Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli Rahmat Wilemonille.


Se I. Pähtük.

   Pahwel tennäb Jummalat Wilemoni Armo nink Ussu eest / mannitzeb teddä omma erräpaggenu Sullast Onesimust jälle wastawötta.

 1. PAHWEL Kristusse Jesusse Keüdetu / nink Timoteus Welli / Wilemonille Armale / nink meije Abbimehele /
 2. Nink Appialle Armale / nink Argippulle / meije Kahs-Tapplejalle / nink Koggodusselle sinno Majan:
 3. Arm olgo teijega / n. Rauw Jummalast meije Essäst / nink Issandast Jesussest Kristussest.
 4. Minna tennä omma Jummalat / ikkes sinno mälleten ommin Palwussen /
 5. Sest et minna sinno Armo nink Usku kuhle / kumba sul Issanda Jesusse nink kike Pöhide wasta om:
 6. Et sinno Usk / kumba meil töine töisega om / wäggewäsz lähsz kige Häh Tundmissen / kumba teil Kristusse Jesusse sissen om.
 7. Sest meil om suhr Röhm nink Röhmustaminne sinno Armastamisse perräst / sest Pöhide Söäme omma sinno läbbi kostotetu / Welli.
 8. Seperräst / echk mul kül suhrt Julgust om Kristussen / sinno käske / mes sünnis:
 9. Sis palle minna siski ennämbest Armo perräst / kä ma sähräne olle / kui se wanna Pahwel / ent nühd kah Jesusse Kristusse Keüdetu.
 10. Mina palle sinno omma Poja Onesimusse perräst / kumba minna ommin Kabblun olle sünnitänu:
 11. Kä sulle ennemuste es kölba / ent nühd sul nink mul kölblik om / seddä olle minna jälle lähätänu:
 12. Ent sinna wötta teddä / se om / minno omma Söand / wasta:
 13. Keddä minna henne man tahi piddädä / et temmä minno sinno eest orjasz Armo Oppusse Kabblun:
 14. Ent sinno Meeletä es taha minna middäke tettä: Et sinno Häh es ollesz wäggisi wäetetu / enge hähst Meelest.
 15. Sest mast temmä seperräst sinnust Ührisz errälachkunu / et sa teddä iggäwesz jälle sahsz:
 16. Eimitte ennämb kui Sullast / enge ennämb kui Sullast / armsat Welle / essierrälikkult mul / ent kuis paljo ennämbest sul / ni Lehan / kui Issandan?
 17. Kui sa nühd minno ommasz Seltzimehesz peät / sis wötta teddä wasta / ötze kui minno.
 18. Ent kui temmä sulle minkisuggust Kachjo om tennu / echk wölgo om / sis arwa sa seddä mulle.
 19. Minna Pahwel olle seddä omma Käega kirjotanu / minna taha massa: Et ma sulle ei ütle / et sa kah hendä essi mulle wölgo ollet.
 20. Ja / Welli / lasse mulle sinnust weidi Tullu sahda Issandan: Kostota minno Söand Issandan.
 21. Minna olle sinno Sönnawötmisse pähle lohten sulle kirjotanu / sest minna tijä / et sinna kah weel ülle se / mes minna ütle / saht teggemä.
 22. Ent walmista mulle kah üttelisse Maija: Sest minna lohda / et minna läbbi teije Palwusse teile sah kingitämä.
 23. Sinno terwitäwä Epawras / (minno Kahswangitu Kristussen Jesussen) Markus /
 24. Aristarchus / Temas / Lukas / minno Abbimehe.
 25. Meije Issanda Jesusse Kristusse Arm olgo teije Waimuga. Amen.

Wilemonille kirjotetu Romast Sullase Onesimussega.