Vaata piiblitekste


   

Se Ewangelium Sestpöhast Markussest ülles -kirjotetu.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.
• Se VII. Pähtük.
• Se VIII. Pähtük.
• Se IX. Pähtük.
• Se X. Pähtük.
• Se XI. Pähtük.
• Se XII. Pähtük.
• Se XIII. Pähtük.
• Se XIV. Pähtük.
• Se XV. Pähtük.
• Se XVI. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Jahn ütleb Juttust / nink ristib Kristust; se kiusatas / ütleb Juttust / kutzub Jüngrid / nink awwitab paljo Kurratist waiwatuid nink Többitzid.

 0. Nida kui kirjotet om neide Proweete sissen: Nätze / minna lähäta omma Englit sinno Palge ette / kä sinno Teed sinno een peab walmistama.
 1. Se om Jesusse Kristusse / Jummala Poja Armo Oppusse Algminne:
 3. Heikaja Hähl om Lahnen: Walmistage se Issanda Teed / tekke temmä Teeraa tassatzesz.
 4. Jahn olli ristmän Lahnen / nink juttust Pattust Kähndmisse Ristmist / Pattu Andisandmissesz.
 5. Nink temmä mannu lätz wälja se koggona Juda Mah / nink neJerusalemmiElläja: Nink nemmä lassiwa henda kik temmast risti Jordani Jöhn / nink tunnistiwa ülles omme Pattu.
 6. Ent Jahn olli kattet Kameeli Karwuga / nink ütteichnatzeWöhga ümbreommaNimmisi: Nink temmä söije Haina Ritzikid / nink Mötz Met /
 7. Nink juttust nink üttel: Ütz tulleb minno perrän / kä kangemb minno om / kummal minna ei olle währt / kummarden temmä Känga Richma pästa.
 8. Minna olle teid kül Weega ristnu: Ent temmä sahb :teid pöha Waimuga ristma.
 9. Nink neilsammul Peiwil sündi / et Jesus tulli Nazarettist Galilea Mahlt / nink saijeJahnistristitus Jordanin.
 10. Nink seddamaid ast temmä Weest wälja / nink näggi et Taiwas ülles awwati / nink sedda Waimo kui Tuwikest maha tullewat temmä pähle.
 11. Nink ütz Hähl tulli Taiwast: Sinna ollet minno armas Poig / kummast minnul häh Meel om.
 12. Nink seddamaid weije tedda se Waim Lahnde.
 13. Nink temmä olli sähl Lahnen nellikümmend Peiwä / nink saijeKurratistkiusatus. Nink temmä olli Mötzaliste man: Nink ne Engli orjasiwa tedda.
 14. Ent perrast / kui Jahn olli erraantu / tulli Jesus Galilea Mahle / nink juttust sedda Armo Oppust Jummala Rikkussest:
 15. Nink üttel: Se Aig om teüdetu / nink se Jummala Rikkus om lähüde tulnu: Kähndke henda Pattust / nink ussuke sedda Armo Oppust.
 16. Ent kui temmä Galilea Jerwe wehren käwwe / näggi temmä Simmonit / nink Andrest temmä Welle / omma Nohta Jerwe heitwat: (Sest nemmä olliwa Kallamehe.)
 17. Nink Jesus üttel neide wasta: Tulge minno perrä / minna taha teid Innimiste Pühdjisz tetta.
 18. Nink seddamaid jättiwa nemmä omma Nohta maha / nink lätziwa temmä perra.
 19. Nink kui temmä sählt weidi eembälle lätz / näggi temmä Jakkabit Zebedeusse Poiga / nink Jahni temmä Welle / Laiwan omma Nohta parrandawat.
 20. Nink seddamaid heigas temmä neid: Nink nemmä jättiwa omma Essä Zebedeust Laiwa / neide Palgalistega / nink lätziwa temmä perra.
 21. Nink nemmä lätziwa Kapernaumi: Nink seddamaid pöhal Peiwäl lätz temmä Kerku sisse nink oppet.
 22. Nink nemmä hirmowa erra / ülle temmäOppusse: Sest temmä oppet neid kui se / kel Woimus olli / nink ei mitte ni / kui ne Kirjatundja.
 23. Nink neide Kerkun olli ütz Inniminne / sel olli rojane Waim / se tennit /
 24. Nink üttel: Och / mes om meil sinnoga teggemist Jesu Nazarettist? Kas ollet sinna: tulnu meid erra rikma? Minna tunne sinno/ kes sinna ollet / se Jummala Pöha.
 25. Nink Jesus ähwwärd tedda / nink üttel: Waik / nink minne: temmäst: wälja.
 26. Nink se rojane Waim kisk tedda / nink tennit suhre Hählega / nink lätz: temmast wälja /
 27. Nink kik panniwa sedda Immesz / nida et nemmä töinetöist küssitelliwa / nink ütliwa: Mes se om? märanes wastne Oppus se om / temmä kässeb Woimussega kah neid rojatzid Waimu / nink nemmä kuhlwa tedda?
 28. Nink se Pajatus temmäst laggosi: seddamaid wälja / ümbrekaut se koggona Galilea Mah Pihri pähle.
 29. Nink nemmä lätziwa seddamaid Kerkust wälja / nink tulliwa Simmoni nink Andresse Kotta / Jakkabi nink Jahniga.
 30. Nink Simmoni Äm pössi pallawat Wauwa: Nink seddamaid ütliwa nemmä telle tem̃ast.
 31. Nink temmä ast temmä mannu / nink toet tedda ülles / nink wöt teddä Kät pitte: Nink seddamaid jät teddä se Wauw maha / nink temmä orjas neid:
 32. Ent Öddangul / kui Päiw olli maha lännu / töiwa nemmä temmä mannu kigesuggutzid Többitzid / nink neid / kumma Kurratist saiwa waiwatus.
 33. Nink kik se Lihn koggosi hendä Usse ette kokko.
 34. Nink temmä teggi paljo terwesz / kumma többitze olliwa mitmasuggu Többega / nink aije paljo Kurratid wälja / nink es lasse neid Kurratid mitte könnelda / sest nemmä tuhsiwa teddä.
 35. Nink Hommungult enne Walget tössi temmä ülles / nink lätz wälja: Nink Jesus lätz ütte tüchja Paika / nink piddi sähl Palwust.
 36. Nink Simmon nink no / kumma temmä man olliwa / rüchksiwa temmä perra.
 37. Nink kui nemmä tedda löisiwa / ütliwa nemmä temmä wasta: Egga mehs otzib sinno.
 38. Nink temmä üttel neile: Läkkem neide lähembätze Lihnu sisse / et minna sähl kah Juttust ütle / sest se tarbis olle minna tulnu.
 39. Nink temmä üttel neide Kerkun Juttust / üllekoggonaGalilea Mah / nink aije:Kurratidwälja.
 40. Nink ütz Piddalitöbbine tulli temmä mannu / se pallel tedda / satte Pölwile temmä ette maha / nink üttel temmä wasta: Kui sinna tahat / sis woit sinna minno kül pohastada.
 41. Nink Jesus halleti temmä pähle / nink kühnit omma Kät wälja / putte tedda nink üttel temmä wasta: Minna taha / olle pohastu.
 42. Nink kui temmä sedda olli üttelnu / sis lätz seddamaid se Piddali Többi temmä pählt erra / nink temmä saije puchtasz.
 43. Nink temmä keeld tedda erra / nink aije tedda seddamaid erra henne mant.
 44. Nink temmä üttel temmä wasta: Kaje / et sinna kelleke sedda ei ütle / enge minne nink neüda henda Preestrille / n. owwritze omma Pohastusse eest / mes Moses om käsknu neile Tunnistussesz.
 45. Ent kui temmä olli erra lännu / naksi temmä paljo juttustama / nink sedda Könnet kuhlutama / nida et temmä eddispeide es woi ennämb awwalikkult Lihna minnä / enge olli wäljan tüchjan Paigun / nink nemmä tulliwa kigelt pohlt temmä mannu.

Se II. Pähtük.

   Jesus süttitab ütte Luhwallutzet / kutzub Matteust; Wabbandab omme Jüngrid neide Wariseeride wasta.

 1. Nink temmä lätz jälle weidi Peiwi perra Kapernaumi: Nink se saije awwalikkusz / et temmä Koan olli.
 2. Nink seddamaid koggosi sinnä paljo (Rachwast): Nida et neil kah Mahd es olle wäljan Usse een. Nink temmä pajat neile sedda Sönna.
 3. Nink nemmä tulliwa temmä mannu ütte Luhwallutze ga / kumb neljäst kanneti.
 4. Nink kui nemmä es woi temmä mannu sahda se Rachwa perrast / kisksiwa nemmä Kattustülles / kun temmä olli / nink teiwa Mulko Lae sisse / nink lassiwa sedda Wohdetmaha / kumman se Luhwallune maggas.
 5. Ent kui Jesus neide Usku näggi / sis üttel temmä se Luhwallutze wasta: Poig / sinno Pattu olgo sulle andisantu.
 6. Ent sähl istiwa mönne Kirjatundja / ne mötliwa omman Söamen:
 7. Kuis se sinane nisuggust Jummala Teotust pajatab? Kes woib Pattu andisanda / kui ützindä Jummal?
 8. Nink seddamaid moist Jesus sedda oman Waimun / et nemmä nidade henne waijel mötliwa / nink üttel neide wasta: Mes teije nisuggust mötlete omman Söamen?
 9. Mes om hölpsamb / Luhwallutze wasta üttelda: Sinnul olgo sinno Pattu andisantu: Echk üttelda: Tösse ülles / nink wötta omma Wohdet nink keü?
 10. Ent et teije tijate / et sel Innimisse Pojal Woimus om Mah pähl Pattu andisanda: (Sis üttel: temmä se Luhwallutzewasta:)
 11. Minna ütle sulle / tösse ülles / nink wötta omma Wohdet / nink minne omma Koddo.
 12. Nink seddamaid tössi temmä ülles / wöt omma Wohdet / nink lätz wälja kige (Rachwa) een / nida et nemmä sedda kik Immesz panniwa nink kitsiwa Jummalat / nink ütliwa: Ni ei olle meije weel eale nännu.
 13. Nink temmä lätz jälle wälja Jerwe wehrde / nink kik Rachwas tulli temmä mannu / nink temmä oppet neid.
 14. Nink kui temmä möhda lätz / näggi temmä Lewit Alweusse Poiga Tolli man istwat / nink üttel temmä wasta: Tulle minno perrä: Nink temmä tössi ülles / nink lätz temmä perrä. Se olli Matteus, kaje Matt: 9,9.
 15. Nink se sündi / kui temmä temmä Koan Lawwa man iste / istiwa paljo Mühtniko nink Pattatze Lawwa mannu Jesusse nink temmä Jüngridega: Sest neid olli paljo / kumma temmä perra tulliwa.
 16. Nink kui ne Kirjatundja nink Wariseeri näijewa / et temmä Mühtnikuide nink Pattatzidega söije / sis ütliwa nemmä temmä Jüngride wasta: Mes se om / et temmä Mühtnikuide nink Pattatzidega söhb nink johb?
 17. Kui Jesus sedda kuhld / üttel temmä neide wasta: Terwil ei olle Arsti waija / enge Többitzil. Minna ei olle mitte tullu kutzma Öigedid / enge Pattatzid Pattust kähnmisse pohle.
 18. Nink Jahni nink neide Wariseerde Jüngre pahstiwa: Nink (mönne) tulliwa / nink ütliwa temmä wasta: Minkperräst pahstwa Jahni nink neide Wariseerde Jüngre / nink sinno Jüngre ei pahsto mitte?
 19. Nink Jesus üttel neide wasta: Kas woib Saaja Rachwas pahsto / senni kui se Pöigmehs neide man om? Nikawwa kui Pöigmehs neide man om / ei woinemmämitte pahsto.
 20. Ent ne Peiwä sahwa tullema / et se Pöigmehs sahb neide mant: sahma errawoetus / sis sahwa nemmä pahstma neil Peiwil.
 21. Keake ei panne wastset Kallewe Paika wanna Reiwa pähle: Muido kakseb temmä wastne Paik sest wannast erra / nink se Kiskminne lät kurjembasz.
 22. Nink keake ei panne wastset Wihna wannu Annumide sisse: Muido löhb : se : wastne : Wihn neid Annumid : katzik / n. se Wihn pillus maha / nink ne Annuma sahwa hukka / enge wastset Wihna sünnis wastse Annumide sisse panna.
 23. Nink se sündi / et temmä läbbi Wilja lätz pöhal Peiwäl / nink temmä Jüngre naksiwa käwwen Päid kakma.
 24. Nink ne Wariseeri ütliwa temmä wasta: Kaje / mes sinno Jüngre teggewa pöhal Peiwal / mea ei sünni?
 25. Nink temmä üttel neide wasta: Es teije eale olle luggenu / mes Tawid teggi / kui temmal Puhdus nink Nälg olli / neidega / kumma temmä man olliwa?
 26. Kui temmä Jummala Kotta lätz se Körge Preestri Abjahtari Ajal / nink söije neidkajetawaLeibu / kumma kelleke es sünni süwwä / kui ützinda Preestril / nink temmä and neid kah neile / kumma temmäga olliwa.
 27. Nink temmä üttel neide wasta: Pöha Peiw om Innimisse perrast tettu / nink ei mitte Inniminne pöha Peiwä perrast:
 28. Sis om nühd se Innimisse Poig kah Essand ülle pöha Peiwä.

Se III. Pähtük.

   Jesus tehb terwesz ütte Mehe errakuiwanu Kät; Otzitas kinniwötta: Tagganeb erra: Säeb katztöistkümmend Apostlid; kostab henne eest omme Teotajide wasta: Nink neüdab / kumma temmä öige Söbbra omma.

 1. Nink temmä lätz jälle Kerko: Nink sähl olli ütz Inniminne / sel olli errakuiwanu Kässi.
 2. Nink nemmä wachtsiwa temmä pähle / kas temmä tedda kah pöhal Peiwal saisz terwesz teggema / et nemmä woisiwa temmä pähle kaiwata.
 3. Nink temmä üttel se Innimisse wasta / kel se errakuiwanu Kässi olli: Astu tennä keskette.
 4. Nink temmä üttel neide wasta: Kas sünnis pöhal Peiwal Hähd echk Kurja tettä? Henge üllespiddäda / echk erratappa? Ent nemmä jäiwä waik.
 5. Nink temmä kaije ümbre neide pähle Wehaga / nink saije kurbasz ülle neide SöameSöggedusse / nink üttel: se Innimisse wasta: Kühnita omma Kät wälja / nink temmä kühnit: Nink temmä Kässi saije jälle terwesz / nida kui se töine.
 6. Nink ne Wariseeri lätziwa wälja / nink peijewa seddamaid Nouwo Herodiahndridega temmä wasta / kuitao nemmä tedda errahukkasse.
 7. Ent Jesus taggasi erra omme Jüngridega Jerwe wehrde: Nink paljo Rachwast lätz temmä perra Galilea nink Juda Mahlt /
 8. Nink Jerusalemmist nink Idumea Mahlt / nink tolt pohlt Jordanit / nink kumma Türo nink Sidoni ümbrel elliwa / suhr Hulk Rachwast / kumma kuhliwa mes temmä teggi / nink tulliwa temmä mannu.
 9. Nink temmä üttel ommille Jüngrille / et ütz Laiwakenne tel sahsz walmis peetus se Rachwa perrast / et nemmä temmä pähle es tükkisz.
 10. Sest temmä teggi neid paljo terwesz: Nida et nemmä temmä pähle sattewa / et nemmä tedda puttusse / kik / kumma olliwa waiwatu.
 11. Nink kui ne rojatze Waimu tedda näiwa / sis sattewa nemmä temmä ette maha / tennitiwa nink ütliwa: Sina ollet Jummala Poig.
 12. Nink temmä ähwwärd neid wäega / et nemmä es peä tedda mitte awwalikkusz teggema.
 13. Nink temmä lätz ülles Mäe pähle / nink heigas henne mannu / kedda temmä essi tacht: Nink nemmä lätziwa temmä mannu.
 14. Nink temmä sähd katztöistkümmend /et nemmä temmä man ollesse / nink et temmä neid wälja lähätasz Juttust ütlema /
 15. Nink et neil Woimus ollesz Töppe süttita nink Kurratid wälja ajada /
 16. Nink and Simmonille sedda Nimme Peter:
 17. Nink Jakkabit Zebedeusse (Poiga) / nink Jahni Jakkabi Welle: ( Nink and neile Nimme Poanerges / se om: Pikse Latze.)
 18. Nink Andrest nink Wilippit / Pärtlit nink Matteust / nink Tohmast nink Jakkabit Alweusse (Poiga) nink Taddeust / nink Simmonit Kanast /
 19. Nink Judast Iskariotti / kä tedda erra and.
 20. Nink nemmä tulliwa Koddo / nink sis tulli taas se Rachwas kokko / nida et nemmä es woi Leibäke süwwä.
 21. Nink kui ne sedda kuhliwa / kumma temmä man olliwa / sis lätziwa nemmä wälja / tedda kinni hahrma / sest nemmä ütliwa: Temmä ei olle essi henne man.
 22. Ent ne Kirjatundja / kumma Jerusalemmist olliwa allatulnu / ütliwa: Temmal om Peelzebub / nink läbbi se KurratiPähliko ajab temmä neid Kurratidwälja.
 23. Nink temmä heigas neid henne mannu kokko / nink üttel neide wasta Moistukönnin: Kuis woib Kurrat Kurratit wälja ajada?
 24. Kui ütz Kunningrikkus essi hennega wehatzesz sahb / sis ei woi sesamma Kunningrikkus mitte saista.
 25. Nink kui ütz Kodda essi hennega wehatzesz sahb / sis ei woi sesamma Kodda mitte saista:
 26. Kui nühd Kurrat essi henne wasta tösseb / nink om essi hennega wehane / sis ei woi temmä mitte saista / enge temmal om Otz Käjen.
 27. Keake ei woi Kangeda Rihsta / kui temmä temmä Maija lät / errarihsu / kui temmä sedda Kangedat enne kinni ei keüdä / nink sis temmä Kotta rihsub.
 28. Töttelikkult minna ütle teile: Kik Pattu sahwaInninimiste Latzillesahma andis antus / kah ne Jummala Teotusse / kui rassedast nemmä kah eale woiwa teotada:
 29. Ent kä pöha Waimo teotab / sel ei olle ützik Andisandminne iggawelt / enge om iggawetze Kochtoga wölgo.
 30. Sest nemmä ütliwa: Temmal om rojane Waim.
 31. Nink sis tulliwa temmä Welle nink temmä Emma / nink saisiwa ussen / nink lähätiwa temmä mannu nink lassiwa tedda kutzu.
 32. Nink se Rachwas iste temmä ümbrel: Nink nemmä ütliwa temmä wasta: Nätze / sinno Emma nink sinno Welle otzwa sinno ussen.
 33. Nink temmä koste neile nink üttel: Kes om minno Emma echk minno Welle?
 34. Nink temmä kaije Zööri ümbre neide pähle / kumma temmä ümber istewa / nink üttel: Nätze / (se om) minno Emma nink minno Welle:
 35. Sest kä Jummala Tachtmist tehb / se om minno Welli / nink minno Sössar / nink minno Emma.

Se IV. Pähtük.

   Mitmasuggutse Moistukönne; Kristusse Hedda Wee pähl / Sesamma Errakähnminne.

 1. Nink temmä naksi jälle oppetama Jerwe wehren: Nink paljo Rachwast koggosi temmä mannu / nida et temmä piddi Laiwa astma / nink Jerwe pähl istma: Nink kik Rachwas sais Mah pähl Jerwe wehren.
 2. Nink temmä oppet neile paljo Moistukönnin / nink omman Oppussen üttel tem̃ä neide wasta:
 3. Kuhlge: Nätze / ütz Külwja lätz wälja külwma /
 4. Nink se sündi kui temmä külw / sis satte mönni Tee wehrde / sis tulliwa Linno Taiwa alt / nink söiwa sedda erra.
 5. Mönni satte Kiwwistiko pähle / kun temmäl paljo Mulda es olle / nink kaswi pea ülles /seperrast / et temmal es olle süggawet Mulda:
 6. Kui nühd Päiw tössi / närwati temmä erra / n. sest et temmal Juhrt es olle / kuiwi temmä erra /
 7. Nink mönni satte Ohakide sekkä: Nink Ohaka kaswiwa ülles / nink läppätiwa sedda erra / nink se es kanna Wilja.
 8. Nink mönni satte häh Mah pähle; Nink se kand Wilja / kumb ülles tulli nink kaswi: Nink mönni kand kolme kümnewera / mönni kuwekümnewera / mönni saawera.
 9. Nink temmä üttel neide wasta: Kel Körwa omma kuhlda/ se kuhlke.
 10. Ent kui temmä ützinda olli / küssewa temmalt ne / kumma temmä man olliwa / neine kattetöistkümnega / sesinatze Moistukönne perräst.
 11. Temmä üttel neide wasta: Teil om antu Jummala Rikkusse Sallaust teeda / ent neile kumma wäljan omma / sünnib se kik Moistukönnin:
 12. Et nemmä nätten näggewa / nink sedda ei tunne / nink kuhlden kuhlwa / nink sedda ei moista: Et nemmä ützkörd henda ümbre ei kähna / nink neide Pattu neil ei sah andisantus.
 13. Nink temmä üttel neide wasta: Es teije moista sedda Moistukönnet? Kuis teije sis neid töisi Moistukönnid kik sahde moistma?
 14. Se Külwja külwäb sedda Sönna.
 15. Ent ne kumma Tee wehren omma / omma ne / kun se Sönna külwetäs / nink kui nemmä sedda omma kuhlnu / sis tulleb seddamaid se Kurrat / nink wöttab erra sedda Sönna / mes neide Söame sisse olli külwetu.
 16. Nida omma kah ne / kumma Kiwwistiko pähle omma külwetu / kumma / kui nemmä sedda Sönna omma kuhlnu / seddamaid sedda Röhmuga wasta wötwa:
 17. Nink neil ei olle Juhrd henne sissen / enge püssiwa üttesz Ührisz: Perräst kui Willitzus nink Perrankiusatus tösseb se Sönna perrast / sis pahandawa nemmä henda seddamaid.
 18. Nink ne / kumma Ohakide sekkä omma külwetu / omma ne / kumma sedda Sönna kuhlwa:
 19. Nink sesinatze Ilma Murre nink Rikkusse Pettus / nink mitto muh Asja Himmo lähwa sinnä sisse / nink läppätawa erra sedda Sönna / nink se lät Suggutamasz.
 20. Nink ne omma ne / kumma häh Mah pähle omma külwetu / kumma sedda Sönna kuhlwa / nink wötwa seddawasta / nink kandwa Sukku / mönni Kolmekümnewera / mönni kuwekümnewera / mönni saawera.
 21. Nink temmä üttel neide wasta: Kas Kühnält leüdetas / et temmä Wakka echk Wohte alla pannasz? Es temmä seperrast (leüdeta) et teddä Kühnle Jalla pähle pantasz.
 22. Sest middake ei olle errapeedetu / mes ülles ei ilmu: Nink middake ei olle sallaja / mes ette ei tulle.
 23. Kel Körwa omma kuhlda se kuhlke.
 24. Nink temmä üttel neide wasta: Kajege mes teije kuhlete: Kumma Möhdoga teije möhdate / sahb teile jälle möhdetama / nink teile kumma sedda kuhlete / sahb weel pähle antama.
 25. Sest kummal om / selle sahb sahma antus: Nink kummal ei olle / selt sahb kah sahma errawoetus / mes temmal om.
 26. Nink temmä üttel: Se Jummala Rikkus om ni / ötze kui ütz Inniminne Seemend maha heidab:
 27. Nink makkas nink tösseb ülles Öh nink Peiwä: Nink se Seemen tösseb ülles / nink kaswab et temmä ei tijake.
 28. Sest se Mah kannabhenhesest essiWilja / eesmält Orrast / perräst Päid / sis täwwe Nisso Terra Päije sissen.
 29. Ent kui se Willi walmis om / sis lähatab temmä seddamaid Zirpi sinnä / sest Poimoaig om Käjen.
 30. Nink temmä üttel: Kenne sahrnatzesz tahame sedda Jum̃ala Rikkust tettä? Nink minksuggutzen Moistukönnen tahame sedda ette panna?
 31. Ötze kui ütz Sinnäpi Terra / kui sedda Mah pähle külwetas / sis om temmä wähämb kui kik Seemne Mah pähl:
 32. Nink kui temmä om külwetu / sis kaswab temmä ülles / nink sahb suhrembasz / kui kik muh Rohi / n. temmäle sahwa suhre Ossa / nida et Linno Taiwa al temmä Warjo alla woiwa Pessä tetta.
 33. Nink läbbi mitto nisuggutzeMoistukönne üttel temmä neile sedda Sönna / seperra kui nemmä sutsiwa kuhlda.
 34. Nink ilma Moistukönneta es pajata temmä middake neide wasta: Ent ommille Jüngrille sellet temmä kik essierralde erra.
 35. Nink sesamma Peiwa Öddangul üttel temmä neide wasta: Läkkem ülle töise Randa.
 36. Nink nemmä lassiwa Rachwast erra minnä nink wöttiwa tedda henne mannu / ni / kui temmä Laiwan olli: Nink sähl olli weel ennämb Laiwakeissi temmäga.
 37. Nink suhr Tuhlispäh tössi / nink Laini heideti Laiwa / nida et se pea teüs saije.
 38. Nink temmä olli Laiwa Perra pähl / nink maggas Padja pähl: Nink nemmä erratiwa tedda ülles / nink ütliwa temmä wasta: Oppetaja / es sinna hohli seperräst / et meije hukka lähme?
 39. Nink temmä tössi ülles / nink ähwwärd sedda Tuhld / nink üttel Jerwe wasta: Waik nink püssi: Nink se Tuhl taldu / nink sis saije kohalt waik.
 40. Nink temmä üttel neide wasta: Mes teije ni pelgliko ollete? Kuis teil ei olle Usku?
 41. Nink nem̃ä pelgsiwa wäega / nink ütliwa töine töist wasta: Kes se om? Sest kah se Tuhl nink Jerw om temmal sönnawötlik.

Se V. Pähtük.

   Ütz Kurratist waiwatu. Neide Gadareenride Zea. Werretöbbine Naine. Jairusse Tüttrekenne erratetas ülles.

 1. Nink nemmä tulliwa tolle pohle Jerwe / neide Gadareenride Mah sisse.
 2. Nink kui temmä Laiwast wälja ast /johsk seddamaid Haudu sissest ütz Inniminne ütte rojatze waimuga temmä wasta:
 3. Se elli Haudu sissen / nink keake es woi tedda kah Ahiliddega kinnikeüta.
 4. Sest temmä olli mittokörra ollu kinnikeüdetu Jalgraudu nink Ahiliddega / nink temmä olli neid Ahilid : hennest errakisknu / n. neid Jallaraudu katzke höhrnu: Nink keake es sutta tedda tassoda.
 5. Nink temmä olli ikkes Öh nink Peiwä Mäkke pähl / nink Haudu sissen / tennit / nink pes henda essi Kiwwega.
 6. Ent kui temmä Jesust kawwest näggi / sis johsk temmä nink kummard tedda:
 7. Nink temmä tennit suhre Hählega nink üttel: Mes om minnul sinnoga (teggemist) Jesu / sinna kigekörgemba Jum̃ala Poig? Minna wannutu sinno Jummala man / et sinna minno ei waiwa.
 8. (Sest temmä üttel temmä wasta: Minne wälja sinna rojane Waim sest Innimissest.)
 9. Nink temmä küsse temmalt: Mes sul Nimmi om? Nink temmä koste nink üttel: .
 10. Legio om minno Nimmi / sest meid om paljo.. Nink temmä pallel tedda wäega / et temmä es peä neid mitte tohst Mahst erra ajama.
 11. Ent sähl olli Mäkke man suhr Hulk Zikku Karjan.
 12. Nink ne Kurrati palsiwa tedda kik / nink ütliwa: Lähäta meid neide Zikku sisse / et meije neide sisse lähme.
 13. Nink seddamaid and neile Jesus Luppa: Sis lätziwa ne rojatze Waimuwälja / nink lätziwa Zikku sisse / nink se Zea Hulk ajeti ülle se körgePerwe Jerwe sisse / (nink neid olli lähüd katztohat) nink upsiwa erra Jerwen.
 14. Nink ne Zea Karjusse paggesiwa / nink kuhlutiwa sedda Lihnan nink Mahl: Nink nemmä lätziwa wälja kajema / mes sähl olli sündinu.
 15. Nink nemmä tulliwa Jesusse mannu / nink näiwa sedda / kä Kurratist olli waiwatu ollu / istwat Reiwastega kattetu / nink öige Meele pähl ollewat / sedda / kel se Legio olli olnu / nink pelgsiwa.
 16. Nink ne / kumma sedda olliwa nännu / ütliwa neile / mes sega olli sündinu / kel se Kurrat olli olnu nink neist Zeust.
 17. Nink nemmä naksiwa tedda pallema / neide Pihrist erraminnä.
 18. Nink kui temmä Laiwa ast / pallel tedda se / kä Kurratist olli olnu waiwatu / et temmä temmä man ollesz.
 19. Ent Jesus es lasse tedda mitte / enge üttel temmä wasta: Minne omma Koddo / sinno Ommatzide mannu / nink kuhluta neile / mähratzid Asju se Issand sinnole om tennu / nink sinno pähle Armo heitnu.
 20. Nink temmä lätz erra / nink naksi ülleskuhlutama neide kümme Lihnu sissen / mähratzid suhri Asju Jesus temmäle olli tennu: Nink eggamehs immetelli.
 21. Nink kui Jesus jälle Laiwaga olli ülle lännu töiselle pohlelle / sis koggosi henda paljo Rachwast temmä mannu nink olli Jerwe wehren.
 22. Nink nätze ütz neist Kerko Pähmehist / nimmega Jairus / tulli temmä mannu: Nink kui temmä tedda näggi / sis satte temmä temmä Jalgu ette maha:
 23. Nink temmä pallel tedda ülli wäega nink üttel: Minno Tüttar om Henge Heitmissel: Tulle pallem nink panne omma Kät temmä pähle / et temmä terwesz sahsz: Sis sahb temmä elläma.
 24. Nink temmä lätz sinnä temmäga: Nink paljo Rachwast lätz temmä perrä / nink nemmä tüksiwa temmä pähle.
 25. (Nink ütz Naine olli / sel olli katztoistkümmend Ajastaiga Werretöbbi olnu /
 26. Nink olli paljo kannatanu mitmast Arstist / nink olli sega kik omma Hähd :errahukkanu / nink es olle ütteke Appi sahnu / enge se saije temmäga paljo kurjembasz.
 27. Kui temmä Jesussest kuhld / tulli temmä Rachwa sean takkast / nink putte temmä Reiwast.
 28. Sest temmä üttel: Kui minna woisz temmä Reiwast puttu / sis saisz minna terwesz.
 29. Nink seddamaid kuiwi erra temmä Werre-Lätte: Nink temmä tuhs omman Ihun / et temmä ommast Heddast olli errasüttinu.
 30. Nink Jesus tuhs seddamaid hennesest essi sedda Wäkke / kumb temmast olli wälja lännu / nink kähnd henda ümbre Rachwa sean nink üttel: Kes om minno Reiwid putnu?
 31. Nink temmä Jüngre ütliwa telle: Sinna näet sedda Rachwast henda litzwat / nink ütlet: Kes om minno putnu?
 32. Nink temmä kaije ümbre sedda nätta / kes sedda olli tennu.
 33. Ent se Naine peljas nink wärrisi / sest temmä tees kül / mes temmale olli sündinu / tulli nink satte temmä ette maha / nink tunnist telle kik Töttet.
 34. Ent temmä üttel telle: Tüttar / sinno Usk om sinno terwesz tennu: Minne erra Rahoga / nink olle terwe ommast Többest.)
 35. Kui temmä weel nidade pajat / sis tulliwa mönne sestKerkoPähmehest / nink ütliwa: Sinno Tüttar om errakohlnu / mes sa ennämb sedda Oppetajat waiwat?
 36. Ent Jesus kuhld seddamaid sedda Könnet / mes sähl ütteldi / nink üttel selle Kerko Pähmehelle: Erra peljako / ussu ennege.
 37. Nink temmä es lasse keddake henne perra tulla / kui Petrit nink Jakkabit / nink Jahni Jakkabi Welle.
 38. Nink temmä tulli se Kerko Pähmehe Kotta / nink näggi sedda Mässämist / nink neid / kä sähl wäega iksiwa nink hundsiwa.
 39. Nink temmä lätz sisse nink üttel neide wasta: Mes teije mässäte nink ikkete? Se Latz ei olle mitte errakohlnu / enge makkab.
 40. Nink nemmä nahriwa tedda: Ent temmä aije kik wälja nink wöt hennega se Latze Essä nink Emmä / nink kumma temmä man olliwa / nink lätz sinnä sisse / kohe se Latz olli pantu.
 41. Nink temmä hahrd sedda Last Kät pitte nink üttel temmä wasta: Talihta Kumi: Se om erraselletetu / Tüddrokokenne (minna ütle sulle) tösse ülles.
 42. Nink seddamaid tössise Tüddrokokenneülles / nink käwwe; sest temmä olli katztöistkümmend Ajastaiga wanna / n. nemmä heitiwaülli wäegaerra.
 43. Nink temmä keeld neid kangedeerra / et sedda keake es peasz teedma / nink käsk neile telle süwwä anda.

Se VI. Pähtük.

   Jesussest ei peeta Lukku Essa Mahl: Lähätab neid katztöistkümmend Apostlid wälja. Jahni Päh lüwwas maha. Jesus söhdab wihstohat Mehst immetaolikkult. Neide Jüngride Hedda Laiwan. Paljo Többitzid tettas terwesz.

 1. Nink temmä lätzsähltwälja / nink tulli omma Essa Mahle: Nink temmä Jüngre lätziwa temmä perra.
 2. Nink kui pöha Peiw tulli / naksi temmä Kerkun oppetama: Nink paljo / kumma tedda kuhliwa / immetelliwa ülle temmä Oppusse / nink ütliwa: Kustas nisuggust tulleb selle? Nink mes Tarkus om se / mes temmale om antu / et kah nisuggutze Immeteo läbbi temmä Käe sündiwa?
 3. Es temmä olle se Puhsep / Maria Poig / Jakkabi nink Josesse nink Juda nink Simmoni Welli? Nink es temmä Sössare kah olle sihn meije man? Nink nemmä pahandiwa henda temmäst.
 4. Ent Jesus üttel neide wasta: Ütz Proweet ei olle auwotumb / kui omma Essa Mahl / n. Ommatzide man / nink omman Kottun.
 5. Nink temmä es woi sähl ütteke Immetekko tettä / kui ennege weidi Többiste pähle pand temmä Käje / nink teggi neid terwesz.
 6. Nink temmä immetelli ülle neide Umbussu. Nink temmä lätz ümbrekaot neine Allewide sisse nink oppet.
 7. Nink temmä heigas henne mannu neid katztöistkümmend / nink naksi neid wälja lähätama katzi ja katzi / nink and neile Meelewallustülle neid rojatzid Waimu.
 8. Nink käsk neid / et nemmä middäke es peä hennega wötma Tee pähle / kui Keppi ützinda / ei ütteke Pauna / ei ütteke Leibä / ei ütteke Waske Wöh sisse:
 9. Enge piddiwa ollema Kängitzen: Nink et nemmä es peä mitte katz Särki pähle wötma.
 10. Nink temmä üttel neide wasta: Kun teije Kotta lähde / sinnä jähge / senni kui teije sählt erralähde.
 11. Nink kumma teid wasta ei wötta / echk teid ei kuhle / sählt minge wälja / nink puistke maha sedda Tolmo omme Jalgu pählt / neile Tunnistussesz. Töttelikkult minna ütle teile: Sodomal nink Gomorral sahb kannatalikkumb Pölw ollema Kochto Peiwäl / kui nisuggutsel Lihnal.
 12. Nink nemmä lätziwa wälja nink ütliwa Juttust / et nemmä henda piddiwa Pattust kähndma.
 13. Nink nemmä aiwa paljo Kurratid wälja: Nink woidsiwa paljo Többitzid Öhliga / nink teiwa neid terwesz.
 14. Nink Kunningas Herodes kuhld sedda / (sest temmä Nimmi olli jo tutwa) nink üttel: Jahn se Ristja om Kohljist ülles tösnu / seperrast tehb temmä nisuggutzid Immetekko.
 15. Mönne ütliwa: Se om Elias / ent mönne ütliwa: Temmä om ütz Proweet / echk kui ütz neist Proweetist.
 16. Ent kui Herodes sedda kuhld sis üttel temmä: Se om Jahn / kumma Pähd minna lassi erra raggioda / temmä om Kohljist ülles tösnu.
 17. Sest Herodes olli wälja lähätanu / nink Jahni kinni wötnu / nink Wangi Torni heitnu / Herodiasse temmä Welle Wilippi Naise perrast / sest temmä olli tedda hennele: wötnu.
 18. Sest Jahn olli Herodesse wasta üttelnu: Sul ei sünni mitte omma Welle Naist piddädä.
 19. Ent Herodias kiusas temmä perrä / nink tacht tedda erratappa / nink es woi mitte.
 20. Sest Herodes peljas Jahni / sest temmä tees tedda waa nink pöha Mehe ollewat / nink hois tedda / nink wöt temmä Sönna mitma Asja sissen / nink kuhld tedda hählmeelel.
 21. Kui nühd parra ajalinne Peiw jochto / et Herodes omma Sündmisse Peiwal Söhmaiga teggi neile Üllembille / Pähmehille / nink Suhrembille Galilea Mahl.
 22. Sis tulli Herodiasse Tüttär sisse nink tanz / nink se olli Herodesse nink neide Meele perrast / kumma Lawwa man istewa. Sis üttel: se Kunningas se Tüddroko wasta: Palle minnust / mes sinna eale tahat / minna taha sulle anda.
 23. Nink temmä wand telle: Mes sinna eale minnust saht pallema / sedda taha minna sulleanda / ammak pohleni minno Kunningrikkussest.
 24. Ent temmä lätz wälja nink üttel omma Emma wasta: Mes ma peä pallema? Temmä üttel: Jahni se Ristja Pähd.
 25. Nink temmä lätz seddamaid ussinast sisse Kunninga mannu / pallel nink üttel: Minna taha / et sinna minnole annat / nühd seddamaid / ütte Lüwwa pähl Jahni se Ristja Pähd.
 26. Se Kunningas saije kurbasz / siski se Wandmisse nink neide perrast / kumma Lawwa man istiwa / es taha tem̃ä tedda errapölge.
 27. Nink seddamaid lähat Kunningas Timmukat / nink käsk temmä Pähd sisse tuwwa.
 28. Nink temmä lätz / nink raggi temmä Pähd erra Wangi Tornin / nink töije temmä Pähd ütte Lüwwa pähl / nink and selle Tüddrokulle / nink se Tüddruk and sedda ommale Emmale.
 29. Nink kui temmä Jüngre sedda kuhliwa / tulliwa nemmä nink wöttiwa temmä Keha / nink panniwa tedda Hauda.
 30. Nink ne Apostli tulliwa kokko Jesusse mannu / nink kuhlutiwa temmale kik / mes nemmä olliwa tennu / nink mes nemmä olliwa oppetanu.
 31. Nink temmä üttel neide wasta: Läkkem essierralde ütte tüchja Paika / nink hengäke weidi: Sest Tullejid nink Minnejid olli paljo: Nink neil es olle Aiga süwwäke.
 32. Nink nemmä lätziwa Laiwaga erra tüchja Paika ützinda.
 33. Nink se Rachwas näggi neid erraminnewat / nink paljo tuhsiwa tedda / nink johsiwa sinnä töine töisega jalksi kigist Lihnust / nink saiwa enne neid sinnä / nink tulliwa temmä mannu.
 34. Nink Jesus lätz wälja / nink näggi sedda suhrt Rachwast / nink nemmä olliwa tel halle / sest nemmä olliwa kui Lamba / kummil Karjust ei olle: Nink temmä naksi neile paljo oppetama.
 35. Kui nühd häh Tük Peiwä olli möhda lännu / astiwa temmä Jüngre temmä mannu nink ütliwa: Sihn om tühi Paik / nink Peiw om: pea Otzan:
 36. Lasse neid erra / et nemmä lähwa ümbrekaot Küllä nink Allewette / nink ostwa hennele Leibä: Sest neil ei olle middake süwwä.
 37. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Andke teije neile süwwä. Nink nemmä ütliwa temmä wasta: Kas meije sis peäme minnemä nink kattesaa Tengä eest Leibä ostma / nink neile süwwä andma?
 38. Ent tem̃ä üttel neide wasta: Mittus Leibä teil om? Minge nink kajege: Nink kui nemmä olliwa kajenu / ütliwa nemmä: Wihs nink katz Kalla.
 39. Nink temmä käsk neid kik Hulke nink Hulke maha istu halja Haine pähle.
 40. Nink nemmä istiwa Hulke / sadda nink sadda kokko / wihskümmend nink wihskümmend kokko.
 41. Nink temmä wöt neid wihs Leibä nink katz Kalla / nink kaije ülles Taiwa pohle / nink tennäs nink murs neid Leibu / nink and neid ommille Jüngrille / et nemmä neide ette pannesse: Nink neid katz: Kallu jaggas temmä neide kike sekkä.
 42. Nink nemmä söiwa kik / nink saiwa söhnusz.
 43. Nink nemmä korjsiwa ülles katztöistkümmend Korwi teüs Raaso / nink neist Kallust.
 44. Nink neid / kumma neid Leibä olliwa söhnu / olli lähüd wihstohat Mehst.
 45. Nink seddamaid aije temmä omme Jüngrid / et nemmä piddiwa Laiwa astma / nink temmä een ülle minnemä Petsaidahe / senni kui temmä sedda Rachwast errasahdasz.
 46. Nink kui temmä neid olli errasahtnu / sis lätz temmä sählt ütte Mäe pähle Palwust piddäma.
 47. Nink Öddangul olli se Laiw kesset Jerwe / nink temmä Mah pähl ützinda.
 48. Nink temmä näggi et neil Hedda olli sauden: (Sest se Tuhl olli neil: wasta:) Nink Kikka Ajal tulli temmä neide mannu / nink könd Jerwe pähl / nink tacht neilt möhda minnä.
 49. Ent kui nemmä tedda näijewa Jerwe pähl köndwat / mötliwa nemmä Tondi ollewat nink tennitiwa:
 50. (Sest nemmä näijewa tedda kik nink heitiwa erra:) Ent temmä pajat seddamaid neidega / nink üttel neide wasta: Olge julge / minna olle se / erra peljako.
 51. Nink temmä ast neide mannu Laiwa: Nink Tuhl taldu: Nink nemmä heitiwa :wäega erra / nink immetelliwa.
 52. Sest nemmä es olle targembasz sahnu neist Leiwäst: Sest neide Söa olli errakallestu.
 53. Nink kui nemmä olliwa üllelännu / tulliwa nemmä Genezaretti Mahle / nink aijewa Randa.
 54. Nink kui nemmä Laiwast wälja astsiwa / sis tuhsiwa nemmä tedda seddamaid /
 55. Nink johsiwa ümbre sesamma koggona Mah / nink naksiwa Többitzid ümbre weddama Wohtide pähl / kun nemmä tedda kuhliwa ollewat.
 56. Nink kohe temmä eäle Allewette echk Lihna / echk Küllä lätz / sinnä panniwa nemmä Többitzid Uhlitze pähle / nink palsiwa tedda / et nemmä ennege temmä Särgi Pallistust woisi puttu: Nink mitto tedda putsiwa saiwa terwesz.

Se VII. Pähtük.

   Mes Innimiste Lihg-Kässust sünnis piddäda: Kananea Mah Naine; Körweto nink Keeleto sahwa terwesz.

 1. Nink ne Wariseeri nink mönne neist Kirjatundjist / kumma Jerusalemmist olliwa tulnu / koggosiwa henda temmä mannu.
 2. Nink kui nem̃ä näijewa mönd temmä Jüngrist pöhandamatta (se om möskmatta) Kättega Leibä söhwat / laitsiwa nemmä sedda.
 3. (Sest ne Wariseeri nink kik Judalisse / kui nemmä mittokörra omme Kässi ei mösse / sis ei söh : nemmä mitte / nida peäwa nemmä neide Wannambide Lihg-Käsku.
 4. Nink kui nemmä Turrust tullewa / ei söhnemmämitte / kui nemmä henda ei mösse: Nink mitto muhd Asja ommanemmäwötnu piddäda / et nemmä möskwa Johgi Annumid / Kruhsi nink wassetzet Annumid / nink Laudu.)
 5. Sis küssewa temmält ne Wariseeri n. Kirjatundja: Minkperrast ei elläsinno Jüngremitte Wannambide Lihg-Kässude perra / enge söhwa Leibä möskmatta Kättega?
 6. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Häste om Esaias teist Pilgjist kuhlutanu / kui kirjotet om: Se Rachwas auwustab minno Huhldega / ent neide Söa om kawwen minnust erra.
 7. Ent asjata orjawa nemmä minno / sest et nemmä oppetawa nisuggutzid Oppussid / kumma omma Innimiste Kässu.
 8. Sest teije jättate maha Jummala Käsku / nink peäte Innimiste Lihg-Käsku / Kruhsi nink Johgi Annumide Möskmist: Nink nisuggust tehde teije paljo.
 9. Nink temmä üttel neile: Häste ollete teije Jummala Käsku errapölgnu / et teije omme LihgKäsku peässe.
 10. Sest Moses om üttelnu: Auwusta omma Essä nink omma Emmä: Nink: Kä Essä echk Emmä wannub / se peäb Surma errakohlma.
 11. Ent teije ütlete: Kui Inniminne ütleb Essale echk Emmale: Korban / (se om / se olgo (Jummalal) antu) mes sinnul minnust woisz Tullusz tulla.
 12. Nink sis ei lasse teije tedda ennämb middake Hähd tettä om̃ale Essale echk om̃ale Emmale. Nink sis, se om: Kui temm? nisuggust om towotanu.
 13. Nink tehde Jummala Sönna tühjasz / omme LihgKäskuga / kumbe teije ollete töstnu: Nink nisuggust tehde teije paljo.
 14. Nink temmä heigas kik sedda Rachwast henne mannu / nink üttel neide wasta: Kuhlge minno kik / nink moistke.
 15. Middake ei läh wäljalt pohlt Innimisse sisse / mes tedda woisz errapürretada: Enge se /mea temmast wälja lät / se om / mes Innimest pürretab.
 16. Kui kelleke Körwa omma kuhlda / se kuhlge.
 17. Nink kui temmä Rachwa mant Maija tulli / küssewa temmält temmä Jüngre se Moistukönne perrast.
 18. Nink temmä üttel neide wasta: Kas teije kah ollete rummala? Es teije weel moista? Et kik / mea wäljalt pohlt Innimisse sisse lät / se ei woi tedda mitte pürretada?
 19. Sest se ei läh mitte temmä Söame sisse / enge temmä Kötto / nink lät wälja Pöldikutte / nink pohastab kik Söhki.
 20. Ent temmä üttel / mes Innimissest wälja lät / se pürretab Innimest.
 21. Sest sisselt pohlt Innimisse Söamest / tullewa wälja kurja Mötte / Abbi-Ello Rikminne / Portminne / Tapminne /
 22. Wargus / Achnus / Kurjus / Kawwalus / Türakus / kurri Silm / Jummala Teotus / Körkus / Haugus. Se om: Kaddeus.
 23. Kik nesinatze kurja Tükki tullewasisseltpohltwälja / nink pürretawa Innimest.
 24. Nink temmä tössi ülles nink lätz: sählt erra Türo nink Sidoni Pihri pähle: Nink kui temmä ütte Kotta tulli / es taha temmä et sedda keake piddi teedma / nink es woi ommetikke sallaja olla.
 25. Sest ütz Naine olli temmast kuhlnu / kumma Tüttrel olli rojane Waim / nink temmä tulli nink satte temmä Jalgu ette maha.
 26. (Nink se olli ützGreeka MahNaine Sürowönitzest /) nink pallel tedda / et temmä sedda Kurratit temmä Tüttrest wälja ajasz.
 27. Ent Jesus üttel temmä wasta: Lasse eesmält Latzi söhnusz sahda: Sest se ei olle mitte häh / Laste Leibä wötta / nink Pennele heitä.
 28. Ent temmä koste nink üttel temmale: Ja Issand / siski söhwa kah Pennikesse Lawwa al Laste Raasust.
 29. Nink temmä üttel temmä wasta: Se Sönna perräst minne / se Kurrat om sinno Tüttrest wälja lännu.
 30. Nink temmä lätz Koddo / nink löis sedda Kurratit wälja lännus / nink sedda Tüttärt Wohte pähl mahn ollewat.
 31. Nink kui temmä jälle Türo nink Sidoni Pihrist wälja lätz / tulli temmä Galilea Jerwe mannu neide kümme Lihnu Pihri keskitte.
 32. Nink nemmä töiwa temmä mannu ütte kurre (Innimist) kel kange Keel olli / nink nemmä palsiwa tedda / et temmä omma Kät temmä pähle pannesz.
 33. Nink temmä wöt tedda Rachwa seast essierralde / nink pand omma Sörme temmä Körwa sisse / nink süljas nink lihgut temmä Keeld.
 34. Nink temmä kaije ülles Taiwa pohle / pohati nink üttel temmä wasta: Ewata / se om / awwa henda ülles.
 35. Nink seddamaid awwatitemmä Körwaülles / nink temmä Keele Keüdis pässi wallale / nink pajat selgede.
 36. Nink temmä keeld neid erra / et nemmä es peä sedda kelleke ütlemä: Ent jo ennämb temmä neid errakeeld / jo ennambest kuhlutiwa nemmä sedda ülles.
 37. Nink nemmä immetelliwa ülliwäega nink ütliwa: Temmä omkik hästetennu: Neid Körwetumme tehbtemmäkuhlma / nink neid Keeletumme pajatama.)

Se VIII. Pähtük.

   Kristus söhdab nellitohat Innimissi seitze Leiwaga. Mannitzeb neide Wariseerde Juhretusse nink Tähe eest; Tehb ütte Söggedat Näggijasz. Petri üllestunnistaminne Kristussest. Kuhlutaminne Kristusse Kannatussest nink temmä Ommatzide Ristist.

 1. Neil Peiwil / kui paljo Rachwast koon olli / nink neil middäke es olle süwwä / sis kutz Jesus omme Jüngrid / nink üttel neide wasta:
 2. Minnul om halle sedda Rachwast / sest nemmä omma nühd kolm Peiwä minno man olnu / nink neil ei olle middäke süwwä.
 3. Nink kui minna neid söhmäta lassesz Koddo minnä / sis saisz nemmä Tee pähl rammotusz minnema: Sest mönne neist olliwa kawwest tulnu.
 4. Temmä Jüngre kostsiwa telle: Kustas sihn ützik neid Leiwäga woib söhnusz tettä Lahnen?
 5. Nink temmä küsse neilt: Mittus Leibä teil om? Nemmä ütliwa: seitze.
 6. Nink temmä käsk sedda Rachwast maha istu / nink wöt neid seitze Leibä / tennäs nink murs / nink and ommille Jüngrille / et nemmä sedda ette pannesse: Nink nemmä panniwa Rachwa ette.
 7. Nink neil olli weidi Kallakeisi: Nink temmä tennäs / nink käsk neid kah ette panna.
 8. Ent nemmä söiwa nink saiwa söhnusz / nink wöttiwa ülles neid üllejähnu Raaso / seitze Korwi.
 9. Ent neid / kumma söijewa / olli lähüd nellitohat: Nink temmä lask neid erra.
 10. Nink seddamaid ast temmä omme Jüngridega Laiwa / nink tulli Talmanuta Kottuste sisse.
 11. Nink ne Wariseeri tulliwa wälja / nink naksiwa tedda küssitellema / kiusiwa tedda / nink pühsiwa temmäst Tähe Taiwast.
 12. Nink temmä pohati omman Waimun nink üttel: Mes otzib sesinane Suggu Tächte? Töttelikkult mia ütle teile / selle Suggule ei sah sahma : Tächt : antus.
 13. Nink temmä jät neid maha / nink ast jälle Laiwa nink lätz ülle.
 14. Nink nemmä olliwa erraunnetanu Leibä hennega wötta / nink neil es olle ennämb hennega Laiwan / kui ütz Leib ennege.
 15. Nink temmä käsk neid nink üttel: Kajege / hoidke henda neide Wariseerde Juhretusse eest / nink Herodesse Juhretusse eest.
 16. Nink nemmä könneliwa töine töist wasta / nink ütliwa: (Se ep se om) et meil ei olle Leibä.
 17. Nink Jesus moist sedda / nink üttel neide wasta: Mes teije könnelete / et teil ei olle Leibä? Es teije weel middake moista? Es teije weel olle moistlikko? Kas teil weel om teije kalg Südda?
 18. Teil om Silmi nink ei näe? Teil omma Körwa nink ei kuhle? Nink ei mälleta sedda?
 19. Kui minna murdsi wihs Leibä wije tohande sean / mittus Korwi teüs Raaso wöttitesählülles? Nemmä ütliwa telle: Katztöistkümmend.
 20. Ent kui minna seitze Leibä murdsi neljätohande sean / mittus Korwi teüs Raaso wöttitesählülles? Nemmä ütliwa / seitze.
 21. Nink temmä üttel neile: Kuis teije sis ei moista?
 22. Nink temmä tulli Petsaidahe: Nink nemmä töiwa temmä mannu ütte Söggedat / nink palsiwa tedda / et temmä tedda puttusz.
 23. Nink temmä wöt sedda Söggedat Kät pitte / nink weijetedda Allewestwälja / nink süljas temmä Silmi sisse / nink pand Käje temmä pähle / nink küsse temmalt / kas temmä middake näesz.
 24. Nink temmä kaije ülles nink üttel: Minna näe Innimissi keüwat / kui näesse minna Puid.
 25. Perrast pand temmä jälle Kät temmä Silmi pähle / nink käsk tedda taas nättä: Nink temmä sütti jälle erra / et temmä perrast kik selgede näggi.
 26. Nink temmä lähat tedda Koddo nink üttel: Erra mingo mitte Allewette / nink erra ütlego kah kelleke sähl sissen.
 27. Nink Jesus lätz wälja / nink temmä Jüngre Zesarea Wilippi Allewide sisse: Nink Tee pähl küsse temmä ommilt Jüngrilt / nink üttel neile: Keddas Rachwas minno ütleb ollewat?
 28. Nemmä kostsiwa: Jahni sedda Ristjat: Mönne Eliast: Ent mönne ütte neist Proweetist.
 29. Nink temmä üttel neide wasta: Ent keddas teije minno ütlete ollewat? Sis koste Peter nink üttel temmä wasta: Sinna ollet Kristus.
 30. Nink temmä nohm neid / et nemmä kelleke temmast es peä ütlema.
 31. Nink temmä naksi neid oppetama: Se Innimisse Poig peäbpaljokannatama / nink erraheidetussahma neist Wannambist / nink Körge Preestrist / nink Kirjatundjist / nink tappetus sahma / nink kolme Peiwä perräst jälle ülles tausma.
 32. Nink temmä könnel sedda Könnet julgede: Nink Peter wöt tedda henne mannu / nink naksi tedda nohma.
 33. Ent temmä kähnd henda ümbre nink kaije omme Jüngride pähle / nink nohm Petrit nink üttel: Taggana minnust erra / Satan: Sest sinna ei mötle mitte mes Jummalast / enge mes Innimissist om.
 34. Nink temmä kutz henne mannu sedda Rachwast omme Jüngridega / nink üttel neile: Kä minno perra tahab tulla / se sallako henda essi erra / nink wötke omma Risti henne pähle nink keüge minno perra.
 35. Sest kä omma Ello tahab ülles piddäda / se sahb sedda: errakaotama: Nink kä omma Ello errakaotab minno nink minno Oppusse perrast / se sahb sedda ülles piddäma.
 36. Sest mes se awwitasz Innimist / kui temmä kik sedda Ilma woitasz / nink kaotasz omma Henge?
 37. Echk mes tahab Inniminne anda omma Henge Luhnastamissesz?
 38. Ent kä minnust nink minno Sönnast häbbeneb / sesinatze Abbi Elloriklikko nink patlikko Suggu sean / sest sahb se Innimisse Poig kah häbbenema / kui temmä sahb tullema omma Essa Auwustussen neide pöha Englidega.

Se IX. Pähtük.

   Kristusse Erraselletaminne; Elias om jo tulnu; ütz keeleto Waim ajetas wälja;Kristus kuhlutab omma Kannatust; Mannitzeb Allandussesz / nink kässeb Pahandusse eest hoita.

 1. Nink temmä üttel neide wasta: Töttelikkult minna ütle teile: Mönne omma neist / kumma sihn saiswa / kumma ei sah Surma maitzma / senni kui nemmä näggewa Jummala Rikkust Wäega tullewat.
 2. Nink kuwe Peiwä perräst wöt Jesus henne mannu Petrit / Jakkabit nink Jahni / nink weddi neid essierralde ütte körge Mäe pähle ützinda / nink saije neide een erraselletetus.
 3. Nink temmä Reiwa saiwa wallusasz nink wäega walgesz kui Lum̃i / et ützik Walgesteggija Mah pähl neid ni walgesz ei woi tettä.
 4. Nink Elias neüt henda neile Mosesse ga: Nink nemmä pajatiwa Jesussega.
 5. Sis koste Peter nink üttel Jesusse wasta: Rabbi / sihn om meil häh olla: Tekkem kolm Korjussid / ütte sinnole / ütte Mosesselle / nink ütte Eliasselle.
 6. Ent temmä es tija mes temmä pajat: Sest nemmä olliwa erraheitinu.
 7. Nink ütz Pilw tulli se ülle warjo neid: Nink ütz Hähl tulli Pilwest nink üttel: Se om minno armas Poig / sedda kuhlge.
 8. Nink seddamaid kui nemmä henne ümbre kaijewa / es näe nemmä keddake / kui Jesust ützinda henne man.
 9. Ent kui nemmä Mäest alla lätziwa / keeld temmä neid erra / et nemmä es peä kelleke ütlema / mes nemmä olliwa nännu / senni kui se Innimisse Poig Kohljist ülles tössesz.
 10. Nink nemmä peijewa sedda Sönna henne man / nink küssitelliwa töine töiselt / mes se olnesz Kohljist üllestausma.
 11. Nink nemmä küssewa temmalt nink ütliwa: (Mes se om) et ne Kirjatundja ütlewa: Et Elias peab enne tullema?
 12. Ent temmä koste nink üttel neile: Elias peab jo enne tullema / nink kik jälle Körda sähdma / nink nida kui kirjotet om sest Innimisse Pojast / et temmä paljo peab kannatama / nink errapölletu sahma.
 13. Ent minna ütle teile: Elias om tulnu / nink nemmä omma temmale tennu kik / mes nemmä tachtsiwa / nida kui temmast om kirjotetu.
 14. Nink temmä tulli omme Jüngride mannu / nink näggi paljo Rachwast neide ümber ollewat / nink Kirjatundjid neid küssitellewat.
 15. Nink seddamaid / kui Rachwas tedda näggi / heitiwa nemmä kik erra / nink johsiwa temmä mannu nink terwitiwa tedda.
 16. Nink temmä küsse neist Kirjatundjist: Mes teije neid küssitellete?
 17. Ent ütz Rachwa seast koste nink üttel: Oppetaja / minna olle omma Poiga sinno mannu tohnu / kummal keeleto Waim om.
 18. Nink kun temmä tedda eale kinni sahb / sis kissub temmä tedda / ajab Watto / nink kärriseb omme Hammastega / nink kuiwab erra: Minna olle pajatanu sinno Jüngridega / et nemmä tedda wälja ajasse: Nink nemmä es köchta mitte.
 19. Ent temmä koste temmale nink üttel: O sinna umbusklik Suggu / kuis kawwa peä minna teije man ollema? Kuis kawwa peä minna teid kannatama? Tohge tedda minno mannu.
 20. Nink nemmä töiwa tedda temmä mannu: Nink kui se Waim tedda näggi / sis kisk temmä tedda seddamaid / nink satte Mah pähle nink wächkre / nink aije Watto.
 21. Nink temmä küsse temmä Essalt / kuis kawwa se om / kui se temmale jochto? Temmä koste: Latzest sahni.
 22. Nink temmä om tedda saggede Tulle nink Wette heitnu / et temmä tedda hukka sahdasz: Ent kui sinna middake tunnet / sis heidä Armo meije pähle / nink awwita meid.
 23. Ent Jesus üttel temmä wasta: Kui sinna woisz usku / kä ussub se woib kik Asja tettä?
 24. Nink seddamaid tennit se Poisikesse Essa Ikmissega nink üttel: Minna ussu Issand / awwita minno Umbusku.
 25. Ent kui Jesus näggi / et se Rachwas mannu johsk / nohm temmä sedda rojastWaimo / nink üttel temmä wasta: Sinna keeleto nink körweto Waim / minna kässe sinno: Minne temmastwälja / nink erra tulgo ennämb temmä sisse.
 26. Sis tennit temmä / nink kisk tedda wäega nink lätz wälja: Nink temmä saije kui kohlusz / et kah mitto ütliwa / temmä om errakohlnu.
 27. Ent Jesus hahrd tedda Kät pitte / nink toet tedda ülles: Nink temmä tössi ülles.
 28. Nink kui Jesus Koddo tulli / küssewa temmalt temmä Jüngre essierralde: Minkperrast es köchta meije tedda wälja ajada?
 29. Nink temmä üttel neide wasta: Sesinane Suggu ei woi minki läbbi wälja minnä / kui läbbi Palwusse nink Pahstmisse.
 30. Nink nemmä lätziwa sählt erra / nink käwwewa läbbi Galilea Mah: Nink temmä es taha et sedda keake tijasz.
 31. Sest temmä oppet omme Jüngre / nink üttel neide wasta: Se Innimisse Poig sahb erraantus Innimiste Kätte / nink nemmä sahwa tedda erratapma: Nink kui temmä om erratappetu / sis sahb temmä kolmandel Peiwal üllestausma.
 32. Ent nemmä es moista sedda Sönna mitte / nink pelgsiwa temmalt küssida.
 33. Nink temmä tulli Kapernaumi: Nink kui temmä Kottun olli küsse temmä neilt: Mes teije Tee pähl töine töisega könnelite?
 34. Ent nemmä jäiwa waik: Sest nemmä olliwa Tee pähl töine töisega könnelenu / kes suhremb ollesz.
 35. Nink temmä iste maha nink heigas neid katztöistkümmend / nink üttel neide wasta: Kui keake tahab eddimänne olla / se olgo kige perrimänne / nink kike Sullane.
 36. Nink temmä wöt ütte Last nink sähd sedda neide keskette: Nink temmä wöt sedda Hölma / nink üttel neide wasta:
 37. Kä eale ütte nisuggutzest Latzist wasta wöttab minno Nimmel / se wöttab minnowasta: Nink kä minno wasta wöttab / se ei wötta mitte minno wasta / enge sedda / kä minno om lähätanu.
 38. Ent Jahn koste temmäle nink üttel: Oppetaja / meije näime ütte / sinno Nimmel Kurratid wälja ajawat / kä meije perra ei tulle: Nink meije keelime tedda erra / sest et temmä meije perra ei keü.
 39. Ent Jesus üttel: Erra keelke tedda mitte: Sest keake ei olle / kä ütte Immetekko minno Nimmel tehb / kä seddamaid woisz Kurja minnust pajatada.
 40. Sest kä wasta meid ei olle / se om meijega.
 41. Sest kä teid eäle johdab ütte Wee Pikkrega minno Nimmel / seperrast et teije Kristusse perrält ollete / töttelikkult minna ütle teile / se ei sah omma Palka errakaotama.
 42. Nink kä ütte neist Wähälikkust pahandab / kumma minno sisse uskwa / sel ollesz parremb / et temmal sahsz Weski Kiwwi Kahla pohdus / nink Merre heidetus.
 43. Ent kui sinno Kässi sinno pahandab / sis rajo tedda maha: Sul om parremb Käetä Ello sisse minnä / kui et sul katz Kät om / nink läht Pörgutte se ilmerrakistmatta Tulle sisse:
 44. Kun neide Waggel ei kohle / nink Tulli erra ei kisto.
 45. Nink kui sinno Jalg sinno pahandab / sis rajo tedda maha / sul om parremb / Jalloto Ello sisse minnä / kui et sul katz Jalga om / nink saht Pörgutte heidetus / se errakistmatta Tulle sisse.
 46. Kun neide Waggel ei kohle / nink Tulli erra ei kisto.
 47. Nink kui sinno Silm sinno pahandab / sis heidä tedda erra. Sul om parremb ütte Silmäga Jummala Rikkusse sisse minnä / kui et sul katz Silmä om / nink saht Pörgo Tulle heidetus:
 48. Kun neide Waggel ei kohle / nink Tulli erra ei kisto.
 49. Sest eggaütz sahb Tullega sahma sohlatus: Nink kik Owwer sahb Sohlaga sohlatus.
 50. Sohl om häh: Ent kui Sohl maotummasz lät / mink ka es teije sedda jälle tahate hähsz tettä? Piddage Sohla henne sissen / nink olge raholikko töine töise sean.

Se X. Pähtük.

   Küssiminne Abbi Ello Lahutamissest. Kristusse Arm Laste wasta. Rikka sahwawaiwalisseönsasz. Röhmustaminne se Armo Oppusse Perrankiusatusse perrast. Kristusse Kuhlutaminne ommast Kannatussest. Mannitzeminne lija Auwo Pühdmisse eest. Sökke Partimeus.

 1. Nink temmä tössisähltülles / nink tulli Juda Mah Pihri pähle / tol pohl Jordanit: Nink Rachwas tulli jälle temmä mannu: Nink temmä oppet neid taas / nida kui temmä Wihs olli.
 2. Nink ne Wariseeri tulliwa temmä mannu / nink küssewa temmalt / kas Mehel sünnis henda (ommast) Naisest lahutada: Nink kiusiwa tedda.
 3. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Mes om Moses teile käsknu?
 4. Nemmä ütliwa: Moses om Lubba andnu Lahutamisse Rahmatut kirjotada / nink henda lahutada.
 5. Jesus koste nink üttel neide wasta: Teije Söame Kallestusse perrast om temmä teile sährast Käsku kirjotanu.
 6. Ent Lohdu Asja Algmissest om neid Jummal Mehst nink Naist tennu.
 7. Seperrast sahb Innimenne omma Essä nink Emmä : maha jätma / nink omma Naise mannu jähma.
 8. Nink ne katz sahwa ollema ütz Leha: Sis ei olle nemmä nühd ennämb katz / enge ütz Leha.
 9. Mes nühd Jummal om ütte pannu / sedda ei peä Innimenne lahutama.
 10. Nink Kottun küssewa temmalt ne Jüngre jälle sesamma Asja perrast.
 11. Nink temmä üttel neide wasta: Kä hendaeale ommast Naisestlahutab / nink kossib töist / se rikkub Abbi Ello temmä wasta.
 12. Nink kui eale Naine hendaommast Mehestlahutab / nink lät töiselle / se rikkub Abbi Ello:
 13. Nink nemmä töiwa Latzi temmä mannu / et temmä neid puttusz: Ent ne Jüngre ähwwärdiwa neid / kumma neid kanniwa.
 14. Kui Jesus sedda näggi sis saije temmäwehatzesz / nink üttel neid wasta: Laske neid Latzi minno mannu tulla / nink errakeelke neidmitte: Sest nisuggutzide perrält om se JummalaRikkus.
 15. Töttelikkult minna ütle teile / kä sedda Jummala Rikkust ei sah wasta wötma kui Latz / se ei sah sinnä sisse tullema.
 16. Nink temmä wöt neid Hölma /nink pand Kässi neide pähle / nink önnist neid.
 17. Nink kui temmä sählt olli wälja lännu Tee pähle / johsk ütz temmä mannu / nink satte Pölwile temmä ette maha / nink küsse temmalt: Häh Oppetaja / mes peä minna teggema / et minna sedda iggawest Ello perrända?
 18. Ent Jesus üttel temmä wasta: Mes sinna minno kutzut hähsz? Keake ei olle häh / kui ütz / Jummal.
 19. Sinna tijat jo neid Käsku: Sinna ei peä mitte Abbi Ello rikma: Sinna ei peä mitte erratapma: Sinna ei peä mitte warrastama: Sinna ei peä mitte kawwalat Tunnistust pajatama: Sinna ei peä kenkilt middake rihsma: Auwusta omma Essä nink Emmä.
 20. Ent temmä koste nink üttel temmä wasta: Oppetaja / sedda olle minna kik piddanu ommast nohrest East sahni.
 21. Nink Jesus kaije temmä pähle / nink armast tedda / nink üttel temmä wasta: ütte puus sul: Minne / müh erra kik / mes sul om / nink anna Waistille: Sis sahb sul Warra Taiwan ollema: Nink tulle nink keü minno perrä / nink wötta omma Risti henne pähle.
 22. Ent temmä sai kurbasz se Sönna perrast / nink lätz murreten erra: Sest temmal olli paljo Hähd.
 23. Nink Jesus kaije henne ümbre nink üttel omme Jüngride wasta: Kui waiwalisse sahwa Rikka Jummala Rikkusse sisse tullema?
 24. Ent ne Jüngre heitiwa erra ülle temmä Sönna. Ent Jesus koste jälle / nink üttel neide wasta: Latze / kui rasse om se / et no / kumma omma Lohtust Rikkusse pähle pannewa / Jummala Rikkusse sisse tullewa?
 25. Se om hölpsamb et ütz Kameel woib läbbi Neggla Silmä minnä / kui et Rikkas woib Jummala Rikkusse sisse tulla.
 26. Ent nemmä heitiwa weel ennämbest erra / nink ütliwa töine töist wasta: Kes sis woib önsasz sahda?
 27. Ent Jesus kaije neide pähle / nink üttel: Innimiste man om se woimatta / ent ei mitte Jummala man: Sest Jummala man woib kik sündida.
 28. Nink Peter naksi temmä wasta ütlema: Nätze / meije olleme kik maha jätnu / nink sinno perrä lännu.
 29. Ent Jesus koste nink üttel: Töttelikkult minna ütle teile: Keake ei olle / kä maha om jätnu Maija echk Welle / echk Sössarid / echk Essä echk Emmä / echk Naist / echk Latzi / echk Pöldo / minno nink minno Oppusse perrast;
 30. Kä sedda saawera jälle ei sah / nühd selsinatzel Ajal / Maiju nink Welle / nink Sössarid nink Emmä nink Latzi / nink Pöldo / Perrankiusamissega / nink tullewatzen Ilman sedda iggawest Ello.
 31. Ent paljo eddimätze sahwa wihmätze ollema / nink wihmse eddimätze.
 32. Ent nemmä olliwa Tee pähl / nink lätziwa ülles Jerusalemmi: Nink Jesus lätz neideeen / nink nemmä heitiwa erra / nink lätziwa temmä perra / nink pelgsiwa. Nink temmä wöt jälle neid katztöistkümmend henne mannu / nink naksi neile ütlema / mes telle sahsz jochtuma:
 33. Nätze / meije lähme ülles Jerusalemmi / nink se Innimisse Poig sahb sahma erraantus neile Körge Preestrille nink Kirjatundjille / nink nemmä sahwatedda Surmalesundma / nink Pagganille erra andma.
 34. Nink sahwa tedda willitellema nink pesma / nink temmä pähle sülgma / nink tedda erratapma / nink kolmandel Peiwäl sahb temmä üllestausma.
 35. Sis lätziwa temmä mannu Zebedeusse Poja / Jakkab nink Jahn / nink ütliwa: Oppetaja / meije tahame / et sinna meile sedda teht / mes meije eale sahme pallema.
 36. Ent temmä üttel neide wasta: Mes teije tahate / et minna teile tehsz?
 37. Ent nemmä ütliwa telle: Anna meile / et meije istume ütz sinno hähl / nink töine sinno kurral Käjel sinno Auwustussen.
 38. Ent Jesus üttel neide wasta: Teije ei tijä / mes teije pallete. Kas teije woide sedda Karrikat juwwa / kumba minna joh / nink ristitus sahda se Ristmisse ga / kummaga minna ristitä.
 39. Ent nemmä ütliwa temmä wasta: Meije woime. Ent Jesus üttel neide wasta: Sedda Karrikat sahde teije kül johma / kumba minna joh / nink se Ristmissega / kummaga minna ristitä / sahde teije sahma ristitus.
 40. Ent minno hähle nink kurrale Käjele istu / ei olle mitte minnul anda / enge (se antas) neile / kummille se om walmistetu.
 41. Nink kui ne kümme sedda kuhliwa / naksiwa nemmä wehatzesz sahma Jakkabinink Jahni pähle.
 42. Ent Jesus heigas neid henne mannu / nink üttel neide wasta: Teije tijate / et no / kumma nuhlwa henda Rachwa Üllemba ollewat / wallitzewa neide ülle / nink neide Suhril om Woimus neide ülle.
 43. Ent teije sean ei peä ni mitte ollema: Enge kä teije sean tahab suhresz sahda / se olgo teije Orri.
 44. Nink kä teije sean tahab Üllemb olla / se olgo kike Sullane.
 45. Sest kah se Innimisse Poig ei olle tullu / et tedda orjatasz / enge et temmä orjasz / nink annasz omma Ello Luhnastussesz paljode eest.
 46. Nink nemmä tulliwa Jerichutte: Nink kui temmä Jerichust wälja lätz omme Jüngre nink paljo Rachwa ga / sis iste Timeusse Poig Partimeus / se Sökke / Tee wehren nink kerjäs.
 47. Nink kui temmä kuhld Jesust Nazarettist ollewat / naksi temmä tennitäma nink ütlema: Jesus Tawida Poig / heidä Armo minno pähle.
 48. Nink mitto ähwwärdiwa tedda / et temmä waik ollesz: Ent tem̃ä tennit weel ennämbest: Tawida Poig / heidä Armo minno pähle.
 49. Nink Jesus saisati nink lask tedda kutzu: Nink nemmä heiksiwa sedda Söggedat / nink ütliwa temmä wasta: Olle julge / tösse ülles / temmä kutzub sinno.
 50. Nink temmä heit omma Särki Säljäst maha / tössi ülles nink tulli Jesusse mannu.
 51. Nink Jesus koste nink üttel temmä wasta: Mes sa tahat / et ma sulle peä teggema? Se Sökke üttel temmä wasta: Rabbuni / et minna jälle näesz.
 52. Ent Jesus üttel temmä wasta: Minne / sinno Usk om sinno awwitanu: Nink seddamaid näggi temmä jälle / nink lätz Jesusse perrä Tee pähl.

Se XI. Pähtük.

   Jesus tulleb Jerusalemmi sisse; wannub erra ütte Wiji Marja Puhd; pohastab Jummala Kotta; küssitas kes telle Luppa om andnu nisuggust tettä; küssib Jahni Ristmisse perräst.

 1. Nink kui nemmä Jerusalemmi lähüde tulliwa / Petwage nink Petaniani / se Öhli Mäe mannu / lähät temmä katz ommist Jüngrist /
 2. Nink üttel neide wasta: Minge sinnä Allewette / kumb teije een om: Nink seddamaid / kui teije sinnä sisse tullete / sahde ütte Warsa löidma kinnikeüdetu ollewat / kumma pähl weel ützik Inniminne ei olle istnu: Pästke tedda wallale / nink tohge tedda tennä.
 3. Nink kui keake teije wasta sahb ütlema: Minkperrast es teije sedda tehde? Sis ütlege: Essandal om teddawaja: Sis sahb temmä tedda seddamaid sijälähätama.
 4. Nemmä lätziwa sinnä / nink löisiwa sedda Warsa Wärraja man wäljan Teeharro pähl kinnikeüdetu ollewat / nink pästsiwa tedda wallale.
 5. Nink mönne / kumma sähl saisiwa / ütliwa neide wasta: Mes teije tehde / et teije Warsa wallale pästate?
 6. Ent nemmä ütliwa neide wasta nida kui Jesus neid olli käsknu: Nink nem̃ä lassiwa neid.
 7. Nink nemmä weiwä sedda Warsa Jesusse mannu / nink panniwa omme Reiwid sinnä pähle: Nink temmä ist temmä Sälgä.
 8. Ent paljo laotiwa omme Reiwid Tee wehrde / nink mönne raijewa Osse Puije pählt / nink puistiwa neid Tee wehrde.
 9. Nink ne / kumma een käwwewa nink perräntulliwa / tennitiwa nink ütliwa: Hosianna / kittetu olgo se / kä tulleb Issanda Nimmel.
 10. Kittetu olgo meije Essa Tawida Rikkus / kumb tulleb Issanda Nimmel: Hosianna Körgen.
 11. Nink Jesus lätz Jerusalemmi / nink Jummala Kotta: Nink kui temmä kik olli errakajenu / lätz temmä / kui jo Öddang olli / Petaniatte neide kattetöistkümne ga.
 12. Nink töisel Peiwäl / kui nemmä Petaniast erralätziwa / issosi temmä.
 13. Nink temmä näggi ütte Wiji Puhd kawwest / kummal Lehhesse olliwa / sis lätz temmä kajema / kas temmä middake sähl pähl sahsz löidma. Nink kui temmä sinnä mannu tulli / es löwwä temmä middake kui Lehhessid ennege: Sest sis es olle weel Wiji Marja Aig.
 14. Nink Jesus koste nink üttel se (Wiji Puh) wasta: Nühd erra söhgo sinnust iggawel keake ennämb Wilja: Nink temmä Jüngre kuhliwa sedda.
 15. Nink nemmä tulliwa Jerusalemmi: Nink Jesus lätz Jummala Kotta / nink naksi wälja ajama neid / kumma Jummala Koan möijewa / nink ostsiwa: Nink heit maha neide Raha Wahetajide Laudu / nink neide Tuwikeste Mühjä Penki.
 16. Nink es lasse ütteke Rihsta läbbi Jummala Koa kanda.
 17. Nink temmä oppet nink üttel neide wasta: Es kirjotet olle: Minno Kodda peäbPalwusse Koaszkutzutama kigel Rachwal? Ent teije olletetedda Röhwli Hawwasztennu.
 18. Nink ne Kirjatundja nink Körge Preestri kuhliwa sedda / nink otzewa / kuitao nemmä tedda hukka sahdasse: Ent nemmä pelgsiwa tedda / sest kik Rachwas immetelli ülletemmäOppusse.
 19. Nink kui Öddang saije / lätz temmä Lihnast wälja.
 20. Nink Hommungult näiwa nemmä möhdaminnen sedda Wiji Puhd errakuiwanu ollewat Juhreni.
 21. Nink kui se Petri Meelde tulli / üttel temmä temmä wasta: Rabbi / nätze / se Wiji Puh / kumba sinna errawandsit / om errakuiwanu.
 22. Jesus koste nink üttel neide wasta: Ussuge Jummalat.
 23. Töttelikkult minna ütle teile / kui keake se Mäe wasta ütlesz: Tösta henda ülles / nink heidä henda Merre: Nink ei mötle katzite omman Söamen / enge ussub / et se sahb sündima / mes temmä ütleb: Sis sahb temmal sündima / mes temmä eale ütleb.
 24. Seperrast ütle minna teile: Kik mes teije eale pallete omman Palwen / ussuge / et teije sedda sahde: Sis sahb se teile sahma.
 25. Nink kui teije saisate Palwust piddämä / sis andke andis / kui teil middäke kenki wasta om: Et kah teije Essa / kä Taiwan om / teile andisannab teije Essitust.
 26. Ent kui teije andis ei anna / sis ei sah kah teije Essa / kä Taiwan om / teije Essitust andisandma.
 27. Nink nemmä tulliwa jälle Jerusalemme: Nink kui temmä Jummala Koan ümbrekaot käwwe / sis tulliwa ne Körge Preestri nink Kirjatundja nink Wannamba temmä mannu /
 28. Nink ütliwa temmä wasta: Märatzest Woimussest es sinna sedda teht? Nink kes om sulle sedda Woimustandnu / et sinna nisuggust teht?
 29. Ent Jesus koste nink üttel neide wasta: Minna taha teilt kah ütte Sönna küssida / kostke mulle / sis taha minna teile üttelda / märatzest Woimussest minna sedda teh.
 30. Jahni Ristminne / kas se olli Taiwast / wai Innimissist? Kostke mulle.
 31. Nink nemmä mötliwa essi henne man / nink ütliwa: Kui meije ütleme: Taiwast / sis sahbtemmäütlema: Minkperrast ei olleteije sis teddausknu?
 32. Ent kui meije ütleme: Innimissist / sis om meil Rachwast peljätä: Sest nemmä arwsiwa kik Jahni öige Proweeti ollewat.
 33. Nink nemmä kostsiwa / nink ütliwa Jesusse wasta: Meije ei tijä mitte. Nink Jesus koste nink üttel neide wasta: Sis ei ütle minna teile kah mitte / märatzest Woimussest minna sedda teh.

Se XII. Pähtük.

   Kurja Wihna Mäe Piddäja: Tatzina Raha. Üllesneütminne Kohljide üllestössemissest. Suhremb Käsk. Kes Kristus olnes. Mannitzeminne Wariseerde Kawwalusse eest. Waise Läsja Ande om Jummalal wastawötlik.

 1. Nink temmä naksi neide wasta pajatama Moistukönnin: Ütz Inniminne soet ütte Wihna-Mäkke / nink teggiAida sinnäümbre / nink kaiw Russu / nink teggi Torni / nink and sedda Tallomehste Kättewälja: Nink lätz erra muijalle.
 2. Nink kui Aig olli / lähät temmä Sullast neide Tallomehste mannu / et tem̃ä neist Tallomehist Wihnamäe Wiljast wöttasz.
 3. Ent nemmä wöttiwa nink pessiwa tedda / nink lähätiwa tedda tüchja erra.
 4. Jälle lähat temmä neide mannu töist Sullast / selle heitsiwa : nemmä Kiwwega temmä Pähd : katzik / nink lähätiwa : tedda teotetu : erra.
 5. Nink jälle lähat temmä neide mannu töist Sullast / seddasamma tapsiwa nemmä erra: Nink paljo töisi / mönd lachksiwa nemmä Witzuga / mönd tappiwa nemmä erra.
 6. Sis olli temmal weel ütz ainus Poig / kä temmal armas olli / seddasamma lähät temmä wihmäte kah neide mannu / nink üttel: Nemmä sahwa minno Poiga häbbenema:
 7. Ent nesamma Tallomehe ütliwa töine töist wasta: Sesinane om se Perrändaja: Tulge / tapkem tedda erra / sis sahb se Perrandus meije Kätte.
 8. Nink nemmä wöttiwa tedda / nink tappiwa tedda erra / nink heidiwa tedda Wihnamäest wälja.
 9. Mes sahb nühd se Wihnamäe Essand teggema? Temmä sahb tullema / nink neid Tallomehi errahukkama / nink sedda Wihnamäkke töiste Kätte andma.
 10. Es teije kah olle luggenu sedda Kirja: Se Kiwwi / kumba ne Koateggija omma erraheitnu / omPäh Nulga Kiwwiszsahnu:
 11. Issandast om sesündinu / nink se om immetaolik meije Silmin.
 12. Nink nemmä wäijewa tedda kinniwötta / nink pelgsiwa sedda Rachwast: Sest nemmä moistiwa / et temmä neide pähle sedda Moistukönnet olli pajatanu: Nink nemmä jättiwa tedda maha nink lätziwa erra.
 13. Nink nemmä lähätiwa temmä mannu mönd neist Wariseerist nink Herodiahnrist / et nemmä tedda kinnitabbasse temmä Pajatussen.
 14. Ent kui nemmä tulliwa / sis ütliwa nemmä temmä wasta: Oppetaja / meije tijame et sinna ollet töttelik / nink ei hohli kenki perrast: Sest sinna ei kaje mitte Innimiste Suhrust / enge oppetat Jummala Teed öigest: Kas sünnis Keisrille Tatzinat anda / wai ei sünni? Kas peäme andma / wai ei peä andma?
 15. Ent temmä moist neide Kawwalust / nink üttel neide wasta: Mes teije minno kiusate? Toghe mulle Tengä nättä.
 16. Nink nemmä töiwa. Sis üttel temmä neide wasta: Kel es se Palge om nink se Pählkirri? Nemmä ütliwa telle: Keisri.
 17. Nink Jesus koste nink üttel neide wasta: Sis andke Keisrille mes Keisri (Kohus) / nink Jum̃alalle mes Jummala (Kohus) om: Nink nemmä immetelliwa temmä ülle.
 18. Sis tulliwa ne Saduzeeri temmä mannu / kumma ei ütle Üllestössemist ollewat: Ne küssewa temmält nink ütliwa:
 19. Oppetaja / Moses om meile kirjotanu / kui kenki Welli errakohleb / nink jättab Naistperrä / nink ei jätta Last / sis wötke temmä Welli temmä Naist / nink erratage ommale Wellelle Seemend.
 20. Nühd olliwa seitze Wellitze: Se eesmänne wöt Naist nink kohli erra / n. es jätta Seemend.
 21. Nink töine wöt tedda / nink kohli erra / nink temmä es jätta kah Seemend: Nink nida kah kolmas.
 22. Nink kik seitze wöttiwa tedda / nink es jätta Seemend: Wihmäte kike perrä sis kohli kah se Naine erra.
 23. Nühd Üllestössemissen / kui nemmä sahwa üllestausma / kenk Naine es temmä sis sahb ollema neide seast? Sest ne seitze omma tedda Naisesz piddänu.
 24. Sis koste Jesus nink üttel neide wasta: Teije essite / seperrast et teije sedda Kirja ei moista / ei kah Jummala Wäkke.
 25. Sest kui nemmä Kohljist sahwa üllestausma / sis ei sah nemmä kossima / ei kah henda laskma kossida: Enge nemmä omma kui Engli / kumma Taiwan omma.
 26. Ent neist Kohljist / et nemmä sahwa Üllestausma / es teije olle luggenu Mosesse Rahmatun / kuitao Jummal temmäga pajat Wössun / nink üttel: Minna olle Abrahami Jummal / Isaaki Jummal / nink Jakobi Jummal?
 27. Jummal ei olle mitte Kohljide / enge Elläwide Jummal: Sis essite teije nühd wäega.
 28. Nink ütz neist Kirjatundjist ast temmä mannu / kä neid olli kuhlnu töine töist küssitellewat / kui temmä näggi et temmä neil häste olli kostnu / sis küsse temmä temmalt: Kumb es om seüllembKäsk kike seast?
 29. Ent Jesus koste telle: Se üllemb kike Kässude seast om se: Kuhle Israel / se Issand meije Jummal / se Issand om ütz.
 30. Nink sinna peät armatzema sedda Issandat omma Jummalat / kigest ommast Söamest / nink kigest ommast Hengest / nink kigest ommast Meelest / nink kigest ommast Jouwust: Se om se üllemb Käsk.
 31. Nink se töine om temmä sahrnane: Sinna peät armatzema omma Lähembät kui henda essi. Suhremb neid ei olle ützik muh Käsk.
 32. Nink se Kirjatundja üttel temmä wasta: Oppetaja / sinna ollet töttest öigedepajatanu / sest ütz Jummal om / nink töist ei olle temmäta:
 33. Nink tedda armatzema kigest Söamest / nink kigest Meelest / nink kigest Hengest / nink kigest Jouwust / nink Lähembat armatzema kui henda essi / se om ennämb kui kik Palla-Owwer nink muh Owwri.
 34. Kui Jesus näggi et temmä targalikkult olli kostnu / sis üttel temmä temmä wasta: Sinna ei olle kawwen Jummala Rikkussest. Nink keake es julge tedda ennämb küssida.
 35. Nink Jesus koste nink üttel / kui temmä Jummala Koan oppet: Kuis ne Kirjatundja ütlewa / et Kristus om Tawida Poig?
 36. Sest Tawid ütleb essi läbbi pöha Waimo: Se Issand om üttelnu minno Essandalle: Istu minno hähle Käele / senni kui minna panne sinno Wainlaisi sinno Jalgu Allutzesz.
 37. Tawid kutzub jo tedda essi Essandasz / kuis temmä sis temmä Poig om?
 38. .Nink paljo Rachwast kuhliwa teddä hählmeelel. . Nink temmä üttel neide wasta omman Oppussen: Hoitke henda neide Kirjatundjide eest / kumma tachtwa pikkin Reiwin köndi / nink terwitetus sahda Turro pähl /
 39. Nink eddimätzin Penkin istu Kerkun / nink üllembän Paigan Wöhrussen:
 40. Kumma errasöhwa Läsjäde Maiju / nink kähndwa ette / et nemmä kawwa Palwust piddäwa: Nesamma sahwa suhrembat Hukkaminnemist sahma.
 41. Nink Jesus iste Jummala Kirsto kottalle / nink kaije kuitao Rachwas Raha Kirsto sisse heit. Nink paljo Rikka heidiwa paljo sisse.
 42. Nink ütz waine Läsk tulli nink heit Katz Robbi Kirsto sisse / se om ütz Teng.
 43. Nink temmä heigas omme Jüngrid henne mannu nink üttel neide wasta: Töttelikkult minna ütle teile: Sesinane Läsk om ennämb Kirsto sisse heitnu / kui kik muh / kumma sisse omma heitnu.
 44. Sest nemmä omma kik sisse heitnu sest / mes neil om ülle olnu: Ent temmä om ommast Waisussest kik mes temmal olli / kik om̃a Taggawarra sisse heitnu.

Se XIII. Pähtük.

   Tähe Jerusalemmi Errahäetamissest / nink se Ilma Hukkaminnemissest; Mannitzeminne Walwmissesz nink Palwussesz.

 1. Nink kui temmä Jummala Koast wälja lätz / sis üttel ütz temmä Jüngrist temmä wasta: Oppetaja / nätze mähratze Kiwwi / nink mährane Üllesteggeminne se om.
 2. Jesus koste nink üttel temmä wasta: Kas sinna näet sedda suhrt Üllesteggemist? Sijä ei sah Kiwwi Kiwwi pähle jähma / kumb erra ei kissota.
 3. Nink kui temmä Öhli Mäe pähl iste Jummala Koa kottal / sis küssewa temmalt Peter nink Jakkab / nink Jahn nink Andres essierralde.
 4. Ütle meile / kunnas se kik sahb sündima? Nink märanes se Tächt sahb ollema / kui se kik peäb sahma teüdetus?
 5. Ent Jesus koste neile / nink naksi ütlema: Kajege et teid keake erra ei essita:
 6. Sest paljo sahwa tullema minno Nimmel / nink ütlema henda minno ollewat / nink sahwa paljo erra essitama.
 7. Ent kui teije sahde kuhlma Söast nink Söa Sönnumist / sis erra hirmoge / sest se peäb nida sündima: Ent se Otz ei olle weel Käen.
 8. Sest Rachwas sahb tausma Rachwa wasta / nink Kunningrikkus Kunningrikkusse wasta: Nink Mah Wärrisemisse sahwa ollema mitman Paigan / nink sahb ollema Nälg nink Heitminne. Se om Waiwa Algminne:
 9. Ent teije kajege henda: Sest nemmä sahwa teid erraandma Kochto Kotta nink Koggoduste sisse: Nink teije sahde sahma pessetus / nink Mah Wallitzejide / nink Kunningide ette weetus minno perrast / neile Tunnistussesz.
 10. Nink se Armo Oppus peabeesmältsahma juttustetus kige Rachwa sean.
 11. Ent kui nemmä teid sahwa weddama / nink erraandma / sis erge murretake / mes teije peate pajatama / nink erge mötleke enne üssike se pähle: Enge mes teil selsammal Tunnil antas / sedda pajatage. Sest teije ei olle ne mitte / kumma pajatawa / enge se pöha Waim.
 12. Ent Welli sahb Welle Surmale erraandma / nink Essa Last: Nink Latze sahwa tausma Wannambide wasta / nink neid Surmale awwitama.
 13. Nink teije sahde sahma wichkatus kigist minno Nimme perrast: Ent kä Otzani kannatab / se sahb önsasz sahma.
 14. Ent kui teije sahde näggema sedda Errahäetamisse Hirmo / kummast om ütteldu läbbi Tanieli / se Proweeti / et temmä saisab sähl / kun temmä ei peä: (kä sedda loeb / se pandke tähelle:) Kumma sis Juda Mahl omma / ne paggeke Mäkke pähle:
 15. Nink kä Tarre pähl om / se erra tulgo mitte maha Kotta / nink erra tulgo sisse middake wötma ommast Koast.
 16. Nink kä Nurme pähl om / se erra kähndko taggasi se perra / mes maha jähnu / omme Reiwid wötma.
 17. Ent Hedda Rassejallutzille nink Immetajille tol Ajal.
 18. Ent palleke et teije Paggeminne ei johu Talwel.
 19. Sest neil Peiwil sahb sährane Willitzus ollema / kui weel eäle olle ei olnu / Lohdusse Algmissest / kumbe Jummal om lohnu / ammak senni Ajani / nink kui kah ei sah sahma.
 20. Nink kui se Issand neid Peiwi es ollesz erralühendanu / sis es sahsz ützik Inniminne ülles peetus: Ent neide Errawallituide perrast / kumbe temmä om errawallitzenu / om temmä neid Peiwilühendanu.
 21. Nink kui teile sis keake ütles: Nätze / sihn om Kristus: Echk: Nätze / sähl om temmä: Sis erge uske.
 22. Sest kawwala Kristusse nink kawwala Proweeti sahwa tausma / nink sahwa Tächte nink Immetteggema / et nemmä kah neid Errawallitzetuid erra essitasz / kui se woisz olla.
 23. Ent teije kajege: Nätze / mia olle teile kik ette erra üttelnu.
 24. Ent neilsammul Peiwil perrast sedda Willitzust / sahb Päiw pimmesz minnemä / nink Kuh ei sah omma Wallo andma.
 25. Nink ne Taiwa Tähe sahwa maha saddama / nink ne Taiwa Wäe sahwa heljoma.
 26. Nink sis sahwa nemmä: näggema sedda Innimisse Poiga tullewat Pilwin suhre Wäe nink Auwustussega.
 27. Nink sis sahb temmä omme Englidlähatama / nink kokko koggoma omme Errawallitzetuid neist neljäst Tuhlest / Mah Otzast ammak Taiwa Otza.
 28. Ent Wijipuhst opke ütte Moistukönnet: Kui temmä Os tärgib / nink Lechte lät / sis moistate / et Suwwi lähün om:
 29. Nida kah teije / kui teije näete nisuggust sündiwat / sis teedke / et se om lähün Usse een.
 30. Töttelikkult minna ütle teile / sesinane Suggu ei sah mitte hukka sahma / senni kui se kik süib.
 31. Sest Taiwas nink Mah sahwa hukka minnemä: Ent minno Sönna ei sah mitte hukkaminnemä.
 32. Ent sedda Peiwä nink Tundi ei tijä keake / ei kah ne Engli Taiwan / ei kah se Poig / kui ennege se Essa.
 33. Kajege / walwke nink piddäge Palwust: Sest teije ei tijä mitte / kunnas se Aig om.
 34. Ötze ni / kui Inniminne / kä wöhrale Mahle lätz / nink jät omma Maija maha / nink and om̃elle Sullasille Meelewallust / nink eggaüttele omma Töhd / nink käsk Ussehoidjat / et temmä walwasz.
 35. Seperräst walwke: (Sest teije ei tijä mitte / kunnas se Maja Essand tulleb / Öddangul / echk kesk Öhsel / echk Kikka Ajal / echk Hommungult:
 36. Et temmä ei tulle äkkitzelt / nink löid teid maggawat.
 37. Ent mes minna teile ütle / sedda ütle minna kigille: Walwke.

Se XIV. Pähtük.

   Wariseerde Nouw wasta Kristust. Kristus woijetas kalli Nardi Öhliga; Söhb Pascha Lammast; Säeb sedda pöha Öddango Söhmaiga; Temmä Surma Hedda nink Palwus Aijan / Kinniwötminne nink üllestunnistaminne Kaiwa een. Petri Pat nink ümbrekähnminne.

 1. Nink katte Peiwä perräst olli Pascha Püha / nink maggusa Leiwä (Peiwä): Nink ne Körge Preestri nink Kirjatundja otzewa / kuitao nemmä Kawwalussega tedda kinniwöttasz nink erratappasz.
 2. Ent nemmä ütliwa: Eimitte Püha Ajal / et ützik Mässäminne Rachwa sean ei tösse.
 3. Nink kui temmä olli Petanian Simmoni se Piddalitöbbitze Koan / nink Lawwa man iste / sis tulli ütz Naine / sel olli ütz Klaas selge nink ülli kalli Nardi Öhliga / nink tem̃ä murs sedda Klaasi katzik / nink kallas sedda temmä Päh pähle.
 4. Ent mönne olliwa / ne saiwa henne sissen wehatzesz nink ütliwa: Mink tarbis es sesinane Öhli Hukkus om sündinu?
 5. Sest sedda ollesz woinu ennämb kui kolmesaa Tengä eest erramüwwa / nink Waistille anda. Nink nemmä nürrisiwa temmä pähle.
 6. Ent Jesus üttel: Jätke tedda rahulle: Mes Murret tehde teije temmale? Temmä om hähd Töhd minnole tennu.
 7. Sest teil om ikkes Waisi henne man / nink kui teije tahate / sis woide neile Hähd tetta: Ent minno ei olle teil ikkes.
 8. Temmä om tennu / mes temmä om woinu: Temmä om ette rüchknu minno Iho woidma / minno Matmissesz.
 9. Töttelikkult minna ütle teile: Kun üssike se Armo Oppus sahb juttustetus kige Ilma sissen / sähl sahbkah sahma ütteldus / mes temmä om tennu temmä Mälletussesz.
 10. Nink Judas Iskariot / ütz neist kattetöistkümnest / lätz neide Körge Preestride mannu / et temmä tedda neile erraannasz.
 11. Ent kui nemmä sedda kuhliwa / sis saiwa nemmä röhmsasz: Nink towotiwa temmäle Raha anda: Nink temmä otz / kuitao temmä parral Ajal tedda erraannasz.
 12. Nink eesmätzel maggusa Leiwä Peiwäl / kui sedda Pascha Lammast tappeti / ütliwa temmä Jüngre temmä wasta: Kohes sinna tahat / et meije lähme / nink walmistame / et sinna sedda Pascha Lammast söht?
 13. Nink temmä lähat katz ommest Jüngrist / nink üttel neide wasta: Minge Lihna: Nink teil sahb wasta tullema ütz Inniminne / se kannab ütte Wee Kruhsi: Minge temmä perrä.
 14. Nink kohe temmä eale sisse lät / sähl ütleke Maja Essandalle: Oppetaja ütleb: Kus om se Wöhrusse Kodda / kun minna omme Jüngridega sedda Pascha Lammast woi süwwä?
 15. Nink temmä sahb teile neütma ütte suhrt ehhitetu nink walmistetu Tarret: Sähl walmistake meile.
 16. Nink temmä Jüngri lätziwa wälja / nink tulliwa Lihna / nink löisiwa nida / kui temmä neile olli üttelnu: Nink walmistiwa sedda Pascha Lammast.
 17. Ent Öddangul tulli temmä neide kattetöistkümnega.
 18. Nink kui nemmä Lawwa man istsiwa / nink söijewa / üttel Jesus: Töttelikkult minna ütle teile / ütz teije seast / kä minnoga söhb / sahb minno erraandma.
 19. Ent nemmä naksiwa kurbasz minnemä / nink ütz töise perrä temmä wasta ütlema: Kas minna se olle? Nink töine: Kas minna se olle?
 20. Ent temmä koste nink üttel neide wasta: Ütz neist katztöistkümnest / kä minnoga Lüwwa sisse kastab.
 21. Se Innimisse Poig lät kül / nida kui temmäst om kirjotetu: Ent Hedda selle Innimisselle / kumma läbbi se Innimisse Poig erraantas: Tel ollesz parremb / et sesamma Inniminne es ollesz sündinu.
 22. Nink kui nemmä olliwa söhnu / sis wöt Jesus Leibä / tennäs nink murs / nink and neile nink üttel: Wötke / söhge / se om minno Iho.
 23. Nink temmä wöt sedda Karrikat / nink tennäs / nink and neile: Nink nemmä jöiwa sest kik.
 24. Nink temmä üttel neide wasta: Se om minno Werri / se wastse Leppingo (Werri /) kumb paljode eest errawalletas.
 25. Töttelikkult minna ütle teile / et minna eddispeide ei sah mitte johma sest Wihna Puh Kaswust / ammak tohe Peiwäni / kui minna sedda wastsest joh Jummala Rikkussen.
 26. Nink kui nemmä Kittusse Laulu olliwa laulnu / sis lätziwa nemmä wälja se Öhli Mäe pähle.
 27. Nink Jesus üttel neide wasta: Teije sahde henda kik selsinatzel Öhl minnust pahandama: Sest kirjotet om: Minna sah Karjust löhma / nink Lamba sahwa sahma errapillatus.
 28. Ent perräst / kui minna olle üllestösnu / sis taha minna teije ette minnä Galilea Mahle.
 29. Ent Peter üttel temmä wasta: Nink kui nemmä henda kik pahandasse / siski ei taha minna (henda pahandada.)
 30. Nink Jesus üttel temmä wasta: Töttelikkult minna ütle sulle: Tähmbä selsinatzel Öhl / enne kui Kikkas katzkörd kirreb / saht sinna mio kolmkörd errasalgma.
 31. Ent temmä üttel weel pähleke: Kui minna kah sinnoga peäsz errakohlma / sis ei taha minna sinno mitte errasallata: Nida ütliwa nemmä kah kik.
 32. Nink nemmä tulliwa ütte Moisa mannu / kummal Nimmi om Getsemane: Nink temmä üttel omme Jüngride wasta: Istke sijä / senni kui minna Palwust peä.
 33. Nink temmä wöt Petrit Jakkabit n. Jahni hennega / nink naksi wärrisema nink wabbisema.
 34. Nink temmä üttel neide wasta: minno Heng om wäega murrelik ammak Surmani: Jähge sijä nink walwke.
 35. Nink temmä lätz weidi Mahd erra / nink satte Mah pähle / nink pallel / et kui se woisz olla / se Tund temmäst möhda lähsz.
 36. Nink temmä üttel: Abba / Issa / kik woit sinna tetta: Wötta sedda Karrikat minnust erra: Ent siski ei mitte / mes minna taha / enge mes sinna tahat.
 37. Nink temmä tulli nink löis neid maggawat / nink üttel Petri wasta: Simmon / kas sinna makkat? Es sinna köchta ütte Tundi walwa?
 38. Walwke nink palleke / et teije Kiusatusse sisse ei satta. Se Waim om kül ussin / ent se Leha om nörk.
 39. Nink temmä lätz jälle erra nink pallel / nink pajat neid sammu Sönnu.
 40. Nink kui temmä taggasi tulli / löis temmä neid taas maggawat / (sest neide Silmä olliwa rasseda ) nink nemmä es tijä / mes nemmä telle kostsiwa.
 41. Nink temmä tulli kolmat puchku nink üttel neide wasta: Maake nühd weel nink hengäke: Kül sah jo / se Tund om tulnu: Nätze / se Innimisse Poig antas erra Pattatzide Kätte.
 42. Tauske ülles / läkkem erra: Nätze / minno Erraandja om lähün.
 43. Nink seddamaid / kui temmä weel pajat / sis tulli Judas ütz neist katztöistkümnest / nink suhr Hulk Rachwast temmäga / Möhku n. Nuijega / neist Körge Preestrist nink Kirjatundjist nink Wannambist.
 44. Ent se / kä tedda erraand / olli neile Tähe andnu / nink üttelnu: Kelle minna sah Suhd andma / se om sesamma: Hahrdke tedda kinni / nink weddage tedda julgest:
 45. Nink kui temmä tulli / sis ast temmä seddamaid tem̃ä mannu nink üttel: Rabbi / Rabbi / nink and telle Suhd.
 46. Ent nemmä heidiwä Kässi temmä külge / nink wöttiwa tedda kinni.
 47. Ent ütz neist / kumma sähl man saisiwa tömmas Möhka wälja / nink löije se Körge Preestri Sullast / nink raggi tem̃ä Körwa erra.
 48. Nink Jesus koste nink üttel neide wasta: Teije ollete kui Röhwli wasta wälja tulnu / Möhku nink Nuijega minno kinniwötma?
 49. Minna olleeggä Peiw teije manolnu Jummala Koan / nink oppetanu / nink teije ei olle minno kinniwötnu. Ent et Kirri sahsz teüdetus.
 50. Nink kik jättiwa tedda maha / nink lätziwa pakko.
 51. Nink ütz Pois lätz temmä perra / se olli linnatze Reiwaga kattetu palja Iho pähl:
 52. Nink ne Poisi wöttiwa teddä kinni.Ent temmä jät seddä Reiwast maha / nink paggesi paljalt neide Käest erra.
 53. Nink nemmä weiwa Jesust se Körge Preestri mannu. Nink kik Körge Preestri nink Wannamba nink Kirjatundja tulliwa kokko temmä mannu.
 54. Ent Peter tulli kawwest temmä perra / ammak se Körge Preestri Kotta: Nink temmä iste Sullaste sekkä maha / nink peestli Tulle wehren.
 55. Ent ne Körge Preestri nink se koggona Suhr Kohus / otzewa Tunnistust Jesusse wasta / et nemmä tedda Surmale sahdasse: Nink nemmä es löwwa mitte.
 56. Sest paljo anniwa kawwalat Tunnistust temmä wasta: Nink neide Tunnistusse es sünni ütte.
 57. Nink mönne tössiwa ülles / nink anniwa kawwalat Tunnistust temmä wasta / nink ütliwa:
 58. Meije olleme kuhlnu tedda ütlewat: Minna tahasedda Jummala Kotta / kumb Kättega om tettu/maha kisku / nink kolmel Peiwäl töist ülles tettä / kumb ei olleKättegatettu.
 59. Nink nidake es sünni neide Tunnistusse ütte.
 60. Nink se Körge Preester tössi ülles neide keskette / küssi Jesusselt / nink üttel: Es sinna middake kosta? Mes nesinatze sinno wasta tunnistawa?
 61. Ent temmä jäije waik / nink es kosta middäke. Sis küsse temmält se Körge Preester jälle / nink üttel temmä wasta: Kas sinna ollet se Kristus / se körge kittetu Poig?
 62. Ent Jesus üttel: Minna olle. Nink teije sahde näggema sedda Innimisse Poiga istwat se Wäe hähl Käjel / nink tullewat Taiwa Pilwin.
 63. Sis kisk se Körge Preester omma Särki katzik / nink üttel: Mes meil ennämb Tunnistajid waja om?
 64. Teije ollete kuhlu sedda Jummala Teotust: Mes teil tutta? Ent nemmä moistiwa tedda kik Surmaga wölgo ollewat.
 65. Nink mönne naksiwa temmä pähle sülgma / nink temmä Palget kinni katma / nink tedda Russikidega pesmä / nink telle ütlema: Kuhluta. Nink ne Sullase anniwa telle Kämblid.
 66. Nink Peter olli allan Koan / sis tulli ütz se Körge Preestri Neützikust:
 67. Nink kui temmä näggi Petrit peestlewät / kaije temmä temmä pähle nink üttel: Nink sinnake ollit Jesussega Nazarettist.
 68. Ent temmä sallas nink üttel: Minna ei tunne tedda / ei tija kah mes sinna ütlet. Nink temmä lätz wälja Usaida: Nink Kikkas kirg.
 69. Nink se Neützik näggi tedda jälle / nink naksi neide wasta ütlema / kumma sähl saisiwa: Sesinane om neist.
 70. Ent temmä sallas jälle. Nink taas Ühri perrast ütliwa Petri wasta ne / kumma sähl saisiwa: Töttelikkult / sinna ollet neistsammust: Sest sinna ollet Galilea Mah Mehs / nink sinnul om öige sährane Keel.
 71. Ent temmä naksi needma nink wandma: Minna ei tunne sedda Innimest / kummast teije ütlete.
 72. Nink Kikkas kirg töist puchku. Sis möttel Peter se Sönna pähle / mes Jesus telle olli üttelnu. Enne kui Kikkas katzkörd kirreb / saht sinna minno kolmkörd errasalgma. Nink temmä naksi ikma.

Se XV. Pähtük.

   Kristusse pähle kaibatas Pilatusse een / se tunneb tedda waa ollewat / ent siski pessetas Kristus / ehhitetas Orjawitzuga / nahrtas erra / nink lüwwas Risti pähle; Kohleb erra nink mattetas maha.

 1. Nink seddamaid Hommungult piddiwane Körge PreestriNouwo / neide Wannambide nink Kirjatundjide / nink sekoggona SuhreKochtoga / nink keüdiwaJesustkinni / nink weddiwa tedda / nink anniwateddaerra Pilatusselle.
 2. Nink Pilatus küsse tem̃ält: Kas sinna ollet Judaliste Kunningas? Ent temmä koste nink üttel tem̃ä wasta: Sinna ütlet sedda.
 3. Nink ne Körge Preestri kaibsiwa paljo temmä pähle.
 4. Sis küsse Pilatus temmält jälle / nink üttel: Es sinna middake kosta? Nätze / mes suhrt Asja nemmä sinno wasta tunnistawa.
 5. Ent Jesus es kosta ennämb middäke / et kah Pilatus sedda Immesz pand.
 6. Ent Püha Ajal lask temmä neil ütte Wangi wallale / kumba nemmä pühsiwa.
 7. Ent ütz / kumb kutzuti Parrabas / olli kinnikeüdetu neide Mässajide ga / kumma Mässamissen ütte olliwa erraröhwnu.
 8. Nink se Rachwas tennit / nink naksi pallema / et temmä neile tehsz / nida kui temmä ikkes olli (tennu).
 9. Ent Pilatus koste neile / nink üttel: Kas teije tahate / et minna teile peä wallale laskma sedda Judaliste Kunningat?
 10. (Sest temmä tees / et ne Körge Preestri teddä Kaddeussest olliwa erra andnu.)
 11. Ent ne Körge Preestri kihotiwa Rachwast / et temmä neile ennembe Parrabast wallale lassesz.
 12. Ent Pilatus koste nink üttel jälle neide wasta: Mes teije sis tahate / et minna temmäle peä teggema / kedda teije Judaliste Kunningasz ütlete?
 13. Ent nemmä tennitiwa jälle: Poh tedda Risti pähle.
 14. Ent Pilatus üttel neide wasta: Mes temmä sis Kurja tennu? Ent nemmä tennitiwa weel ennämbest: Poh tedda Risti.
 15. Sis möttel Pilatus Rachwa Meele perräst tetta / nink lask neile Parrabat wallale: Nink Jesust and temmä neide Kätte / kui temmä teddä olli pesnu / et tedda Risti külge piddi löhdäma.
 16. Ent ne Söamehe weiwa tedda se Moisa sisse / se om Kochto Kotta / nink kutziwasedda koggona Hulkakokko.
 17. Nink nemmä panniwaütte Purpuri Reiwa temmäSälgä / nink palmitziwa ütteOrjawitzaWannikut / nink panniwa sedda temmä Päha /
 18. Nink naksiwa teddä terwitama: Terre Judaliste Kunningas.
 19. Nink nemmä löiwa temmä Pähd Rooga / nink sülgsiwa temmä pähle / sattewa Pölwille maha nink kummardiwa tedda.
 20. Nink kui nemmä tedda olliwa nägotanu / sis tömbsiwa nemmä sedda Purpuri Reiwast temmä Säljast erra / nink panniwa telle temmä omme Reiwid sälgä: Nink nemmä weddiwa teddä wälja / et nemmä tedda Risti pähle pohsse.
 21. Nink nem̃ä sundsiwa wäggisi ütte möhda minnejat Sim̃onit Kürenist / (kä Nurmest tulli / Aleksandri nink Ruwwi Essä) et temmä temmä Risti kannasz.
 22. Nink nemmä weddiwa tedda Kolgata Paika: Se om erraselletetu Pählae Asse.
 23. Nink nemmä anniwa telle Mürre Wihna juwwa. Ent temmä es wötta sedda.
 24. Nink kui nemmä tedda olliwaRisti külge löhnu / sis jaggasiwa nemmä temmä Reiwid erra / nink heidiwa Lihsko neide ülle / mes kummaleke sahsz.
 25. Ent se olli kolmande Tunni Ajal / kui nemmä tedda Risti külge löiwa.
 26. Nink temmä ülle olli kirjotet/ mes temmäle Sühsz anti: SE JUDALISTE:- KUNNINGAS.
 27. Nink nemmä löiwa temmä ga Risti külge katz Röhwlid: Ütte temmä hähle nink töist kurrale pohle.
 28. Sis sai se Kirriteüdetus / kumb ütleb: Temmä om Kurjateggijide sekkäarwatu.
 29. Nink ne / kumma möhda lätziwa / teotiwa teddä nink rappotiwa omma Pähd / nink ütliwa: Hui / kä sinna Jummala Kotta maha kissut / nink teht tedda kolmel Peiwal jälle ülles:
 30. Awwita henda essi / nink astuRisti pähltmaha.
 31. Selsammal kombel willitelliwa tedda kah ne Körge Preestri henne waijel / neide Kirjatundjidega / nink ütliwa: Muid omtemmäawwitanu / hendä ei woitemmäawwitada.
 32. Se Kristus / se Israeli Kunningas astke nühd Risti pählt maha / et meije näeme nink ussume. Nink ne / kumma temmäga olliwa Risti pähle pohdu / nägotiwa tedda.
 33. Nink kuwendel Tunnil saije Pimmedus ülle se koggona Mah /ammak üttesani Tunnini.
 34. Nink üttesämal Tunnil tennit Jesus suhre Hählega / nink üttel: Eli / Eli lamma sabachtani? Se om erraselletetu: Minno Jummal / minno Jummal / minkperrast ollet sinna minno maha jätnu?
 35. Nink kui mönne / kumma sähl man saisiwa / seddä kuhliwa / sis ütliwa nemmä: Nätze / temmä heikab Eliast.
 36. Ent ütz johsk nink teüt ütte Pässa Ättike ga / nink pist sedda Roo Otza / nink joht tedda nink üttel: Ot las kaija / kas Elias tulleb tedda maha wötma.
 37. Ent Jesus tennit suhre Hähle ga / nink heit Henge erra.
 38. Nink se eenpohdaw Tek (kige pöhamba Paiga een) Jummala Koan / kaksikattestkatzki / üllembäst Otzast / ammak allambahe Otza.
 39. Ent kui se Pähmehs / kä temmä kottal sais / näggi / et temmä nida tenniten Henge heit / sis üttel temmä: Töttelikkult sesinane Inniminne olli Jummala Poig.
 40. Ent sähl olliwa kah Naise kawwest kajeman: Neide sean olli kah Maria Maddalena / nink Maria se weiko Jakkabi nink Josesse Emma / nink Salome:
 41. Kumma kah olliwatemmä perrätulnu / kui temmä weel Galilea Mahl olli / nink tedda orjanu: Nink paljo muid olli / kumma temmä ga olliwa ülles tulnu Jerusalemmi.
 42. Nink kui jo Öddang saije / (sest et se WalmistamissePeiw olli / kumb om se Een-Püha)
 43. Sis tulli Josep Arimatiast / ütz auwus Rahdi Essand / kä kah essi oht Jummala Rikkust / se julgu nink lätz sisse Pilatusse mannu / nink pallel temmält Jesusse Keha.
 44. Ent Pilatus immetelli / et temmä jo olli errakohlnu / nink heigas sedda Pähmehst / nink küsse temmalt / kas temmä jo ammu errakohlnu.
 45. Nink kui temmä sedda sest Pähmehest teeda saije / sis and temmä sedda Keha Josepille.
 46. Nink temmä ost ütte Linnast Reiwast / nink wöt tedda maha / nink mächk tedda se Reiwa sisse: Nink temmä pand tedda Hauda / se olli Pae sisse rajotu / nink wehrit Kiwwe se Hawwa Usse ette.
 47. Ent Maria Maddalena nink Maria Joses kaijewa kohe temmä panti.

Se XVI. Pähtük.

   Kristusse Üllestösseminne: Neütminne: Juttusste Käskminne kige Ilma sisse: Taiwa Minneminne.

 1. Nink kui se suhr Püha olli möhda lännu / sis ostsiwa Maria Maddalena nink Maria Jakkabi / nink Salome kallist Salwi / et nemmä tullesse nink tedda woijasz.
 2. Nink nemmä tulliwa Hawwa mannu eesmätzel Näddale Pühal / ülli warra / kui Päiw tössi.
 3. Nink nemmä ütliwa töine töist wasta: Kes sahb meile sedda Kiwwe Hawwa Usse eest erräwehritäma?
 4. Nink nemmä kaiwa sinnä / nink näiwa / et se Kiwwi olli errawehritetu: Sest temmä olli wäega suhr.
 5. Nink nemmä lätziwa Hawwa sisse / nink näiwa ütte nohrt Mehst hähl pohlel istwat / sel olli pik walge Särk Säljan: Nink nemmä heitiwa erra.
 6. Ent temmä üttel neide wasta: Enge heitige mitte: Teije otzite Jesust Nazarettist / kä Risti pähle olli pohdu: Temmä om üllestösnu / nink ei olle mitte sihn: Nätze / sihn om se Asse / kohe nemmä tedda olliwa pannu.
 7. Ent minge / nink ütleke temmä Jüngrille / nink Petrille / et temmä teije ette lät Galilea Mahle: Sähl sahdeteije teddanäggema / nida kui tem̃ä teile om üttelnu.
 8. Nink nemmä lätziwa äkkitzelt wälja / nink paggesiwa Hawwa mant. Sest Wärriseminne nink Hirm olli neide pähle tulnu: Nink nemmä es ütle kelleke middä ke / sest nemmä pelgsiwa.)
 9. Ent kui temmä olli üllestösnu / warra eesmätzel Näddale Pühal / sis neüt temmä henda kige eesmält Maria Maddalenalle / kummast temmä seitze Kurratid olli wälja ajanu.
 10. Sesamma lätz nink kuhlut sedda neile / kumma temmä ga olliwa ollu / kum̃a leinsiwa n. iksiwa.
 11. Nink kui nesamma kuhliwa / et temmä elli / nink temmäst olli nättu / sis es ussu nem̃ä mitte.
 12. Ent perrast sedda / kui katz neist köndsiwa / neüt temmä henda neile töisel Kombel / kui nemmä Mahle lätziwa.
 13. Nink nesamma lätziwa kah / nink kuhlutiwa sedda muile: Neid es ussu nemmä kah mitte.
 14. Wihmäte kui ne ütztöistkümmend Lawwa man istewa / sis neüt temmä henda / nink söimas neide Umbusku nink Söame Kallestust: Et nemmä neid es olle usknu / kumma tedda olliwa nännu üllestösnu ollewat.
 15. Nink temmä üttel neide wasta: Minge kige Ilma sisse / nink kuhlutage sedda Armo Oppust kigelle Lohdusselle.
 16. Kä ussub nink ristitas / se sahb önsasz sahma / ent kä ei ussu / se sahb sahma errasunnitus.
 17. Ent Uskjide perra sahwa nisuggutze Tähetullema: Minno Nimmel sahwa nemmä Kurratidwälja ajama: Wastse Keeldega pajatama:
 18. Schiuhgu erraajama: Nink kui nem̃ä middake surmlikko sahwa johma / sis ei peä neil middäke wikka ollema: Többiste pähle sahwa nemmä Kässi pannema / sis sahwa nemmä parrembasz sahma.
 19. Nink se Issand / kui temmä neidega olli pajatanu / woeti ülles Taiwatte / nink istub Jummala hähl Käel.
 20. Ent nemmä lätziwa wälja / nink ütliwa Juttust kigin Paigun / nink se Issand awwit neid / nink kinnit sedda Sönna läbbi perrantullewa Tähe.)