Vaata piiblitekste


   

Jakkabi se Apostli Rahmat kigille kirjotetu.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Jakkab oppetab Kannatussest / Maddalussest / waimolikkust Jällesündmissest / Pikmeelest / Jummala Sönna Kuhlmissest / nink Hähteggemissest.

 1. Jakkab Jummala nink Issanda Jesusse Kristusse Sullane / kattetöistküm̃end Sugguharrule / kum̃a om̃a erräpillatu / Terwust.
 2. Minno Welle / arwake seddä selgesz Röhmusz / kui teije mitmasuggutze Kiusatusse sisse johute:
 3. Nink teedke / et teije Ussu Kiusaus Kannatust sahdab:
 4. Ent Kannatussel olgo täwwelik Töh / et teije ollesse täwwelikko / nink terwe / kummil middäke ei puu.
 5. Ent kui teist kelleke Tarkust puus / se pallego Jummalalt / kä kigille öigede annab / nink ei nägota mitte / sis sahb telle antama.
 6. Ent temmä pallego Ussun / nink errämöttelgo mitte katzite: Sest kä katzite mötleb / se om Merre Laine arwolinne / kumb Tuhlest ajetas nink heidetäs.
 7. Sest sesamma Inniminne errämötlego hendä middäke Issandast sahwat.
 8. Kattemeelelinne Mehs om kinnitämättä kigen omman Teen.
 9. Ent Welli / kä mattal om / se kitko hendä ommast Körgeussest:
 10. Ent Rikkas kitke hendä ommast Maddalussest / sest temmä sahb kui Haina Lillik hukkasahma:
 11. Sest Päiw om tösnu Pallawaga / nink haina erräkuiwatanu / nink temmä Lillik om maha saddanu / nink temmä Palge Illo om erräriknu: Nida sahb kah Rikkas omman Keügin erränärwätämä.
 12. Önnis om se Mehs / kä Kiusatust kannatab: Sest kui temmä om kiusatu / sis sahb temmä Ello Wannikut sahma / kumba Issand neile om towotanu / kumma teddä armastawa.
 13. Keäke erräüttelgo / kui temmä kiusatas: Et minna kiusata Jummalast: Sest Jummal ei woi mitte Kurjasz sahda kiusatus / ent temmä ei kiusa essi keddäke.
 14. Ent eggaütz kiusatas / kui temmä ommast Himmust weetäs nink kihotetas.
 15. Perräst / kui Himmo om sahnu / sis sünnitäb temmä Pattu: Ent kui Pat om teüdetu / sis sünnitäb se Surma.
 16. Erge essige mitte / minno arma Welle.
 17. Kik häh Andminne / nink kik täwwelik Ande om üllewäst / nink tulleb maha Walgusse Essäst / kumma man ei olle Walgusse nink Pimmedusse Errämuhdutamist / echk Ümbrewahetamist.
 18. Temmä om meid sünnitänu omma Tachtmisse perrä / läbbi Töisidusse Sönna / et meije ollesse temmä Lohjusse Eesiko.
 19. Seperräst / minno arma Welle / eggäütz Inniminne olgo noppe kuhlma / ent hiljak könnelema / hiljak Wehale:
 20. Sest Innimisse Weha ei teh mitte / mes Jummala een öige om.
 21. Seperräst heitke errä kik Rojust nink kik Kurjust / nink wötke Tassaussega Sönna wasta / kumb teije sisse om istotetu / kumb teije Henge woib önsasz tettä.)
 22. Ent olge Sönna Teggijä / nink eimitte Kuhlja ützindä / kummaga teije hendä essi erräpettäte:
 23. Sest kä Sönna Kuhlja om / nink ei olle mitte Teggijä / se om Mehe sahrnane / kä omma iholikko Palget Warjokajetussen kajeb:
 24. Sest temmä om hendä kajenu / nink lät errä / nink unnetab seddämaid errä / mähräne temmä olnu.
 25. Ent kä Wabbausse täwwelikko Sähdusse sisse kajeb / nink sinnä jähb / se ei olle mitte unnetaja Kuhlja / enge Töh Teggijä / sesamma sahb önnis ollema omman Töhn.
 26. Ent kä hendä teije seän arwab Jummala Orjaja ollewat / nink ei peä omma Keeld kinni / enge pettäb omma Söand / sesamma Orjus om tühi.
 27. Se om pohas nink pürretämättä Orjus Jummala se Issä een / perräto Latzi nink Läske neide Willitzussen kajema / nink hendä Weata piddämä Ilmast.)

Se II. Pähtük.

   Mannitzeminne Innimisse Kajemisse eest / Kawwalusse nink Suh-Ussu eest / kumb Armo Töhtä om.

 1. Minno Welle / erge piddäge mitte Usku Jesusse Kristusse / se Auwustusse Issanda sisse / Innimisse Kajemissen.
 2. Sest kui teije Koggodusse sisse tullesz Mehs kullatze Sörmussega / torredan Reiwin / ent Waine tullesz kah teotetu Reiwin /
 3. Nink teije kajesse se pähle / kel torreda Reiwa omma / nink ütlesse telle: Istu sinna sijä häste: Nink ütlesse Waisele: Saisa sinna sähl / echk istu sijä minno Jallutzitte:
 4. Nink ei olle seddä henne man errä möttelnu / nink ollete Sundjisz sahnu kurjist Möttist.
 5. Kuhlge / minno arma Welle / es Jummal sesinatze Ilma Waisi olle erräwallitzenu / kumma Ussun rikka / nink se Rikkusse Perrändäjä omma / kumba temmä neile om towotanu / kumma teddä armastawa?
 6. Ent teije ollete Waist erräpölgnu: Es Rikka teile Üllekohut teh / nink nemmä weddäwä teid Kochto ette?
 7. Es nemmä seddä hähd Nimme teota / kummast teije ollete nimmitetu?
 8. Kui teije kunninglikko Sähdust teüdäte / Kirja perrä: Sinna peät omma Lähembät armastama / kui hendä essi / sis tehde häste:
 9. Ent kui teije Innimist kajete / sis tehde Pattu / nink teid noheldas Sähdussest / kui Ülleastjid.
 10. Sest kä terwet Sähdust peäb / nink rikkub ütte / se om kigist köwwerasz sahnu:
 11. Sest kä om üttelnu: Sinna ei peä mitte Abbiello rikma / se om kah üttelnu: Sinna ei peä mitte tapma. Kui sinna nühd Abbiello ei rikko / ent tappat / sis ollet sinna Sähdusse Ülleastjasz sahnu.
 12. Könnelege nida / nink tekke nida / kui no / kumbe Sähdusse Wabbausse läbbi sahb sunnitama:
 13. Sest se ülle sahb Armota Kohus keümä / kä Armo ei olle tennu: Nink Arm kittäb hendä Kochto wasta.
 14. Mes se awwitab / minno Welle / kui ütz hennel ütleb Usku ollewat / ent temmäl ei olle Tekko? Kas Usk teddä woib önsasz tettä?
 15. Ent kui Welli echk Sössar allaste ollesse / nink neil puusz peiwälikko Toitust /
 16. Ent ütz teist ütlesz neile: Minge Rahun / peestlege / nink sahge söhnusz: Ent es annasz neile mitte / mes Ihulle tarbis lät / mes se awwitasz?
 17. Nida om kah Usk / kui tel Tekko ei olle / hennesest essi kohlu.
 18. Ent mönni woisz ütteldä: Sul om Usku / nink mul om Tekko: Neüdä mulle omma Usku ommist Teust / nink minna taha sulle ommist Teust omma Usku neütä.
 19. Sinna ussut / et Jummal ütz om: Sinna teht häste: Kurrati uskwa seddä kah / nink wärrisewä.
 20. Ent kas sinna tahat teedä / tühi Inniminne / et Usk Teggota kohlu om?
 21. Es Abraham / meije Essa / Teust olle öigesz sahnu / kui temmä Isaakit omma Poiga Altri pähle töije owwritzema?
 22. Kas sa näet / et Usk om omme Tekko awwitanu / nink Teust om Usk täwwelikkusz sahnu?
 23. Nink Kirri om teüdetu / kumb ütleb: Abraham om Jummalat usknu / nink se om telle Öigussesz arwatu / nink temmä om Jummala Söbbrasz kutzutu.
 24. Kas teije nühd näete / et Inniminne Teo läbbi öigesz sahb / nink eimitte Ussu läbbi ützindä?
 25. Ent nida kah Rahab / se Port / es temmä Teust olle öigesz sahnu / kui temmä Käsku wastawöt / n. aije neid töist Teed wäljä?
 26. Sest ötze kui Iho Waimota kohlu om / nida om kah Usk Töhtä kohlu.

Se III. Pähtük.

   Keele öigest nink kurjast Pruhkmissest. Mannitzeminne Rija eest.

 1. Minno Welle / erge sahge paljo Oppetajisz / nink teedke / et meije suhrembat Sundust sahme sahma.
 2. Sest meije essime kik paljo. Kä Sönnan ei essi / se om täwwelik Mehs / nink om wäkkew koggona Iho Suitziga kinni piddämä.
 3. Nätze / meije panneme Hobbesille Suitzid Suhe / et nemmä meid kullesse / nink kähnäme neide koggona Iho ümbre.
 4. Nätze / Laiwa / echk nemmä kül ni suhre omma / nink echk neid kül kangest Tuhlest ajetas / siski kähntäs neid weikesse Tühriga / kohe se tahab / kä seddä wallitzeb:
 5. Nida om kah Keel weikenne Luhlihkminne / nink suhrustelleb wäega. Nätze / weikenne Tulli / mähräst Mötza temmä pallama läüdäb.
 6. Keel om kah Tulli / Üllekochto Ilm: Keel om nida meije Luhlihkmiste sekkä säetu / kumb erräpürretäb koggona Iho / nink läüdäb pallama kik meije Keüki / nink läüdetäs Pörgust.
 7. Sest kik Lohm / ni Mötzaliste / kui Linno Lohm / ni Romawa / kui Merre Elläjide Lohm / sahwa talsasz / nink omma taldonu läbbi Innimisse Lohmu:
 8. Ent Keeld ei woi ützik Inniminne taldoda / seddä erräwährmättä Kurja / teüs surmlikko Mürki.
 9. Se ga kittäme Jummalat nink Essä / nink sesammaga wannume Innimissi / kumma Jummala Kojo perrä om̃a tettu.
 10. Üttest Suhst lät wäljä Önnistaminne nink Wandminne. Se / minno Welle / ei peä mitte nida sündimä.
 11. Kas kees Kaiwun üttest Mulgust makkus nink mörro (Wessi)?
 12. Kas woib / minno Welle / Wiji Puh Öhli kanda / echk Wihnapuh Wiji Marjo? Nida ei woi kah ützik Kaiw Sohlast nink maggusat Wet anda.
 13. Kes om tark nink moistlik teije seän? Se neütko ülles ommast hähst Keügist omme Tekko / tassatzen Tarkussen.
 14. Ent kui teil mörro Weha nink Törra omman Söämen om / sis erge kitke hendä mitte / nink erge wölske Tötte wasta.
 15. Se ei olle mitte se Tarkus / kumb üllewäst maha tulleb / enge maine / lohmolik / nink Kurratist:
 16. Sest kun Weha nink Törra om / sähl om körrata Assi / nink selge kurri Töh.
 17. Ent se Tarkus / kumb üllewäst om / om eesmält pohas / perräst raholinne / tassane / sönnawötlik / teüs Hallestust nink hähd Sukku / ei teh Wahet / nink om Kawwalusseta.
 18. Ent Öigusse Suggu külwetäs Rahun / neile / kumma Raho teggewä.

Se IV. Pähtük.

   Mannitzeminne Leha Himmo eest / suhre Julgusse nink muh kurja Töh eest.

 1. Kustas Södda nink Tappleminne teije seän tulleb? Es se sest tulle / teije Himmust / kumma teije Luhlihkmissin tapplewa?
 2. Teije himmustate / nink teil ei olle middäke: Teije ollete kaddelikko nink wehastellete / nink ei jouwo middäke sahda: Teije tapplete nink söddate / nink teile ei sah middäke / sest et teije ei palle.
 3. Teije pallete / nink ei sah mitte / sest et teije kurjaste pallete / et teije seddä omma Himmu pähle kullutasse.
 4. Abbiellorikja Mehe / nink Abbiellorikja Naise / es teije tijä / et se Ilma Söbbrus om Jummala Wain? Kä eäle Ilma Söbber tahab olla / se lät Jummala Wainlassesz.
 5. Echk kas teije mötlete / et Kirri asjata ütleb: Waim / kä meije sissen elläb / himmustab Kaddeusse wasta?
 6. Ent temmä annab suhrembat Armo / seperräst ütleb temmä: Jummal panneb Körki wasta / ent Maddalille annab temmä Armo.
 7. Sis olge nühd Jummalal allaheitlikko / pange Kurratille wasta / sis lät temmä teist pakko.
 8. Lähünege Jummala mannu / sis lähünes temmä teije mannu: Pohastage Kässi / Pattatze / nink tekke Söämid puchtasz / Kattemeelelisse.
 9. Olge kurba / nink leinke / nink ikke. Teije Nahr mingo Ikmissesz / nink teije Röhm Murresz.
 10. Allandage hendä Issanda een / sis sahb temmä teid üllendämä.
 11. Erge peske Keeld töine töise pähle / Wellitze: Kä omma Welle pähle Keeld pessäb / nink sunnib omma Welle / se pajatab Sähdussest Kurja / nink sunnib Sähdust: Ent kui sinna Sähdust sunnit / sis ei olle sinna Sähdusse Teggijä / enge Sundja.
 12. Ütz Sähdusse Andja om / kä woib önsasz tettä / nink errähukkata: Kes sinna ollet / et sa teist sunnit?
 13. Etto nühd / kumma ütlete: Tähmbä echk hommen tahame se echk tohe Lihna minnä / nink üttesz Ajastajasz sinnä jähdä / nink tahame kaubelda / n. Kaswu sahda.
 14. Kumma ei tijä / mes hommen olnes: Sest mes om teije Ello? Sest se om Tos / kumb Ührikessesz nättäs / ent perräst erräkaus.
 15. Se eest ollesz teil ütteldä: Kui Issand tahab / nink kui meije elläme / sis tahame seddä echk töist tettä.
 16. Ent nühd kittäte teije hendä omman Torreussen: Kik nisuggune Kitminne om kurri.
 17. Kä nühd tijäb Hähd tettä / nink ei teh mitte / sel om se Pat.

Se V. Pähtük.

   Rikkusse Tühius. Mannitzeminne Kitziollemisse eest. Meije peäme kannatalikko ollema / ei peä kawwalaste wandma. Mannitzeminne Palwusselle. Se Kittus / kumma läbbi töine parrandetas.

 1. Etto nühd / Rikka / ikke nink hundke ülle omma Heddä / kumma teije pähle tullewa.
 2. Teije Rikkus om errämäddänu / nink teije Reiwa om̃a Karri Söhgisz sahnu:
 3. Teije Kuld nink Höppe om errärostinu / nink neide Roste sahb teil Tunnistussesz ollema / nink teije Leha erräsöhmä / kui Tulli: Teije ollete wihmätzil Peiwil Warra koggonu.
 4. Nätze / Teoliste Palk / kumma teije Mahd omma kündnu / kumb teist om erräwoetu / se tennitäb: Nink Poimjide Tennitäminne om Issanda Zebaohti Körwu sisse tulnu.
 5. Teije ollete Himmun ellänu Mah pähl / nink hähd Pölwe piddänu: Teije ollete omme Söämid toitnu / kui Tapmisse Peiwäl:
 6. Teije ollete hukka pannu / teije ollete Öigedat errätapnu: Nink temmä ei olle teile wasta pannu.
 7. Sis olge nühd kannatalikko / Wellitze / Issanda Tullemisseni. Nätze / Mahkündjä ohdab kallist Mah Wilja / nink om kannatalik se ülle / senni kui temmä sahb Hommungust nink Öddangust Wichma.
 8. Kannatage teije kah / kinnitäge omme Söämid / sest Issanda Tulleminne om lähün.
 9. Erge puhake töine töist wasta / Wellitze / et teid errä ei sunnita: Nätze / Sundja saisab Usse een.
 10. Wötke / Wellitze / Proweete Kurjakannatamisse nink Pikkämeele Eenkojusz / kumma Issanda Nimmel omma pajatanu.
 11. Nätze / meije arwame neid önsasz / kumma kannatawa. Teije ollete Hiobi Kannatamist kuhlnu / nink Issanda Otza nännu / sest Issand om armolinne nink Hallestaja.
 12. Ent kige Asja eest / minno Welle / erge wandke mitte / Taiwa man / ei kah Mah man / ei kah mahd sähräst Wandmist: Ent teije Ja olgo Ja / nink Eimitte Eimitte: Et teije Kochto alla ei satta.
 13. Kä teije seän Kurja kannatab / se piddäge Palwust: Kä häh Meele pähl om / se laulke.
 14. Kui ütz teije seän többine om / sis kutzke temmä henne mannu Koggodusse Wannambid / nink ne piddäge temmä ülle Palwust / nink woidke teddä Öhliga / Issanda Nimmel.
 15. Nink Ussu Palwus sahb Többist awwitama / nink Issand sahb teddä üllestöstma: Nink kui temmä Pattu om tennu / sis sahb telle neid andisantama.
 16. Tunnistage ülles töine töisele Essitust / nink pallege töine töise eest / et teije terwesz sahsse. Öigeda Palwus köchtab paljo / kui se töömeelelinne om.
 17. Elias olli Inniminne üttesuggutzel Kannatussel meije ga allaheitlik / nink temmä pallel Palwussega / et Wichma es sattasz: Nink kolm Ajastaiga nink kuhs Kuhd es satta mitte Wichma Mah pähl.
 18. Nink temmä pallel taas / nink Taiwas and Wichma / nink Mah kand omma Wilja.
 19. Wellitze / kui ütz teist Töttest erräessisz / nink ütz kähnäb teddä ümbre /
 20. Se teedko / et kä Pattast temmä Essitusse Tee pählt om ümbrekähndnu / se awwitab Henge Surmast / nink sahb Pattu Hulka kinni katma.