Vaata piiblitekste


   

Petrise Apostli töine Rahmat kigille kirjotetu.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Petri Mannitzeminne hähle Töhle: Pöhä Kirja Kittus.

 1. SIMMON PETER / Jesusse Kristusse Sullane nink Apostel / neile / kumma seddäsamma kallist Usku meije ga omma sahnu / meije Jummala / nink meije Önnisteggijä Jesusse Kristusse Öigussen:
 2. Armo olgo teil nink Rauwo wiljalt / läbbi Jummala nink meije Issanda Jesusse Tundmisse.
 3. Nida kui kik temmä jummalikkust Wäest meile om kingitu / mes Ellusz nink Jummala Peljusz waja om / läbbi se Tundmisse / kä meid om kutznu läbbi Auwustusse nink Heldusse:
 4. Kumma läbbi ne suhremba nink kigekallimba Towotusse meile omma kingitu / et teije neide läbbi jummalikkust Lohmust ossalissesz sahsse / Ilma Himmo Errärikmist tagganden.
 5. Sis olge nühd se pähle kige ussinamba / nink neütke ülles omman Ussun Hähdtekko / n. hähn Töhn Tundmist /
 6. Tundmissen Parraust / Parraussen Kannatust / Kannatussen Jummalapelgo /
 7. Jummalapeljussen wellelikko Armo / wellelikkun Armun Armastamist.
 8. Sest kui ne Asja rikkalikkult teije man omma / sis ei jättä nemmä teid laisasz echk suggutummasz meije Issanda Jesusse Kristusse Tundmisselle.
 9. Sest kummal neid ei olle / se om sökke / nink ei näe mitte kawwette / nink unnetab errä omme entzi Pattu Pohastamist.
 10. Seperräst / Wellitze / olge ennämbest ussina omma Kutzmist nink Erräwallitzemist kindmäsz teggemä / sest seddä tetten ei sah teije eäle kummastama.
 11. Sest nida sahb teile rikkalikkult Sisseminnekit jaetama / meije Issanda nink Önnisteggijä Jesusse Kristusse iggäwetze Rikkusse sisse.
 12. Seperräst ei taha minna mitte maha jättä / teile seddä ikkes Meelde algatada / echk teije seddä kül tijäte / nink ollete kinnitetu manollewan Tötten.
 13. Ent minna arwa öige ollewat / senni kui minna sensinatzen Korjussen olle / teid Meelde algatamissega errätädä:
 14. Sest minna tijä / et minno Korjusse Mahapanneminne lähükessen om / nida kui kah meije Issand Jesus Kristus minnole om teedä andnu.
 15. Ent minna taha kah ussin olla / et teije kah perräst minno Erräminnemist seddä ikkes peäte Meelen piddämä.
 16. Sest meije ei olle mitte targa Jutto perrä käwwen teile meije Issanda Jesusse Kristusse Wäkke nink Tullemist teedä andnu / enge meije olleme temmä Suhrust essi nännu.
 17. Sest temmä saije Jummalast Issäst Auwo nink Kittust / kui nisuggune Hähl temmäle tekki suhresz kittetu Auwustussest: Se om minno armas Poig / kumma pähl minnul häh Meel om.
 18. Nink meije olleme seddäsamma Hähld kuhlnu Taiwast tullewat / kui meije temmäga pöhä Mäe pähl ollime.
 19. Nink meil om kindmämb Proweeti Sönna / nink teije tehde häste / kui teije seddä tähele pannete / kui Kühnält / kumb pimmedän Paigan paistab / senni kui Peiw selgesz sahb / nink Hao Tächt tösses teije Söämen.
 20. Nink se olgo teil kige eesmält teedä / et ützik Kirja Selletäminne omma Errätölkmissega ei sünni.
 21. Sest ützik Kuhlutaminne ei olle eäle Innimisse Tachtmissest ette tohdu / enge Jummala pöhä Innimisse omma könnelenu / pöhäst Waimust ajetu.

Se II. Pähtük.

   Kuhlutaminne kawwalast Oppetajist; neide Nuchtlusse Üllesneütminne; Errätähendäminne / mährätze nemmä omma.

 1. Ent kawwala Proweeti olliwa kah Rachwa seän / nida kui teijeke seän sahwa ollema kawwala Oppetaja / kumma erräriklikko wöhrid Oppussid sahwa ette tohma / nink Issandat erräsalgma / kä neid om erräostnu / nink sahwa essi henne pähle äkkilist Hukkatust weddämä.
 2. Nink paljo sahwa neide Errärikmisse perrä heitmä / kumbe läbbi Tötte Tee sahb laidetama.
 3. Nink nemmä sahwa läbbi Achnusse errämötteldu Sönnuga teije ga kauplema: Kummil Kochto Sönna ammust sahni ei wiwi / nink neide Hukkatus ei makka.
 4. Sest kui Jummal Pattuteggijil Englil ei olle Armo andnu / enge neid Pimmedusse Ahilide ga Pörgutte heitnu / nink erräandnu Kochtole kinni piddädä:
 5. Nink ei olle eesmätzel Ilmal Armo andnu / enge om Noat Öigusse Juttustajat essi kattessamat hoidnu / nink Weeuppotust Jummalawallatuide Ilma pähle weddänu:
 6. Nink om Sodoma nink Gomorra Lihnu Tuhasz tennu / ümbrekähndnu nink errähukkanu / nink tullewatzille Jummalawallatuile Eenkojusz sähdnu:
 7. Nink wagga Lotti erräpästnu / kä sest tiggedast Rachwast erräwässiteti / läbbi neide türäka Ello.
 8. (Sest et temmä öige olli nink neide seän elli / et temmä seddä näggi nink kuhld / sis waiwsiwa nemmä Peiwäst Peiwä seddä wagga Henge omma üllekochtoze Töhga:
 9. Issand tijäb neid / kumma Jummalapelglikko omma / Kiusatussest erräpästä / ent Köwwerid Kochto Peiwäni Nuchtlusselle kinni piddädä:
 10. Ent ennämbest neid / kumma Leha perrä Rojusse Himmun keüwä / nink Üllembid erräpölgwa: Kumma omma julge / essimeelelisse / nink ei pelgä neid / kum̃a Auwustussen omma / laita:
 11. Kunna jo Engli / kumma Kangussest nink Wäest suhremba omma / ei kannata mitte henne wasta teotalikko Kohut Issanda man.
 12. Ent nesinatze omma kui moistota lohmolikko Töppra / kumma Pühgisz nink Tapmissesz omma sündinu / nink teotawa seddä / mes nemmä ei moista / nink sahwa omman Errärikmissen hukka minnemä:
 13. Nemmä sahwa omma Üllekochto Palka / eggäpeiwälist hähd Ello Leha Himmusz pitten / omma tiggeda nink Laitja / tehwä hennele hüwwi Peiwi om̃an Pettussen / teijega Wöhrust pitten.
 14. Neil omma Silmä teüs Abbiellorikmist / n. ei jättä maha Pattuteggemäst / haugutawa kinnitämättä Henge / neil om Süddä Achnussen erräharjotetu / erräwannotu Latze:
 15. Jätwä maha öiget Teed / nink omma erräessinu / keüwä Palaami Posori Poja Tee perrä / kä Üllekochto Palka om armastanu:
 16. Ent temmäl olli omma Ülleastmisse Nuchtlus: Keeleto Kohrmakandja Többras pajat Innimisse Hählel / nink keeld errä se Proweeti Hullust.
 17. Nesinatze omma Weetä Kaiwo / Tuhlest ümbreajetawa Pilwe / kummil sakke Pimmedus iggawetzesz Ajasz tallel peetäs.
 18. Sest nemmä pajatawa tüchjä torredid Sönnu / nink hählitzewa Leha Himmun Türakusse läbbi neid / kumma öigest olliwa erräpaggenu / nink nühd Essitussen köndwa.
 19. Towotawa neile Wabbaust / nink omma essi Errärikmisse Sullase: Sest kummast keäke om erräwährtu / sesamma Sullasesz om temmä kah sahnu.
 20. Sest kui nemmä Ilma Pürretust omma erräpaggenu / läbbi Issanda nink Önnisteggijä Jesusse Kristusse Tundmisse / ent neid mähitäs jälle se sisse / nink währtäs errä / sis om neil wihmne kurjembasz lännu / kui eddimänne.
 21. Sest neil ollesz parremb / et nemmä Öigusse Teed es ollesz tundnu / kui et nemmä seddä tutten hendä erräkähndwä pöhäst Kässust / mes neile om antu.
 22. Ent neile om kätte jochtonu / mes töttest wannan Sönnan ütteldäs: Penni söhb jälle errä / mes temmä om ossendanu: Nink Zigga wächkres jälle Ojomisse perrä Moan.

Se III. Pähtük.

   Nägotajist wihmätzil Ajul. Kristusse Tullemissest / nink kuitao se wasta sünnis walmis olla.

 1. Seddä töist Rahmatut kirjota minna teile nühd / Arma / kumman minna Meelde algaten teije selge Möttid ülleserrätä:
 2. Et teije neide Sönnu pähle mötlesse / kumma enne omma ütteldu pöhist Proweetist / nink meije Kässu pähle / kumma olleme Issanda nink Önnisteggijä Apostli:
 3. Nink teedke seddä kige eesmält / et wihmätzil Peiwil sahwa tullema Nägotaja / kumma omma Himmo perrä sahwa keümä:
 4. Nink ütlemä: Kus om temmä Tullemisse Towotus? Sest sest sahni kui Wannamba omma uinonu / jähb kik nida / kui LohdAsja Algmissest om olnu.
 5. Sest nimmen ei taha nemmä seddä teedä / et Taiwas ennemuste olli / nink Mah Weest nink Ween saisati / läbbi Jummala Sönna:
 6. Kumbe läbbi Ilm tol Ajal Weeuppotusse läbbi errärikkoti.
 7. Ent nühd ollew Taiwas nink Mah omma läbbi sesamma Sönna tallel peetu / nink hoijetasse Tullele / Kochto n. Jummalawallato Innimiste Hukkatusse Peiwäsz:
 8. Ent se ütz errä olgo teil mitte teedmättä / arma / et ütz Peiw Issanda man om kui tohat Ajastaja / nink tohat Ajastaja kui ütz Peiw.
 9. Issand ei wiwitä mitte Towotust / nida kui mönne seddä Wiwitämissesz arwawa / enge temmä om pikkämeelelinne meije wasta / nink ei taha mitte / et ützike peäsz erräkadduma / enge et kik Pattust kähnässe.
 10. Ent Issanda Peiw sahb tullema kui Warras Öhsel / kummal Taiwa suhre Räggisemissega sahwa hukka minnemä / ent Elemente sahwa suhrest Pallawast erräsullama / nink Mah / nink Teo / kumma temmä sissen omma / sahb errä pallama.
 11. Kui nühd se kik peäb hukka minnemä / mährätze es teije sis peäte ollema pöhän Keügin nink Jummala peljussen:
 12. Et teije ohdate nink rühite Issanda Tullemisse Peiwä pähle / kummal Taiwa Tullest sahwa hukkaminnemä / nink Elemente suhrest Pallawest erräsullama?
 13. Ent meije ohdame wastset Taiwast / nink wastset Mahd / temmä Towotusse perrä / kummin Öigus elläb.
 14. Seperräst / Arma / et teije seddä ohdate / sis olge ussina / et teid temmäst pürretämättä nink laitmatta löitäsz Rahun:
 15. Nink meije Issanda Pikkämeeld arwake Önnistussesz: Nida kui kah meije armas Welli Pahwel / se Tarkusse perrä / kumb telle om antu / teile om kirjotanu /
 16. Nida kui temmä kah kigin Rahmatun sest pajatab / kummin mönne Asja rasse omma moista / kumbe Oppetamatta nink Kinnitämättä ümbrekähndwä / ötze kui muidike Kirju / ommasz Hukkasahmissesz.
 17. Et teije nühd / arma / seddä ette errätijäte / sis hoitke hendä / et teid wallato Rachwa Essitusse läbbi üttelisse errä ei wihdä / n. sattate errä om̃ast Kangussest.
 18. Ent kaswage meije Issanda nink Önnisteggijä Jesusse Kristusse Armun nink Tundmissen. Temmäl olgo Auw / nühd nink iggawetzel Ajal. Amen.