Vaata piiblitekste


   

Juda se Apostli Rahmat kigille kirjotetu.


Se I. Pähtük.

   Judas mannitzeb puchta Oppusse nink Ello pähle kindmäste jähdä / Hukkutajide wasta Ilma Otzan. Michkli se Engli Rihd Mosesse Kehä perräst. Enochi Kuhlutaminne. Rahmato Löppetaminne.

 1. Judas Jesusse Kristusse Sullaen / ent Jakkabi Welli / Jummalan Issän pöhändetuile / nink Jesussen Kristussen hoijetuile Kutzutuile.
 2. Hallestust / Raho nink Armastamist sahgo teile wiljalt.
 3. Arma / sest et minna wäega olle ussin olnu teile meije kige Önsussest kirjotama / sis olle minna arwanu waja ollewat teile kirjotada / nink mannitzeda / et teije se Ussu perräst tapplesse / kumb ützkörd Pöhile om antu.
 4. Sest mönne Innimisse omma hendä körwalt sisse weddänu / kummist jo enne muste selle Sundusselle om ette erräkirjotetu / kumma omma Jummalawallato / nink kähndwä meije Jummala Armo Türakussesz / nink salgwa errä aino Wallitzajat Jummalat / nink meije Issandat Jesust Kristust.
 5. Ent minna taha teije Meelde algatada / et teije seddä ützkörd tijässe / et kui Issand Rachwast Egipti Mahlt olli errä awwitanu / sis om temmä perräst neid / kumma es ussu / errähukkanu.
 6. Nink neid Englid / kumma omma Algmist ei olle hoidnu / enge neide omma Ellämist maha jätnu / neid om temmä suhre Peiwä Kochtole iggawetze Kappluga Pimmedusse al kinni piddänu.
 7. Ötze kui Sodom nink Gomorra / nink neide ümberollewa Lihna / selsammal kombel kui nesinatze wäega omma portnu / nink muh Leha perrä lännu / Eenkojusz omma säetu / nink kannatawa iggawetze Tulle Nuchtlust.
 8. Nida pürretäwä kah nesinatze Unnenäggijä Leha errä / nink pölgwa Üllembid / nink teotawa neid / kumma Auwustussen om̃a.
 9. Ent Michkli se Päh-Engel / kui temmä Kurratiga Mosesse Kehä perräst rijelden törreli / es tohi mitte Teotusse Kohut moista / enge üttel: Issand sundko sinno.
 10. Ent nesinatze teotawa / mes nemmä ei tijä: Ent mes nemmä lohmolikkult / kui moistota Töppra / moistwa / se sissen löpwa nemmä tüchjä.
 11. Heddä neile: Sest nemmä keüwä Kaini Teed / nink omma Paalami Palga Pettusse läbbi erräkallatu / nink sahwa Kore Wastapajatamissen hukka.
 12. Nesinatze omma teije Armo-Wöhrussen Pürretusse / kui nemmä teijega Wöhrussen omma / nink kaitzwa hendä essi Peljota: Nemmä omma Weetä Pilwe / Tuhlest ümbre ajetu / palja / suggutumma / katzkörd erräkohlu / Juhrega erräkissotu Puh:
 13. Marro Merre Laine / kumma omma Häppe wattutawa: Eslikko Tähe / kummil sakke Pimmedus iggawesz tallel peetäs.
 14. Ent neistsinatzist om kah Enoch se seitzmes Adamist enne kuhlutanu / üttelden Nätze / Issand tulleb omme mitma tohande Pöhidega /
 15. Kohut kike wasta piddämä / nink kik neide Jummalawallatuid nuchtlema / kige neide Jummalawallatusse Töh perräst / kummaga nemmä omma Jummalawallato olnu / n. kige Kewwausse perräst / mes Jummalawallato Pattatze temmä wasta omma pajatanu.
 16. Nesinatze omma Nürrisejä / Kaibaja / keüwä omma Himmo perrä: Nink neide Suh pajatab Körgistellemist / nink nemmä pannewa Innimiste Suhrust Immesz Kaswu perräst:
 17. Ent teije / arma / möttelge neide Sönnu pähle / kumma enne omma ütteldu meije Issanda Jesusse Kristusse Apostlist:
 18. Kui nemmä teile omma üttelnu / et wihmätzel Ajal sahwa Nägotaja ollema / kumma omma Jummalawallato Himmo perrä sahwa keümä.
 19. Nesinatze omma ne / kumma errälachkwa / lehalikko / kummil Waimo ei olle.
 20. Ent teije / arma / ehhitäge hendä essi omma kige pöhämbä Ussu pähle / pöhän Waimun / Palwust pitten /
 21. Piddäge hendä essi Jummala Armun / nink ohtke meije Issanda Jesusse Kristusse Hallestust / iggawetzesz Ellusz.
 22. Nink heitke mönne pähle Armo Wahet pitten.
 23. Ent mönd tekke Peljoga önsasz / nink kissoke neid Tullest errä / nink wichkage seddä Lehast teotetu Särki.
 24. Ent selle / kä teid putmatta woib hoita / n. laitmatta omma Auwustusse ette sähdä Röhmun /
 25. Aino targale Jummalalle / meije Önnisteggijälle / olgo Auw nink Auwustus / Kangus nink Woimus / nühd nink ikkes iggawetzel Ajal. Amen.