Vaata piiblitekste


   

Pahwli se Apostli eesmänne Rahmat Timoteulle.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.
• Se VI. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb Timoteust puchta Oppusse pähle kindmäste jähdä; ütleb Juttust Sähdusse Päh-Oppussest; kittäb Kristusse Armo temmä wasta / nink mannitzeb teddä hähd sahta.

 1. Pahwel Jesusse Kristusse Apostel / Jummala meije Önnisteggijä / nink Issanda Jesusse Kristusse Käskmisse perrä / kä meije Lohtus om /
 2. Timoteulle minno öigele Pojale Ussun / Armo / Hallestust / Raho Jummalast meije Issast / nink Kristussest Jesussest meije Issandast.
 3. Nida kui minna sinno olle mannitzenu Eweesohe jähdä / kui minna MakedoniaMahle lätzi / et sinna mönd es kässesz muid Oppussid oppetada:
 4. Ei kah tähele panna Jutto nink Pölwe Arwmist / kummil Otza ei olla / kumma ennämb Küssitellemist sahtwa / kui jummalikko Parrandamist Ussun.
 5. Ent Kässu Päh-Oppus om Arm puchtast Söämest / nink hähst Süddäme Teedmissest / nink kawwalatta Ussust:
 6. Kummist mönne omma erräessinu / nink tüchjä Sorre pähle erräkähntu:
 7. Tachtwa Sähdusse Oppetaja olla / nink ei moista mitte / mes nemmä ütlewä / ei kah mes nemmä sähdwä.
 8. Ent meije tijäme / Sähdust häh ollewat / kui teddä keäke öigede peäb:
 9. Nink tijäb seddä / et Öigelle ei olle:Sähdust pantu / enge Üllekochtozille nink Sönnapölgjille / Jummalawallatuile nink Pattatzille / Ilmpöhälissille nink Ilmwaimolissille / Essä-Röhwlile nink Emmä-Röhwlile / Mehetapjille /
 10. Portjille / Mehstepiddäjille / InnimisteWargille / Wölsjille / Kawwalawandjille / nink mes muido terwelikko Oppusse wasta Om:
 11. Se önsa Jummala Auwustusse Armo Oppusse perrä / kumb mulle om ussutu.
 12. Nink minna tennä Kristust Jesust meije Issandat / kä minno om wäggewäsz tennu / et temmä minno om ussutawasz arwanu / nink Ammeti sisse sähdnu:
 13. Kä ma enne olli Teotaja nink Perränkiusaja / nink Pölgja: Ent minna olle Armo sahnu / sest minna olle seddä teedmättä tennu Umbussun:
 14. Ent meije Issanda Arm om paljo suhremb ollu Ussu nink Armastamissega / kumb Kristussen Jesussen om.
 15. Se om töttelik Sönna / nink kige Wastawötmisse währt / et Kristus Jesus om tulnu Ilma sisse / Pattatzid önsasz teggemä / kummist minna üllemb olle:
 16. Ent minna olle seperräst Armo sahnu / et Kristus Jesus minno / se üllembä küllen üllesneüdäsz kik Pikkämeeld / neile Eenkojusz / kumma temmä sisse sahwa uskma / iggawetzesz Ellusz.
 17. Ent selle iggäwetzelle ilmerräkaddowalle Kunningalle / näggemättä aino targale Jummalalle olgo Auw nink Kittus iggawest iggawetzesz Ajasz. Amen.
 18. Seddä Käsku anna minna sulle / Poig Timoteus / entzi Kuhlutamiste perrä sinnust / et sinna neide sissen söddasz / kui häh Söamehs /
 19. Usku nink hähd Süddäme Teedmist pitten / kumba mönne omma pölgnu / nink omma Ussu pohlest Laiwa Hettä sahnu:
 20. Kumbe seän Himeneus nink Aleksander om: Kumbe minna Satanalle olle erräandnu / et nem̃ä karristetu es oppesz teotama.

Se II. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb Palwusselle: neüdäb sesamma Tullu; oppetab Naisi nink Mehi / kuitao nemmä hendä Reiwin nink muido peäwä piddämä.

 1. Sis mannitze minna nühd kige eesmält tettä Pallemissi / Palwussid / Eenpalwid nink Tennämissi kike Innimiste eest:
 2. Kunningide eest / nink kike eest / kumma Üllembä omma: Et meije raholikko nink waiki Ello woime piddädä kigen Jummala Peljussen nink Ausussen:
 3. Sest se om häh nink wastawötlik Jummala meije Önnisteggijä een:
 4. Kä tahab / et kik Innimisse peäwä önsasz sahma / nink Tötte Tundmisselle tullema.
 5. Sest ütz Jummal om / nink ütz Wahemehs Jummala nink Innimiste waijel / Inniminne Kristus Jesus:
 6. Kä hendä essi om andnu Erräluhnastamisse Hinnasz kike eest / et seddä piddi tunnistetama ommal Ajal:
 7. Kummale minna olle säetu Juttustajasz nink Apostlisz / (minna ütle Töttet Kristussen / minna ei wölsi mitte) Pagganide Oppetajasz Ussun nink Tötten.
 8. Sis taha minna nühd / et Mehe peäwä Palwust piddämä kigin Paigun / nink pöhä Kässi üllestöstma / ilma Wehata nink Kattemötteta.
 9. Nida kah et Naise ausalikkun Reiwin Häwwe nink Kassindussega hendä peäwä ehhitämä / eimitte kahara Juhstega / echk Kullaga / echk Pärle / echk kalli Reiwastega:
 10. Enge (nida kui Naisil sünnis / kumma Jummala Peljust ülles tunnistawa) häh Töhga.
 11. Naine opke Waikollemissen / kige Allandussega.
 12. Ent Naisele ei anna minna mitte Lubba oppetada / ei kah Mehst wallitzeda / enge waik olla.
 13. Sest Adam om enne lohdu / perräst Ewa.
 14. Nink Adam es pettetä mitte errä: Ent naine petteti errä / nink jochto Ülleastmisse sisse.
 15. Ent temmä sahb önsasz sahma Latzesünnitämisse man / kui nemmä jähwä Ussu nink Armo nink Pöhändämisse sisse / Kassindusse ga.

Se III. Pähtük.

   Öige Pihskoppi olleminne; Kerko Orjajist nink neide Naisist; Jummala Koggodussest; Kristusse Innimissesahmissest.

 1. Se om töttelik Sönna: Kä Pihskoppi Ammetit püwwäb / se himmustab hähd Töhd.
 2. Sis peäb nühd Pihskop ollema laitmatta / ütte Naise Mehs / kaine / parras / ausalik / Wöhra Wastawötja / oppetalik:
 3. Eimitte Johdik / ei Tappleja / ei kah tiggeda Kaswu Pühdjä: Enge tassane / ei mitte Rihdlejä / ei kah Achne:
 4. Kä omma Maija häste wallitzeb / kel sönnawötlikko Latze omma / kige Ausussega:
 5. (Ent kä om̃a Kotta ei tijä wallitzeda / kuis temmä Jum̃ala Koggodusse eest sahb Hohld kandma?)
 6. Eimitte illane Risti Ussu wötja: Et temmä ülles ei paiso / n. Kurrati Sundusse sisse ei satta.
 7. Ent tel peäb kah häh Tunnistus ollema neist / kumma wäljän omma: Et temmä Kurrati Nahro nink Kappla ei satta.
 8. Nida peäwä kah Kerko Sullase ausa ollema / eimitte katte Keelelisse / ei mitte Johdiko / ei kah tiggeda Kaswu Pühdjä:
 9. Kummil Ussu Sallaus om puchtan Süddäme Teedmissen:
 10. Nink neidsammu peäb enne kiusatama / perräst orjake nemmä / kui nemmä laitmatta omma.
 11. Selsammal kombel peäwä kah naise ausa ollema / eimitte Teotaja / kaine / kigin ussutawa.
 12. Kerko Sullase olge ütte Naise Mehe / kumma Latzi nink omme Maiju häste wallitzewa:
 13. Sest kumma häste orjawa / ne sahtwa hennele essi hähd Üllestullemist / n. suhrt Julgust Ussun / kumb Kristusse Jesusse sissen om.
 14. Seddä kirjota minna sulle / n. lohda pea sinno mannu tulla:
 15. Ent kui minna wiwisz / et sinna tijäsz / kuitao Jum̃ala Koan sünnis köndi / kumb om elläwä Jummala Koggodus / Tötte Piht nink Tuggi.
 16. Nink awwalikkult suhr om se Jummalapeljusse Sallaus: Jummal om awwaldetu Lehan / öigendetu Waimun / neüdetu Englile / juttustetu Pagganide seän / ussutu Ilman / ülles woetu Auwustussen.

Se IV. Pähtük.

   Mannitzeminne kawwala Oppetajide eest. Jummala peljusse Kittus. Kuitao Timoteus hendä Oppussen nink Ellun peäb piddämä.

 1. Ent Waim ütleb selgede / et wihmätzil Ajul sahwa mönne Ussust errätagganema / nink tähele pannema essitäjid Waimo / nink Kurratide Oppussid.
 2. Kumma Kawwalussen Wallet pajatawa / kum̃a omma Süddäme Teedminne Palla-Rawwaga om tähendetu /
 3. Nink keelwä errä Kossimist / nink käskwä maha jättä Söhki / mes Jummal om lohnu Uskjille Tennoga wasta wötta / nink kumma Töttet tundwa:
 4. Sest kik Jummala Lohd-Assi om häh / nink middäke ei olle erräheitlik / mes Tenno ga wastawoetas:
 5. Sest se pöhändetäs läbbi Jummala Sönna nink Palwusse:
 6. Kui sinna seddä Wellistille ette pannet / sis saht sinna häh Jesusse Kristusse Sullane ollema / ülles kaswatetu Ussu nink häh Oppusse Sönnun / kumma perrä sinna ollet keünu.
 7. Ent ilmwaimolikko nink wanna Naiste Jutto jättä maha: Ent harjota hendä essi Jummala peljole.
 8. Sest iholik Harjotaminne lät weidi tarbis: Ent Jummala peljus om kigele tarwis / nink tel om sesinatze nink tullewatze Ello Towotus.
 9. Se om töttelik Sönna / nink kige Wasta wötmisse währt.
 10. Sest seperräst tehme kah Töhd / nink meid teotetas / et meije elläwä Jummala pähle olleme lohtnu / kä kike Innimiste / essierrälikkult Uskjide Önnisteggijä om.
 11. Nisuggust kässe nink oppeta sinna.
 12. Keäke erräpölgo sinno Nohrust / enge olle Uskjide Eenkojo Sönnan / Keügin / Armastamissen / Waimun / Ussun / Puchtussen.
 13. Olle ussin Luggemissen / Mannitzemissen / Oppetamissen / senni kui minna tulle.
 14. Erräjätko Meelest seddä Andet / kumb sinno sissen om / mes sulle om antu läbbi Kirja selletämisse / Wannambide Käe pähle pannemisse ga.
 15. Hoija seddä Meelen / nink olle se sissen: Et sinno Wehrewötminne kigin awwalik ollesz.
 16. Kaje hendä essi / nink Oppust: Jäh neide sisse. Sest seddä tetten saht sinna hendä essi nink neid / kumma sinno kuhlwa / önsasz teggemä.

Se V. Pähtük.

   Oppetaminne kuitao Timoteus hendä Wannu / Mehste / Naiste / öige Läsjäde / Wannambide / nink henne wasta peäb piddämä.

 1. Wanna errä söimako mitte / enge mannitze teddä kui Essä: Nohri kui Wellitzid:
 2. Wannu Naisi / kui Emmä: Nohri / kui Sössarid / kigen Puchtussen.
 3. Läske auwusta / kumma öige Läsjä omma.
 4. Ent kui üttel Läsjäl Latzi echk Latze Latzi om / sis opke nemmä eesmält omma Maija waasz teggemä / nink Wannambille Körda tassoma. Sest se om häh / nink Jummala een wastawötlik.
 5. Ent se om öige Läsk / kä ützindä om / nink Jummala pähle lohdab / nink jähb Palwusse nink Appiheikmisse pähle Öh nink Peiwä.
 6. Ent kä Leha Himmun elläb / se om elläwelt kohlu.
 7. Nink seddä kässe sinna / et nemmä laitmatta omma.
 8. Ent kä Ommatzide nink essierrälikkult omma Koddo Rachwa eest ei hohlitze / se om Ussu erräsalgnu / nink om kurjemb Umbuskjat.
 9. Ütteke Läska ei peä wallitzetama / kumb nohremb kuhskümmend Ajastaiga om / kä ütte Mehe Naine om olnu:
 10. Kummal Tunnistust om hähn Töhn / kui temmä Latzi om kaswatanu / kui temmä Wöhrid om wastawötnu / kui temmä Pöhide Jalgu om mösknu / kui temmä Oholeisi om awwitanu / kui temmä kige häh Töh perrä om keünu.
 11. Ent nohri Läske jättä maha. Sest kui nemmä omma türakasz lännu wasta Kristust / sis tachtwa nemmä Mehele minnä:
 12. Nink neil om Kochto Sönna Käen / et nemmä eesmäst Usku omma erräheitnu.
 13. Ent nemmä omma kah üttelisse laisa / nink opwa Kotta möhdä ümbrejohskma: Ent nemmä ei olle ützindä laisa / enge kah sorriko nink tüchjä Töh Ajaja / seddä pajatama / mes ei sünni.
 14. Sis taha minna nühd / et Nohre Mehele lähwä / Latzi sünnitäwä / Maija piddäwä / nink ütteke Sühdä ei anna Wastapannejalle laita.
 15. Sest mönne omma jo Satana perrä kähntu.
 16. Kui üttel usklikkul Mehel echk Naisel Läske om / sis toitke temmä neid / nink errätekko Koggodusselle Rasseust / et öigil Läsjil kül ollesz.
 17. Wannambid / kumma häste wallitzewa / peäb katte wera Auwo währt peetämä: Essierrälikkult neid / kumma Töhd teggewä Sönnan nink Oppussen:
 18. Sest Kirri ütleb: Sinna ei peä Härjäle Suhd kinnikeütmä / kä Richt pessäb: Nink: Töhteggijä om om̃a Palga währt.
 19. Wannamba wasta erräwötko Kaibust wasta / kui se ei sünni katte echk kolme Tunnistajide ga.
 20. Pattuteggijid nohmi sinna kike een / et kah muil Pelgo om.
 21. Minna tunnista Jummala / nink Issanda Jesusse Kristusse een / nink erräwallitu Englide een / et sinna seddä hoijat ilma omma Mötteta / nink middäke Meelehäh perrä ei teh.
 22. Erräpango ni pea Kässi kenki pähle / errätekko hendä kah ossalikkusz wöhrist Pattust. Peä hendä essi puchtaste.
 23. Erräjohgo ennämb Wet / enge wötta weidi Wihna omma Mao perräst / nink omma saggeda Pöddemisse perräst.
 24. Mönne Innimiste Pattu omma enne awwalikko / nink joudwa enne Sundmisselle: Ent mönnel tullewa nemmä perrän:
 25. Nida omma kah häh Teo enne awwalikko: Nink kumma töist sukku omma (kui häh) / neid ei woi erräpeetä.

Se VI. Pähtük.

   Pahwel mannitzeb Sullasid Sönna wötta; kawwala Oppetajide nink Achnusse eest hendä hoita; essierrälikkult Timoteust pöhäste ellädä. Mes Rikka nink Timoteus peäwä teggema.

 1. Mitto Sullasid Ikki al om / ne piddäge omme Essandid kige Auwo währt: Et Jummala Nimmi nink Oppus ei teoteta.
 2. Ent kummil usklikko Essandid om / ne errä pölgo neid / sest et nemmä Wellitze omma: Enge orjake paljo ennämbest / et nemmä ussutawa nink arma omma / kumma Hähteggemist omma sahnu. Oppeta seddä / nink mannitze.
 3. Kä töisite oppetab / nink ei jäh mitte meije Issanda Jesusse Kristusse önsalikko Sönna mannu / nink Jummala peljo Oppusse mannu /
 4. Se om ülles paisonu / nink ei tijä middäke / enge om többine Küssitellemissen nink Sönnarihdlemissen: Kummist tulleb Kaddeus / Rihd / Teotaminne / kurri Mötleminne /
 5. Heiskleminne nisuggutze Innimiste waijel / kumma Meel om errärikkotu / nink kummilt Tötte om errärihsotu / kumma Jummala peljust mötlewa Kaswu ollewat. Sährätzid taggana sinna.
 6. Ent Jummala peljus Rahulollemissega om suhr Kassu.
 7. Sest meije ei olle middäke Ilma pähle tohnu / seperräst om awwalik / et meije ei woi kah middäke erräwijä.
 8. Ent kui meil Pähtoitust nink Reiwid om / sis olgem neide ga rahul.
 9. Ent kumma tachtwa rikkasz sahda / ne saddawa Kiusatusse sisse nink Kappla / nink mitma rummala nink kachjolikko Himmu sisse / kumma Innimissi erräuppotawa Errärikmisse nink Hukkaminnemisse sisse.
 10. Sest Achnus om kige Kurja Juhr: Kumba mönne omma pühdnu / nink Ussust erräessinu / nink omma hennele essi paljo Waiwa sahtnu.
 11. Ent sinna / o Jummala Inniminne / taggana nisuggust: Ent kiusa Öigusse / Jummala peljusse / Ussu / Armo / Kannatusse / nink Tassausse perrä.
 12. Tapple hähd Ussu Tapplemist / tabbale kinni iggawest Ello / kummale sinna kah ollet kutzutu / nink ollet üllestunnistanu hähd Üllestunnistamist / paljo Tunnistajide een.
 13. Minna kässe sinno Jummala een / kä kik elläwäsz tehb / nink Kristusse Jesusse een / kä Ponziusse Pilatusse een hähd Üllestunnistamist om tunnistanu:
 14. Seddä Käsku pürretämättä nink laitmatta piddädä / meije Issanda Jesusse Kristusse Awwaldamisseni:
 15. Kumba se Önnis nink ützindä Wäggewänne / kige Kunningide Kunningas / nink kige Essandide Essand / ommal Ajal sahb neütmä /
 16. Kummal ützindä om Ilmkohlmist / nink kä Walgussen elläb / kohe keäke ei woi mannu tulla / kumba ützik Inniminne ei olle nännu / nink ei woi kah nättä: Selle olgo Auw nink iggäwenne Kangus. Amen.
 17. Kässe Rikkid sensinatzen Ilman / et nemmä ei körgista / ei kah lohda kadduwa Rikkusse pähle / enge elläwä Jummala pähle / kä meile kik rikkalikkult annab piddädä:
 18. Et nemmä hähd teggewä / hähn Töhn rikkasz sahwa / hählmeelel andwa / kah jaggalikko omma:
 19. Nink hennele essi hähd Pochja haggewa Tullewatze pähle / et nemmä iggawest Ello kätte sahsse.
 20. O Timoteus / hoija seddä / mes sulle om ussutu / nink taggana waimota tüchjä Sorret / nink kawwalast kittetu Tundmisse Wastapannemissi:
 21. Kumba kuhluten mönne Ussust omma erräessinu. Arm olgo sinno ga. Amen.

Eesmänne Rahmat Timoteulle kirjotetu Laodizeast / kumb om Wrigia Pakaziana Mah PähLihn