Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli töine Rahmat Korintileistille.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.
• Se VII. Pähtük.
• Se VIII. Pähtük.
• Se IX. Pähtük.
• Se X. Pähtük.
• Se XI. Pähtük.
• Se XII. Pähtük.
• Se XIII. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Pahwli Röhmustaminne / Kannatus nink Usk omman Ristin nink Ammetin.

 1. Pahwel Jesusse Kristusse Apostel / läbbi Jum̃ala Tachtmisse / nink Timoteus Welli / Jummala Koggodusselle / kumb om Korintun / kike Pöhidega / kumma koggona Achaja Mahl omma:
 2. Arm olgo teije ga / nink Rauw Jummalast meije Issast / n. Issandast Jesussest Kristussest.
 3. Kittetu olgo Jummal / nink meije Issanda Jesusse Kristusse Essä / se Armo Essä / nink kige Röhmustamisse Jummal.
 4. Kä meid röhmustab kigen meije Willitzussen / et meije kah woime röhmustada neid / kumma kigesuggutzen Willitzussen omma / se Röhmustamissega / kummaga meid hendä Jummalast röhmustetas.
 5. Et ötze kui meil Kristusse Kannatust wiljalt om / meil kah nida Kristusse läbbi Röhmustamist rikkalikkult ollesz.
 6. Ent / echk meil Willitzust om / sis sünnib se teije Röhmustamissesz nink Önnistussesz / kumb (Önsus) hendä ülles neüdäb / kui teije neidsammu Kannatussi kannatate / kumbe meije kannatame: Echk kui meid röhmustetas / sis sünnib se (kah) teije Röhmustamissesz nink Önsussesz. Nink meije Lohtus om kindmä teije eest:
 7. Sest et meije tijäme / et ötze kui teije Kannatussist ollete Ossalisse olnu / nida kah Röhmust.
 8. Sest meije ei taha mitte / Wellitze / et teije ei peä teedmä meije Willitzust / mes meile Asia Mahl om jochtonu / et meije ülli wäega ülle Jouwo ollime rassendetu / nida et meil kah Ellust olli katzite möttelda.
 9. Enge meil es olle muhd hennesen tutta / kui sel / kä Surmale om sunnitu / et meije henne pähle Lohtust es pannesz / enge Jummala pähle / kä Kohljid ülles errätäb:
 10. Kä meid sährätzest Surmast om erräpästnu / nink weel pästäb: Kumma pähle meije lohdame / et temmä meid kah eddispeide sahb pästmä:
 11. Et teije kah awwitade meije eest pallelda / et mitmast Innimissist meije est paljo Tenno sünnisz / se Ande perräst / kumb meile om antu.
 12. Sest se om meije Kitminne / meije Söame Teedmisse Tunnistus / et meije Waggaussen nink Jummala Heldussen / ei mitte lehalikkun Tarkussen / enge Jummala Armun / Ilman olleme keünu / et kige ennämbest teije man.
 13. Sest meije ei kirjota teile muhd middäke / kui seddä / mes teije loete / echk kah tijäte / ent minna lohda / et teije kah Otzani sahde teedmä.
 14. Nida kui teije kah Ossast meid ollete tundnu / et meije teije Kittus olleme / ötze kui teijeke meije Kitminne ollete / Issanda Jesusse Peiwäl.
 15. Nink nisuggutzen Lohtussen tahi minna eesmält teije mannu tulla / et teil taas Armo ollesz:
 16. Nink teist läbbi minnä Makedonia Mahle / nink jälle Makedonia Mahlt teije mannu tulla / nink teist Juda Mahle sahda sahdetus.
 17. Ent kas minna seddä möttelden ütteke kebjä Meeld olle piddänu? Echk kas minna seddä Leha perrä mötle / mes minna mötle / et minno man ollesz Ja / Ja / nink Eimitte / Eimitte?
 18. Ent Jummal om ussutaw / et meije Sönna teije man ei olle olnu Ja nink Eimitte.
 19. Sest Jummala Poig Jesus Kristus / kä meije läbbi teije seän om juttustetu / läbbi minno nink Silwanusse nink Timoteusse / es olle mitte Ja nink Eimitte / enge Ja olli temmä sissen /
 20. (Sest mitto Jummala Towotussi om / ne omma Ja temmä sissen / nink Amen temmä sissen /) Jummalalle Auwusz / meije läbbi.
 21. Ent Jummal om / kä meid kinnitäb / teijega Kristussen / nink om meid woidnu:
 22. Kä meid kah Pitzatiga om kinnitänu / nink Waimo Kichla meije Söamette andnu.
 23. Ent minna heika Jummalat Tunnistajasz / omma Henge pähle / et minna seperräst ei olle jälle tullu Korintohe / et ma teile Armo annasz:
 24. Eimitte / et meije teije Ussu Essanda ollesse / enge meije olleme teije Röhmu Abbimehe. Sest teije saisate Ussun.

Se II. Pähtük.

 1. Ent minna olle seddä henne ette wötnu / et minna jälle Murren teije mannu es tullesz.
 2. Sest kui minna teid kurbasta / kes om sis / kä minno röhmsasz tehb / kui ennege se / kä minnust om kurbastetu?
 3. Nink minna olle teile seddäsamma kirjotanu / et mul tullen Murret ei olle neist / kummist minna hendä piddiröhmustama: Sest et mul teist kigist Lohtus om / et minno Röhm om teije kike Röhm.
 4. Sest minna olle teile suhrest Willitzussest nink Süddäme Ohust paljo Silmä Weega kirjotanu / ei mitte / et teije kurbasz lähsse / enge et teije seddä Armo tunnesse / kumba mul wiljalt teije wasta om.
 5. Ent kui keäke Murret om töstnu / se ei olle: muido minno mitte kurbastanu / kui ennege Ossast / et minna teid kik ei rassenda.
 6. Sährätzel om seddä Nuchtlust kül / kumb mitmast om sündinu:
 7. Et teil se wasta ennämbest sünnis andisanda / nink teddä röhmustada / et nisuggune weel suhremban Murren errä ei uppo.
 8. Seperräst mannitze minna teid / Armo temmä wasta ülles neütä.
 9. Sest seperräst olle minna kah kirjotanu / et minna teid kiusasz / kas teije kigin sönnawötlikko ollete.
 10. Ent kelle teije middäke andisannate / selle anna minna kah andis. Sest minnake / kui ma kelleke middäke andis anna / sis anna minna telle andis / teije perräst / Kristusse assemel / et Satanal meist Kaswu ei sah:
 11. Sest temmä Mötte ei olle: meil mitte teedmättä.
 12. Ent kui minna Troadahe tulli / Kristusse Armo Oppust kuhlutama / nink Ust mulle üllesawwati / Issandan / sis es olle mul Hengüst omman Waimun / sest et minna omma Welle Titust es löwwä:
 13. Enge minna jätti neid Jummala ga / nink lätzi errä Makedonia Mahle.
 14. Ent Jummalal olgo Tenno / kä meile ikkes Woimust annab Kristussen / nink awwaldab omma Tundmisse Haiso / meije läbbi / kigen Paigan.
 15. Sest meije olleme Jummalal häh Kristusse Hais / ni neide seän / kumma önsasz sahwa / kui neide seän / kumma hukka sahwa:
 16. Neilsinatzil kül / Surma Hais Surmasz: Ent noil / Ello Hais Ellusz: Nink kes om se tarbis kölblik?
 17. Sest meije ei olle mitte / kui mitto / kum̃a Jummala Sönna erräkawwalastawa / enge meije pajatame / kui Selgussest / kui Jummalast / Jummala een / Kristussen.

Se III. Pähtük.

   Pahwel peäb Sähdust nink Armo Oppust töine töise wasta.

 1. Kas meije sis jälle nakkame hendä essi kitmä? Echk kas meil / nida kui mönnel / Kittusse Rahmatuid teije mannu waja om / echk Kittusse Rahmatuid teist?
 2. Teije ollete meije Rahmat / meije Söamette kirjotetu / kumb tuttas nink loetas kigist Innimissist:
 3. Kumma ollete awwalikkusz sahnu / et teije ollete Kristusse Rahmat / läbbi meije Juttusse Ammeti walmistetu / kumb ei olle mitte kirjotetu Tümmäga / enge elläwä Jum̃ala Waimoga / eimitte kiwwiste Kilte sisse / enge Söame lehalikko Kilte sisse.
 4. Ent meil om sähräst Lohtust Kristusse läbbi Jummala pohle:
 5. Eimitte / et meije hennesest essi kölbame / middäke möttelda / kui hennest essi / enge meije Kölbminne om Jummalast.
 6. Kä meid kah om kölblikkusz tennu wastse Leppingo Sullasisz / ei mitte Tähen / enge Waimun. Sest Tächt kohletab / ent Waim tehb elläwäsz.
 7. Ent kui Surma Ammetil Tächten / kumb Kiwwe sisse olli kirjotetu / Selgust olli / nida / et Israeli Latze es woi mitte Mosesse Palge pähle kajeda / temmä Palge Selgusse perräst / kumb errälöppi:
 8. Kuis es peäsz paljo ennämbest Waimo Ammetil Selgust ollema?
 9. Sest kui Hukkatusse Ammetil Selgust olli / paljo ennämbest sahb Öigusse Ammetil weel suhrembat Selgust ollema.)
 10. Sest toke Ossa / kumb olli erräselletetu / ei olle mitte Selgussesz arwata / se ülli-suhre Selgusse wasta.
 11. Sest kui sel Selgust olli / mes errälöppi: Paljo ennämbest sahb sel Selgust ollema / mes püssib.
 12. Sest et meil nühd sähräst Lohtust om / sis olleme wäega julge:
 13. Nink ei teh mitte nida kui Moses / kä Kattet omma Palge pähle pand / et Israeli Latze es woi mitte se Otza sisse kajeda / kumb errälöppi.
 14. Enge neide Mötte omma erräkallestu. Sest tähmbätze Peiwäni jähb sesamma Katte ilmülleskatmatta wanna Leppingo Luggemisse pähle / kumb Kristussen errälöppeb.
 15. Ent tähmbätze Peiwäni / kui Mosest loetas / sis pohb se Katte neide Söämide een.
 16. Ent kui nemmä hendä Issanda pohle kähnässe / sis sahsz se Katte erräwoetus.
 17. Ent Issand om Waim: Kun nühd Issanda Waim om / sähl om Wabbaust.
 18. Ent nühd neüdäb hendä meije kike sissen Issanda Selgus / ülleskattetu Palgega / nink meid selletetäs errä sesamma Palge sisse / Selgussest Selgusse / nida kui Issanda Waimust.

Se IV. Pähtük.

   Pahwel juttustab / kui ussin temmä omman Ammetin om olnu; mink perräst Armo Oppus kike man ei siggine; kaibab nink röhmustab Juttusse Ammetit.

 1. Seperräst et meil nisuggune Ammet om / nida kui meije olleme Armo sahnu / sis ei wässi: meijemitte errä:
 2. Enge tagganame sallaja Häppe / nink ei keü mitte Kawwalussen / ei kawwalasta kah errä Jummala Sönna / enge tehme hendä wastawötlikkusz Tötte Awwaldamissen kige Innimiste Süddäme Teedmisse man / Jummala een.
 3. Ent kui kah meije Armo Oppus om kinni kattetu / sis om se neide sissen kinni kattetu / kumma hukka sahwa:
 4. Kummin sesinatze Ilma Jummal Umbuskjide Möttid om erräsöggendänu / et Armo Oppusse Walge neile es paistasz Kristusse Selgussest / kumb om Jummala Kojo.
 5. Sest meije ei juttusta mitte hendä essi / enge Kristust Jesust / Issandat ollewat: Ent et meije essi olleme teije Sullase Jesusse perrräst.
 6. Sest Jummal / kä Walget käsk Pimmedäst paista / se om meije Söamette paistnu / Jummala Selgusse Tundmisse Leütmissesz / Jesusse Kristusse Palgen.
 7. Ent meil om nisuggune Warra sawwizen Annumin / et se ülleüldlik Wäggi ollesz Jummala perrält / nink eimitte meist.
 8. Meil om kigin Paigun Willitzust / ent meije ei läh se sissen hukka: Meije oleme katte Kaalo pähl / ent meid ei währtä kattest Möttest errä:
 9. Meid perränkiusatas / ent meid ei jättetä maha: Meid wajotetas alla / ent meije ei sah hukka:
 10. Meije kanname ikkes omman Ihun ümbrekaut Issanda Jesusse Kohlmist / et kah Jesusse Ello meije Ihun awwalikkusz sahsz.)
 11. Sest meid / kumma elläme / antas ikkes errä Surmale / Jesusse perräst / et kah Jesusse Ello meije surmlikkun Lehan awwalikkusz sahsz.
 12. Seperräst om nühd Surm wäkkew meije sissen / ent Ello teije sissen.
 13. Ent sest et meil sesamma Ussu Waim om / se perrä kui kirjotet om: Minna olle usknu/ seperräst olle minna pajatanu: Sis ussume meije kah / seperräst pajatame kah.
 14. Nink meije tijäme / et se / kä Issandat Jesust om ülleserrätänu / sahb meid kah Jesusse läbbi ülleserrätäma / nink teijega ettesähdmä.
 15. Sest se sünnib kik teije perräst / et se rikkalik Arm / läbbi paljo Tennämisse / wiljalt Jummala Auwustamissesz kaldusz.
 16. Seperräst ei wässi: meije mitte errä / echk kül meije wäljälinne Inniminne errärikkus / siski lät sisselinne Peiwäst Peiwäni wastsesz.
 17. Sest meije Silmäpilglik nink kebjä Willitzus sahdab meile iggawest nink ülliwäega suhrt Auwustust:
 18. Kui meije ei kaje seddä / mes nättäs / enge mes ei nättä. Sest mes nättäs / se om ajalik: Ent mes näggemättä om / se om iggäw.

Se V. Pähtük.

   Pahwli Ichkaminne iggawetze Ello perrä; temmä laitmatta Keük. Kristus om meid erräleppitänu.

 1. Sest meije tijäme / et kui meije Korjusse maine Hohne mahakissotas / meil Hohnet om Jummalast / Kotta / kumb Kättega ei olle tettu / (enge) kumb iggawenne om Taiwan.
 2. Sest seke sissen puchkame / nink ichkame kattetus sahda omma Hohnega / kumb Taiwast om.
 3. Siski nida / kui meid löitäs kattetu ollewat / n. eimitte palja.
 4. Sest senni kui meije sensinatzen Korjussen olleme / sis puchkame / nink olleme kohrmatu: Sest et meije ei taha errärihsotu olla / enge ülle kattetu / et Surmlik sahsz Ellust erräneeltus.
 5. Ent se / kä meid selle walmistab / om Jummal / kä meile kah Waimo Kichla om andnu.
 6. Seperräst olleme ikkes julge / nink tijäme / et senni kui meije Ihun elläme / sis olleme Issanda mant errä.
 7. (Sest meije keüme Ussun / nink eimitte Näggemissen.)
 8. Ent meije olleme julge / nink püwwäme ennämbest Ihust errä olla / nink Kottun olla Issanda man.
 9. Seperräst / echk meije olleme Kottun / echk wäljän / sis olleme ussina tem̃ä Meele perräst olla.
 10. Sest meid peäb kik awwaldetama Kristusse Kochto Järje een / et eggaüttele tassotas / nida kui temmä Ihun om tennu / olgo häh / echk kurri.
 11. Sest et meije nühd tijäme / et Issandat om peljätä / sis ussutame Innimissi / ent Jummalal olleme awwalikko: Ent minna lohda kah teije Süddäme Teedmissen awwalik olla.
 12. Sest meije ei kittä hendä taas teije een / enge meije anname teile parrast Aiga / hendä meist kittä: Et teil Kitmist ollesz neide wasta / kumma hendä Näo perrä / nink ei mitte Söame perrä kitwä.
 13. Sest kui meije Lihga tehme / sis tehme seddä Jummalalle: Kui meije parra olleme / sis olleme teile parra.
 14. Sest Kristusse Arm ajab meid:
 15. Sest meije arwame seddä / et kui ütz kike eest om erräkohlnu / sis omma kik erräkohlnu: Nink temmä om kike eest erräkohlnu / et no / kumma elläwä / hennele ennämb ei ellä / enge selle / kä neide eest om erräkohlu nink üllestösnu.
 16. Seperräst ei tunne meije sest Ajast sahni keddäke Leha perrä: Ent kui meije kah Kristust Leha perrä olleme tundnu / siski ei tunne meije teddä nühd ennämb mitte.
 17. Sest kä Kristussen om / se om wastne Lohd-Assi. Wanna om möhdä lännu / nätze / kik om wastsesz sahnu.
 18. Ent se om kik Jummalast / kä meid hennega om erräleppitänu läbbi Jesusse Kristusse / nink om meile Leppitämisse Am̃etit andnu:
 19. Sest Jummal olli Kristusse sissen / nink leppit Ilma hennega errä / nink ei arwa neile mitte neide Pattu / nink om meije seän ülles sähdnu Leppitämisse Sönna.
 20. Sis olleme nühd Kässu Kristusse assemel: Sest Jummal mannitzeb meije läbbi / sis palleme nühd Kristusse assemel / laske hendä leppitädä Jummala ga.
 21. Sest temmä om seddä / kä üttestike Pattust es tijä / meije eest Pattusz tennu / et meije sahssem Jummala Öigussesz temmä sissen.

Se VI. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb Kerko Orjajid nink koggona Koggodust; Mannitzeminne Kurja Himmustamisse eest. Epistli eesmätzel Pöhäpeiwäl Pahstun.

 1. Ent meije mannitzeme teid kah kui Abbilisse / et teije Jummala Armo tüchjäsz wasta ei wötta.
 2. Sest temmä ütleb: Minna olle sinno wastawötlikkul Ajal kuhlnu / nink olle sinno Önsusse Peiwäl awwitanu. Nätze nühd om wastawötlik Aig / nätze nühd om Önsusse Peiw.
 3. Meije ei anna kelleke minki sissen minkisuggust Pahandust / et meije Ammet ei teoteta:
 4. Enge meije neüdäme hendä kige Asja sissen ülles / kui Jummala Sullase: Suhren Kannatamissen / Willitzussen / Heddän / Ohun:
 5. Hahwun / Wangin / Mässämissen / Töhn / Walwmissen / Pahstmissen:
 6. Puchtussen / Tundmissen / Pikkämeelen / Söbbrussen / pöhän Waimun / Kawwalusseta Armun:
 7. Tötte Sönnan / Jummala Wäen / läbbi Öigusse Söarihsta / hähl nink kurral Käel:
 8. Läbbi Auwo nink Häu / läbbi kurja Könne nink häh Könne: Ni kui Hukkutaja / nink siski töttelikko:
 9. Ni kui tundmatta / nink siski tutwa: Ni kui kohlwa / nink nätze / meije elläme: Ni kui karristetu / ei siski tappetu:
 10. Ni kui murrelikko / ent siski ikkes röhmsa: Ni kui Waise / ent kumma paljo rikkas teggewä: Ni kui no / kummil middäke ei olle / nink kummil siski kik om.)
 11. Meije Suh om hendä üllesawwanu teije pohle / Korintilesse / meije Süddä om laggonu.
 12. Teije ei ellä kitzaste meije sissen: Enge teije ollete kitza omman Söamen.
 13. Ent minna kuhluta teile / kui Latzille seddä Wastatassomist: Laotage teije hendä kah.
 14. Erge sahge wöhra Ikkiweddäjisz Umbuskjide ga. Sest mes Ossa om Öigussel Üllekochtoga? Mes Ossaus om Walgel Pimmedussega?
 15. Kuis Kristus üttesünnib Peliali ga? Echk mes Ossa om Uskjal Umbuskja ga?
 16. Kuis Jummala Kodda kokko sünnib Währ-Jummalide ga? Sest teije ollete elläwä Jummala Kodda: Nida kui Jummal ütleb: Minna taha neide sissen ellädä / nink neide seän ümbrekäwwä: Nink minna taha neide Jummal olla / nink nemmä sahwa minno Rachwas ollema.
 17. Seperräst minge errä neide seäst / nink lahutage hendä / ütleb Issand: Nink erge putke Rojast: Sis taha minna teid wasta wötta:
 18. Nink minna taha teije Essa olla / nink teije peäte minno Poja nink Tüttre ollema / ütleb se Issand / se kigewäggewänne.

Se VII. Pähtük.

   Mannitzeminne Pöhäussesz. Pahwli Arm Korintileiste wasta.

 1. Sest et meil nühd nisuggutzid Towotussi om / Arma / sis pohastakem hendä kigest Leha nink Waimo Pürretussest / nink wötkem wehrd Pöhäussen / Jummala Peljun.
 2. Wötke meid kinni: Meije ei olle kelleke Lihga tennu / meije ei olle keddäke erräriknu / meije ei olle kenkist Achnust ajanu.
 3. Minna ei ütle seddä mitte Hukkapannemissesz: Sest minna olle jo enne üttelnu / et teije ollete meije Söamen / meijega kohlda nink ellädä.
 4. Mul om suhr Julgus teije wasta / mul om teist paljo kitmist: Minna olle Röhmustamissega teüdetu / mul om Röhmu wiljalt kigen meije Willitzussen.
 5. Sest kui meije Makedonia Mahle tullime / sis ei olle meije Lehal mährästike Hengüst / enge meil olli kigin Paigun Willitzust: Wäljält pohlt olli Tapplemist / sissest olli Pelgo:
 6. Ent Jummal / kä Maddalid röhmustab / se om meid röhmustanu läbbi Titusse Tullemisse.
 7. Ent ei ützindä läbbi temmä Tullemisse / enge kah läbbi se Röhmu / kumma läbbi temmä teije ülle olli röhmustetu / kui temmä meile kuhlut teije Ichkamist / teije Ikmist / teije Armo minno perräst: Nida / et minna hendä weel ennämbest röhmusti.
 8. Sest kui minna teid kah Rahmatoga olle kurbastanu / sis ei kahetze minna seddä nühd mitte / echk ma seddä kül olle kahetzenu. Sest minna näe / et sesamma Rahmat teid (echk kül Ührisz) om kurbastanu:
 9. Nühd ei röhmusta minna hendä mitte / et teije ollete kurbasz lännu / enge et teije Pattust kähnmissesz ollete kurbastetu. Sest teije ollete jummalikkult kurbasz lännu / et teil minki sissen meist Kachjo ei olle.
 10. Sest Jummalik Kurbus sahdab Pattust Kähnmist Önnistussesz / kumba ei kahetzeta: Ent Ilma Kurbus sahdab Surma.
 11. Sest nätze / mähräst Wirkust ei olle se teile sahtnu / et teije Jummalikkult ollite kurbastetu? Mähräst Eenkostust / mähräst Meelepaha / Pelgo / Ichkamist / Wehastellemist / Sundust? Teije olletekigenüllesneütnu / hendä puchta ollewat sest Töhst.
 12. Seperräst echk minna teile kah kül olle kirjotanu / sis ei olle se siski seperräst sündinu / kä Köwwerust om tennu / ei kah se perräst / kel Köwwerust om tettu: Enge se perräst / et teile meije Wirkus teije perräst awwalikkusz sahsz / Jummala een.
 13. Seperräst olleme röhmustetu ülle teije Röhmu: Ent meije olleme paljo ennämbest röhmustetu / ülle Titusse Röhmu / et temmä Waim teist kigist om kostotetu:
 14. Sest kui minna telle teist middäke olle kitnu / sis ei olle mulle Häppe sahnu: Enge ötze kui meije teile kik Tötten olleme pajatanu / nida om kah meije Kitminne Titusse wasta Töttesz sahnu:
 15. Nink temmä Süddä om ülli häh teije wasta / kui temmä teije kige Sönnawötmisse pähle mötleb: Kuitao teije teddä Peljo nink Wabbisemissega ollete wastawötnu.
 16. Sis olle minna nühd röhmsa / et minna kigin teije pähl woi julge olla.

Se VIII. Pähtük.

   Mannitzeminne Korjoraha perräst.

 1. Ent meije anname teile teedä / Wellitze / seddä Jummala Armo / mes Makedonia Mah Koggodussille om antu:
 2. Sest kui neid paljo Willitzusse läbbi kiusati / sis olli neide Röhm wäega suhr / nink echk nemmä kül suhren Waisussen olliwa / siski omma nemmä omma Waggausse perrä rikkalikkult andnu:
 3. Sest (minna tunnista seddä) nemmä olliwa kige Jouwo perrä / nink ülle Jouwo / walmi andma:
 4. Nink palsiwa meid suhre Mannitzemisse ga / seddä Hähdtekko nink Orjusse Ossaust wastawötta / mes Pöhile olli koggotu.
 5. Nink eimitte nida kui meije lohtsime / enge nemmä anniwa hendä eesmält Issandalle nink meile / läbbi Jum̃ala Tachtmisse.
 6. Et meije piddime Titust mannitzema / et temmä nida / kui temmä enne olli algnu / kah teije seän seddä Hähtekko teüdäsz.
 7. Ent ötze kui teije kigen rikka ollete / Ussun / nink Sönnan / nink Tundmissen / nink kigen Wirkussen / nink omman Armun meije wasta / nida sahtke kah / et teije sensinatzen Hähteun rikka ollete.
 8. Minna ei ütle seddä mitte Käskmisse wärki / enge minna kiusa läbbi muh Wirkusse kah teije Armo Selgust.
 9. Sest teije tijäte meije Issanda Jesusse Kristusse Armo / et temmä teije perräst om waisesz sahnu / echk temmä kül rikkas olli: Et teije läbbi temmä Waisusse rikkasz sahsse.
 10. Nink se sissen anna minna (omma) Nouwo. Sest se tulleb teile tarbis / kumma ei olle ützindä jo mullo nakkanu Teggemist / enge kah Tachtmist.
 11. Ent nühd teütke kah Teggemist: Et nida kui Mötte walmis olli tachtma / nida olgo se kah walmis teütmä / sest / mes teil om.
 12. Sest kui kelleke enne walmis Mötte om / sis om temmä wastawötlik seperrä / kui temmäl om / eimitte seperrä / mes temmäl ei olle.
 13. Sest minna ei ütle: seddä mitte / et töisil Hengüst ollesz / nink teil Willitzust: Enge ütte Arwo perräst / sel (kallil) Ajal awwitago teije Rikkus neide Puhdust:
 14. Et kah perräst neide Rikkus teije Puhdust awwitasz / et Tassaust ollesz:
 15. Nida kui kirjotet om: Kä paljo koggus / sel es olle lijalt: Nink kä weidi koggus / sel es olle Puhdust.
 16. Ent Jummalal olgo Tenno / kä nisuggust Wirkust Titusse Söamette om andnu / teije perräst:
 17. Sest temmä wöt kül Mannitzemist wasta: Ent sest et temmä weel ussinamb olli / sis om temmä ommast Meelest teije mannu lännu.
 18. (Ent meije olleme ütte Welle temmä ga lähätänu / kummal Kittust om Armo Oppussen / kigist Koggodussist:
 19. Ent se ei olle ützindä / enge temmä om kah Koggodussist meije Tee Selzimehesz töstetu / sesinatze Hähtöhga / kumb meije läbbi tallitetas / sesam̃a Issanda Auwusz / nink teije häh Meele Kittussesz.)
 20. Nink hoijame hendä sest / et meid keäke ei laida / sesinatze rikka Korjoraha perräst / kumb meije läbbi tallitetas:
 21. Nink panneme tähele / et se ützindä ausaste es sünnisz Issanda een / enge kah Innimiste een.
 22. Ent meije olleme kah omma Welle neide ga lähätanu / kumba meije mitman Asjan olleme nännu ussina ollewat / nink nühd weel ussinamba / se suhre Lohtusse perräst / mes tel teije pähl om.
 23. Olgo nühd Titusse perräst / kä minno Seltzimehs nink Abbilinne om teije seän: Echk meije Welliste perräst / kumma omma Koggoduste Apostli / nink Kristusse Auw.
 24. Sis neütke teije kah awwalikkult Koggoduste een neide wasta ülles om̃a Armo / nink meije Kittusse Üllesneütmist teist.

Se IX. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb weel Korintileisi Korjoraha perräst.

 1. Sest Korjo-rahast / mes Pöhile koggotas / ei olle mul waja teile kirjotada.
 2. Sest minna tijä teije Hähmeeld / kumba minna Makedonileisille teist kittä / et Achaja Mah jo mullo omwalmisolnu. Nink teije Wirkus ompaljokihotanu.
 3. Ent minna olle neid Wellitzidlähätänu / et meije Kitminne teist se Asja sissen tüchjäsz es lähsz: Et teije (nida kui minna olle üttelnu) walmi ollesse:
 4. Et / kui Makedonilesse minnoga tullewa / nink ei löwwä teid walmi ollewat / meil (et minna ei ütle teil) Häppe ei sah nisuggutzen suhren Kitmissen.
 5. Ent minna arwsi waja ollewat / neid Wellitzid mannitzeda / enne teije mannu minnä / nink teije enne towotetu Önnistamist walmistada / et sesamma walmis ollesz / nida kui Önnistaminne / nink ei mitte kui Achnus.
 6. Ent minna ütle seddä / kä kitzite külwäb / se sahb kah kitzite poimama: Nink kä Önnistamissen külwäb / se sahb kah Önnistamissen poimama.
 7. Eggaütz nida / kui temmä omman Söamen om ettewötnu: Eimitte Meelepahaga / ei kah wäggisi. Sest röhmsat Andjat armastab Jummal.
 8. Ent Jummal woib sahta kigesuggust Armo rikkalikkult teije seän ollema: Et teil ikkes kigin kül ollesz / nink rikka ollesse kigelle hähle Teggole:
 9. (Nida kui kirjotet om: Temmä om wäljä pillanu / nink Waistille andnu: Temmä Öigus jähb iggawesz.
 10. Ent kä Seemend Külwjälle jaggab / se sahb kah Leibä Söhgisz jaggama / nink teije Seemend soetama / nink teije Öigusse Wilja kaswatama.)
 11. Et teije kigen rikkasz lähsse / kigesz Waggaussesz / kumb meije läbbi Jummalalle Tenno sahdab.)
 12. Sest sesinane Armo Orjus ei teüdä ützindä Pöhide Puhdust / enge sahdab kah rikkalikkult Jummalalle (Kittust) / läbbipaljoTennämisse / sesinatze ussutawa Orjusse perräst /
 13. (Kumma Jummalat kitwä / teije allandikko Kristusse Armo Oppusse Üllestunnistamisse perräst / nink teije waa Kahjaggamisse perräst / mes neile nink kigille om sündinu /)
 14. Nink läbbineidePalwusse teije eest / kumma teid ichkawa / se ülleüldlikko Jummala Armo perräst / kumb teije ülle om.
 15. Ent Jummalal olgo Tenno temmä erräpajatamatta Ande eest.

Se X. Pähtük.

   Meije Tapplemisse Söarihsta omma waimolikko. Mannitzeminne kawwala Apostlide Hukkutamisse eest / kumma Pahwlit laidiwa.

 1. Ent minna Pahwel mannitze teid essi / läbbi Kristusse Tassausse n. Waggausse / kä minna kül man ollen teije seän allandik olle / ent errä ollen olle minna julge teije wasta.
 2. Ent minna palle / et mul waja es ollesz man ollen julge olla / se Lohtussega / kumma perrä minna mönne wasta mötle julguda / kumma meid kui Leha perrä motlewa keüwät.
 3. Sest Lehan käwwen ei tapple meije siski Leha perrä:
 4. (Sest meije Tapplemisse Söarihsta ei olle mitte lehalikko / enge wäggewä Jummala een / Kinnitussi errähäetämä: )
 5. Meije häetäme errä Nouwo / nink kik Körgeust / mes Jummala Tundmisse wasta tösseb / nink wöttame Wangi kik Moistust / Kristusse Sönnawötmisse alla:
 6. Nink olleme walmi sundma kik Wallatust / kui teije Sönnawötminne om teüdetu.
 7. Kas teije Näo perrä kajete? Kä hendä lohdab Kristusse perrält ollewat / se mötlego hennesest seddä jälle / et ötze kui temmä om Kristusse perrält / nida olleme meije kah Kristusse perrält.
 8. Sest kui minna kah weidi ennämbet meije Woimussest kittäsz / kumba meile Issand om andnu / teije Parrandamissesz / nink ei mitte Errärikmissesz / sis es sahsz: mulle Häbbisahma:
 9. (Ent minna ütle seddä /) et minnust ei peä mötteldama / ötze kui tahasz minna teid Rahmatuidega hirmotada.
 10. Sest Rahmato (ütlewä nemmä) omma rasseda nink kange: Ent Iho Manolleminne om nörk / nink Könne pölletu.
 11. Sähräne mötlego / et mährätze meije olleme Sönnaga Rahmatun errä ollen / sährätze olleme kah man ollen Töh ga.
 12. Sest meije ei tohi hendä mitte neide sekkä arwata echk luggeda / kumma hendäessikitwä: Enge sest et nemmä essi hennega möhtwa / nink arwawa hendä essi henne wasta / sis ei moista nemmä middäke.
 13. Ent meije ei kittä hendä mitte ülle Mährä: Enge se Möhdolanga Mährä perrä / kumma ga meile Jummal Mährä om errä möhtnu / kah teije mannu ullatada.
 14. Sest meije ei kühnitä hendä ülli kawwete / ötze kui es ollesz meije teije mannu ullatanu. Sest meije ollemekah ammak teije mannu Kristusse Armo Oppusse gajoudnu.
 15. Nink meije ei kittä hendä mitte ülle Mährä wöhran Töhn / ent meil om Lohtust / kui teije Usk sahb kaswanus / et meije omma Möhdolanga perrä teije man wiljalt tahamesuhreszsahda:
 16. Nink Armo Oppust kah neile kuhlutada / kumma tol pohl teid elläwä / nink ei taha hendä sest mitte kittä / mes wöhra Möhdolanga ga om walmistetu.
 17. Ent kä hendä kittäb / se kitko hendä Issandan.
 18. Sest kä hendä essi kittäb / se ei olle mitte kiusatu / enge se / keddä Issand kittäb.

Se XI. Pähtük.

   Pahwli Kittus nink Ussutawus / Töh nink Heddä kawwala Apostlide wasta.

 1. Och / et teije weidi minno Hullust sallisse: Ent teije sallite minno kül.
 2. Sest minna wehastelle teije ülle Jummalikko (Ammeti) Wehaga. Sest minna olle teid erräkichlanu üttele Mehele pohast Junkrut sahta / Kristusselle.
 3. Ent minna pelgä / et ötze kui Schiuhg Ewat erräpet omma Kawwalusse ga / nida kah teije Möttid errä ei kähntä Waggaussest / kumb Kristussen om.
 4. Sest kui ütz tullesz / nink töist Jesust juttustasz / kumba meije ei olle juttustanu / echk teije sahsse töist Waimo / kumba teije ei olle sahnu / echk töist Armo Oppust / kumba teije ei olle wasta wötnu / sis sallisse teije sähräst kül häste.
 5. Sest minna ei arwa hendä üssike wähämbäsz / kui ne ülli suhre Apostli omma.
 6. Ent echk minna kah kül rummal olle Könnest /siski ei olle minna rummal Tundmissest: Siski olleme kigen Asjan kigin Paigun teije man tutwa.
 7. Echk kas minna hendä essi allanden ollePattutennu / et teid üllendetäsz? Et minna teile Jummala Armo Oppust ilma olle kuhlutanu?
 8. Minna olle töisi Koggodussi errärihsnu / nink Palka wötnu / teije Orjamissesz: Nink kui mul teije man ollen Puhdust olli / sis ei olle minna kelleke rasse olnu:
 9. Sest ne Wellitze / kumma Makedonia Mahlt tulliwa / teütsiwä minno Puhdust: Nink minna ollehendä kigin nidapiddänu / et minna teil rasse es ollesz / nink taha hendä weel nida pittä.
 10. Ni töttest kui Kristusse Töisidus minno sissen om / sis ei peä mul se Kittus Achaja Mahl kinni tükkitämä.
 11. Minkperräst? Et minna teid ei armasta? Jummal tijäb seddä.
 12. Ent mes minna teh / nink taha tettä / seddä teh minna seperräst / et minna neide parrast Aiga erräkeeläsz / kumma parrast Aiga tachtwa / et neid se sissen / kumman nemmä hendä kitwä / löitässe nida kui meijeke.
 13. Sest nisuggutze kawwala Apostli / nink petliko Töhteggijä sähdlewä hendä Kristusse Apostlisz.
 14. Nink se ei olle ka Imme: Sest Satanas essi sähdleb hendä Walgusse Englisz.
 15. Seperräst ei olle se ni suhr Assi / kui kah temmä Sullase hendä Öigusse Sullasisz sähdlewä: Kumbe Otz sahb ollema neide Töh perrä.
 16. Minna ütle taas / keäke errämötlego minno hullu ollewat: Ent kui muido ei woi olla / sis wötke minno kui Hulloke wasta / et minna hendä kah weidikest kittäsz.
 17. Mes minna nühd könnele / seddä ei pajata: minna mitte Issanda perrä / enge nida kui Hullussen / sesinatze suhre Kitmissega.
 18. Sest et paljo hendä Leha perrä kitwä / sis taha minna hendä kah kittä.
 19. Sest teije sallite hähl Meelel Hullu / kunna teije targa ollete.
 20. Sest teije sallite kui teid keäke Sullasesz tehb / kui teid keäke erräsöhb / kui teilt keäke wöttab / kui keäke teije wasta suhrustelleb / kui teid keäke Palge pähle löhb.
 21. Minna ütle seddä Häü kombel / ötze kui ollesse meije nörgasz lännu: Ent mink pähl ütz julge om / (minna ütle Hullussen) se pähl olle minna kah julge.
 22. Kui nemmä Hebrealisse omma / minna olle kah. Kui nemmä Israelitre omma / minna kah. Kui nemmä Abrahami Seemen omma / minna kah.
 23. Kui nemmä Kristusse Sullase omma / (minna pajata Hullo wärki) minna olle weel ennämb: Minna olle ennämb Töhd tennu / miña olle ennämb Löhki kannatanu / minna olle ennämb Wangin / saggeembe SurmaHeddän olnu.
 24. Minna olle wihskörd Judalissist ütte waija nellikümmend Löhkisahnu.
 25. Minna ollekolmkörd Witzugalahutu / ützkörd Kiwwega löhdu / kolmkörd Laiwa Hettä kannatanu / minna olleÖh nink Peiwä Merre Süwwiussenolnu.
 26. Minna olle saggede Tee pähl keünu / minna olle Heddän olnu Wee pähl / Heddän Röhwlide seän / Heddän Judaliste seän / Heddän Pagganide seän / Heddän Lihnan / Heddän Lahnen / Heddän Merre pähl / Heddän kawwala Welliste seän:
 27. Töhn nink Waiwan / paljo Walwmissen / Näljän nink Jannun / paljo Pahstmissen / Külmän nink Allastussen.
 28. Ilma seddätä / mes muido eggä Peiw minno pähle tulleb / Hohl kike Koggoduste eest.
 29. Kes nörk om / nink minna ei läh nörgasz? Kes pahandetas / nink minna ei palla mitte?
 30. Kui kittä sünnis / sis taha minna hendä ommast Nörkussest kittä.
 31. Jummal nink meije Issanda Jesusse Kristusse Essa / kä om kittetu iggawesz / tijäb / et minna ei wölsi.
 32. Kunninga Areta Lihna Pählik hois Tamaskun Tamaszeenride Lihna / nink tacht minno kinni wötta.
 33. Nink minna lasti läbbi Akna Korwiga Mühri läbbi maha / nink pässi errä temmä Käest.

Se XII. Pähtük.

   Pahwli suhr Näggemine / rasse Rist / Kannatus / nink Arm.

 1. Kitminne ei läh jo mulle tarbis. Siski taha minna Issanda Neütmiste nink Awwaldamiste pähle tulla.
 2. Minna tunne Innimist Kristussen / neljätöistkümne Ajastaja eest / (kas temmä Ihun olnu / seddä ei tijä minna: Echk kas temmä Ihust errä olnu / seddä ei tijä minna kah mitte: Jum̃al tijäb seddä:) Sesamma hahrti errä ammak kolmanda Taiwatte.
 3. Nink minna tunne seddäsamma Innimist / (kas temmä Ihun / wai Ihust errä olnu / seddä ei tijä minna: Jum̃al tijäb seddä:)
 4. Temmä hahrti errä Paradisi sisse / nink kuhld erräpajatamatta Sönnu / kumma Innimissel ei sünni ütteldä.
 5. Sestsammast taha minna hendä kittä: Ent hennesest ei taha minna jocht kittä / kui ennege ommast Nörkussest.
 6. Sest kui minna hendä tahasz kittä / sis es ollesz minna seperräst Hul: Sest minna könnelesz Töttet. Ent minna jättä seddä / et keäke minnust ennämb ei mötle / kui temmä minnust näeb / echk mes temmä minnust kuhleb.
 7. Nink et minna hendä suhri Awwaldamiste perräst es üllendäsz / sis om mulle antu Tulp Leha sisse / Satana Engel / kä minno Russikidega löhb / et minna hendä ei üllendä.
 8. Sesamma perräst olle minna kolmkörd Issandat pallelnu / et temmä minnust errätagganesz.
 9. Nink temmä om mulle üttelnu: Minno Armust om sul kül. Sest minno Wäggi om Nörkussen wäkkew. Seperräst taha minna hendä ennembe ennämbest ommast Nörkussest kittä / et Kristusse Wäggi minno sissen elläsz.)
 10. Seperräst om mul häh Meel Nörkussen / Teotamissen / Heddän / Perränkiusatussen / Ohun Kristusse perräst. Sest kui minna nörk olle / sis olle minna kange.
 11. Minna olle kitten Hullusz sahnu: Teije ollete minno wäetänu: Sest minno piddi teist kittetämä: Sest minna ei olle üssike wähämb / kui ne ülli suhre Apostli / echk minna kül middäke ei olle.
 12. Apostli Tähe omma jo teije seän sündinu / kige Kannatussega / Tächte nink Imme nink Wäega.
 13. Sest mes om / kumman teije alwemba ollete olnu töisi Koggodussi / kui ennege se / et minna teid essi ei olle rassendanu? Andke mulle seddä Üllekohut andis.
 14. Nätze / minna olle kolmat puchku walmis teije mannu tullema / nink ei taha teile Rasseust tettä. Sest minna ei otzi mitte teije Hähd / enge teid. Sest Latze ei olle mitte wölgo Wannambille Warra haggeda / enge Wannamba Latzille.
 15. Ent minna taha hähl Meelel Hukkust tettä / nink essi Hukkussesz sahda teije Henge eest: Echk minna kül / teid wiljalt armasten / weidi armasteta.
 16. Ent olgo ni / minna ei olle teid mitte rassendanu: Enge minna olle teid / kawwal ollen / Kawwalussega tabbanu.
 17. Kas minna olle kenki läbbi neide seäst / kumbe minna teije mannu olle lähätänu / teist Achnust ajanu?
 18. Minna olle Titust pallenu / nink Welle temmäga lähätänu: Kas om Titus teist mährästike Achnust ajanu? Es meije ütten Waimun olle keünu? Es meije ütten Jällen olle köndnu?
 19. Kas teije jälle mötlete meid henne eest teije man kostwat? Meije könneleme Jummala een / Kristussen: Ent se sünnib / arma / kik teije Parrandamisse perräst.
 20. Sest minna pelgä / et minna teid tullen nida ei löwwä / kui minna taha / nink et minna teist kah ni ei löitä / kui teije tahate: Et sähl ei olle Rihda / Kaddeust / Weha / Törra / Keelepesmist / Keelekandmist / Paisomist / Mässämist:
 21. Et minno minno Jummal teije mannu tullen jälle ei allanda / nink peä leinama mitma perräst / kumma enne omma Pattu tennu / nink ei olle hendä kähndnu Rojussest nink Portussest / nink Türakussest / mes nemmä omma tennu.

Se XIII. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb Korintileisi omma Tullemisse wasta hendä nidawalmistada / et tel waja ei olle wehane olla omman Oppussen / kui temmä tulleb; souwab neile kigesuggust waimolikko Hähd.

 1. Nühd tulle minna kolmat puchku teije mannu. Katte echk kolme Tunnistajide Suhn peäb kik Assi saisatama.
 2. Minna olle enne üttelnu / nink ütle töist körra enne / kui man ollew / nink kirjota nühd errä ollen neile / kumma enne omma patnu nink kigille muile / et kui minna eäle jälle tulle / sis ei taha minna mitte Armo anda:
 3. Sest teije otzite teedä sahda minno sissen pajatajat Kristust / kä teije wasta nörk ei olle / enge om wäkkew teije sissen.
 4. Sest echk temmä kül Risti om pohdu Nörkussen / siski elläb temmä Jummala Wäen: Nink echk meijeke temmä sissen nörga olleme / siski sahme temmäga ellämä Jummala Wäen teije seän.
 5. Kiusage hendä essi / kas teije Ussun ollete / kajege hendä essi errä. Echk es teije hendä essi tunne / et Jesus Kristus teije sissen om? Kui teije muido kölbmatta ei olle.
 6. Ent minna lohda / et teije sahde tundma / et meije kölbmatta ei olle.
 7. Ent minna palle Jummalat / et teije middäke Kurja es tehsz: Eimitte et meid kölblikkusz nättäsz / enge et teije Hähd tehsse / nink meije kui kölbmatta ollesse.
 8. Sest meije ei köchta middäke Tötte wasta / enge Tötte eest.
 9. Sest meije olleme röhmsa / kui meije nörga olleme / nink teije ollete kange. Ent meije souwame kah seddäsam̃a / teije Täwweust.
 10. Seperräst kirjota minna seddä errä ollen / et minna mannu saijen walli es ollesz / se Woimusse perrä / kumba mulle Issand om andnu / Parrandamissesz / nink ei mitte Errärikmissesz.
 11. Pähle se / Wellitze / olge röhmsa / olge täwwelikko / mannitzege / olge üttemeelelisse / olge raholikko: Sis sahb Raho nink Armo Jummal teije ga: ollema.
 12. Terwitäge töine töist pöhä Suhandmissega : Kik Pöhä terwitäwä teid.
 13. Issanda Jesusse Kristusse Arm / nink Jummala Armastaminne / nink pöhä Waimo Ossaus olgo teije kike ga. Amen.

Töine Rahmat Korintileistille kirjotetu Wilippist Makedonia Mahl / Titusse nink Lukasse ga.