Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli töine Rahmat Tessalonikille.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Pahwel tennäb Jummalat Tessalonikide Kassumisse perräst Oppussen / Ellun nink Kannatamissen; röhmustab neid wihmse Peiwäga / nink palleb Jummalat neide eest.

 1. PAHWEL n. Silwanus / nink Timoteus / Tessalonikide Koggodusselle / Jummalan meije Issän / nink Issandan Jesussen Kristussen.
 2. Arm olgo teijega / nink Rauw Jummalast meije Issäst / n. Issandast Jesussest Kristussest.
 3. Meije olleme wölgo / ikkes teije eest Jummalat tennädä / Wellitze / nida kui sünnis / sest teije Usk kaswab wäega / nink eggaütte Arm teije kike seän wöttab Wehrd töine töise wasta:
 4. Nida / et meije hendä teist kittäme Jummala Koggodussin / teije Kannatamisse nink Ussu perräst kigen omman Perränkiusatussen / nink Willitzussen / kumbe teije kannatate:
 5. Jummala öige Kochto Üllesneütmissesz / et teije Jummala Rikkusse währt sahsse / kumma perräst teije kah kannatate:
 6. Sest Jummala man om Öigust / neile Willitzust tassoda / kumma teile Willitzust sahtwa.
 7. Nink teile / kumma Willitzust kannatate / meijega Hengüst / Issanda Jesusse Awwaldamissen Taiwast / omma Wäe Englidega /
 8. Tulle Kirren / neile tassoma / kumma Jummalat ei tunne / nink kumma meije Issanda Jesusse Kristusse Armo Oppust ei kuhle:
 9. Kumma Sundussesz sahwa kannatama iggawest Hukkatust / Issanda Palgest / nink temmä Wäe Auwustussest:
 10. Kui temmä sahb tullema / üllesauwustetus sahma ommin Pöhin / nink Immesz pantama kigin Uskjin / (et meije Tunnistus teije man om ussutu) tolsammal Peiwäl.)
 11. Seperräst peäme kah ikkes teije eest Palwust / et meije Jummal teid Kutzmisse währt tehsz / nink teüdäsz kik Heldusse Hähmeeld / nink Ussu Töhd Wäen:
 12. Et meije Issanda Jesusse Kristusse Nimme teije sissen auwustetasz / nink teid temmä sissen / meije Jummala nink Issanda Jesusse Kristusse Armo perrä.

Se II. Pähtük.

   Pahwel kuhlutab Wihmsest Peiwäst nink WastKristussest; mannitzeb Usku kindmäsz jähdä; souwab Röhmustamist nink Joudo.

 1. Ent meije palleme teid / Wellitze / meije Issanda Jesusse Kristusse Tullemisse / nink meije Kokkosahmisse perräst temmä mannu /
 2. Et teije hendä pea ei lasse lihgutada Möttest / ei kah heiditädä / ei läbbi Waimu / ei kah läbbi Sönna / ei kah läbbi Rahmato / ötze kui tullesz se meist / et Kristusse Peiw peäsz lähükessen ollema:
 3. Keäke erräpetko teid minkisuggutzel kombel: Sest se ei tulle mitte / kui Errätagganeminne enne ei tulle / nink se Pattu Inniminne / nink Erräkaddomisse Poig ei awwaldeta /
 4. Kä wastapanneb / nink hendä üllendäb ülle kige / mes Jummalasz nink Jummala Orjussesz ütteldäs / nida et temmä kui Jummal Jummala Koan istub / nink neüdäb hendä Jummala ollewat.
 5. Es teije mälletä / et minna teile seddä ütli / kui minna weel teije man olli?
 6. Nink nühd tijäte / mes seddä weel wiwitäb / et temmä awwalikkusz sahsz ommal Ajal:
 7. Sest se Üllekochto Sallaus lihgus jo / ennege et se / kä seddä nühd wiwitäb / peäb erräsahma.
 8. Nink sis sahb se Sähdusseta awwaldetama / keddä Issand sahb errähäetämä omma Suh Waimoga / nink löppetama läbbi omma Tullemisse Awwaldamisse seddä /
 9. Kumma Tulleminne om Satana Teggemisse perrä / kigesuggutzen wallelikkun Wäen / nink Tächten nink Immen /
 10. Nink kigen Üllekochto Pettussen neide seän / kumma hukka sahwa: Seperräst et nemmä Töisidusse Armastamist ei olle wasta wötnu / et nemmä önsasz sahsse:
 11. Nink seperräst sahb neile Jummal lähätämä wäggewät Essitust / et nemmä Wallet sahwa uskma:
 12. Et kik sunnitasz / kumma Töttet ei olle usknu / enge omma Meelehähd piddänu Üllekochtust.
 13. Ent meije olleme wölgo / ikkes Jummalat tennädä teije perräst / Issandast armastetu Wellitze / et Jummal teid Algmissest Önnistusselle om erräwallitzenu / Waimo Pöhändämissen / nink Tötte Ussun:
 14. Kumma sisse temmä teid om kutznu / läbbi meije Armo Oppusse / meije Issanda Jesusse Kristusse Auwustusse Ommandussesz.
 15. Sis saiske nühd Wellitze / nink piddäge neid Oppussid / kumbe teije ollete opnu / olgo läbbi Sönna / echk läbbi meije Rahmato.
 16. Ent meije Issand Jesus Kristus essi / nink Jummal / nink meije Essa / kä meid om armastanu / nink iggawest Röhmustamist nink hähd Lohtust andnu Armun /
 17. Se mannitzego teije Söämid / nink kinnitago teid kigen hähn Sönnan nink Töhn.

Se III. Pähtük.

   Pahwel kässeb Juttusse Ammeti eest Palwust piddädä; kawwala Welliste eest hendä hoita / nink ussinaste Töhd tettä. Löppetaminne Soudmissega.

 1. Pähle se / Wellitze / piddäge Palwust meije eest / et Issanda Sönna johsesz / nink auwustetasz / nida kui teijeke man:
 2. Nink et meid erräpästetäsz neist tiggest n. kurjast Innimissist: Sest kike man ei olle Usku.
 3. Ent Issand om ussutaw / kä teid sahb kinnitämä nink Kurja eest hoitma.
 4. Ent meil om Lohtust Issandan teije pähl / et teije seddä kah tehde / nink sahde teggemä / mes meije teid kässeme.
 5. Ent Issand sähdko teije Söämid Jummala Armo / nink Kristusse Kannatamisse pähle.
 6. Ent meije kässeme teid / Wellitze / meije Issanda Jesusse Kristusse Nimmel / eggaütte Welle tagganada / kä Körrata keüb / nink ei mitte se Oppusse perrä / kumba temmä meilt om sahnu.
 7. Sest teije tijäte essi / kuitao teil sünnis meije Mährdlejä olla: Sest meije ei olle Körrata teije seän keünu:
 8. Ei kah kenki man ilma Leibä söhnu: Enge Töhn nink Waiwan / Öh nink Peiwä Töhd tetten / et meije teist keddäke es rassendasz.
 9. Eimitte / et meil Woimust es ollesz / enge et meije hendä essi teile Eenkojusz annasse / meije Mährdlejä olla.
 10. Sest kui meije kah teije man ollime / sis käsksime teile seddä / et / kä ei taha Töhd tettä / se ei peä kah mitte söhmä.
 11. Sest meije kuhleme mönda teije seän kurja Kombe perrä keüwät / nink eimitte Töhd teggewät / enge tüchjä Asja ajawat.
 12. Ent nisuggutzid kässeme / nink mannitzeme neid / läbbi meije Issanda Jesusse Kristusse / et nemmä raholikkult Töhd tetten neide omma Leibä söhwä.
 13. Ent teije / Wellitze / erge wässige mitte errä / hähd tetten.
 14. Ent kä meije Sönna Rahmatun ei taha kuhlda / seddä tähendäge: Nink erge seggäge hendä tem̃ä sekkä / et telle Häbbi sahsz.
 15. Siski erge piddäge teddä kui Wainlast / enge nohmke teddä kui Welle.
 16. Ent temmä / se Raho Essand essi / andko teile Rauwo kigin Paigun / nink kige wärki: Issand olgo teije kikega.
 17. Terwitäminne minno Pahwli Käega / se om Tächt kigin Rahmatun: Nida kirjota minna:
 18. Meije Issanda Jesusse Kristusse Arm olgo teije kikega. Amen.

Töine Rahmat Tessalonikille kirjotetu Ateenist.