Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli töine Rahmat Timoteulle.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Pahwel tennäb Jummalat Timoteusse eest; mannitzeb teddä Risti Usku nink Ammeti kindmäste jähdä / kah mönd Innimissi tagganada.

 1. Pahwel Jesusse Kristusse Apostel / läbbi Jum̃ala Tachtmisse / Ello Towotusse perrä / kumb Kristussen Jesussen om /
 2. Timoteulle minno armale Pojale / Armo / Hallestust / Rauwo Jummalast Issast / nink Kristussest Jesussest meije Issandast.
 3. Minna tennä Jummalat / keddä minna orja / entzist Wannambist / puchtan Süddäme Teedmissen / et minna allasi sinno mälletä omma Palwussin / Öh nink Peiwä.
 4. Mul om Himmo sinno nättä / kui minna sinno Silmä Wee pähle mötle / et minna Röhmuga teüdetä:
 5. Kui minna seKawwalussetaUssu pähle mötle / kumb sinno sissen om / kumb enne om ellänu sinno Emmä Emmä Loide / nink sinno Emmä Eünike sissen: Ent minna lohda seddä kah sinno sissen ollewat.
 6. Kumma Asja perräst minna sinno Meelde algata / seddä Jummala Armo jälle ülleserrätädä / kumb sinno sissen om / läbbi minno Käe pähle pannemisse:
 7. Sest Jummal ei olle meile mitte Peljo Waimu andnu / enge Wäe nink Armastamisse nink Parrausse (Waimo).
 8. Seperräst errä häbbenego sinna mitte meije Issanda Tunnistussest / ei kah minnust / temmä Keüdetust: Enge kannata sinna kah Kurja Armo Oppusse perräst / Jummala Wäe perrä:
 9. Kä meid om önsasz tennu / nink kutznu pöhä Kutzmissega: Eimitte meije Töh perrä / enge temmä omma Ettewötmisse nink Armo perrä / kumb meile om antu Kristussen Jesussen / enne Ilma Aiga:
 10. Nink om nühd awwalikkusz sahnu / läbbi meije Önnisteggijä Jesusse Kristusse Neütmisse / kä Surmale om Wäkke erräwötnu / nink Ello nink Ilmhukkaminnemist Walge ette tohnu / läbbi Armo Oppusse:
 11. Kummale minna olle säetu Juttustajasz nink Apostlisz / nink Pagganide Oppetajasz.
 12. Kumma Asja perräst minna kah nisuggust kannata: Ent minna ei häbbene mitte. Sest minna tijä / keddä minna olle usknu / n. olle kindmä / et temmä wäkkew om minno tallele pantu Hähd hoitma / tohe Peiwäni.
 13. Peä önsalikko Sönnu Eenkirja / kumbe sinna minnust ollet kuhlu Ussun nink Armun / kumb Kristussen Jesussen om.
 14. Hoija seddä hähd Kichla / läbbi pöhä Waimo / kä meije sissen elläb.
 15. Sinna tijät seddä / et kik / kumma Asia Mahl omma / hendä minnust omma erräkähndnu / kumbe seän om Wigellus nink Hermogenes.
 16. Issand andko Armo Onesiworusse Koale: Sest temmä om minno saggede kostotanu / nink ei olle minno Ahilast häbbendänu:
 17. Enge kui temmä Roman olli / sis omtemmä minno ussinasteotznu / nink löidnu.
 18. Issand andko telle Armo löidä Issanda man tol Peiwäl: Nink kui paljo temmä Eweesun om kannatanu / seddä tijät sinna parrembide.

Se II. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb Timoteust Ammeti Tallitamissen ussutaw olla; mannitzeb kurja Könne nink kawwala Apostlide eest; röhmustab; oppetab essisuggutzest Risti Rachwast.

 1. Sinna nühd / minno Poig / olle kange / läbbi se Armo / kumb Kristusse Jesusse sissen om:
 2. Nink mes sinna minnust ollet kuhlnu / mitma Tunnistajide läbbi / seddä kässe sinna ussutawille Innimistille / kumma kölblikko omma kah muid oppetama.
 3. Ent sinna / kannata Kurja / kui häh Jesusse Kristusse Söamehs.
 4. Ützik Söamehs ei seggä hendä Pähtoitusse Töh sekkä / et temmä se Meeleperräst ollesz / kä teddä Sötta om wötnu.
 5. Nink kui kah ütz tappleb / sis ei ehhitetä temmä mitte Wannikoga / kui temmä öigede ei tapple.
 6. Töhteggijä Pöllomehs peäb eesmält Wiljast maitzma.
 7. Moista / mes minna ütle: Sest Issand sahb sulle kigin Moistmist andma.
 8. Peä Meelen Jesust Kristust / kä Kohljist om üllestösnu / Tawida Seemnest minno Armo Oppusse perrä:
 9. Kumma perräst minna kah Kurja kannata ammak Kappluni / kui Kurja teggijä: Ent Jummala Sönna ei olle mitte kinni keüdetu.
 10. Seperräst kannata minna kik Erräwallituide perräst / et nemmäke Önnistust sahsse / kumb Kristusse Jesusse sissen om / iggawetze Auwustussega.
 11. Se om töttelik Sönna: Sest kui meije kah ütten erräkohleme / sis sahme kah üttelisse ellämä:
 12. Kui meije kannatame / sis sahme kah üttelisse wallitzema: Kui meije erräsalgame / sis sahb temmä meid kah erräsalgma:
 13. Kui meije ei ussu / sis jähb temmä ussutawasz: Temmä ei woi:hendä essi mitte erräsallata.
 14. Algata seddä Meelde / nink tunnista Issanda een / et nemmä Sönna perräst ei rihdle / kumb mississike tarbis ei läh / kui ennege Kuhljide Erräkähnmissesz.
 15. Olle ussin hendä Jummalalle sähdmä toimelissesz nink laitmatummasz Töhteggijäsz / kä öigede erräjaggab Töisidusse Sönna.
 16. Ent Waimota tüchjä Sorret jättä maha: Sest ne sahtwa Jummalawallatust wäega eddisi:
 17. Nink neide Sönna söhb henne ümbre kui Narritz: Kumbe seän Himeneus nink Wiletus om:
 18. Kumma Töttest omma erräessinu / ütlewä Üllestössemist jo sündinus: Nink kähndwä errä mönne Usku.
 19. Ent Jummala kinni Pohi saisab / seddä Pitzatit piddäden: Issand tunneb neid / kumma temmä perrält omma. Nink: Eggäütz taako Kurjussest / kä Kristusse Nimme nimmitäb.
 20. Ent suhren Majan ei olle ützindä kullazid nink Höppe Annumid / enge kah puitzid nink sawwizid: Nink mönne omma kül Auwusz / ent mönne Auwotussesz.
 21. Kä hendä nühd nisuggutzest (Rachwast) pohastab / se sahb Annum ollema Auwusz / pöhändetu / nink Issandalle tarbis / kigele hähle Töhle walmistetu.
 22. Ent Nohrusse Himmo pakke sinna: Ent kiusa Öigusse / Ussu / Armo / nink Raho perrä / neidega / kumma Issandat puchtast Söämest appiheikwa.
 23. Ent hullo nink kölwotumme Küssimissi taggana sinna / sest sinna tijät neid Rihdlemist sahtwat:
 24. Ent Issanda Sullasel ei sünni mitte rijeldä / enge söbbralik olla kike wasta / oppetalik / kurjakannatalik:
 25. Kä Tassaussega Wastapannejid nohmis / echk neile waest Jummal töist Meeld andnes / Tötte Tundmissesz.
 26. Nink et nemmä jälle wabbasz sahsse Kurrati Kabblast / kummast nemmä omma kinni woetu temmä Tachtmisse perrä.

Se III. Pähtük.

   Pahwel kuhlutab wihmätzest hirmsast Ajast; mannitzeb Kannatusselle henne perrä; neüdäb pöhä Kirja Tullu.

 1. Ent seddä peät sinna teedmä / et wihmätzil Peiwil sahwa rasse Aja tullema:
 2. Sest Innimisse sahwa hennesest essi paljo Lukku piddämä / (nink sahwa ollema) Achne / Hoopliko / Körgi / Teotaja / kumma Wannambid ei kuhle / ilmtennolikko / ilmpöhälikko /
 3. Armota / ilmlepliko / Laitja / türako / hirmsa / kumma Hähd ei armasta /
 4. Erräandja / ülleanto / üllespaisonu / kumma ennämbest Leha Himmo armastawa / kui Jummalat:
 5. Kumma Jummala Pelgämisse Eenkirja piddäwä / ent temmä Wäkke erräsalgwa. Nink neid taggana sinna.
 6. Sest neide seäst omma ne / kumma hendä Kotta weddäwä / nink wihwä Naisterachwast Wangi / kumma Pattuga omma kohrmatu / nink kumbe mitmasuggutzest Himmust ajetas:
 7. Kumma ikkes opwa / n. ei woi eäle Tötte Tundmisselle sahda.
 8. Ent ötze kui Jannes nink Jambres Mosesse wasta saisiwa / nida pannewa kah nesinatze Tötte wasta: Nemmä omma Innimisse / Möttest errärikkotu / nink ei kölba Ussule.
 9. Ent nemmä ei sah kawwete eddisi sahma: Sest neide Rummalus sahb awwalikkusz sahma kigille / nida kui neideke (Rummalus) saije.
 10. Ent sinna ollet teedä sahnu minno Oppust / Kombet / Ettewötmist / Usku / Pikkämeeld / Armastamist / Kannatust:
 11. Perränkiusatust / Kannatamist / kumma mulle Antiochian / Ikonian / nink Listran omma jochtonu: Mährätzid Perränkiusatussi minna olle kannatanu / nink Issand om minno kigist errä pästnu.
 12. Nink kik / kumma Jummalapelglikkult tachtwa ellädä Kristussen Jesussen / neid sahb perränkiusatama.
 13. Ent kurja Innimisse nink Petjä sahwa Wehrd wötma Kurjussen / sahwa essitämä / n. essimä.
 14. Ent sinna jäh se sisse / mes sinna ollet opnu / nink mes sulle om ussutu / sest et sa tijät / kelt sa ollet opnu:
 15. Nink et sinna Latzest sahni pöhä Kirja tijät / sis woib se sinno targasz tettä Önnistusselle / läbbi Ussu Kristusse Jesusse sisse.
 16. Kik Kirri om Jummalast sisse antu / nink om tarbis Oppetamissesz / Nuchtlemissesz / Parrandamissesz / Karristamissesz Öigussen:
 17. Et Jummala Inniminne täwwelinne ollesz / nink kigele hähle Töhle walmistetu.

Se IV. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb Timoteust / et temmä nida kui temmä peäb kindmä ollema Oppussen / Ellun nink Kannatussen; röhmustab nink terwitäb.

 1. Sis tunnista minna nühd Jummala / nink Issanda Jesusse Kristusse een / kä Elläwid nink Kohljid sahb sundma / omma Awwaldamisse nink omma Rikkusse perrä:
 2. Juttusta Sönna / aja pähle / olgo parral echk ilmparral Ajal: Nuchtle / ähwwärdä / mannitze kige Kannatusse nink Oppetamisse ga.
 3. Sest Aig sahb ollema / kui nemmä terwelikko Oppust ei sah sallima: Enge sahwa essi omma Himmustamisse perrä hennele Oppetajid koggoma / sest et neide Körwa sihtwä:
 4. Nink Töttest sahwa nemmä Körwu erräkähndmä / nink tüchjä Jutto perrä heitmä.
 5. Ent sinna walwa kigin / kannata Kurja / teh Armo Oppusse Juttustaja Töhd / nink teüdä omma Ammetit.
 6. Sest minna owwritzeta jo / nink minno Erräpästmisse Aig om lähün.
 7. Minna olle hähd Tapplemist tappelnu / minna olle Johskmist löppetanu / minna olle Usku piddänu.
 8. Pähle se / sis om mulle tallele pant Öigusse Wannik / kumba mulle se Issand / se öige Sundja / tolsammal Peiwäl sahb andma: Ent ei ützindä mulle / enge kah kigille / kumma temmä Awwaldamist armastawa.
 9. Rühi pea minno mannu tulla:
 10. Sest Temas om minno maha jätnu / nink seddä Ilma wötnu armastada / nink Tessalonikatte lännu: Reskes Galazia Mahle / Titus Talmaziahe:
 11. Lukas om ützindä minno man. Wötta Markust henne mannu / nink toh teddä hennega: Sest mul om teddä waja Orjussen.
 12. Ent Tijikust olle minna Eweesohe lähätänu.
 13. Seddä Mantlit / kumba minna Troadahe Karpusse mannu jätti / toh tullen henne ga / nink neid Rahmatuid / ent essi errälikkult seddä Rahmato Nachka.
 14. Aleksander / se Wasksep / om mulle paljo Kurja tennu. Issand tassogo telle temmä Töh perrä:
 15. Hoija sinna hendä kah temmä eest: Sest temmä om wäega meije Sönnule wasta pannu.
 16. Minno eesmätzen Eenkostmissen es olle keäke minno man / enge kik jättiwä minno maha: (Se errä olgo neile arwatu:)
 17. Ent Issand sais minno man / nink kinnit minno / et se Juttus minno läbbi sahsz kinnitetus / nink kik Paggana seddä kuhlesz: Nink minna olle erräpästetu Löüwi Suhst.
 18. Nink Issand sahb minno erräpästmä kigest kurjast Töhst / nink üllespiddämä ommale taiwalisselle Rikkusselle: Temmäl olgo Auw iggawest iggawetzesz Ajasz. Amen.
 19. Terwitä Priskat nink Akülat / nink Onesiworusse Kotta.
 20. Erastus jäije Korintohe. Ent Trowimust jätti minna Miletohe többitzesz.
 21. Rühi enne Talwe tulla. Eübulus / nink Pudens / nink Linus / nink Klaudia / nink kik Wellitze terwitäwä sinno.
 22. Issand Jesus Kristus olgo sinno Waimuga. Arm olgo teije ga. Amen.

Töine Rahmat Timoteulle / kä eesmätzesz Eweeso Koggodusse Pihskoppisz olli töstetu / kirjotetu Romast / kui Pahwel töist puchku Keisri Nero ette säeti.