Vaata piiblitekste


   

Luuka evangeelium

• Caput I.
• Caput II.
• Caput III.
• Caput IV.
• Caput V.
• Caput VI.
• Caput VII.
• Caput VIII.
• Caput IX.; IX. Pehtück.
• CAP. X.
• CAP. XI..
• CAP. XII.
• CAP. XIII.
• CAP. XIV.
• CAP. XV.
• CAP. XVI.
• Caput XVII Lucæ.
• Caput XVIII.
• Caput XIX.

Caput I.

 1. Sest eth paljo julgnut ommat, sehdtada se könne (Jütlusse) neist Aßjast, kumbat meye sehhaß sündinut ommat.
 2. Kudt meile sedda andnut ommat, kumbat sedda Algmissest issi nehnut ommat, nink Sanna Sullaset olnut ommat.
 3. Ollen minna sedda kahs hehx arwanut, kuß minna sedda keik Algkmissest kuhlanut ollen, eth minna sedda sinno Kette, minno armas Theophile, Ussinusse ka Korda perrast kirjutaxin.
 4. Eth sinna se Oppetusse tössise Pohhja tunnet (tehda saht), kumba sees sinna oppetatut ollet.
 5. Herodesse Judea Kunninga Ajal, olli Preester, Abia Suggust, Nimme ka Zacharias, nink temma Emmand Aaroni Tüttrist, ke nimmetatut sai Elisabeth.
 6. Nemmat ollit aggas mollembat waggat Jummala ees, nink keisit keikede Keskude nink Sehdussede sees ilmasühdta.
 7. Nink neile olli üchtekit Lapß, sest Elisabeth olli ilma sugguta, nink ollit mollembat hehsti wanna iggaset.
 8. Nink se sündis, kuß temma Preestri Ammeti teggis Jummala ette, omma Korda Ajal.
 9. Preestri Ammeti Kombe jerrel, nink temma Kord olli, eth temma suitzotama piddis, lex temma Jssanda Kirko sisse.
 10. Nink keik Rahwa Hulk olli Ouwes nink pallus Suitzotamisse Tundil.
 11. Sehl neutis hend aggas Jssanda Engel, nink seisis Suitzotamisse Altari parrambal Pohlel.
 12. Nink kuß Zacharias tedda neggis, heitis temma erra, nink tulli kartus temma pehle.
 13. Aggas Engel ütlis temma wasto, Karta hend mitte Zacharia, sest sinno Palwe on kuhltut. Nink sinno Naine Elisabeth sahp sinnul Poja Jlmale tohma, temma Nimme peat sinna Johannes nimmetama.
 14. Nink sinna saht sest Röhmo nink heh Meele sahma, nink paljo sahwat hend temma Sündmissest röhmustama.
 15. Sest temma sahp suhr ollema Jssanda ees, Wihna nink kangke Johmisse sahp temma mitte johma, nink sahp weel Emma Jhhus Pöha Waimo ka teutetut sahma.
 16. Nink temma sahp Jsrali Lapsest paljo Jummala nende Jssanda pohle pöhrma.
 17. Nink temma sahp temma eel keima, Eliasse Waimo nink Wehje sees, ümberpöhrda Jssade Süddamet Lapsede pohle, nink uskmatta Öigkedade Tarkusse pohle, walmistada Jssandal walmiß Rahwa.
 18. Nink Zacharias ütlis Engli wasto: Me jures pean minna sedda tundma? Sest minna ollen wanna, nink minno Emmand on wan[n]ealinne.
 19. Engel kostis nink pajatis temma wasto, Minna ollen Gabriel, ke Jummala ette seisap, nink ollen lekkitatut sinno ka rehkida, eth minna sinnul sedda kuhlutaxin.
 20. Nink wahta, sinna saht keeletomax sahma, nink mitte rehkida woima, emmiß se Pehwa, kuß se sündima sahp, seperrast, eth sinna minno Sannat mitte usknut ollet, kumbat peawat teutetut sahma ommal Ajal.
 21. Nink Rahwas ohtis Zachariasse jerrel, nink immetellis hend eth temma ni kauwa Kirko sees wihbis.
 22. Nink kuß temma welja lex, wois temma mitte nende ka rehkida. Nink nemmat moistsit, eth temma Neggo nehnut olli[,] Kirko sees. Nink temma ninkotis neile, nink jej keelet[a].
 23. Nink se sündis, kuß temma Ammeti Aigk möhda olli, lex temma ümber omma Kodda sisse.
 24. Nink nende Pehwade tagga sai temma Emmand Elisabeth hendax, nink peetis hend wihß kuhd, nink ütlis:
 25. Ninda on minnul Jssand tenut nende Pehwade sees, kuß temma minno pehle wallatanut on, eth temma minno Teotusse Jnnimessede sehhas minno pehlt wottax.
 26. Nink kuhendel Kuhl sai se Engel Gabriel lekkitatut Jummalast ühhe Lidna sisse, Galilæa Mahß, kumb nimmetaxe Nazareth.
 27. Ühhe Neitzi jure, ke towotut olli ühhel Meehel, Nimme ka Joseph, Davidi Koddast, nink se Neitzi Nimme olli Maria.
 28. Nink se Engel tulli temma jure sisse, nink pajatis: Olle terwe sinna Armo teus, se Jssand on sinno ka, sinna Önnistatut Naisede sehhas.
 29. Kuß temma aggas tedda neggis, heitis temma erra temma Könne, nink mötlis, missuggune Terwetus on se?
 30. Nink se Engel pajatis temma wasto: Karta hend mitte Maria, sinna ollet Armo Jummala jures leudnut.
 31. Wahta, sinna saht hendax sahma omma Jhho sees, nink ühhe Pohja Jlmal tohma, temma Nimme peat sinna JESUS nimmetama.
 32. Se sahp suhr, nink se keikekörgkemba Poik nimmetatut sahma. Nink Jummal Jssand sahp temmal temma Jssa Davidi Jergke andma.
 33. Nink temma sahp Kunningas ollema ülle Jacobi Kodda iggawest, nink temma Kunninga Rihkist sahp üchtekit Otza ollema.
 34. Sihs pajatis Engel Maria Engli wasto: Kui peap se sündima, eth minna ep ühhestkit Meehest tehn?
 35. Engel kostis nink pajatis temma wasto: Se Pöha Waim sahp sinno pehle tullema, nink Keikekörkgemba Weggi sahp sind üllewarjama; Seperrast kahß se Pöha, kumb sinnust Jlmal kandtut sahp, sahp Jummala Poik nimmetut sahma.
 36. Nink wahta, Elisabeth sinno Höimlane on kahs hendas ühhe Poja ka, temma wanna Jgga sees, nink keip nühdt kuhendel Kuhl, kennest ütleti, eth temma ilma suggumatta on.
 37. Sest Jummala jures on üchtekit Assi ilmawoimatta.
 38. Maria aggas ütlis: Wahta, minna ollen Jssanda Ümberdaja, minnul sündko, kudt sinna ütlenut ollet. Nink se Engel lachkus temmast erra.
 39. Maria aggas touß ülles nende Pehwade sees, nink lex ülle se Mehje ruttolikkult, Juda Lidna pohle.
 40. Nink tulli Elisabetti Kodda sisse, nink terwetas Elisabeth.
 41. Nink se sündis, kuß Elisabeth Maria Terwetamisse kuhlis; hüppas se Laps temma Jhhus. Nink Elisabeth sai Pöhast Waimust teuß.
 42. Nink kissendas helledast, nink pajatis: Önnist[e]tut ollet sinna Naisede sehhas, nink önnistatut on sinno Jhho Suggu.
 43. Nink kust tullep minnul se, eth Jssanda Emma minno jure tullep?
 44. Wahta, kuß minna sinno Terwetamisse Hehle kuhlsin, hüppas Röhmo ka se Lapß minno Jhhus.
 45. Nink o önniß ollet sinna, ke sinna usknut ollet, sest se sahp teutetut sahma, me sinnul ütletut on sest Jssandast.
 46. Nink Maria ütlis: Minno Hing kihtap se Jssanda.
 47. Nink minno Waim röhmustap hend Jummala minno Önnißteggia sees.
 48. Sest temma on omma waise Ümberdaja pehle wahtanut, wahta, sest Ajast sahni sahwat mind önsax kihtma keik Lapsede Lapset.
 49. Sest temma on suhret Aßjat minno jures tenut, ke weggiw on, nink kenne Nimme pöha on.
 50. Nink temma Arm (Hallestaminne) kestap ühhest Suggust Sugguni, nende jures, kumba tedda kartwat.
 51. Temma teep Wehje omma KessiWarre ka, nink pillatap erra kumbat körgket ommat omma Süddame Meele sees.
 52. Temma lükkap weggiwat Jergke pehlt, nink üllendap Allandikkut.
 53. Neljaset teutap temma Wiljade ka, nink jettap Rikkat tühhjax.
 54. Temma motlep Armo pehle, nink awwitap omma Sullase Jsraelli ülles.
 55. Kudt temma rehkinut on omma Sullaselle, Abrahamill nink temma Suggul iggawest.
 56. Nink Maria jej temma jures liggi kolm Kuhdt, perrast pöhris temma jelles Koddo pohle.
 57. Nink Elisabethil tulli temma Aigk, et temma piddi Jlmal tohma, nink temma kandis ühhe Poja.
 58. Nink temma Nabrit nink Suggulasset kuhlsit, eth se Jssand suhre Armo temma jures tenut olli, nink röhmustasit hend temma ka.
 59. Nink se sündis kadixal Pehwal, tullit nemmat leikada se Lapsokesse, nink nimmetasit tedda omma Jssa jerrel, Zacharias.
 60. Aggas temma Emma kostis, nink pajatis: Ep mitte, erraniß temma peap Johannes nimmetatut sahma.
 61. Nink nemmat ütlit temma wasto: On doch üchtekit sinno Suggu s[ee]s, kennel se Nimme on.
 62. Nink nemmat ninkotasit temma Jssal, kuitao temma tedda tachtiß nimmetama laskma.
 63. Nink temma küssis Lauwakesse, kirjotas nink ütlis; temma Nimme on Johannes. Nink nemmat immetellit hend keik.
 64. Nink seddamait sai temma Suh nink temma Keel lachtiawwatut, nink rehkis, nink kihtas Jummala.
 65. Nink sehl tulli Kartus keikede Nabride pehle, nink sesinnane Assi sai keik kuhltut keikede Judea Mehjede pehl.
 66. Nink keik, ke sedda kuhlsit, wotsit sedda Süddamel, nink ütlit: Mea motlet sinna, tahhap sestsinnasest Lapsokessest sahma? Sest se Jssanda Kessi olli temma ka.
 67. Nink temma Jssa Zacharias sai Pöhast Waimust teuß, kuhlutas, nink pajatis:
 68. Kihtetut olko se Jssand, Jsraelli Jummal, sest temma on koddootzinut nink erralunnastanut omma Rahwa
 69. Nink on meile üllessehdtnut ühhe Önne Sarwe, omma Sullase Davidi Kodda sees.
 70. Kui temma enne Aigka rehkinut on, lebbi omma pöhade Prophetide Suh.
 71. Eth temma meit errapehstis meye Wainlasest, nink nende keikede Kehjest, kumbat meit weehawat.
 72. Nink Armo neutiß meye Wannambille, nink motliß omma pöha Sehdmisse pehle.
 73. Nink se Wandmisse pehle, kumba temma wandnut on meye Jssal Abrahamil, meile anda.
 74. Eth meye pehstetut meije Wainlasede Kehjest, tedda denisime ilma Kartusse meye Ello Ajal.
 75. Pöhizusse nink Öigkusse sees, kumb temma Meele perrast on.
 76. Nink sinna Lapsokenne saht keikekörgkemba Prophet nimmetatut sahma, sinna saht se Jssanda eel keima, eth sinna temma Tee walmistat.
 77. Nink Önne Tundmisse annat temma Rahwal, kumb on nende Pattude Andix Andmisse sees.
 78. Lebbi meye Jummala süddamelikko Armo, kumba lebbi meit koddootzinut on Üllestoußminne Taiwast.
 79. Eth temma paistap neile, kumbat sehl istwat Pimmedusse nink Surma Warjo sees, nink sehdtap meye Jallat Rahhwo-Tee pehle
 80. Nink se Lapsokenne kaßwis, nink sai weggiwax Waimo sees, nink olli Körbes, kunni temma piddi astma Jsraelli Rahhwa ette.

Caput II.

 1. Se sündis aggas sel Ajal, eth üx Kesk Keisrist Augustussest weljalex, eth keik Jlm piddi arwatut sahma.
 2. Nink sesinnane Arwaminne olli essimenne, nink sündis sel Ajal, kuß Cyreius MahSundia Syria Mah sees olli.
 3. Nink iggamees lex, eth temma hend laskiß arw[e]ma üx iggalik omma Lidna sisse.
 4. Sihs andis hend kahs Tee pehle Joseph, Galilæa Mah seest, Nazaretthi Lidna seest, Judæa Mah sisse, Davidi Lidna pohle, kumb kutzutaxe Bethlehem, seperrast, eth temma Davidi Koddast nink Suggust olli,
 5. Eth temma hend lassex arwama Maria omma towotut Pruhti ka, ke olli hendas.
 6. Nink kuß nemmat sehl ollit, tulli se Aigk, eth temma piddi Lapse Jlmal kandma.
 7. Nink temma töi omma essimesse Poja, nink mechkis tedda Mechkmede sisse, nink panniß tedda Söime sisse, sest neile olli mitte muhd Asseme se Maja sees.
 8. Nink sehl ollit Karjaset sesamma Welja pehl, omma Majade sees, nedt kaitzit Öhsel omma Karja.
 9. Nink wahta, se Jssanda Engel astis nende jure, nink se Jssanda Walgkus paistis nende ümber, nink nemmat kartsit hend wehgka.
 10. Nink se Engel pajatis nende wasto: Kartket hend mitte, wahta, minna kuhlutan teile suhre Röhmo, kumb keikel Rahhwal sündima sahp.
 11. Sest teile on tenna se Önnißteggia sündinut, ke on Christus se Jssand, Davidi Lidna sees.
 12. Nink se olko teile Tehhex, teye sahte leudma se Lapsokesse Mechkmede sees mehhitut, nink Söime sees lessiwa.
 13. Nink seddamait olli sehl Engli jures taiwalikko Koggodusse Hulk, nedt kihtsit Jummala, nink pajatasit:
 14. Auw olko Jummalal üllewel, nink Rahwo Mah pehl, nink Jnnimesselle heh Meel.
 15. Nink kuß Karjaset neist Taiwa lexit, pajatasit Karjaset issikeskes: Lechkem nühd Bethlehemmi, nink katzkem sedda Aßja, kumba meile se Jssand on tehda andnut.
 16. Nink nemmat tullit ruttolikkult, nink leudsit mollembast Maria nink Joseph, sehl jures se Lapse Söime sees lessiwa.
 17. Kus nemmat sedda aggas nehnut ollit, laotasit nemmat se Sanna welja, kumb neile sestsinnasest Lapsokessest ütletut olli.
 18. Nink keik, kumbat sedda kuhlsit, immetellit hend se Könne perrast, kumba neile nedt Karjaset ütlenut ollit.
 19. Maria aggas piddas keik nedtsinnaset Sannat, nink motliß nende pehle omma Süddames.
 20. Nink nedt Karjaset kehndsit jelles ümber, tennaset nink kihtsit Jummala keike se ees, mea nemmat kuhlnut nink nehnut ollit, kudt neile ütletut olli.
 21. Nink kus kadixa Pehwat möhda ollit, eth se Laps leikatut sai, sihs sai temma Nimme nimmetatut JESUS, kumb nimmetatut olli sest Englist, enne kudt temma Emma Jhho sisse sahtetut sai.
 22. Nink kuß temma Puhhastusse Pehwat Mosesse Kesko jerrel tullit, wihsit nemmat tedda Jerusalemmi, eth nemmat tedda sehdtsit sel Jssandal.
 23. Kudt kirjutut seisap se Jssanda Kesko sees, Üx iggalik Poik Laps, kumb Emma essimenne Laps on, peap sel Jssandal pöhizetut ollema.
 24. Nink eth nemmat andwat se Offri, kudt ütletut on se Jssanda Kesko sees, üx paar Metzduwit, echk kax nohret Duwit.
 25. Nink wahta, üx Jnnimenne olli Jerusalemmis, Nimme ka Simeon, nink sesamma Jnnimenne olli wagga nink Jummalakartlik, nink ohtis Jsraelli Trohsti pehle, nink Pöha Waim olli temma sees.
 26. Nink temmal olli Kostus andtut Pöhast Waimust, temma piddi Surma mitte neggema, kuß ep ollex temma enne se Jssanda Christusse nehnut.
 27. Nink tulli lebbi Pöha Waimo Hajamisse Kirko sisse. Nink kuß nedt Wannambat se Lapsokesse JESUM Kirkul wihsit, eth nemmat temma ette teggit, kudt Kohhus on, se Kesko perrast.
 28. Sihs wottis temma tedda omma Sülle, nink kihtis Jummala nink pajatis:
 29. Jssand, nühd lasset sinna omma Sullase Rahwo sees erraminna, kudt sinna ütlenut ollet.
 30. Sest minno Silmat ommat sinno Önnißteggia nehnut.
 31. Kumba sinna walmistanut ollet Keikel Rahhwal.
 32. Kühnlax paistada walgkustada Pagganal nink sinno Jsraelli Rahhwa Kihtussex.
 33. Nink temma Jssa nink Emma immetellit hend sest, me temmast rehkitut sai.
 34. Nink Simeon önnistis nemmat, nink ütliß temma Emma Maria wasto: Wahta, sesinnane sahp pantut langmissex nink Üllestoußmissex paljo Jnnimesselle Jsraelli sees, nink Tehhex, kenne wasto pajataxe.
 35. Nink Möhk sahp lebbi sinno Hinge tungima, eth paljo Süddamede Mottet tehda sahwat.
 36. Nink sehl olli üx Propheti Emmand, Hanna, Phanueli Tüttar, Aseri Suggust, se olli wehga wanna, nink olli ellanut seitze Ahstat omma Meehe ka, perrast temma Neitzi Jgga,
 37. Nink olli nühdt Lesk liggi kadixakümne pehle nelli Ahstat, se tulli eales Kirkust, teeniß Jummala Pahstmisse nink Palwede ka, Pehwat nink Öhdt.
 38. Sesamma astis kahs sinna jure selsammal Tundil, nink kihtis se Jssanda, nink rehkiß temmast keikelle ke se Erralunnastamisse Jerusalemmis ohtsit.
 39. Nink kuß nemmat sedda keik teutnut ollit, se Jssanda Kesko jerrel, kehndsit nemmat jelles Galilæa Mahle, omma Lidna Nazarethi pohle.
 40. Aggas se Lapß kasßwiß, nink sai weggiwax Waimo sees, teus Tarkussest, nink Jummala Arm olli temma jures.
 41. Nink temma Wannambat lexit igga Ahsta Jerusalemmi Leehawotme Pöhal.
 42. Nink kuß temma kaxtöißkümne Ahstat wanna olli, lexit nemmat Jerusalemmi se Leehawotme Kombe perrast.
 43. Nink kuß nedt Pehwat teutetut ollit, nink nemmat jelles Koddo lexit, jej se Lapß JESUS Jerusalemmis, nink temma Wannambat tehdsit sedda mitte.
 44. Nemmat luhlsit aggas, temma olli töise Seltzi jures, nink tullit ühhe Pehwa Tee, nink otzisit tedda Suggulissede nink Tutwade jures,
 45. Nink kuß nemmat tedda mitte leudsit, lexit nemmat jelles Jerusalemmi, nink otzisit tedda.
 46. Nink se sündiß, perrast kolme Pehwat leudsit nemmat tedda Kirko sees istma, keskil nende Oppetajade sehhas, eth temma nemmat kuhlis nink küssis.
 47. Nink keik, kumbat temma pehle kuhlsit, immetellit hend temma Moistussest nink Kostmissest.
 48. Nink kuß nemmat tedda neggit, heitsit nemmat hend. Nink temma Emma ütliß temma wasto: Minno Poik, minkperrast ollet sinna meile sedda tenut? Wahta, sinno Jssa nink minna olleme sind suhre Waiwa ka otzinut.
 49. Nink temma ütliß nende wasto: Miß on se, eth teye mind otzinut ollete? Tehte teye mitte, eth minna ollema pean seh sees, me minno Jssa perral on?
 50. Nink nemmat moistsit se Sanna mitte, kumba temma nende ka rehkis.
 51. Nink temma lex nende ka Koddo, nink tullis Nazarethi Lidna, nink kuhlis nende Sanna. Nink Maria piddas keik nedtsinnaset Sannat omma Süddames.
 52. Nink JESUS kaßwis Tarkusse, Wannusse nink Armo sees Jummala nink Jnnimessede jures.

Caput III.

 1. Keyseri Tiberiusse KeiseriRihki wihetöißkümne Ahsta sees, kuß Pontius Pilatus MahSundia Judæa sees olli, nink Herodes SuhrFörst Galilæa sees, nink temma Wend Philippus Suhrforst Jturea sees nink Trachoniti Mah sees, nink Lisanias Suhr Först Abilene –
 2. Kuß Hannas nink Caiphas KörgkePreestrit ollit, sihß sündis Jummala Kesk Johannesse Zacharia Poja Kette, Körbe (Lahne) sees.
 4. Nink temma tulli keike Mah sisse Jordani ümber, nink jütliß Ello Parrandusse Ristmisse Pattude Andix Andmissest.Kudt kirjutut seisap Jesaia Propheti Sanna Rahmatu sees, ke sehl ütlep: Sehl on ühhe Jütleja Hehl Körbe sees, walmistaket se Tee Jssandal nink techket temma Teeraddat tassasex.
 5. Keik Orgut peawat teuß sahma, nink keik Mehjet nink Mettat peawat allandatut sahma, nink miß köwwer on, peap öigex sahma, nink miß metlik on, peap tassasex Teex sahma.
 6. Nink keik Leeha sahp Ju~mala Önne neggema.
 7. Sihs ütliß temma Rahwa wasto, kumb welja lex, eth temma hend temmast ristima laskis: Teye Nastikko Suggu, keß on sihs teile neutnut, eth teye tullewa Weeha ees erramöhndma sahte.
 8. Wahtaket pehle, techket öigket Parrandusse Wiljat, nink wotket henneßel mitte ette ütleda: Meile on Abraham Jssax. Sest minna ütlen teile, Ju~mal woip Abrahamil nedtsinnasede Kiwwide seest Lapset ülleßerratada.
 9. Sehl on jo Kirwes Puhle Juhre Külgke pantut, kumb Puh mitte heh Wiljat tohp, sahp mahharayotut nink Tulle sisse heitetut.
 10. Nink Rahwas küssis tedda, nink ütliß: Mea peame meye sihs teggema?
 11. Temma kostis nink ütlis nende wasto: Kel kax Kuhbet ommat, se andko sel, kel üchtekit on, nink kel Rohga on, techko kahs ninda.
 12. Sehl tullit kahs Tölnerit, eth nemmat hend ristima lasksit, nink ütlit temma wasto: Meister, mea peame sihs meye teggema?
 13. Temma ütlis nende wasto: Erra küssiket mitte ennamb, kudt sehtetut on.
 14. Sihs küssisit tedda kahs nedt SöddaMeehet, nink ütlit: Mea peame sihs meye teggema? Nink temma ütliß nende wasto: Techket ühhelkit Wehje nink Üllekochto, nink olket Rahwul omma Palka ka.
 15. Kuß aggas Rahwas Luhlis, nink motliß keik omma Süddameß Johannessest: echk temma Christus ollex.
 16. Kostis Johannes, nink ütliß keikede wasto: Minna ristin teit Wee ka, sehl tullep aggas üx Weggiwamb perrast mind, kumbal minna mitte auwus ollen, eth minna temma Kinga Rihhmat lachti pehstan, se sahp teit Pöha Waimo nink Tulle ka ristima.
 17. Sesamma Keh sees on WiskLappidas, nink temma sahp omma Reyalusse püchkma, nink sahp Nissut omma Aita koggotama, aggas Hagganat sahp temma iggawesse Tulle ka errapolletama.
 18. Nink paljo muhd Aßjat mainiziß nink kuhlutis temma Rahhwal.
 19. Herodes aggas se SuhrFörst, kuß temma temmast nuchtletut sai Herodiasse temma Wenda Emmanda perrast, nink keike se Kurja perrast, mea Herodes teggiß.
 20. Keike se pehle panniß temma Johannesse Wangix.
 21. Nink se sündis, kuß hend keik Rahwas ristima laskis, nink JESUS kahs ristitut olli, nink pallus, eth hend Taiwas lachti teggiß
 22. Nink Pöha Waim tulli mahha ihholikko Kombe sees temma pehle, kudt Duwikenne, nink üx Hehl tulli Taiwa seest, se pajatis: Sinna ollet minno armas Poik, kumbast minnul heh Meel on.
 23. Nink JESUS keis kolmekümme, Ahsta sees, nink sai piddatut Josephi Poja ees, Ke olli Eli Poik.
 24. Se olli Mathath[a] Poik, se olli Levi Poik, se olli Melch[i] Poik, se olli Janna Poik, se olli Josephi Poik.
 25. Se olli Mathathiaß Poik, se olli Amos Poik, se oli Nahum Poik, se olli Eßli Poik, se oli Nange Poik.
 26. Se olli Maath Poik, se olli Mathatiaas Poik, se olli Semei Poik, se olli Josephi Poik, se olli Juda Poik.
 27. Se olli Johanna Poik, se olli Resia Poik, se olli Zorobabeli Poik, se olli Salathiel Poik, se olli Neri Poik.
 28. Se olli Melchi Poik, se olli Addi Poik, se olli Kosami Poik, se olli Elmadam Poik, se olli Her Poik.
 29. Se olli Jeso Poik, se olli Eliezer Poik, se olli Jorem Poik, se olli Mattha Poik, se olli Levi Poik.
 30. Se olli Simeon Poik, se olli Juda Poik, se olli Josephi Poik, se olli Jonam Poik, se olli Eliakim Poik.
 31. Se olli Melea Poik, se olli Menani Poik, se olli Mathathan Poik, se olli Nathan Poik, se olli Davidi Poik.
 32. Se olli Jesse Poik, se olli Obede Poik, se olli Boas Poik, se olli Salmon Poik, se olli Nahasson Poik.
 33. Se olli Aminadab Poik, se olli Aram Poik, se olli Eßrom Poik, se olli Phares Poik, se olli Juda Poik.
 34. Se olli Jacobi Poik, se olli Jsaaci Poik, se olli Abrahami Poik, se olli Thara Poik, se olli Nachor Poik.
 35. Se olli Saruch Poik, se olli Ragahu Poik, se olli Phaleg Poik, se olli Eber Poik, se olli Sala Poik.
 36. Se olli Cainan Poik, se olli Arphachsad Poik, se olli Sem Poik, se olli Noe Poik, se olli Lamech Poik
 37. Se olli Mathusalah Poik, se olli Enoch Poik, se olli Jareb Poik, se olli Malaleel Poik, se olli Cainan Poik.
 38. Se olli Enos Poik, se olli Seth Poik, se olli Adami Poik, se olli Jummala.

Caput IV.

 1. Jesus aggas teuß Pöhast Waimust tulli ümber Jordanist, nink sai Waimust Körbe sisse wihtut.
 2. Nink sai nellikümne Pehwat Kurratist kiusatut, nink temma söi keddakit nendesammade Pehwade sees, nink kuß nedtsammat Otza sait, issuß temma perrast.
 3. Kurrat aggas ütliß temma wasto: Ollet sinna Jummala Poik, sihs ütle Kiwwel, eth temma Leibax sahko.
 4. Nink JESUS kostis nink ütliß temma wasto: Sehl seisap kirjutut Se Jnnimenne ellap mitte üxpeines Leibast, erranis ühhest iggalikkust Ju~mala Sannast.
 5. Nink Kurrat wihs tedda ühhe körgke Mehje pehle, nink neutiß temmal keike koggones Jlma Rihkit ühhe Silmapilgmisse sees.
 6. Nink ütliß temma wasto: Sesinnase Wehje tahhan minna sinnul keik andma, nink temma Auwo, sest se on minnul ülleandtut, nink minna annan sedda, kumbal minna tahhan.
 7. Kuß sinna nühd mind tahhat palluma, sihs peap se keik sinno ollema.
 8. JESUS kostis temmal, nink ütliß: Taggana minnust erra, Satan, sehl seisap kirjutut, Sinna peat Ju~mala sinno Jssanda palluma, nink tedda üxpeines tenima.
 9. Nink temma wihs tedda Jerusalemmi, nink assutas tedda Kirko Harja pehle, nink ütliß temma wasto: Ollet sinna Jummala Poik, sihs lasse hend sehlt mahha.
 10. Sest sehl seisap kirjutut: Temma sahp keskma omma Englille sinnust, eth nemmat sind hoidwat.
 11. Nink Kehjede pehl kandwat, eth sinna mitte omma Jalgka wasto Kiwwe toukat.
 12. JESUS kostas, nink ütliß temma wasto: Se on ütletut, Sinna peat Jummala sinno Jssanda mitte kiusama.
 13. Nink kuß Kurrat keik Kiusamisset teutnut olli, tagganas temma temmast ühhe Aigka.
 14. Nink JESUS tulli jelles Waimo Wehje sees Galilæa Mahle sisse Nink Könne lex welja temmast lebbi keik ümberkondset Paikat.
 15. Nink temma oppetas nende Kohlide sees, nink sai ühhest iggalikkust kihtetut.
 16. Nink temma tulli Nazarethi, kuß temma ülleßkaßwatut olli, nink lex Kohli sisse omma Kombe perrast Pöhal Pehwal, nink touß ülles, nink tachtis luggema.
 17. Sihs sai temmal Propheti Esaia Rahmat andtut, nink kuß temma se Rahmato lachti teggis, leudiß temma se Paika, kuß kirjutut seisap:
 18. Se Jssanda Waim on minno jures, seperrast temma mind woidnut on, nink lekkitanut kuhlutada Evangelium Waiselle, parrandada pextut Süddamet, jütleda Wangille, eth nemmat Wallaliß ollema peawat, nink Söggedalle Neggo, nink katkipextut, eth nemmat wabbat nink lachti ollema peawat.
 19. Nink jütleda wastowotlikko Jssanda Ahsta.
 20. Nink kuß temma se Rahmato kinni panniß, andiß temma sedda Sullasel, nink istutis hend: Nink keikede Silmat, kumbat Kohli sees ollit, wahtasit temma pehle.
 21. Nink temma halgis ütleda nende wasto: Tenna on sesinnane Kirri teutetut teye Körwade ette.
 22. Nink nemmat andsit keik Tunnistusse temmalt, nink immetellit hend ülle temma armsat Sannat, kumbat temma Suh seest lexit, nink ütlit: On se mitte Josephi Poik?
 23. Nink temma pajatis nende wasto: Teye sahte töddest (wissist) minnust ütlema sesinnase Wanna Sanna: Arst, aita hend issi. Sest kui suhret Aßjat olleme meye kuhlnut Capernaummi sündinut? Te kahs ninda sihn sinno JssaMah sees.
 24. Temma aggas pajatis : Töddest minna ütlen teile: Üchtekit Prophet on wastowotlik omma Jssa Mah sees.
 25. Aggas Tödde sees ütlen minna teile: Sehl ollit paljo Lesket Jsraeli sees Eliasse Ajal, kuß Taiwas kinnipantut olli kolme Ahstat nink kuhs Kuhd, kuß suhr kallis Aigk olli keike Mah sees.
 26. Nink neist ühhekit jure sai Elias lekkitatut, kudt üxpeines Sarepta Sidonia Mahle, ühhe Lesknaise jure.
 27. Nink paljo Piddalitöbbiset ollit Jsraelli sees Propheti Elisæusse Ajal, nink neist üchtekit sai pohhastatut, kudt üxpeines Naeman Syria Mah seest.
 28. Nink nedt sait teuß Wihha, keik, ke Kohli sees ollit, kuß nemmat sedda kuhlsit.
 29. Nink tousit ülles, nink lükkasit tedda Lidna seest welja, nink wihsit tedda se Mehje Mette (K[e]ngka) pehle, kumba pehl nende Lidna üllesehhitatut olli, eth nemmat tedda mahhatoukaxit.
 30. Aggas temma lex keskil nende Wahhelt erra.
 31. Nink tulli Capernaumi Galilæa Lidna sisse, nink oppetas nemmat Pöha Pehwade sees.
 32. Nink nemmat immetellit hend temma Oppetussest, sest temma Sanna (Könne) olli weggiw.
 33. Nink üx Jnnimenne olli Kohli sees, sel olli rojane Kurrat, nink se kissendaß helledast.
 34. Nink ütliß: Och, miß on meile sinno ka teggemist, JESU Nazarettist? Sinna ollet tulnut meit errarikkuda, minna tehn, kes sinna ollet, nimmeta, se Jummala Pöha.
 35. Nink JESUS ehherdas tedda, nink pajatis: Jeh waik, nink minne erra temma seest. Nink Kurrat heitis tedda keskil nende sekka, nink lex temmast welja, nink teggiß temmal üchtekit Kahhjo.
 36. Nink sehl tulli Kartus nende keikede pehle, nink rehksit töine töise ka, nink ütlit: Miß Assi on se? Temma Keskip Wehje nink Woimusse ka neile rohjaselle Waimulle, nink nemmat lehhewat welja.
 37. Nink temma Könne lex welja keikede ümberkondsa Mah Paikade sisse.
 38. Nink temma touß ülles Kohli seest, nink tulli Simoni Kodda, (Kotta,) nink Simoni Emm olli Kangke Sojatöbbe ka waiwatut, nink nemmat pallusit tedda temma ees.
 39. Nink temma astis temma jure, nink keskis Sohjatöbbel, nink se perralejettis tedda, nink seddamait touß temma ülles, nink tenis nemmat.
 40. Nink kuß Pehwalik allalehnut olli, keik nedt, kumballe Haiget ollit monnisuggusede Többede ka, wihsit nedt temma jure. Nink temma pannis ühhe iggalikko pehle Kehjet, nink teggis nemmat terwex.
 41. Sehl lexit kahs Kurratit welja paljude seest, kissendasit nink ütlit: Sinna ollet Christus Jummala Poik, nink temma ehherdas nemmat, nink laskis nemmat mitte rehkima, sest nemmat tehdsit, eth temma Christus olli.
 42. Kuß aggas Walge sai, lex temma welja tühhja Paika jure, nink Rahwas otzis tedda, nink tullit temma jure, nink piddasit tedda ülles, eth temma mitte neist erralehhex.
 43. Temma pajatis aggas nende wasto: Minna pean kahs töiselle Lidnalle se Evangelium jütlema Jummala Rihkist, sest sex ollen minna lekkitatut.
 44. Nink temma jütliß Galilæa Kohlide sees.

Caput V.

 1. Se sündis aggas, eth hend se Rahhwas temma jure tungis, kuhlda Jummala Sanna, nink temma seisis Genezaretti Jerwa Ehres.
 2. Nink temma neggis kax Laiwat Jerwa Ehres seißma, KallaMeehet aggas ollit weljaastnut, nink pessit omma Nohta.
 3. Astis temma ühhe Laiwa sisse, kumb Simoni perral olli, n. pallus tedda, eth temma sedda püssut Mahst erralükkax. Nink temma istutis hend, nink oppetas se Rahwa Laiwa seest.
 4. Nink kuß temma oli löpnut üttelda, pajatis temma Simoni wasto: Souwa körgkest ülles, nink heitket omma Nota welja, eth teye ühhe Lohma weddate.
 5. Nink Simon kostis, nink pajatis temma wasto: Meister, meye olleme keike Öh Töhd tenut, nink keddakit pühdnut, aggas sinno Sanna pehle tahhan minna se Nohta weljaheitma.
 6. Nink kuß nemmat seda teggit, sait nemmat ühhe suhre Hulka Kalla, nink nende Noht lex katki.
 7. Nink nemmat neutsit Kehjede ka omma SeltziMeehelle, kumbat töise Laiwa sees ollit, eth nemmat tullit, nink aitaxit nemmat weddama. Nink nemmat tullit, nink teutsit mollembat Laiwat teude, ninda eth nemmat wajosit.
 8. Kuß se Simon Petrus neggis, langis temma JESUsse Pölwel, nink ütliß: Jssand, minne minnust welja, sest minna ollen pattune Jnnimenne.
 9. Sest temma pehle olli Heitminne tulnut, nink keikede pehle, kumbat temma ka ollit sesinnase Sahlisse jures, kumba nemmat üchtleise ollit weddanut.
 10. Selsammal kombel kahs Jacobi nink Johannesse; Zebedei Pojade, Simoni Seltzi pehle. Nink JEsus ütlis Simoni wasto: Karta hend mitte, sest ammo nühd saht sinna Jnnimesset pühdma.
 11. Nink nemmat weddasit nedt Laiwat Mahle, jetsit keik perral, nink keisit temma jerrel.
 12. Nink se sündis, kus temma ühhe Lidna sees olli, wahta, sehl olli üx Mees teuß Piddalitöbbe. Kuß se Jesum neggis, langis temma omma Palge pehle, nink pallus tedda, nink ütlis: Jssand, tahhat sinna, sihs woit sinna mind pohhastada.
 13. Nink temma öigendas Kehje welja, nink lihkutis tedda, ning pajatis: Minna tahhan sedda tehha, olle pohhastut. Nink seddamait lex Piddalitöbbe temmast erra.
 14. Nink temma keskiß temmal, eth temma sedda ühhelkit ütlema piddis, erraniß minne, nink neuta hend Preestrille, nink offri sinno Pohhastusse ees, kudt Moses kesknut on, neile Tunnistussex.
 15. Sehl tulli aggas se Könne temmast ennamb welja, nink tulli paljo Rahwas üchte, eth nemmat tedda kuhlsit, nink lebbi temma terwex sahxit omma Többest.
 16. Temma aggas tagganas erra Körbe sisse, nink pallus.
 17. Nink se sündis ühhel Pehwal, eth temma oppetas, nink istsit sehl Phariserit nink Kirjatundiat, kumbat tulnut ollit keikede Allewede seest Galilæa nink Judæa seest, nink Jerusalemmist, nink Jssanda Weggi lex temmast erra, nink aitis ühhe iggalikko.
 18. Nink wahta, monnigkat Meehet wotsit ühhe Jnnimesse Wohde pehl, se olli luhtöbbine, nink nemmat otzisit, kui nemmat tedda sisse wihxit, nink tema ette pannit.
 19. Nink kuß nemmat Rahwa ees mitte leudsit, kumba Paikas, nemmat tedda sisse wihxit, astsit nemmat Kattusse pehle, nink lasksit tedda lebbi Teeglit mahha Wohdikesse ka, keskil nende sekka Christusse ette.
 20. Nink kuß temma nende Ussko neggis, pajatis temma nende wasto: Jnnimenne, sinno Pattut ommat sinnul andix andtut.
 21. Nink Kirjatundiat nink Phariseerit halgsit motlema, nink pajatasit: Kes on se, eth temma Jummala laitmisset rehkip? Kes woip Pattut andix anda, kudt üxpeines Jummal?
 22. Kuß aggas Jesus nende Mottet moistis, kostis temma, nink ütlis nende wasto: Mea motlete teye omma Süddames?
 23. Kumbs on kebjamb ütleda, sinnul ommat sinno Pattut andix andtut, echk ütleda, touse ülles, nink kei.
 24. Eth teye aggas tehte, eth Jnnimese Pojal Meelewald on Mah pehl Pattut andix anda, pajatis temma Luhtöbbise wasto: Minna ütlen sinnul, touse ülles, tösta omma Wohdikesse ülles, nink minne Koddo.
 25. Nink seddamait touß temma ülles nende Silmade ette, nink töstis Wohdikesse ülles, kumba pehl temma lessinut olli, nink lex Koddo, nink kihtis Jummala.
 26. Nink nemmat heitsit hend keik, nink kihtsit Jummala, nink sait teuß Kartusse, nink ütlit: Meye olleme tenna arwat Aßjat nehnut.
 27. Nink perrast lex temma welja, nink neggiß ühhe Tölneri, Nimme ka Levis, Tollibodi jures istma, nink ütlis temma wasto: Kei minno jerrel.
 28. Nink temma perraljettiß keik, sei touß ülles nink keiß temma jerrel.
 29. Nink Levis walmistis temmal suhre SöhmenAja omma Kodda sees, nink paljo Tölnerit nink Muhd istsit temma ka Lauwal.
 30. Nink Kirjatundiat nink Phariseerit nurrisit wasto temma Jüngrit, nink ütlit: Minkperrast söhte nink johte teye nende Tölneride nink Pattusede ka?
 31. Nink JESUS kostas nink pajatis nende wasto: Terwelle lehhep Arst tarbiß mitte, erraniß Haigelle.
 32. Minna ollen tulnut kutzuda Öigke Parrandussex, nink mitte Öigke.
 33. Nemmat aggas ütlit temma wasto: Minkperrast pahstwat Johannesse Jüngrit ni mondkord, nink palluwat ni paljo, selsammal Kombel Phariseeride Jüngrit, aggas sinno Jüngrit söhwat nink johwat?
 34. Temma pajatis aggas nende wasto: Teye woite PulmaRahwa mitte pahstma hajada, ni kauwa kudt Peigmees nende jures on.
 35. Sehl sahp aggas se Aigk tullema, eth Peigmees neist errawottetut sahp, sihs sahwat nemmat pahstma.
 36. Nink temma ütlis neile LihgPajatusse: Üchtekit paikap ühhe Paika (Lappi) uhest Rihdest wanna Rihde pehl, muito, sihs kiskup uhs, nink Paik uhest ep sündip mitte wanna pehle.
 37. Nink üchtekit wottap Wihna wanna [lünk] Sisse, muito, sihs kiskup Wihn, [lünk] nink sahp errapillatut, nink [lünk] lehhewat hukka.
 38. Erranis Wihna peawat nemmat uhe [lünk] sisse wotma, sihs sahwat nemmat mollembat hoidtut.
 39. Nink üchtekit on, ke wannast johp, nink tahhax warse se uhe, sest temma ütlep, wanna on rochkemb.

Caput VI.

 1. Nink se sündis töisel essimessel Pöha Pehwal, eth temma lebbi Hühde keis, nink temma Jüngrit kisksit Pehdt welja, nink söit, nink höhrusit nemmat Kehjede ka.
 2. Monnigkat aggas Phariserist ütlit nende wasto: Minkperrast teete teye, kumb mitte lubba on tehha Pöha Pehwade sees?
 3. Nink JEsus kostis, nink pajatis nende wasto: Ollete teye mitte sedda luggenut, mea David teggis, kuß temma issus, nink kumbat temma ka ollit?
 4. Kui temma Jummala Kodda sisse lex, nink wottis pöhat Leibat, nink söi, nink andis kahs neile, kumbat temma ka ollit, kumbat doch üchtekit tochtis söhma, kudt Preester üxpeines.
 5. Nink ütlis nende wasto: Jnnimesse Poik on kahs Pöha Pehwa Jssand.
 6. Se sündis aggas ühhel töisel pöhaPehwal, eth temma lex Kohli sisse, nink oppetas: Nink sehl olli Jnnimenne, kenne parramb Kessi olli errakuiwanut.
 7. Aggas Kirjatundiat nink Phariseerit pannit tedda tehhalle, kaß temma kahs parrandama sahp Pöha Pehwal, eth nemmat Süh temma pehle löidaxit.
 8. Temma aggas moistis nende Mottet, nink ütliß se Jnnimesse wasto kuiwa Kehje ka: Touse ülles, nink astu ette. Nink temma touß ülles, nink astus sinna.
 9. Sihs pajatis JESUS nende wasto: Minna küssin teit, miß lubba on tehha PohaPehwalle, heh echk kurja, Ello jettama (piddama) echk errarikkuma?
 10. Nink temma wahtiß nende keikede pehle ümberkauto, nink ütlis se Jnnimesse wasto: Öigenda welja omma Kehje, nink temma teggis sedda. Sihs sai temmal temma Kessi jelles öigex techtut, terwe kudt töine.
 11. Nemmat aggas sait kohldes hullux, nink piddasit Könnet töine töise ka, mea nemmat temmal teggema tachtsit.
 12. Se sündis aggas sel Ajal, eth temma lex ühhe Mehje pehle palluda, nink temma jej Öhsel Palwe sees Jummala pohle.
 13. Nink kuß Walge sai, kutzus temma omma Jüngrit, nink errawalliziß neist kaxtöißkümne, kumbat temmat kahs Apostlit nimmetas.
 14. Simon, kumba temma Petrus nimmetas, nink Andreas temma Wenda, Jacobus nink Johannes, Philippus nink Bartolomeus.
 15. Mattheus nink Thomas, Jacobus Alphei Poja, Simon, nimmetatut Zelotes.
 16. Judas, Jacobi Poja, nink Judas Jscharioth Pettaja.
 17. Nink temma lex alla nende ka, nink astis Paika pehl Welja pehl, nink temma Jüngride Hulk nink suhr Rahwa Koggodus keikeß Judea Mahst nink Jerusalemmist, nink Tyro nink Sidonist, Merre Ehrest.
 18. Kumbat tulnut ollit tedda kuhlda, nink eth nemmat terwex techtut sahxit nende Többest, nink kumbat rojasest Waimust ümberhajatut sait, nedt sait terwex.
 19. Nink keik Rahwas otzis tedda lihkutada, sest Weggi lex temmast, nink teggis nemmat keik terwex.
 20. Nink temma töstis omma Silmat ülles ülle omma Jüngrit, nink pajatis: Önsat ollete teye Waiset, sest Jummala Rihk on teye perral.
 21. Önsat ollete teye, ke teye sihn nelgate, sest teye peate töyet sahma. Önsat ollete teye, ke teye sihn nuttate, sest teye sahte nahrma.
 22. Önsat ollete teye, kuß teit Jnnimesset weehawat, nink teit erralahhutawat, nink seumawat teit, nink heitwat erra teye Nimme, kudt kurja, Jnnimesse Poja perrast.
 23. Röhmustaket hend sihs, nink kargkaket, sest wahta, teye Palk on suhr Taiwa sees. Selsammal kombel teggit nende Wannambat neile Prophetille kahs.
 24. Aggas jelles ümber, Hedda teile Rikkalle, sest teile on teye Trohst Kehs.
 25. Hedda teile, ke teye töyet ollete, sest teye sahte nelgama. Hedda teile, ke teye sihn nahrate, sest teye sahte nutma nink hulluma
 26. Heh teile, kuß teile üx iggalik hehsti rehkip, selsammal kombel teggit nende Wannambat neile falskille Prophetille kahs.
 27. Aggas minna ütlen teile, ke teye pehle kuhlete, armastaket omma Wainlaset, techket neile hehd, kumbat teit weehawat.
 28. Önnistaket nedt, kumbat teit erraneedwat, palluket nende ees, kumbat teile kurja teggewat.
 29. Nink ke sind löhp ühhe [lünk] pehle, sel pakku[l] töise ka sinna nink ke sinnult Mantli wottap, sel keela kahs mitte se Kuhbe.
 30. Ke sind pallup, sel anna, nink ke sinnul sin se Sinno wottap, sehl küssi sedda mitte jelles.
 31. Nink kudt teye tahhate, eth teile Jnnimesset teggema peawat, ninda techket neile otze kahs teye.
 32. Nink kuß teye armastate, kumbat teit armastawat, me Tenno sahte teye sest? Sest Pattuset armastawat kahs omma Armastajat.
 33. Nink kuß teye omma Hehteggialle Hehd teete, me Tenno on teile sest? Sest Pattuset tewat seddasamma kahs.
 34. Nink kuß teye lainate, kumbast teye lohtate wottada, me Tenno sahte teye sest? Sest Pattuset lainawat Patuselle kahs, eth nemmat seddasamma jelle wotwat.
 35. Kumbatakit aggas armastaket omma Wainlaset, techket heh, nink lainaket, eth teye keddakit se ees lohtate, sihs sahp teye Palk suhr ollema, nink sahte se Keikekörgkemba Lapset ollema, sest temma on helde nende Jlmatennolikkude nink Wallatude pehl:
 36. Seperrast olket armolisset, kudt kahs teye Jssa armolinne on.
 37. Sundket mitte, sihs sahte teye kahs mitte sunditut, hukkataket mitte, sihs sahte teye mitte hukkatatut, andket andix, sihs sahp teile andix andtut.
 38. Andket, sihs sahp teile andtut: Üx töiß, wahhutut; puddistut, nink KuhhjaPeh ka Möht sahp teye Rüppe sisse andtut sahma; Sest otze sesamma Möhto ka, me ka teye möhtate, sahp teile jelle möhtetut sahma.
 39. Nink temma ütlis neile LihgPajatusse: Kaß woip kahs Sögge Söggedal Tee neutma? Sahwat nemmat mitte mollembat Auko sisse langema?
 40. Leerpoiß on mitte suhremb, kudt temma Meister, kuß Leerpoiß on, kudt temma Meister, sihs on temma teutelik
 41. Miß neht sinna aggas ühhe Pindo omma Wenda Silmas, nink Palki sinno Silmas ep tunnet sinna mitte?
 42. Echk kui woit sinna ütleda omma Wenda wasto: Seisa Wend, minna tahhan Pindo sinno Silma seest wotma, nink sinna neht issi mitte se Palki omma Silmas? Sinna Pilkia, wedda enne se Palki omma hennesse Silma seest, nink katzo sihs, eth sinna se Pindo omma Wenda Silma seest weddat.
 43. Sest se on mitte heh Puh, ke meddat Marjut kannap, nink mitte medda Puh, ke hehd Wiljat kannap.
 44. Üx iggalik Puh sahp omma hennesse Wiljast tundtut. Sest ep noppetaxe mitte FihgiMarjat neist Ohhakast, kahs noppetaxe mitte WihnaMarjut neist Orjawitzast.
 45. Heh Jnnimenne tohp Hehd ette omma Süddame heh Mütti seest, nink kurri Jnnimenne tohp Kurja ette omma Süddame kurja Mütti seest. Sest kel Südda teuß on, sel keip Suh ülle.
 46. Mea nimmetate teye mind aggas Jssand, Jssand, nink tete mitte, mea minna teile ütlen?
 47. Ke minno jure tullep, nink kuhlep minno Sanna, nink teep sedda, sedda tahhan minna teile neutma, kennel temma sarnane on.
 48. Temma on sarnane ühhe Jnnimesse, ke kodda ehhitas, nink kaiwas süggawest, nink panniß Pohja Pahse pehle. Kuß aggas Wessi tulli, sihs [o]j[u]s Jögge Kodda pehle, nink woiß sedda mitte lihkutada, sest se olli Pahse pehl pohhjandatut.
 49. Ke aggas kuhlep nink mitte teep, se on sarnane ühhe Jnnimesse, ke Kodda ehhitas Mah pehle ilma Pohhja, nink Jögge johxis temma pehle, nink temma langiß seddamait, nink Kodda sai suhre Paggo.

Caput VII.

 1. Kus temma aggas Rahhwa ette Otza rehkinut olli, lex temma Capernaummi.
 2. Nink ühhe Pehlikko Sullane lessis surnut haige, kumba temma armsast piddas.
 3. Kuß temma aggas Jesussest kuhlis, lekkitis temma Judalissede Wannambat temma jure, nink pallus tedda, eth temma tullex, nink temma Sullase terwex teex.
 4. Kuß nedt aggas Jesusse jure tullit, pallusit nemmat tedda Ussinusse ka, nink pajatasit: Temma on temma wehrt, eth sinna temmal sedda neutat.
 5. Sest temma armastap meye Rahwa, nink se Kohli on temma meile ülles ehhitanut.
 6. JEsus aggas lex nende ka sinna. Kuß nemmat nühdt mitte kaugel Koddast erra ollit, lekkitis Pehlik Söbbrat temma jure, nink laskis temmal ütlema, Ach Jssand, erra te hennessel Waiwa, minna ollen mitte wehrt, eth sinna minno Kattusse alla lehhet.
 7. Seperrast minna kahs hend issi mitte wehrt arwanut ollen, eth minna sinno jure tullexin, erraniß ütle ühhe Sanna, sihs sahp minno Poiß terwex.
 8. Sest kahs minna ollen üx Jnnimenne, neile Üllemballe sannakuhlelik, nink minnul ommat Söddasullaset minno all, nink ütlen ühhe wasto: Minne sinna, sihs lehhep temma sinna, nink töise wasto, tulle tenna, sihs tullep temma, nink minno Sullase wasto, te sedda, sihs teep temma sedda.
 9. Kuß aggas Jesus sedda kuhlis, immetellis temma hend temmast, nink pöhris hend ümber, nink pajatis se Rahhwa wasto, kumb temma jerrel keiß: Minna ütlen teile, nisugguse Usko ollen minna Jsraelli sees mitte leudnut.
 10. Nink kuß nedt Lekkitatut jelles Koddo tullit, leudsit nemmat se haige Sullase terwe.
 11. Nink se sündis perrast, eth temma ühhe Lidna sisse Nimme ka Nain, lex, nink temma Jüngrist keisit paljo temma ka, nink paljo Rahhwas.
 12. Kuß temma aggas liggi LidnaWerrawa jure tulli, wahta, sihs kandti üx Surnut welja, ke omma Emma ainus Poik olli, nink temma oli Lesk, nink paljo Rahhwas Lidna seest lex temma ka.
 13. Nink kuß tedda se Jssand neggis, hallestas temma hend temma pehl, nink pajatis temma wasto: Nutta mitte
 14. Nink astiß jure, nink lihkutas se Kirsto, nink nedt Kandiat seisit: Nink temma pajatis: Nohr Mees, minna ütlen sinnul, touse ülles.
 15. Nink se Surnut öigendas hend ülles, nink hakkas rehkima, nink temma andis tedda temma Emma Kette.
 16. Nink Kartus tulli nende keikede pehle, nink kihtsit Jummala, nink pajatasit: Üx suhr Prophet on meye sehhas üllestoußnut, nink Jummal on omma Rahhwa koddootzinut.
 17. Nink sesinnane Könne temmast sai kuhlutatut keike Judæa Mah sisse, nink keikede ümberkondsede Mahde sisse.
 18. Nink sehl kuhlutasit Johannessel temma Jüngrit sedda keik.
 19. Nink temma kutzus hennesse jure ommast Jüngrist kax, nink lekkitis nemmat JESUsse jure, nink lassit temmal ütlema: Ollet sinna, ke peap tullema, echk peame meye ühhe töise ohtma?
 20. Kuß aggas nedt Meehet temma jure tullit, ütlit nemmat: Johannes se Ristia on meit sinno jure lekkitanut, nink lassep sinnul ütlema, ollet sinna, ke sehl peap tullema, echk peame meye ühhe töise ohtma?
 21. Selsammal Tundil aggas teggis temma paljo terwe[t] Többest nink Haigkussest, nink kurjast Waimust, nink paljo Söggedalle kinkiß temma se Neggo.
 22. Nink JESUS kostis, nink pajatis nende wasto: Minket sinna, nink kuhlutaket Johannessel, mea teye nehnut nink kuhlnut ollete. Söggedat nehwat, Jallatomatta keiwat, Piddalitöbbiset sahwat puchtax, Kurtit kuhlwat, Surnut toußwat ülles, Waiselle kuhlutaxe Evangelium.
 23. Nink önnis on, ke hend mitte pahhandap minnust.
 24. Kuß aggas Johannesse Keskut erralexit, halgkas JESUS rehkida sest Rahwast Johannessest: Miß ollete teye weljalehnut Körbe sisse wallatada? Tahhate teye Pilliroh neggema, kumb Tuhlest pohhutut sahp?
 25. Echk mea ollete teye weljalehnut wallatada? Tahhate teye ühhe Jnnimesse pehhmede Rihdede sees neggema? Wahtaket, kumbat körgede Rihdede nink Himmude sees ellawat, nedt ommat Kunninglikkude Moisade sees.
 26. Echk mea ollete teye weljalehnut wallatada? Tahhate teye ühhe Propheti neggema? Ja minna ütlen teile, ke ennamb on, kudt Prophet.
 27. Temma on se, kennest kirjutut seisap: Wahta, minna lekkitan omma Engli sinno Palgke ette, ke walmistama peap sinno Tee sinno ette.
 28. Sest minna ütlen teile, eth nende sehhas, kumbat Naisest sündinut ommat, on mitte suhremb Prophet, kudt Johannes se Ristia, ke aggas wehhemb on Jummala Rihki sees, se on suhremb kudt temma.
 29. Nink keik Rahwas, ke tedda kuhlis, nink Tölnerit, andsit Jummalal Öigkusse, nink lasksit hend ristima Johannesse Ristmisse ka.
 30. Aggas Phariserit nink Kirjatundiat pölgsit erra Jummala Nouwo wasto hend issi, nink lasksit hend mitte temmast ristima.
 31. Aggas se Jssand pajatis: Kenne sarnasex pean minna sesinnase Suggu Jnnimesset pannema? nink kennel ommat nemmat sarnaset?
 32. Nemmat ommat nende Lapsede sarnaset, kumbat Turro pehl istwat, nink hühdwat töine töise wasto, nink ütlewat: Meye olleme teile Pilli pohhunut, nink teye ollete mitte tantzinut, meye olleme teit kaibanut, nink teye ollete mitte nutnut.
 33. Sest Johannes Ristia on tulnut, nink söi mitte Leiba, nink jöi mitte Wihna, sihs ütlete teye, temmal on Kurrat.
 34. Se Jnnimesse Poik on tulnut, söhp nink johp, sihs ütlete teye: Wahta, se Jnnimenne on Söhtik nink WihnaJohtik, Tölneride nink Pattusede Söbber.
 35. Nink Tarkuß peap hend sundima laskma keikest omma Lapsest.
 36. Sehl pallus tedda aggas neist Phariseerist üx, eth temma temma ka söhx (Leiba wottax.) Nink temma lex sisse Phariseri Kotta, nink istutis hend Lauwal.
 37. Nink wahta, üx Naine olli Lidnas, se olli Pattune. Kuß se tehda sai, eth temma Lauwal istus se Phariseri Kodda sees, töi temma Klahsi Salwi ka.
 39. Kuß aggas sedda se Phariseer neggis, ke tedda kutznut olli, rehkiß temma hennesse jures issi, nink ütlis: Kuß sesinnane üx Prophet ollex, sihs tehx temma, keß nink missuggune Naine se on, ke tedda lihkutap, sest temma on Pattune.
 40. JESUS kostis nink pajatis temma wasto: Simon, minnul on sinnul middakit ütlemes: Temma aggas ütliß: Meister, ütle tenna
 41. Sehl ollit ühhel Kaßwo wottial kax Wölgalisset: Üx olli wölgk wihßsadda Grossit, töine wihßkümne.
 42. Kuß neile aggas mitte olli maxada, k[i]nkiß temma sedda neile mollemballe. Ütle tenna, kumbs nende sehhas sahp tedda keike ennambist armastama?
 43. Simon kost[a]s nink pajatis: Minna arwan, kennel temma keik ennambist k[i]nkinut on. Temma aggas ütliß temma wasto, sinna ollet öigkest selgetanut.
 44. Nink temma pöhris hend se Naise jure, nink ütliß Simoni wasto: Neht sinna sesinnase Naise? Minna ollen tulnut sinno Kodda sisse, sinna ollet minnul mitte Wee andnut minno Jallade tarbix, sesinnane aggas on minno Jallat SilmaPissarade ka kastnut, nink omma Peh-Juhxede ka kuiwatanut.
 45. Sinna ollet minnul mitte Suh andnut, sesinnane aggas, kuß temma seye sisse tulnut on, on temma mitte mahhajetnut minno Jallalle Suh anda.
 46. Sinna ollet minno Pehha mitte Ölli ka woidnut, temma aggas on minno Jallat Salwi ka salwinut.
 47. Seperrast ütlen minna sinnul: Temmal ommat paljo Pattut andix andtut, sest temma on paljo armastanut, kennel aggas püssut sahp andix antut sahp, se armastap püssut.
 48. Nink temma pajatis temma wasto: Sinnul ommat sinno Pattut andix andtut.
 49. Sihs halgksit, kumbat temma ka Lauwal istsit, nink ütlit issikeskes: Kes on sesinnane, ke kahs Pattut andix annap.
 50. Temma aggas pajatis Naise wasto: Sinno Usk on sind aitnut, minne erra Rahhwo ka.

Caput VIII.

 1. Nink se sündis perrast, eth temma lex lebbi nedt Lidnat nink Allewet, nink jütlis, nink kuhlutis se Evangelium Jummala Rihkist, nink nedt kaxtöißkümne temma ka.
 2. Sehl jures monnigkat Naiset, kumbat temma olli terwex tenut neist kurjast Waimust, nink Haigkussest, nimmeta, Maria, ke Magdalena nimmetaxe, kumba seest ollit seitze Kurratit weljalehnut.
 3. Nink Johanna, Chusa [lünk] Herodeße Emmand, nink Susanna, nink paljo töiset, kumbat neile jaggasit omma Warrast.
 4. Kuß nühdt paljo Rahhwas ühheskohs olli, nink Lidnade seest temma jure tottasit, pajatis temma lebbi Lihg Pajatusse.
 5. Kulwaja lex welja külwada omma Seemne, nink kuß temma külwas, langis monni Tee Ehre, nink sai Jallade alla tallatatut, nink Lindut Taiwa all söit seda erra.
 6. Nink monni langis Pahse pehle, nink kuß temma tousis, kuiwas temma erra, seperrast, eth temmal mitte Mergk olli.
 7. Nink monni Langis keskil Ohhakade sekka, nink nedt Ohhakat tousit kahs ülles, nink lemmatasit sedda erra.
 8. Nink monni langis heh Mah pehle, nink touß ülles, nink kandis saddakordase Wilja. Kuß temma sedda ütliß, kissendas temma: Kel Körwat ommat kuhlda, se kuhlko.
 9. Temma Jüngrit aggas küssisit tedda, nink ütlit, Miß sesinnane LihgPajatuß ollex?
 10. Temma aggas pajatis: Teile on andtut tehda se sallaja Jummala Rihki Assi, töiselle aggas LihgPajatussede sees, eth nem̃at sedda mitte neggewat, echk nem̃at sedda kül neggewat, nink mitte moistwat, echk nemmat sedda kül kuhlewat.
 11. Se on aggas se LihgPajatus: Se Seemen on Ju~mala Sanna.
 12. Kumbat aggas Tee Ehres ommat, se ommat nedt, kumbat sedda kuhlwat, perrast tullep Kurrat, nink wotttap sedda Sanna nende Süddamest, eth nemmat mitte uskwat, nink önsax sahwat.
 13. Kumbat aggas Pahse pehl, ommat nedt, kuß nemmat sedda kuhlwat, wotwat nemmat se Sanna Röhmo ka wasto, nink neile ep ommat mitte Juhret, ürrikesse Aigka uskwat nemmat, nink Kiusatusse Ajal langewat nemmat erra.
 14. Me aggas Ohhakkade sekka langis, ommat nedt, kumbat sedda kuhlwat, nink lehhewat sesinnase Ello Murre, Rikkusse nink Himmude sisse, nink lemmatawat erra, nink kandwat mitte Wilja.
 15. Me aggas heh Mah pehl, ommat, kumbat se Sanna kuhlwat, nink tallel piddawat kauni heh Süddame sees, nink tohwat Wilja Kannatusse sees.
 16. Ep üxkit aggas süttitap Kühnla, nink kattap sedda Astja ka, echk pannep sedda ühhe Penki alla, erranis temma pannep sedda ühhe Lüchtri pehle, eth. ke sisse lehhep, sedda nechko.
 17. Sest sehl on keddakit sallaja, kumb mitte awwalikux sahko, ep kahs keddakit sallaja, kumb mitte tuttaw sahko, nink Pehwa ette tulko.
 18. Sihs wahtaket nühdt pehle, kuitao teye kuhlete. Sest kel on, sel sahp andtut, kel aggas mitte on, sest sahp wottetut kahs, mea temma motlep temmal olla.
 19. Sehl lexit aggas sinna temma Emma nink temma Wendat, nink woisit Rahhwa perrast mitte temma jure tulla.
 20. Nink temmal sai ütletut: Sinno Emma nink sinno Wendat ommat Ouwes, nink tachtwat sind neggema.
 21. Temma aggas kostis nink pajatis nende wasto: Minno Emma nink minno Wendat ommat nedtsinnaset, kumbat Jummala Sanna kuhlwat nink teggewat.
 22. Nink se sündis neist Pehwast ühhel, eth temma Laiwa sisse astis, omma Jüngride ka, nink temma pajatis nende wasto: Laskem ülle Jerwa souwama. Nemmat lükkasit Mahlt erra.
 23. Nink kuß nemmat souwasit, unnisis temma maggama, nink TuhlisPeh tulli Merre pehle, nink Wohdet katsit nemmat, nink seisit suhre Hedda sees.
 24. Sihs astsit nemmat temma jure, nink erratasit tedda ülles, nink pajatasit, Meister, Meister, meye lehheme hukka. Sihs touß temma ülles, nink ehherdas se Tuhle, nink Wee-Wohdet, nink se jettiß mahha, nink sai waik.
 25. Temma ütliß aggas nende wasto: Kuß on teye Usk? Nemmat kartsit hend aggas, nink immetellit hend, nink pajatasit issikeskes: Kes on sesinnane? Sest temma keskip Tuhle nink Wee, nink nedt ommat temmal kuhlelikkut.
 26. Nink nemmat purrezasit eddesi Gadarenide Mah sisse, kumb on töisel Pohlel Galilæa.
 27. Nink kuß temma weljaastis Mahle, tulli temma wasto üx Mees Lidna seest, sel ollit Kurratit kauwa Ajast sahto, nink pannis mitte Rihdet ümber, nink jej mitte Kodda sees, erraniß Haudade sees.
 28. Kuß temma aggas Jesum neggis, kissendas temma, nink langis temma ette mahha, nink kissendaß helledast, nink ütlis: Miß on minnul sinno ka teggemist, JESU sinna Keikekörgemba Poik? Minna pallun sind, sinna tahhaxit mind mitte waiwama.
 29. Sest temma keskiß se rojase Waimo, eth temma se Jnnimesse seest weljalehhex, sest temma olli tedda pitka Aigka waiwanut. Nink temma olli Ahhilade ka siddotut, nink JalgkAhhilade ka wangitut, nink kiskus katki Ahhilat, nink sai hajatut Kurratist Körbe sisse.
 30. Nink JESUS küssiß tedda, nink ütliß: Kui on sinno Nimme? Temma ütliß: Legion, sest paljo Kurratit ollit temma sisse lehnut.
 31. Nink nemmat pallusit tedda, eth temma nemmat mitte keskiß Süggawa sisse minnema.
 32. Sehl olli aggas sehl Paikas suhr Siggade Karri, Söhte jures Mehje pehl, nink nemmat pallusit tedda, eth temma neile Lubba annax nendesammade sisse minna. Nink temma andis neile Lubba.
 33. Sihs lexit nedt Kurratit welja se Jnnimesse seest, nink lexit Siggade sisse, nink se Karri heitis hend Tormi ka Jerwa sisse, nink hupposit erra.
 34. Kuß aggas Karjaset neggit, m[ea] sehl sündis, pöggenesit nemmat, nink kuhlutasit sedda Lidna sees, nink küllade sees.
 35. Sihs lexit nemmat welja, nehha, miß sehl sündinut olli, nink tullit Jesusse jure, nink leudsit se Jnnimesse, kumbast nedt Kurratit weljalehnut ollit, istwa JESUsse Jallade jures, kattetut nink moistlik, nink heitsit erra.
 36. Nink kumbat sedda nehnut ollit, kuhlutasit sedda neile, kuitao se Kurratist waiwatut Jnnimenne olli terwex sahnut.
 37. Nink tedda pallus keikede ümberkondsede Gadarenide Mahde Hulk, eth temma neist lehhex, sest nende pehle olli suhr Kartus tulnut. Nink temma astis Laiwa sisse, nink pöhris jelles ümber.
 38. Sehl pallus tedda aggas se Mees, kumbast nedt Kurratit weljalehnut ollit, eth temma temma jures tachtis olla. Aggas Jesus laskis tedda hennessest erra, nink ütlis:
 39. Minne jelle Koddo, nink ütle, kui suhre Aßja sinnul Jummal tenut on. Nink temma lex erra nink jütlis lebbi keike Lidna, kui suhre Aßja temmal Jesus tenut olli.
 40. Nink se sündis, kuß JESUS jelle tulli, wottiß tedda se Rahhwas wasto, sest nemmat ohtsit keik temma jerrel.
 41. Nink wahta, sehl tulli üx Mees, Nimme ka, Jairus, ke Kohli Üllemb olli, nink langis Jesusse Jallade ette, nink pallus tedda, eth temma tachtis temma Kodda sisse tullema.
 42. Sest temmal olli üx ainus Tüttar liggi kaxtöißkümne Ahstat, se lessiß Surremisse pehl. Nink kuß temma sinna lex, tungis tedda se Rahhwas.
 43. Nink ühhel Naisel olli Werritöbbe kaxtöißkümne Ahstat olnut, se olli keike omma Warra Arstide kette kullonut, nink woiß ühhestkit parrandatut sahda.
 44. Se astiß jure taggasi, nink lihkutis temma Rihde Pallistusse, nink seddamait seisis temmal Werritöbbe
 45. Nink JEsus pajatis, kes on mind lihkutanut? Kuß nemmat aggas keik salgasit, ütlis Petrus, nink kumbat temma jures ollit, Meister, se Rahhwas tungip nink rudjup mind, nink sinna ütlet, Keß on mind lihkutanut.
 46. Jesus aggas ütlis, Mind on kekit lihkutanud, sest minna tunnen, eth Weggi minnust lehnut on.
 47. Kuß aggas se Naine neggis, eth keddakit peetut olli, tulli temma Werrisemisse ka, nink langis temma ette, nink kuhlutis keike Rahhwa ette, me Süh perrast temma tedda olli lihkutanut, nink kuitao temma seddamait olli terwex sahnut.
 48. Temma aggas pajatis temma wasto, olle Rahwul minno Tüttar, sinno Usk on sind aitnut, minne erra Rahhwo ka.
 49. Kuß temma weel rehkis, tulli üx se Üllemba Perrest, nink ütlis temma wasto, sinno Tüttar on surnut, te Meistril mitte Waiwa (Töh).
 50. Kuß aggas Jesus sedda kuhlis, kostas temma temmal, nink ütlis, karta hend mitte, usku aggas, sihs sahp temma terwex.
 51. Kuß temma aggas Kodda sisse tulli, laskis temma üchtekit sisse minnema, kudt Petrusse, Jacobusse nink Johannesse, nink se Lapse Jssa nink Emma.
 52. Nemmat nutsit aggas keik nink kaibasit tedda, temma aggas pajatis, Nutket mitte, temma on mitte surnut, erraniß temma maggap.
 53. Nink nemmat nahrsit tedda, tehdsit kül, eth temma surnut olli.
 54. Temma aggas hajas nemmat keik welja, wottis tedda Kehpitte, nink kissendas, nink pajatis, Lapß, touse ülles.
 55. Nink temma Waim tulli jelles, nink temma touß seddamait ülles. Nink temma keskiß, nemmat piddit temmal söhma andma.
 56. Nink temma Wannambat heitsit hend. Temma aggas keskis neile, eth nemmat ühhelkit ütlexit, miß sündinut olli.

Caput IX.; IX. Pehtück.

 1. (a) Temma kutzus aggas nedt kaxtöißkümne üchte, nink andiß neile Wehje nink Meelewalda ülle keik Kurratit, nink eth nemmat Többet parrandada woisit. (b) Temma kutzus aggas ned kaxtoiskumme henneße jures, ninck andis Neile Meelewald ninck weggi ülle keick kurratit ninck need Haikußet errawottada.
 2. (a) Nink lekkitis nemmat welja jütleda Jummala Rihki, nink terwex tehha Haigket. (b) Ninck leckitas nemmat welja se Evangelium juhtleda, ninck terwet tehha need haiket.
 3. Ninck pahjatas nende wasto: Teiie peate üchtekit henneste kaa wottama Tee pehl, ei kep, ei Ta[ss]k, e[i] Laib, e[i] Raha, üchtekil peap kahß kahhet kuhbat olla.
 4. Ninck kus Teiie öhhe kodda siße lehhite, temma sees iehte, kunni Teiie sehlt erra lehhite
 5. Ninck kumbat Teid mitte wasto wohtwat, sehlt sammast lechket welja, ninck puddistaket kahß, sedda Pörm teiia jalgkadede pehlt ühhex Tunistußex ülle nemmat.
 6. Ninck nemmat lexit welja, ninck keisit se mah lebbi ninck jühtlesit se Evangelium, nink teggesit terwet keicke pitte
 7. II Se aßi aggas tulli Herodeße ette, ke üx neist nelli Förstist olli keick mea Temma lebbi sündis, ninck Temma kurtis hend, eth monnikat utlesit, Johann on ülles toußnut neist surnust.
 8. Monnikat aggas, Elias lascknut hend nehha, monnikat aggas üx neist wannast Propehtist on ullestoußnut.
 9. Ninck Herodes pahjatas. Jahnil olli Minna lascknut Peh ozza[st]löema, kes aggas Temma kennelt Minna sedda kuhlen? ninck tachtis Tedda nehha.
 10. Ninck ned Apostolit tullit, ielle taggas, ninck kuhlitasit Temmal, miß suhret aßjat nemmat olle[x]it töhnut. Ninck Temma wottis Nemmat henneße jures ninck tagkanas öhhe k[orbe] siße linna jure, ke kuzzutaxe Bethsaida.
 11. Ku[i] se Rahwas sedda moistas lexis Temma Tedda ierrel. Ninck Temma wottis nemmat ninck oppis nemmat, ninck teggis need terwet, kumbat haigk ollit. Aggas se Peiwlick halgas Jummala walda minna.
 12. III Sehl ahstsit Temma jures ned kaxtoiskümme ninck pahjatasit Temma wasto: Laße se Rahwa Sult erraminna, eth nemmat sihn ümber lehhiwat allewedede, ninck külladede siße eth nemmat sahwat öhse-Mahia ninck rohcka, sest meiie ollime sihn körbes.
 13. Temma aggas laus nende wasto: andket Teiie neile söhda. Nemmat pahjatasit: Meil ep olle ennamb kud wihß laibat ninck kax kallat. Kus meiie mitte lehhime ninck laiba ohstame ni Pallio Rahwa ette
 14. (Sest ollit liggi wihßtohhat Jnnimißet) Temma pahjatas aggas Temma Sullasede wasto: Lascket nemmat hend ihstuma Rihta wihsil wihhet kümme [ö]chte Rindas
 15. Ninck nemmat teggisit ninda, ninck ihstusit keick mahha hend
 16. Sehl wottis Temma need wihß laibat ninck kax kallat, ninck neggis Taiwa pohl ninck tennas nende ette, murdis nemmat, ninck andis nemmat Ommalle Sullasille, eth nemmat needsammat Rahwalle iaggasit.
 17. Ninck nemmat soit ninck sait keick toiet. Ninck sait tallel pantnut, miß neil neist rahsokeßest ülle iei kaxtois kümme korwit.
 18. IV Ninck se sündis kus Temma uxpeines olli, ninck pallus, ninck Temma Sullaset Temma kaa, küßis Temma neist ninck pahjatas: kes ütlewat need Jnnimißet, eth Ma ollen?
 19. Nemmat wastosit ninck pahiatasit: Nemmat ütlewat eth Sinna ollet Jahn se Rihstja monnikat aggas Sa ollet Elias, monnikat aggas, eth üx neist wannast Prophetist Surnust on üllestoußnut.
 20. Temma pahjatas aggaß nende wasto: Kehß Teiie aggas ütlete, eth Minna ollen? Sehl kostas Peter ninck pahjatas Sinna ollet Christus Jummala poick.
 21. Ninck efferdas nemmat Temma ninck keelis, eth nemmat üchtekil sedda ütlesit.
 22. Ninck pahjatas, Sest se Jnnimiße poick, pep wehl pallio kannatada ninck erraheitetut sahda neist wannambist ninck üllembast Kircko-Jßandast ninck kiriatundiast ninck tappetut sahda ninck kolmandal peiwal ielles ülles toußma.
 23. Sehl pahjatas Temma nende keickede wasto: ke Münno Sanna tahhat kuhlma, Temma salgako ißi hend, wottako omma willizuße iggapeiw henneße pehl ninck keicko mo ierrel.
 24. Sest ke omma Ello tahhat terwe piddama, Temma saht sedda errakadduma, ke aggas omma Ello errakaddut münno perrast, Temma saht Tedda terwe piddama.
 25. Ninck miß kahßwo ollep sel Jnnimißil, eth Temmal kühl ollep Jlma rihkuße, Temma hinge aggas piddi errakadduma. ech teggis ißi henneßel kahjo
 26. Ke aggas hend münno ninck münno Sanna perrast hebbendat, Temma perrast saht hend kahß hebbendama Jummala Poick, kus Temma saht tullema omma suhre auwo siddes, ninck Temma Jsast ninck nende pühhade Englide.
 27. Minna ütlen aggas töhst teile, eth monnikat ommat neist, kumbat sihn seißwat, kumbat sedda Surm mitte sahwat maizama, kunni nemmat, nehwat Jummala pohia tulla.
 28. Ninck se sündis kadixa peiwade ierrel, eth Temma wottis henneße jures Petrum, Johannem ninck Jacobum ninck lex öhhe mehje pehl palluda.
 29. Ninck kuß Temma pallus, sai Temma selgex techtut ninck hi[ll]us.
 30. Ninck wahtaket, kax Mehhet rehkisit Temma kaa, kumbat ollit Moses ninck Elias.
 31. Nemmat paistsit selget ninck rehkisit neist aßjast, kumbat Jerusalemmis piddit Temmalt toitetut sahma.
 32. Petrus aggas, ninck kumbat Temma kaa ollit, maggasit ra[ss]ke. Kuß nemmat aggas ülleserratasit, neggisit nemmat Christuße Au[w], ninck nedkax mehhet Temma jures seisada.
 33. Ninck se sündis, kus need kax erratagkanesit, pahjatas Petrus Jesu wasto: Meister, sihn on heh ellada, lasckem hennessel kolmat ello hohnet tehha, Sul öhhe, Mosil öhhe ninck Elial öhhe, ninck teedis mitte mis Temma rehkis.
 34. Kuß Temma aggas sedda rehkis, tulli ux Pilw ninck üllewarrius nemmat, ninck nemmat erraheitsit hend, kud se Pilw nende pehl tulli
 35. Ninck üx Pilw Pilwest kuhlti, Pahjatamas: ne on münno armas Poick, Tedda peate teiie kuhlma.
 36. Ninck ozze kud nesinnane hehle sündis, loidsit nemmat Jesüm ilma üxpeines. Ninck nemmat ütlesit keddakil üchtekit sest nesammade Peiwade siddes, mea nemmat ollit nehnut.
 37. VI Se sündis aggas perrast sedda peiw, kud nemmat Mehie pehlt tullit, eth neil wasto tulli pallio rahwas
 38. Ninck wahta, üx Mehß Rahwa sehhas hühdis, ninck pahjatas: Meister, ma pallun Sünd, katzo doch münno poja ierrell, sest Temma on münno ainus poick
 39. wahta kus se kurri waim Temma siße lehhet, küßendat Temma wahrse ninck wehhendat Tedda, eth se wach[k] temma Suhst lehhet ninck weggisi lehhet Temma, Temma sehst welia. kus Temma Tedda wehhendanut on.
 40. Ninck Minna ollen Sünno Sullaset pallonut, eth nemmat Tedda errahajasit ninck nemmat errendasit mitte.
 41. Sehl kohstas Jesus ninck pahiatas. o Sinna usckmatta n. pöhrell Suggu, kuij kaue pean Minna Teiie jures olla, ninck teid sallima? Toh sünno Poika tenna.
 42. Ninck kus Temma tulli Temma jure, kiskus Tedda se kurrath ninck wehhendas Tedda. Jesus aggas efferdas sedda rohja waim, ninck teggis sedda nohr mehhe terwex, ninck andis Tedda Jßa kette. ielle.
 43. Ninck nemmat erra heitsit hend, nesinnase Jummala weggi perrast. Kus nemmat aggas hend keick immetellit, keick se pehl mea Temma teggis, pahjatas Temma ommade Sullasede wasto:
 44. Kuhlket nesinnane könne, sest se Jnnimeße poick, pep andtut sahma nende Jnnimißede kette.
 45. Aggas se Sanna moistsit nemmat mitte, ninck olli neil ni körgk, eth nemmat mitte tehhelle pannit ninck nemmat kahrtsit hend temma perrast küßida
 46. VII. Nemmat halgasit kahß tehdama, kehß nende sehhas, keicke Suhremb ollex
 47. Kud aggas Jesus nende Süddamede mottet neggis, wottis Temma öhhe Lapse, ninck aßus Tedda henneße jure:
 48. Ninck pahjatas nende wasto: ke nesinnane Lapß ülles wottat Münno Nimmi ses, Temma wottat Münd ülles, ninck ke Münd ülles wottat, Temma wottat Tedda ülles, ke mund lekkitanut on.
 49. Ke aggas se keicke wehhemb on teiie keickede sehhas, Temma sahp se suhremb olla.
 50. Sehl kostas Johannes: ninck pahjatas: Meister meiie neggisimme öhhe, Temma hahjas need kurratit welja sünno nimmi siddes ninck meiie kehlsimme Temmal, sest Temma kei[s]is mitte So ierrel meite kaa.
 51. VIII. Se sündis aggas, kud se Aigk toitetut olli, eth Temma piddi siht errawottetut sahma, lehhet Temma kohast Jerusalemma
 52. Ninck Temma lekkitas henneße ehl keßut, nemmat lexit ninck tullit öhhe Allewe siße nende Samaritride, eth nemmat Temmal öhs-mahja sahtasit
 53. Ninck need Samariterit wotsit Tedda mitte wasto, semperrast eth Temma tachtis Jerusalemma minna
 54. Kud aggas sedda Temma Sullaset, Jacobus ninck Johannes sedda neggisit, pahjatasit nemmat: Jßand, tahhat Sa, sihß tahhame meiie ke[ss]kma eth Tuld Taiwast mahha langet, ninck errapolletat nemmat, kud Elias teggis?
 55. Jesus aggas pohris hend ümber, ninck efferdas nemmat, ninck pahjatas: Eps teiie mitte tehte, kenne waimust lapset Teiie ollite?
 56. Se Jnnimeße poick on mitte tulnut, nende Jnnimeßede hinget, rickuda, erranis terwet piddada. Ninck nemmat lexit öhhe toise Allewe siße.
 57. Se sündis aggas, kud nemmat Tee pehl ollit, pahjatas üx Temma wasto: Ma tahhan So ierrel keia, kohho Sinna igganes lehhet.
 58. Ninck Jesus pahjatas Temma wasto: Neil Rebbasil ommat Hauat, ninck neil lindul peßat Taiwa alla, Aggas sel Jnnimeße Pohjal on üchtekit, ko pehl Temma omma Peh pannet.
 59. Ninck Temma pahjatas öhhe Toise wasto: Tulle Sinna mo ierrel. Temma aggas pahjatas: Jßand anna lubba eth minna enne lehhen ninck münno Jßa mahha pannen.
 60. Aggas Jesus lauß Temma wasto: Laß need Surnut, nende Surnut mahha panna, minne Sinna aggas, ninck kuhlita se pöhha Evangelium
 61. Ninck ux Toine pahjatas: Jßand, Ma tahhan So jerrel tulla, aggas anna Mul enne lubba, eth minna sehtan aßjat nende kaa, kumbat münno koas ommat.
 62. Jesus aggas pahjatas Temma. wasto: Ke sedda Addra kette wottat, ninck jettat ierrel, Temma ep kölbat Mo ierrel keia.

CAP. X.

 1. Perrast sedda Aicka, lekkitas se Jßand Toiset Seizekümme welja, kax ja kax iggas üchte henneße ehl; keick linnade ninck Paikade siße, kohho Temma tachtis tulla.
 2. Ninck pahjatas nende wasto: Se Laikaminne on suhr, Loikajat aggas ommat püßut, palluket sest Laikamißest Jßanda, eth Temma Laikajat, lekkitat
 3. Min[c]ket, wata, Ma lekkitan Teid kud need lambat Huntide sehhas.
 4. Kandket üchtekit kukker, ei Taßu, ei kingat ninck terwetaket üchtekit Tee pehl.
 5. Kus Teiie öhhe kodda siße tullite, sehl pahjataket: Rahwo olkut selsinnasel koal
 6. Ninck kus Temma sees üx laps sest Rahwust saht olla. Sihß saht teiie Rahwo Temma pehle iehma, kus aggas mitte, sihß saht teiie Rahwo ielle teiie pohl tulla.
 7. Sesammas koas aggas iehte söhket ninck johket, mea neil on. Sest üx Töhde teggia pep Palcka sahma. Teiie peate mitte öhhep Koast toisep minna.
 8. Ninck kus Teiie öhhe linna siße tullite, ninck teiie sahte wasto wottetut, sehl söhket mea Teil saht ette pantut.
 9. Ninck techket terwet need Haigkeit, kumbat sehl sees ommat, ninck utleket neile: se Jummala Rihkuße on teile liggi tulnut.
 10. Kus Teiie aggas öhhe linna siße tullite ninck mitte sahte wasto wottatut, sehl minket Temma sehst welja, temma Rahja pehl ninck pahjataket:
 11. Kahß sedda pöhrm, ke meiie jure kinni jehnut, teiie linnast löeme meiie welja Teiie pehl[e], kummatakit peate Teiie tehdma, eth Jummala Rihkuße Teil liggi on olnut.
 12. Minna utlen Teile: Sodoma keßil saht pahramb keiia selsammal Peiwal, kud nisuggusel Linnal.
 13. II Haick Sul Chorazim, haick Sul Bethsaida, sest ollexit nisugguset Aßjat Tijro ninck Sidon sündinut, kumbat Teiie jures ommat sündinut, nemmat ollexit enne muisto kottide sees nink Tuchkas ihstunut, ninck need Pattud pahrandanut.
 14. Kummatakit saht Tijro ninck Sidoni keßid pahramb keiia kochto Peiwal, kud Teiie.
 15. Ninck Sinna Capernaum, ke Sinna ni körgkest kihtetaße, saht süggaw Pörko siße heitetut sahma.
 16. Ke Teid kuhlet, kuhlet Münd ninck ke Teid erapölkat, Temma errapölkat Münd, ke aggas Münd errapolkat, Temma errapölkat [T]edda, ke Münd leckitut on.
 17. Need Seize kümme aggas, tullit ielle taggas Röhmo kaa, ninck pahjatasit: Jßand kahß need kurratit allaheitwat hend Meil, sünno Nimmi sees.
 18. Temma pahjatas aggas nende wasto: Ma neggisin kühl sedda Satanas kud sedda Walck Taiwast mahha tulla.
 19. Wahtaket Minna ollen Teile melewald andnut. Sußide ninck korpionide pehl tallatada, ninck ülle keick weggi sest wainlasest, ninck üchtekit saht Teile kahjo tehha.
 20. Kummatakit röhmustaket Teid mitte semperrast, eth need waimut teiie Sannat kuhlwat. Röhmustaket hend aggas, eth teiie Nimmit Taiwas ommat ülles kirjotut.
 21. Selsammal ajal röhmustas hend Jesus waimo sees, ninck pahjatas: Minna kihtan Sünd Jßa, ninck Jßanda ülle Taiwa ninck Mah, eth Sa ollet sedda peitnut neile moistlikkull ninck Tarckall, ninck sedda tehda andnut neill waggall. Ninda Jßa olli Sul meele perrast sedda.
 22. Keick mo kette andnut münnust Taiwasest Jßast. Ninck keddakit teht kes se Poick on: kud waid se Jßa, ei kes se Jßa on, kud waid se Poick, ninck kennel se Poick sedda tahhat tehda andma.
 23. III. Ninck Temma pöhris hend ommade Sullasede pohl; ninck pahjatis ißierranis: öhnsat ommat need Silmit, kumbat nehwat mea teiie nehte.
 24. Sest ma ütlen Teile: Pallio Propehtit ninck kunningat tachtsit nehha, mea teiie nehte, ninck ommat sedda mitte nehnut, ninck kuhlma mea teiie kuhlite ninck ommat sedda mitte kuhlnut.
 25. Ninck wahta, sehl töus üx kirjatundia ülles, kiusas Tedda ninck pahjatas: Meister, mis pean minna teggema, eth minna se iggaweße Ello perrandan?
 26. Temma laus aggas Temma wasto. Miß seißat keskus kirjotut? Kui lugket Sinna?
 27. Temma kostas, nink pahiatas: Sinna peat Jummala sünno Jßanda, armastama, keickest Süddamest, keickest Hingest, keikest Wehjest, keickes meeles, ninck sünno ligkimiße kudt ißi hend.
 28. Temma aggas pahjatas Temma wasto: Sa ollet öigkest kostnut, töh sedda, sihs saht Sinna ellama.
 29. Temma aggas tachtis hend ißi oigkendama, ninck pajatas Jesuße wasto: kes sihs on münno ligkimenne?
 30. Sihß kostas Jesus, ninck laus: Sehl olli üx Jnnimenne, Temma lex Jerusalemmist Jericho pohl, ninck sattis nende Röhwlide sekka, need rihsusit Tedda, ninck loit Tedda, ninck lexit erra, ninck lassit Tedda pohl surnut leßima
 31. Se sündis agkas koggomatta, eth ux Kirck-Jßand se samma Tee keis, ninck kus Temma Tedda negki, lex Temma möhda.
 32. Selsammal kombel ux Levit, kus Temma tulli sinna Paigka, ninck neigkis Temma, lex Temma möhda.
 33. Ux Samariter aggas keis sedda Tee, ninck tullis sinna, ninck kus Temma Tedda negkis, h[e]ll[e]stas Temma hend Temma pehl.
 34. Lex Temma jure, siddus temma reijat kinni, ninck wallas nende siße Ölli ninck wihna ninck töhstis Temma omma Hobbose pehle, ninck wihß Temma öhhe wöhra koddo siße, ninck hoidis temma.
 35. Sel toisell peiwal lex Temma erra, ninck tombas welja kax Grossit, ninck andis se Perremeehe kette, ninck pajatas Temma wasto: Hoida Tedda, ninck kus Sinna saht ennamb welja andma, tahan minna Sul maxma, kuß Minna ielle tullen.
 36. Kumbs tuttap Sünd, ke nesinnasede kolme sehs se lehhemb on olnut selle, ke nende Röhwlide sekka satnut olli?
 37. Temma laus: ke se armo Temmal tegkis: Sihß pajatas Jesus Temma wasto: Sihß minne, ninck töh, selsammal kohmbel.
 38. IV. Se sündis aggas kus nemmat keisit, lex Temma öhhe Allewe siße. Sehl olli üx Naine Nimmi kaa Martha, Temma wottis Tedda wasto omma kodda siße
 39. Ninck Temmal olli ux Sößar, kenne Nimmi oli Maria, Temma ihstus hend maha, Jesuße Jallade jure, ninck kühlis Temma könnet
 40. Martha aggas negkis pallio waiwa Tedda hehsti piddada: ninck Temma ahstus Temma jure ninck pajatas: Jßand hohlit Sinna üchtekit, eth münno Sößar münd uxpeines laßet waiwa nehha? Ütle Temmal kummatakit, eth Temma münd awwitat.
 41. Jesus agkas kostas Temmal ninck pajatas Temma wasto: Martha, Martha sinna neht pallio waiwa.
 42. Ux aßi agkas tarbis. Maria on henneßel sedda pahramba oßa errawallizenut; ne peat Temma pehlt, mitte errawottetut sa[hm]a.

CAP. XI..

 1. Ninck se sündis, eth Temma oli öhhes Paickas, ninck pallus: Ninck kus Temma olli lopnut, pajatas üx Temma Sullasist Temma wasto: Jßand oppi Meit palloda, kud Johannes Temma Sullaset oppis.
 2. Temma laus agkas nende wasto: kus Teiie pallute, sihß pajataket: Jßa meije ke Sinna ollet Taiwas, pöhizetut sahkut sünno Nimmi, tulkut sünno rickus, sünno Tachtminne sündkut, kui Taiwas, ninda kahß mah pehl.
 3. Meije iggapeiwaliße laiba anna meile tennapehw.
 4. Ninck anna andix meije wölkat, kud meiie andix anname meije wölgkalaisille, ninck erra sahta meid kiusatuße siße, erranis errapehsta meid keickest kurjast.
 5. Ninck Temma pajatas nende wasto: kes on Teiie sehhas, kennel üx Söbber on, ninck lep temma jure ke[ss]k öhse ajal, ninck pajatas Temma wasto: armas Söbber, laina mul kolm laibat.
 6. Sest mo Söbber welljat Mo jures tulnut, ninck mul üchtekit on, miß Temmal ette pannen.
 7. Ninck Temma sees sai kostma ninck pajatama: laße münd maggama, se Ux on jo lukkus, ninck münno lapset ommat mo jure kammeris, ninck minna woin ulles taußma mitte, ninck Sul andma.
 8. Minna utlen Teile, ninck eth Temma mitte üllestausset, ninck annat Temmal, semperrast eth Temma on temma Söbber, sihß saht Temma kummatakit üllestoußma, Temma jelles jetmatta pehle hajamiße perrast, üllestaußma ninck Temmal andma, ni pallio kud Temma küßit.
 9. Ninck Minna ütlen Teile kahß, palluket, sihß saht teiie sahma, otziket, sihß sahte teiie loidma, kolkustaket, sihß awwataxe Teile ülles
 10. Sest, ke pallut, Temma saht, ninck ke otzit, Temma loiat, ninck ke kolkustat, Temmal saht ülles awwatut.
 11. Kuß pallut teiie sehhas üx Poick sedda Jßa laiba perrast, ke Temmal se ette öhhe Kiwwi andis? ninck kus Temma öhhe kalla perrast pallut, öhhe Maddo Temma ette andis?
 12. Ei kuß Temma öhhe Monna perrast pallut, ke temmal se ette andis öhhe s[....]lick Maddo.
 13. Eth Teiie nühd, ke Teiie kuriat ollite, woite teie Lapsille hehdet andet andma ko pallio ennamb saht se Jßa Taiwas sedda pöha waimo andma, neile, kumbat Tedda seperrast palluwat.
 14. II Jesus hajas ühhe kurrati welia, se olli Tum, ninck se sündis, kus se kurrat welja lex, sihß rehkis Tum. ninck se Rahwas immetellis hend.
 15. Monnikat agkas nende sehs pajatasit, Temma hajat ne[e]d Kurratit welja lebbi Beelzebub, nende kürratide Üllemba.
 16. Need toiset kiusasit Temma, ninck küßisit Temmalt ohe techte, Taiwast.
 17. Temma aggas moistis nende Mottet, ninck laus nende wasto: üx igka rihkus, kumb ißikesckes waino ninck Södda ses on, saht tühjax, ninck üx kodda, langep se toise pehl.
 18. Onx sihß se Satanas ißi henneße kaa wainus, kui tahhap Temma Rihkuße seißma? Eth teiie üttelte, minna hajan need kurratit welja lebbi Beelzebub?
 19. Kuß minna agkas need kurratit welja hajan lebbi Beelzebub, kenne lebbi hajawat teiie lapset nemmat welja? Semperrast sahwat nemmat teiie sundijat olla.
 20. Kus minna aggas lebbi Jummala Sorme need kurratit welja hajan, sihß tullep se Jummala rihkuße jo teiie jure.
 21. Kus üx weggiw söddo mehs omma kodda hehsti hoidap, sihß iehp Temma omma Rahwul.
 22. Kus agkas üx weggiwamb temma pehl tullep, ninck ülle woitab temma, sihß wottap temma erra temma raudridet, kumba pehl temma lohtis, ninck iagkap se püh[tt].
 23. Ke mitte münno kaa on, se on wasto münd, ninck ke mitte münno kaa koggup, se errapill[a]p.
 24. Kus se rojane waim sest Jnnimißest erralehp, sihß keip Temma lebbi kuiwat assemet, otzip hingaminne, ninck ep loijap sedda mitte. Sihß pajatap Temma: Minna tahhan ielles ümbepöhrma müno kodda siße, kumbast minna ollen lehnut.
 25. Ninck kus Temma tullep, sihß loidap temma sedda luade kaas püchkitut ninck ehhitut.
 26. Sihß lehp temma, ninck wottap Seize Waimut henneße jure, ke kuriambat ommat, kudt Temma ißi, ninck kus nemmat sinna siße tullewat, ellawat nemmat sehl, ninck sahp perrast sesamma Jnnimeße kahß kurjamb kudt enne.
 27. Ninck se sündis, kus Temma sedda rehkis, tostis üx Naine rahwa sees omma hehle ninck laus temma wasto: önnis on se Jho, ke sünd kandnut on, ninck need nißat, kumbat Sinna imminut ollet
 28. Temma aggas laus: Ja önsat ommat, ke Jummala Sanna kuhlwat ninck tallel pannewat.
 29. III Se Rahwa aggas tungis hend Temma jures, sehl temma halkas ninck ütlis: ux on ux pahha suggu, Temma tahhap üx techt, ninck Temmal üchtekit annaxe techt, kus waid se techt, sest Prophetist Jonast.
 30. Sest kus Jonas üx techt olli neil Niniwiteril, ninda sahp Jummala Poick olla olla ücht Techt selsinnasel Suggul.
 31. Se kunninga Emand launa pohlt, sahb kochto ette tulla, se Rahwa kaa, sestsinnasest Suggust, ninck sahp nemmat hukkama, sest temma tulli Jlmaotzast Salamoni tarckuße kuhlda, ninck wata, sihn on ennamb kud Salamon.
 32. Niniwe linna Rahwa saht tulla kochto ette, nesinnase Suggu kaa, ninck sahwat tedda hukkama, sest nemmat pahrandasit se pattuse Ello Johna mainizuße ierrel, ninck wata sihn on ennamb kud Jonas
 33. Üchtekit süttip üx kühnal nink pannep sedda öhhe wacka alla, erris lichtri pehl, eth, ke siße tullep, tedda nehp.
 34. Se Silm on sest ihhust kühnal kus nühd sünno Silm wagga on, sihß on sünno koggone iho wagga. Kus aggas sünno Silm kawwall on, sihß on sünno koggone ihho kawwal ninck Pimme.
 35. Sihs katzuket eth nühd e[ch] kuhnul teiie sees pimmeduße on
 36. Kuß nuhd sünno iho koggones selgküße on, eth üchtekit Pimmeduße temma sees on, sihß sahp temma koggones selgke olla, ninck sahp sünd walkustama kud se walgk
 37. IV. Kus Temma aggas sedda rehkis, Pallus Tedda üx Kircko Jßand henneße kaa minna omma kodda siße minna, ninck temma kaas launal söhda. Ninck Temma lex nink ihstus laua.
 38. Kus sedda se Phariseer negkis, Jmmetellis temma hend, eth mitte ollep enne Söhmen aigk need kehjet peßinut
 39. Se Jßand agkas pajatas Temma wasto: Teiie Phariseerit piddaket need Beekerit ninck Waaknat weliaspitte puchtat, agkas teiie seepittine on t[o]is wargussest ninck kuriussest.
 40. Teiie Gekkit, motlete Teiie, eth sees pitte pohhas, mea welias pitte pohhas on.
 41. Kummatakit neil waisille sest, mea kehß on, wata, sihs on teil keick pohhas.
 42. Aggas haigk teile, teiie Phariseerrit, eth sedda kümmis maxate sest Müntist n Rutist ninck keikesuggusest kapstist, ninck hohlite üchtekit armust Jummala ninck liggimiße wasto, ne pep techtut, ninck sedda mitte iettetut sahma
 43. Haigk teil, teiie Phariseerrit ke teiie hehmeelel üllembißes otzas ihstute kohlide siddes, ninck tahhate terwetut sahma, turro pehl
 44. Haigk teile Phariseerrille ninck kirjatundialle, teiie kawwalat, eth teiie ollite kud need kinnikattetut Surnu Aukut, ülle kennet, need Jnnimißet johxiwat ninck tundwat nemmat mitte
 45. Sehl kostas ux neist kirjatundiast, ninck pajatas nende wasto: Meister sünno Sannade kaa teotap Sinna meit kahß.
 46. Temma aggas pajatas: haigk teile Phariseerril, teiie pahhandate need Jnnimeßet hirmolickude Pattude kaa, ninck likotaket nemmat mitte öhhe sorme kaa
 47. Haigk teile, teiie ehhitate nende Prophetide Aukut, teiie wannambat agkas ommat nemmat tapnut.
 48. Sihß teiie tunnistate kühl ninck töhte teiie wannambade töhd, sest nemmat tappesit nemmat, ninck teiie ehhitate nende Surnu Auckut
 49. Semperrast pajatap se Jummala Tarckuße: Minna tahhan Propehtit ninck Apostolit nende jures leckitama, ninck monnikat sahwat nemmat tapma ninck perrenkiusama.
 50. Eth küßitaxe sestsinnasest Suggust keick Propehtide werd, ke errawallanut on, ilma algmißest
 51. Abeli werrist astick, emmis se werri Zachari[e], ke tappetaße Altari ninck Templi wahhel. Ja minna ütlen Teile: Se sahp küßitut sahma sestsinnasest Suggust.
 52. Haick teile kirjatundialle, sest teil on se wottim sest tunnistussest, teiie tullite mitte siße, ninck kelete neile, kumbat siße tahhawat
 53. Kus Temma aggas sedda nende wasto ütlis, halgkasit need Phariseerrit ninck kirjatundiat kowwast, temma pehl keija ninck mönnisuggusede küßimistede kaa Temmal sedda Suh kinni panna.
 54. Ninck pannit Tedda tehhelle kahß middakit Temma Suhß sait mea perrast woixit Sühdix panna

CAP. XII.

 1. Se Rahwa johxis üchte, ninck tullit pallio tohhat koggo, ninck eth nemmat hend ißi ke[ss]kis tallasit. Sehl halkas Temma ninck pajatas temma Sullasede wasto: Eßimeßex: hoidket Teid se happotaigna ette nende Phariseeride, ke on kawwaluße.
 2. Üchtekit aggas peitetut on, mea mitte ilmotaxe, ninck sallaja mea mitte teeda annaxe.
 3. Semperrast mea teiie Pimmedußes rehkite, sedda sahp walgkußes kuhltut sahma, mea teiie kammeride sees rehkite korwa siße, sestsammast sahp kattusede pehl [üc]htletut sahma.
 4. Minna ütlen teile aggas minno Söbbrat, errakartket hend nende ette, kumbat sedda iho tappawat, ninck perrast üchtekit enna[mb] neile woiwat tehha.
 5. Minna tahhan teile aggas noitma, kennede ette teiie peate hend kartma, kartket hend temma ette, ke, perrast, Temma tapnut on, kahß woip Pörko siße heitma, Ja minna ütlen teile, Temma ette kartket hend
 6. Kaas mitte sahwat mühtut wihhet warblaiset kahhe robbede perrast, kummatakit errapolgap Jummal öhhe neist
 7. Kahß ommat need karwat teiie peh pehl l[oe]tut mitte. Semperrast kartket hend mitte, sest teiie ollite pahrambat, kud pallio warblaiset.
 8. Minna ütlen teile aggas: ke mund tunnistap nende Jnnimeßede ette, tedda sahp kahß Jummala poick tunnistama Jummala Englide ette.
 9. Ke Münd agkas salgkap nende Jnnimeßede ette, temma sahp salgkatut sahma Jummala Englide ette.
 10. Ninck ke rehkip ohhe Sanna Jummala poja wasto, temmal peap sedda andix andtut sahma: ke aggas teotap sedda pöhha waimo, temmal peap sedda mitte andix andtut sahma.
 11. Kus nemmat aggas sahwat Teid sahtma, nende Koolide siße, ninck wannambade ette ninck nende weggiwade ette, sihß murezeket mitte, kui echk midda teiie peate wastoma, ei mea teiie peate ütlema.
 12. Sest se pöhha waim, sahp teid selsammal ajal oppima, mea teiie peate ütlema.
 13. II Üx agkas sest Rahwast pajatas temma wasto: Jßand ütle münno wennalle, eth temma münno kaas jaggap se Perrandus.
 14. Temma pajatas agkas temma wasto: Jnnimenne, kehß münd Sundjast ei leppitajast teiie pehl sehtnut on?
 15. Ninck pajatas nende wasto katzuket ninck hoidket teid ahnuße ette, sest üchtekit ellap sest, eth Temmal pallio wiljat ommat
 16. Ninck temma ütlis neil üx lihkpajatus, ninck laus nende wasto: Sehl olli ux rikas Jnnimenne, temma welja olli hehst wiliat kandnut.
 17. Ninck temma motlis henneße jure, ninck pajatas: mis pean mul ep olle mahd, kohho pannen münno wiljat
 18. Ninck pajatas; sedda tahhan minna tehha, ma tahha, Münno Aita mahha ki[ss]kuma, ninck suhrembax tehha, ninck tahhan temma siße koggoma, keick, mea minna ollen sahnut, ninck münno muh wjliat.
 19. Ninck tahhan ütlema Münno hinge wasto: armas Hinge, Sul on suhr warra pallio ahstade pehl, olle nühdt Rahwul, söh, Joh, ninck pidda heh meel.
 20. Aggas Jummal pajatas Temma wasto: Sinna Rummal, sessinnases öhses sahp sünno hinge, Sünnult küßitut sahda, ninck kenne perral sahp olla, mea Sinna ollet koggonut
 21. Nin[d]a keip, ke henneße rihkuße koggup, ninck on mitte rikas Jummala sees.
 22. Temma agkas pajatas omma Sullasede wasto: Seperrast Minna ütlen teile, erra murrezaket teiie Ello ette, mea teiie sahte söhma, kahß mitte teiie ihho ette, mis kaa teiie sahte kahtama.
 23. Se Ello on ennamb kudt se rohka, ninck se ihho ennamb kudt need Rihdet.
 24. Katzuket needt Karn[e]t, nemmat külwawat mitte, nemmat laikawat mitte, neil ep ommat kahß Kellerit ninck Aitat mitte, ninck Jummal nemmat toitap kummatakit, kui pallio teiie agkas ennamb maxate, kudt needt lindut?
 25. Kes on teiie sehhas, eth Temma kül seperrast murrezap, ke woix Temma pitkuße pehl öhhe kühnra panna?
 26. Eth teiie nühdt sedda wehhemb mitte jaxsite tehha, mis teiie sihß murrezate, toise ette
 27. Pantket tehhel need liljkesset welja pehl, kudt nemmat kaßwawat, nemmat teggewat mitte töh, sihß keddrawat nemmat mitte, minna ütlen agkas teile, eth kahß Salomon, keick temma auwo sees mitte ehhitut on olnut; kudt öhe neist
 28. Eth nuhdt seddi rohhi, ke tenna wellial seißap, ninck hohme Ahhio siße heititaße, Jummal ninda ehhitap, ko pallio ennamb sahp Temma Teid ehhitama, teiie nöddratußolisset.
 29. Semperrast kahß teiie, erra hohliket mitte, mea teiie söhma, ei mea teiie söhma peate, ninck erra k[ör]gkistaket mitte.
 30. Sedda keick naudwat needt Pagganat Jlmas. Agkas teiie Jßa teet kül, eth teil sedda tarbis tullep.
 31. Naudket Jummala Rihkuße sihs sahp sedda keick, teiie kette andtut sahda.
 32. Errakarta hend mitte, sinna püßokeße karri[a], sest se on teije taiwasest Jßast tachtminne, teile sedda Rihkuße anda.
 33. Mühket keick, mea teile igganes, ninck awwitaket need waiset, koggoket Teil Rahha ke mitte errakullup, ninck Rihkuße ke mitte wehhemmax tullep Taiwas, kenne üchtekit warras wottap, ninck need koijet söhwat.
 34. Sest kus teiie rihkusse on, sehl sahp kahß teiie Südda olla.
 35. III Lasket teiie puhsat ümber andtut olla wöh kaa, ninck teiie kühnlat paistma.
 36. Ninck olket sarnaset neil kumbat omma Jßanda ierrel ohtwat, kus temma sahp tulla pulmalt, eth, kus temma tullep ninck kolkustap, temmal wah[e]se lachti teggewat.
 37. Öhnsat ommat needt Sullaset, kumbat se Jßand, tulles walwada loidap. Töhst ma ütlen Teile, temma sahp hend üllesk[eu]ma, ninck sahp nemmat laual panna, nende ette seißma ninck neil deenima.
 38. Ninck kus temma tullep toises kukko laulus, ninck kolmandas, ninck sahp nemmat ninda loidma, öhnsat ommat need sinnaset Sullaset.
 39. Sedda aggas peate teiie teedma, kus ux Perremees teedis mil ajal se warras sai tulla, sihß walwas temma ninck lasck üchtekit ommas koas welia warrastada.
 40. Semperrast olket Teiie kahß walwjat, sest se Jnnimeße poick sahp tulla sel ajal, kenne teiie mitte mohtlite.
 41. Petrus agkas pajatas Temma wasto: Jßand ütlep Sinna se lihkpatus meiie, ei keickide wasto?.
 42. Se Jßand agkas pajatas: mis suhr aßi on, öhe tru mahsullase wasto, kenne se Jßand pannep omma Perre pehl, eth temma neil oigkel, nende tarwedus annap?
 43. Önnis on se Sullane, kenne se Jßand loiap ninda tehha, kuß Temma tullep.
 44. Töhst minna ütlen Teile, Temma sahp tedda panna ülle keick temma wiljat.
 45. Kuß aggas se Sullane omma Süddames ütlema sahp: Münno Jßand wiwip tulla, ninck hakkap pexada Sullaset ninck Tüddrikut, kahß söhda ninck johda ninck hend hend t[a]is johda.
 46. Sihß sahp sestsammast Sullasist Jßand tulla, sel peiwal kenne Temma mitte motlenut ninck sel ajal ke temma mitte teep, ninck sahp tedda murdma ninck sedda Palck nende Usckmatta andma.
 47. Se Sullane aggas ke omma Jßanda tachtmiße t[ea]p, ninck töhd temma mitte, temma sahp pallio hahwat sahma.
 48. Ke aggas tedda mitte t[ea]p kummatakit töhnut, mea Nuchtlus veerdeenip, sahp püßut hahwat sahma. Sest kennel pallio andtut on, temmalt sahp pallio küßitut, ninck kennel pallio kes[kn]ut on, temmalt küßitut sahma. sahp pallio
 49. IV Minna ollen tulnut, eth Minna ux Tuld süttitan mah pehl, ninck tachtsin eth temma ei polletas?
 50. Agkas Ma pean enne hend lasckma rihstima öhhe, rihstmiße kaa, ninck iggazen Temma jerrel
 51. Mohtlete teiie, eth minna ollen tulnut, Rahwo tehha mah pehl? Ep mitte, erra Södda
 52. Sest nuhd astick sahwat wihhet öhes koas wainus olla, kolmmat wasto kahhet, ninck kax wasto kolmat.
 53. Sehl sahp olla se Jßa wasto se poja, ninck se Poick wasto se Jßa se Emma wasto se Tüttar, ninck se Tüttar wasto se Emma. Se lang wasto se [lünk] ninck se [lünk]. wasto se Lang.
 54. Temma pajatas agkas se Rahwa wasto: kus teiie nehte öhhe Pilwe tulla öchtult sihß teiie wahrse pajatate: Wihma tullep, ninck sedda sündip ninda.
 55. Ninck kus teiie nehhite sedda launa Tuhl keija, sihß teiie pajatate soja sahp tulla: Ninck sedda sündip ninda.
 56. Teiie Pettiset, sedda Taiwa ninck Mah wijhsi wohte teiie moistma. Miß teiie moistate sesinnase aigk mitte?
 57. Misperrast moistate teiie ißi henneße jure, mea oigke on?
 58. V. Kuß Sinna agkas sünno lehhimeße kaa kochto ette keip, sihß katzo Tee pehl, eth Sinna Temma kaa leppitap, eth Temma, Sünd mitte kochto ette kutzup, se kochto Jßand aggas ülle andko Sünd, Sundjal, ninck Temma heitiko Sünd wangki siße.
 59. Ma ütlen Sul Sa sahp sehlt mitte enne tulla, kunni sinna maxap sedda wihmse robbe.

CAP. XIII.

 1. Selsammal Ajal ollit Monnikat [se wa]sto; nemmat rehkisit neist Galileerist, kennede werd Pilatus nende offride kaa seggatut olli.
 2. Ninck Jesus k[ostas], ninck pajatas nende wasto: Motlete Teiie, eth needsinnaset Galileerit, keick Teiside se[hß] Pattuset eth nemmat ommat sedda kahnatanut?
 3. Minna ütlen, Mitte, erranis kus teiie hend mitte pahrandate, sahte teiie kahß keick ninda hukka sahma.
 4. Ei motlite teiie, eth kadixa need, kennede pehl se Thorni Silohas langis, ninck nemmat erratappas, üxpeines hexinut ommat, keickede sehhas, kumbat Jerusalemmis ellawat?
 5. Minna ütlen: mitte, Erranis kus teiie hend mitte pahrandate, sahte teiie kahß keick ninda hukka minna.
 6. II. Temma ütlis aggas neil üx lihkpajatus: öhhel oli üx Figi Puh, Temma olli seetetut ommas wihna Mehies, tulli ninck otzis wiljat temma pehl ninck loidis nemmat mitte.
 7. Sehl pajatas Temma Aia-mee wasto: Wahta, minna ollen nühd kolme Ahsta aigk tulnut ninck wilja otzinut temma pehl, ninck loidan nemmat mitte, rajo temma mahha, mix temma sihn seißap?
 8. Temma agkas kostas, ninck pajatas Temma wasto: Jßand Laß Temma wehl seißma se sinnase Ahsta, kunni Temma welja kaiwan ninck Sitta pehl pannen.
 9. Kaß Temma wehl wiljat tachtis kandma, kus mitte, sihs rajo temma erra perrast.
 10. III. Ninck Temma oppis pöhhall öhhes kohlis.
 11. Ninck wahta, ux Naine olli sehl, ke kadixa ahstat olli haigk olnut, olli kowwer, ninck merkas mitte oigkest ülles tousda.
 12. Kus Temma aggas Jesus neggis, kutzus Temma, tedda henneße jure, ninck pajatas Temma wasto: Naine olle terwe.
 13. Ninck pannis need kehjet Temma pehl, ninck wahrse tous Temma ülles, ninck kihtas Jummala.
 14. Sehl kostas se Üllemb sest kohlist, ninck sai wehasex, eth Temma Pöhhal terwex teggis, ninck pajatas se Rahwa wasto: kuhhes peiwat, kennede sees töh peap techtut sahma, nende sees tulket, ninck lasket teid awwitama, ninck mitte pöhal
 15. Sehl kostas Temmal se Jßand, ninck pajatas: Sinna pettis, kas pehstas mitte igga üx teiie sehs omma Hergk ninck metz-hobbone künnast Pöhhal, ninck johtap Tedda?
 16. piddi sihß mitte pehstut sahda pöhal ne, ke doch Abrahami Tüttar sestsinnasest Többest, kenne siddes io kadixa kümme ahstat Temma haigk piddatut, Satanast.
 17. Ninck kus Temma sedda ütlis, piddit hend hebbendema, need keick, kumbat Temma wasto ollit olnut. Ninck keick Rahwa röhmust[as] hend, keick auwsade teggude pehl, ke Temma teggis
 18. IV. Temma pajatas Agkas: kennel sarnane on Jummala Rihkus, ninck kennel sarnasex pean minna temma arwama.
 19. Temma on sarnane öhell Sennipi hiww[i]keßil, mea üx Jnnimenne külwis ommas rohiajas, ninck temma kahßwas, ninck sai ux suhr Puh, ninck need taiwa lindut, ellasit temma oxade alla.
 20. Ninck tahß pajatas temma: kennel pean minna sarnane arwama Jummala rihkuße?
 21. öhel Juhre taigknal Temma sarnane on, kenne üx Naine wottis, ninck segg[e]tas tedda kolme wakkade jawwo kaas, kunni keick h[appox] sai.
 22. Ninck Temma lexis linnat ninck Allewet lebbi, ninck oppis, ninck lexis i[ck] Jerusalemma
 23. V. Üx aggas pajatas Temma was[to]: Jßand, mohtle Sa, eth püßut ohnsat sahwat? Temma agkas pajatas temma wasto.
 24. Naudket se ierrel, eth teiie lebbi se kitza werrawa siße lehte, sest pallio sahwat (minna ütlen teile) se ierrel naudma, ku[n]ni nemmat siße sahwat, ninck mitte siße tulla.
 25. Sestsammast ajast astip, kus se Perre mees on ülles toußnut, ninck sedda Uxe Luckus pantnut on, sahte teiie halkma weljas seißada, kolkustada ninck ütleda: Jßand, Jßand, töh meil lacht. Ninck Temma sahp kostma, ninck teiie wasto ütlema, Ma tunnen mitte kusti teiie ollite.
 26. Sihß sahte teiie halgkma ütleda: Meiie ollime sünno laual söhnut ninck johnut, ninck hulitzade pehl ollet Sinna meit opnut.
 27. Ninck Temma sahp ütlema: Minna ütlen teile, Ma tunnen teid mitte, kusti teiie ollite, tagkaneket keick, münust erra teiie kuriteggiat.
 28. Sehl sahp olla hulluminne ninck hambade kerriminne, kus teiie sahte nehha, Abraham ninck Jsaac, ninck Jacob ninck keick Prophetit Jummala Rihkußes, teid agkas welja lükkatut.
 29. Ninck sahwat tulla hoomickult ninck öchtult, pohja[st] ninck launalt, kumb sahwat ihstuma laul, Jummala Rihkußes.
 30. Ninck wahta wihmset ommat, nemmat sahwat, need eßimeßet olla, ninck ommat eßimeßet, ninck sahwat wihmset olla.
 31. VI. Selsammal peiwal, tullit monnikat Phariseerit, ninck pajatasit temma wasto: tagkane welja, ninck minne siht, sest Herodes tahhap Sünd tapma.
 32. Ninck Temma pajatas nende wasto: Mincket ninck ütleket selsammal Rebbasell ielles, wahta minna hajan need kurratit welja, ninck töhn terwex tenna ninck hohme, ninck kolmandal Peiwal sahn Minna lopma.
 33. Kummatakit pean minna tenna ninck hohme, ninck perrast sedda peiwa ümberhulkoma, sest se ep olle suhr aßi mitte, eth ux Propeht hukka sahp Jerusalemmis.
 34. Jerusalem, Jerusalem, ke Sinna tappap need Propehtit ninck kiwwide kaas surnux heitap kumbat sünno jures lekkitut sahwat. Kui mondakord ollen minna tachtnut sünno lapset koggoma, kud ux kanna ommat Pojat, temma Siwwide alla, ninck teiie ep ollite mitte tachtnut?
 35. Wahtaket teiie koddo, peap t[ö]hhiax jettatut sahma, sest minna ütlen Teil, teiie sahte münd mitte nehha, kunni tullep sedda, eth teiie sahte ütlema: kihtetut olkut, ke tullep Jßanda Nimmi siddes.

CAP. XIV.

 1. Se sündis agkas, eth Jesus tulli, öhe Phariseeri Pehmeehe kodda siße, öhel Pöhal Peiwal, laiba wotama, ninck nemmat pannit Temma tehhelle.
 2. Ninck katzo, sehl olli üx Jnnimenne Temma ehß, se olli weßitöbbine.
 3. Ninck Jesus kostas, ninck ütlis nende, kirjatundijade ninck Phariseeride wasto, ninck laus: kas oigke on, öhel pühal peiwal terwex tehha?
 4. Nemmat agkas jeit waid: ninck Temma hackas temma, ninck teggis temma terwex, ninck lasckis temma minnema
 5. Ninck Temma kostas ninck pajatas nende wasto: kes on teiie sehß, kenne Hergk echk Metzhobbone, kaiwo siße langep, ninck Temma, tedda mitte seddamait, welja tombat, sel pöhal pehwal?
 6. Ninck Nemmat ep woinut Temmal se pehle mitte kostma.
 7. Temma ütlis aggas öhhe lihkpajatus neil wöhral, kus Temma moistis, kui nemmat üllembißes otzas pühdsit istuda, ninck pajatas nende wasto:
 8. Kus Sinna üchtekist, saht Pulmal kutzutut, sihß erra istuta hend mitte üllembiße otza, eth ep üx auwsamb kud sinna kutzutut on.
 9. Ninck, perrast tullep, ke sünd, ninck Temma kutzunut on, paiatap sünno wasto: Anna selsinnasel Mahdt ninck Sinna peat perrast hebbeda kaas allaspitte minna.
 10. Erranis, kus Sinna kutzutut saht, sihß minne, ninck istuta hend allambiße otza, eth kus tullep, ke sünd kutzunut on, paiatap sünno wasto: Söbber, nehota ülles, sihß sahp Sul Auw olla, nende ehß, ke sünno kahß laual istuwat.
 11. Sest ke ißi hend üllendap, se peap allandtut sahma, ninck ke ißi hend allandap, se peap üllendtut sahma.
 12. Temma pajatas agkas Temma wasto, ke Temma olli kutzunut: kus Sinna öhe Söhmen aigk töht, sihß kutzu mitte sünno Söbbrat, echk sünno wennat, echk sünno Suggulaiset, echk Naabrit, kumbat rihkat ommat, eth nemmat Sünd ielle mitte kutzuwat, n. sedda sul sahp taßatut.
 13. Erranis kus Sinna öhhe Piddo piddap, sihß kutzu need Santit, need Wiggaset, jallotamatta, need Söggedat
 14. Sihß ollet Sinna önnis, sest nemmat woiwat Sul sedda mitte taßuma, sedda saht Sul taßatut sahma, nende oikedade üllestaußmißest
 15. II. Kus agkas kuhlis sedda Üx, ke kahß laual ihstus, pajatas Temma, Temma wasto: Önnis on, ke se laib söht, Jummala Rihkußes.
 16. Sehl olli, pajatas Temma, temma wasto üx Jnnimenne, temma teggis öhe suhr öchto-söhmenaja, ninck kutzus pallio rahwa sinna jure
 17. Ninck leckitas omma[t] Sullase welja, sel tundil sest öchto söhmenajast, üttelda neil wöhrall: Tulcket, sest keick on walmistut
 18. Ninck nemmat nacksit keick toine toise jerrel hend wabbandama. Se eßimmenne pajatas Temma wasto: Minna ollen öhe Moisa ohstnut, minna pallun sünd, wabbanda münd ninck pean minna, ninck sedda katzma.
 19. Ninck se toine ütlis: Minna ollen wihs pahr weddo herjat ostnut, ninck minna l[ehen n]ühd nemmat wallatama, minna pallun Sünd, wabbanda münd
 20. Ninck se kolmas pajatas, Minna ollen öhe Naise wotnut, semperrast woin minna mitte tulla.
 21. Ninck se Sullane tulli, ninck ütlis sedda ommal Jßandal. Sihß sai se Jßand wehasex, ninck pajatas omma Sullase wasto: Minne welia noppedast nende linna huhlizade pehl, ninck sahta need waiset, ninck nöddrat ninck wiggaset, ninck Sögkedat seiie siße.
 22. Ninck se Sullane utlis: Jßand, se on sündinut, mea Sinna ollet ke[ss]knut, Agkas sehl on wehl ennamb mahdt.
 23. Ninck se Jßand pajatis se sullase wasto: minne welja nende mahnteede pehl ninck nende ajade ehre, ninck haja nende pehl, kunni nemmat seiie siße tullewat, eth münno koddo tois sahp.
 24. Minna ütlen Teile agkas, eth neist meehest keddakit ke kutzutut ommat, münno öchto söhmenaja maitzma sahp.
 25. III. Ninck tahß lex pallio Rahwa Temma kaas, ninck Temma kehndas hend nende pohl ninck pajatas:
 26. Kus kekit münno jure tullet ninck wehat mitte temma Jßa, Emma, Naine, Lapset, wendat, Sößarat, ninck wehl pehlekit omma Ello, Temma woit mitte münno Sullane olla.
 27. Ninck ke mitte omma willizuße kandap, ninck münno ierrel keit, Temma woip mitte münno Sullane olla.
 28. Ke agkas on teiie sehs, ke öhe Torni tahhat ülles ehhitama, nink enne mitt arwo töht, kas temmal ni pallio warra on, sedda tehha.
 29. Eth mitte, kus Temma halgknut sedda tehha, ninck mitte, woip eddes sahma, keick kumbat sedda nehwat, tedda teotawat.
 30. Ninck ütlewat: Nesinnane halgkas ehhitada, ninck woip mitte eddes sahma.
 31. Echk missuggune kunning tahhat söddama öhe toise kunninga wasto, ninck piddat mitte enne nouw, kaß Temma woit kümme tohhade kaas, Temma wasto minna, ke tullet Temma pehl kax tohhade kaas.
 32. Kus mitte, sihß leckitat Temma keßut welja, kus se Toine wehl kaugkel on, ninck pallut rahwo perrast.
 33. Ninda kahß igga üx teiie sehß, ke mitte ierrel iettat keick mea Temmal on, woip mitte münno Sullane olla.
 34. Se Sohle on ü[x] heh Aßi, kus Temma agkas Tuim, mis kaas peap sohlatut sahma.
 35. Temma kölbap echk mahl echk Sittal, erranis Temma heitetaße erra. Kennel korwat ommat, Temma kuhlko.

CAP. XV.

 1. Keicke sugguset Tölnerit ninck Pattuset lexit Jesuße jure, eth nemmat Temma kuhlsit.
 2. Ninck need Phariseerit ninck kiriatundijat, murrisit ninck pajatasit, Sesinnase wottat need Pattuset wasto, ninck söhp nende kaas.
 3. Temma agkas ütlis öhhe lihckpajatuße nende wasto ninck laus.
 4. Kumb Jnnimenne teiie sehß, kel sadda lambat ommat, ninck kus üx neist errakauxe, ke mitte iettap need üdixa kümme ninck üdixa körbe sees ninck lehep, se errakaddunut otzma, kunni Temma sedda loijap?
 5. Ninck, kus Temma sedda on loidnut, sihß pannep Temma sedda omma ollade pehl röhmo kaas.
 6. Ninck kus Temma koddo tullep, kutzup Temma ommat Söbbrat ninck Nabrit, ninck pajatap nende wasto: Röhmustaket hend münno kaas, sest minna ollen omma lamba loidnut, kumb errrakaddunu[t] olli.
 7. Minna ütlen teile: Ninda sahp kahß Röhmo olla Taiwa sees öhe Pattuse perrast, ke hend parrandap, ennamb kudt üdixa kümme ninck üdixa oigkedade perrast, kennel se parrandus mitte waja on.
 8. Echk kumb Naine on, kennel kümme Großit ommat, kus Temmalt üx errakauxe, ke mitte öhe kühnla süttitap, ninck pühip se kodda, ninck otzip ußinast, kunni Temma sedda loijap?
 9. Ninck kus Temma sedda loidnut on, kutzup Temma ommat Söbbrat ninck Nabrit, ninck pajatap: Röhmustaket, hend münno kaas, sest Minna ollen omma großi loidnut, kumb errakaddunut olli.
 10. Ninda kahß, ütlen minna Teile, sahp röhm olla, Jummala Englide ehß öhe Pattuse perrast, ke hend parrandap.
 11. Ninck Temma pajatas: Öhhel Jnnimißil ollit kax Pojat.
 12. Ninck se nohremb nende sehß pajatas se Jßa wasto, anna mul Jßa, se oßa sünno, williade, ke münno pohl tullep, ninck Temma jaggas neile need wiljat.
 13. Ninck mitte kauwe, perrast sedda aj[k]a, wottis se Poick keick, ninck lex wöhra mah siße, ninck huckas sehl keick Temma nouw
 14. Kus Temma nühd keick temma nouw hukkanut olli, tulli ux kallis Aigk sesamma koggone mah siße, ninck Temma halgkas [nelli]kendama.
 15. Ninck lexis ninck heitis hend öhe koddanikko jure deenida sesamma mah siddes, Temma lekkitas tedda wellial S[öa]t hoidada.
 16. Ninck Temma otzis hend toitada Rabba kaa, ke need S[öa]t soit, ninck üchtekit andis Temmal sedda.
 17. Sehl motlis Temma se pehl mea Temma olli töhnut ninck pajatis: kui pallio peiwalißet ommat münno Jßal kennel laiba kül on, ninck minna surren nelgka.
 18. Minna tahhan hend Tee pehl andma, ninck münno Jßa jure minna, ninck Temma wasto ütlema: Jßa minna ollen hexinut, Taiwas ninck sünno eddes
 19. Ninck ollen eddespitte ennamb mitte wehrt, eth minna sünno poick pean kutzutut sahda, töh münd sarnasex öhil sünno Töhtegkjall
 20. Ninck Temma, andis hend tee pehl, ninck tulli omma Jßa jure. Kus Temma agkas wehl kaugkel olli, neggis tedda omma Jßa, ninck hallestas hend Temma pehl, johxis ninck wottis tedda kaila ümber ninck andis Temmal Suhd.
 21. Se Poick agkas pajatas Temma wasto: Jßa minna ollen hexinut Taiwas nink Sünno eddes, minna ollen eddespitte ennamb mitte wehrt, eth minna sünno poick kutzutut sahn.
 22. Agkas se Jßa pajatis ommade Sullasede wasto: tohket se keicke pahras Rihde tenna, ninck pantket Temma Sellja, ninck pantket öhe Sormuxe Temma kehje pehl, ninck kingat jalla
 23. Ninck tohket tenna, üx söhtetut waßikas, ninck tappiket sedda, la[ss]kem söhma ninck röhmo t[a]is olla.
 24. Sest nesinnane münno poick olli surnut, ninck jelles ellawax sahnut, Temma olli errakaddonut ninck ielles loidtut, ninck ollit röhmsat.
 25. Agkas se keicke wannamb poick olli wellial, ninck kus Temma liggi tulli, kuhlis Temma sedda laulminne ninck tanziminne.
 26. Ninck kutzus henneße jure öhhe neist Sullasest, ninck küßis temmalt: midda sehl olli?
 27. Temma ütlis Temma wasto: Sünno wend on tulnut, ninck sünno Jßa üx söhtetut waßikas tapnut, eth Temma tedda terwe jelle kette sahnut.
 28. Sihß sai temma wehasex, ninck tachtis mitte siße minnema. Sehl lexis se Jßa welja ninck pallus tedda siße tulla.
 29. Temma agkas kostas, ninck laus se Jßa wasto: Wahta ni monda Ahstat deenin Minna sünnul, ninck ollen wehl ellades mitte sünno wasto hexinut, ninck Sinna ollet mul üchtekit Bucki andnut mitte, eth minna woinut Münno Söbbrade kaas röhmo t[a]is olla.
 30. Nühdt agkas, kus nesinnane sünno Poick tulnut on, ke omma N[o]uw Hohrade kaas hukkanut on, ollet Sinna Temma perrast öhhe waßikas tapnut
 31. Temma agkas pajatas wasto: Münno Poick, sinna ollet iergkest münno jures, ninck keick, mea münnul on, on sünno perrall.
 32. Sinna piddat agkas röhmu t[a]is olla, sest nesamma Sünno wend, olli surnut ninck on ielles ellawax sahnut, Temma olli errakaddonut, ninck on ielle loidtut.

CAP. XVI.

 1. Temma pajatas agkas omma Sullasede wasto: Sehl olli üx Rickas mees, sel olli üx masullane, se sai Temma ette kandtut, kudt ollex Temma keicke temma wilia huckanut.
 2. Ninck Temma kutzus tedda, ninck pajatas temma wasto: kui kuhlen minna sedda sünnust? Töh arwo ommast maja piddamißest, sest Sinna ep woit teps Masullane olla.
 3. Se masullane pajatas ißi henneße jures: Mea pean minna teggema? Münno Jßand heitap münd erra münnust ammetist, kaiwada en tahan minna mitte, sihs hebbendan minna hend kahß kerjada
 4. Minna t[e]hn kühl, mea minna tahhan teggema, kus minna ommast Ammetist erraheitetut sahn, eth nemmat münd omma koddade siße wotwat.
 5. Ninck Temma kutzus henneße jure, keick wölgkalißet ommast Jßandast, ninck pajatis se Eßimeße wasto: ko pallio ollet Sinna münno Jßandal wölgk? Temma pajatas: Sadda ölli Tündrit.
 6. Ninck Temma pajatas Temma wasto: Wotta omma rahmatto, istuta hend, ninck kirjota warse, wihßkümmen.
 7. Perrast pajatas Temma se toise wasto: Sinna agkas, ko palljo ollet Sinna wölgk? Temma ütlis: Sadda punda Nißo. Ninck Temma pajatas temma wasto: wotta omma Rahmatto, ninck kirjota, kadixa kümmen.
 8. Ninck se Jßand kihtas se üllekochtose masullase, eth Temma tarckast olli töhnut. Sest needt lapset sestsinnasest Jlmast ommat tarckambat, kudt need Lapset sest walgkußest omma suggu siddes.
 9. Ninck minna ütlen teile kahs techket henneßel Söbbrat, se ülle kochtose mammona kaas, eth kus teile waija on, nemmat teid ülles wotwat nende iggaweßede hohnede siße.
 10. II. Kes wehhes truw on, Temma on kahß truw suhres, ninck kes wehhes üllekochtone on, temma on kahß ülle kochtone suhres.
 11. Eth Teiie nühd, se ülle kochtose Mammona sees mitte truwdt ollite, kes tahhap Teile se töddelicko kette andma?
 12. Ninck kus Teiie wöhra sees mitte truwit ollite, kes tahhap teile an[d]ma sedda, mea teiie perral on.
 13. Üxekit koasullane, woip kahhet deenima Jßandat, echk temma sahp öhe weehama, ninck se toise armastama, echk sahp öhe jures seißma, ninck se töise errapölgkma. Teiie ep woite mitte Jummala deenima, ninck sedda Mammon.
 14. Sedda keick kuhlsit need Phariseerit kahß, kumbat ollit sitket, ninck teotasit tedda.
 15. Ninck Temma pajatas nende wasto: Teiie ollite needsammat, kumbat ißi hend oigkendate nende innimißede ette, agkas Jummal tunnep teiie Süddamet. Sest mea körgke on nende Jnnimißede sehhas, sedda on Jummala ette üx Hirm
 16. Se Sehduße ninck nedt Prophetit kuhlutawat emmis sedda Johan, ninck sestsammast ajast, sahp Jummala Ri[hk]uße lebbi se Evangelium jühtletut, ninck iggamees tungep weggisi siße.
 17. K[ör]gkemb agkas on, eth Taiwa ninck Mah hucka lehwat, enne kudt üx Techikeße Sehdußest langep
 18. Ke hend ommast Naisest lahhutap erra, ninck wottap henneßel öhhe töise, Temma rikkup se Abbi Ello, ninck kes se Mehest erra lachhutut ielles wottap, Temma rikkup kahß se Abbi-Ello.
 19. III. Sehl olli agkas üx rickas Mees, se ehhitis hend kunninglickude ninck Kallide Linnasede rihdede kaas, ninck ellas iggapehw suhr Auwo ninck röhmo siddes.
 20. Sehl olli kahß üx waine, nimmi kaas Lazarus, se leßis temma uxe ees töis paiset.
 21. Ninck pühdis hend söhtada neist laiba rahsokeßest, kumbat sest ricka mee[hh]e langsit lauwast. Doch tullit need koirat, ninck lacksit temma paiset.
 22. Se sündis agkas, eth se waine surri, ninck sai kandtut neist Englist, Abrahami Rüppe siße. Se Rickas agkas surri kahß erra, ninck sai mahamattetut.
 23. Kus Temma nühd Pörgkus ninck wallus olli, töstis temma ommat Silmat ülles, ninck neggi Abraham kaugkelt, ninck Lazaruße temma Rüppes.
 24. Nink temma kißendas nink ütlis: Jßa Abraham heita Armo minno pehl, nink lekkita Lazaruße, et temma omma Sörme otzakeße wette kastap, nink jahhutap minno keele: Sest minna tunnen suhre wallo sesinnase Tulli kires.
 25. Abraham aggas ütlis: Mötle Poigk, et sinna omma Häh piddo ollet sahnut ommas Ellus, nink Lazarus on se wasto kurja (sahnut) n[ü]hd aggas sahp temma röhmustut, sinna aggas saht waiwatut.
 26. Nink keik se pähle on meije nink teije wahhel ux suhr wahhe kinnitut, et ke siht tahtwat alla minna teije jure ep woi mitte, ep kaas meije jure ülles tulla
 27. Temma aggas ütlis; Sihs pallun minna sind Jßa, et sinna tedda lekkitat minno Jßa kotta,
 28. Sest minnul on weel wihs wenda, et temma neile tunnistap, et nemmat ka mitte tullewat sesinnase Wallo paika.
 29. Abraham pajatas temma wasto: Neil on Moseße n. Prophetet, kuhlko nemmat neid.
 30. Temma aggas ütlis, Ep mitte Jßa Abraham: Erranis kus üx surnust nende jure lähx, sihs sa[ax]it nemmat ennast Pattust pöhrma.
 31. Temma aggas ütlis nende wasto: Kuß nemmat Mosese n. Prophetit ep kuhle, sihs ep sah nemmat kahs uskma, kui Surnust üx ülles tausex.

Caput XVII Lucæ.

 1. Temma ütlis aggas omma Jüngride wasto; se ep woip muido olla, kut et pahhandusset peawat tullema; hedda agka selle (temmale) kenne lebbi nemmat tullewat
 2. Se ollex temmall kaßwolikkumb (parramb) et temma kaila üx Weßki kiwwi pohoti (sahx pohutut), nink merre sisse heitetut, kut et temma ühhe neist wehhikessest pahhandahhex.
 3. W[ä]htket hennese ette. Kuß sinno wend so wasto hexix, sihs nuchtle tedda, nink kus temma hend parrandap. sinna anna temmale andix.
 4. Nink kus temma seitze kord pehwas sinno wasto hexima peax, nink seize kord pehwaß jelle sinno jure tullex, nink ütlex, minna kaddun (sedda) sinna peat sinna temmale andix andma.
 5. Nink nehd Apostlit ütlist se Jssanda wasto: kinnita meile sedda ußko.
 6. Se Jssand agkas ütliß; kus teil ußko on, kut üx Sinnepi Seemen, nink ütlete se sinnase Muuli Puh marja wasto, ki[s]ku hend welja, nink istuta (heita) hend merre sisse, sihß sahp temma teie sanna kuhlma.
 7. Keß on teite sehas, kennell üx Sullane on, ke temmale künnap, echk nehd Weixet kaitzep, kus temma pöllült koddo tullep, et temma telle ütlep, menne üssinast, nink istu(ta) hend lauale.
 8. On se mitte ninda? et temma talle ütlep, walmista, et minna öchtull söen, kerkita hennese rihdet ülles (panne hend wöele,) nink teeni mind, kunni minna söen, nink john, perrast peat sinna kah söema, nink johma.
 9. Tennap temma küll sedda samma Sullase, et temma tehhnut on, me temmal olli kestut keßtut? minna [ep] motlen sedda mitte.
 10. Ninda ka[a]s teie, kus teie keik ollete tehhnut, me teile keßtut on, sihs üttelket, meie olleme ilmakolbmatta Sullaset, meije olleme tehhnut, me meije kohhus on ollnut tehha.
 11. Nink se sündis, kus temma keis Jerusalemma, lex temma keßk Galilæa, nink Samaria-(mah) lebbi
 12. Nink kus temma ühhe Allewe sisse tulli, tullit temma wasto kümme piddalitöbbiset mehhet, need seisisit kaukelt
 13. Nink töstsit ülles omma hehle, nink ütlisit. Jesu, (armas) Meister hallasta hend meite ülle.
 14. Nink kus temma nemmat negki; ütlis temma nende wasto: menket, nink neütket hend nende Preestrille, nink se sündis, kus nemmat senna lexit; sait nemmat puchtax.
 15. Üx agkas nende sehast kus temma negki, et temma terwex olli sahnut, pöhris temma ümber, nink kihtis Jummala helleda hehle kah.
 16. Nink langkis omma palle pehle (mahha) temma jalladelle (jallade ette mahha) nink tennas tedda, nink se olli üx Samariter
 17. Jesus agkas kostis, nink pajat[i]s; ommat nendest kümme (teitest) puchtax sahnut; kuß agkas ommat need üdixat?
 18. Ex polle hend muido kekit loidnut, ke jelle ümberpöhris, nink annax Jummalale sedda auwo, kut se sinnane Wöhras;
 19. Nink temma ütlis temma Wasto, tause ülles, menna erra, sinno ußk on sind aitnut.
 20. Kus Temma agkas sai küssitut neist phariseerist; mill ajall tullep se[e] Jummala Rickus (Riek)? Kostis temma neile, nink pajatis: Se Jummala Ri[c]kkus ep tulle (mitte) weljaspittine kombede kah
 21. Ep Sah kah öh[ll]tut sahma : Wahta sihn, nink sehl (on se): Sest wahtket; se Jummala Ri[c]kkus on seespitte teite sees.
 22. Temma ütlis agkas nende Jüngride Wasto; Se aigk sahp tullema, et teije sahte iggazama nehha, ühhe pehwa sest Jnnimesse pojast, nink sahte sedda mitte negkema.
 23. Nink nemmat sahwat teile ütlema: Wahta sihn: Wahta sehl. menket mitte sinna, nink minket mitte jerrele.
 24. Sest kut se walck üllewelt taiwast (mahha) lööp, nink paistat ülle keik, me taiwa all on; ninda sahp se Jnnimesse Poik ommal pehwall ollema.
 25. Enne agkas peap temma paljo kannatama, et erra heitetut sahma sest sinnasest Sugkust.
 26. Nink kus se sündis Noa ajall; Ninda sahp se kah sündima se Jnnimesse poja pehwade sees
 27. Nemmat soit, nemmat joit, nemmat kossisit, nink laßksit hend kossida, emmis se pehwa, kus Noa se Arca (laiwa) sisse lex. nink tulli se Weh hupputus, nink rikkus nemmat keik erra. Arca, on Mahkeelel ni paljo kui üx Kirst, vid. Gen. 6 v. 14 et seqq.
 28. Selsammal Wisil, kut sündis lotti Ajall, nemmat soit, nemmat joit, nemmat ostsit, nemmat mühsit, nemmat istutasit, nemmat ehhitasit koddat.
 29. Sel pehwal agkas, kus loth Sodomist (welja) lex, saddis tulli, nink Wehwlit taiwast (mahha), nink hukkatas nemmat keik erra.
 30. Selsammall kombell sahp sündima (se assi ollema), selsinnasel pehwal, kuß se Jnnimesse Poik peap nechtut sahma, (sahp hend neütma)
 31. Selsinnasel pehwall, keß kattusse pehl on, nink temma maja-ristat majas, se Astko mitte mahha, seddasamma tua; selsammall kombell, keß Welja pehl on, se pöhrko mitte ümber selle jerrell, me temma tagka on,
 32. Motleket lotti Naise pehle.
 33. Ke sehl otsip omma hengke peada, se sahp sedda errakautama; nink ke sedda sahp errakautama, se sahp sedda ellux aitma.
 34. Minna ütlen teile, sesamma öhhse sees (selsammall öhl) sahwat kax ühhe Wohde pehl magkama, ux sahp wasto wo[e]tut, se teine sahp perrale jettetut sahma.
 35. Kax sahwat jahhutama ühhe töise kah, se toine sahp Wastow[oe]tut, se toine perralejettetut.
 36. Nink nemmat kostsit, nink pajatasit temma wasto: Jssand, Kuß sehl?
 37. Temma ütlis agkas nende wasto, kuß se Raip on, sehl kogkowat hend kah need Adleerit.

Caput XVIII.

 1. Temma ütlis neile agkas ühhe lihkpajatusse, et igka pea[x] loetut, nink mitte erraweßitut sahma.
 2. Nink ütlis: Ux Rikkas olli ühhe linna sees, se kartis hend mitte Jummala; nink höwwendaß hend kenki innimesse ette.
 3. Selsammas linnas olli agkas üsk leßk (Naine) se tulli temma Jure, nink ütliß; awwita (pehsta) mind erra minno Wainlasest;
 4. Nink temma ep tachtnut kauwa mitte, nink ütlis perrast agkas motlis temma hennese jures; Echk ma Jummala küll mitte kartan, echk ühheke Jnnimesse ette hebbendan.
 5. Et agkas sesinnane leßk Naine mind ni paljo waiwap, tahhan minna tedda errapehstma, et temma wihmselt tullep.
 6. Sihs pajatas se Jssand, kuhlket, meß se üllekochtone sundja ütlep.
 7. Peap sihs Jummala mitte kah errapehstma ommat errawallitzetut, kumbat pehwat, nink öhd temma pohle kissendawat, nink kannatlik ollema nende ülle.
 8. Minna ütlen teile; temma sahp ürrikesses nemmat errapehstma; [Toch] kuß se Jnnimesse Poik sahp tullema, motlet sinna, et temma Sahp ußko loitma Mah pehl.
 9. Temma ütlis agkas monnikade wasto, ke issi hend öikex pannisit, nink toiset erralaitsit; ühhe nisugkuse liekpajatusse.
 10. Kax Jnnimesset lex ülles Jummala koa sisse palluda, üx üx Pfariseer, se toine ux tölner.
 11. Se Phariseer seiß, nink pallus hennese ennese jures ninda; Ma tennan sind Jummal; et ma mitte ollen, kut töiset Jnnimesset Mörtzjat, üllekochtoset, Abbi Ello erra rikkujat, echk kut sesinnane Tölner
 12. Ma paastun kaxkord neddale sees, nink annan se kümnes ossa keikest, me mul on.
 13. Nink se Tölner seisis kaugkelt, tachtis [, ut] kit ommat silmat ülleß töstma taiwa pohle, erranis löi omma Rinna Wasto, nink pajatis; Jummal olko mul Pattusel (Waisel) armolinne.
 14. Ma ütlen teile; sesinnane lex omma maja sisse oigkex pajatut se toise ette; sest ke hend issi üllendap, se sahp allandut sahma, nink ke hend issi allandap, se peap sahp üllendut sahma.
 15. Nemma toit agkas kah lapsokesset temma jure, et temma nemmat piddi ligkotama. Kus nehd jüngrit sedda agkas nekkisit, soitlesit nemmat nende pehle.
 16. Agkas Jesus kutzus nemmat hennese jure, nink pajatas; laßket nehd lapset minno jure tulla, nink k[ah] keelket nemmat, sest nisugkusede perral on se Taiw jummalaRikkus
 17. Töhst, minna ütlen teile: Se ke Jummala Rikko ep wottap, kut ux laps, se ep sa senna sisse tulla.
 18. Nink ux Pehlik küssis tedda; heh oppija, meß pean minna tegkema, et minna se igkawesse Ello perrin.
 19. Jesus agkas pajatas temma wasto: meß nimmetat sinna mind hehx? Kekit polle heh, kut se ainus Jummall.
 20. Sa t[e]hhat nehd keßkut küll, sa peht mitte abbi ello errarikma. Sa peat mitte tapma, sa peat mitte warrastama, sa peat mitte üllekochto tunnistusse andma; sa peat omma Jssa, nink Emma auwustahma.
 21. Temma agkas pajatas: se ollen minna keik peanut [mo] nohrest Pölwest.
 22. Kuß Jesus sedda kuhlis; pajatas temma temma wasto: ühhe[st] on sul weel waja: müh keik erra, me sul on, nink jagka (sedda) ([neile]) Waistille; sihs sahp sull ux nouw taiwas ollema. Nink tulle, kei minno jerrelle.
 23. Kuß temma sedda kuhlis, sai temma kurbax, sest temma olli wegka rikkas.
 24. Kus agkas Jesus negki, et temma kurbax olli sahnut, pajatas temma, kui rassedast sahwat nehd rikkat Jummala Rikko sisse tullema.
 25. Enne woip sündima, et ux Ankri k[ois] lebbi Næla silm lehhep, kut et üx Rikkas Jummala Rikko sisse tullep.
 26. Sihs pajatasit, ke sedda kuhlsit; kes woip sihs önsax sahma.
 27. Temma agkas ütlis; m[es] innimeste ilmawoimlik on, se on jummalalle woimlik.
 28. Petrus agkas ütlis, wahta meije olleme keik perrale jetnut, nink sinno jerrele keinut.
 29. Temma agkas pajatas nende wasto; Töhst minna ütlen teile. ep olle kekit, ke koa perr[e]l jettap, echk (ommat) wannembat, echk wennat, echk naise, echk lapset jummala rikkusse perrast,
 30. Ke mitte monda [korjall] (sedda) jelle sah[p], sesinase aja sees, nink se tullewa ilma sees, sedda se igkawesse ello.
 31. Evangelium Domin. quinquag: Temma agkas wottis hennese Jure nehd kaxtoißkumnet, nink pajatas wasto nende; wahtket, meije lehhme Jerusalemma, nink keik peap töitetut sahma, me kirjotut on Prophetide lebbi
 32. sest Jnnimesse pojast; sest temma sahp erraandtut sahma Pagkanattil; nink temma sahp Pilkatut, nink teotut, nink errasülletut sahma welja süljetut sahma, nink
 33. nemmat sahwat tedda pecksma, nink tapma, nink kolmandal pehwall sahp temma ülleßtaußma surmast.
 34. Nemmat agkas ep moistnut neist middakit, nink se könne olli nende ees errapeetut, nink ep tehdnut, mea neil öelti.
 35. Se sündis agkas, kus Jesus ligki Jericho tulli, istus üx Pimme tee ehres, nink kerjas,
 36. Nink kus temma agkas kuhlis, se Rahwa möhda [w]innewa, küssis temma, meß se ollex
 37. Sihs kuhlotasit nemmat temmall, et Jesus Nazarettist möeda lehhep.
 38. Nink temma kissendas, nink pajatas: Jesu Davida poik, heita armo minno pehle.
 39. Ke agkas eel keisit, ewwerdasit tedda, temma piddi waid ollema, temma agkas kissendas wehl ennamb; sinna Davida poik, hallesta minno pehle.
 40. Jesus agkas jei seisma, nink keßkis tedda hennese Jure tua, kus temma ligki tulli; küssis temma temmalt; nink ütlis;
 41. Meß tahhat sinna, et minna sinnul pean tegkema, temma pajatas, Jssand, et minna jelle nehxin.
 42. Nink Jesus pajatas temma wasto, neh (jelle), sino ußk on sind terwex technut.
 43. Nink seddamaid sai temma omma negko jelle, nink keis temma jerrell; nink keik Rahhwaß, [ke] sedda negki, kihtas Jummala.

Caput XIX.

 1. Nink temma lex senna sisse, nink lex Jericho lebbi
 2. Nink wahta, sehl olli üx Mehs, nimmi kah Zackæus,