Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli Rahmat Galatrile.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Pahwel nohmib Galatrid neide Errätagganamisse perräst; tunnistab ommast Armo Oppussest nink Kutzmissest.

 1. Pahwel Apostel / (eimitte Innimissist / ei kah läbbi Innimisse / enge läbbi Jesusse Kristusse / nink Jummala se Issä / kä teddä Kohljist om ülleserrätänu.)
 2. Nink kik Wellitze / kumma minno man omma / Galazia Mah Koggodussille:
 3. Armo olgo teije ga / nink Rauw Jummalast Issast / nink meije Issandast Jesussest Kristussest:
 4. Kä hendä essi meije Pattu eest om andnu / et temmä meid sestsinatzest käen ollewast kurjast Ilmast erräpästäsz / Jum̃ala nink meije Issa Tachtmisse perrä:
 5. Selle olgo Auw iggawest iggawetzel Ajal. Amen.
 6. Minna panne Immesz / et teije sest ni pea olleteerräkähntu / kä teid Kristusse Armun om kutznu / töise Oppusse pähle:
 7. Kumb siski töine ei olle: Kui mönd es ollesz / kumma teid errä essitäwä / nink tachtwa Kristusse Armo Oppust ümbrekähndä.
 8. Ent / kui meijeke / echk Engel Taiwast teile töist Oppust sahsz kuhlutama / pähle se / mes meije teile olleme kuhlutanu / sis olgo se erräwannotu.
 9. Ötze kui meije enne olleme üttelnu / nida ütle minna nühd taas / kä teile töist Oppust kuhlutab / pähle se / mes teije ollete sahnu / se olgo erräwannotu.
 10. Sest kas minna nühd Innimissi ussuta / wai Jummalat? Echk kas minna püwwä Innimiste Meeleperräst olla? Sest kui minna weel Innimiste Meeleperräst ollesz / sis es ollesz minna Kristusse Sullane.
 11. Ent minna anna teile teedä / Wellitze / et se Armo Oppus / mes minnust om kuhlutetu / ei olle Innimisselik.
 12. Sest minna ei olle: seddä kah Innimissest sahnu / ei kah opnu: Enge läbbi Jesusse Kristusse Awwaldamisse.
 13. Sest teije ollete kül kuhlnu minno mustset Keüki Juda Saisussen / et minna ülli wäega Jummala Koggodusse perrä kiusasi / nink häeti seddä errä.
 14. Nink minna wötti Wehrd Juda Saisussen / ülle mitto minno Eäzid / omman Suun / nink wehastelli ülli köwwaste Wannambide Lihgkässu eest.
 15. Ent kui Jummala Meeleperräst om olnu / kä minno minno Emmä Ihust om errälahutanu / nink läbbi ommaArmo kutznu /
 16. Omma Poiga minno sissen awwaldada / et minna teddä Pagganide seän kuhlutasz / sis es peä peä minna seddämaid Leha nink Werre ga Nouwo:
 17. Minna es läh kah taggasi Jerusalemmi neide mannu / kumma enne minno Apostli olliwa: Enge minna lätzi errä Arabia Mahle / nink tulli jälle taggasi Tamaskutte.
 18. Perräst lätzi minna kolme Ajastaja perräst ülles Jerusalemmi / Petrit kajema: Nink jäije wihstöistkümmend Peiwä temmä mannu.
 19. Ent muhd es näe minna Apostlist keddäke / kui ennege Jakkabit Issanda Welle.
 20. Ent mes minna teile kirjota / nätze / (seddä tunnista minna) Jummala een / et minna ei wölsi.
 21. Perräst tulli minna Süria nink Zilizia Mah Kottossille.
 22. Ent minna es olle Palgest tutwa Juda Mah Koggodussil / kumma Kristussen omma:
 23. Ent nemmä olliwa ennege kuhlnu: Et kä meid ennemuste perränkiusas / se kuhlutab parhella seddä Usku / kumba temmä muste errähäet.
 24. Nink nemmä auwustiwa Jummalat minno perräst.

Se II. Pähtük.

   Pahwel peäb hendä töiste Apostlide arwolissesz; juttustab / kuitao temmä Petri wasta pajatanu; oppetab / mink läbbi önsasz sahda.

 1. Perräst lätzi minna neljätöistkümne Ajastaja perräst jälle ülles Jerusalemmi Parnabaga / nink wötti kah Titust henne ga.
 2. Ent minna lätzi Awwaldamisse perrä ülles. Nink minna panni Armo Oppust neide ette / kumba minna Pagganide seän juttusta. Ent essierrälde neile / kumbe suhresz peeti / et minna asjatta es johsesz / echk ollesz johsknu.
 3. Ent Titusteke / kä minnoga olli / es wäetetä mitte ümbreleigata / echk temmä kül Greekalinne olli.
 4. Ent (se sündi) kawwala Welliste perräst / kumma olliwa sekkätüknu / nink hendä sisse weddänu / meije Wabbaust erränaudma / kumba meil Kristussen Jesussen om / et nemmä meid Sullasisz tehsse:
 5. Kummille meije Tundike perrä es anna / allaheitlikko olla / et Armo Oppusse Töisidus teije mannu jähsz.
 6. Ent neist / kumma hendä mötliwa suhre ollewat / mährätze nemmä enne olnu / ei puttu minno mitte: Jummal ei kaje Innimisse Suhrust mitte. Sest mulle ei olle ne / kumbe suhresz peeti / middäke pähle pannu.
 7. Enge se wasta / kui nemmä näiwä / et mulle Eennahale Armo Oppus olli ussutu / nida kui Petrille Ümbreleikamisselle:
 8. (Sest kä Petri ga om wäkkew olnu Ümbreleikamisse Apostleussen / se om kah minno ga wäkkew olnu Pagganide seän.)
 9. Nink kui Jakkab nink Kewas nink Jahn / kumbe Pihdäsz peeti / seddä Armo tuhsiwa / kumb mulle olli antu / sis anniwa nem̃ä mulle nink Parnaballe Ossausse häh Käe: Et meije Pagganide seän / ent nemmä Ümbreleikamisselle Juttust ütlesse.
 10. Ennege et meije Waiste pähle mötlesse: Nink seddäsamma olli minna kah ussin teggemä.
 11. Ent kui Peter Antiochiatte tulli / sis pajati minna Suh sisse temmä wasta / sest teddä piddi nohmitama.
 12. Sest enne kui mönne Jakkabist tulliwa / sis söije temmä Pagganidega: Ent kui nemmä tulliwa / sis taggasi temmä / nink lahut hendä / sest temmä peljäs neid / kumma Ümbreleikamissest olliwa.
 13. Nink temmäga lätziwä kah töise Judalisse kawwalasz: Nida et kah Parnabas üttelisse hukkuteti / läbbi neide Kawwalusse.
 14. Ent kui minna näije / et nemmä öigede es keü / Armo Oppusse Tötte perrä / sis ütli minna kike een Petri wasta: Kui sinna / kä Judalinne ollet / Paggana kombel ellät / nink eimitte Juda wärki / mes sa sis Pagganid wäetät Judaliste wärki ellämä?
 15. Meije olleme Lohmust Judalisse / nink ei ole mitte Pagganist Pattatze:
 16. Nink tijäme / et Inniminne ei sah läbbi Sähdusse Töh öigesz / enge läbbi Ussu Jesusse Kristusse sisse: Sis olleme nühd meijeke Kristusse Jesusse sisse usknu / et meije öigesz sahsse läbbi Ussu Kristusse Jesusse sisse / nink ei mitte Sähdusse Töhst: Sest läbbi Sähdusse Töh ei sah ützik Leha öigesz sahma.
 17. Ent kui meije / kumma Kristussen püwwäme öigesz sahda / kah weel essi Pattatze löitäme / sis om jo Kristus Pattu Sullane. Se erräsündko mitte.
 18. Sest kui minna seddä jälle ülles teh / mes ma olle maha kisknu / sis teh minna hendä essi Ülleastjasz.
 19. Sest minna olle läbbi Sähdusse Sähdussel erräkohlu / et minna Jummalalle elläsz.
 20. Minna olle Kristusse ga Risti pähle pohdu: Ent minna ellä / ei siski ennämb minna / enge Kristus elläb minno sissen. Sest mes minna nühd ellä Lehan / seddä ellä minna Jummala Poja Ussun / kä minno om armastanu / nink hendä essi minno eest errä andnu.
 21. Minna ei pölle mitte Jummala Armo. Sest kui Öigus läbbi Sähdusse tulleb / sis om Kristus ilmasjatta erräkohlu.

Se III. Pähtük.

   Pahwel nohmib Galatrid neide Errätagganamisse perräst; kinnitäb seddä / mes temmä enne Öigeszsahmissest üttelnu; neüdäb seddä Tullu / mes Sähdussest tulleb.

 1. Teije rummala Galatri / kes om teid errä nöidnu / et teije Töttet ei kuhle? Kummille Jesus Kristus Silmi ette om kirjotetu / nink teije seän Risti pohdu.
 2. Minna taha seddä ennege teist oppeda / kas teije ollete Sähdusse Töhst Waimo sahnu / wai läbbi Ussu Juttusse?
 3. Kas teije ni rummala ollete? Teije ollete Waimun algnu / kas teije nühd Lehan tahate löppetada?
 4. Kas teije ni paljo ilmasjatta ollete kannatanu? Kui se ennege asjata om.
 5. Kä teile nühd Waimo jaggab / nink tehb nisuggutzid wäggewid Tekko teije seän / kas se seddä tehb läbbiSähdusseTöh / wai läbbi Ussu Juttusse?
 6. Nida kui Abraham om Jummalat usknu / nink se om telle Öigussesz arwatu.
 7. Sis tunnete jo nühd / et kumma Ussust omma / ne omma Abrahami Latze.
 8. Ent kui Kirri ette olli erränännu / et Jummal Pagganid läbbi Ussu öigesz tehb / sis kuhlut temmä Abrahamille ette errä: Sinno sissen peäwä kik Paggana sahma önnistetus.
 9. Kumma nühd Ussust omma / neid önnistetas se usklikko Abrahami ga.
 10. Sest mitto Sähdusse Töhst omma / ne omma Wanne al: Sest kirjotet om: Erräwannoto olgo eggaütz / kä ei jäh kige sisse / mes Sähdusse Rahmatun om kirjotetu / et temmä seddä tehsz.
 11. Ent et ützik läbbi Sähdusse Töh Jummala een öigesz ei sah / se om awwalik: Sest Öige sahb läbbi Ussu ellämä:
 12. Ent Sähdus ei olle mitte Ussust: Enge Inniminne / kä seddä tehb / se sahb se sissen ellämä.
 13. Kristus om meid Sähdusse Wannest erräostnu / kui temmä meije eest Wannesz om sahnu. Sest kirjotet om: Eggaütz om erräwannotu / kä Puh küllen pohb.
 14. Et Abrahami Önnistus Pagganide pähle tullesz / Kristussen Jesussen / et meije sahsse Waimo Towotust / läbbi Ussu.
 15. Wellitze / minna pajata Innimisse wärki. Innimisse Wihmset Sähdmist ei pölle jo keäke errä / kui se om kinnitetu / ei säe kah middäke sinnä mannu.
 16. Ent nühd omma ne Towotusse Abrahamille nink temmä Seemnelle erräkönneldu. Temmä ei ütle mitte: Nink sinno Seemnin / kui mitmast / enge kui üttest: Nink sinno Seemnen / se om Kristus.
 17. Ent minna ütle seddä / se Sähdus / kumb perräst neljä saa pähle kolmekümne Ajastaja perräst om antu / ei teh mitte tüchjäsz seddä Sähdmist / kumb Jummalast Kristusse pähle omennekinnitetu / et se Towotust peäsz löppetama.
 18. Sest kui Perrändus Sähdussest om / sis ei olle se ennämb Towotussest: Ent Jummal om seddä läbbi Towotusse Abrahamille kinknu.
 19. Mes sis Sähdussest ütteldä? Temmä om Pattu perräst pähle tulnu / senni kui se Seemen tullesz / kummale (Perrändus) olli towotetu / nink (Sähdus) om säetu Englist / läbbi Wahemehe Käe.
 20. Ent Wahemehs ei olle mitte ütte Wahemehs: Ent Jummal om ütz.
 21. Kas sis Sähdus Jummala Towotusse wasta om? Eimitte. Sest kui Sähdus ollesz antu / kumb woisz elläwäsz tettä / sis tullesz Öigus töttelikkult Sähdussest.
 22. Ent Kirri om kik Pattu alla sulgnu / et Towotus Ussust Jesusse Kristusse sisse Uskjille sahsz antus.)
 23. Ent enne kui Usk tulli / sis hoijeti meid Sähdusse al / nink ollime kinnisulletu tullewatze Ussu pähle / kumb piddi awwalikkusz sahma.
 24. Nida om nühd Sähdus meije Karristaja olnu Kristusse pähle / et meije läbbi Ussu öigesz sahsse.
 25. Ent sest et Usk om tulnu / sis ei olle meije ennämb Karristaja al.
 26. Sest teije ollete kik Jummala Latze läbbi Ussu / Kristusse Jesusse sissen.
 27. Sest mitto teid Kristusse pähle omma ristitu / ne omma Kristust henne pähle tömbnu.
 28. Sihn ei olle Judalist / ei kah Greekalist. Sihn ei olle Sullast / ei kah Wabbandikko: Sihn ei olle Mehst nink Naist: Sest teije ollete kik ütz Kristussen Jesussen.
 29. Ent kui teije Kristusse perrält ollete / sis ollete jo Abrahami Seemen / nink Towotusse perrä Perrändäjä.

Se IV. Pähtük.

   Pahwel kinnitäb nink selletäb seddä weel selgembäst errä / mes temmä Ussust om üttelnu. Epistli eesmätzel Pöhapeiwäl perräst Talwitze Pühä.

 1. Ent minna ütle / senni kui Perrändäjä Latz om / sis ei olle temmä nink Sullase waijel Wahet / echk temmä kül Essand om ülle kige Häh:
 2. Enge temmä om Üllekaejide nink Majapiddajide al / ni kawwa kui Essäst om säetu.
 3. Nida kah meije / kui meije Latze ollime / sis ollime Sullasen wäljäliste Sähduste al:
 4. Ent kui Aig teüs saije / sis lähät Jummal omma Poiga / sündinus sahda Naisest / nink Sähdusse alla panna:
 5. Et temmä neid / kumma Sähdusse al olliwa / erräostasz / et meile Laste Kohusz sahsz.
 6. Sest et teije nühd Latze ollete / sis om Jummal omma Poja Waimo teije Söamette lähätänu / kä tennitäb / Abba / Essä.
 7. Sis ei olle sihn nühd ennämb Sullast / enge Latz: Ent kui Latz om / sis om se kah Jummala Perrändäja Kristusse läbbi.)
 8. Ent kui teije Jummalat es tunne / sis orjsite neid / kumma Lohmust Jummala ei olle.
 9. Ent nühd / kunna teije Jummalat tunnete / ent paljo ennämbest Jummalast ollete tuttu / kuis teije hendä jälle taggasi kähnäte nörga nink waise Tächte pohle / kumbe teije jälle wastsest tahate orjata?
 10. Teije kajete Peiwi nink Kuhd / nink Aigu / nink Ajastajid.
 11. Mul om Pelg teije perräst / et minna Asjata teije man ei olle: Töhd tennu.
 12. Sahge ni kui minna / sest minna olle ni kui teije: Wellitze / minna palle teid. Teije ei olle mulle middäke Lihga tennu.
 13. Ent teije tijäte / et minna Leha Nörkussen teile eesmält Armo Oppust olle kuhlutanu:
 14. Nink minno Kiusatust / kumba minna omman Lehan kannata / ei olle teije mitte erräpölgnu / ei kah erräsülgnu / enge teije ollete minno wasta wötnu / kui Jummala Englit / kui Kristust Jesust.
 15. Mähranes sis teije Önsus olli? Sest minna anna teile Tunnistust / et kui se ollesz woinu olla / teije ollesse omme Silmi erräkisknu / nink mulle andnu.
 16. Kas minna sis nühd teije Wainlassesz olle lännu / et ma teile Töttet ütle?
 17. Nemmä ei armasta teid häste mitte / enge nemmä tachtwa meid erräsulge / et teije neid armastasse.
 18. Armastaminne om häh / kui se ikkes Hähn sünnib / nink ei ützindä sis / kui minna teije man olle.
 19. Minno Latzekesse / kumbe minna jälle Walloga sünnitä / senni kui Kristus teije sisse teggines.
 20. Ent minna tahasz parhella teije man olla / nink omma Hähld töisite kähndä: Sest minna olle katte Kaalo pähl teije perräst.
 21. Ütlege mulle / teije / kumma tahate Sähdusse al olla / es teije Sähdust olle kuhlnu?
 22. Sest kirjotet om / et Abrahamil olli katz Poiga: Ütz Neutzikust / nink ütz Wabbast.
 23. Ent kä Neützikust olli / se om Leha perrä sündinu: Ent kä Wabbast olli / se om läbbi Towotusse sündinu.
 24. Neil Sönnul om omma Tähendäminne: Sest nesamma omma ne katz Leppingo: Ütz Sina Mäest / kumb Sullasesz sünnitäb / se om Agar.
 25. Sest Agar om Sina / se Mäggi Arabia Mahl / nink om se Jerusalemmi arwolinne / kumb nühd om / kumb omme Laste ga orjab.
 26. Ent Jerusalem / kumb üllewän om / se om se Wabba / kumb meije kike Emmä om.
 27. Sest kirjotet om: Olle röhmsa sinna Sugguta / kä Ilmale ei toh: Tösta Hähld nink heika / kä Rasse ei olle / sest sel / kä ützindä om / om ennämb Latzi / kui sel / kel Mehs om.
 28. Ent meije Wellitze / olleme kui Isaak / Towotusse Latze.
 29. Ent ötze kui sis se / kä Leha perrä olli sündinu / seddä perränkiusas / kä Waimo perrä olli sündinu: Nida kah nühd.
 30. Ent mes Kirri ütleb? Heidä wäljä Neützikut / nink temmä Poiga: Sest Neütziko Poig ei peä mitte perrändämä Wabba Poja ga.
 31. Sis ei olle meije nühd / Wellitze / Neütziko / enge Wabba Latze.)

Se V. Pähtük.

   Mannitzeminne Hukkutamisse eest Oppussen. Öigest Wabbausse Piddämissest / Armust nink Waimo Töhst.

 1. Sis saiske nühd Wabbaussen / kum̃a ga Kristus meid om wabbandanu / nink erge laske hendä jälle Orjusse Ikke panna.
 2. Nätze / minna Pahwel ütle teile / kui teije hendä lassete ümbreleigata / sis ei tulle teile Kristus middäke tarbis.
 3. Ent minna tunnista taas eggaüttele Innimisselle / kä hendä lasseb ümbreleigata / et temmä om wölgo terwet Sähdust piddädä.
 4. Teije ollete Kristust erräkaotanu / kumma läbbi Sähdusse tahate öigesz sahda / teije ollete Armust erräsaddanu.
 5. Sest meije ohdame Waimun Ussust Öigusse Lohtust.
 6. Sest Kristussen Jesussen ei köchta Ümbreleikamine / ei kah Eennachk middäke / enge Usk / kumb läbbi Armo teggijä om.
 7. Teije johsite häste: Kes om teid keelnu Töttet kuhlmast?
 8. Se Ussutaminne ei olle mitte sest / kä teid om kutznu.
 9. Weidi Juhretust tehb terwet Taignet hapnesz.
 10. Minna lohda teist Issandan / et teil ei sah ütteke muhd Möttet ollema: Ent kä teid erräessitab / se sahb omma Kohut kandma / temmä olgo / kes temmä eäle om.
 11. Ent kui minna / Wellitze / weel Ümbreleikamist juttusta / mes sis minno weel perränkiusatas? Sis ollesz jo Risti Pahandus errälöpnu.
 12. Och et kah neid errähäetetasz / kumma teid hukkutawa.
 13. Sest teije / Wellitze / ollete Wabbausse kutzutu: Kajege ennege / et teije läbbi Wabbausse Lehalle Mahd ei anna / enge orjage töine töist läbbi Armo.
 14. Sest kik Sähdus teüdetäs ütten Sönnan / se sissen: Armasta omma Lähembät / kui hendä essi.
 15. Ent kui teije töine töist purrete nink söhde / sis kajege / et teid töine töisest errä ei neeltä.
 16. Ent minna ütle: Keüge Waimun / sis ei sah:teije Leha Himmomitte teütmä.
 17. Sest Leha himmustab wasta Waimo: Nink Waim wasta Leha. Nesamma omma töine töise wasta / et teije seddä ei teh / mes teije tahate.
 18. Ent kui teid Waimust weetäs / sis ei olle teije mitte Sähdusse al.
 19. Ent Leha Teo omma awwalikko: Kumma omma / Abbiellorikminne / Portminne / Rojus / Türakus /
 20. Währ-Jummala Palleminne / Nöidminne / Wain / Rihd / Wehastelleminne / Weha / Törra / Tülli / kawwal Oppetaminne /
 21. Kaddeus / Röhwminne / Lihgjohminne / Lihgsöhminne / n. mes nisuggust ennämb om / kumbe minna teile enne ütle / nida kui minna kah enne olle üttelnu / et kumma nisuggust teggewä / ne ei sah Jummala Rikkust mitte perrändämä.
 22. Ent Waimo Suggu om Arm / Röhm / Rauw / Pikmeel / Söbbrus / Heldus / Usk / Tassaus / Puchta Ello Piddäminne.
 23. Sährätzide wasta ei olle Sähdust mitte.
 24. Ent kumma Kristusse perrält omma / ne pannewa omma Leha Risti / Himmo nink Tachtmiste ga.)
 25. Kui Meije Waimun elläme / sis keügem kah Waimun.
 26. Errä olgem tüchjä Auwo pühdjä / töine töist wehastama / nink töine töist wichkama.

Se VI. Pähtük.

 1. Wellitze / kui Inniminne waest ütte Essitusse sisse johusz / sis sahtke teije / kumma Waimolisse ollete / teddä jälle Assemelle / tassatze Waimuga. Nink kaje essi hendä / et sinno kah ei kiusata.
 2. Kandke töine töise Kohrmat / nink nida sahdeKristusse Sähdustteütmä.
 3. Sest kui keäke hendä mötleb middäke ollewat / kunna temmä jo middäke ei olle / sis pettäb temmä hendä essi errä.
 4. Ent eggaütz kiusake omma Tekko / nink sis sahb tel hennest ützindä Kitmist ollema / nink ei mitte töisest.
 5. Sest eggaütz sahb omma Kohrmat kandma.
 6. Ent kä Sönnaga oppetetas / se jaggago kah kigesuggust Hähd selle / kä teddä oppetab.
 7. Erge essige mitte: Jummal ei lasse hendä mitte nahrda: Sest mes Inniminne külwäb / seddä sahb temmä kah poimama.
 8. Kä omma Leha pähle külwäb / se sahb Leha pählt Errärikmist poimama: Ent kä Waimo pähle külwäb / se sahb Waimust iggawest Ello poimama.
 9. Ent erräwässikem mitte errä Hähd tetten: Sest meije sahme kah ommal Ajal poimama / kui meije Mötten nörgasz ei läh.
 10. Kunna meil nühd Aiga om / sis tekkem kigille Hähd / ent kige ennämbest neile / kumma meije Usku omma.)
 11. Kajege / mähräst suhrt Rahmatut minna teile omma Käega olle kirjotanu.
 12. Mitto hendä tachtwa wastawötlikkusz tettä Leha perrä / ne wäetäwä teid hendä ümbreleikama / et neid ennege Kristusse Risti ga ei peä perränkiusatama.
 13. Sest noke / kumma omma ümbreleigatu / ei peä Sähdust mitte: Enge nemmä tachtwa teid ümbreleigata / et nemmä hendä teije Lehan kittässe.
 14. Ent mul errasündko se mitte / et minna hendä (minki muh sissen) peäsz kitmä / kui ützindä meije Issanda Jesusse Kristusse Ristin: Kumma läbbi Ilm mulle om Risti pohdu / nink minna Ilmale.
 15. Sest Kristussen Jesussen ei köchta Ümbreleikaminne / ei kah Eennachk middäke / enge wastne Lohd-Assi.
 16. Nink mitto sesinatze Möhdolanga perrä keüwä / neide ülle olgo Rauw / nink Hallestus / nink ülle Jummala Israeli.
 17. Pähle se errä tekko mulle keäke ennämb Waiwa: Sest minna kanna Issanda Jesusse Kristusse Tächte omma Iho küllen.
 18. Meije Issanda Jesusse Kristusse Arm olgo teije Waimuga / Wellitze. Amen.

Galatrile kirjotetu Romast