Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli Rahmat Kolosrile.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Pahwel tennäb Jummalat Kolosride waimolikko Önnistusse eest; peäb Palwust neide eest; oppetab / kes Kristus olnes / nink et sesamma neid Jummalaga erräleppitänu / nink et Pahwel essi temmä Sullane om.

 1. Pahwel Jesusse Kristusse Apostel / läbbi Jum̃ala Tachtmisse / nink Timoteus Welli /
 2. Kolussun ollewille Pöhile nink usklikkuile Wellitzille Kristussen: Arm olgo teije ga / nink Rauw Jummalast meije Issäst / nink Issandast Jesussest Kristussest.
 3. Meije tennäme Jummalat nink meije Issanda Jesusse Kristusse Essä / ikkes teije eest Palwust pitten:
 4. Kui meije olleme kuhlnu teije Ussust Kristussen Jesussen / nink Armust kike Pöhide wasta /
 5. Se Lohtusse perräst / mes teile Taiwan om tallele pantu / kumba teije enne ollete kuhlnu Armo Oppusse Tötte Sönnan /
 6. Kumb teije mannu om tulnu / nida kui kah kige Ilma sisse: Nink om suggulik / ötze kui teijeke seän / tohst Peiwäst sahni / kummal teije ollete kuhlnu nink tundnu Jummala Armo Tötten /
 7. Nida kui teije kah Epawrast meije armsast Kahs-Sullasest ollete opnu / kumb om ussutaw Kristusse Sullane teije eest:
 8. Kä meile kah om teedä andnu teije Armastamist Waimun.
 9. Seperräst kah meije / sest Peiwäst / kui meije seddä olleme kuhlnu / ei jättä mitte maha teije eest Palwust piddädä / n. pallelda / et teid teüdetäsz tem̃ä Tachtmisse Tundmissega / kigen Tarkussen n. waimolikkun Moistmissen:
 10. Et teije nida keüsse kui sünnis Issandalle / kigesz Meelehähsz / nink suggulikko ollesse kigen hähn Töhn / nink kaswasse Jummala Tundmissen /
 11. Nink kige Wäega wäggewäsz lähsse / temmä Auwustusse Kangusse perrä / kigen Kannatussen nink Pikkämeelen / Röhmuga:
 12. Seddä Essä tennäden / kä meid om kölblikkusz tennu Pöhide Perrändusse Ossale Walgussen:
 13. Kä meid Pimmedusse Woimussest om erräpästnu / nink ümbre istotanu omma arma Poja Rikkusse sisse /
 14. Kumman meil om Erräluhnastamist / läbbi temmä Werre / Pattu Andisandmist:)
 15. Kä om nägemättä Jummala Kojo / Ennesündinu kigest Lohdussest:
 16. Sest temmä sissen om kik lohdu / mes Taiwan nink Mah pähl om / mes nättä / nink mes näggemättä om / olgo Järje echk Essandusse /echk Pähliko Walla / echk Woimussse: Kik om läbbi temmä nink temmäle lohdu:
 17. Nink temmä om enne kige / nink kik saisatab temmä sissen:
 18. Nink temmä om Iho / (se om) Koggodusse Päh / kumb om Algminne nink Ennesündinu Kohljist / et temmä kigin eesmänne ollesz:
 19. Sest se om (Essä) Meele perräst olnu / et kik Täwweus temmä sissen elläsz:
 20. Nink et läbbi temmä temmäle kik sahsz erraleppitetus / olgo Mah pähl / echk Taiwan / kui temmä om Raho tennu läbbi Werre temmä Risti küllen / läbbi temmä.
 21. Nink temmä om teid / kumma ennemuste wöhra nink Wainlasse ollite / läbbi Moistusse kurjan Töhn / nühd erräleppitänu /
 22. Omma Leha Ihun / läbbi Surma / et temmä teid pöhä / nink laitmatta / nink weata henne ette säesz:
 23. Kui teije ennege Usku jähde / pochjandetu nink kindmä / nink ei lasse hendä erräkähndä Armo Oppusse Lohtussest / kumba teije ollete kuhlnu / kumb om juttustetu kige Lohdusse seän / mes Taiwa al om: Kumma Sullasesz minna Pahwel olle sahnu.
 24. Nühd olle minna röhmsa omman Kannatussen teije perräst / nink teüdä Kristusse Willitzusse Puhdust omman Lehan / temmä Iho eest / kumb om Koggodus:
 25. Kumma Sullasesz minna olle sahnu / Jummala Tallitamisse perrä / kumb mulle teije mannu om antu / Jummala Sönna teütä:
 26. Seddä Sallaust / kumb mitmast Ajast nink Pölwest sahni om erräpeedetu olnu / ent nühd temmä Pöhile awwaldetu:
 27. Kummille Jummal om tachtnu teedä anda / mähräne sesinatze Sallausse Auwustusse Rikkus olnes Pagganide seän / kumb om Kristus teije seän / se Auwustusse Lohtus:
 28. Kumba meije kuhlutame / eggäütte Innimist mannitzeten / nink eggäütte Innimist kigen Tarkussen oppeten / et meije eggaütte Innimist täwwelikkult ette säesse Kristussen Jesussen:
 29. Kumma pähle minna kah Töhd teh / sesamma Tallitamisse perrä tappelden / kä wäggewäst minno sissen Töhd tehb.

Se II. Pähtük.

   Pahwel tappleb Kolosride eest; oppetab Kristussest; mannitzeb neid kindmäsz jähdä / nink Hukkutamisse eest Innimiste Oppussest nink Ilma Tarkussest hendä hoita.

 1. Sest minna taha / et teije peäte teedmä / mähräst Tapplemist mul teije perräst om / nink neide perräst / kumma Laodizean omma / nink mitto minno Palget Lehan ei olle nännu:
 2. Et neide Söamid mannitzetasz / nink üttewoetasz Armun / nink kigesz täwwelikko Moistusse Rikkussesz / Jummala nink Issa nink Kristusse Sallaust tutta:
 3. Kumman kik Tarkusse nink Tundmisse Warra omma erräpeedetu.
 4. Ent minna ütle seddä / et teid keäke errä ei pettä kunstliko Sönnuga.
 5. Sest echk minna kül Leha perrä sählt errä olle / siski olle minna Waimun teije man / olle röhmsa nink näe teije Körda / nink teije Ussu Kinnitust Kristusse sisse.
 6. Ötze kui teije nühd ollete wastawötnu Issandat Kristust Jesust / nida keüge temmä sissen:
 7. Nink olge temmä sissen juhretetu nink üllestettu / nink olge Ussun kindmä / nida kui teije ollete oppetetu / nink olge sesissen rikkalikkult tennolikko.
 8. Kajege / et keddäke ei olle / kä teid rihsub / läbbi ilmlikko Tarkusse nink tüchjä Pettusse / Innimiste Lihgkässu perrä / nink Ilma Kombe perrä / nink ei mitte Kristusse perrä.
 9. Sest temmä sissen elläb kik Jummalusse Täwweus iholikkult:
 10. Nink teije ollete täwwelikko temmä sissen / kä kige Pähliko Walla nink Woimusse Päh om:
 11. Kumman teije kah ollete ümbreleigatu / Ümbreleikamissega / kumb Käetä sünnib / patliko Iho Leha Mahaheitmissen / Kristusse Ümbreleikamissega:
 12. Kui teije temmäga Ristmissen ollete maha mattetu / kumman teije kah ollete üllestösnu / läbbi Ussu / kumba Jummal sahdab / kä teddä Kohljist om ülles errätänu.
 13. Nink om teid / kumma ollite kohlu Pattun / nink omma Leha Eennahan / üttelisse temmäga elläwäsz tennu / nink teile andisandnu kik Pattu /
 14. Nink temmä omseddä Käekirjaerräkistotanu / kumb Sähdussest tulli / nink meije wasta olli / nink om seddäerräwötnu / nink Risti külge pohnu.
 15. Temmä om errärihsnu Pähliko Walla nink Woimussid / nink omneid Nahruszette tohnu julgest / nink Erräwährmisse Röhmu neist tennu / henne läbbi.
 16. Sis erräsundko teid nühd keäke Söhgi echk Johgi perräst / echk säetu Pühi / echk wastse Kuh / echk Pöhäpeiwi perräst:
 17. Kumma omma Tullewatze Warri / ent Iho om Kristussen.
 18. Keäke erra wihgo teid Lihgtee pähle Kichlaweo pohle / kä Allandamissen nink Engli Orjamissen seddä püwwäb / nink se pähle ajab / mes temmä eäle ei olle nännu / nink om asjata ülles paisonu omman lehalikkun Mötten /
 19. Nink ei peä hendä Pähst kinni / kummast koggona Iho / läbbi Luhlihkmisse nink Jakko awwitetas / nink ütten pohb / nink kaswab jummalikkusz Suhrussesz.
 20. Kui teije nühd Kristussega ollete erräkohlu Ilma Sähdussist / mes teije sis Lihgkäsku wasta wöttate / ötze kui ellässe teije weel Ilman?
 21. (Kumma ütlewä:) Erräputko / errämaitzko / errä nakkago kah kinni:
 22. Kumb kik pitten errälöppeb / nink om Innimiste Käsk nink Oppus:
 23. Kummil kül Tarkusse Näggo om / hennewallitzetu Jummala Orjusse nink Allandusse perräst / nink se läbbi / et Ihul Armo ei anta / nink Lehal temmä Tarwiussesz Auwo ei tettä.

Se III. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb eggaütte / olgo kes tacht / Jummalat peljätä.

 1. Kui teije nühd Kristussega ollete üllestösnu / sis otzke seddä / mes üllewän om / kun Kristus om Jummala hähl Käel istman.
 2. Mötlege se pähle / mes üllewän om / eimitte se pähle / mes Mah pähl om.
 3. Sest teije ollete erräkohlu / nink teije Ello om Kristussega erräpeedetu Jummalan.
 4. Kui Kristus / teije Ello / sahb awwalikkusz sahma / sis sahde teije kah temmäga awwalikkusz sahma Auwustussen.
 5. Sis kohletage nühd omme Luhlihkmissi / kumma Mah pähl omma / Portust / Rojust/ Türakust / kurja Himmo / nink Achnust / kumb om Währ-Jummala Orjaminne:
 6. Kumbe perräst Jummala Weha tulleb Umbussu Laste pähle.
 7. Kummin teijeke muste ollete keünu / kui teije neide sissen ellite.
 8. Ent nühd heitke teije kah seddä kik hennest errä / Weha / paha Meeld / Kurjust / Teotamist / häüto Sönnu / ommast Suhst.
 9. Erge wölske töine töise pähle / heitke maha wanna Innimist temmä Töhga:
 10. Nink wötke wastset henne pähle / kä wastsesz lät Tundmisselle / se Kojo perrä / kä teddä om lohnu:
 11. Kun ei olle Greekalist nink Judalist: Ümbreleikamist nink Eennachka: Umbgreekalist / Zitalist: Sullast / Wabbandikko: Enge kik nink kigin Kristus.
 12. Sis wötke nühd henne pähle / kui Jummala erräwallitzetu Pöha nink Arma / söämelikko Hallestamist / Heldust / Maddalust / Tassaust / Pikkämeeld:
 13. Sallige töine töist / nink andke töine töisele andis / kui kelleke töise wasta om Kaibust: Ötze kui kah Kristus teile om andisandnu / nida kah teije.
 14. Ent pähle se kige (wötke henne pähle) Armastamist / kumb om Täwweusse Keüdüs:
 15. Nink Jummala Rauw wallitzego teije Söämen / kumma sisse teije kah ollete kutzutu / ütten Ihun / nink olge tennolikko.
 16. Kristusse Sönna ellägo rikkalikkult teije seän / kigen Tarkussen: Oppetage nink mannitzege hendä essi Laulo nink Kittusse Laulo / nink waimolikko Luuga armsaste / nink laulke Issandalle omman Söamen.
 17. Nink kik / mes teije eäle tehde / Sönna echk Teggoga / seddä tekke kik Issanda Jesusse Nimmel / nink tennäge Jummalat nink Essä läbbi temmä.)
 18. Naise / olge allaheitlikko ommille Mehstelle / nida kui sünnis Issandan.
 19. Mehe armastage omme Naisi / nink erge olge kärredä neide wasta.
 20. Latze / olge sönnawötliko Wannambille kigin Asjun: Sest se om Issanda Meeleperräst.
 21. Wannamba / erge kihotage omme Latzi Wehale / et nemmä ei läh argasz.
 22. Sullase / kuhlge kigin omme iholikko Essandid / ei Silmi een orjaten / kui Innimiste Meeleperräst olla / enge Söame Waggaussen / Jummalat peljäten.
 23. Nink kik / mes teije eäle tehde / seddä tekke Süddamest / kui Issandalle / nink eimitte Innimistille:
 24. Nink teedke / et teije Issandast sahda Perrändusse Tassomist sahma: Sest teije orjate Issandat Kristust.
 25. Ent kä Köwwerust om tennu / selle sahb tassotama / mes Köwwerust temmä om tennu: Nink sähl ei olle Innimisse Kajemist.

Se IV. Pähtük.

 1. Essanda / mes öige nink parras om / seddä tekke Sullasille / nink teedke / et teileke Essandat om Taiwan.
 2. Olge kindmä Palwussen / nink walwke se sissen Tennämissega:
 3. Nink pallege üttelisse kah meije eest / et Jummal meile Sönna Ust ülles awwab / Kristusse Sallaust pajatada / kumma perräst minna kah olle kinnikeüdetu:
 4. Et minna seddä awwaldasz / nida kui mul sünnis könnelda.
 5. Keüge targalikkult neide wasta / kumma wäljän omma / nink piddäge Aiga kallisz.
 6. Teije Könne olgo ikkes armsa / nink Sohlaga sohlatu / et teije tijässe / kuitao teil eggaüttele sünnis kosta.
 7. Kuitao minnoga Järg om / seddä sahb teile kik teedä andma Tijikus / se armas Welli / nink ussutaw Sullane / nink Kahsorjaja Issandan:
 8. Keddä minna ötze seperräst teije mannu olle lähätänu / et minna tijäsz / kuitao teije Kässi keüb / Nink et temmä teije Söämid röhmustasz:
 9. Onesimusse se ussutawa nink arma Wellega / kä teist om: Nemmä sahwa teile kik teedä andma / kuitao sihn Järg om.
 10. Aristarchus / minno Kahswangitu terwitäb teid / nink Markus Parnaba Welle Poig / kummast teije ollete Käsku sahnu: Kui temmä teije mannu tulleb / sis wötke teddä wasta:
 11. Nink Jesus / kä Justussesz kutzutas / kumma Ümbreleikamissest omma: Nesinatze omma ützindä minno Abbimehe Jummala Rikkussen / kum̃a mulle omma Röhmusz sahnu.
 12. Epawras terwitäb teid / kä teist om / Kristusse Sullane / kä allasi teije eest tappleb Palwussin / et teije saisasse täwwelikkult nink teüdetu kigen Jummala Tachtmissen.
 13. Sest minna anna telle Tunnistust / et tel suhr Hohl teije eest om / nink neide eest / kumma Laodizean nink Hierapolin omma.
 14. Lukas se Arst / se armas / terwitäb teid / nink Temas.
 15. Terwitäge neid Wellitzid / kumma Laodizean omma / nink Nimwat / nink seddä Koggodust / kumb temmä Majan om.
 16. Nink kui se Rahmat teije man om loetu / sis sahtke / et se kah Laodizeenride Koggodussen loetas: Nink et teije seddä kah loete / mes Laodizeast om kirjotetu.
 17. Nink ütlege Argippulle: Kaje seddä Ammetit / kumba sinna Issandan ollet sahnu / et sa seddä teüdäsz.
 18. Minno Terwitäminne minno Pahwli Käega. Mötlege minno Kapplu pähle. Arm olgo teijega. Amen.

Kolosrile kirjotetu Romast / Tijikusse nink Onesimussega.