Vaata piiblitekste


   

Jahni se Apostli töine Rahmat.


Se I. Pähtük.

   Jahn souwab üttele Jummalapelglikkulle Emmändälle paljo hähd temmä Laste perräst; mannitzeb Armo nink Kristusse Oppusse nink Ello sisse jähdä.

 1. Wannamb erräwallitulle Emmändälle / nink temmä Latzille / kumbe miña Tötten armasta / nink ei ützindä minna / enge kah kik / kumma Töttet omma tundnu:
 2. Se Tötte perräst / kumb meije sisse jähb / nink meije man sahb ollema iggawesz.
 3. Teijega olgo Arm / Hallestus / Rauw / Jummalast Issäst / nink Issandast Jesussest Kristussest / Essä Pojast / Tötten nink Armastamissen.
 4. Minna olle hendä wäega röhmustanu / et minna sinno Laste seän olle löidnu / kumma Tötten keüwä / nida kui meije Essäst olleme Käsku sahnu.
 5. Nink nühd palle minna sinno / Emmänd / eimitte kui kirjotasz minna sulle wastset Käsku / enge mes meil Algmissest om olnu / meije töine töist armastasse.
 6. Nink se om se Arm / et meije temmä Kässu perrä keüme. Se om se Käsk / nida kui teije Algmissest ollete kuhlnu / et teije se sissen keüsse.
 7. Sest paljo Petjid omma Ilma sisse tulnu / kumma ei tunnista mitte Jesust Kristust Leha sisse tulnus: Se om se Petjä nink Wast-Kristus.
 8. Kajege hendä essi / et meije errä ei kaota / mes meije olleme Töhd tennu / enge täwwelikko Palka sahme.
 9. Kä ülleastub / nink ei jäh mitte Kristusse Oppusse sisse / sel ei olle Jummalat: Kä Kristusse Oppusse sisse jähb / sel om Essä nink Poig.
 10. Kui keäke teije mannu tulleb / n. ei toh mitte seddä Oppust hennega / sis ergewötke teddä mitte Maija / n. erge terwitage teddä:
 11. Sest kä teddä terwitäb / se tehb hendä ossalikkusz temmä kurjast Töhst.
 12. Mul ollesz teile paljo kirjotamist / ent minna ei olle mitte tachtnu Pappire nink Tümmäga: Enge minna lohda teije mannu tulla / nink Suhst Suhe teije ga könnelda / et meije Röhm täwwelik ollesz.
 13. Sinno erräwallitzetu Sössare Latze terwitäwä sinno. Amen.