnejide Armo Palk.

 1. Nink se sündi kui Jesus / neid Sönnu olli löppetanu / sis lätztemmäerra Galilea Mahlt / nink tulli Juda Mah Pihri pähle / tol pohl Jordanit.
 2. Nink paljo Rachwast lätz temmä perra: Nink temmä teggi neid sähl terwesz.
 3. Nink ne Wariseeri tulliwa temmä mannu / kiusasiwa tedda / nink ütliwa temmä wasta: Kas Innimissel Lubba om / eggaütte Süh perrast / henda ommast Naisest lahutada?
 4. Ent temmä koste nink üttel neile: Es teije olle luggenu / et kä Algmissest (Innimist) om tennu / se om neid Mehst nink Naist tennu?
 5. Nink üttelnu: Seperrast sahb Innimenne Essä nink Emmä maha jätma / nink omma Naise mannu jähma. Nink ne katz sahwa ollema ütz Leha.
 6. Sis ei olle nemmä nühd mitte ennämb katz / enge ütz Leha. Mes nühd Jummal om ütte pannu / ei peä Inniminne lahutama.
 7. Nemmä ütliwa telle: Minkperrast om sis Moses käsknu Lahutamisse Rahmatut anda / nink hendä temmäst lahutada?
 8. Temmä üttel neile: Moses omteile Lubbaandnu hendaommist Naisistlahutada / teije Süddame Kangusse perrast: Ent Algmissest ei olle mitteniollu.
 9. Ent minna ütle teile / Kä eale endaommast Naisestlahutab / olgo sis Portusse perräst / nink kossib töist / se rikkub AbbiEllo: Nink kä sedda Lahutetu kossib / se rikkub Abbi-Ello.
 10. Temmä Jüngre ütliwa temmä wasta: Kui se Järg ni om Mehe ja Naise ga / sis ei olle mitte häh kossida.
 11. Ent temmä üttel neile: Sedda Sönna ei moista eggamehs / enge no / kum̃il se om antu.
 12. Sest Kohitzetuid om / kumma Emma Ihust nida omma sündinu: Nink Kohitzetuid om / kumma Innimissist omma errakohitzetu: Nink Kohitzetuid om / kumma henda essi omma errakohitzenu se Taiwa Rikkusse perräst. Kä sedda woib moista / se moistke.
 13. Sis tohdi Latzi temmä mannu / et temmä Kässi neide pähle pannesz / nink Palwust peäsz: Ent ne Jüngre ähwwärdiwa neid.
 14. Ent Jesus üttel: Jätke neid Latzi / nink errakeelke : neid mitte minno mannu tulla: Sest sähratzide perrält om se Taiwa Rikkus.
 15. Nink temmä pand Kässi neide pähle / nink lätz sählt erra.
 16. Nink nätze / ütz tulli temmä mannu / nink üttel telle: Häh Oppetaja / mes Hähd peä minna teggema / et minna sedda iggawest Ello sah?
 17. Ent temmä üttel telle: Mes ütlet sinna minno hähsz? Keake ei olle häh / kui ütz / Jummal. Ent kui sinna tahat Ello sisse sahda / sis peä neid Käsku.
 18. Temmä üttel telle: Kumbe? Ent Jesus üttel: Neid: Sinna ei peä mitte erratapma: Sinna ei peä mitte Abbi-Ello rikma: Sinna ei peä mitte warrastama: Sinna ei peä kawwalat Tunnistust andma:
 19. Auwusta omma Essä nink Emmä: Nink sinna peät armastama omma Lähembat kui henda essi.
 20. Se Nohr Mehs üttel temmä wasta: Sedda olleminna kikpiddänu ommast nohrest East sahni: Mes mulle weel puus?
 21. Jesus üttel telle: Kui sinna tahat täwwelik olla / sis minne / müh erra mes sul om / nink anna sedda Waistille: Sis sahb sul Warra Taiwan ollema: Nink tulle nink keü minno perra.
 22. Ent kui se Nohr-Mehs sedda Sönna kuhld / sis lätz temmä kurbasteerra. Sest temmäl olli paljo Hähd.
 23. Ent Jesus üttel omme Jüngride wasta: Töttelikkult minna ütle teile / et Rikkas sahb waiwalisse Taiwa Rikkusse sisse tullema.
 24. Nink taas ütle minna teile / se om hölpsamb / et ütz Kameel woibläbbi Neggla Silmäminnä / kui et Rikkas woibTaiwa Rikkusse sissetulla.
 25. Ent kui temmä Jüngre sedda kuhliwa / sis heitiwa nemmä wäega erra / nink ütliwa: Kes sis woib önsasz sahda?
 26. Ent Jesus kaije neide pähle nink üttel: Innimiste man om se woimatta / ent Jummala man woib kik sündida.
 27. Sis koste Peter nink üttel temmä wasta: Nätze / meije olleme kik maha jätnu / nink sinno perrä lännu: Mes meile se eest sahb?
 28. Ent Jesus üttel neide wasta: Töttelikkult minna ütle teile / et teije kumma ollete minno perra tullu sen Jällesündmissen / kui se Innimisse Poig sahb istma omma Auwustusse Järje pähl / sis sahde teije kah istma kattetöistkümmend Järgi pähl / nink sundma neid katztöistkümmend Israeli Sukku.
 29. Nink eggaütz / kä om maha jätnu Maiju / echk Wellitzid / echk Sössarid / echk Essä / echk Emmä / echk Naist / echk Latzi / echk Pöldu / minno Nimme perräst / se sahb sedda saawera jälle sahma / nink seddä iggawest Ello perrändama.
 30. Ent paljo eddimätze sahwa wihmätze olema: Nink wihmse / eddimätze.)

Se XX. Pähtük.

   Teolisse Wihna-Mäen. Kristus kuhlutab omma Kannatust. Zebedeusse Poigi Emma hul Palleminne. Katte Söggedide Palwus / nink Abbi.

 1. Sest se Taiwa Rikkus om ütte Maja Essanda sahrnane / kumb hommogult warra wälja lätz Teoleisi palkma omma Wihna-Mäkke.
 2. Nink kui temmä neide Töhteggijide ga leppi Tenga pähle Peiwäsz / sis lähat temmä neid omma Wihna-Mäkke.
 3. Nink temma lätz wälja kolmandel Tunnil / nink näggi töisi Turro pähl tüchja saiswat.
 4. Nink üttel neide wasta: Minge teije kah Wihna-Mäkke: Nink mes öige om / sedda taha minna teile anda.
 5. Nink nemmä lätziwa sinnä. Nink temmä lätz jällewälja kuwendel nink üttessämmal Tunnil / nink teggi nisammute.
 6. Ent üttetöistkümne Tunni Ajal lätztemmäwälja / nink löis muid tüchja saiswat / nink üttel neide wasta: Mes teije sihn saisate kige Peiwä ilma Töhta?
 7. Nemmä ütliwa telle: Meid ei olle: keake palganu. Temmä üttel neile: Minge teije kah Wihna-Mäkke / nink mes kohus om / sedda peate sahma.
 8. Kui nühd Öddang saije / sis üttel se Wihna-Mäe Essand omma Pählekaeja wasta: Kutzu neid Teoleisi kokko / nink massa neile Palka / nink nakka wihmätzest ammak eddimätzeni.
 9. Sis tulliwa no / kumma üttetöistkümne Tunni Ajal (olliwa palgatu) nink saiwa eggamehs omma Tengä.
 10. Ent kui ne eesmätze tulliwa /mötliwa nemmä henda ennämb sahwat: Nink nemmä saiwa kah eggamehs omma Tengä.
 11. Ent kui nemmä sedda saijewa / sis nürrisiwa nemmä se Maja Essanda wasta /
 12. Nink ütliwa: Nesinatze wihmätze omma ütte Tunni Töhd tennu / nink sinna ollet neid meije arwolissesz tennu / kumma se Peiwä Kohrmat nink Pallawat olleme kandnu.
 13. Ent temmä koste nink üttel üttelle neide seast: Söbber / minna ei teh sulle mitte lihga: Es sinna minno ga olle Tengä pähle lepnu?
 14. Wötta / mes sinno om / nink minne omma Teed. Ent minna taha selle wihmselle kah nida anda / kui sulle.
 15. Echk / es mul olle Lubba Om̃a ga tettä / mes minna taha? Kas om sinno Silm se perräst kurri / et minna ni helde olle?
 16. Nida sahwa ne wihmätze eddimätze ollema: Nink ne eddimätze wihmätze: Sest paljo om̃a kutzutu / ent weidi errakorjatu.)
 17. Nink Jesus lätz ülles Jerusalemmi pohle / nink wöt henne mannu neid katztöistkümmend Jüngre essierralde Tee pähl / nink üttel neide wasta:
 18. Nätze meije lähme ülles Jerusalemmi pohle / nink se Innimisse Poig sahb sahma erra antus neile Körge-Preestrille nink Kirjatundjille / nink nemmä sahwa teddä Surmale sundma:
 19. Nink sahwa tedda erraandma Pagganille willitelda nink pessä / nink Risti külge lüwwä: Nink kolmandel Peiwäl sahb temmä jälle: üllestausma.
 20. Sis tulli Zebedeusse Poige Emma temmä mannu / omme Poige ga / kummard / nink pallel temmält middäke.
 21. Ent temmä üttel temmä wasta: Mes sinna tahat? Temmä üttel: Ütle / et nesinatze minno katz Poja istwa ütz sinno hähl nink töine sinno kurral Käjel sinno Rikkussen.
 22. Ent Jesus koste nink üttel: Teije ei tijä / mes teije pallete. Kas teije woide sedda Karrikat juwwa / kumba minna sah johma / nink se Ristmisse ga sahda ristitus / kumma ga minna ristita? Nemmä ütliwa telle: Meije woime.
 23. Nink temmä üttel neide wasta: Minno Karrikat peäte teije kül johma / nink se Ristmisse ga / kumma ga minna ristita / peate teije sahma ristitus: Ent minno hähl nink kurral Käjel istu / ei olle mitte minnul anda / enge (se antas neile) kummille se om walmistetu minno Essast.)
 24. Nink kui ne kümme sedda kuhliwa / sis saiwa nemmä neide katte Welliste pähle wehatzesz.
 25. Ent Jesus heigas neid henne mannu nink üttel: Teije tijate et ne Rachwa Üllembä wallitzewa neide ülle / nink neil Suhril om Woimus neide ülle.
 26. Ent ni ei peä se mitte ollema teije sean: Enge kä teije sean tahab suhresz sahda / se olgo teije Orri.
 27. Nink kä teije sean tahab Üllemb olla / se olgo teije Sullane.
 28. Ötze kui se Innimisse Poig ei olle tullu / et tedda orjatasz /enge et temmä orjasz / nink annasz omma Ello Luhnastussesz paljode eest.
 29. Nink kui nemmä Jerichust wälja lätziwa / lätz paljo Rachwast temmä perrä.
 30. Nink nätze katz Söggeda istiwä Tee wehren / nink kui nemmä kuhliwa Jesust möhda minnewät / tennitiwa nemmä nink ütliwa: Issand / Tawida Poig heidä Armo meije pähle.
 31. Ent se Rachwas ähwwärd neid / et nemmä waik jähsse. Ent nemmä tennitiwa weel ennämbest / nink ütliwa: Heidä Armo meije pähle / Issand / Tawida Poig.
 32. Nink Jesus saisati / heigas neid nink üttel: Mes teije tahate / et minna teile peä teggema?
 33. Nemmä ütliwä telle: Issand / et meije Silmä saissi ülles awwatus.
 34. Nink Jesussel olli neid halle / nink lihgut neide Silmi: Nink seddamaid näiwa neide Silmä / nink nemmä lätziwa temmä perra.

Se XXI. Pähtük.

   Jesusse Sissetulleminne Jerusalemme: pohastab Jummala Kotta; wannub erra ütte Wijimarja Puhd / küssitelleb neid Körge Preestrid / nink nohmib neid.

 1. Nink kui nemmä Jerusalemmi lähüde tulliwa / nink Petwagehe se Öhli Mäe mannu saiwa / sis lähat Jesus katz Jüngrid /
 2. Nink üttel neile: Minge sinnä Allewette / kumb teije een om: Nink seddamaid sahde teijelöidma ütte EmmäEslit kinnikeüdetu ollewat / nink Warsa temmä man: Pästke tedda wallale / nink tohge neid mulle.
 3. Nink kui teile keake sahb middäke ütlema / sis ütleke / et sel Issandal om neid waja: Nink temmä sahb neid seddamaid lähätama.
 4. Ent se om kik sündinu / et teüdetus sahsz / mes ütteld om läbbi se Proweeti / kumb ütleb:
 5. Ütleke Zioni Tüttrelle: Nätze / sinno Kunningas tulleb sinno mannu hiljameelelik nink söidab ütte Emmä-Esli / nink kohrmakandja Emmä Esli Warsa Säljan.
 6. Ne Jüngre lätziwa nink teiwa nida / kui Jesus neid olli käsknu /
 7. Nink töiwa sedda EmmäEslit nink sedda Warsa / nink panniwa omme Reiwid neide pähle / nink istutiwa tedda temmä Sälga.
 8. Ent paljo Rachwast laotiwa omme Reiwid Tee wehrde: Ent muh raijewa Osse Puist / nink puistiwa neid Tee wehrde.
 9. Ent se Rachwas / kumb een käwwe / nink kumb perran tulli / tennit nink üttel: Hosianna Tawida Pojalle: Kittetu olgo / kea tulleb Issanda Nimmel: Hosianna Körgen.)
 10. Nink kui temmä Jerusalemme sisse tulli / sis tössi kik se Lihn lihkwalle / nink üttel: Kes se om?
 11. Ent se Rachwas üttel: Se om Jesus / se Proweet /Nazarettist Galilea Mahlt.
 12. Nink Jesus lätz Jummala Kotta / nink aije wälja kik / kumma möijewa nink ostsiwa Jummala Koan / nink heit ümbre neide Wahetajide Laudu / nink neide Tuvikeste Mühjide Penki.
 13. Nink üttel neile: Kirjotet om: Minno Kodda peäbPalwusse Koaszkutzutama: Ent teije olletesedda Röhwli Hawwasztennu.
 14. Nink Söggeda nink Jallotumma tulliwa temmä mannu Jummala Koan: Nink temmä teggi neid terwesz.
 15. Ent kui ne Körge-Preestre nink Kirjatundja näijewa neid Immetekku / kumbe temmä teggi / nink neid Latzi Jummala Koan tennitäwat / nink ütlewat / Hosianna Tawida Pojalle / sis saiwa nemmä wehatzesz /
 16. Nink ütliwa telle: Kas sinna kuhlet / mes nesinatze ütlewa? Ent Jesus üttel neile: Kül. Es teije olle eale luggenu / et Laste nink Immewide Suhst ollet sinna Kittust walmistanu?
 17. Nink temmä jät neid maha nink lätz Lihnast wälja Petahniatte / nink jäije sinnä Öhsesz.
 18. Ent kui temmä hommogult jälle Lihna lätz / sis issosi tem̃ä.
 19. Nink temmä näggi ütte Wiji-Marja Puhd Tee wehren / nink lätz temmä mannu / nink es löwwa middäke se pähl / kui Lehhesid ützinda: Nink temmä üttel tem̃ä wasta: Sinno pähl errakaswago eale ennämb Wilja: Nink se Wiji Puh kuiwi seddamaid erra.
 20. Nink kui ne Jüngre sedda näijewa / immetelliwa nemmä / nink ütliwa: Kuis se Wiji Puh ni pea errakuiwanu?
 21. Ent Jesus koste nink üttel neide wasta: Töttelikkult minna ütle teile / kui teil om Usku / nink ei mötle mitte katzite / sis ei sah teije ützinda sedda teggema / mes se Wiji Puh ga om sündinu / enge kui teije kah sesinatze Mäe wasta sahde ütlema: Tösse / nink heidä henda Merre / sis se sahb sündima.
 22. Nink kik mes teije eale sahde pallema Palwussen / kui teije ussute / sis sahde sedda sahma.
 23. Nink kui temmä Jummala Kotta tulli / sis tulliwa temmä mannu / kui temmä oppet / ne Körge-Preestre nink Rachwa Wannamba / nink ütliwa: Märätzest Woimussest es sinna seda teht? Nink kes omsulle sedda Woimustandnu?
 24. Ent Jesus koste nink üttel neide wasta: Minna taha teilt kah ütte Sönna küssida: Kui teije mulle sedda ütlete / sis taha minna teile kah üttelda / märatzest Woimussest minna sedda teh:
 25. Kustas Jahni Ristminne olli? Taiwast / wai Innimissist? Ent nemmä mötliwa essi henne man / nink ütliwa: Kui meije ütleme / Taiwast: Sis sahbtemmä meileütlema: Minkperräst ei olleteije sis teddäusknu?
 26. Ent kui meije ütleme Innimissist: Sis pelgäme sedda Rachwast: Sest kik piddiwa Jahni kui Proweeti.
 27. Nink nemmä kostsiwa Jesusselle nink ütliwa: Meije ei tija mitte. Sis üttel temmä kah neile: Sis ei ütle minna teile kah mitte / märatzest Woimussest minna seddä teh.
 28. Ent mes teil tutta? Üttel Innimissel olli katz Poiga / nink lätz se eddimätze mannu nink üttel: Poig / minne / teh tähmbä Töhd minno Wihna-Mäen.
 29. Ent temmä koste nink üttel: Minna ei taha mitte: Ent perrast kahetzi temmä sedda n. lätz.
 30. Nink temmä lätz se töise (Poja) mannu / nink üttel nisammute. Ent se koste nink üttel: Ma läh Essand. Nink es läh mitte.
 31. Kumb es neist kattest se Essa Tachtmist om tennu? Nemmä ütliwa telle: Se eesmänne. Jesus üttel neide wasta: Töttelikkult minna ütle teile: Ne Mühtniko nink Pordo tullewa ennembe Jummala Rikkusse sisse / kui teije.
 32. Sest Jahn tulli teije mannu Öigusse Tee pähl / nink teije es ussu: teddä mitte: Ent ne Mühtniko nink Pordo usksiwa tedda: Ent teije es mötle: nätten mitte taggasi / teddä usku.
 33. Kuhlge töist Moistukönnet: Ütz Maja-Essand olli / se istut ütte Wihna Mäkke / nink teggi Aida temmä ümbre / nink kaiw ütte Russu sinnä sisse / nink teggi ütte Torni: Nink and teddawälja Tallomehstelle / nink lätz erra.
 34. Kui nühd Wilja Aig tulli / lähät temmä omme Sullasid neide Tallomehste mannu / omma Wilja wötma.
 35. Ent ne Tallomehe wöttiwatemmä Sullasidkinni / mönd pessiwa nemmä / mönd tapsiwanemmäerra / mönd loiwa nemmä Kiwwe ga.
 36. Jälle lähät temmä töisi Sullasid / ennämb kui neid entzid olli: Nink nemmä teiwä neide ga samma wärki.
 37. Wihmäte lähät temmä omma Poiga neide mannu / nink üttel: Nemmä sahwa minno Poiga häbbenema.
 38. Ent kui ne Tallomehe sedda Poiga näijewa / sis ütliwa nemmä henne waijel: Sesinane om se Perrändaja / tulge / tapkem tedda erra / nink peäkem temmä Perrandust.
 39. Nink nemmä wöttiwa tedda / nink tauksiwa tedda WihnaMäest wälja / nink tapsiwa tedda erra.
 40. Kui nühd se Wihna-MäeEssand sahb tullema / mes sahb temmä neile Tallomehstelle teggema?
 41. Nemmä ütliwa telle: Temmä sahb neid Kurje kurjaste hukka sahtma: Nink seddä Wihna Mäkke sahb temmä töisille Tallomehstelle wälja andma / kumma temmäle sedda Wilja ommal Ajal andwa.
 42. Jesus üttel neile: Es teije eale olle luggenu Kirjan: Se Kiwwi / kumba ne Koateggija omma erraheitnu / omPäh Nulga Kiwwiszsahnu: Issandast omsesündinu / nink om immelik meije Silmin?
 43. Seperräst ütle minna teile / se Jummala Rikkus sahb teist sahma errawoetus / nink üttelle Rachwalle antus / kumb temmä Wilja tohb.
 44. Nink kä sesinatze Kiwwi pähle sattab / se sahb sahma errapörrotetus: Ent kumma pähle temmä eale sattab / sedda sahb temmä russusz katzke löhma.
 45. Nink kui ne Körge-Preestri nink Wariseeri temmä Moistukönnid kuhliwa / sis moistiwa nemmä / et temmä neist pajat.
 46. Nink nemmä otzewa tedda kinnitabbada / ent pelgsiwa sedda Rachwast / sest nemmä peijewa tedda Proweetisz.

Se XXII. Pähtük.

   Kunninglikkust Saajast. Tatzina Rahast. Saduzeerde Essitussest. Suhrembast Kässust Sähdussen. Kes Kristus om.

 1. Nink Jesus koste nink pajat neile jälle läbbi Moistuköñe / nink üttel:
 2. Se Taiwa Rikkus om ütte Kunninga sahrnane / kä ommale Pojalle Saaja teggi /
 3. Nink lähät wälja omme Sullasid neid Kutzutuid Saaja kutzma: Nink nemmä es taha mitte tulla.
 4. Jälle lähat temmä töisi Sullasid wälja / nink üttel: Ütlege neile Kutzutawille: Nätze / minna olle omma SöhmAiga walmistanu / minno Härja nink Söhttöppra omma tappetu / nink kik om walmis. Tulge Saaja.
 5. Ent nemmä es hohli sest / n. lätziwa wälja / ütz omma Nurme / töine omma Kauba mannu.
 6. Ent töise wöttiwa temmä Sullasid kinni / willitelliwa nink tapsiwa neid erra.
 7. Kui se Kunningas sedda kuhld / saije temmä wehatzesz / nink lähat wälja omma Söawäkke / nink hukkas neid Röhwlid erra / nink leüt neide Lihna pallama.
 8. Sis üttel temmä ommille Sullasille: Se Saaj om kül walmistu / ent ne Kutzutu es olle sedda währt.
 9. Seperrast minge wälja neide Mah Teije pähle / nink kutzke Saaja / kedda teije löwwate.
 10. Nink nesamma Sullase lätziwa wälja Teije pähle / nink koggosiwa kokko kik / kumbe nemmä löidsiwa / hähd nink kurja: Nink ne Lawwa saiwa kik teüs Wöhrid.
 11. Sis lätz se Kunningas sisse neid Wöhrid kajema / nink näggi sähl ütte Innimist / sel es olle Saaja Reiwast Säljan:
 12. Nink temmä üttel temmä wasta: Söbber / kuis sinna ollet sija : sisse tullu / nink sul ei olle Saaja Reiwast? Ent temmä jäi kui keeletummasz.
 13. Sis üttel se Kunningas ommille Sullasille: Keütke temmä Kässi nink Jalgu kinni / wötke tedda / nink heitke tedda Pimmedusse sisse / kumb wäljan om: Sähl sahb ollema Hundminne nink Hammaste Kärriseminne.
 14. Sest paljo omma kutzutu / ent weidi errakorjatu.)
 15. Sis lätziwa ne Wariseeri nink peijewa Nouwo / kuitao nemmä tedda kinnitabbasse Pajatussen.
 16. Nink lähätiwa temmä mannu om̃e Jüngrid Herodiahnride ga / nink ütliwa: Oppetaja / meije tijäme / et sinna ollet töttelik / nink oppetat Jummala Teed öigede / nink sinna ei hohli kenki perräst: Sest sinna ei kaje Innimisse Suhrust.
 17. Seperräst ütle meile / mes sul tutta? Kas sünnis Keisrille Tatzinat anda / wai ei sünni?
 18. Ent kui Jesus neide Kawwalust moist / üttel temmä: Teije Pilgja / mes teije minno kiusate?
 19. Neütke mulle sedda säetu Tatziraha: Nink nemmä anniwa telle ütte Tengä.
 20. Nink temmä üttel neide wasta: Kel es se Palge om / nink se Pählkirri?
 21. Nemmä ütliwa telle: Keisri. Sis üttel temmä neide wasta: Sis andke Keisrille / mes Keisri perrält / nink Jummalalle / mes Jummala perrält om.
 22. Kui nemmä seddä kuhliwa / panniwa nemmä Immesz / nink jättiwa tedda maha / nink lätziwa erra.)
 23. Selsammal Peiwäl lätziwa temmä mannu ne Saduzeeri / kumma ei ütle Üllestössemist ollewat: Nink küssewa temmält /
 24. Nink ütliwa: Oppetaja / Moses om üttelnu: Kui keake errakohleb / nink temmäl ei olle Latzi / sis peäb temmä Welli temmä Naist wötma / nink ommale Wellelle Seemend errätama.
 25. Nühd omma meije man seitze Welle ollu: Nink se eesmänne wöt Naist nink kohli erra: Nink sest et tel Seemend es olle / jät temmä omma Naist ommale Wellelle.
 26. Selsammal kombel kah se töine / nink se kolmas / ammak seitzmeni.
 27. Ent wihmäte kike perra kohli kah se Naine erra.
 28. Nühd Üllestössemissen / kenk Naine es temmä sahb ollema neide seitze seast? Sest nemmä omma teddä kik piddänu.
 29. Ent Jesus koste nink üttel neide wasta: Teije essite / nink ei moista mitte sedda Kirja / ei kah Jummala Wägge.
 30. Sest Üllestössemissen ei sah nemmä mitte kossima / ei kah hendä laskma kossida / enge nemmä om̃a kui Jum̃ala Engli Taiwan.
 31. Ent es teije olle luggenu sest Kohljide Üllestössemissest / mes teile Jummalast om ütteldu / kumb ütleb:
 32. Minna olle Abrahami Jummal / nink Isaaki Jummal / nink Jakobi Jummal? Jummal ei olle mitte Kohljide / enge Ellawide Jummal.
 33. Nink kui se Rachwas sedda kuhld / sis heitiwa nemmä erra ülle temmä Oppusse.
 34. Ent kui ne Wariseeri kuhliwa / et temmä neide Saduzeerde Suhd olli kinni sulgnu / sis koggosiwa nemmä hendä ütte:
 35. Nink ütz neide seast / ütz Kirjatundja küsse / kiusas teddä nink üttel:
 36. Oppetaja / kumb es se suhremb Käsk om Sähdussen?
 37. Ent Jesus üttel telle: Sinna peät Jummalat omma Issandat armastama kigest ommast Söamest / kigest om̃ast Hengest / nink kigest ommast Meelest.
 38. Se om se eesmänne nink suhremb Käsk.
 39. Ent se töine om temmä sahrnane: Sinna peät omma Lähembat armastama kui henda essi.
 40. Neide katte Kässu küllen pohb se koggona Sähdus nink ne Proweeti.
 41. Kui nühd ne Wariseeri koon olliwa / sis küsse Jesus neilt /
 42. Nink üttel: Mes teil tutta Kristussest / kenk Poig es temmä om? Nemmä ütliwa: Tawida.
 43. Temmä üttel neide wasta: Kuis sis Tawid teddä Waimun Essandasz kutzub? Kui tem̃ä ütleb:
 44. Se Issand om üttelnu minno Essandalle: Istu minno hähle Käele / senni kui minna panne sinno Wainlaisi sinno Jalgu Allutzesz.
 45. Kui nühd Tawid teddä Essandasz kutzub / kuis temmä sis temmä Poig om?
 46. Nink keake es woi telle Sönnake kosta: Nink keäke es tohi kah sest Peiwäst temmält middäke küssida.)

Se XXIII. Pähtük.

   Neide Wariseerde wäljäspiddine Sähdleminne. Kattessasuggune Hedda / mes Kristus neile kuhlutab. Jerusalemmi Errakallestus nink ähwwärdetu Nuchtlus.

 1. Sis pajat Jesus selle Rachwalle nink ommille Jüngrille /
 2. Nink üttel: Mosesse Järje pähl istwa ne Kirjatundja nink Wariseeri:
 3. Kik nühd / mes nemmä teile ütlewa piddäda / seddä piddäge nink tekke: Ent neide Töh perra erratekko mitte: Sest nemmä ütlewa / nink ei teh mitte.
 4. Sest nemmä keütwa rassedat nink kannatamatta Kohrmat kokko / nink pannewa Innimiste Pihha pähle: Ent omma Sörme ga ei taha nemmä sedda essi lihgutada.
 5. Ent nemmä teggewa kik om̃a Tekko / et neid Innimissist peäb nättama. Nemmä tehwa omme Mälletusse Tächte laijasz / n. omma Reiwaste Pähtid suhresz.
 6. Nemmä armastawa seddä üllembat Paika Wöhrussen / nink neid eddimätzid Penki Kerkun /
 7. Nink neid Terwitamissi Turro pähl / nink et neid Innimissist kutzutasz Rabbi / Rabbi.
 8. Ent teije ei peä hendä mitte laskma Rabbisz kutzu: Sest ütz om teije Oppetaja / Kristus: Ent teije ollete kik Wellitze.
 9. Nink teije ei peä keddäke Essäsz kutzma Mah pähl: Sest ütz om teije Essa / kä Taiwan om.
 10. Teije ei peä henda kah laskma: Oppetajisz kutzu: Sest ütz om teije Oppetaja / Kristus.
 11. Ent se suhremb teije sean olgo teije Orri.
 12. Sest kä hendäessiüllendab / se sahb sahma allandetus: Nink kä hendäessiallandab / se sahb sahma üllendetus.
 13. Ent Hedda teile Kirjatundjille n. Wariseerille / teije Pilgja / kum̃a sedda TaiwaRikkust Innimiste eest kinnisullete: Sest teije ei tulle sisse / ei lasse kah neid / kumma tachtwa sisse minnä / sissetulla.
 14. Hedda teile Kirjatundjille nink Wariseerille / teije Pilgja / kumma erra söhde neide Läsjade Maiju / nink kähnäte ette pikkä Palwussid: Seperrast sahde teije rassembat Sundust sahma.
 15. Hedda teile Kirjatundjille nink Wariseerille / teije Pilgja / kumma Wee nink Mah läbbi keüde / ütte Juda ussuwötjat tettä: Nink kui temmä om sahnu / sis tehde tedda Pörgu-Hawwa Latzesz / kattewera ennämb / kui teije essi ollete.
 16. Hedda teile sökke Sahtjille / kumma ütlete: Kä eale wannub se Jummala Koa man / se ei olle middäke: Ent kä wannub se Jummala Koa Kulla man / se om köwwer.
 17. Teije Haugu nink söggeda: Mes om suhremb / se Kuld / wai se Jummala Kodda / kumb seddä Kulda pöhändab?
 18. Nink: Kä eale wannub se Altri man / se ei olle middäke: Ent kä wannub se Ande man / kumb sähl pähl om /se om köwwer.
 19. Teije Haugu nink söggeda / mes om suhremb? Se Ande / wai se Altri / kumb sedda Andet pöhändab?
 20. Kä nühd Altri man wannub / se wannub sesamma nink kige man / mes temmä pähl om.
 21. Nink kea wannub se Jummala Koa man / se wannub sesamma nink se man / kä sähl sissen elläb.
 22. Nink kea wannub Taiwa man / se Jummala Järje man / nink se man / kä se pähl istub.
 23. Hedda teile Kirjatundjille nink Wariseerille / teije Pilgja / kumma Kümnist annate Müntä / Tilli nink Köömnide eest / nink jättate maha sedda rassembat Sähdussen / Kohut / Armo nink Usku: Sedda sündi tetta / nink sedda es sünni jätta.
 24. Teije sökke Sahtja / kumma Kihholest läbbi kurnate / nink Kameeli erraneelate.
 25. Hedda teile Kirjatundjille nink Wariseerille / teije Pilgja / kumma Karrikid nink Liudu wäljalt pohlt pohastade / ent sissest pohlest omma nemmä teüs Rihsmist nink Lihg-Söhki.
 26. Sökke Wariseer / pohasta eesmält seddä Karrikat nink Liuda sissest piddi / et kah se wäljane Pohl puchtasz sahgo.
 27. Hedda teile Kirjatundjille nink Wariseerille / teije Pilgja / kumma ollete neideerrawabatuHaudu sahrnatze / kumma wäljast kül illosast paistwa /ent sissest omma nemmä teüs Kohlja Luid nink kigesuggust Rojust.
 28. Nida kah teije /wäljast ollete kül waa nätta Rachwa een / ent sissest ollete teüs Kawwalust nink Kurjust.
 29. Hedda teile Kirjatundjille nink Wariseerille / teije Pilgja / kumma neide Proweete Haudu ehhitate / nink tehde illosasz neide Öigide Mattusse paiku:
 30. Nink ütlete: Kui meije omme Wannambide Ajal ollesseme ellänu / sis es tahasz meije neide ga mitte ossalikko olla neide Proweete Werrest.
 31. Sis tunnistate teije nühd essi henne pähle / et teije ollete neide Latze / kumma neid Proweete omma erratapnu.
 32. Nink teije teüdate kah omme Wannambide Lööga.
 33. Teije Schiuwo / nink Nastiko Suggu / kuis teije sahde se Pörgu-Hawwa Sundusse eest errapaggema?
 34. Seperräst / nätze / minna lähäta teije mannu Proweete / nink Tarku nink Kirjatundjid: Nink teije sahde neist mönderratapma nink Risti löhma / nink mönd neist sahde teijepesmä ommen Kerkun / nink perränkiusama Lihnast Lihna:
 35. Et teije pähle tulgo kik wagga Werri / mes om errawalletu Mah pähl sewaaAbeli Werrest / Zakkariasse Barakia Poja Werreni / kumba teije ollete erratapnu Jummala Koa nink Altri waijel.
 36. Töttelikkult minna ütle teile / se sahb kik tullema sesinatze Suggu pähle.
 37. Jerusalem /Jerusalem / kä sa erratappat neid Proweete / nink heidät Kiwwe ga kohlusz / kumma sinno mannu omma lähätetu / kui saggede olle minna tachtnu sinno Latzi kokko koggoda / nida kui Kanna omme Kannasid Siwu alla koggub / nink teije ei olle tachtnu?
 38. Nätze / teil peäb sahma teije Maja perratusz jättetus.
 39. Sest minna ütle teile: Teije ei sah sest sahni minno ennämb näggema / senni kui teije sahde ütlema: Kittetu olgo se / kea tulleb Issanda Nimmel.

Se XXIV. Pähtük.

   Jesus kuhlutab Jerusalemmi Lihna nink se Jummala Koa Hukkasahmist; Se Ilma Löppedussest / nink märatze Tähe enne sedda sahwa ollema. Ütz Mannitzeminne Walwmissesz.

 1. Nink Jesus lätz wälja / nink lätz erra Jummala Koast: Nink temmä Jüngre astsiwa temmä mannu / telle se Jummala Koa Üllesteggemist neütma:
 2. Ent Jesus üttel neide wasta: Es teije näe seddä kik? Töttelikkult minna ütle teile: Sihn ei sah Kiwwi Kiwwi pähle: jähma / kumb ei sah sahma errakissotus.
 3. Nink kui temmä Öhli-Mäe pähl iste / sis lätziwa temmä Jüngre essierralde temmä mannu / nink ütliwa: Ütle meile / kunnas se sahb sündima / nink mes sahb ollema sinno Tullemisse / nink se Ilma Löppetamisse Tächt?
 4. Ent Jesus koste nink üttel neide wasta: Kajege et teid keake erra ei essita.
 5. Sest paljo sahwa tullema minno Nimmel / nink ütlema: Minna olle Kristus / nink sahwa :paljo erraessitäma.
 6. Ent teije sahde kuhlma Söast nink Söa Sönnumist. Kajege / errahirmoge: Sest se peab kik sündima: Ent se Otz ei olle weel Käen.
 7. Sest Rachwas sahb tausma Rachwa wasta / nink Kunningrikkus Kunningrikkuse wasta: Nink sahwa ollema Jummalawitz nink Nälg / nink Mah Wärrisemisse mitman Paigan.
 8. Ent se kik om (ennege) Hedda Algminne.
 9. Sis sahwa nemmä teid erraandma Willitzusse sisse / nink sahwa teid erratapma: Nink teije sahde kigest Rachwast sahma wichkatus minno Nimme perräst.
 10. Nink sis sahwa hendä paljo pahandama: Nink sahwa töinetöisterraandma / nink töine töist wichkama.
 11. Nink paljo kawwala Proweeti sahwa tausma / nink paljo erraessitäma.
 12. Nink sest et se Üllekohus sahb ülle Käje minnema / sis sahb mitma Arm errakülmäma.
 13. Ent kä Otzani kannatab / se sahb önsasz sahma.
 14. Nink se Armo Oppus sest Rikkussest sahb sahma juttustetus sekoggonaIlma sissen / kigille Rachwalle Tunnistussesz: Nink sis sahbse Otztullema.
 15. Kui teije nühd sahde näggema sedda Errahäetamisse Hirmo / kummast om ütteldu läbbi Tanieli se Proweeti / et temmä saisab pöhal Paigal: (Kä sedda loeb / se pandke tähelle.)
 16. Kä sis Juda Mahl om / se paggege Mäkke pähle:
 17. Kä Tarre pähl om / se erraastko maha middäke wötma ommast Koast:
 18. Nink kä Wälja pähl om / erratulgo mitte taggasi omme Reiwid wötma.
 19. Ent Hedda Rassejallutzille nink Immetajille tol Ajal.
 20. Ent palleke et teije Paggeminne ei johu Talwel / ech pöhal Peiwäl.
 21. Sest sis sahb ni suhr Willitzus ollema / kui weel ei olle ollu Ilma Algmissest / senni Ajani / kui kah ei sah sahma.
 22. Nink kui nesinatze Peiwä es sahsz erralühendetus / sis es sahsz: ützik Inniminneüllespeetus: Ent neide Errawallituide perräst sahwa nesinatze Peiwä lühendetus.
 23. Kui teile sis keäke sahb ütlema: Nätze / sihn om Kristus: Echk sähl / sis errauske mitte.
 24. Sest kawwala Kristusse nink kawwala Proweeti sahwa tausma / nink suhri Tächte nink Immetekko teggema / nida et kah saissi erraessitetus / kui se woisz olla ne Errawallitu.
 25. Nätze / minna olle teile ette erra üttelnu.
 26. Seperrast / kui nemmä teile sahwa ütlema: Nätze / temmä om Lahnen: Sis erraminge mitte wälja: Nätze / tem̃ä om Kambren; sis errausko.
 27. Sest ötze kui se Wälk tösseb Hommungust / nink paistab ammak Öddangohe / nida sahb kah ollema se Innimisse Poja Tulleminne.
 28. Ent kun eale Reipe om / sinnä koggusse Adleri.)
 29. Ent seddamaid / nisuggutze Willitzusse Peiwi perra / sahb se Päiw sahma errapimmestus / nink se Kuh ei sah: omma Paistust andma / nink ne Tähe sahwa Taiwast maha saddama / nink ne Taiwa Wäe sahwa heljoma.
 30. Nink sis sahb nättama se Innimisse Poja Tächt Taiwan: Nink sis sahwa hundama kik Suggu Mah pähl / nink sahwa näggema sedda Innimisse Poiga tullewat Taiwa Pilwin / suhre Wäe nink Auwustusse ga.
 31. Nink temmä sahb lähätama omme Englid suhre Passuna Hölli ga: Nink nemmä sahwa kokkokoggoma temmä Errawallituid / neist neljäst Tuhlest / üttest Taiwa Otzast töise.
 32. Wiji Marja Puhst opke ütte Moistukönnet: Kui temmä Os jo tärgib nink Lechte lät / sis moistate et Suwwi lähükessen om:
 33. Nida kah teije / kui teije seddä kik näete / sis teedke / et se om lähükessen Usse een.
 34. Töttelikkult minna ütle teile / sesinane Suggu ei sah mitte hukka sahma / enne kui se kik sünnib.
 35. Taiwas nink Mah sahb hukka minnema: Ent minno Sönna ei sah mitte hukka minnema.
 36. Ent seddä Peiwä nink Tundi ei tija keake / ei kah ne Engli Taiwan / kui ennege minno Essa ützindä.
 37. Ent ötze kui Noa Peiwä olliwa / nida sahb kah ollema se Innimisse Poja Tulleminne.
 38. Sest ötze kui nemmä olliwa neil Peiwil / enneseddäWeeuppotust / nemmä söiwa / nemmä jöiwa / nemmä kossisiwa / nink lassiwa hendä kossida / ammak tohe Peiwäni / kui Noa Kirsto sisse lätz:
 39. Nink nemmä es panne: sedda tähelle / senni kui se Weeuppotus tulli / nink wöt neid kik erra: Nida sahb kah ollema se Innimisse Poja Tullemine.
 40. Sis sahwa katz Nurme pähl ollema: Ütz sahb sahma wastawoetus / nink töine mahajättetus.
 41. Katz sahwa Kiwwil jahwwatama: Ütz sahb sahma wastawoetus / nink töine maha jättetus.
 42. Seperräst walwke / sest teije ei tijä mitte / kummal Tunnil teije Essand sahb tullema.
 43. Ent sedda teedke / kui ütz Perremehs tijasz / kummal Ajal Warras tahab tulla / sis walwasz temmä / nink es lassesz: omma Kotta mitte läbbi kaiwa.
 44. Seperrast olge teije kah walmi: Sest kummal tunnil teije ei mötle / sis sahb se Innimisse Poig tullema.
 45. Ent kes om nühd ütz ussutaw nink tark Sullane / kumba se Essand om sähdnu ülle omma Perre / neil parral Ajal süwwä anda?
 46. Önnis om sesamma Sullane / kumba temmä Essand löwwäb nida teggewat / kui temmä tulleb.
 47. Töttelikkult minna ütle teile / et temmä sahb teddä ülle kige omma Häh pannema.
 48. Ent kui to kurri Sullane ütlesz omman Söamen: Minno Essand wiwis tulla:
 49. Nink nakkasz pesmä omme Kahs-Sullasid / (nakkasz) söhma nink johma neide Johdikide ga:
 50. Sis sahb sesamma Sullase Essand tullema sel Peiwäl / kummal temmä ei ohda / nink sel Tunnil / kummal temmä ei tijä:
 51. Nink temmä sahb tedda katze lachkma / nink telle temmä Ossa andma neide Pilgjidega: Sähl sahb ollema Hundminne nink Hammaste Kärriseminne.

Se XXV. Pähtük.

   Wihs targa nink wihs rummala Junkro. Kätte ussutu Punna. Kochto Piddamissest wihmsel Peiwäl.

 1. Sis sahb se taiwane Rikkus kümme Junkruide sahrnane ollema / kumma omme Öhli Lüchtrid wöttiwa / nink lätziwa wälja Pöigmehe wasta.
 2. Ent wihs neide seast olliwa targa / nink wihs olliwa rum̃ala.
 3. Ne rummala wöttiwa omme Öhli Lüchtrid / ent nemmä es wötta mitte Öhli hennega.
 4. Ent ne targa wöttiwa Öhli omme Annumide sisse / omme Öhli Lüchtridega.
 5. Kui nühd se Pöigmehs wiwi / saiwa nemmä kik unnitzesz / nink uinowa maggama.
 6. Ent kesk Öhse tekkü ütz Hölli: Nätze / Pöigmehs tulleb / minge wälja temmä wasta.
 7. Sis tössiwa kik nesamma Junkro ülles / nink ehhitiwa omme Öhli Lüchtrid.
 8. Ne rummala ütliwa tarku wasta: Andke meile kah ommast Öhlist: Sest meije Öhli Kühnle kistusse erra.
 9. Ent ne targa kostsiwa / nink ütliwa: Ei mitte / et meil nink teil ei puu: Ent minge Mühjide mannu / nink ostke hennele essi.
 10. Ent kui nemmä ostma lätziwa / tulli Pöigmehs Nink kumma walmi olliwa / ne lätziwa temmäga Saaja / nink Us panti kinni.
 11. Wihmäte tulliwa kah ne töise Junkro / nink ütliwa: Essand / Essand / awwa meile ülles.
 12. Ent temmä koste nink üttel: Töttelikkult minna ütle teile / minna ei tunne: teid mitte.
 13. Seperrast walwke / sest teije ei tija mitte sedda Peiwä / ei kah sedda Tundi / kummal se Innimisse Poig tulleb.
 14. Sest ötze kui ütz Inniminne / kä erra lätz / heigas omme Sullasid / nink jaggas neide Kätte omma Hähd.
 15. Nink and selle wihs Punda / selle katz / selle ütte: Eggamehele temmä Jouwo perrä: Nink lätz sis peaerra.
 16. Sis lätz se / kä wihs Punda olli sahnu / nink kaupli neide ga / nink saije töisi wihs Punda Kaswo.
 17. Selsammal Kombel kah se / kä katz Punda olli sahnu / saije kah töisi katz Kaswo.
 18. Ent se / kä ütte olli sahnu / lätz nink kaiw maha / nink käk erra omma Essanda Raha.
 19. Ent pikkä Aja perrast tulli neide Sullaste Essand Koddo / nink peije Arwo neidega.
 20. Sis tulli ette to / kumb wihs Punda olli sahnu / nink töije töisi wihs Punda / nink üttel: Essand / sinna ollet mulle wihs Punda andnu: Nätze / minna olle neide pähle töisi wihs Kaswo sahnu.
 21. Sis üttel temmä Essand temmä wasta: Häh / siña häh nink ussutav Sullane: Sinna ollet weitzi pähl ussutav olnu / minna taha sinno paljo ülle panna: Minne omma Essanda Röhmu sisse.
 22. Sis tulli kah ette to / kumb katz Punda olli sahnu / nink üttel: Essand / sinna ollet mulle katz Punda andnu: Nätze / minna olle neide pähle katz töisi Kaswo sahnu.
 23. Temmä Essand üttel temmä wasta: Häh / sinna häh nink ussutaw Sullane: Sinna ollet weitzi pähl ussutaw olnu / minna taha sinno paljo ülle panna: Minne om̃a Essanda Röhmu sisse.
 24. Sis tulli kah ette to / kumb ütte Punda olli sahnu / nink üttel: Essand / minna teesi / et sinna ollet kalg Mehs / sinna poimat / kohe sinna ei olle külwnu / sinna koggut kokko / kohe sinna middake ei olle pillanu.
 25. Minna pelgsi / lätzi nink peedsi erra sinno Punda Mah sisse: Nätze / sihn om sinno Omma.
 26. Ent temmä Essand koste / nink üttel temmä wasta: Sinna kurri nink laisk Sullane / kui sinna teedsit / et minna poima / kohe minna ei olle külwnu / nink kokko koggo / kohe minna ei olle pillanu:
 27. Sis piddit sinna minno Raha Wahetajille wälja andma: Nink kui minna ollesz tulnu / sis ollesz minna Omma Kaswuga errawötnu.
 28. Seperrast wötke temmä Käjest erra sedda Punda / nink andke selle / kel kümme Punda om.
 29. (Sest eggal üttel / kel om / selle sahb sahma antus / nink temmäl sahb wiljalt ollema: Ent kummal ei olle / selt sahb kah se / mes temmäl om / sahma errawoetus.)
 30. Nink sedda kölbmatta Sullast heitke wälja Pimmedusse sisse / kumb wäljan om: Sähl sahb ollema Hundminne nink Hammaste Kärriseminne.
 31. Ent kui se Innimisse Poig sahb tulema omman Auwustussen / nink kik pöha Engli temmäga / sis sahb temmä istma omma Auwustusse Järje pähl.
 32. Nink temmä ette sahb sahma kokko kootus kik Rachwas: Nink temmä sahb neid töine töisest erralahutama / nida kui Karjus lahutab Lambid, Sikko seäst.
 33. Nink temmä sahb neid Lambid ommale hähle Pohle / nink neid Sikko kurrale Käjele sähdma.
 34. Sis sahb se Kunningas ütlema neile / kumma temmä hähl Käjel omma: Tulge tennä / teije minno Essa önnistetu / perrandage sedda Rikkust / kumb teile om walmistetu Ilma Algmissest:
 35. Sest minna olle issoneolnu / nink teije ollete mulle süwwäandnu: Minna olle jannone olnu / nink teije ollete minno johtnu: Minna olle Wöhras ollu / nink teije ollete minno wasta wötnu:
 36. Minna olle allaste ollu / nink teije ollete minno katnu: Minna olle többine ollu / nink teije ollete tulnu minno kajema: Minna olle Wangin ollu / nink teije ollete minno mannu tulnu.
 37. Sis sahwatelle ne Öigedakostma nink ütlema: Issand / kunnas meije olleme nännu sinno issonu ollewat / nink ollemesinnosöhtnu? Echk jannonu / nink ollemesinnojohtnu?
 38. Kunnas meije olleme nännu sinno Wöhra ollewat / nink olleme sinno wasta wötnu? Echk allaste / nink olleme sinno katnu?
 39. Kunnas olleme nännu sinno többitze / echk Wangin ollewat / nink olleme sinno mannu tulnu?
 40. Nink se Kunningas sahb kostma / nink neide wasta ütlema: Töttelikkult minna ütle teile / mes teije eäle ollete tennu üttele / neide minno wähämbide Welliste seast / sedda olleteminnoletennu.
 41. Sis sahb temmä kahütlema neile / kumma kurral Käjel omma: Taake erra minnust / teije errawannotu se iggawetzeTulle sisse / kumb walmistetu om Kurratille nink temmä Englile:
 42. Sest minna olle issoneolnu / nink teije ei olle: mulle süwwä andnu: Minna olle jannone olnu / nink teije ei olle minnojohtnu:
 43. Minna olle Wöhras olnu / nink teije ei olle minno: wastawötnu: Minna olle allaste olnu / nink teije ei olle minno katnu: Minna olle többine nink Wangin olnu / nink teije ei olle tullu minno kajema:
 44. Sis sahwa nemmä temmale kah kostma / nink ütlema: Issand / kunnas meije olleme nännu sinno issonu / echk jannonu / echk Wöhra / echk allaste / echk többitze / echk Wangin ollewat / nink ei olle sinno orjanu?
 45. Sis sahbtemmä neilekostma / nink ütlema: Töttelikkult minna ütle teile: Mes teije ei olle tennu üttele neide kige wähämbide seast / sedda ei olleteije kah minnoletennu.
 46. Nink nemmä sahwa iggawetze Wallo sisse minnema: Ent ne Öigeda iggawetze Ello sisse.)

Se XXVI. Pähtük.

   Jesus kuhlutab omma Kannatust: Woijetas Petanian. Judas sahb temmä Erraandjasz: Söhb sedda Pascha Lammast; Säeb sedda Öddango Söhmaiga; Kuhlutab ommille

 1. Nink se sündi / kui Jesus kik neidsinatzid Sönnu olli löppetanu / sis üttel temmä omma Jüngride wasta:
 2. Teije tijäte / et katte Peiwä perrast Pascha Püha sahb / nink se Innimisse Poig sahb sahma erraantus Risti pähle puwwa.
 3. Sis koggosiwa henda kokko ne Körge-Preestri nink Kirjatundja nink Rachwa Wannamba se Körge-Preestri Kotta / kumb kutzuti Kaiwas /
 4. Nink peijewa Nouwo / kuitao nemmä Kawwalussega Jesust kinniwöttasz / n. erratappasz.
 5. Ent nemmä ütliwa: Ei mitte Pühal / et ützik Mässaminne Rachwa sean ei tösse.
 6. Kui nühd Jesus olli Petanian / Simmoni se Piddalitöbbitze Koan /
 7. Ast temmä mannu ütz Naine / sel olli ütz Klaas ülli kalli Öhliga / nink walli sedda temmä Päh pähle / kui tem̃ä Lawwa man iste.
 8. Kui temmä Jüngre sedda näijewa / saiwa nemmä wehatzesz / nink ütliwa: Minktarbis om sesinane Hukkus?
 9. Sesinane Öhli ollesz woinu sahda kalliste erramühdus / nink Waistille antus.
 10. Kui Jesus sedda moist / üttel temmä neide wasta: Mes Murret tehde teije selle Naisele? Temmä om hähd Töhd minnole tennu.
 11. Teil om ikkes Waisi teije man /ent minno ei olle teil ikkes.
 12. Et temmä sedda Öhli minno Iho pähle om kallanu / sedda om temmä tennu minno maha matta.
 13. Töttelikkult minna ütle teile: Kun üssike se Armo Oppus sahb juttustetus kige Ilma sissen / sähl sahbkahsahma ütteldus / mes temmä om tennu temmä Mälletussesz.
 14. Sis lätz ütz neist katztöistkümnest Nimmega Judas Iskariot neide Körge Preestride mañu /
 15. Nink üttel: Mes teije tahatemulleanda / minna tahatedda teije Kättesahta? Nink nemmä ängsiwa telle kolmkümmend Höppe Tükki.
 16. Nink tohst Ajast sahni otz temmä Nouwo / et temmä tedda erra annasz.
 17. Ent eesmätzel maggusa Leiwä Peiwal / tulliwa ne Jüngre Jesusse mannu / nink ütliwa temmä wasta: Kohes sinna tahat / et meije sulle walmistame sedda Pascha Lammast süwwä?
 18. Temmä üttel: Minge Lihna ütte mannu / nink ütlege temmä wasta: Se Oppetaja ütleb: Minno Aig om lähün / minna tahasinno man sedda Pascha Pühapiddada omme Jüngridega.
 19. Nink ne Jüngre teiwa nida / kui Jesus neid olli käsknu / nink walmistiwa sedda Pascha Lammast.
 20. Nink Öddangult ist temmä Lawwa man neide katte töistkümnega.
 21. Nink kui nemmä söiwa / sis üttel temmä: Töttelikkult minna ütle teile / ütz teije seast sahb minno erra andma.
 22. Nink nemmä saiwa wäega kurbasz / nink naksiwa eggaütz neide seast temmä wasta ütlema: Issand / Kas minna se olle?
 23. Temmä koste nink üttel: Se kä omma Kät minnoga Lüwwa sisse kastab / sesamma sahb minno erraandma.
 24. Se Innimisse Poig lät kül sinnä / nida kui temmäst om kirjotetu: Siski Hedda sel Innimissel / kumma läbbi se Innimisse Poig erraantas / temmäl ollesz parremb / et sesamma Inniminne es ollesz sündinu.
 25. Sis koste Judas / kä tedda erraand / nink üttel: Rabbi / kas minna se olle? Temmä üttel temmä wasta: Sinna ütlet.
 26. Ent kui nemmä olliwa söhnu / sis wöt Jesus Leibä / tennäs nink murs / nink and neile Jüngrille nink üttel: Wötke / söhge: Se om minno Iho.
 27. Nink temmä wöt sedda Karrikat / tennäs / and neile nink üttel: Johge kik se sissest.
 28. Sest se om minno Werri / se wastse Leppingo (Werri) / kumb paljode eest erra walletas Pattu Andisandmissesz.
 29. Minna ütle teile / minna ei sah : sest sahni ennämb sest Wihna Puh Kaswust johma / senni Peiwäni / kui minna sedda wastsest sah johma teijega minno Essa Rikkussen.
 30. Nink kui nemmä sedda Kittusse Laulu olliwa laulnu / lätziwanemmäwälja se Öhli Mäe mannu.
 31. Sis üttel Jesus neide wasta: Selsinatzel Öhl / sahde teije kik henda : minnust pahandama: Sest kirjotet om: Minna sah sedda Karjust löhma / nink ne Karja Lamba sahwa sahma errapillatus.
 32. Ent kui minna olle üllestösnu / sis tahaminna teije etteminnä Galilea Mahle.
 33. Ent Peter koste nink üttel temmä wasta: Kui nemmä kah henda kik sinnust saissi pahandama / siski ei taha minna henda eale pahandada.
 34. Jesus üttel temmä wasta: Töttelikkult minna ütle sulle /selsinatzel Öhl / enne kui Kikkas kirreb / saht sinna minno kolmkörd errasalgma.
 35. Peter üttel temmä wasta: Kui minna kah sinnoga peäsz errakohlma / sis ei taha: minna sinno mitte errasallata: Nida ütliwa kah kik Jüngre.
 36. Sis tulli Jesus neidega ütte Moisa mannu / se kutzuti Getsemane / nink üttel omme Jüngride wasta: Jähge sijä / senni kui minna sinnä läh / nink Palwust peä.
 37. Nink temmä wöt henne mannu Petrit nink neid katz Zebedeusse Poigi / nink naksi murretama nink wabbisema.
 38. Sis üttel Jesus neide wasta: Minno Heng om wäega murrelik ammak Surmani: Jähge sijä nink walwke minnoga.
 39. Nink temmä lätz weidi Mahd erra / satte maha omma Palge pähle / pallel nink üttel: Minno Essa / kui se woib olla / sis minge sesinane Karrik minnust erra. Siski ei mitte ni / kui minna taha / enge ni / kui sinna tahat.
 40. Nink temmä tulli omme Jüngride mannu / nink löis neid maggawat / nink üttel Petri wasta: Woi ni / es teije sis köchta ütte Tunni minnoga walwa?
 41. Walwke nink pallege / et teije Kiusatusse sisse ei satta: Se Waim om kül ussin /ent se Leha om nörk.
 42. Töistkörra lätz temmä jälle sinnä / pallel nink üttel: Minno Essa / kui se Karrik ei woi möhda minnä minnust / kui ma tedda ei joh / sis sündko sinno Tachtminne.
 43. Nink temmä tulli nink löis neid jälle maggawat: Sest neide Silmä olliwa rasseda.
 44. Nink temmä jät neid / nink lätz jälle erra nink pallel kolmat körra / nink üttel neidsammu Sönnu.
 45. Sis tulli temmä omme Jüngride mannu / nink üttel neide wasta: Maggage nühd weel / nink hengäke: Nätze / se Tund om tulnu / nink se Innimisse Poig antas erra Pattatzide Kätte.
 46. Tauske ülles / läkkem erra: Nätze / temmä om sihn / kä minno erra annab.
 47. Nink kui temmä weel pajat / nätze / sis tulli Judas / ütz neist katztöistkümnest / nink suhr Hulk Rachwast temmäga / Möhku nink Nuijega neist Körge Preestrist nink Rachwa Wannambist.
 48. Ent se / kä tedda erra and / olli neile Tähe andnu / nink üttelnu: Kummale minna sah Suhd andma / se om se: Sedda hahrke kinni.
 49. Nink seddamaid ast temmä Jesusse mannu / nink üttel: Terre Rabbi / nink and temmäle Suhd.
 50. Ent Jesus üttel temmä wasta: Söbber / melles sinna sihn ollet? Sis astsiwa nemmä mannu / heidiwa Käe Jesusse külge / nink wöttiwa tedda kinni.
 51. Nink nätze / ütz neist kumma Jesussega olliwa / kühnit omma Kät wälja / nink tömmas wälja omma Möhka / nink löije se Körge Preestri Sullast / nink raggi temmä Körwa erra.
 52. Sis üttel Jesus temmä wasta: Pistä omma Möhka omma Paika: Sest kik / kumma Möhka wötwa / peäwa läbbi Möhga hukka sahma.
 53. Echk / kas sinna mötlet / et minna es woisz parhella omma Essä pallelda / et temmä mulle lähätasz ennämb / kui katztöistkümmend Legioni Englid?
 54. Ent kuis se Kirri sahsz teüdetus? Se peäb nida sündima.
 55. Selsammal Tunnil üttel Jesus se Wäe wasta: Teije ollete kui Röhwli wasta wälja tulnu Möhku n. Nuijega / minno kinni wötma. Minna ollejo eggapeiw teije manistnu / nink oppetanu Jummala Koan / nink teije ei olleminnokinni wötnu.
 56. Ent se om kik sündinu / et neide Proweete Kirja saissi teüdetus. Sis jättiwa tedda kik Jüngre maha / nink lätziwa pakko.
 57. Ent ne / kumma Jesust olliwa kinniwötnu / weijewa tedda se Körge Preestri Kaiwa mannu / kohe ne Kirjatundja nink Wannamba olliwa kokko tulnu.
 58. Ent Peter käwwe kawwest temmä perra / ammak se Körge Preestri Kotta / nink lätz sisse nink iste maha Sullastega / et temmä sedda Otza näesz.
 59. Ent ne Körge Preestre nink Wannamba n. se koggona Suhr Kohus otzewa kawwalat Tunnistust Jesusse wasta / et nemmä tedda Surmale awwitasse /
 60. Nink es löwwa ütteke. Nink echk kül paljo Tunnistajid ette astsiwa / es löwwa nemmä middake. Ent wihmäte astsiwa ette katz kawwala Tunnistaja /
 61. Nink ütliwa: Temmä om üttelnu: Minna woisedda Jummala Kottamaha kisku / nink kolmel Peiwal sedda ülles tettä.
 62. Nink se Körge Preester tössi ülles / nink üttel temmä wasta: Es sinna middake kosta se pähle / mes nesinatze sinno wasta tuñistawa?
 63. Ent Jesus jäije waik. Nink se Körge Preester koste nink üttel temmä wasta: Minna wannutasinnoerra seelläwäJummala man / et sinna meile ütlet / kas sinna ollet Kristus Jummala Poig.
 64. Jesus üttel temmä wasta: Sinna ütlet: Siski ütle minna teile: Sest Ajast sahde teije näggema sedda Innimisse Poiga istwat se Wäe hähl Käjel / nink tullewat Taiwa Pilwin.
 65. Sis kisk se Körge-Preester omme Reiwid katzik / nink üttel: Temmä omJummalatteotanu: Mes om meil ennämb Tunnistajid waja? Nätze / parhella olletetemmä Jummala Teotustkuhlnu.
 66. Mes teil tutta? Nemmä kostsiwa nink ütliwa: Temmä om Surmaga wölgo.
 67. Sis sülgsiwa nemmä temmä Palgette / nink anniwa telle Kämblid: Ent mönne löiwa tedda Russikidega /
 68. Nink ütliwa: Kuhluta meile ülles Kristus / kes se om / kä sinno löije?
 69. Ent Peter iste Ussen Koan / nink ütz Neützik tulli temmä mannu / nink üttel: Nink sinnake ollit se Jessussega Galileast.
 70. Ent temmä sallas kike een / nink üttel: Minna ei tija / mes sinna ütlet.
 71. Ent kui temmä wälja Usaida lätz / näggi tedda ütz töine / nink üttel neide wasta / kumma sähl olliwa: Sesinane olli kah se Jesussega Nazarettist.
 72. Nink temmä sallas jälle nink wand pähleke: Minna ei tunne sedda Innimest.
 73. Nink ütte Ühri perräst astiwa mannu ne / kumma sähl saisiwa / nink ütliwa Petri wasta: Töttelikkult sinna ollet kah neist / sest sinno Keel tehb sinno awwalikkusz.
 74. Sis naksi temmä wäega needma / nink henda errawandma: Minna ei tunne sedda Innimest. Nink seddamaid kirg Kikkas.
 75. Sis tulli Petri Meelde Jesusse Sönna / kui temmä temmä wasta üttel: Enne kui Kikkas sahb kirgma / saht sinna minno kolm körd errasalgma. Nink temmä lätz wälja / nink ik hallosaste.

Se XXVII. Pähtük.

   Judas pohb henda erra. Kristusse mitmasuggune Kannatus Ponziusse Pilatusse al; temmä Surm nink Mahamatminne.

 1. Ent kui Hommung olli sahnu / sis peijewa kik Körge Preestre n. Rachwa Wannamba Nouwo wasta Jesust / et nemmä tedda errasurmasse.
 2. Nink nemmä keüdiwateddakinni / weddiwa tedda / nink anniwateddaerra se Mah Wallitzeja Ponziusse Pilatusse Kätte.
 3. Kui Judas sedda näggi / kä tedda olli erraandnu / et temmä saije Surmale sunnitus / sis kahetze temmä sedda / nink töije jälle neid kolmkümmend Höppe Tükki neide Körge Preestre nink Wannambide Kätte /
 4. Nink üttel: Minna olle Pattu tennu / et ma wagga Werd olle erraandnu. Ent nemmä ütliwa: Mes meije sest hohlime? Se eest kaje sinna.
 5. Nink temmä heit neid Höppe Tükki Jummala Kotta / taggasi erra / lätz nink pohs henda: essiülles.
 6. Ent ne Körge Preestri wöttiwa neid Höppe Tükki nink ütliwa: Neid ei sünni Jum̃ala Kirsto heitä: Sest se om Werre Hind.
 7. Ent nemmä peiwä Nouwo / nink ostiwa se eest ütte Potseppä Nurme / Wöhrille Matmisse Paigasz.
 8. Seperrast om sesamma Nurm Werre Nurmesz kutzutu tähmbä Peiwäni.
 9. (Sis om teüdetu / mes ütteld om läbbi Jeremia se Proweeti / kumb ütleb: Nemmä omma wötnu kolmküm̃end HöppeTükki / se kallisz arwatu Hinda / kumba nemmä arwsiwa Israeli Latzist /
 10. Nink omma sedda andnu ütte Potseppä Nurme eest / kui minnole se Issand om käsknu.)
 11. Ent Jesus sais se Mah Wallitzeja een / nink se Mah Wallitzeja küsse temmält nink üttel: Kas sinna ollet se Judaliste Kunningas? Ent Jesus koste temmale: Sinna ütlet.
 12. Nink kui temmä pähle kaiwati neist Körge Preestrist nink Wannambist / sis es kosta temmä middäke.
 13. Sis üttel Pilatus temmä wasta: Es sinna kuhle / kui suhrt Asja nemmä sinno wasta tunnistawa?
 14. Nink temmä es kosta temmale ennämb ütteke Sönna / nida et kah se Mah Wallitzeja sedda wäega Immesz pand.
 15. Ent Püha Ajal olli Mah Wallitzejal se Wihs / et temmä Rachwalle ütte Wangi wallale lask / kumba nemmä tachtsiwa.
 16. Ent tem̃äl olli sis ütz essierrane Wang / se kutzuti Parrabasz.
 17. Nink kui nemmä koon olliwa / üttel Pilatus neide wasta: Kumba es teije tahate / et minna teile wallale lasse? Parrabast / echk Jesust / kumb kutzutas Kristus?
 18. Sest temmä tees kül / et nemmä tedda Kaddeussest olliwa erraandnu.
 19. Nink kui temmä Kochto Järje pähl iste / sis lähät temmä Emmänd temmä mannu nink üttel: Sul erra olgo middake teggemist sesinatze Öigega: Minna olletähmba Unnen paljo temmä perrastkannatanu.
 20. Ent ne Körge Preestre nink Wannamba anniwa Rachwalle Nouwo / et nemmä piddiwaParraba perrästpallema / nink Jesust erra hukkama.
 21. Sis koste se Mah Wallitzeja nink üttel neide wasta: Kumba es teije tahate neist kattest / et minna teile peä wallale laskma? Nem̃ä ütliwa Parrabast.
 22. Pilatus üttel neide wasta: Mes peä minna sis teggema Jesussega / kumb kutzutas Kristus? Nemmä ütliwa telle kik: Löh tedda Risti külge.
 23. Se Mah Wallitzeja üttel: Mes temmä sis Kurja tennu? Ent nemmä tennitiwa weel ennämb nink ütliwa: Poh tedda Risti.
 24. Ent kui Pilatus näggi / et temmä middake es woi tallita / enge et paljo suhremb Kärra saije / sis wöt temmä Wet / nink mösk omme Kässi Rachwa een / nink üttel: Minna olle ilmsühta sesinatze Waa Werrest. Teije sahde näggema.
 25. Sis koste kik Rachwas nink üttel: Temmä Werri tulgo meije nink meije Laste pähle.
 26. Sis lask temmä neile Parrabastwallale: Ent Jesust / kui temmä tedda olli pesnu / and temmä erra / Risti pähle puwwa.
 27. Sis wöttiwa Mah Wallitzeja Söamehe Jesust henne mannu Kochto Kotta / nink koggosiwa sedda koggona Hulka temmä mannu.
 28. Nink nemmä tömbsiwa temmä Reiwid temmä pählt erra / nink panniwa ütte Purpuri Mantlit temmä ümbre /
 29. Nink palmitziwa ütte OrjawitzaWannikut / nink panniwa sedda temmä Päha / nink anniwa ütte Pillirooga temmä häh Kätte / nink kummardiwa omme Pölwe temmä een / nink willitelliwa teddä nink ütliwa: Terre Judaliste Kunningas.
 30. Nink nemmä sülgsiwa temmä pähle / nink wöttiwa sedda Pillirooga / nink löiwa se ga temmä Päh pähle.
 31. Nink kui nemmä tedda olliwa willitellenu / sis tömbsiwa nemmä sedda Mantlit telt erra / nink panniwa temmä omma Reiwid temmä sälga / nink weiwa tedda wälja / et nemmä tedda Risti pähle pohsse.
 32. Nink kui nemmä wälja lätziwa / löisiwa nemmä ütte Innimist Kürenist / Nimme ga Simmon: Seddä sundsiwa nemmä wäggisi / et temmä temmä Risti kannasz.
 33. Nink kui nemmä sinnä Paika tulliwa / kumb kutzutas Golgata /se om erraselletetu Pählae Asse /
 34. Sis anniwa nemmä telle Ättiket juwwa Sappiga seggätu / nink kui temmä sedda maitz / sis es taha temmä sedda juwwa.
 35. Ent kui nemmä tedda Risti külge olliwa löhnu / jaggasiwa nemmäerra temmä Reiwid / nink heidiwa Lihsko neide ülle / et teüdetus sahsz / mes ütteld om läbbi Proweeti: Nemmä omma minno Reiwid henne sekkä jagganu / nink ülle minno Särgi omma nemmä Lihsko heitnu.
 36. Nink nemmä istiwa nink hoidsiwa tedda sähl.
 37. Nink nemmä panniwa ülles ülle temmä Päh temmä Sühdä kirjotetu: SE OM JESUS / NEIDE JUDALISTE KUNNINGAS.
 38. Sis löhdi katz Röhwlid temmäga Risti külge / ütz hähle / nink töine kurrale Pohle.
 39. Ent no / kumma möhda lätziwa / teotiwa tedda nink rappotiwa omma Pähd /
 40. Nink ütliwa: Sinna / kä Jummala Kotta maha kissut / nink tedda jälle kolmel Peiwäl ülles teht / awwita henda essi: Kui sinna ollet Jummala Poig / sis astuRisti pähltmaha.
 41. Selsammal Kombel willitelliwa tedda kah ne Körge Preestri / neide Kirjatundjide nink Wannambidega / nink ütliwa:
 42. Muid om temmäawwitanu / henda ei woi temmäawwitada. Kui temmä om Israeli Kunningas / sis astke temmä nühd Risti pähltmaha / sis tahame tedda usku.
 43. Temmä om Jummala pähle lohtnu / se pästko tedda nühd / kui temmä temmä Meele perräst om. Sest temmä om üttelnu: Minna olle Jummala Poig.
 44. Selsammal Kombel willitelliwa tedda kah ne Röhwli / kumma temmäga saiwa Risti pähle pohdus.
 45. Ent kuwendest Tunnist saije Pimmedus ülle koggona Mah / ammak üttessani Tunnini.
 46. Nink üttesämmal Tunnil tennit Jesus suhre Hählega / nink üttel: Eli / Eli lama sabachtani? Se om: Minno Jummal / minno Jummal / minkperrast ollet sinna minnomaha jätnu?
 47. Ent mönne / kumma sähl saisiwa / kui nemmä sedda kuhliwa / ütliwa: Se heikab Eliast.
 48. Nink seddamaid johsk ütz neide seast / wöt ütte Pässä nink teüt sedda Ättikega / nink pist sedda ütte Roo otza / nink joht tedda.
 49. Ent ne töise ütliwa: Ot las kaija / kas Elias tulleb nink tedda awwitab.
 50. Ent Jesus tennit jälle suhre Hählega / nink heit Henge erra.
 51. Nink nätze / se eenpohdaw Tek (kige pöhämba Paiga een) Jummala Koan kaksikattestkatzki üllembäst Otzast ammak allambahe Otza:
 52. Nink Mah wärrisi / nink Pae lachksiwaüttesterra: Nink Hawwa awwasiwa henda ülles / nink paljo Pöhide Iho tössiwa ülles / kumma olliwa magganu /
 53. Nink lätziwa ommist Haudust wälja / perrast temmä Üllestössemist / nink tulliwa se pöha Lihna.
 54. Ent se Pähmehs / nink no / kumma temmä man olliwa nink Jesust hoitsiwa / kui nemmä näijewa sedda Mahwärrisemist / nink mes sähl sündi / sis heitiwa nemmä wäegaerra nink ütliwa: Töttelikkult sesinane om Jummala Poig olnu.
 55. Nink sähl olli paljo Naisi / kumma kawwest kaijewa: Ne olliwaJesusse perrätullu Galilea Mahlt / nink tedda orjanu.
 56. Neide sean olli Maria Maddalena / nink Maria Jakkabi nink Josesse Emma / nink Zebedeusse Poige Emma.
 57. Ent kui Öddang olli sahnu / sis tulli ütz rikkas Mehs Arimatiast / sel olli Nimmi Josep / kumb kah olli Jesusse Jüngrist.
 58. Se lätz Pilatusse mannu / nink pallel tem̃ält Jesusse Keha. Sis käsk Pilatus temmale sedda Keha anda.
 59. Nink Josep wöt sedda Keha / nink mächk tedda ütte puchta Linnatze Reiwa sisse /
 60. Nink pand tedda omma wastse Hauda / kumba temmä olli lasknu raggioda ütte Pae sisse: Nink temmä wehrit suhrt Kiwwe se Hawwa Usse ette / nink lätz erra.
 61. Ent sähl olli Maria Maddalena / nink se töine Maria / ne istsiwa se Hawwa wasta.
 62. Ent töisel Peiwäl / kumb om se Walmistamisse Peiwa perrä / tulliwa ne Körge Preestri nink Wariseeri Pilatusse mannu kokko /
 63. Nink ütliwa: Essand / meile om Meelde tulnu / et sesinane Petja üttel / kui temmä weel elli: Minna taha kolme Peiwä perrast üllestausta.
 64. Seperrast kässe sedda Hauda hoita kolmanda Peiwäni / et temmä Jüngre Öhsel ei tulle / nink warrastawa tedda erra / nink ütlewa Rachwalle: Temmä om Kohljist ülles tösnu / nink sahb wihmäne Pettus kurjembasz / kui eddimänne.
 65. Pilatus üttel neide wasta: Teil om Hoidjid / minge nink hoidke / nida kui teije tijate.
 66. Nemmä lätziwa nink hoidsiwa sedda Hauda Hoidjidega / nink panniwa sedda Kiwwe Pitzatiga kinni.

Se XXVIII. Pähtük.

   Kristusse Üllestösseminne. Neütminne. Temmä Wainlaiste Wöls. Nink temmä Jüngride Wäljalähataminne kige Ilma sisse.

 1. Ent suhre Püha Öddangul / kumb nakkab eesmätzel Näddäle Pühal / sis tulli Maria Maddalena / nink se töine Maria sedda Hauda kajema.
 2. Nink nätze suhr Mahwärriseminne sündi: Sest se IssandaEngel tulli Taiwastmaha / nink ast sinnä mannu / nink wehrit erra sedda Kiwwe se Hawwa Usse eest / nink ist sinnä pähle.
 3. Nink temmä Palge olli kui Wälk / nink temmä Reiwas walge kui Lummi.
 4. Ent ne Hoidja wärrisiwa Peljo perräst / nink saiwa ötze kui ollesse nemmä kohlu.
 5. Ent se Engel koste nink üttel Naiste wasta: Errapeljako teije: Sest minna tija / et teije otzite Jesust / kumb olli Risti pählepohdu.
 6. Temmä ei olle mitte sihn: Sest temmä om üllestösnu / nida kui temmä om üttelnu / tulge tennä / kajege sedda Assemet / kohe se Issand olli pantu /
 7. Nink minge äkkitzelt nink ütlege temmä Jüngrille / et temmä om Kohljist üllestösnu: Nink nätze temmä sahbteije eenminnemä Galilea Mahle / sähl sahdeteddanäggema. Nätze / minna olleteile seddaüttelnu.
 8. Nink nemmä lätziwa äkkitzelt Hawwast wälja Peljo / nink suhre Röhmuga /johsiwa sedda temmä Jüngrille kuhlutama.
 9. Ent kui nemmä lätziwa sedda temmä Jüngrille kuhlutama / nätze / sis tulli Jesus neide mannu nink üttel: Terre / nink nemmä astiwa temmä mannu / nink naksiwa temmä Jalgu kinni / nink kummardiwa tedda.
 10. Sis üttel Jesus neide wasta: Erra peljako: Minge nink kuhlutage sedda minno Wellitzille / et nemmä lähwa Galilea Mahle / nink sähl sahwanemmä minnonäggema.
 11. Ent kui nemmä sinnä lätziwa / nätze / sis tulliwa mönne neist Hoitjist Lihna / nink kuhlutiwa neile Körge Preestrille kik / mes olli sündinu.
 12. Nink nemmä tulliwa kokko neide Wannambidega nink peijewa Nouwo / nink anniwa neile Söamehstille Raha kül /
 13. Nink ütliwa: Ütlege / et temmä Jüngre tulliwa Öhse / nink warrastiwa: tedda erra / kui meije maggasime.
 14. Nink kui se Mah Wallitzejal teeda saissi / sis tahamemeije teddaleppitada / nink sahta / et teije peäteHohletoollema.
 15. Nemmä wöttiwa Raha / nink teiwa nida / kui nemmä olliwa oppetetu: Nink sesamma Könne om wälja laggonu Judaliste sekkä / ammak tähmba Peiwäni.
 16. Ent ne ütztöistküm̃end Jüngre lätziwa Galilea Mahle ütte Mäe pähle / kohe neid Jesus olli kutznu.
 17. Nink kui nemmä tedda näijewa / kummardiwa nemmä tedda: Ent mönne mötliwa katzite.
 18. Ent Jesus ast neide mannu / pajat neidega nink üttel: Minnul om antu kik Meelewald Taiwan nink Mah pähl.
 19. Seperräst / minge nink tekke Jüngrisz kik Pagganid / neid risten se Issa / nink se Poja / nink se pöha Waimo Nimmel:
 20. Nink oppetake neid piddäma kik / mes minna teile olle käsknu: N. nätze / minna olle teije man eggä Peiw / ammak Ilma Otzani. Amen.