Vaata piiblitekste


   

Rahmat Hebrealistille.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.
• Se VII. Pähtük.
• Se VIII. Pähtük.
• Se IX. Pähtük.
• Se X. Pähtük.
• Se XI. Pähtük.
• Se XII. Pähtük.
• Se XIII. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Jummala Tachtminne om kah wihmäte temmä Poja läbbi awwaldetu. Kristus om töttelik Jummal / nink üllemb Englid nink kike / mes lohdu om.

 1. Kui Jummal ennemuste mittokörra nink mitmasuggutzel kombel Wannambille olli pajatanu / läbbi Proweete / sis om temmä neil wihmätzil Peiwil meijega könnelenu läbbi Poja /
 2. Keddä temmä kige Perrändäjäsz om sähdnu / kumma läbbi temmä kah Ilma om tennu:
 3. Kä / sest et temmä om temmä Auwustusse Wastapaistminne / nink temmä Ollemisse Kojo / nink kik omma wäggewä Sönnaga kannab / kui temmä henne läbbi meije Pattu Pohastamist om tennu / Jummala Torreusse hähle Käele om istnu Körgette:
 4. Nink om sewera parrembasz sahnu Englid / kui paljo üllembät Nimme temmä neide eest om perrändänu.
 5. Sest kummale Englile es temmä eäle om üttelnu: Sinna ollet minno Poig / minna olle sinno tähmbä sünnitänu? Nink taas: Minna sah temmä Essä ollema / nink temmä sahb minno Poig ollema?
 6. Nink kui temmä jälle Eesikut Ilma sisse tohb / sis ütleb temmä: Nink teddä peäwä kik Jummala Engli kummardama.
 7. Englist ütleb temmä kül: Temmä tehb omme Englid Waimusz / nink omme Sullasid Tulle Kirresz:
 8. Ent Pojast: Jummal / sinno Järg püssib iggawest iggawetzesz Ajasz: Sinno Rikkusse Zeptri om öige Zeptri.
 9. Sinna ollet Öigust armastanu / nink Üllekohut wichkanu: Seperräst om sinno / o Jummal / sinno Jummal woidnu Röhmu Öhliga / ennämb kui sinno Seltzimehi.
 10. Nink: Sinna Issand ollet Algmissest Mahd pochjandanu / nink Taiwa omma sinno Käe Töh:
 11. Nemmä sahwa hukka minnemä / ent sinna jäht: Nemmä sahwa kik kui Reiwas wannasz minnemä:
 12. Nink sinna saht neid kui Pählreiwast errämuhldma / nink nemmä sahwa errämuhduma: Ent sinna ollet sesamma / nink sinno Ajastaja ei sah mitte errälöpma.
 13. Ent kumma Engli wasta es temmä eäle om üttelnu: Istu minno hähle Käele / senni kui minna panne sinno Wainlaisi sinno Jalgu Allutzesz?
 14. Es nemmä kik olle orjalikko Waimu / wäljälähätetu Orjussesz neide perräst / kumma Önnistust peäwä perrändämä?

Se II. Pähtük.

   Meije peäme Kristusse Oppust hählmeelel wastawötma / kä ülle kige om töstetu / omma Innimisse Ollemisse perra Jummala Auwustusse ga ehhitetu / nink meid oppetab; Temmä Ussutawus.

 1. Seperräst peäme meije paljo ennämbest seddä tähele pannema / mes meije olleme kuhlnu / et meije hukka ei sah.
 2. Sest kui se Sönna / mes Englide läbbi om pajatetu / kindmäsz om sahnu / nink kik Ülleastminne nink Wallatus om omma öiget Palka sahnu:
 3. Kuis meije sahme pakko pässemä / kui meije sährätze Önsusse perräst ei hohli? Kumb / sest et se Issanda läbbi om nakkatu pajatama / neist / kumma seddä omma kuhlnu / meije pähle om kinnitetu:
 4. Nink Jummal om selle kah Tunnistust andnu / Tächte / Imme / nink mitmasuggutze Wäe / nink pöhä Waimo Jaggamissega / omma Tachtmisse perrä.
 5. Sest temmä ei olle mitte Englide alla pannu tullewast Ilma / kummast meije pajatame.
 6. Ent ütz om ütten Paigan tunnistanu / üttelden: Mes om Inniminne / et sinna teddä mälletät: Echk Innimisse Poig / et sinna teddä kajet?
 7. Sinna ollet teddä Ührikest Aiga wähämbäsz tennu Englid: Auwo nink Kittussega ollet sinna teddä ehhitänu / nink teddä töstnu ülle omma Käe Töh.
 8. Sinna ollet kik temmä Jalgu alla pannu. Sest se ga / et temmä kik temmä alla om pannu / ei olle temmä telle middäke allapannematta jätnu: Ent meije ei näe nühd weel mitte / et telle kik om alla pantu.
 9. Ent kä Ührikest Aiga / läbbi Surma Kannatusse / wähämb Englid olli / seddä näeme Jesust ollewat / Auwo nink Kittussega ehhitetu: Et temmä Jummala Armust kike eest Surma maitzasz.
 10. Sest se sündi sel / kumma perräst kik om / nink kumma läbbi kik omma / kä paljo Latzi Auwustusse sisse wihb / et temmä neide Önnistusse Sahtjat läbbi Kannatusse täwwelikkusz tehsz:
 11. Sest se / kä pöhändäb / n. kumbe pöhändetas / ne omma kik üttest: Seperräst ei häbbene temmä neid mitte Wellesz kutzu /
 12. Nink ütleb: Minna taha sinno Nimme ommille Wellitzille kuhlutada / kesset Koggodust taha minna sulle Kittust laulda:
 13. Nink taas: Minna taha temmä pähl julge olla: Nink jälle: Nätze minna / nink ne Latze / kumbe mulle Jummal om andnu.
 14. Ötze kui nühd Latzil Leha nink Werd om / nida om temmä kah selsammal kombel sest ossalikkusz sahnu / et temmä läbbi Surma Wäkke erräwöttasz selt / kel Surma Wäggi olli / se om Kurratilt:
 15. Nink pästäsz errä neid / kumma läbbi Surma Peljo kigen Ellun piddiwä Orja ollema.
 16. Sest temmä ei wötta kunnake Englid henne pähle / enge Abrahami Seemend wöttab temmä henne pähle.
 17. Seperräst piddi temmä kigin omme Welliste arwolissesz sahma / et temmä ollesz armolik nink ussutaw Körge-Preester / neide Asju sissen / kummist Jummala een teggemist om / Rachwa Pattu leppitädä:
 18. Sest kumman temmä essi om kannatanu nink kiusatu / se sissen woib temmä neid / kumbe kiusatas / awwitada.

Se III. Pähtük.

   Kristusse Ammet om paljo üllemb Mosesse Ammetit. Mannitzeminne Armo Oppusse Armastamissesz. Mannitzeminne Pölgmisse eest.

 1. Seperräst / pöhä Wellitze / kum̃a taiwalikkust Kutzmissest ossalisse ollete / pange tähele meije Üllestunnistamisse Apostlit nink Körge-Preestrit / Kristust Jesust:
 2. Kä ussutaw om selle / kä teddä om töstnu / nida kui kah Moses temmä koggona Koan.
 3. Sest sesinane om suhrembat Auwo sahnu / kui Moses / nida kui sel suhrembat Auwo Koast om / kä seddä om walmistanu / kui Koal:
 4. Sest eggaütz Kodda walmistetas üttest: Ent kä kik om walmistanu / se om Jummal.
 5. Nink Moses olli kül ussutaw temmä koggona Koan / kui Sullane / se Tunnistamissesz / mes piddi könneldama:
 6. Ent Kristus / nida kui Poig ülle omma Koa: Kumma Kodda meije olleme / kui meije seddä Julgust nink Lohtusse Kittust Otzani kindmält peäme.
 7. Seperräst nida kui pöhä Waim ütleb: Tähmbä / kui teije temmä Hähld sahde kuhlma /
 8. Sis erge kallestage mitte omme Söamid / nida kui Wehastellemissen sündi / Kiusatusse Peiwäl Lahnen:
 9. Kun teije Wannamba minno omma kiusanu / nemmä omma minno kajenu / nink omma minno Tekko nännu nellikümmend Ajastaiga.
 10. Seperräst olle minna wehatzesz sahnu sesamma Suggu pähle / nink olle üttelnu: Nemmä essiwä ikkes Söamega: Ent minno Teed ei olle nemmä mitte tundnu.
 11. Nida et minna omman Wehan olle wandnu: Nemmä ei peä mitte minno Hengüsse sisse tullema.
 12. Kajege / Wellitze / et waest kenki sissen teije seäst kurri umbusklik Süddä ei olle / elläwäst Jummalast errätagganada:
 13. Enge mannitzege hendä eggäpeiw / senni kui tähmbä kutzutas: Et teist keäke errä ei kallesteta Pattu Pettussest:
 14. Sest meije olleme Kristussest ossalikkusz sahnu / kui meije ennege seddä alletu Töhd Otzani kindmält peäme:
 15. Senni kui ütteldäs: Tähmbä / kui teije temmä Hähld sahde kuhlma / sis erge kallestage mitte omme Söamid / nida kui Wehastellemissen sündi.
 16. Sest mönne / kumma seddä olliwa kuhlnu / omma Wehastellemist töstnu / ent eimitte kik / kumma Mosesse läbbi Egipti Mahst wäljä lätziwä.
 17. Ent kumbe pähle es temmä wehane olli nellikümmend Ajastaiga? Es se neide pähle olle / kumma Pattu olliwa tennu / kumbe Keha Lahnen sattewa?
 18. Es kummille es temmä wand / et nemmä es peäsz temmä Hengüsse sisse tullema / es se Umbusklikkuil olle?
 19. Nink meije näeme / et nemmä ei olle woinu sisse sahda Umbussu perräst.

Se IV. Pähtük.

   Kuitao Inniminne Kristusse Hengüsselle woib sahda. Jummala Sönna Wäggi.

 1. Sis peljäkem nühd / et meije seddä Towotust maha ei jättä / temmä Hengüsse sisse tulla / nink et ützik meist perrä ei jäh.
 2. Sest se om meile kah kuhlutetu / nida kui neileke: Ent se kuhltu Sönna es awwita neid mitte / sest et Kuhlja seddä es ussu.
 3. Sest meije / kumma ussume / lähme Hengüsse sisse / nida kui temmä om üttelnu: Et minna olle wandnu omman Wehan / nemmä ei peä mitte minno Hengüsse sisse tullema: Kui kül Teo Ilma Algmissest olliwa tettu.
 4. Sest temmä om ütten Paigan seitzmest Peiwäst nida üttelnu: Nink Jummal hengäs seitzmel Peiwäl kigest ommast Töhst.
 5. Nink sihn taas: Nemmä ei peä mitte minno Hengüsse sisse tullema.
 6. Sest et nühd weel ülle om / et mönne se sisse peäwä tullema / nink ne / kummille seddä eesmält kuhluteti / ei olle mitte se sisse tulnu / Umbussu perräst:
 7. Sis säeb temmä jälle ütte Peiwä / tähmbä / ütleb temmä Tawida läbbi / sährätze pikkä Aja perrä: (Nida kui ütteld om) Tähmbä / kui teije temmä Hähld sahde kuhlma / sis erge kallestage mitte omme Söämid.
 8. Sest kui Josua neid ollesz Hengüsselle sahtnu / sis es ollesz temmä perräst seddä töisest Peiwäst mitte pajatanu:
 9. Seperräst om weel Jummala Rachwal Hengüst allale.
 10. Sest kä temmä Hengüsse sisse om tulnu / se hengäb kah ommast Töhst / nida kui Jummal ommast.
 11. Sis rüchkem nühd sesinatze Hengüsse sisse sahda: Et keäke sesamma Umbussu Eenkojo sisse ei satta.
 12. Sest Jummala Sönna om elläw nink wäkkew / nink terräwemb / kui katte Terräga Möhk / nink lät läbbi / senni kui temmä lahutab Henge nink Waimo / kah Sässu nink Luhd / nink om Möttide nink Süddäme Meele Sundja.
 13. Nink temmä een ei olle ützik Lohd-Assi näggemättä: Enge kik om paljas nink awwalik temmä Silmi een / sest om meil Könnet.
 14. Sest et meil nühd suhrt Körge Preestrit om / Jesust / Jum̃ala Poiga / kä Taiwa läbbi om lännu / sis piddägem kinni Üllestunnistamist:
 15. Sest meil ei olle mitte Körge Preestrit / kä es woisz kahkannatalik olla meije Nörkussega / enge kä kigin om kiusatu / ötze kui meije / (siski) Pattuta.
 16. Sis läkkem nühd Julgusse ga Armo Järje ette / et meije Hallestust sahsse / nink Armo löwwässe parra ajalissesz Abbisz.

Se V. Pähtük.

 1. Sest eggaütz Körge-Preester / kä Innimissist woetas / se pantas Innimiste eest / neide Asju sissen / kummist Jummala een teggemist om / et temmä owwritzesz Andid n. Owwrid Pattu eest.
 2. Kä woib kahkannatalik olla neidega / kumma rummala omma / nink eswä: Sest et temmä kah essi Nörkussega om ümbrepihritu:
 3. Nink seperräst peäb temmä / kui Rachwa eest / nida kah henne eest / Pattu eest owwritzema.
 4. Nink keäke ei wötta hennele essi Auwo / enge kä Jummalast kutzutas / nida kui Aaron:
 5. Nida ei olle kah Kristus hendä essi auwustanu / KörgePreestrisz sahda / enge se / kä temmä wasta om üttelnu: Sinna ollet minno Poig / minna olle sinno tähmbä sünnitänu.
 6. Nida kui temmä kah töisen Paigan ütleb: Sinna ollet Preester iggawesz / Melchisedeki Körra perrä.
 7. Kä omma Leha Peiwil Palwid nink Abbiheikmist / kange Tennitämisse nink SilmäWeega / selle om owwritzenu / kä teddä Surmast jous awwitada / nink om kah kuhltu / sest et temmä Jummalat Auwun piddi.
 8. Nink echk temmä kül (Jummala) Poig olli / siski om temmä sest / et temmä kannat / Sönnawötmist opnu:
 9. Nink kui temmä täwwelikkusz saije / sis om temmä kigille / kumma teddä kuhlwa / iggawetze Önnistusse Sühsz sahnu:
 10. Nink om Jummalast kutzutu Körge-Preestrisz / Melchisedeki Körra perrä:
 11. Sest ollesz meil kül paljo pajatamist / ent se om rasse selgede erräütteldä: Sest et teije ollete laisasz lännu kuhlma.
 12. Sest teileke / kumma ammust sahni piddite Oppetaja ollema / lät jälle tarbis / et teile Jummala Sönna eesmätzid Tächte oppetetasz: Nink teije ollete (neide arwolissesz) sahnu / kummil Pihmä waja om / nink ei mitte kewwa Rohga.
 13. Sest kä weel Pihmäst ossalinne om / se ei moista Öigusse Sönna: (Sest temmä om Latz.)
 14. Ent täwwelikkuil sünnis kewwa Rohg / kummil läbbi Harjotusse erräharjotetu Mötte omma / Häh nink Kurja waijele Wahet tettä.

Se VI. Pähtük.

   Mannitzeminne Errätagganamisse eest / nink Mannitzeminne kindmäsz jähdä.

 1. Seperräst tahame kristlikko Oppusse Algmist nühd jättä / nink Täwweusse pohle tulla: Eimitte jälle Ümbrekähndmisse Pochja pannema kohlu Teust n. Ussust Jummala sisse /
 2. Ristmisse Oppussest / Käe Pählepannemissest / Kohljide Üllestössemissest / nink iggawetzest Kochtust.
 3. Nink seddä tahame tettä / kui Jummal Luppa annab.
 4. Sest se om woimatta / et ne / kumma ützkörd omma walgustetu / nink taiwalikko Andet maitznu / nink omma ossalikkusz sahnu pöhäst Waimust /
 5. Nink Jummala hähd Sönna maitznu / nink tullewatze Ilma Wäkke /
 6. Kui nemmä errätagganewa / nink jälle hennele Jummala Poiga Risti pohwa / nink willitellewa / et nemmä jälle peässe wastsesz minnemä Ümbrekähnmissesz Pattust.
 7. Sest Mah / kumb saggede henne pähle tullewat Wichma johb / nink neile hähd Rochto kannab / kumma teddä piddäwä / se sahb Jummalast Önnistamist:
 8. Ent kumb Orjawitzu nink Ohakid kannab / se om kölbmatta nink Wandmissel lähün / kumb wihmäte erräpallab.
 9. Ent meije lohdame teist parrembat / Arma / nink mes Önnistussega woib püssidä / echk meije kül nida pajatame.
 10. Sest Jummal ei olle mitte üllekochtone / et temmä teije Tekko nink Armo Töhd erräunnetasz / kumba teije temmä Nimme wasta ollete üllesneütnu / kui teije Pöhi orjsite / nink weel orjate.
 11. Ent meije tahame / et eggaütz teist seddäsamma Ussindust peäb üllesneütmä / Lohtusse Kinnitussesz Otzani:
 12. Et teije laisasz ei läh / ent neide Mährdlejisz sahde / kumma läbbi Ussu nink Kannatusse Towotussi perrändäwä.
 13. Sest kui Jummal Abrahamille towut / kui tel keddäke suhrembat es olle / kenk man temmä wannusz / sis wand temmä henne man /
 14. Nink üttel: Tööst / minna taha sinno önnisten önnistada / n. sinno soeten soetada.
 15. Nink nida olli temmä kannatalik / nink saije Towotust.
 16. Sest Innimisse wandwa kül suhremba man / nink Wandminne tehb neil Otza kige Rija pähle / Kinnitussesz.
 17. Ent kui Jummal rikkambast Towotusse Perrändäjille tacht neütä / et temmä Nouw ei lihgo / sis om temmä Wandmissega waijele tulnu:
 18. Et meil katte Asja läbbi / kumma ei lihgo / kummin woimatta om / et Jummal wölsisz / kange Röhm ollesz / kumma pakkeme ettepantu Lohtust kinni tabbama:
 19. Kumba meil om / kui julge nink kinni Henge Ankri / nink lät Eenpohmisse sisselikko Pohle sisse.
 20. Kohe Eenjohskja Jesus meije eest om sisse lännu / Melchisedeki Körra perrä / Körge Preestrisz sahnu iggäwesz.

Se VII. Pähtük.

   Kristus arwatas ütte Melchisedeki ga; temmä Täwweus kige töiste Preestride eest.

 1. Sest sesinane Melchisedek olli Kunningas Salemmin / kige körgemba Jummala Preester / kä Abrahami wasta lätz / kui temmä Kunningide Tapplemissest taggasi tulli / nink önnist teddä:
 2. Kummale kah Abraham kigest Kümnist jaggas: Eesmält selletetäs temmä errä Öigusse Kunningasz / ent perräst kah Salemmi Kunningasz: Se om / Raho Kunningas:
 3. Essätä / Emmätä / Sugguta: Nink temmäl ei olle Peiwi Algmist / ei kah Ello Otza: Ent temmä om Jummala Poja sahrnatzesz arwatu / nink jähb Preestrisz iggawesz.
 4. Ent kajege / kui suhr sesinane om / kelle kah Abraham / se wanna Essä / Kümnist om andnu Saagist.
 5. Nink kumma Lewi Latzist Preestreust sahwa / neil om Käsk Kümnist wötta Sähdusse perrä Rachwalt / se om / neide omma Wellitzist / echk kül nemmäke Abrahami Puhsast omma tulnu.
 6. Ent kumma Suggu neide sekkä ei arwata / se wöt Abrahamilt Kümnist / nink önnist seddä / kel Towotus olli.
 7. Ent se om wastapajatamatta / et alwemb parrembast önnistetas.
 8. Nink sihn wötwa kül surmlikko Innimisse Kümnist: Ent sähl se / kummal Tunnistust om / et temmä elläb.
 9. Nink (et minna nida ütle) läbbi Abrahami om kah Lewi / kä Kümnist wöttab / Kümnist masnu.
 10. Sest temmä olli weel Essä Puhsan / kui Melchisedek temmä wasta tulli.
 11. Kui nühd Täwweus läbbi Lewilisse Preestreusse olli: (Sest se al om Rachwalle Sähdus sahnu) mes sis weel waja olli / et töine Preester tössesz Melchisedeki Körra perrä / nink eimitte Aaroni Körra perrä ütteldä?
 12. Sest kui Preestreus ümbrewahetetas / sis peäb kah Sähdusse Ümbrewahetaminne sündimä.
 13. Sest kummast seddä ütteldäs / sel om Ossa töisest Suust / kummast weel keäke Altri een ei olle saisnu.
 14. Sest se om awwalik / et meije Issand Juda Suggust om tösnu: Kumma Suggu wasta Moses Preestreussest middäke ei olle pajatanu.
 15. Nink se om weel awwalikkumb / kui Melchisedeki Sahrnausse perrä töine Preester tösseb /
 16. Kä lehalikko Kässu Sähdusse perrä ei olle sahnu / enge löpmatta Ello Wäe perrä.
 17. Sest temmä tunnistab: Sinna ollet Preester iggawesz / Melchisedeki Körra perrä.
 18. Sest sega löppetetas eddimänne Sähdus / et temmä nörk nink kölbmatta olli:
 19. Sest Sähdus ei olle middäke täwwelikkusz tennu / ent parremba Lohtusse Tohminne / kumma läbbi meije Jummala mannu lähüneme.
 20. Nink pähle se weel / mes paljo om / ei mitte Wandmisseta /
 21. (Sest no omma wandmatta Preestrisz sahnu: Ent se / Wandmissega / läbbi se / kä temmä wasta ütleb: Issand om wandnu / nink ei sah seddä mitte kahetzema: Sinna ollet Preester iggäwesz / Melchisedeki Körra perrä.)
 22. Ni paljo parremba Leppingo Käemehesz om Jesus sahnu.
 23. Nink neid om kül paljoke / kumma Preestrisz omma sahnu / sest et Surm neid keeld jähmäst:
 24. Ent selsinatzel / sest et temmä iggawesz jähb / om hukkaminnemättä Preestreus:
 25. Seperräst woib temmä kah ikkes önsasz tettä neid / kumma temmä läbbi Jummala mannu tullewa / nink elläb ikkes / et temmä neide eest pallesz.
 26. Sest nisuggune Körge-Preester sündi meil olla / (kä ollesz) / pöhä / Sühtä / pürretämättä / Pattatzist errälahutetu / nink kä körgemb ollesz / kui Taiwa:
 27. Kummal tarwis ei olle eggäpeiw / nida kui neil Preestril / eesmält omme Pattu eest Owwrid tuwwa / perräst Rachwa (Pattu) eest: Sest seddä om temmä ützkörd tennu / kui temmä hendä essi om owwritzenu.
 28. Sest Sähdus säeb Innimissi Preestrisz / kummil Nörkust om: Ent se Wandmisse Sönna / kumb perräst Sähdust (om ütteldu / säeb) Poiga iggawesz täwwelikkusz.

Se VIII. Pähtük.

   Kristus om üllemb wanna Leppingo Preestrid / nink wastne Lepping om üllemb wanna Leppingut.

 1. Ent se om se Pähtük / kummast meije pajatame / meil om nisuggune Körge Preester / kä istub Auwustusse Järje parrembal Pohlel Taiwan /
 2. Nink om Pöhide nink töisitze Teldi Sullane / kumba Jummal om üllessähdnu / nink eimitte Inniminne:
 3. Sest eggaütz Körge Preester pantas owwritzema Andid nink Owwrid: Seperräst peäb kah selsinatzel ollema / mes temmä owwritzesz.
 4. Sest kui temmä Mah pähl ollesz / sis es ollesz temmä mitte Preester / kunna Preestrid om / kumma Sähdusse perrä Andid owwritzewa:
 5. Kumma taiwalikko Asju Eentähendämist nink Warjo orjawa / nida kui jummalik Kostus Moselle üttel / kui temmä Telti piddi löppetama: Sest kaje / ütleb temmä / et sinna kik teht se Eenkojo perrä / mes sulle Mäe pähl om neüdetu.
 6. Ent nühd om temmä sewera parrembat Ammetit sahnu / kui paljo parremba Leppingo Wahemehs temmä kah om / kumb kah parrembide Towotuste pähl om kinnitetu.
 7. Sest kui se eddimänne ollesz laitmatta olnu / sis es ollesz töisele Paika otzitu:
 8. Sest temmä ütleb neile laiten: Nätze / Peiwä tullewa / ütleb Issand / nink minna taha Israeli Koaga nink Juda Koaga wastset Leppingut tettä.
 9. Eimitte se Leppingo perrä / kumba minna neide Wannambidega olle tennu / tol Peiwäl / kui minna neid Kät pitte wötti / neid Egipti Mahst wäljä weddädä: Sest nemmä ei olle minno Leppingo pähle jähnu / sis ei olle minna kah neide perräst hohlnu / ütleb Issand.
 10. Sest se om se Lepping / kumba minna Israeli Koaga taha tettä / perräst neid Peiwi / ütleb Issand / minna taha omma Sähdust neide Meelde anda / nink taha seddä neide Söämette kirjotada: Nink minna sah neide Jummal ollema / nink nemmä sahwa minno Rachwas ollema.
 11. Nink keäke ei sah omma Lähembät oppetama / ei kah keäke omma Welle / nink ütlemä: Tunne Issandat: Sest nemmä sahwa minno kik tundma / neide weikust ammak neide suhreni:
 12. Sest minna sah armolik ollema neide Üllekochtul / nink neide Pattu nink neide Köwwerust ei taha minna ennämb mälletädä.
 13. Se ga / et temmä ütleb / wastsest / om temmä eesmäst wannasz tennu: Ent mes wannasz lät nink iggäne om / se om Löpmissel lähün.

Se IX. Pähtük.

   Tunnistusse Telt omme Owwride ga om Kristusse n. temmä Ammeti Eentähendäminne olnu.

 1. Eddimätzel Teldil olli kah kül omma Jummala Orjusse Kohus / nink wäljäspiddine Pöhäus.
 2. Sest eddimänne Telt olli üllestettu / kumman olli Kühnle Jalg / nink Laud / nink kajetawa Leiwä / kumb Pöhäsz kutzuti.
 3. Ent töise Eenpohmisse takkan olli Telt / kumb kige pöhämbäsz kutzuti:
 4. Kumman olli kullane Suitzutamisse Annum / nink Leppingo Kirst / kige piddi Kullaga erräwabatu / se man olli se kullane Annum / kumman Manna sissen olli / nink Aaroni Kep / kumb olli haljendanu / nink (Kirstun) Leppingo Kildi.
 5. Ent temmä pähl olliwa Auwustusse Kerubim / kumma Leppingo Kirsto Kahnd üllewarjosiwa: Kummist nühd essierrälde middäke ei olle ütlemist.
 6. Ent kui se nida olli walmistetu / sis lätziwä Preestri kül ikkes eddimätze Teldi sisse / nink tallitiwa Jummala Orjust:
 7. Ent töise sisse lätz ennege ützkörd Ajastajal Körge Preester ützindä / eimitte Werretä / kumba temmä owwritz omma nink Rachwa Rummalusse eest.
 8. Kummaga pöhä Waim teedä annab / et Pöhä Tee weel ei olle olnu awwaldetu / senni kui eesmänne Telt weel sais:
 9. Kumb olli Eentähendäminne tullewatze Aja pähle / kummal Andid nink Owwrid owwritzetas / kumma ei woi Süddäme Teedmisse perrä seddä täwwelikkusz tettä / kä orjab /
 10. Ützindä Söhgin nink Johgin nink mitmasuggutzen Möskmissen / nink wäljäspidditzen Pöhändämissen / kumma Parrandamisse Ajani olliwa pähle pantu:
 11. Ent Kristus tullewatze Häh Körge Preester om tulnu / läbbi suhremba nink täwwembä Teldi / kumb ei olle Kättega tettu / se om / kumb nida ei olle ehhitetu /
 12. Ei kah läbbi Sikka echk Wassika Werre / enge temmä om läbbi omma Were ützkörd Pöhä sisse lännu / nink iggawest Luhnastamist löidnu.
 13. Sest kui Härjä nink Sikka Werri / nink Lechmä Tuchk / kumb rojatzid ziugutab / neidsammu pöhändäb Leha Pohastamissesz /
 14. Kuis paljo ennämbest sahb Kristusse Werri / kä läbbi iggawetze Waimu hendä essi Jummalalle pürretämättä om owwritzenu / meije Süddäme Teedmist pohastama kohlu Teust / elläwät Jummalat orjama?
 15. Nink seperräst om temmä kah wastse Leppingo Wahemehs / et / perräst seddä / kui (Kristusse) Surm om sündinu / Erräluhnastamissesz Essitussist / kumma eesmätze Leppingo al olliwa / ne / kumma omma kutzutu / towotetu iggawest Perrändust wöttasse.)
 16. Sest kun Wihmne Sähdminne om / sähl peäb kah se Surm ollema / kä seddä Sähdmist tehb.
 17. Sest Wihmne Sähdminne kinnitetäs Kohlmissega / muido ei olle tel jocht Joudo / kui se weel elläb / kä seddä om tennu.
 18. Seperräst ei olle kah se eesmänne ilma Werretä tettu:
 19. Sest kui Moses kik Käsku olli erräkönnelenu Sähdusse perrä kige Rachwa wasta / sis wöt temmä Wassika nink Sikka Werd / Wee nink Purpuri Willa nink Isopiga / nink zipput seddä se Rahmato n. kige Rachwa pähle /
 20. Nink üttel: Se om se Leppingo Werri / kumba Jummal teile om käsknu.
 21. Nink nida ziugut temmä kah Telti / nink kik Jummala Orjusse Annumid Werrega.
 22. Nink kik pohastetas pea Werrega Sähdusse perrä / nink Werre Erräwallamissetä ei sünni Andisandminne.
 23. Sis piddi nühd kül taiwalikko Asju Eentähendämissi neidega pohastetama: Ent taiwalikkul Asjul essi peäb parremb Owwer ollema / kui ne olliwa.
 24. Sest Kristus ei olle mitte Kättega tettu Pöhä sisse lännu / kumb om töisitze Tähendäminne / enge ötze Taiwatte / hendä nühd neütmä Jummala Palge een meije eest:
 25. Ei kah / et temmä hendä saggede owwritzesz / nida kui Körge Preester eggä Ajastaja Pöhä sisse lät wöhra Werrega:
 26. (Muido ollesz temmä saggede piddänu kannatama Ilma Algmissest sahni) Ent nühd om temmä Ilma Lopmissel ützkörd awwaldetu / et temmä läbbi omma Owwri Pattu erräwöttasz.
 27. Nink ötze kui Innimissil om säet / ützkörd erräkohlda / ent perräst seddä Kohus:
 28. Nida om Kristus ützkörd owwritzetu / paljo Pattu erräwötma / töistkörd sahb temmä hendä Pattuta neile neütmä / kumma teddä ohtwa Önnistussesz.

Se X. Pähtük.

   Kristusse Leppitämisse Owwer om üllemb kik töisi Owwre; seperräst peäme öigede uskma / n. pöhäste ellämä.

 1. Sest Sähdussel om tullewatze Häh Warri / eimitte Asja Olleminne essi / nink ei woi mitte / (echk kül) eggä Ajastaja üttesuggune Owwer owwritzetas / neid / kumma ette astwa owwritzema / täwwelikkusz tettä.
 2. Muido ollesse Owwri maha jähnu / sest et neil ütteke Süddäme Teedmist es ollesz olnu Pattust / kumma Jummala Orjust tallitawa / kui nemmä ützkörd ollesse pohastetu:
 3. Enge se läbbi sünnis ennege Pattu Mälletus eggä Ajastaja.
 4. Sest se ei woi mitte olla / et Härgi nink Sikku Werri Pattu peäsz erräwötma:
 5. Seperräst ütleb temmä Ilma sisse tullen: Owwrit nink Andet ei olle sinna tachtnu / ent Iho ollet sinna mulle walmistanu.
 6. Palla Owwri nink Pattu Owwri ei olle mitte sinno Meeleperräst.
 7. Sis ütli minna: Nätze minna tulle / (Rahmato Pähtükkin om minnust kirjotetu) o Jummal / sinno Tachtmist teggemä:
 8. Kui temmä üllewän olli üttelnu: Owwrit nink Andet nink Palla-Owwrid nink Pattu Owwrid ei olle sinna tachtnu / nemmä ei olle kah sinno Meeleperräst: (Kumbe Sähdusse perrä tuwwas: )
 9. Sis üttel temmä: Minna tulle / o Jummal / sinno Tachtmist teggemä. Sis wöttab temmä Eddimäst errä / et temmä Perrimäst säesz.
 10. Kumman Tachtmissen meije olleme pöhändetu / ützkörd / läbbi Jesusse Kristusse Iho Owwri.
 11. Nink eggäütz Preester sais / kui temmä eggä Peiw Jummalat orjas / nink saggedast neidsammu Owwre owwritz / kumma eäle ei woi Pattu erräwötta.
 12. Ent temmä / kui temmä ütte Owwri Pattu eest olli owwritzenu / istub iggawesz Jummala hähl Käel:
 13. Nink ohdab eddispeide / senni kui temmä Wainlaisi temmä Jalgu Allutzesz pantas:
 14. Sest temmä om ütte Owwriga iggawesz neid teütnu / kumbe pöhändetäs.
 15. Ent seddä tunnistab meile kah pöhä Waim: Sest perräst seddä / kui temmä enne olli üttelnu:
 16. Se om se Lepping / kumba minna neidega taha tettä / perräst neid Peiwi / ütleb Issand / minna taha omma Sähdust neide Söämette anda / nink taha seddä neide Meelde kirjotada:
 17. Nink neide Pattu nink neide Üllekohut ei taha minna ennämb mälletädä.
 18. Ent kun neide Andisandminne om / sähl ei olle ennämb Owwrit Pattu eest.
 19. Sest et meil nühd Julgust om / Wellitze / Pöhä sisse minnä / läbbi Jesusse Werre /
 20. Kumba temmä meile om walmistanu wastsesz nink elläwäsz Teesz / läbbi Eenpohmisse / se om läbbi omma Leha:
 21. Nink et meil suhr Preester om ülle Jummala Koa:
 22. Sis astkem mannu töisitze Söamega Ussu Täwweussen / nink errä ziugutu Söamega kurjast Süddäme Teedmissest:
 23. Nink mösku Iho pohlest puchta Weega / nink piddägem Lohtusse Tunnistust ilma tagganamatta: (Sest se om ussutaw / kä seddä om towotanu.)
 24. Nink hoitkem töine töist Ajamissega Armo nink Häh Teggode pohle:
 25. Nink erräjätkem mitte maha omma Koggodust / nida kui mönnel Wihs om / enge mannitzekem töine töist: Nink seddä paljo ennämbest / et teije näete Peiwä lähüde tullewat.
 26. Sest kui meije hähl Meelel Pattu tehme / perräst seddä / kui meije Tötte Tundmist olleme sahnu / sis ei jättetä ennämb Owwrit Pattu eest:
 27. Enge ütz hirmsa Kochto Ohtminne / n. tulline Weha / kumb Wastapannejid sahb erräsöhmä.
 28. Kä Mosesse Sähdust rikkub / se peäb ilma Armota katte echk kolme Tunnistajide pähl kohlma:
 29. Kuis paljo suhrembat Sundust (es teije mötlete) seddä errä orjawat / kä Jummala Poiga Jalguga sökkub / nink Leppingo Werd ilmpöhälikkusz peäb / kumma läbbi temmä om pöhändetu? Nink kä Armo Waimo willitelleb?
 30. Sest meije tunneme seddä / kä ütleb: Sundus om minno perrält / minna taha tassoda / ütleb Issand: Nink taas: Issand sahb omma Rachwast sundma.
 31. Elläwä Jummala Kätte om hirmsa saddada.
 32. Ent mötlege entzi Peiwi pähle / kummil teije Walgustetu suhrt Kannatusse Tapplemist ollete kannatanu:
 33. Nink seddä Ossast / et teije läbbi Teotamisse nink Willitzusse ollete Kajetussesz sahnu: Ent Ossast / et teije neide Ossalissesz ollete sahnu / kumbe Kässi nida keüb:
 34. Sest teije ollete kah minno Kappluga kahkannatalikko olnu / nink ollete omma Häh Errärihsmist Röhmuga sallinu / sest et teije tijäte hennel parrembat nink jähdwät Warra ollewat Taiwan.
 35. Sis erge heitke nühd errä omma Julgust / kummal suhr Palk om.
 36. Sest Kannatus lät teile tarbis: Et teije Jummala Tachtmist tetten Towotust sahsse:
 37. Sest weel Ühri Aja perräst / sis sahb se tullema / kel tulla om / nink ei sah mitte wihwmä.
 38. Enge Öige sahb läbbi Ussu ellämä: Nink kä errätagganeb / se pähle ei sah minno Hengel Meelehähd ollema.
 39. Ent meije ei olle mitte neist / kumma tagganawa Hukkasahmissesz / enge neist / kumma uskwa Henge Tallelejähmissesz.

Se XI. Pähtük.

   Oppus öigest Ussust / nink neist / kummil seddä om olnu.

 1. Ent Usk om kinni Lohtus se pähle / mes lohdetas / nink kui katzite ei möttelda sest / mes ei nättä.
 2. Sest se läbbi omma Wannamba Tunnistust sahnu.
 3. Läbbi Ussu moistame / et Ilm läbbi Jummala Sönna om kokko lihdetu / nida / et se / mes nättäs / om sahnu sest / meä ei nättä.
 4. Läbbi Ussu om Abel Jummalalle suhrembat Owwri tohnu / kui Kain / kumma läbbi temmä om Tunnistust sahnu / hendä öige ollewat / kui Jummal temmä Andist tunnistab: Nink läbbi sesamma pajatab temmä weel / echk temmä kül om erräkohlnu.
 5. Läbbi Ussu woeti Enoch errä / et temmä Surma es näesz: Nink es löitä mitte / sest et Jummal teddä olli erräwötnu: Sest enne temmä Erräwötmist om temmäl Tunnistust olnu / et tem̃ä Jummala Meeleperräst om olnu /
 6. Ent Ussuta ei woi keäke (Jummala) Meeleperräst olla: Sest kä Jummala mannu tahab tulla / se peäb uskma teddä ollewat / nink et temmä neil / kumma teddä otzwa / Tassoja om.
 7. Läbbi Ussu mannitzeti Noah Jummalast sest / mes weel es nättä / nink sest et temmä Jummalat peljäs / sis walmist temmä Kirsto / omma Koa Önsussesz: Kumma läbbi temmä Ilma hukka pand / nink saije Öigusse Perrändäjäsz / kumb läbbi Ussu tulleb.
 8. Läbbi Ussu olli Abraham sönnawötlik / kui temmä kutzuti / wäljäminnemä se Mah sisse / kumba temmä Perrändussesz piddi sahma / nink temmä lätz wäljä / nink es tijä mitte / kohe tem̃ä lähsz.
 9. Läbbi Ussu om temmä Wöhras olnu Towotusse Mahl / kui wöhral Mahl / nink om Korjussin ellänu Isaaki nink Jakobiga / kumma sesam̃a Towotusse Kahsperrändäjä olliwa:
 10. Sest temmä loht se Lihna pähle / kummal Pochja om / kumma Üllesteggijä nink Lohja Jummal om.
 11. Läbbi Ussu saije kah Sara essi Wäkke Rassejallasz sahda / nink temmä kand Ilmale ülle omma Wannusse Aja / sest temmä piddi seddä ussutawasz / kä seddä olli towotanu.
 12. Seperräst omma kah üttest / nink pähle se weel kohlu Ihust / paljo sündinu / ötze kui Taiwa Tähe / nink kui Lihw Merre wehren / kumb arwamatta om.
 13. Nesinatze omma kik Ussun erräkohlnu / nink ei olle Towotust mitte kätte sahnu / enge om̃a seddä kawwest nännu / nink hendä sest kinnitänu nink röhmustanu / nink omma üllestunnistanu / et nemmä Wöhra nink Teekeüjä Mah pähl omma.
 14. Sest kumma nisuggust ütlewä / ne andwa teedä / et nemmä Essä Mahd otzwa.
 15. Nink kui nemmä se pähle ollesse möttelnu / kummast nemmä olliwa wäljä lännu / sis ollesz neil kah Aig olnu taggasi kähndä:
 16. Ent nühd pühdwä nemmä / parrembat / se om taiwalikko: Seperräst ei häbbene neist Jummal mitte / neide Jummalasz kutzutada: Sest temmä om neile Lihna walmistanu.
 17. Läbbi Ussu töije Abraham Isaakit Owwrisz / kui temmä kiusati / nink töije seddä Ainosündinut / kä Towotussi olli sahnu:
 18. Kumma wasta olli könneldu: Isaakin peäb sulle Seemen kutzutama:
 19. Nink möttel / et Jummal kah Kohljistike woib ülleserrätädä: Seperräst saije temmä teddä kah jälle Eentähendämissesz.
 20. Läbbi Ussu önnist Isaak tullewatzist Asjust Jakobit nink Esaut.
 21. Läbbi Ussu önnist Jakob / kui temmä erräkohli / eggaütte Joseppi Pojist: Nink kummard temmä Keppi Ladwa pohle.
 22. Läbbi Ussu mället Josep / kui temmä kohli / Israeli Laste Wäljäminnekit / nink käsk ommist Luist.
 23. Läbbi Ussu peedeti Moses errä ommist Wannambist kolm Kuhd / kui temmä olli sündinu / sest et nemmä näiwä teddä illosa Latze ollewat: Nink es pelgä mitte Kunninga Käsku.
 24. Läbbi Ussu es taha Moses / kui temmä suhresz saije / Waraoni Tüttre Pojasz kutzutada:
 25. Nink wallitz ennembe Jummala Rachwaga Willitzust kannatada / kui ühriajalist Pattu Tullu piddädä:
 26. Nink arwas Kristusse Tikko suhrembasz Rikkussesz / kui kik Egipti Mah Warra: Sest temmä kaije Tassomisse pähle.
 27. Läbbi Ussu jät temmä Egipti Mahd maha / nink es pelgä mitte Kunninga Weha: Sest temmä olli kindlik se pähl / kä ei nättä / ötze kui näesz temmä teddä.
 28. Läbbi Ussu peije temmä Paschat nink Werre Erräwallamist / et se neid es puttusz / kä kik Eesikuid errätap.
 29. Läbbi Ussu lätziwä nemmä läbbi werrewä Merre / ötze kui kuiwa Mah läbbi: Kumba Egiptilesse kah kiusiwa perrä tettä / nink upsiwa errä.
 30. Läbbi Ussu sattewa Jericho Mühri maha / kui seitze Peiwä temmä ümbre olli keüdu.
 31. Läbbi Ussu es sah se Port Rahab hukka Umbuskjidega / kui temmä Noudjid Rahoga wasta wöt.
 32. Nink mes mul weel ütteldä? Aiga puusz mulle / kui minna peäsz juttustama Sideonist / Parakist nink Simsonist / nink Jehwtast / Tawidast nink Samuelist / nink Proweetist:
 33. Kumma läbbi Ussu Kunningrikkussid omma erräwährnu / Öigust tallitanu / Towotussi sahnu / Louwi Suhd kinnitüknu:
 34. Tulle Wäkke erräkistotanu / Möhga Terräst erräpäsnu / omma wäggen äsz sahnu Nörkussest / kangesz sahnu Söan / nink wöhra Lehri errähäetänu:
 35. Naise omma omme Kohljid jällewötnu Üllestössemissest: Ent muh omma erräwennitetu / nink ei olle Erräluhnastamist wastawötnu / et nemmä parrembat Üllestössemist sahsse:
 36. Ent muh omma Nahro nink Rohska maitznu / pähle se weel Kapplu nink Wangitorni:
 37. Nemmä omma Kiwwega lohdu / katzke rajotu / kiusatu / Wöhga ga errätappetu: Omma ümbrekaut keünu Kassukin / Kitze Nahun / Puhdussen / Willitzussen / Waiwan:
 38. (Kumbe Ilm währt es olle) nink omma Essitussen keünu Lahnen / Mäkke pähl / Orrun / nink Mah Mulgun.
 39. Nink nesinatze omma kik läbbi Ussu Tunnistust sahnu / nink ei olle Towotust mitte kätte sahnu:
 40. Sest et Jummal meile parrembat Asja om erräkajenu / et neid meijetä es teüdetäsz.

Se XII. Pähtük.

   Mannitzeminne Kannatussesz / Jummala Peljusz / nink Kindmäussesz.

 1. Seperräst meijeke / et meil sähräne suhr Hulk Tunnistajid henne ümbrel om / pandkem maha kik Kohrmat / nink meije ümbrel saiswat Pattu / nink johskem läbbi Kannatusse meile ettesäetu Tapplemissen:
 2. Nink kajegem Jesusse pähle / kä meije Ussu Algja nink Löppetaja om / kä / kui tel ollesz woinu Röhmu olla / Risti om kannatanu / nink es panne seddä Häppe mississike / nink om Jummala Järje hähle Pohle istnu.
 3. Pange seddä tähele / kä sähräst Wastapajatamist Pattatzist henne wasta om kannatanu / et teije errä ei wässi / nink Meelen nörgasz ei läh.
 4. Teije ei olle weel Werreni wastapannu / Pattu wasta tappelden:
 5. Nink ollete erräunnetanu seddä Röhmu / kumb teile kui Latzille ütleb: Minno Poig / erräarwago mitte alwasz Issanda Karristamist / nink errämingo Meelen nörgasz / kui sa temmäst noheldat:
 6. Sest keddä Issand armastab / seddä karristab temmä: Ent temmä pessäb eggäütte Poiga / kumba temmä wasta wöttab.
 7. Kui teije Karristamist kannatate / sis ängäb hendä Jummal teile / kui Latzille: Sest kumb Poig es om / keddä Essa ei karrista?
 8. Ent kui teije karristamatta ollete / kummast kik omma ossalikkusz sahnu / sis ollete Pordo Latze / nink eimitte Latze.
 9. Kui meil nühd meije lehalikko Essä omma Karristajisz olnu / nink olleme neid pelgänu: Es meije paljo ennämbest peä allaheitlikko ollema Waimu Essäl / et meije ellässe?
 10. Sest nemmä omma meid kül / omma tutwast / weidi Aiga karristanu: Ent se (karristab meid) Tullusz / et meije temmä Pöhäust sahsse.
 11. Ent kik Karristaminne ei arwata man ollen Röhmusz / enge Murresz: Ent wihmäte sahb temmä raholikko Öigusse Tullu andma neile / kumma se läbbi omma harjotetu.
 12. Seperräst töstke jälle ülles neid laisa Kässi / nink erräwässinu Pölwe:
 13. Nink tekke öigid Jälgi ommille Jallule / et keäke ei kummasta / kui Jalloto / enge jo ennembe terwesz sahsz.
 14. Kiusage Raho perrä kike ga / nink Pöhändämisse perrä / kumma keäke ei sah Issandat näggemä:
 15. Nink kajege / et keäke Jummala Armust maha ei jäh: Et mönni mörro ülleskaswaja Juhr Essitust ei sahda / nink se läbbi mitto ei pürretetä:
 16. Et keäke ei olle Portja echk tigge / nida kui Esau / kä ütte Söhgi perräst omma Ennesündmist errämöije.
 17. Sest teije tijäte / et / kui temmä kah perräst Önnistust tacht perrändädä / sis om temmä erräheidetu: Sest temmä es löwwä Kahetzemisse Mahd (Essä man) / echk temmä seddä kül Silmä Weega otz.
 18. Sest teije ei olle mitte se Mäe mannu tulnu / kumba om woinu puttu / nink kumb Tullest palli / ei kah Hämmärusse / nink Pimmedusse nink marro Ilma sisse /
 19. Ei kah Passuna Hölli / nink Sönna Hähle mannu / kumma perräst ne / kumma seddä kuhliwa / palsiwa / et neile seddä Sönna ennämb es peä ütteldämä.
 20. (Sest nemmä es köchta seddä mitte kannatada / mes kästi: Nink kui Többras seddä Mäkke puttusz / sis piddi teddä Kiwwega kohlusz heidetämä / echk Nohlega läbbi lastama.
 21. Nink se Neütminne olli ni hirmsa / et Moses üttel: Minna olle heitinu nink wärrise.)
 22. Enge teije ollete tulnu Zioni Mäe mannu / nink elläwä Jummala Lihna / taiwatze Jerusalemmi / nink mitto tohanda Engli Hulka /
 23. Eesikuide Üttekoggomisse nink Koggodusse sisse / kumma / Taiwan omma ülleskirjotetu / nink kige Sundja Jummala mannu / nink täwwelikko Öigide Waimu mannu /
 24. Nink Wastse Leppingo Wahemehe Jesusse mannu / nink Zippotamisse Werre mannu / kumb parrembide könneleb / kui Abel.
 25. Kajege / et teije seddä errä ei pölle / kä pajatab. Sest kui no ei olle erräpäsnu / kumma seddä omma erräpölgnu (kuhlda) / kä Mah pähl Jummala Awwaldamist om pajatanu / kuis paljo wähämbest sahme meije (erräpässemä) / kui meije hendä sest erräkähnäme / kä Taiwast om /
 26. Kumma Hähl tol hawal Mahd lihgut: Ent nühd towotab temmä nink ütleb: Minna taha weel ützkörd lihgutada ei ützindä Mahd / enge kah Taiwast.
 27. Ent se / et ütteldäs / weel ützkörd / tunnistab / et seddä / mes lihgus / peäb töisite tettämä / kui se / mes tettu om / et se jähsz / mes lihkmatta om.
 28. Seperräst / et meije lihkmatta Rikkust sahme / sis om meil Armo / kumma läbbi meije Jummalat Meeleperrälikkult peäme orjama / Häwwe nink Auwustamissega.
 29. Sest meije Jummal om erräsöhjä Tulli.

Se XIII. Pähtük.

   Mannitzeminne Kristlikkusz Keügisz / Kinnijähmissesz puchta Oppusse sisse / Kannatussesz / Sönnawötmissesz / nink Palwussesz. Rahmato Löppetaminne.

 1. Wellelik Arm jähgo.
 2. Erge unnetage Wöhride Wastawötmist: Sest se läbbi omma mönne teedmättä Englid Öh-Maija wötnu.
 3. Mötlege neide pähle / kumma omma keüdetu / ni kui Kahskeüdetu: Nink neide pähle / kumma Kurja kannatawa / ötze kui ne / kumma kah essi Ihun elläwä.
 4. Abbiello peäb ausaste peetämä kike seän / nink Abbiello Wohte pürretämättä: Ent Portjid nink Abbiello rikjid sahb Jummal sundma.
 5. Keük olgo Achnusseta: Nink olge rahul sega / mes teil om: Sest temmä om üttelnu: Minna ei taha sinno mitte ülle Käe heitä / ei kah sinno maha jättä:
 6. Nida / et meije tohime ütteldä: Issand om mul Abbimehs / nink minna ei taha mitte peljätä / mes Inniminne mulle woib tettä?
 7. Mötlege omme Oppetajide pähle / kumma teile Jummala Sönna omma üttelnu: Neide Keügi Otza pähle kaijen olge neide Ussu Mährdlejä.
 8. Jesus Kristus heilä nink tähmbä sesamma / nink kah iggawesz.
 9. Erge laske hendä ümbreajada mitmasuggutze nink wöhra Oppusside ga. Sest se om häh / et Söä Armo läbbi kinnitetäs / eimitte Söhgi läbbi / kummast neil ei olle Tullu olnu / kumma se ga omma ümbrekeünu.
 10. Meil om Altrit / kummast neil Woimust ei olle süwwä / kumma Telti orjawa.
 11. Sest kumbe Többraste Werri Körge Preestrist Pöhä sisse kannetas / neide Keha pallotetas wäljälpohl Lehri errä.
 12. Seperräst om kah Jesus / et temmä läbbi omma Werre Rachwast pöhändäsz / wäljän Wärräjä een kannatanu.
 13. Sis läkkem nühd wäljä Lehri ette temmä mannu / temmä Tikko kanden:
 14. Sest meil ei olle sihn mitte jähdwät Lihna / enge meije otzime tullewast.
 15. Sis tohgem nühd ikkes temmä läbbi Jummalalle Kittusse Owwrit / se om / Huhlde Sukku / kumma temmä Nimme üllestunnistawa.
 16. Hähteggemist nink Kahjaggamist erge unnetage mitte: Sest nisuggutze Owwri omma Jummala Meeleperräst.
 17. Kuhlge omme Oppetajid / nink olge neil sönnawötlikko: Sest nemmä walwawa teije Henge eest / nida kui ne / kumma Arwo peäwä andma: Et nemmä seddä Röhmuga tehsse / nink eimitte puhaten: Sest se ei olle teil mitte häh.
 18. Piddäge Palwust meije eest: Sest meije lohdame / et meil häh Süddäme Teedminne om / nink tahame kike seän häste köndi:
 19. Ent minna mannitze seddä ennämbest tettä / et minno teile peembide jälle annerasz.
 20. Ent se Raho Jummal / kä Kohljist om ette tohnu suhrt Lammaste Karjust / läbbi iggawetze Leppingo Werre / Issandat Jesust /
 21. Se tekko teid täwwelikkusz kigen hähn Töhn / tem̃ä Tachtmist teggemä: Nink sahtko teije sissen / mes temmä een Meeleperrälinne om / läbbi Jesusse Kristusse: Selle olgo Auw iggawest / iggawetzesz Ajasz. Amen.
 22. Ent minna mannitze teid / Wellitze / sallige Mannitzemisse Sönna / Sest minna olle teile lühidelt kirjotanu.
 23. Teedke / et Timoteus Welli om jälle wallale / kummaga (kui temmä pea tulleb ) minna teid taha nättä.
 24. Terwitäge kik omme Oppetajid / nink kik Pöhi. Wellitze Italia Mahlt terwitäwä teid.
 25. Arm olgo teije kikega. Amen.

Hebrealistille kirjotetu Italia Mahlt / Timoteussega.