Vaata piiblitekste


   

Jahni se Apostli kolmas Rahmat.


Se I. Pähtük.

   Jahn kittäb Gajust öige Oppusse perräst; mannitzeb Wöhrid wastawötta / nink Kitziollemisse nink Kurja eest hendä hoita.

 1. armalle Gajulle / keddä minna Tötten armasta.
 2. Armas / minna souwa kige Asja eest / et sinno Kässi häste keüsz / nink et sa terwe ollesz / nida kui sinno Hengega häh Järg om.
 3. Sest minna olle hendä wäega röhmustanu / kui Wellitze tulliwa / nink sinno Töttet tunnistiwa / nida kui sinna Tötten keüt.
 4. Suhrembat seddä ei olle mul Röhmu / et minna kuhle omme Latzi Tötten köndwat.
 5. Armas / sinna teht ussulikkult / mes sa eäle Wellistille nink Wöhrille teht /
 6. Kumma sinno Armo Koggodusse een omma tunnistanu: Nink sinna ollet häste tennu / et sa neid ausaste ollete erräsahtnu Jummala een.
 7. Sest nemmä omma temmä Nimme perräst wäljä lännu / n. ei olle Pagganist middäke wötnu.
 8. Meije olleme nühd wölgo nisuggutzid wasta wötta / et meije Abbimehisz sahme Töisidussen.
 9. Minna olle Koggodusselle kirjotanu: Ent Tiotrewes / kä neide seän tahab Üllemb olla / ei wötta meid mitte wasta.
 10. Seperräst / kui minna sah tullema / sis taha minna temmä Tekko temmä Meelde algatada / kumbe temmä tehb / nink lobbiseb kurja Sönnuga meije wasta: Nink ei olle sega mitte rahul / ei wötta kah essi Wellitzid wasta / nink keeläb neid errä / kumma seddä tachtwa (tettä) / nink taukab neid Koggodussest wäljä.
 11. Armas / errä mährdlego Kurja / enge Hähd: Kä Hähd tehb / se om Jummalast: Ent kä Kurja tehb / se ei olle Jummalat mitte nännu.
 12. Temetriul om kigist Tunnistust / kah Töttest essi: Nink meije tunnistame kah / nink teije tijäte / et meije Tunnistus töisi om.
 13. Mul ollesz paljo kirjotamist / ent minna ei taha sulle mitte Tümmä nink Putzajaga kirjotada:
 14. Ent minna lohda sinno pea nättä / nink sis tahame Suhst Suhe töine töisega könnelda.
 15. Raho olgo sinnoga. Söbbra terwitäwä sinno. Terwitä Söppru Nimme pitte.