Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli eesmänne Rahmat Tessalonikille.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Pahwel tennäb Jummalat Tessalonikide Ümbrekähndmisse nink häh Ellämisse eest.

 1. Pahwel nink Silwanus / nink Timoteus / Tessalonikide Koggodusselle / Jummalan Issän / n. Issandan Jesussen Kristussen / Arm olgo teijega / nink Rauw Jummalast meije Issäst / nink Issandast Jesussest Kristussest.
 2. Meije tennäme ikkes Jummalat teije kike eest / nink mälletäme teid ommin Palwussin:
 3. Ilmmahajätmätta teije Töh pähle möttelden Ussun / nink teije Töh pähle Armun / nink teije Kannatusse pähle Lohtussen / kumb om meije Issand Jesus Kristus / Jummala nink meije Essa een.
 4. Sest meije tijäme / arma Welle / teije Erräwallitzemist Jummalast:
 5. Et meije Armo Oppus ei olle ützindä teije man ollu Sönnan / enge kah Wäen / nink pöhän Waimun / n. suhren Kindmäussen: Nida kui teije tijäte / mährätze meije teije seän olleme olnu / teije perräst.
 6. Nink teije ollete meije nink Issanda Mährdlejisz sahnu / nink ollete Sönna wastawötnu suhren Willitzussen / pöhä Waimo Röhmuga:
 7. Nida et teije ollete Eenkojusz sahnu kigille Uskjille / Makedonia nink Achaja Mahl.
 8. Sest teist om Issanda Sönna wäljä tegginu / ei ützindä Makedonia nink Achaja Mahl / enge teije Usk Jummala sisse om kah kike Paiku wäljä lännu / nida et meil waja ei olle middäke ütteldä:
 9. Sest nemmä kuhlutawa meist essi / mähräst Sisseminnekit teije mannu om / nink kuitao teije ollete ümbrekähntu Jummala pohle Währ-Jummalist elläwät nink töttelikko Jummalat orjama /
 10. Nink temmä Poiga Taiwast ohtma / kumba temmä Kohljist om ülles errätänu / Jesust / kä meid tullewatzest Wehast om erräpästnu.

Se II. Pähtük.

   Pahwel könneleb ommast Ussutawussest nink Armust Tessalonikide wasta / nink jälle neide Armust henne wasta.

 1. Sest teije tijäte essi / Wellitze / meije Sisseminnekit teije mannu / et se ei olle tühi olnu:
 2. Enge kui meije enne ollime kannatanu / nink erräteotetu Wilippin / nida kui teije tijäte / sis ollime siski julge omman Jummalan / Jummala Armo Oppust teije wasta pajatama / suhren Tapplemissen.
 3. Sest meije Mannitzeminne ei olle mitte olnu Essitussest / ei kah Rojussest / ei kah Kawwalussen:
 4. Enge ötze kui meije Jummalast olleme kiusatu / et meile Armo Oppus om ussutu / nida könneleme / eimitte kui Innimiste Meele perräst olla / enge Jummalal / kä meije Söämid kiusab.
 5. Sest meije ei olle eäle libbedä Sönnuga ümbrekeünu / nida kui teije tijäte / ei kah Achnusse Pühdmissen: Jummal om sest Tunnistaja.
 6. Meije ei olle Innimissist Auwo otznu / ei kah teist / ei kah muilt: Meije ollesse woinu rasse olla / kui Kristusse Apostli:
 7. Enge meije olleme helde teije seän olnu / ötze kui Immetäjä Naine omme Latzi hoijab.
 8. Nida olli meije Süddäme Himmo teije pohl / meije ollime walmi teile kahjaggama / ei ützindä Jummala Armo Oppust / enge kah meije omma Henge / sest et teije meil arma ollite.
 9. Sest teije mälletäte / Wellitze / meije Töhd nink Waiwa: Sest Öh nink Peiwä Töhd tetten / et meije teist kelleke rasse es ollesz / olleme teile Jummala Armo Oppust juttustanu.
 10. Teije ollete Tunnistaja / nink Jummal / kui pöhälikkult nink öigede / nink laitmatta meije teije man / kumma usklikko ollete / olleme olnu.
 11. Nida kui teije tijäte / et meije / kui Essa omme Latzi / teist eggaütte olleme mannitzenu / nink teid röhmustanu /
 12. Nink tunnistanu / et teije nida keüsse kui sünnis Jummala een / kä teid om kutznu omma Rikkusse nink Auwustusse sisse.
 13. Seperräst tennäme meije kah Jummalat ilmmahajätmättä / et kui teije Jummala Sönna saide / kumba teije meist kuhlite / sis es wötta teije seddä wasta / kui Innimiste Sönna / enge (nida kui se töttelikkult om) kui Jummala Sönna / kumb kah teije sissen wäkkew om / kumma ussute.
 14. Sest teije ollete / Wellitze / Jummala Koggoduste Mährdlejisz sahnu / kumma Juda Mahl omma / Kristussen Jesussen /et teije kah nisuggust ollete kannatanu ommist Höimlaisist / nida kui nemmäke Judalissist:
 15. Kumma kah Issandat Jesust omma errätapnu / nink omme Proweete / nink meid perränkiusanu / nink ei olle Jummala Meele perräst / nink omma kike Innimiste wasta:
 16. Keelwä meid Pagganille pajatamast / et nemmä önsasz sahsz / et nemmä ikkes omme Pattu teüdässe: Sest Weha om jo Otzani neide pähle tulnu.
 17. Ent meije / Wellitze / sest et meije teid Ühri Ajasz ollime erräkaotanu / Palle perrä / eimitte Söäme perrä / olleme ennämbest rüchknu teije Palget näggemä / suhre Himmustamissega.
 18. Seperräst olleme tachtnu teije mannu tulla (minna Pahwel) ützkörd nink töistkörd / nink Satanas om meid wiwitänu.
 19. Sest mes om meije Lohtus / echk Röhm / echk Kitmisse Wannik? Es teije se kah olle meije Issanda Jesusse Kristusse een / temmä Tullemissen?
 20. Sest teije ollete meije Auw nink Röhm.

Se III. Pähtük.

   Pahwel lähätäb Timoteust Tessalonikide Usku kinnitämä neide Ristin; om röhmsa ülle neide Kittusse / nink palleb Jummalat neide eest.

 1. Seperräst / kui meije kawwemba es sutta kannatada / sis olli meije Meelest häh / et meid piddi ützindä jättetämä Ateeni /
 2. Nink lähätime Timoteust omma Welle nink Jummala Sullast / nink meije Abbimehst Kristusse Armo Oppussen / teid kinnitämä / nink teid mannitzema teije Ussun:
 3. Et keäke nisuggutzin Willitzussin es heljusz: Sest teije tijäte essi / et meije se perräst olleme säetu.
 4. Sest kui meije kah teije man ollime / sis ütlime teile ette errä / et meil sahsz Willitzust ollema / nida kui kah om sündinu / nink teije tijäte.
 5. Seperräst ei olle minna kah kawwemba kannatanu / enge olle lähätänu teije Usku teedä sahma: Et teid waest Kiusaja ei olle kiusanu / nink meije Töh tüchjäsz lännu.
 6. Ent nühd / kui Timoteus teilt meije mannu om tulnu / nink meile kuhlutanu teije Usku nink Armo / nink et teije meid ikkes häste mälletäte / nink waidlete meid nättä / nida kui meijeke teid:
 7. Sis röhmusteti meid seperräst / Wellitze / teije ülle / kigen meije Willitzussen nink Heddän / läbbi teije Ussu:
 8. Sest meije elläme nühd / kui teije Issandan saisate.
 9. Sest mähräst Tenno es meije Jummalalle woime anda teije perräst / kige se Röhmu eest / kummaga meije teije perräst röhmsa olleme / omma Jummala een /
 10. Öh nink Peiwä ülliwäega pallelden / teije Palget nättä / nink teije Ussu Puhdust teütä?
 11. Ent Jummal nink meije Essä essi / nink meije Issand Jesus Kristus / sahtko meije Teed teije mannu.
 12. Ent Issand soetago teid / nink andko teile rikkalikkult Armo töine töise nink kike wasta / nida kui kah meil om teije wasta:
 13. Et teije Söämid kinnitetäsz laitmatta olla Pöhäussen / Jummala nink meije Issä een / meije Issanda Jesusse Kristusse Tullemissen / kige omme Pöhide ga.

Se IV. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb Tessalonikeisi ikkes täwwembäsz sahda kigen Hähn; oppetab / et Kohljide perrä parrausi sünnis leinata. Epistli töisel Pöhäpeiwäl Pahstun.

 1. Pähle se / Wellitze / sis palleme teid / nink mannitzeme Issandan Jesussen / nida kui teije meist ollete sahnu / kuitao teije peäte keümä / nink Jummala Meeleperräst ollema / et teije ikkes täwwembäsz lähsse.
 2. Sest teije tijäte / mährätzid Käsku meije teile olleme andnu / läbbi Issanda Jesusse.
 3. Sest se om Jummala Tachtminne / teije Pöhändäminne / et teije tagganate Portust:
 4. Nink et eggaütz teist tijäsz omma Iho piddädä Pöhändämissen nink Auwun:
 5. Eimitte Himmo Kannatamissen / nida kui Paggana / kumma Jummalat ei tunne.
 6. Nink et keäke ei peä ülli kawwete hahrma / nink ommast Wellest Achnust ajama Kauplemissen: Sest Issand om Sundja ülle kige se / nida kui meije teile kah enne olleme üttelnu / nink tunnistanu.
 7. Sest Jummal ei olle meid mitte kutznu Rojusse sisse / enge Pöhändämissen.)
 8. Kä nühd erräpölleb / se ei pölle mitte Innimist / enge Jummalat / kä kah omma pöhä Waimo meije sisse om andnu.
 9. Ent wellelikkust Armust ei olle teile waja kirjotada: Sest teije ollete essi Jummalast oppetetu / töine töist armastama.
 10. Sest teije tehde seddä kah kike Welliste wasta / kumma koggona Makedonia Mahl omma: Ent meije mannitzeme teid / Wellitze / weel täwwembäsz sahda:
 11. Nink pühdke raholikko olla / nink tallitage omma Asja / nink tekke Töhd omme Kättega / nida kui meije teid olleme käsknu:
 12. Et teije ausalikkult keüde neide wasta / kumma wäljän omma / nink et teil ütteke waja ei olle.
 13. Ent minna ei taha mitte / Wellitze / et teije es peäsz teedmä neist / kumma omma uinonu / et teije kurbasz ei läh / nida kui muh / kummil Lohtust ei olle.
 14. Sest kui meije ussume / et Jesus om erräkohlnu nink üllestösnu / nida sahb kah Jummal neid / kumma Jesusse läbbi omma uinonu / temmäga ette tohma.
 15. Sest seddä ütleme teile läbbi Issanda Sönna / et meije / kumma elläme / nink üllejähme Issanda Tullemissen / ei sah mitte neide ette joudma / kumma omma uinonu.
 16. Sest temmä essi / se Issand / sahb Hölli / nink Päh-Engli Hähle / nink Jummala Passunaga Taiwast maha tullema / nink Kohlja Kristussen sahwa eesmält üllestausma:
 17. Perräst sahb meid / kumma elläme nink olleme üllejähnu / üttelisse neide ga errähahrtama Pilwin Issanda wasta Tuhlde: Nink nida sahme ikkes Issanda man ollema.
 18. Sis röhmustage nühd töine töist neide Sönnuga.)

Se V. Pähtük.

   Wihmse Kochto Peiw nink Tund om teedmättä nink äkkilinne / se wasta sünnis ikkes walmis olla. Oppetajid peäb auwustetama / nink eggäütte wasta sünnis hendä häste piddädä.

 1. Ent Ajust nink Tunnist / Wellitze / ei olle waja teile kirjotada:
 2. Sest teije tijäte essi töttest / et Issanda Peiw sahb tullema / ötze kui Warras Öhsel.
 3. Sest kui nemmä sahwa ütlemä: Nühd om Raho / nink ei olle Hettä / sis sahb Errärikminne äkkitzelt neide pähle tullema / ötze kui Hallo rassejalla Naise pähle: Nink nemmä ei sah erräpässemä.
 4. Ent teije / Wellitze / ei olle mitte Pimmedän / et se Peiw teid / kui Warras / peäsz kinnitabbama.
 5. Teije ollete kik Walgusse Latze / nink Peiwä Latze: Meije ei olle mitte Öhst / ei kah Pimmedäst.
 6. Sis errä maakem nühd mitte / nida kui muh / enge walwkem nink olgem kaine.
 7. Sest kumma maggawa / ne maggawa Öhse: Nink kumma johbnu omma / ne omma Öhse johbnu.
 8. Ent meije / kumma Peiwäst olleme / olgem kaine / nink wötkem henne pähle Ussu nink Armo Raudreiwast / nink Raudkübbäret / Önsusse Lohtust.
 9. Sest Jummal ei olle meid mitte sähdnu Wehale / enge Önnistusse Sahmisselle / läbbi meije Issanda Jesusse Kristusse:
 10. Kä meije eest om erräkohlnu / et meije / echk meije walwame echk makkame / üttelisse temmäga ellässe.
 11. Seperräst mannitzege töine töist / nink parrandage ütz töist / nida kui teije kah tehde.
 12. Ent meije palleme teid / Wellitze / neid tutta / kumma teije seän Töhd teggewä / nink kumma teije een saiswa Issandan / nink kumma teid mannitzewa:
 13. Nink piddäge neid weel ennämbest armsasz / neide Töh perräst. Olge raholikko henne waijel.
 14. Ent meije mannitzeme teid / Wellitze / nohmke neid / kumma ei ellä Körra perräst / röhmustage Heitlikku / kannatage Nörku / olge pikkämeelelisse kike wasta.
 15. Kajege / et ützike kelleke Kurja Kurjaga ei massa: Enge kiusage ikkes Häh perrä / ni töine töise / kui kike wasta.
 16. Olge ikkes röhmsa.
 17. Pallege ilmjällejätmättä.
 18. Tennäge kigen: Sest se om Jummala Tachtminne Kristussen Jesussen teije wasta.
 19. Waimo erge kistotage.
 20. Kirjaselletämist erge pölge.
 21. Kiusage kik: Piddäge mes häh om:
 22. Taake kik / mes näüs kurri ollewat.
 23. Ent temmä essi / se Raho Jummal / pöhändago teid kohalt nink koggona: Nink teije koggona Waim / nink Heng / nink Iho sahgo laitmatta üllespeetus meije Issanda Jesusse Kristusse Tullemissen.
 24. Se om ussutaw / kä teid om kutznu / kä seddä kah sahb teggemä.
 25. Wellitze / piddäge Palwust meije eest.
 26. Terwitäge kik Wellitzid pöhä Suhandmissega.
 27. Minna wannota teid Issanda pohlest / et teije seddä Rahmatut lassete luggeda kigille pöhille Wellitzille.
 28. Meije Issanda Jesusse Kristusse Arm olgo teijega. Amen.

Eesmänne Rahmat Tessalonikille kirjotetu Ateenist.