Vaata piiblitekste


   

Petrise Apostli eesmänne Rahmat kigille kirjotetu.

• Se I. Pähtük.
• Se II. Pähtük.
• Se III. Pähtük.
• Se IV. Pähtük.
• Se V. Pähtük.

Se I. Pähtük.

   Peter tennäb Jummalat Armo-Wallitzemisse eest / nink mannitzeb Latzelikkulle Sönnawötmisselle.

 1. Peter Jesusse Kristusse Apostel / erräwallituile Wöhrille / kumma omma errä pillatu / Pontusse / Galazia / Kappadozia / Asia nink Pitinia Mahl:
 2. Jummala se Issa Ennetundmisse perrä / läbbi Waimo Pöhändämisse / Sönnawötmissesz / nink Jesusse Kristusse Werre Zippotamissesz: Armo nink Raho sahgo teile wiljalt.
 3. Jummal nink meije Issanda Jesusse Kristusse Essä olgo kittetu / kä omma suhre Hallestusse perrä meid jälle om sünnitänu / elläwälle Lohtusselle / läbbi Jesusse Kristusse Üllestössemisse Kohljist /
 4. Ilmhukkaminnemättä / nink pürretämättä nink erränärwämättä Perrändussesz / kumb meile Taiwan om tallele pantu.
 5. Kumbe Jummala Wäen läbbi Ussu hoijetas Önnistusselle / kumb walmis om awwalikkusz sahma wihmsel Ajal.
 6. Kumman teije sahde röhmsa ollema / kumma nühd weidikesse (nida kui sünnis) kurba ollete mitman Kiusatussen:
 7. Et teije Ussu Kiusaus parrembasz löitäsz hukkaminnewät Kulda / kumb Tulle läbbi kiusatas / Kittussesz / Auwusz nink Auwustussesz / Jesusse Kristusse Awwaldamissen.
 8. Kumba teije näggemättä armastate / kumma sisse teije nühd ussute / echk teije teddä kül ei olle nännu / nink röhmustate hendä erräpajatamatta nink ausalikko Röhmuga:
 9. Omma Ussu Otza saijen / Henge Önnistust:
 10. Kumba Önnistust Proweeti omma otznu nink perränoudnu / kumma sest Armust / mes teile om sahnu / enne omma kuhlutanu:
 11. Nink omma juhrdlenu / kumba echk mähräst Aiga es Kristusse Waim / kä neide sissen olli / tähendäsz / kä ette om errä tunnistanu neid Kannatussi / kumma Kristussen omma / nink perräst neid Auwustust:
 12. Kummille se om awwaldetu / et nemmä sega ei olle hendä essi / enge meid orjanu / mes teile nühd om kuhlutetu / neide läbbi / kumma teile Armo Oppust omma juttustanu / läbbi pöhä Waimo / kä Taiwast om lähätetu / kumma sisse kah Englil Himmo om kajeda.
 13. Seperräst wöhtäge omma Meele Nimmisi / nink lohtke kaine ollen täwwelikkult se Armo pähle / mes teile ängätäs Jesusse Kristusse Awwaldamissen.
 14. Nida kui sönnawötlikko Latze / erge sahge mitte neide Him̃o sahrnatzesz / kumma ennemuste teije Rum̃alussen omma sündinu:
 15. Enge se Pöhä perrä / kä teid om kutznu / sahge kah teije essi kigen omman Keügin pöhäsz.
 16. Sest kirjotet om: Olge pöhä / sest minna olle pöhä.
 17. Nink kui teije Essäsz appiheikate / kä Innimisse kajematta eggaütte Töh perrä sunnib / sis keüge sihn ommal Hulkmisse Ajal Peljun:
 18. Nink teedke / et teije ei olle mitte hukkaminnewä Höbbeda echk Kullaga erräluhnastetu ommast tüchjätzest Keügist / kumb teile teije Wañambist om jättetu:
 19. Enge Kristusse / kui teotamatta nink pürretämättä Woona / kalli Werrega:
 20. Kumb kül enne Ilma Pochjandamist om etteerräkajetu / ent wihmätzil Ajul teije perräst awwaldetu /
 21. Kumma temmä läbbi Jummala sisse ussute / kä teddä Kohljist om ülleserrätänu / nink telle Auwustust andnu / et teije Usk n. Lohtus Jum̃ala pähl ollesz.
 22. Nink tekke puchtasz omma Henge Tötte Sönnawötmissen / läbbi Waimu / kawwalatta wellelikkulle Armulle / nink armastage töine töist puchtast Süddämest kindmäste:
 23. Kumma jälle ollete sündinu / eimitte hukkaminnewäst / enge hukkaminnemättä Seemnest / läbbi elläwä nink iggäwesz jähdwä Jummala Sönna.
 24. Sest kik Leha om kui Hain / nink kik Innimisse Auwustus / kui Haina Lil. Hain om erräkuiwanu / nink temmä Lillik mahasaddanu:
 25. Ent Issanda Sönna jähb iggawesz: Ent se om se Sönna / kumb teije seän om kuhlutetu.

Se II. Pähtük.

   Peter kässeb Jummalapelglikkult ellädä / nink Jummala Sönna / kui selget Pihmä / armastada. Kristus meije Nulga Kiwwi. Röhm waimolikko Preestre nink Kunninga Saisusse perräst. Mannitzeminne lehalikko Himmo eest hendä hoita / hähd armastada / nink Üllembide Sönna wötta.

 1. Sis heitke nühd errä kik Kurjust nink kik Pettust / nink Kawwalust / nink Kaddeust / nink kik Keelepesmist /
 2. Nink himmustage / ötze kui parhella sündinu Latze / moistlikko selget Pihmä / et teije se sissen kaswasse:
 3. Kui teije muido ollete maitznu / et Issand helde om.
 4. Kumma mannu teije ollete tulnu / kui elläwä Kiwwi mannu / kumb Innimissist kül om erräheidetu / ent Jummala man erräwallitzetu / nink kaunis:
 5. Nink ehhitäge teije hendä essi kah / kui elläwä Kiwwi / waimolikkusz Koasz / nink pöhäsz Preestreussesz / waimolikko Owwrid tohma / kumma Jummalal wastawötlikko omma / läbbi Jesusse Kristusse.
 6. Seperräst saisab kah Kirjan: Nätze / minna panne Zioni sisse ütte erräwallitu / kauni Nulga Kiwwe: Nink kä temmä sisse ussub / se ei peä Häu sisse sahma.
 7. Teil om temmä nühd kallis / kumma ussute: Ent kumma ei ussu / neil om se Kiwwi / kumba Koateggijä omma erräheitnu / nink kä Pähnulga Kiwwisz om sahnu / ütz Puttusse Kiwwi / nink Pahandusse Paas:
 8. Kumma hendä Sönna külge taukwa / nink ei ussu mitte / kummale nemmä kah omma pantu.
 9. Ent teije ollete se erräwallitzetu Suggu / kunninglik Preestreus / pöhä Rachwas / Rachwas Ommandussesz: Et teije temmä Hähtekko kuhlutasse / kä teid Pimmedäst om kutznu om̃a immetaolikko Walgusse sisse.
 10. Kumma ennemuste Rachwas es olle / ent nühd ollete Jummala Rachwas: Kumma Armun es olle / ent nühd ollete Armun.
 11. Arma / minna mannitze teid / kui Külläleisi nink Teekeüjid / hoitke hendä lehalikko Himmo eest / kumma Henge wasta tapplewa:
 12. Nink piddäge hähd Keüki Pagganide seän: Et ne / kumma teist Kurja pajatawa / kui Kurjateggijist / teije Hähd Tekko nätten / Jummalat kittässe Koddo otzmisse Peiwäl.
 13. Sis olge nühd allaheitlikko kigel Innimiste Sähdmissel / Issanda perräst: Olgo Kunningal / kui Üllembäl:
 14. Echk Pählikuil / kui neil / kumma temmäst omma lähätetu / Kurjateggijille kül Nuchtlussesz / ent Hähteggijille Kittussesz.
 15. Sest se om Jummala Tachtminne / et teije Hähd tetten moistmatta Innimiste Rummalust kinni sullesse:
 16. Kui Wabba / nink eimitte nida / ötze kui ollesz teil Wabbaus Kurjusse Katmissesz / enge kui Jummala Sullase.
 17. Auwustage eggämehst: Armastage Wellitzid: Peljäke Jummalat: Auwustage Kunningat.
 18. Sullase olge kigen Peljun Essandille allaheitlikko / ei ützindä hüwwile nink waale / enge kah wehatzil.
 19. Sest se om Arm / kui ütz Süddäme Teedmisse perräst Jummala een Waiwa kannab / Üllekohut kannaten.
 20. Sest mähränes se Kittus om / kui teije Pattu tetten nink pessetu kannatade? Enge kui teije hähd tetten nink kannaten kannatate / se om Arm Jummala man.)
 21. Sest se pähle ollete kutzutu / et kah Kristus meije eest om kannatanu / nink meile Eenkirja jätnu / et teije temmä Jälgi perrä peäte keümä:
 22. Kä ütteke Pattu ei olle tennu / ei olle kah Pettust temmä Suh sissen löitu:
 23. Kä wasta es söima / kui teddä söimati / nink es ähwwärdä mitte / kui temmä kannat: Ent temmä and se kätte / kä öigede sunnib:
 24. Kä essi meije Pattu omman Ihun om kandnu Puh pähl / et meije Pattule erräkohlden Öigusselle ellässe: Kumma Raigi läbbi teije ollete süttitetu.
 25. Sest teije ollite ötze kui erräessinu Lamba: Ent nühd ollete ümbrekähntu omma Henge Karjusse nink Pihskoppi pohle.)

Se III. Pähtük.

   Peter mannitzeb Naisi nink Mehi / kah muid / Kristusse perrä ellädä.

 1. Selsammal kombel olge Naise ommil Mehil allaheitlikko / et kah neid / kumma Sönna ei ussu / läbbi Naiste Keügi ilma Sönnata woitasz:
 2. Kui nemmä tähele pannewa teije pohast Keüki Peljun.
 3. Neide Echte ei peä mitte wäljäspiddine ollema / kaharan Juhssin nink Kulla Ümbrepannemissen / echk kalli Reiwa kandmissen:
 4. Enge erräpeedetu Süddäme Inniminne / hukkaminnemättä / tassatze nink waiklikko Waimo (Echten) / kumb Jummala een kallis om.
 5. Sest nida omma hendä kah ennemuste pöhä Naise ehhitänu / kumma Jummala pähle lohdiwa / nink olliwa ommil Mehstel allaheitlikko:
 6. Nida kui Sara Abrahamil sönnawötlik olli / nink kutz teddä Essandasz / kumma Tüttrisz teije ollete sahnu / kui teije Hähd tehde / nink ei pelgä ütteke Hirmotamist.
 7. Mehe elläge selsammal kombel neide man Moistussega / nink andke Naistesuggule kui nörgemballe Annumalle Auwo / kui Ello Armo Kahsperrändäjille / et teije Palwussil Puttust ei sah.
 8. Ent wihmäte / olge kik üttemeelelisse / kahkannatalikko / wellelikko / armolikko / söbbralikko:
 9. Erge tassoge Kurja Kurjaga / echk Söimist Söimamissega: Ent se wasta önnistage / nink teedke / et teije selle ollete kutzutu / et teije Önnistamist perrändässe.
 10. Sest kä om Ello tahab armastada / nink hüwwi Peiwi nättä / se hoidko omma Keeld Kurja eest / nink omme Huhli Pettust pajatamast.
 11. Temmä kähndko hendä Kurjast / nink tekko Hähd: Otzke Rauwo / nink kiusake se perrä.
 12. Sest Issanda Silmä kajewa Öigide pähle / nink temmä Körwa neide Palwe pähle: Ent Issanda Palge kajeb neide pähle / kumma Kurja teggewä.
 13. Nink kes om / kä teile Kurja tehb / kui teije Häh Mährdlejä ollete?
 14. Nink kui teije kah kannatasse Öigusse perräst / sis ollete önsa: Ent erge peljäke mitte neide Ähwwärdämist / erge hirmuge kah.
 15. Ent pöhändäge Issandat Jummalat omman Söämen.) Ent olge ikkes walmi eggäüttele kostma / kä teist Armo püwwäb se Lohtusse perräst / kumb teije sissen om / Tassausse nink Peljoga:
 16. Piddäge hähd Süddäme Teedmist: Et neile / kumma teist / kui Kurjateggijist / Kurja pajatawa / Häbbi sahsz / et nemmä teije hähd Keüki Kristussen om̃a laitnu.
 17. Sest se om parremb / et teije Hähd tetten (kui Jummala Tachtminne seddä tahab) kannatate / kui Kurja tetten:
 18. Sest Kristuseke om ützkörd Pattu eest kannatanu / Öige Köwweride eest: Et temmä meid Jummalalle wihsz / nink om kül erräsurmatu Leha perrä / ent elläwäsz tettu Waimo perrä:
 19. Kumman temmä kah om lännu / nink neile Waimule / kumma (nühd) Wangin omma / Juttust üttelnu /
 20. Kumma ennemuste es ussu / kui Jummala Pikmeel ützkörd oht Noa Peiwil / kui Kirst walmisteti / kumman weidi (se om kattesa) Henge hoijeti Ween.
 21. Kumma Wastpalge / se Ristminne / kah meid nühd önsasz tehb / (eimitte Rojusse Erräwötminne Leha pählt / enge häh Süddame Teedmisse Lepping Jummalaga) läbbi Jesusse Kristusse Üllestössemisse /
 22. Kä ülles om lännu Taiwatte / nink om Jummala hähl Käel / nink Engli nink Woimusse nink Wäe omma temmäl allaheitlikko.

Se IV. Pähtük.

   Peter keeläb Paggana kombel keümäst; mannitzeb armastada / Palwust piddädä / Ammetin ussutaw nink Ristin kannatalik olla / nink hähd tettä.

 1. Et nühd Kristus Lehan meije eest om kannatanu / sis ehhitäge teije hendä kah sesamma Meelega / sest kä Lehan kannatab / se jättäb maha Pattu /
 2. Et temmä seddä ülle ollewat Ello Aiga Innimiste Himmul ennämb es elläsz / enge Jummala Tachtmissel.
 3. Sest se om kül / et meije seddä minnewät Ello Aiga olleme kullutanu / Pagganide Tachtmist tetten / nink olleme ellänu Türakussen / Himmun / Johmissen / Söhmissen / Lihgjohgin / nink hirmsan Währ-Jummala Orjamissen:
 4. Se om neil wöhras tutta / et teije kah neidega ei johse sesamma tiggeda Ello sisse / nink teotawa:
 5. Kumma Arwo sahwa andma selle / kä walmis om sundma Elläwid nink Kohljid:
 6. Sest se perräst om kah Kohljille Armo Oppus kuhlutetu / et neid kül Innimiste perrä sunnitasz Lehan / ent Waimun Jummala perrä ellässe.
 7. Ent kige Asja Otz om lähünu. Sis olge nühd targa nink kaine Palwusselle.
 8. Ent kige Asja eest piddäge henne waijel kanget Armo: Sest Arm kattab Pattu Hulka kinni.
 9. Olge töine töise wasta Wöhra wastawötja / ilma nürrisemättä.
 10. Eggaütz orjako töist se Andega / kumma temmä om sahnu / kui Jummala mitmasuggutze Armo häh Majapiddäjä.
 11. Kä pajatab / se pajatago kui Jummala Sönna: Kä orjab / se orjago kui Jouwust / kumba Jummal annab: Et kigin Jummalat kittetäsz Jesusse Kristusse läbbi / selle olgo Auw nink Kangus iggawest iggawetzesz Ajasz. Amen.)
 12. Arma / erge arwake mitte seddä Pallawat wöhrasz / mes teile teije Kiusamissesz johus / ötze kui johusz teile wöhras Assi:
 13. Enge olge röhmsa / nida kui teije Kristusse Kannatussist ossalisse ollete / et teije kah temmä Auwustusse Awwaldamissen röhmusten röhmsa ollesse.
 14. Kui teije Kristusse Nimme perräst Tikko kannatate / sis ollete önsa: Sest se Auwustusse nink Jummala Waim hengäb teije pähl: Neide man teotetas temmä kül / ent teije man auwustetas temmä.
 15. Sest keäke erräkannatago teist kui Röhwel / echk Warras / echk Kurjateggijä / echk wöhra Ammeti Tükjä:
 16. Ent kui temmä kui Risti-Inniminne kannatab / sis errähäbbenego temmä / enge kitke Jummalat sest Ossast.
 17. Sest Aig om Sundussel Jummala Koast alge. Ent kui se meist eesmält nakkab / mähränes neide Otz sahb ollema / kumma Jummala Armo Oppust ei ussu?
 18. Nink kui Öige waiwalisse üllespeetäs / kus Jummalawallato nink Pattane hendä tahab neütä?
 19. Seperräst andke kah no / kumma Jummala Tachtmisse perrä kannatawa / omma Henge temmäle / kui ussutawalle Lohjalle / Hähteggemissen.

Se V. Pähtük.

   Peter mannitzeb Wannambid; Nohri; Allandusselle / Kaineollemisselle / waimolikkulle Walwmisselle / nink Tapplemisselle Kurrati wasta.

 1. Wannambid / kumma teije seän omma / mannitze minna / Kahswannamb nink Kristusse Kannatuste Tunnistaja / kä ma kah se Auwustusse Ossalinne olle / kumb awwalikkusz sahb sahma /
 2. Kaitzke Jummala Karja / kumb teije seän om / nink kajege seddä / eimitte wäggisi / enge hählmeelel: Ei kah tiggeda Kaswu perräst / enge Süddämest:
 3. Ei kah kui Koggodusse Essanda / enge olge Karja Eenkojo.
 4. Nink kui Pähkarjus hendä sahb awwaldama / sis sahde erränärwämättä Auwustusse Wannikut sahma.
 5. Nohre olge selsammal kombel Wannambil allaheitlikko: Olge kik töine töisel allandikko / nink piddäge Maddalust kinni / sest Jummal panneb Körki wasta / ent Maddalil annab tem̃ä Armo.
 6. Sis allandage hendä nühd Jummala wäggewä Käe alla / et temmä teid üllendäsz ommal Ajal:
 7. Heitke kik omma Murretamist temmä pähle / sest temmä kannab Hohld teije eest.
 8. Olge kaine / walwke / sest teije Wainlanne / Kurrat keüb ümbre / kui röhkwä Louw / nink otzib / keddä temmä erräneeläsz.
 9. Sesamma wasta saiske kindmält Ussun / nink teedke / et teije Wellitzil Ilman neidsammu Kannatussi om teütmist.
 10. Ent kige Armo Jummal / kä meid Kristussen Jesussen omma iggawetze Auwustusse sisse om kutznu / se walmistago täwwelikkult / kinnitägo / tekko kangesz / nink pochjandago teid / kumma weidi Aiga kannatate.
 11. Tem̃äl olgo Auw n. Kangus iggawest iggawetzesz Ajasz. Amê.)
 12. Minna olle teile Silwanusse / teije ussutawa Wellega (minno Arwust) weitziga kirjotanu / mannitzeda nink tunnistada / seddä Jummala töttelikko Armo ollewat / kumman teije saisate.
 13. Teid terwitäb se teijega üttenerräwallitzetu (Koggodus) Pabilonin / nink minno Poig Markus.
 14. Terwitäge töine töist Armo Suhandmissega. Raho olgo teije kike ga / kumma Kristussen Jesussen ollete. Amen.