Vaata piiblitekste


   

Esimene Moosese raamat

• 1. peatükk
• 2. peatükk
• 3. peatükk
• 4. peatükk
• 6. peatükk
• 32. peatükk
• 39. peatükk

1. peatükk

 1.  Algmisses loi Jummal Taewa ning Ma.
 3.  Jummal ütles: Sago Walgus ning Walgus sai.
 26.  Ning Jummal ütles: Tehkem Jnnimessi meie omma Pallet/ meie omma Saarnust möda et nemmad wallitsewad Kallade ülle Merres/ ning Linnode ülle Taewa al/ ja Weiste ülle ning keige Ma ülle/ ning keikide Maode ülle/ kummad Ma pääl puggewad.
 27. a) Ning Jummal loi sedda Jnnimest omma Pageks Jummala Palgeks neid loi temma tedda ning temma loi ühhe Jssase ning ühhe Emmase. b) Jummal loi Jnnimest omma Palgeks/ Jummala Palgeks loi temma tedda. c) Jummal loi se Jnnimesse omma Palleks/ Jummala Palleks loi temma tedda; Temma loi neid Mihhe ning Naise/
 28.  ning Jummal önnistas neid ning ütles nende wasto: Olge suggulissed ning siggige/ ning täitke se Ma/ ning saatke temma ennese alla/ ning wallitsege Kallade ülle Merres/ Linnode ülle Taewa al/ ning keikide Ellajade ülle/ kummad Ma pääl romawad;
 31.  Ning Jummal wallatas keige se päle/ me temma olli teinud/ ning wata/ se olli wägga hä.

2. peatükk

 17.  Sest ei pea sinna mitte söma; kummal Päwal sinna sest sööd/ pead sinna Surma surrema.
 18.  Ning Jummal se Jssand ütles: Se ep olle mitte hä/ et Jnnimenne ükspäine on/ minna tahhan temmale ühhe Abbi tehha/ kumb temma ümber olgo.
 21.  Se ep olle mitte hä/ et Jnnimenne ükspäines on/ minna tahhan temmale Abbi tehha/ kumb temma ümber peab ollema: Siis laskis Jummal Jssand raske Unne Jnnimesse päle tulla/ ning temma uinus maggama/ ning wottis temma Külgwitsust ühhe/ ning sulges se Asseme jälle kinni Lihhaga/
 22.  ning Jummal Jssand teggi ühhe Naise sest Külgwitsast/ kumma temma Jnnimessest wottis/ ning wiis se Jnnimesse jure;
 23.  Siis ütles Jnnimenne se on Lu minno Luust/ ning Lihha minno Lihhast/ tedda peab Mihhe Naiseks kutsotama/ sepärrast/ et temma Mihhest on woetud;
 24.  sepärrast jättab Mees omma Jssa ning Emma mahha/ ja jääb omma Naise jure/ ning nemmad peawad ollema üks Lihha.

3. peatükk

 4.  Siis ütlis se Maddo Naise wasto: Teie ei pea mitte surrema/
 5.  waide Jummal teab/ et/ kummal Päwal teie sest (ärrakeeltud Puust) söte/ siis awwatakse teie Silmad ülles/ ning teie sate ollema kui Jummal/ ning täädma mis hä ning kurri on.
 6.  Ning se Naine watis/ et sest Puust hä olli süa/ ja kaunis päält nähha/ ning et se üks himmolik Pu olli/ et temma targaks teggi/ ning wottis sest Wiljast ja söi/ ja andis omma Mihhele ka sest/ ning temma söi.
 15.  Minna tahhan Waino tösta sinno wahhele/ ning se Naise wahhele/ ning sinno ja temma Seemne wahhele. Sesamma peab sinno Pä russuks katki röhhuma/ ning sinna saad temma Kando röhhuma.
 16.  Ninda ütles Jummal Naise wasto: Minna tahhan sulle paljo Waewa sata/ kui sinna käima päle saad; Sinna pead Walloga Lapsed Jlmale toma/ ning sinno Meel peab sinno Mihhe Walla al ollema/ ning temma peab sinno Jssand ollema.
 17.  Ning Mihhe wasto ütles Jummal: Sepärrast et sinna olled kuulnud omma Naise Häält/ ning sönud sest Puust/ kummast minna sind käsksin ning ütlin: Sinna ei pea sest mitte söma; ärraneetud olgo se Ma sinno pärrast; Waewaga pead sinna ennast se pääl toitma omma Ello-Aja:
 18.  Orjawitso ning Ohhakid peab temma sulle kandma/ ning sinna pead Rohto Wälja päält söma/
 19.  omma Palle H[ee]s pead sinna (omma) Leiba söma/ senni kui sa Mullaks saad/ kummast sinna olled wo[e]tud. Sest sinna olled Muld/ ning pead jälle Mullaks sama.

4. peatükk

 6.  Siis ütles Jummal Kaina wasto; Mis pärrast olled sinna ni wihhane/ ning mis pärrast mudub sinno Nägo?
 7.  Eks ninda olle? kui sa öieti teed/ siis woetakse sind wasto. Agga kui sinna öete ei te/ siis hingab Pat Ukse ees/ ning kippub sinno päle; Agga sinna wallitse temma ülle.

6. peatükk

 5.  Meie Süddame Meel ning mötte on Lapsest s[ani] ikka kurri.

32. peatükk

 11.  Jssand minna ollen wägga alw keige Armo ning keige Töe wasto/ me sinna omma Sullaselle olled tehnud.

39. peatükk

 9.  Kuida peaksin minna siis sedda suurt Kurja teggema/ ning Jummala wasto patma?