Vaata piiblitekste


   

Esimenne Mosesse Ramat.

• Essimenne Peatük.
• Teine Peatük.
• 3 Peatük.
• 4 Peatük
• 5 Peatük
• 6 P
• 7 Peatük
• 8 Peatük
• Se 9 Peatük
• 10 Peatük
• 11 Peatük
• 12 Peatük
• Se 13 Peatük.
• Se 14 Peatük
• 15 Peatük.
• Se 16 Peatük
• 17 Peatük.
• 18 Peatük.
• 19 Peatük.
• 20 Peatük.
• 21 Peatük.
• 22 Peatük.
• 23 Peatük
• 24 Peatük.
• 25 Peat.
• 26 Peatük.
• 27 Peatük.
• 28 Peatük.
• 29 Peatük.
• 30 Peatük.
• 31 Peatük.
• 32 Peatük.
• 33 Peatük.
• 34 Peatük.
• 35 Peatük.
• 36 Peatük.
• 37 Peatük.
• 38 Peatük.
• 39 Peatük.
• 40 Peatük.
• 41 Peatük.
• 42 Peatük.
• 43 Peatük.
• 44 Peatük.
• 45 Peatük.
• 46 Peatük.
• 47 Peatük.
• 48 Peatük.
• 49 Peatük.
• 50 Peatük.

Essimenne Peatük.

 1. Algmisses loi Jummal Taewast, ja Maad.
 2. Ja se Ma olli tühhi ja paljas n. Pimmedus olli Süggawusse peäl, ja Jum̃ala Waim olli [h]audumas Wette peäl.
 3. Ning Jum̃al ütles: Sago Walgus, ja Walgus sai.
 4. N. Jum̃al watas se Walgusse et ta hea olli, ja Jum̃al teggi Wahhet Walgusse wahhel ja Pimmedusse wahhel
 5. N. Jum̃al nim̃etas se Walgusse Päwaks, agga se Pimmedusse nimmetas tem̃a Ööks, ja öhto olli ja Homiko olli essimenne Pääw.
 6. Ja Jummal ütles: Sago Läutus Wette wahhel ja tehko Wahhet Wette ja Wette Wahhel.
 7. Ja Jum̃al teggi se Läutusse ja teggi Wahhet Wette wahhel, mis Läutusse al, ja Wette wahhel, mis Läutusse peal olli, ja se sai nenda.
 8. Ja Jum̃al nim̃etas se Läutusse Taewaks, ja öhto olli ja Homiko olli teine Pääw.
 9. Ja Jum̃al ütles: Wessi koggugo Taewa al ühte Paika, et Kuiwa näikse, ja se sai nenda
 10. Ja Jum̃al nim̃etas se Kuiwa Maaks. agga se Wette koggo nim̃etas tem̃a Merreks. Ja Jum̃al näggi et se hea olli.
 11. Ja Jummal ütles: Ma kaswatago Rohto […] Rohhud, mis Semet kandwad […] wiljalissed Puud, mis Wilja kandwad omma Suggu järrele, kus tem̃a Seme sees on, ma peäl ja se sai nenda.
 12. Ja Ma aias Rohto ülles. Rohhud, mis Sem[e] kandwad omma Suggu järrele, ja Puud, mis Wilja kandwad, kus temma Seme sees om̃a Suggu järrele. Ja Jum̃al näggi, et se hea olli.
 13. Ja Öhto olli ja Homiko olli kolmas Pääw.
 14. N. Jum̃al ütles: Sago Walgussed Taewa Läutusses, et nemmad Wahhet tewad Päwa wahhel ja öö wahhel et nemmad on tähtäks ja seätud Aeguks ja Päiwi[…] ja aastaiks
 15. Et nem̃ad Walgussiks on Taewa Läutusses, Walget andmas Ma peäl ja se sai nenda.
 16. Ja Jum̃al teggi kaks suurt Walgust, se surem Walgus, mis Päwa aeges piddi wallitsema ja se wähhema Walgusse mis Öse piddi wallitsema, ja need tähhed.
 17. Ja Jum̃al panni neid Taewa Läutusse et nem̃ad piddid Walget andma Ma peäl.
 18. Ja wallitsema Päwa aeges n. Öse ja Wahhet teggema Walgusse wahhel ja Pimmedusse wahhel. Ja Jum̃al näggi et se hea olli
 19. Ja Öhto olli ja Homiko olli [neljas] Pääw.
 20. Ning Jum̃al ütles: weed siggitago sure hulga ellawaid hingesid kus ellaw [Hing] sees on, Ja Linnud lendko Ma peäl Taewa Läutusses.
 21. Ja Jum̃al loi sured Wallas-kallad, ja keik ellawad Hinged, mis liguwad mis Wêed siggitawad omma Suggu järrele ja köik tibadega Linnud omma Suggu järrele. N. Jum̃al näggi et se hea olli.
 22. N. Jum̃al önnistas neid n. ütles: tehke Suggu n. siggige n. täitke se We Merre sees; ja Linnud siggigo Ma peal.
 23. Ja öhto olli ja homiko olli wies pä[äw]
 24. N. Jum̃al ütles: Ma togo wälja Ellawad Hinged om̃a Suggu järrele Lojuksed, ja Romajad n. Ma metsalissed om̃a Suggu järrele ja se sai nenda.
 25. N. Jum̃al teggi Ma metsalissed om̃a Suggu järrele n. Lojuksed nende Suggu järrele n. köik Ma Romajad om̃a Suggu järrele n. Jum̃al näggi et se hea olli.
 26. N. Jum̃al ütles: Tehkem Innimest meie Näo järrele meie Sarnaseks, et nem̃ad wallitsewad ülle Merre Kallade n. ülle Taewa Lindude n. ülle lojuste n. keik ülle se Ma n. köik ülle Romajatte, mis Ma peal romawad.
 27. N. Jum̃al loi se Innimesse omma Näo järrele, Jum̃ala Näo järrele loi tem̃a tedda, Mehheks ja Naeseks loi tem̃a neid.
 28. N. Jum̃al öñistas neid n. Jum̃al ütles n[en]de wasto: tehke Suggu n. siggige n. [täit]ke se Ma n. saatke sedda eñaste alla n. wallitsege ülle Merre Kallade n. ülle Taewa Lindude n. keik ülle Ellajatte, mis Ma peal liguwad.
 29. N. Jum̃al ütles: Wata miña ollen teile annud köik Rohhud, mis Semet kandwad, mis köige se Ma peäl on, n. köik Puud, mis peäl Pu Willi on, mis Semet kannab; se peab teile roaks ollema
 30. Ja köige Ma metsalistele ja köige Taewa Lindudele ja köikele mis romawad Ma peal, kus ellaw Hing sees on, ollen minna annud köiksuggu haljast Rohto Roaks, ja se sai nenda.
 31. N. Jummal watas köige se peäle, mis tem̃a olli teinud n. wata, se olli wägga hea. Ja Öhto olli ja Homiko olli kues Pääw.

Teine Peatük.

 1. Nenda on Taewas n. Ma ning köik nende wäggi walmistud.
 2. Ja Jum̃al olli seitsmel Päwal om̃a tööd löppetanud, mis ta olli teinud, ja hingas seitsmel Päwal köigest om̃ast Tööst, mis ta olli teinud.
 3. Ja Jummal öñistas seitsmest Päwa ja pühhitses tedda, sest et tem̃a siis olli hingan[ud] köigest om̃ast Tööst, mis Jum̃al tehjes olli lonud.
 4. Need on Taewa ja Ma Sündimissed, kui neid lodi, sellal, kui Issand Jum̃al Maad ja Taewast teggi.
 5. Ja köik Wälja Puud ep olnud weel mitte Ma peal, ja köik Wälja Roh[t]ud ep olnud weel mitte tousnud, sest Issand Jum̃al ei olnud mitte lasknud Wihma saddada Ma peäle, ja ei olnud Innimest Maad arrimas.
 6. Agga Uddo tousis Maast wälja n. kastis köige se Ma.
 7. N. Issand Jum̃al teggi Innimest, Pörmo mullast ja puhhus tem̃a Niñasse ello Hiñge, nenda sai Innimeñe ellawaks Hingeks.
 8. N. Issand Jum̃al ehhitas ühhe rohho aia Edeni Päwatousmisse pole ja panni siña se Innimesse, mis tem̃a olli teinud.
 9. N. Issand Jum̃al laskis Maast tousta köiksuggu Puid, mis illusad ollid nähha ja head süa, ja Ello Pu kesket Aeda, ja hea n. kurja Tundmisse Pu.
 10. N. Jöggi tulli Edenist sedda Aeda kastma ja tem̃a lahkus sealt n. sai neljaks Arruks.
 11. Esimesse Nim̃i on Pison, se joseb köige se Hawila Ma ümber kus Kulda on.
 12. Ja selle Ma kuld on hea, seäl on se Pedola ja Onikki Kiwwi.
 13. N. teise Jöe Ni[mmi … …] se Kusi Ma ümber […]
 14. N. kolmandama Jöe Nimmi on Hiddekel, se joseb Assuri Ma ümber Homiko pole. N. neljas Jöggi on se Wrat.
 15. Ja Issand Jum̃al wottis se Innimesse n. panni tedda Edeni Aeda sedda harrima ja sedda hoidma.
 16. N. Issand Jum̃al käskis se Innimesse n. ütles: Köikist Aia Puist woid sa kül süa.
 17. Agga selle hea n. kurja Tundmisse Puust ei pea sa mitte söma; sest, mil Päwal sinna sest sööd, pead sa Surma surrema.
 18. N. Issand Jum̃al ütles: Se ep olle mitte hea et se Innimeñe üksi on, minna tahhan tem̃ale Abbi tehha, mis tem̃a kohhane on.
 19. Sest Issand Jum̃al olli kül Maast teinud köik Wälja Ellajad ja köik Taewa Linnud n. olli neid innimesse jure saatnud, et ta saaks nähha, kudda tem̃a neid piddi nim̃etama, ja kudda se innimenne igga ellawa Hinge piddi nim̃etama; nenda piddi tem̃a Nim̃i ollema.
 20. N. se innimenne panni Nim̃ed köikile, lojustele n. Taewa Lindudele ja köikile Wälja Ellajattele; agga selle innimessele ei leidnud ta mitte Abbi, mis tem̃a kohhane olli.
 21. Siis laskis Issand Jum̃al raske Unne se innimesse peäle tulla ja tem̃a uinus maggama n. wottis ühhe tem̃a Külje Luist n. panni se kohha Lihhaga jälle kinni.
 22. N. Issand Jum̃al teggi se Külje Lu [mis] ta Innimessest olli wotnud, Naeseks ja satis tedda Adama jure.
 23. Siis ütles Adam: Se on nüüd Lu minno Luist, ja Lihha minno Lihhast, sepärrast peab tem̃a Mehhe-naeseks hüttama, sest et tem̃a Mehhest on woetud.
 24. Sepärrast jättab Mees om̃a Issa n. om̃a Em̃a mahha n. hoiab om̃a Naest takka n. nem̃ad peawad üks Lihha ollema.
 25. N. nem̃ad ollid mollemad allasti Adam n. tem̃a Naene n. ei häbbenend eñast mitte.

3 Peatük.

 1. Agga Us olli kawwalam, kui köik Wälja Ellajad, mis Issand Jum̃al olli teinud n. se ütles Naese wasto: Kas se on et Jum̃al sedda öölnud : teie ei pea köikist Aia Puist söma!
 2. N. se Naene ütles Ussi wasto: Kül meie söme Aia Pu-Wiljast.
 3. Agga selle Pu-Wiljast, mis kesk Aeda, on Jum̃al üttelnud: teie ei pea mitte sest söma, egga tem̃asse puutma, et teie ärra ei surre.
 4. Ja Us ütles Naese wasto: teie ei pea mitte Surma surrema.
 5. Sest Jum̃al teab, mil Päwal teie sest söte, et teie Silmad siis lahti sawad ja sate kui Jum̃al ja tuñete Head n. Kurja.
 6. N. se Naene watis et se Pu hea olli roaks ja et tem̃a silmadele himmo teggi n. et se Pu olli armas, et ta piddi targaks [teggema] n. tem̃a wottis tem̃a [… (l. Wiljast)] ja söi, ja andis ka [omma mehhele ühtlase], ja tem̃a söi.
 7. Siis said nende möllematte Silmad lahti n. tundsid ennast allasti ollewad, ja nem̃ad punnusid Wigi Lähte kokko ja teggid ennestele Pöllesid.
 8. N. nem̃ad kuulsid Issanda Jum̃ala Heäle, mis señna ja tänna käis Aedes, kui Pääw willuks sai n. Adam ja tem̃a Naene puggesid Issanda Jummala Palle eest kesk aia-Pude sekka.
 9. Ja Issand Jum̃al hüdis Adamat n. ütles tem̃a wasto: kus sa olled?
 10. N. tem̃a ütles: Ma kuulsin so Heäle Aedes n. kartsin sest ma allasti ollen sepärrast läksin ma warjule.
 11. N. ta ütles: kes on sulle täetanud, et sa allasti olled? Olled sa sönud sest Puust, mis minna sind käsksin et sinna ei piddand sest mitte söma!
 12. N. Adam ütles: se Naene, mis sa mo körwa andsid, sesam̃a andis mulle sest Puust, ja miña söin.
 13. N. Issand Jum̃al ütles Naese wasto: Miks sa sedda olled teinud? Ja se Naene ütles: Us pettis mind, ja minna söin.
 14. N. Issand Jum̃al ütles Ussi wasto: Et sa sedda teinud, siis olled sinna ärranetud köikide Lojuste seast, ja köikide Wälja Ellajatte seast: om̃a Köhho peäl pead sa käima ja Pörmo söma keik om̃a Ello aia.
 15. N. minna tahhan Wihha-Waeno tösta siño wahhele n. selle Naese wahhele n. sinno Seemne Wahhele n. tem̃a Seemne wahhele. Sesam̃a peab sinno pea röhhuma n. sinna wöttad tem̃ale kanda röhhuma.
 16. Naese wasto ütles tem̃a: Minna tahhan sulle wägga paljo Wallo sata, kui sa käima peäl olled; Walloga pead sa Lapsi Ilmale toma n. siño Him̃o peab siño Mehhe pole järrele ollema n. sesam̃a peab siño ülle wallitsema.
 17. Agga Adama wasto ütles tem̃a: et sa olled kuulnud om̃a Naese Sanna n. sönud sest Puust, mis miña sind käsksin ja ütlesin: Siña ei pea mitte sest söma, ärranetud on se Ma sinno pärrast, Waewaga pead sinna sest söma, keik om̃a Ello aia.
 18. Ja Kiwwowitso n. Ohhakaid peab tem̃a sulle kaswatama n. siña pead wälja Roh[h]ud söma.
 19. Om̃a Palle Higgi sees pead sa Leiba söma, senni kui sa jälle Mullaks saad, sest sestsam̃ast olled sa woetud. Sest sinna olled Pörm, n. pead jälle Pörmuks sama.
 20. N. Adam panni om̃a Naese Nim̃e Ewa sest et tem̃a köikide ellawatte Em̃aks sanud.
 21. N. Issand Jum̃al teggi Adamale ja tem̃a Naesele Nahk-Ridid, n. panni neid nende Selga.
 22. N. Issand Jum̃al ütles: wata Adam olli kui üks meist et ta piddi teadma Head n. Kurja, agga nüüd, et ta om̃a Kät ei sirruta ja ei wotta ka sest Ello Puust ja ei sö n. iggawest ei ella.
 23. Siis satis Issand Jum̃al tedda Edeni Aiast wälja et ta piddi se Ma harrima, kust tem̃a olli woetud.
 24. Ja a[j]as Adamat wälja ja pañi Homiko poolt Edeni aeda wasto need Kerubi[d] ja kui tulle-leek Moöka mis senna ja tänna ennast pöris sedda Ello-Pu Teed hoidma.

4 Peatük

 1. N. Adam tundis om̃a Naese Ewa ärra n. tem̃a sai käima peäle ja töi Kainit Ilmale ja tem̃a ütles: Ma ollen, sedda Meest, sedda Issandat sanud.
 2. N. tem̃a töi ta ilmale tem̃a Wenna Habeli. N Habel olli puddo lojuste Karjane; agga Kain olli maad harrimas.
 3. N. se sündis pärrast mitto päwa et Kain Issandale Ohwri töi Ma-Wiljast.
 4. N. Habel töi ka om̃a puddo lojuste essimessest Suggust ja nende Raswast n. Issand watas Habeli peäle, ja tem̃a Ohwri peäle.
 5. Agga Kaini peäle ja tem̃a Ohwri peäle ei waatnud tem̃a mitte. Siis wihhastas Kain wägga ja tem̃a langes ärra Silmist.
 6. Ja Issand ütles Kaini wasto: Miks sa wihhastad ni wägga? ja miks on so Silmad sest […] näotumaks sanud.
 7. Eks se olle nenda? Kui sa head teed, siis saad sa Andeks. Agga kui sa ei te Head siis maggab Pat Ukse ees ja tem̃a Him̃o on sinno järrele agga sinna pead tem̃a ülle wallitsema.
 8. N. Kain räkis om̃a Weña Habeliga. N. se sündis, kui nem̃ad Wäljal ollid, siis Kippus Kain om̃a Wenna Habeli peäle ja tappis tedda ä.
 9. N. Issand ütles Kaini wasto: kus on so Wend Habel? Ja tem̃a ütles: ei ma tea; ollen minna om̃a Weña Hoidja?
 10. N. tem̃a ütles: mis sa olled teinud? Sinno Weña Werre Heäl kissendab miño pole Ma peält.
 11. Agga nüüd, arranetud olled sinna Ma pealt, mis om̃a Suud lahti teinud so Wenna Werd sinno käest wasto wötta.
 12. Kui sa harrid Maad, siis ei pea tem̃a sulle om̃a rammo mitte ennam andma. Hulkumas ja pöggenemas pead sa Ma peal ollema.
 13. N. Kain ütles Issanda wasto: miño Üllekohhus on surem kui sedda saaks andeks.
 14. Wata, siña olled mind täña ärra aianud siit maalt ja pean siño Palle eest warjule minnema, n. Ma peal Hulkumas ja pöggenemas ollema, ja se süñib et mind ärratappab iggaüks kis mind leiab.
 15. N. Issand ütles tem̃ale: sepärrast iggaüks kis Kainit ärratappab, selle kätte peab seitse wörra jälle maksetama n. Issand pañi Kainile ühhe Tähhe et ükski ei piddand tedda mahha löma, kes tedda piddi leidma.
 16. N. Kain läks ärra Issanda Palle eest ja ellas Nodi Maal, Homiko pole Edenist.
 17. N. Kain tundis om̃a Naese ärra n. tem̃a sai käima peäle n. töi Hanoki Ilmale n. tem̃a ehhitas ühhe Linna ja panni selle Liña Nim̃e, om̃a Poia Hanoki Nim̃e järrele.
 18. N. Hanokile sündis Irad; n. Irad sünnitas Mehujaeli n. Mehujael süñitas Metusaeli ja Metusael süñitas Lemeki.
 19. N. Lemek wottis eñesele kaks Naest, teise Nim̃i olli Ada n. teise Nim̃i olli Silla.
 20. N. Ada töi Ilmale Jabalit, sesam̃a olli nende Issa, kis Telkide sees ellasid ja Weiksid kaswatasid.
 21. N. tem̃a Wenna Nim̃i olli Jubal, se olli köikide Kandle-Löjatte n. Pillipuhhujatte Issa.
 22. N. Silla, sesam̃a toi ka Ilmale Tubalkainit, se öppetas öiete köik, kis Wask-ja Raudseppa Tööd teggid; ja Tubalkaini Ödde olli Naama.
 23. N. Lemek olli om̃a Naeste Ada ja Silla wasto üttelnud: kuulge miño Saña, teie Lemeki Naesed, pange tähhele miño könnet. Sest minna ollen ühhe Mehhe ärratapnud mulle Hawaks ja ühhe Nore-mehhe mulle Muhhuks.
 24. Kui seitse wörra Kaini pärrast maksetakse kätte siis Lemeki pärrast seitse kahheksatküm̃end wörra.
 25. N. Adam tundis ta om̃a Naese ärra ja tem̃a töi Poia Ilmale ja pañi tem̃a Nim̃e Set. Sest Jum̃al (ütles tem̃a) on mulle teist Semet Abeli Assemele pannud sest et Kain tedda on ärratapnud.
 26. N. ka sellesam̃al Setile sündis Poeg ja tem̃a panni tem̃a Nim̃e Enos. Sel Ajal hakkati Issanda Nim̃e kulutama.

5 Peatük

 1. Se on Adama Sugguwössade Ramat, sel päwal, kui Jum̃al Adama loi, Jum̃ala Näo järrele teggi temma tedda.
 2. Mehhe ja Naese loi temma neid, n. tem̃a önnistas neid ja panni nende Nim[e] Innimenne sel Päwal, kui neid lodi.
 3. N. Adam ellas sadda peäle kolmküm̃end Aastat n. sünnitas ühhe Lapse ennese sarnaseks om̃a Näo järrele n. panni tem̃a Nim̃e Set.
 4. N. Adama Päwad ollid pärrast sedda, kui ta Seti olli sünnitanud, kahheksasadda Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 5. Nenda ollid köik Adama Päwad, mis tem̃a ellas ühheksa sadda peale kolmküm̃end Aastat n. surri ä.
 6. Ja Set ellas sadda peale wiis Aastat n. sünnitas Enosi.
 7. N. Set ellas pärrast sedda, kui ta Enosi olli sünnitanud kahheksa sadda aastat peale seitse Aastat n. sunnitas Poege ja Tütrid.
 8. Nenda ollid köik Seti Päwad ühheksa sadda aastat peale kaksteistküm̃end Aastat n. surri ä.
 9. Ja Enos ellas ühheksaküm̃end Aastat n. sünnitas Kenani.
 10. N. Enos ellas pärrast sedda, kui ta Kenani olli sünnitanud, kahheksa sadda aastat peale wiisteistküm̃end Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 11. Nenda ollid köik Enosi Päwad ühheksa sadda aastat peale wiis Aastat n. surri ä.
 12. Ja Kenan ellas seitsekümmend Aastat n. sünnitas Mahalalêli.
 13. N. Kenan ellas pärrast sedda, kui ta Mahalalêli olli sünnitanud kahheksasadda aastat peäle nelliküm̃end Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 14. Nenda ollid köik Kenani Päwad ühheksa sadda aastat peäle küm̃e Aastat n. surri ä.
 15. Ja Mahalalel ellas kuusküm̃end aastat peäle wiis Aastat n. sünnitas Jeredi.
 16. N. Mahalalel ellas pärrast sedda, kui ta Jeredi olli sünnitanud, kahheksa sadda aastat peäle kolmkümmend Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 17. Nenda ollid köik Mahalaleli Päwad kahheksa sadda aastat peäle ühheksakümmend ja wiis Aastat n. surri ä.
 18. Ja Jered ellas sadda aastat peäle kuusküm̃end ja kaks Aastat n. sünnitas Henoki.
 19. N. Jered ellas pärrast sedda, kui ta Henoki olli sünnitanud kahheksa sadda Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 20. Nenda ollid köik Jeredi Päwad ühheksa sadda aastat peäle kuusküm̃end ja kaks Aastat n. surri ä.
 21. Ja Henok ellas kuusküm̃end ja wiis Aastat n. sünnitas Metusela.
 22. N. Henok köndis allate Jum̃alaga pärrast sedda, kui ta Metusela olli sünnitanud, kolm sadda Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 23. Nenda ollid köik Henoki Päwad kolmsadda aastat peäle kuuskum̃end ja wiis Aastat.
 24. N. Henok köndis allate Jum̃alaga n. ep olnud ennam sest Jum̃al olli tedda ärrawotnud.
 25. Ja Metusela ellas sadda aastat peäle kahheksaküm̃end ja seitse Aastat n. sünnitas Lemeki.
 26. N. Metusela ellas pärrast sedda, kui ta Lemeki olli sünnitanud seitsesadda aastat peäle kahheksaküm̃end ja kaks Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 27. Nenda ollid köik Metusela Päwad ühheksasadda aastat peäle kuusküm̃end ja ühheksa Aastat n. surri ä.
 28. Ja Lemek ellas sadda aastat peäle kahheksaküm̃end ja kaks Aastat n. sünnitas Poia n. panni tem̃a Nim̃e Noa ütteldes:
 29. Sesam̃a se peab meid römustama meie Töös ja meie Kätte Waewas Ma peäl[t], mis Issand on ärraneednud.
 30. N. Lemek ellas pärrast sedda, kui ta Noa olli sünnitanud wiis sadda aastat peäle ühheksaküm̃end ja wiis Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 31. Nenda ollid köik Lemeki Päwad seitse sadda aastat peäle seitseküm̃end ja seitse Aastat n. surri ä.
 32. Ja Noa olli wiis sadda Aastat wanna ja Noa sünnitas Semi, Hami, Jeweti.

6 P

 1. Ja se sündis kui neid Innimessi hakkas paljo sama ma peäl[…] ja neile Tütred sündsid.
 2. Siis waatsid Jum̃ala Lapsed nende Innimeste Tüttarte peäle et nem̃ad illusad ollid ja wotsid ennestele Naesed köigist, mis nem̃ad ärrawallitsesid.
 3. Siis ütles Issand: Minno Waim ei pea mitte iggaweste need Innimessed nomima, sest et nem̃ad ka Lihha on, ja nende päwad peawad ollema sadda peäle kaksküm̃end Aastat.
 4. Neil päiwil ollid hirmsad sured Mehhed Ma peal n. ka pärrast sedda, kui Jum̃ala Lapsed Innimeste Tüttarte jure tullid, siis töid nemmad neile Lapsi ilmale; Needsam̃ad on need wäggewad mis am̃ust Ajast kuulsad Mehhed on.
 5. Kui Issand näggi, et Innimeste Kurjus suur olli Ma peal ja köik tem̃a Süddame möttette Mötle[missed] üsna ku[rjad] iggapäwa.
 6. Siis kahhetses Issand, et tem̃a Innimest Ma peal olli teinud, ja tem̃a Südda teggi haiget.
 7. Ja Issand ütles: Ma tahhan Innimest, mis minna ollen lonud, Ma pealt ärrakautada; Innimessest […] sadik, Romajast sadik, ja Taewa Linnu … … kahhetsen et ma neid ollen teinud.
 8. Ja Noa leidis Armo Issanda Silma eest.
 9. Need on Noa Sündimissed; Noa olli üks öige Mees; täieste wagga om̃a pölwe rahwa seas; Allate köndis Noa Jum̃alaga.
 10. N. Noa sünnitas kolm Poega, Semi, Hami n. Jeweti.
 11. N. se Ma olli Jum̃ala ees ärrarikkutud ja se Ma sai täis Üllekohhut.
 12. N. Jum̃al näggi se Ma n. wata, ta olli ärrarikkutud. Sest köik Lihha olli om̃a Teed Ma peäl ärrarikkunud.
 13. Sepärrast ütles Jum̃al Noa wasto: köige Lihha Ots on minno ette tulnud, sest se Ma on täis Üllekohhut neist sanud, sepärrast wata, ma tahhan neid Maga hopis ärrarikkuda.
 14. Te ennesele Laewa Kowri Puust, kambrittega pead sa se Laewa teggema. Ja seest ja wäljaspiddi pead sa tedda Pikkiga terwama.
 15. N. Ja seddawisi pead sa sedda teggema, kolmsadda Künart olgo Laewa Pitkus, wiisküm̃end Künart tem̃a Laius ja kolmküm̃end Künart tem̃a Körgus.
 16. Akna pead sa Laewale teggema ja walmista sedda üks Künar üllewelt; ja Laewa Ukse panne tem̃a Külge. Sinna pead tem̃ale […......] teggema allumist [sedda …] kolmandamat [….] lagge.
 17. […] miña wata minna tahhan [We … M]a peäle sata , et ma [ .. … …] Lihha, kus ello waim sees on; köik, mis Ma peal on, peab hinge heitma.
 18. Agga siñoga tahhan ma om̃a Seädust kindlaste tehha, ja sa pead Laewa minnema sinna ja sinno Poiad ja sinno Naene ja so Poegade Naesed sinnoga.
 19. N. köigest mis ellab, koigest Lihhast, kaks iggaühhest pead sa ennesega Laewa wima, et nem̃ad sinnoga Ellusse jäwad issane ja emmane peawad need ollema.
 20. Neist Lindudest omma Suggu järrele ja neist Lojustest omma Sou järrele, köigest mis Ma peäl liguwad om̃a Suggu järrele, köikist peawad nem̃ad kahhekeste so jure tullema, et nem̃ad Ellusse jäwad.
 21. N. sinna wotta eñesele köigest Roast, mis süakse, ja koggu eñese jure, et se sinnule ja neile Söma-aiaks on.
 22. N. Noa teggi sedda; köik sedda möda, kui Jum̃al tedda olli käsknud, nenda teggi tem̃a.

7 Peatük

 1. Ja Issand ütles Noa wasto: Minne sinna köige om̃a Perrega siñna Laewa, sest sind, ollen ma näinud öige ollewad miño ees sesiñatse pölwe rahwa seas.
 2. Köikist puhtaist Lojustest wotta eñesele seitse pari se Issane ja tem̃a Em̃ane, ja neist Lojustest mis ei olle puhtad […] […] [temma] Emmane.
 3. […Taewa Lindudest] seitse pari Issane ja […] […] Ellusse jääks köige se Ma […].
 4. Sest weel seitsme Päwa pärrast tahhan minna Ma peäle lasta Wihma saddada nellikümmend Päwa ja nelliküm̃end Ööd ja tahhan Ma pealt ärrakäutada köik, kus hing sees on, mis ma ollen teinud.
 5. N. Noa teggi köik sedda möda, kui Issand tedda olli käsknud.
 6. Ja Noa olli kuus sadda Aastat wanna, kui se Wee-Upputus Ma peäle sai.
 7. N. Noa läks ja tem̃a Poiad ja tem̃a Naene ja tem̃a Poegade Naesed tem̃aga Laewa, enne Wee Upputust.
 8. Neist puht[…]aist Lojuksist n. neist Lojussist, mis puhtad ei olle n. neist Lindudest ja köigest, mis Ma peal romab.
 9. Tullid kahhekeste Noa jure Laewa Issane ja Em̃ane, nenda kui Jum̃al Noat olli käsknud.
 10. N. se sündis seitsme Päwa pärrast, et upputusse Weed Ma peale säid.
 11. Otse sel Aastal, kui Noa kuussadda Aastat wannaks sai ommas ellus teisel Kuul, selle Ku seitseteistkümnemal Päwal, otse selsam̃al Päwal löhkesid köik surema Süggawusse hallikad ja Taewa Aknad tehti lahti.
 12. N. Saddo sai Ma peäle nelliküm̃end Päwa ja nelliküm̃end Ööd.
 13. Otse selsam̃al Päwal läks Noa n. Noa poiad Sem n. Ham n. Jewet n. Noa Naene ja kolm temma Poegade Naest nendega Laewa.
 14. Nemmad n. köik Ellajad omma […] köik Lojuksed omma Sou järrel n. köik Romajad, mis Ma peal romawad om̃a Sou järrele n. köik Linnud om̃a Sou järrele köik Liñukessed; [sesuggusest] lendawast suggust.
 15. N. nem̃ad tullid Noa jure Laewa; kahhekeste köigest Lihhast, kus ello waim sees olli.
 16. Ja kui nem̃ad sisse läksid, siis tullid Issane ja Em̃ane köigest Lihhast, nenda kui Jum̃al tedda olli käsknud n. Issand panni temma takka kinni.
 17. N. se Wee-Upputus sai 40 Päwa Ma peäle n. sai paljo Wet, se töstis Laewa ülles nenda et sedda körgesse tösteti Ma peält.
 18. N. Wessi wöttis woimust ja sai wägga paljo Ma peal, nenda et se Laew käis Wette peäl.
 19. Siis wottis Wessi üpris wägga Woimust Ma peäl, nenda et köik need sured Mäed, mis köige se Taewa al ollid, said kaetud.
 20. Wiisteistküm̃end Kunart tousis Wessi körgesse ja Mäed said kaetud.
 21. Siis heitis köik Lihha hinge, mis Ma peal likus neist Lindudest, ja Lojustest, ja Ellajadest n. köikist Romajaist, mis Ma peal romawad n. köik Innimessed.
 22. Köik kelle omma Ninna sees ello Waim olli n. köigest sest mis Kuiwa peäl olli surri ä.
 23. Nenda kautati ärra köik, kus hing sees olli, mis Ma peäl olli Innimestest Lojustest sadik, Romajadest sadik, ja Taewa Lindudest sadik, ja ned kautati Ma pealt ärra n. ei jänud ülle, kui agga Noa n. need kis tem̃aga Laewas ollid.
 24. N. Weed wötsid Woimust Ma peal, sadda peale wiisküm̃end Päwa.

8 Peatük

 1. N. Jum̃al motles Noa peäle n. köige Ellajatte n. köikide Lojuste peäle, mis temaga Laewas ollid n. Jum̃al laskis ülle Ma Tuult käia n. Wêed allanesid ärra.
 2. N. Süggawusse hallikad panti kinni ja need Taewa Aknad, n. Saddo Taewast löppes ärra.
 3. N. Weed läksid taggasi Ma pealt ärra, nem̃ad käisid ikka peäle n. läksid taggasi, n. Weed said wähhemaks kui sadda peale wiisküm̃end Päwa otsass.
 4. N. se Laew jäi seisma seitsmel Kul, selle Ku seitsmeteistkümnemal Päwal Araratti Mäggede peäle.
 5. N. Weed ollid minnemas n. said ikka Wähhemaks Kümnema Kuni n. kümnemal Kuul, selle Ku essimessel Päwal paistsid Mäggede otsad.
 6. N. se sündis kui 40 Päwa otsas ja Noa teggi lahti Laewa Akna, mis ta olli teinud.
 7. N. laskis ühhe Kaarna wälja n. se läks wälja miñes ja taggasi tulles senni kui Weed Ma pealt ärrakuiwsid.
 8. Siis laskis tem̃a ühhe Tuikesse ennese jurest wälja et saaks nähha, kas Weed ollid Ma pealt ka[hhe]nenud.
 9. Agga se Tu[ikenne] [ei leidnud mitte] […], ja tulli tem̃a jure taggasi Laewa, sest et Wessi weel olli koige se Ma peäl. Siis pistis ta om̃a Kät wälja ja wottis tedda ja satis tedda ennese jure Laewa.
 10. N. tem̃a otis weel teist seitse Päwa n. laskis ta ühhe Tuikesse Laewast wälja.
 11. Agga se Tuikeñe tulli tem̃a jure Öhto Ajal n. wata: üks Ölli-Pu-Leht ärramurtud olli tem̃a Suus. N. Noa tundis et Weed olli Ma pealt kahhenenud.
 12. N. ta otis weel teist seitse Päwa n. läskis ühhe Tuikesse wälja n. se ei tulnud mitte ennam tem̃a jure taggasi.
 13. N. se sündis essimessel Aastal peäle Kue saa essimesse Ku essimessel Päwal tahhenesid need Weed Ma pealt ärra n. Noa wottis Laewa Kattust ärra ja watas ja wata, Ma olli tahhenend.
 14. N. teisel Kuul selle Ku seitsmel päwal kolmat kümmend on Ma kuiwaks sanud.
 15. N. Jum̃al räkis Noa wasto: ütteldes
 16. Minne Laewast wälja sinna ja sinno Naene ja so Poiad, ja so Poegade Naesed sinnoga.
 17. Köik Ellajad, mis sinno jures on köigest Lihhast, neist Lindudest ja neist Lojustest n. köikist Romajaist mis Ma peäl romawad to ennesega wälja et nem̃ad siggiwad ma peäl ja [Suggu] teggewad ja neid paljo saab Ma peal.
 18. Siis läks Noa wälja n. tem̃a Poiad n. tem̃a Naene n. tem̃a Poegade Naesed tem̃aga.
 19. Köik Ellajad, köik Romajad n. köik Linnud, köik mis romab Ma peäl omma Suggude järrele läksid Laewast wälja.
 20. N. Noa teggi Issandale ühhe Altari ülles n. wottis köikist puhtaist Lo[i]ustest ja köikist puhtaist Lindudest n. wiis Polletamisse ohwrid Altari peäle.
 21. Ja Issand haistis sedda maggusat Haiso ja Issand ütles om̃a Süddame wasto: ei ma tahha mitte jälle ennam sedda Maad ärra wanduda Innimesse pärrast. Sest Innimesse süddame Mötlemissed on kurjad temma lapsepölwest. Ja minna ei tahha mitte jälle ennam köik mis ellab mahhalüa nenda kui ma ollen teinud.
 22. Ei pea eddespiddi, keik selle ma [päiwil], mitte löpma seme n. Leikus ja Külm n. Soe, ja Sui n. Talwe, ja Pääw n. Ö.

Se 9 Peatük

 1. N. Jum̃al önnistas Noah ja tem̃a Poiad n. ütles nende wasto: Tehke Suggu n. siggige ja täitke se Ma.
 2. Ja teie Kartus ja teie Hirm olgo ülle keige Ma Ellajatte ja ülle keige Taewa Lindude, ülle keige, mis Ma peäl ligub n. ülle keige Merre Kallade, teie Kätte on need antud.
 3. Keik, mis Ligub, mis ellus on, olgo teile roaks, keik annan minna teile nenda kui haljast Rohto.
 4. Kum̃atagi ei pea teie mitte Lihha söma tem̃a Hinges tem̃a Werres.
 5. Sest töest ma tahhan teie Werd teie Hingede pärrast takka nouda: keikide Ellajatte käest tahhan ma sedda takka nouda, ja ühhe Innimesse käest, iggaühhe temma Wenna käest, tahhan ma ühhe Innimesse Hinge järrelenouda.
 6. Kes Innimesse Werd ärrawallab, selle Werri peab Innimesse läbbi sama ärrawallatud, sest tem̃a on Innimest Jummala Näo järrele teinud.
 7. Agga teie, tehke Suggu ja siggige, liguge Ma peäl n. siggige tem̃a peäl.
 8. Ning Jum̃al ütles Noah n. tem̃a Poegade wasto, mis tem̃a jures ollid, ja ütles:
 9. Ja miña, wata miña kinnitan om̃a Seädust teiega ja teie Seemnega pärrast teid.
 10. Ning keige ellawa Hingega, mis teie jures on, neist Lindudest, Lojustest ja keikist Ma Ellajattest teiega, keikist, mis Laewast on wäljatulnud, keikist Ma Ellajattest.
 11. Ning minna teen om̃a Seädust teiega et ükski Lihha ei pea teps sama ärrakautud Wette-Upputussest ja ei pea ennam upputust ollema maad ärrarikkuda.
 12. Ning Jum̃al ütles: se on se Seädusse Täht mis minna pannen miño wahhele ja teie wahhele n. igga ellawa Hinge wahhe[le] mis teie jures on, iggawessest Pölwest sadik.
 13. Om̃a Wikker-Kare ollen ma Pilwe pannud, n. se peab Seädusse Tähheks oll[ema] miño wahhel n. Ma wahhel.
 14. N. se sünnib, kui ma Pilwed p[i]lwetan ülle Ma, siis peab sedda Wikker-kaart Pilwes nähtama.
 15. N. minna tahhan Mele tulletada om̃a Seädust, mis minno wahhel ja teie wahhel on, ja igga ellawa Hinge wahhel keiges Lihhas n. ei pea mitte ennam Wêed sama Upputusseks köik Lihha ärrarikkuda.
 16. Ning se Wikker-kaar peab Pilwes ollema et ma tedda nään n. Mele tulletan iggawest Seädust Jum̃ala wahhel n. igga ellawa Hinge wahhel keiges Lihhas, mis Ma peäl on.
 17. N. Jum̃al ütles Noah wasto: Se on se Seädusse Täht, mis ma ollen teinud miño wahhel ja keige Lihha wahhel, mis Ma peäl on.
 18. Ja Noah Poiad, mis Laewast wälja tullid, ollid Sem ning Ham, n. Jewet, ja Ham olli Kenaani Issa.
 19. Need kolm ollid Noah Poiad ja neist on keik Ma-Ilm laiale läutud.
 20. N. Noa hakkas sama Pollömehheks n. istutas Wina Mägge.
 21. N. ta jöi sest Winast n. sai joobnuks n. teggi ennast paljaks ommast ridist kesk telki.
 22. N. Ham Kenaani Issa näggi om̃a Issa paljast ihho, ja täetas sedda om̃a kahhe Weñale oues.
 23. Ja Sem n. Jewet wotsid ühhe ride n. pannid end[e] mollematte ollade peäle ja käisid taggaja n. katsid om̃a Issa paljast ihho kinni, ja nende Silmad ollid taggaja, et nem̃ad om̃a Issa paljast ihho ei näinud.
 24. Ja Noa ärkas om̃ast Winast ülles ja sai teäta, mis tem̃a nor~em Poeg tem̃ale olli teinud.
 25. Siis ütles temma: ärranetud olgo Kenaan[,] sago tem̃a om̃a Wendadele Sullaste Sullaseks
 26. Ja ta ütles: Kidetud olgo Issand Semi Jum̃al, ja Kenaan sago temmale Sullaseks.
 27. Jum̃al awwatellego Jeweti n. tem̃a ellago Semi Telkide sees, ja Kenaan olgo tem̃ale Sullaseks.
 28. N. Noa ellas pärrast Wêe-Upputust 300 aastat peäle 50 Aastat.
 29. N. keik Noa Päwad ollid ühheksasadda aastat peäle wiiskümmend Aastat n. surri ärra.

10 Peatük

 1. Ja need on Noa Poegade Sündimissed, Sem, Ham ja Jewet ja neile sündsid Poiad pärrast Wette-Upputust.
 2. Jeweti Poiad on: Komer n. Magog n. Madai n. Jawan n. Tubal n. Mesek n. Tiras.
 3. Ja Komeri Poiad on: Askenas, ja Riwat, ja Togarma.
 4. N. Jawani Poiad on: Elisa ja Tarsis Kittim, ja Todanim.
 5. Neist on jaetud Pagganatte Sared nende Made sees, iggaüks om̃a Kele järrele, nende Sugguwössade järrele nende Rahwa seas.
 6. N. Hammi Poiad on Kus n. Mitsraim n. Put n. Kenaan.
 7. N Kusi poiad on: Seba n. Hawila n. Sabta n. Rama n. Sabteka n. Rama Poiad on Seba n. Tedan.
 8. N. Kus sünnitas Nimrodi, se hakkas wäggewaks sama [Ma] sees.
 9. Se olli wäggew aiamisse peäle Issanda ees sepärrast ööldakse: üks wäggew mees aiamisse peäle Issanda ees nenda kui Nimrod.
 10. N. tem̃a Kunning Rigi Hakkatus olli Pabel n. Erek n. Akkad n. Kalne Sineari Maal.
 11. Sealt Maalt tulli wälja Assur n. ehhitas Niniwe ülles n. Reh[a]obotti Liña n. Kalah.
 12. N. Resen Niniwe wahhel n. Kalahi wahhel, se on se suur Lin.
 13. N. Mitsraim sünnitas Ludimi n. Anamimi n. Lehabimi n. Nawtühimi.
 14. N. Patrüsimi n. Kaslühimi, kust Wilisti ja Kawtori-rahwas on wälja tulnud.
 15. N. Kenaan sünnitas Sidoni om̃a essimesselapse ja sedda Het.
 16. N. Jebusi, ja Emori, ja Kirgosi.
 17. N. Hiwwi n. Arki n. Sini.
 18. N. Arwadi n. Semari n. Hamati ja Neist on pärrast ärralahhutud Kenaani-Rahwa suggu wössad.
 19. N. Kenaani-Rahwa Raia olli Sidonist, kust minnakse Kerar[a] Assast sadik kust minnakse Sodoma n. Komora n. Adma n. Seboimi. Lasast sadik.
 20. Need on Hami Lapsed nende Sugguwössade nende Keelte järrele nende Made sees nende Rahwa seas.
 21. N. Semile sellele sündis ka suggu, se on keik Eberi Laste Issa Jeweti selle wannem[ma] Wend.
 22. Semi Poiad on Elam n. Assur n. Arpaksad n. Lud n. Aram.
 23. N. Arami Poiad on: Uts n. Hul n. Keter n. Mas.
 24. N. Arpaksad sünnitas Selahi n. Selah sünnitas Eberi.
 25. N. Eberile sündsid kaks Poega, teise Nim̃i Peleg et tem̃a päiwil se Ma ärrajaeti n. temma Weña Nim̃i olli Joktan.
 26. N. Joktan sünnitas Almodadi n. Selewi n. Hatsarmawetti n. Jarahi.
 27. N. Hadorami n. Usali n. Tiklahi.
 28. N. Obali n. Abimaeli n. Seba.
 29. N. Owiri n. Hawilahi n. Jobabi; köik need on Joktani Poiad.
 30. Ja nende Ello-Asse olli Mesast, kust Sewara minnakse, se on Mäggi Homiko pole.
 31. Need on Semi Poiad nende Sugguwössade järrele nende Keelte järrele, nende Made sees nende Rahwa järrele.
 32. Need on Noa[h] Laste Sugguwössad, nende sündimiste järrele nende Rahwa seas ja neist on Rahwas Ma peal ärralahhutud pärrast Wet[te-]Upputust.

11 Peatük

 1. Agga köigel Ma-ilmal olli üks Kelemurre ja ühhesuggused Sannad.
 2. N. se sündis, kui nemmad Homiko poolt tee peäle läksid siis leidsid nem̃ad nöggo Maad Sineari Maalt n. jäid señna ellama.
 3. N. nem̃ad ütlesid teine teise wasto: Et tehkem nüüd Teilis-Kiwwa ja pölletagem neid öiete: Siis olli neile se Teilis-Kiwwi Kiwwiks ja Mäe-Waik olli neil saueks.
 4. N. nem̃ad ütlesid: Et ehhitagem nüüd ülles ennestele ühhe Linna ja Torni ja tem̃a otsa liggi Taewast ja tehkem eñestele Nimme, et meid laiale ei pillata köige se Ma peäle.
 5. Ja Issand tulli mahha waatma se Liñna ja se Torni, mis Innimesse Lapsed teggid.
 6. N. Issand ütles: wata üks Rahwas n. üks Kelemurre on neil köikil n. se on, mis nem̃ad hakkanud teggema, ja nüüd ei kela neid ükski köik, mis nem̃ad möttelnud tehha.
 7. Et läkki nüüd alla ja seggagem seäl nende Kelemurde et nem̃ad teine teise Kelemurret ei moista.
 8. Ja Issand pillas neid seält laiale köige se Ma peäle ja nem̃ad jätsid se Liñna ülles ehhitamata.
 9. Sepärrast pandi tem̃a Nim̃i Pabel sest et Issand seäl köige Ma kele murde on ärrasegganud n. sealt pillas Issand neid laiale köige se Ma peäle.
 10. Need on Semi sündimissed; Sem olli sadda Aastat wanna ja sünnitas Arpaksadi kaks Aastat pärrast Wette-Upputust.
 11. N. Sem ellas pärrast sedda, kui ta Arpaksadi sai süñitanud wiis sadda Aastat n. ta sünnitas Poege n. Tütrid.
 12. N. Arpaksad olli ellanud kolmküm̃end ja wiis Aastat n. sünnitas Selahi.
 13. N. Arpaksad ellas pärrast sedda, kui ta Selahi olli sünnitanud 400 aastat peale kolm Aastat n. süñitas Poege ja Tütrid.
 14. N. Sela olli 30 Aastat ellanud n. süñitas Eberi.
 15. N. Selah ellas pärrast sedda, kui ta E[e]beri olli sünnitanud nelli sadda aastat peale kolm Aastat n. sünnitas Poege ja Tutrid.
 16. N. E[e]ber olli kolmküm̃end ja nelli Aastat ellanud n. sünnitas Pelegi.
 17. N. E[e]ber ellas pärrast sedda, kui ta Pelegi olli sünnitanud, nelli sadda aastat peäle kolmkümmend Aastat n. sünnitas Poege n. Tütrid.
 18. N. Peleg olli kolmküm̃end Aastat ellanud n. sünnitas Reu.
 19. N. Peleg ellas pärrast sedda, kui ta Reu olli sünnitanud, kaks sadda aastat peale ühheksa Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 20. N. Reu olli ellanud kolmküm̃end ja kaks Aastat n. sünnitas Serugi
 21. N. Reu ellas pärrast sedda, kui ta Serugi olli sünnitanud kaks sadda aastat peale seitse Aastat n. suñitas Poege ja Tütrid.
 22. N. Serug olli ellanud kolmküm̃end Aastat n. sünnitas Nahori.
 23. N. Serug ellas pärrast sedda, kui ta Nahori olli sünnitanud kaks sadda Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 24. N. Nahor olli ellanud kaksküm̃end ja ühheksa Aastat n. sünnitas Terahi.
 25. N. Nahor ellas pärrast sedda, kui ta Terahi olli sünnitanud sadda aastat peale ühheksateistküm̃end Aastat n. sünnitas Poege ja Tütrid.
 26. N. Terah olli ellanud seitseküm̃end Aastat n. sünnitas Abrami, Nahori, Harani.
 27. N. need on Terahi sündimissed; Terah sünnitas Abrami, Nahori n. Harani; ja Haran sünnitas Lotti.
 28. N. Haran surri om̃a Issa Terahi es omma sündimisse Maal Uris Kaldea-rahwa liñnas.
 29. Ja Abram ja Nahor wötsid eñestele Naesed; Abrami Naese Nimmi olli Sarai n. Nahori Naese Nim̃i olli Milka Harani Tüttar, kis Milka Issa n. [J]iska Issa olli.
 30. Agga Sarai olli sugguta, ei tem̃al olnud Last.
 31. Ja Terah wöttis om̃a Poia Abrami, n. Aarami Poia Lotti, om̃a Poia Poia ja Sarai om̃a minnia om̃a Poia Abrami Naese n. nem̃ad läksid nendega Urist Kaldea-rahwaliñnast Kenaani-Mal käima ja nem̃ad tullid Haranist sadik ja, jäid seña ellama.
 32. N. Terahi Päwad ollid kakssadda aastat peale wiis Aastat n. Terah surri Haranis.

12 Peatük

 1. Ja Issand olli Abrami wasto üttelnud: Miñe sulle (Heaks) om̃a Maalt n. om̃a suggulaste seltsist n. om̃a Issa Koiast ärra siñna Male, mis minna sulle tahhan näidata.
 2. Ja minna tahhan sind sureks Rahwaks tehha n. miña tahhan sind öñistada n. siño Nim̃e sureks tehha; ja siña pead önnistus ollema.
 3. N. miña tahhan önnistada, kis sind öñistawad n. tahhan ärraneda, kis sind ärrawannub n. siño sees peawad köik Ma Sugguwössad öñistud sama.
 4. Ja Abram läks wälja nenda kui Issand tem̃a wasto olli üttelnud n. Lot läks tem̃aga; ja Abram olli seitseküm̃end ja wiis Aastat waña, kui ta Haranist wälja läks.
 5. N. Abram wöttis om̃a Naese Sarai n. Lotti om̃a Wenna Poia n. köik nende Warrandust, mis nem̃ad ollid kokko pañud, ja need waimud, mis nem̃ad eñestele Haranis ollid saatnud ([…] […]) n. nem̃ad läksid wälja käima Kenaani-Maal n. said Kenaani-Male.
 6. N. Abram käis sedda Maad läbbi Sekemi Paigast sadik, More Tammikust sadik. Ja Kenaani-Rahwas olli siis seäl Maal.
 7. N. Issand näitis ennast Abramile n. ütles: Sinno Seemnele tahhan miña seddasam̃a Maad anda n. tem̃a teggi seäl ühhe Altari ülles Issandale, kis tem̃ale ennast olli näitnud.
 8. N. tem̃a wöttis Telkid seält ülles Mäe pole, mis Homiko poolt wasto Peteli olli n. löi senna om̃a Telgi ülles, Petel olli Ohto poolt n. Aji Homiko poolt n. senna teggi tem̃a Issandale Altari ülles ja kulutas Issanda Nim̃el.
 9. N. Abram läks [Tele] ja käis ikka peäle Louna pole.
 10. Agga kange Nälg olli seäl Maal n. Abram läks EgiptusseMale alla et tem̃a seäl kui woöras olleks, sest Nälg olli suur seal Maal.
 11. N. se sundis, kui tem̃a Egiptusse-Male minnes senna liggi sai siis ütles tem̃a om̃a Naese Sarai wasto: Et Wata, miña tean et siña illus Naene Näust olled.
 12. N. se sünnib, kui Egiptusse Rahwas sind näwad et nem̃ad ütlewad: se on tem̃a Naene n. tappawad mind ärra ja jätwad sind Ellusse.
 13. Et ütle: ennast mo Öe ollewad et miñule sinno pärrast head sünniks ja miño Hing sinno pärrast Ellusse jääks.
 14. N. se sündis, kui Abram Egipt[…]sse-Male sai, siis näggid Egiptusse Rahwas se Naese, et tem̃a wägga illus olli.
 15. N. Warao Würstid näggid tedda ka, ja kiitsid tedda Warao ette, ja se Naene woeti Warao Kotta.
 16. Ja temma teggi Abramile head tem̃a pärrast. Ja tem̃al ollid puddo lojuksid ja härg[i] n. Eeslid n. Sullasid n. Ümmardajaid n. Em̃a-Eeslid ja Kam̃elid.
 17. Ja Issand nuhtles suurte Nuhtlustega Warao n. temma Kodda, Sarai Abrami Naese pärrast.
 18. Ja Warao kutsus Abrami n. ütles Mikspärrast olled sinna sedda mulle teinud? Mikspärrast ei annud sinna mulle teata et tem̃a so Naene piddi ollema.
 19. Mikspärrast ütlesid siña: temma on miño Ödde n. miña tahtsin tedda eñesele Naeseks wotta. Ja nüüd wata, seal on sinno Naene wotta [ta] n. minne.
 20. N. Warao käskis Mehhi tem̃a pärrast, ja nem̃ad saatsid tedda ärra n. tem̃a Naese n. köik, mis tem̃al olli.

Se 13 Peatük.

 1. Ja Abram läks Egipti Maalt ülles Louna pole, tem̃a ja tem̃a Naene ja köik mis tem̃al olli n. Lot tem̃aga.
 2. N. Abram olli wägga rikkas Weikseist, Höbbedast ja Kullast.
 3. N. tem̃a käis om̃a Teed Louna poolt ja Peteli pole siñna Paika, kus tem̃a Tel[g] essite olli olnud Peteli wahhel n. Ai wahhel.
 4. Senna altari Paika, mis tem̃a sinna essite olli teinud n. Abram kulutas seäl Issanda Nim̃el.
 5. N. Lottil, kis Abramiga käis, olli ka Lambaid n. Weiksid n. Telta.
 6. Ja se Ma ei suutnud neid mitte kanda et nem̃ad woiksid ühhes seäl ellada, sest nende Warrandust olli paljo ja nem̃ad ei woinud mitte ühhes ellada.
 7. N. Abrami lojuste Karjaste wahhele n. Lotti lojuste Karjaste wahhele olli Riid. ja Kenaani- n. Peresi-Rahwas ellasid siis seäl Maal.
 8. Ja Abram ütles Lotti wasto: ärgo olgo Rido miño wahhel ja sinno wahhel ja miño Karjaste wahhel n. siño Karjaste wahhel sest meie olleme mehhed Wennaksed.
 9. Eks köik se Ma ei olle sinno ees, lahku nüüd minnust ärra, lähhäd sa wassakut Kät, siis lähhän miña parr[a]mat Kät, ja lähhäd sa parr[a]mat Kät, siis lähhän miña Wassakut Kät.
 10. Siis töstis Lot ommad Silmad ülles n. watis köik Jordani laggedad Kohhad läbbi et nem̃ad keik Wessised ollid enne kui Issand Sodoma n. Komorra ärrarikkus, olli se kui Issanda rohho-Aed, nenda kui EgiptusseMa, kust Soari minnakse.
 11. Ja Lot wallitses eñesele köik Jordani Laggedad Kohha[d] n. Lot läks Homiko poolt ärra n. nem̃ad lahkusid teine teisest ärra.
 12. Abram ellas Kenaani Maal, ja Lot ellas selle laggeda Kohha Linnade sees n. panni om̃a Teldi ülles Sodomast sadik.
 13. Ja Sodoma-mehhed ollid wägga kurjad ja pattused Issanda wasto.
 14. N. Issand ütles Abrami wasto pärrast sedda, kui Lot olli tem̃ast ärralahkunud. Tösta nüüd om̃ad Silmad ülles ja wata sest Paigast kus sa olled Pohja pole ja Louna pole ja Homiko pole ja Öhto pole.
 15. Sest miña tahhan köik se Ma, mis sa nääd, siñule anda n. siño Seemnele iggawesseks Ajaks.
 16. N. tahhan sinno Seemne nenda panna kui Ma Pörm, kui nüüd kegi woib Ma Pörmo ärraluggeda, siis peab siño Seme ka sama ärraloetud.
 17. Touse ülles kai se Ma läbbi pikkuti ja laiuti, sest miña tahhan siñule sedda anda.
 18. Ja Abram wöttis Teldi n. tulli ja ellas Mamre Tam̃ikus, mis Hebroni jures on n. tem̃a teggi seal Issandale Altari ülles.

Se 14 Peatük

 1. N. se sündis Amraweli Sineari Kunninga : Arjoki Ellasari Kunninga, Kedorlaomeri Elam̃i Kunninga n. Tideali Paggana[tt]e Kunninga päiwil
 2. Et nem̃ad Södda töstsid Pera Sodoma Kunninga wasto n. Pirsa Komorra Kunninga wasto Sineabi Adma Kunninga wasto n. Semeberi Seboimi Kunninga wasto, ja Pela kunninga wasto, se on Soar.
 3. Need köik koggusid ennast ühte Siddimi Orko, se on [se] Sola Merri.
 4. Kaksteistküm̃end Aastat ollid nem̃ad Kedorlaomeri al olnud ja sel kolmeteistkümnemal Aastal pannid nem̃ad wasto.
 5. N. neljateistkümnemal Aastal tulli Kedorlaomer ja need Kunningad, mis tem̃aga ollid ja löid neid Rewai[...] Astarot-Karnaimis mahha ja neid Susim Hamis n. neid Emim Saweh-Kiriataimi[s].
 6. N. neid Hori Rahwast nende Seiri mäggise Ma peal Parani loost sadik, mis wasto Körbe on.
 7. Ja nem̃ad läksid taggasi ja tullid Enmispatti se on Kades ja löid köik Amaleki-Rahwa-wäljad mahha n. ka Emori Rahwast, mis Hatsatson-Tamaris ellas.
 8. Ja Sodoma Kunningas läks wälja ja Komorra Kunningas n. Adama Kunningas n. Seboimi Kunningas n. Pela-Linna Kunningas, se on Soar n. walmistasid ennast nende wasto söddima Siddimi orgus.
 9. Kedorlaomeri Elami Kuninga ja Tideali pagganatte Kunninga ja Amraweli Sineari Kunninga n. Arjoki Ellasari Kunninga wasto nelli Kunningast wie wasto.
 10. Ja Siddimi org olli täis mäe Waiko Auka n. Sodoma n. Komorra Kunningas pöggenesid ja need langsid sinna mahha n. need, mis üllejäid, pöggenesid Mäle.
 11. Ja nem̃ad wötsid köik Sodoma n. Komorra Warrandust n. köik nende Söma-Aega n. läksid ärra.
 12. Ja Nem̃ad wötsid Lotti Abrami Wenna Poia n. tem̃a Warrandust ja läksid ärra (sest tem̃a ellas Sodomas).
 13. Ja üks, kis olli ärrapeäsnud, tulli n. andis Abramile, selle Ebrea-Mehhele, teata n. sesam̃a ellas Mamre se Amori-Mehhe, Tam̃akus, kis Eskoli wend ja Aneri Wend olli n. nemmad ollid Abramiga seädusse teinud.
 14. Ja Abram kulis et tem̃a Wend olli Wangi widud ja tem̃a wiis omma öppetud mehhed wälja mis ta perres ollid sündinud kolmsadda peäle kahheksateistküm̃end, n. ajas neid takka Tanist sadik.
 15. Ning jaggas eñast ösel nende wasto, tem̃a ja tem̃a Sullased ja löi neid mahha n. ajas neid takka Hobast sadik, mis on Wassakut Kät Tamasko pole.
 16. N. töi köik Warrandust taggasi n. töi ka Lotti om̃a wenna ja temma warrandust taggasi n. need Naesed ja sedda Rahwast.
 17. N. Sodoma Kunningas läks wälja tem̃a wasto pärrast sedda, kui ta taggasi tulli kui ta sai mahha lönud Kedorlaomeri n. need Kunningad, mis tem̃aga ollid Sawehi Orgus, mis on Kunninga Org.
 18. N. Melkisedek Salemi Kunningas töi Leiba n. Wina wälja, ja temma olli se köigekörgema Jum̃ala Preester.
 19. N. temma önnistas tedda ja ütles: Önnistud olgo Abram köigekörgema Jum̃alale, kelle pärrast Taewas ja Ma on.
 20. Ja önnistud on se köige körgem Jum̃al, kis sinno Waenlased on sinno Kätte ärra annud. Ja tem̃a andis tem̃ale Kümnest köikist.
 21. N. Sodoma Kunningas ütles Abrami wasto: anna need waimud miñule ja se Warrandus wotta eñesele.
 22. Ja Abram ütles Sodoma Kuñinga wasto: Miña töstan om̃a Kät ülles Issanda köigekörgema Jum̃ala pole, kelle pärralt Taewas ja Ma on.
 23. Et miña ei tahha ühte Lönga ehk Kinga Paela wötta köigest sest, mis siño pärralt on, et sinna ei ütle: Miña. ollen Abrami rikkaks teinud; Ilma.
 24. agga se, mis need Poisid on sönud n. nende Meeste Ossa, mis minnoga on käinud, Aner, Eskol n. Mamre, need wötko om̃a Ossa.

15 Peatük.

 1. Pärrast sedda Luggu sai Issanda Saña Abrami wasto Näggemisses, ja ütles: ärra karda, Abram miña ollen siñule Kilbiks, siño wägga suur Palk.
 2. Ja Abram ütles: Issand Issand mis sa tahhad mulle anda? Sest minna lähhän ilmalapseta n. sesam̃a, kis mo pe[r]e üllewataja, sesinnane on Elieser Tamaskust.
 3. Ja Abram ütles Wata siña olled mulle mitte Semet annud ja wata miño perre-Poeg p[ea]b miño Pärria ollema.
 4. N. wata, Issanda Sanna sai tem̃ale ja ütles: Se ei pea mitte so Pärria ollema, se agga, kis sinno Ihhust tulleb, se pe[ä]b so Pärria ollema.
 5. N. tem̃a wiis tedda wälja n. ütles: Et wata nüüd Taewa pole n. loe ne[e]d Tähhed, kas sa woid neid luggeda? n. tem̃a ütles tem̃ale: nenda peab siño Seme ollema.
 6. N. tem̃a uskus Issandat n. tem̃a arwas sedda tem̃ale Öigusseks.
 7. N. tem̃a ütles temma wasto: Miña ollen Issand, kis sind Urist Kaldea-rahwa linnast ärratonud et minna siñule piddin andma sesinnatse Ma sedda pärrida.
 8. N. tema ütles: Issand Issand: kust ma sedda tean et ma sedda pean pärrima.
 9. N. tem̃a ütles tem̃a wasto: wotta mulle ühhe kolme aastase Mullika ja ühhe kolme aastase Kitse n. ühhe kolme aastase Jära n. ühhe Turtli-Tuikesse ja ühhe Tui Poia.
 10. Ja tem̃a w[o]ttis neid köik [e]nnese kätte n. tem̃a leikas neid keskelt löhki n. panni igga Tükki teine teise wasto, agga need Linnud ei leikand tem̃a mitte löhki.
 11. N. kiskujad Liñud tullid nende k[e]hhade peäle n. Abram pelletas neid ärra.
 12. N. Pääw olli Loja minnemas n. raske Unni tulli Abrami peale n. wata, Hirm, suur Pimmedus tulli tem̃a peale.
 13. N. temma ütles Abrami wasto: sedda pead sa töeste teadma et sinno Seme peab woöras ollema ühhe Ma sees, mis nende pärralt ep olle, ja nem̃ad suñiwad ~ ja neid suñitakse neid tenima ja waewad neid nelli sadda Aastat.
 14. Ja Miña tahhan ka se Rahwa, kedda nem̃ad teniwad, sundida ja pärrast sedda peawad nem̃ad sealt wäljaminnema sure Warrandussega.
 15. Ja sinna pead Rahhoga om̃a Wañematte jure sama sind peab heas Wannusses maetama.
 16. N. neljandama Pölwe rahwas peawad seie taggasi tullema. Sest Amori-Rahwa Üllekohhus ep olle weel täis siit sadik.
 17. N. se sündis, kui Pääw Lojaläinud n. widdewik olli, ja wata, siis olli üks Pets-Ah[hi] mis suitseb ja tulline t[ö]rwa-Künal mis nende löhhutud tükkide wahhelt läbbi läks.
 18. Selsam̃al Päwal teggi Issand Abramiga ühhe Seadusse n. ütles: siño Seemnele tahhan miña sesiñatse Ma anda Egipti Jöest sure Jöeni, Wratti Jöeni.
 19. Keni ja Kenisi ja Kadmoni Rahwast.
 20. Ja Kitti ja Peresi n. Rewai rahwast.
 21. Ja Emori ja Kenaani ja, Kirgasi n. Jebusi Rahwast.

Se 16 Peatük

 1. N: Sarai Abrami Naene ei tonud tem̃ale Lapsi Ilmale n. tem̃al olli üks Egiptusse-Ma Ümmardaja n. tem̃a Nimmi olli Hagar.
 2. Siis ütles Sarai Abrami wasto: et wata Issand on mind kinnipannud et miña Lapsi Ilmale ei to; et heida nüüd ennast miño Ümmardaja jure, ehk minnule tem̃ast Suggu tulleb n. Abram wottis Sarai Sanna kuulda.
 3. Ja Sarai Abrami Naene wöttis, om̃a Üm̃ardaja Hagari se Egiptusse ma innimesse küm̃e Aasta[t] pärrast, kui Abram olli Kenaani-Maal ellanud ja panni tedda om̃a Mehhele Abramile, tem̃ale Naeseks.
 4. Ja tem̃a heitis eñast Hagari jure n. tem̃a sai käima peäle ja kui tem̃a näggi, et ta olli käima peäle sanud, siis piddas tem̃a om̃a Em̃anda om̃a silma ees alwaks.
 5. N. Sarai ütles Abrami wasto: Mis mulle liga sünnib on sinno pärrast. Minna ollen om̃a Ümmardaja sinno Süllesse annud, ta nääb, et ta käima peäle sanud siis ollen minna alw tem̃a Silma ees. Issand moistko oigust miño wahhele ja siño wahhele.
 6. N. Abram ütles Sarai wasto: wata, sinno Üm̃ardaja on sinno käes te tem̃aga mis hea on so silma ees, ja Sarai andis temmale hirmo ja temma pöggenes tem̃a jurest ärra.
 7. N. Issanda Ingel leidis tedda wee hallika jurest Körbes Suri Tee hallika jurest.
 8. N. ütles: Hagar, Sarai Ümmardaja, kust sa tulled, ja kuhho sa lähhäd? N. tem̃a ütles, miña ollen om̃a Em̃anda Sarai jurest ärrapöggenemas.
 9. N. Issanda Ingel ütles tem̃ale: Miñe taggasi om̃a Em̃anda jure, ja allanda eñast tem̃a Kätte alla.
 10. N. Issanda Ingel ütles tem̃ale: miña tahhan sinno Se[em...te] wägga paljo tehha, et sedda ei woi arwata hulga pärrast.
 11. N. Issanda Ingel ütles tem̃a wasto: wata sinna, siña olled ennast wasto ja pead Poia Ilmale toma ja pead tem̃ale Nim̃e pannema Ismael, sest et Issand on sinno Hädda kuulnud.
 12. N. tem̃a saab kui Mets-esel Innimeste seas ollema: tem̃a Kässi köigede wasto ja köigede Kässi tem̃a wasto, ja tem̃a peab keik om̃a Wendade ees ellama.
 13. N. tem̃a hüdis Issanda Nim̃e, kis tem̃a wasto räkis: Sinna olled Jum̃al, kis watab. Sest tem̃a ütles: Ollen miña siin ka näinud, sedda tagga, kis mind watab?
 14. Sepärrast hüdis ta se Kaewo Lahai-Roi, se selle ellawa kaewuks kes mind watis wata se on Kadesi wahhel n. Peredi wahhel.
 15. N. Hagar töi Abramile Poia Ilmale n. Abram pañi om̃a Poia Nim̃e, mis Hagar Ilmale töi Ismael.
 16. N. Abram olli kahheksaküm̃end aastat ja kuus Aastat wanna, kui Hagar Abramile Ismaeli Ilmale töi.

17 Peatük.

 1. Ja Abram olli ühh[e]ksaküm̃end aastat ja ühh[e]ksa Aastat wanna ja Issand näitis eñast Abramile n. ütles tem̃a wasto: Minna ollen se köigewäggewam Jum̃al käi minno ees ja olle täieste wagga.
 2. N. miña tahhan om̃a Seädust minno wahhele n. siño wahhele panna n. sind üpris wägga kaswatada.
 3. Ja Abram langes om̃a Palle peäle mahha n. Jum̃al räkis weel tem̃aga ja ütles:
 4. Minna ollen se, wata, minno Se[ä]dus on siñoga ja siña pead Rahwa-Hulga Issaks sama.
 5. N. siño Nim̃e ei pea ennam Abram ollema, agga Abraham peab siño Nim̃i ollema, sest miña ollen sind Hulga Rahwa Issaks pañud.
 6. N. miña tahhan sulle wägga suggu sata paljo ja sind Rahwaks tehha, ja Kuñingad peawad siñust wälja tullema.
 7. N. miña tahhan om̃a Seädusse tehha miño wahhele n. sinno wahhele n. siño Seemne wahhele pärrast sind nende Pölwedes iggawesseks Seädusseks et miña ollen sulle Jum̃alaks ja sinno Seemnele pärrast sind.
 8. N. miña tahhan sinnule ja siño Seemnele pärrast sind se Ma anda, kus sa [paraego] Woöras sees olled, keige se Kenaani-Ma iggawesseks Pärrandusseks n. miña tahhan neile Jum̃alaks olla.
 9. N. Jum̃al ütles Abrahami wasto: Ja, Siña pead miño Seädusse piddama, Siña ja siño Seme pärrast sind nende Pölwedes.
 10. Se on miño Seädus, mis teie peate piddama miño wahhel [ja] teie wahhel ja sinno seemne wahhel pärrast sind: Köik Meeste Rahwast peab teile ümberleikatama.
 11. Ja teie peate om̃a Ees-nahha Lihha ümberleikama, ja se peab Se[a]dusse Tähheks ollema miño wahhel ja teie wahhel.
 12. Ja Kahheksapäwast Poeg-Last peab teile ümberleikatama, köik Meeste-rahwas teie pölwedes, olgo Perres sündinud ehk mis Rahha pärrast ostetud köigest woöra Rahwa käest, mis siño Seemnest ep olle.
 13. Mis sinno Perres on sündinud n. mis sinno Rahha pärrast ostetud peab wissist ümberleikatama ja miño Se[a]dus peab teie Lihhas ollema iggawesseks Se[ä]dusseks.
 14. Ja se Meeste-rahwas, keñel Ees-nahk on kelle ees-nahha lihha ep sa ümberleikatud se Hing peab sama ärrakäutud om̃a Rahwa seast, tem̃a on miño Se[ä]dusse tühjaks teinud.
 15. Ja Jum̃al ütles Abrahami wasto: Sarai, so Naene tem̃a Nim̃i ei pea mitte ollema Sarai, sest Sarah peab tem̃a Nim̃i ollema.
 16. Ja minna tahhan tedda önnistada ja tem̃ast sulle ka Poia anda n. tahhan tedda önnistada ja ta peab Rahwaks sama Rahwa Kunningad peäwad tem̃ast sündima.
 17. Siis langes Abraham om̃a Palle peäle mahha n. naeris ja ütles om̃as Süddames: kas peab mulle, kis sadda aastane ollen Laps sündima? Ja kas peab Sarah, kis ühheksakümne aastane on, Lapse Ilmale toma.
 18. N. Abraham ütles Jum̃ala wasto: Jääks Ismael siño ees ellama!
 19. Ja Jum̃al ütles: töest so Naene Sarah peab siñule Poia Ilmale toma n. siña pead tem̃a Nim̃e pañema Isaak n. miña tahhan om̃a Se[ä]dusse tem̃aga tehha iggawesseks Se[ä]dusseks tem̃a Seemnele pärrast tedda.
 20. N. Ismaeli pärrast olle[n] miña sind kuulnud wata ma ollen tedda önnistanud ja tahhan temmale suggu sata n. tahhan tedda üpris wägga kaswatada, kaksteistküm̃end Würstit peab tem̃a süñitama ja minna tahhan tedda Sureks Rahwaks tehha.
 21. Ja omma Se[ä]dusse tahhan minna tehha Isaakiga, kedda Sara sulle peab Ilmale toma sel seatud Ajal, tullewal Aastal.
 22. Ja tem̃a löppes tem̃aga rägimast, ja Jum̃al läks ülles Abrahamist ärra.
 23. Ja Abraham wöttis om̃a Poia Ismaeli n. köik need, kis tem̃a Perres ollid sündinud n. köik mis tem̃a Rahha pärrast ollid ostetud, köik Meeste rahwas Abrahami Perre-rahwa seast ja leikas nende Ees-nahha Lihha ümber, otse selsam̃al Päwal nenda kui Jum̃al tem̃aga olli räginud.
 24. N. Abraham olli ühheksaküm̃end peäle ühheksa Aastat wanna, kui tem̃a esnahha Lihha ümberleikati.
 25. Ja Ismael tem̃a Poeg olli kolmeteistküm̃end Aastat wanna, kui tem̃a Eesnahha Lihha ümberleikati.
 26. Otse selsam̃al Päwal leikati Abrahamit ja tem̃a Poeg[a] Ismaelit ümber.
 27. N. köik tem̃a Perre Meeste Rahwast, mis tem̃a Perres ollid sündinud ja Rahha pärrast ostetud woöra Rahwa seast, need on tem̃aga ümberleigatud.

18 Peatük.

 1. N. Issand näitis ennast temmale Mamre Tam̃ikus, kui tem̃a istus Teldi Ukse ees, kui Pääw pallaw olli.
 2. Ja tem̃a töstis om̃ad Silmad ülles ja näggi n. wata kolm Meest seisid tem̃a jures n. tem̃a näggi neid ja jooksis nende wasto Teldi Ukse jurest n. kum̃ardas Mani.
 3. N. ütles: Issand, kui minna nuud ollen Armo leidnud so Silmade eest, siis ärra minne pallun ma, mitte om̃ast Sullasest möda.
 4. Et pissut Wet peab todama n. peske om̃ad Jallad ja toetage ennast se Pu alla.
 5. Ja minna tahhan Leiwa-Pallokest tua n. kinnitage omma Südda, pärrast woite eddase miñna, sest sepärrast ollete teie om̃a Sullase jure tulnud. Ja nem̃ad ütlesid: te nenda, kui sa olled räginud.
 6. Ja Abraham tottas señna Teldi Sara jure n. ütles: joua, sötku kolm Moöto peent Jahho n. te tuhka Kokisid.
 7. Ja Abraham jooksis Weiste jure n. wottis ühhe immewa ja hea Wassika n. andis Poisi kätte n. tem̃a tottis sedda walmis teggema.
 8. N. wottis Woid ja Pima n. se Wassika, mis temma olli walmistanud n. panni nende ette; n. tem̃a seisis nende jures selle Pu al ja nem̃ad söid.
 9. Ja nemmad ütlesid temma wasto: Kus on so Naene Sarah? N. tem̃a ütles: Wata seäl Teltis.
 10. N. temma ütles: Minna tahhan wissist jälle sinno jure tulla otse selsam̃al Aasta Ajal ja wata Sarahil siño Naesel peab Poeg ollema; n. Sara kulis sedda Teldi Ukse ees n. se olli tem̃a tagga.
 11. Ja Abraham ja Sarah ollid wannad, ellatand, ei olnud ennam ollemas Sarahil Naeste-rahwa asjad.
 12. Ja Sarah naeris isseenneses ja ütles: Pärrast sedda kui minna ollen wannaks läinud, peab siis minnul Himmo ollema[,] ja minno Issand on wanna.
 13. N. Issand ütles Abrahami wasto: mikspärrast naerab Sarah ja ütleb: Kas miña pean töest lapse sama, ja miña ollen wannaks sanud.
 14. Kas peaks nisuggune im̃e Assi ollema mis Issand ei jouaks tehha! Sel seätud Ajal tahhan minna jälle siño jure tulla otse selsammal aasta aial n. Sarahil peab Poeg ollema.
 15. Ja Sara walletas ja ütles: miña ep olle mitte naernud. Sest tem̃a kartis. Agga tem̃a ütles: Ei mitte: sest siña olled naernud.
 16. N. need Mehhed tousid sealt ülles n. waatsid Sodoma pole; ja Abraham läks nendega et tem̃a neid piddi saatma.
 17. Ja Issand ütles: peaksin minna Abrahamile teadmata jätma, mis minna tahhan tehha.
 18. Ja Abraham peab wissist sureks ja wäggewaks Rahwaks sama n. tem̃a sees peawad köik Ma-ilma Rahwas önnistud sama.
 19. Sest miña tunnen tedda sepolest, et tem̃a wöttab om̃ad Lapsed ja om̃a Perret käskida pärrast tedda et nem̃ad Issanda Teed peawad hoidma et nem̃ad tewad Öigust n. mis Kohhus on, sepärrast et Issand Abrahamile sataks, mis ta tem̃a pärrast on räginud.
 20. Ja Issand ütles: Et se kissendamisse Heal Sodoma n. Komorra pärrast suur on ja et nende Pattud ni wagga rasked on.
 21. tahhan miña nüüd alla miña ja wadata, kas nem̃ad keigepiddi teinud sedda kissend[amisse] Heäl[t] möda, mis miño ette tulnud, ehk mitte, et minna sedda saaksin teada.
 22. Ja need Mehhed pörasid sealt n. läksid Sodoma, ja Abraham jäi weel Issanda ette seisma.
 23. N. Abraham astus liggi n. ütles: kas sinna tahhad ka sedda Öiget selle Jummala kartmattaga löppetada.
 24. Ehk on wahhest 50 Öiget seäl Linna sees, kas sinna siis tahhad löppetada ja ei mitte järrele anda selle Paigale nende wieküm̃ne öige pärrast, mis seäl sees on.
 25. Se olleks sulle teotusseks et sa sedda möda piddid teggema ning piddid tapma sedda Öiget selle Jum̃ala kartmattoga ja se öige peaks nenda ollema kui se Jummala kartmatta se olleks sulle teotusseks: Eks köige Ma-ilma Kohtomoistia peaks teggema mis kohhus on?
 26. Ja Issand ütles: kui minna Sodomast sealt Liñast 50 Öiget leian, siis tahhan miña nende pärrast keik selle Paigale j[ä]rrele anda.
 27. Ja Abraham wastas n. ütles: et wata miña ollen ettewötnud Issandaga räkida ja miña ollen Pörm ja Tuhk.
 28. Ehk wies[t]küm̃nest Öigest puduwad wiis, kas sa tahhad siis köik se Linna ärrarikkuda nende wie pärrast? n. tem̃a ütles: ei miña tahha mitte ärrarikkuda, kui ma sealt nelliküm̃end peäle wiis saan leidnud.
 29. N. tem̃a wöttis weel ennam tem̃aga räkida n. ütles: Ehk wahhest seält leitakse nelliküm̃end? n. tem̃a ütles: Ei miña tahha sedda mitte tehha neljakümne pärrast.
 30. N. tem̃a ütles: ärgo wötko Issand wihhastada et ma rägin: Ehk wahhest seält leitakse kolmküm̃end n. tem̃a ütles: ei minna tahha sedda mitte tehha kui miña sealt kolmküm̃end saan leidnud.
 31. N. tem̃a ütles : et wata, miña ollen ettewötnud Issandaga räkida: Ehk wahhest seält leitakse kaksküm̃end. N. tem̃a ütles: Ei minna tahha mitte neid ärrarikkuda kahhekümne pärrast.
 32. N. temma ütles ärgo wötko Issand wihhastada, et minna agga sedda puhko rägin: Ehk wahhest seält leitakse küm̃e; n. tem̃a ütles: ei miña tahha neid mitte ärrarikkuda kümne pärrast.
 33. N. Issand läks ärra, kui tem̃a olli löpnud Abrahamiga räkimast; ja Abraham läks taggasi om̃a Paika.

19 Peatük.

 1. Ja need kaks Inglit ollid Sodoma sanud Öhto, ja Lot istus Sodoma Wärrawa suus, ja Lot näggi neid, ja tousis ülles nende wasto ja kum̃ardas silmili Ma peäle.
 2. N. tem̃a ütles: et wadage, miño Issandad, tulge nüüd ärra om̃a Sullase kotta n. wötke Ö[-]maia, ja peske om̃ad Jallad, siis woite warra üllestousta n. om̃a Teed minna, ja nem̃ad ütlesid: ei mitte, sest meie tahhame Ulitsa peäle Öseks jäma.
 3. N. tem̃a käis wägga nende peäl, ja nem̃ad tullid ärra tem̃a jure, ja said tem̃a Kotta, n. tem̃a walmistas neile Söma-aja n. küpsetas hapnemata Kokisid n. nem̃ad söid.
 4. Ei nem̃ad olnud eñast weel mitte mahha heitnud, siis tullid need Liña Mehhed, Sodoma Mehhed selle Koia ümber nihästi nored kui wannad keik rahwas wiimsest linna otsast.
 5. N. hüütsid Lotti n. ütlesid tem̃ale kus on need Mehhed, mis sinno jure Öse tulnud, to neid wälja meie kätte et meie neid ärratunneme.
 6. N. Lot läks nende jure wälja Ukse ette n. panni Ukse ennese tagga kiñni.
 7. N. ütles: minno Wennad, ärge tehke mitte Kurja.
 8. Et wadage, mul on kaks Tüttart, mis ep olle weel Meest ärratunnud, kül ma neid tahhan teie kätte wälja tua, ja tehke nendega nenda, kui teie silma ees hea on, agga neile Meestele ärge tehke ühtegi, sest sepärrast on nem̃ad miño Kattukse Warjo alla tulnud.
 9. Ja nem̃ad ütlesid: astu liggimale. N. nem̃ad ütlesid; se üks ainus on tulnud kui Woöras ellama ja tahhab öiete Kohhut moista. Nüüd tahhame sulle ennam Kurja tehha kui neile. Siis kippusid nem̃ad wägga se Mehhe Lotti peäle n. tullid liggi Ukse lahti murdma.
 10. Ja need Mehhed pistsid om̃a Kät wälja ja wotsid Lotti eñese jure Kotta n. pannid Ukse kinni.
 11. N. nemmad löid need Mehhed, mis Koia Ukse tagga ollid, sure pimmedussega wähhemast surest sadik et nem̃ad ärrawässisid Ukse leidmast.
 12. N. need Mehhed ütlesid Lotti wasto: Kis sul weel siin on? Wäimees, ja siño Poiad ja so Tütred, ja keik mis sul Linnas on, wi neid siit Paigast wäl[j]a.
 13. Sest meie tahhame se Paiga ärrarikkuda, sest se kissendamisse Heal nende pärrast on suur Issanda ees n. Issand on meid läkkitand sedda ärrarikkuma.
 14. Ja Lot läks wälja n. ütles om̃a Wäimeeste wasto, kis temma Tütrid piddid wötma n. utles: touske ülles, minge siit Paigast wälja, sest Issand rikkub se Linna ärra n. tem̃a olli nende Wäimeeste meles kui heitaks ta nalja.
 15. N. kui hakkas koitma, siis käsksid need Inglid Lotti jouda n. ütlesid: touse ülles, wotta om̃a Naene n. om̃a kaks Tüttart, mis siin on, et sind se Linna Üllekohto läbbi ei löppeta.
 16. Ja tem̃a wibis ja need Mehhed hakkasid tem̃a kätte n. tem̃a Naese kätte n. tem̃a kahhe Tütre Kätte kinni, sest et Issand tem̃ale Armo andis n. nem̃ad wisid tedda wälja ja jätsid tedda Linna tahha.
 17. Ja se sündis, kui nem̃ad neid ollid wälja winud, siis ütles tem̃a: Katsu et sa peäsed om̃a Hingega, ärra wata mitte eñese tahha ja ärra jä mitte seisma köige se Laggeda peäle, katsu et sa peäsed siñna Mäele, et sind ei löppeta.
 18. Ja Lot ütles nende wasto: ei mitte pallun ma, Issand.
 19. Et wata, sinno Sullane on Armo leidnud sinno Silmade eest, n. sinna olled om̃a heldusse sureks teinud, mis sa mulle olled teinud, et sa mo Hinge Ellusse jätnud ja minna ei woi mitte siñna Mäele sada et ma peäseksin, et se Kurri Nuhtlus minnusse ei putu n. minna ärra ei surre.
 20. Et wata, sesinnane Lin on liggi siñna pöggeneda ja sesam̃a on Weike, ma tahhan katsuda et ma siñna [sa...] ja peäsen, eks se polle weike et miño Hing woiks Ellusse jäda.
 21. Ja temma ütles tem̃a wasto: wata, minna pean luggu sinnust ka sellesinnatse Asja sees et minna se Linna ärra ei rikku, mis sa olled räginud.
 22. Tötta, katsu et sa siñna saad ja peäsed, sest minna ei woi ühtegi tehha enne kui sa siñna saad. Sepärrast hutaks[e] selle Linna Nim̃i Soariks.
 23. Pääw olli tousnud Ma peäle, ja Lot sai Soari.
 24. Ja Issand laskis Sodoma peale n. Komora peale saddada Weewlid ja Tuld Issanda Käest Taewast.
 25. N. rikkus needsam̃ad Linnad ärra ja köik se Laggeda ja köik nende Linnade Rahwast, ja mis Maast olli kasnud.
 26. N. tem̃a Naene watas tem̃a jurest taggasi n. sai Sola-Sambaks.
 27. N. Abraham tousis warra homiko ülles n. läks sinna Paika, kus tem̃a Issanda jures olli seisnud.
 28. N. watas Sodoma n. Komorra pole ja köige se Laggeda Ma pole n. ta näggi, ja wata, selle Ma Suits tousis kui Ahjo Suits.
 29. N. se sündis, kui Jum̃al selle Laggeda Liñad ärrarikkus et Jum̃al Abrahami peale mötles [n.] satis Lotti keskelt sealt ärrarikkumissest ärra, kui tem̃a need Linnad ärrarikkus, kus Lot sees ellas.
 30. N. Lot läks Soarist ülles ja ellas Mäe peäl n. tem̃a kaks Tüttart temmaga, sest temma kartis Soaris ellades n. tem̃a ellas ühhes Mäe Aukus temma ja tem̃a kaks Tüttart.
 31. Ja se wannem ütles norema wasto, meie Issa on wanna, n. ep olle ühtegi Meest Ma peäl, kis meie liggi tulleks köige Ma-ilma Wisi järrele.
 32. Tulle, jootkem om̃a Issa Winaga n. heitkem tem̃a jure maggama et meile ommast Issast Seme Ellusse jääks!
 33. N. nem̃ad jootsid om̃a Issa sel Ösel Winaga n. se wannem tulli ja heitis om̃a Issa jure maggama ja tem̃a ei tundnud mitte, kui se tüttar maggama heitis, egga, kui temma üllestousis.
 34. N. se sündis teisel Päwal, et se wannem ütles norema wasto: wata miña ollen eile om̃a Issa jures magganud, jootkem tedda ka sel Ösel Winaga, ja tulle, hei[d]a maggama tem̃a jure et meile om̃ast Issast Seme Ellusse jääks.
 35. N. nem̃ad jootsid ka sel Ösel om̃a Issa Winaga n. se norem tousis ülles n. heitis maggama tem̃a jure ja tem̃a ei tundnud mitte kui se tuttar maggama heitis, egga kui tem̃a üllestousis.
 36. Ja mollemad Lotti Tütred said om̃ast Issast ennast wasto.
 37. N. se wannem töi Poia Ilmale n. panni tem̃a Nim̃e Moab, sesam̃a on se Moabi Issa tännapäwani.
 38. N. se norem töi ka Poia Ilmale n. panni temma Nimme [P]en-Am̃i sesamma on Ammoni Laste Issa tännapäwani.

20 Peatük.

 1. N. Abraham läks käima sealt ärra Louna Male n. ellas Kadesi wahhel ja Suri wahhel ja ellas kui woöras Keraris.
 2. N. Abraham ütles om̃ast Naesest Sarahist: Temma on minno Ödde. Ja Abimelek Kerari Kunningas läkkitas senna, ja wottis Sarahi ärra.
 3. Ja Jum̃al tulli Abimelekki jure Ösel Unnes n. ütles temmale: wata, sinna pead surrema se Naese pärrast, mis sinna olled ärra wötnud, sest tem̃a on Mehhe Naene
 4. Ja Abimelek ei sanud temma liggi n. tem̃a ütles: Issand, tahhad sinna ka ühhe öige Rahwa ärratappa?
 5. Eks temma olle mulle üttelnud? Tem̃a on miño Ödde n. tem̃a ütles ka isse: tem̃a on miño Wend. Minna ollen sedda om̃ast waggast Süddamest n. ilmasüta Kättega teinud.
 6. Ja Jum̃al ütles tem̃a wasto Unnes: Miña tean ka, et sinna sedda om̃ast waggost Süddamest olled teinud, ja miña ollen sind ka keelnud, Patto teggemast miño wasto sepärrast ei lasknud miña sind mitte tem̃asse putuda.
 7. Ja nüüd sata selle Mehhe Naene taggasi, sest tem̃a on Prohwet, ja tem̃a wöttab sinno eest palluda ja jä Ellusse. Ja kui sa tedda mitte taggasi ei sata, siis pead sa teadma, et sinna pead surma surrema sinna ja köik, mis sul on.
 8. Ja Abimelek tousis homiko warra ülles ja kutsus köik om̃a Sullased n. räkis köik need sannad nende korwade ette n. need Mehhed kartsid wägga.
 9. Ja Abimelek kutsus Abrahami n. ütles tem̃ale: mis olled sinna meile teinud? Ja mis patt[o] ollen minna sinno wasto teinud et siña olled sure Patto miño peäle n. miño Kunning Rigi peäle saatnud, sinna olled need Asjad miñoga teinud, mis ei sünni tehha.
 10. Ja Abimelek ütles Abrahami wasto: Mis olled sa näinud, et sa sedda Asja olled teinud?
 11. Ja Abraham ütles: et minna ütlesin: Töest Jum̃ala Kartust ei olle siin Paikes n. nem̃ad tappawad mind mo Naese pärrast.
 12. N. tem̃a on ka töest miño Ödde, tem̃a on minno Issa Tüttar, agga mitte mo Em̃a Tüttar n. sai miñule Naeseks.
 13. N. se sündis kui Jum̃al mind om̃a Issa Maiast satis seal ja teäl käima, siis ütlesin miña tem̃a wasto: olgo se so heateggemiñe, mis sinna minnule pead teggema: köigis Paikus, kuhho meie same, ütle miñust: Tem̃a on miño Wend.
 14. Ja Abimelek wöttis puddo lojuksid n. Weiksid n. Sullasid n. Ümmardajaid ja andis Abrahamile n. andis tem̃ale tem̃a Naese Sarahi jälle.
 15. N. Abimelek ütles: wata miño Ma on siño ees, ella kus sa isse tuñed hea ollewad.
 16. N. Sarahile ütles tem̃a: wata miña ollen so Weñale tuhhat Höbbe-Tükki annud. Wata, tem̃a on siñule Silmade Katteks köikide seas, kes sinno jures on, n. köik sedda anti et ta piddi märko sama.
 17. N. Abraham pallus Jum̃alat n. Jum̃al parrandas Abimelekki ja tem̃a Naese n. tem̃a Üm̃ardajaid et nem̃ad Lapsi said.
 18. Sest Issand olli kowwaste kiñipannud köik Abimelekki perre lapse Kodda Sarahi Abrahami Naese pärrast.

21 Peatük.

 1. N. Issand tulli Sarahi katsma kui tem̃a olli üttelnud, n. Issand teggi Sarahile nenda kui ta olli räginud.
 2. N. tem̃a sai ennast wasto n. Sarah töi Abrahamile Poia Ilmale tem̃a waña Ea sees sel seätud Ajal, mis Jum̃al temmaga olli räginud.
 3. N. Abraham panni om̃a Poia Nim̃e, mis tem̃ale olli sündinud, mis Sarah tem̃ale olli Ilmale tonud, Isaak.
 4. N. Abraham leikas om̃a Poia Isaaki ümber, kui tem̃a kahheksapäwane olli nenda, kui Jum̃al tedda olli käsknud.
 5. Ja Abraham olli sadda Aastat waña, kui tem̃a Poeg Isaak tem̃ale sündis.
 6. N. Sarah ütles: Jum̃al on minnule ühhe Naero teinud, iggamees, kis sedda kuleb ,naerab mind.
 7. N. tem̃a ütles: kis olleks Abrahamile üttelnud: Sarah im̃etab Lapsi, sest et minna ollen Poia Ilmale tonud tem̃a wanna Ea sees.
 8. Ja se Laps kaswis ja woöreti ärra, ja Abraham teggi sure sömaaia sel Päwal kui Isaakit ärrawoöreti.
 9. Ja Sarah näggi Hagari se Egipti-Ma Naese Poia, mis tem̃a Abrahamile olli Ilmale tonud, naerawad,
 10. Ja tem̃a ütles Abrahamile, aja se Üm̃ardaja ja tem̃a Poia wälja, sest selle Üm̃ardaja Poeg ei pea mitte miño Poiaga Isaakkiga pärrima.
 11. Ja se Sanna olli Abrahami meles wägga pahha tem̃a Poia pärrast.
 12. Ja Jum̃al ütles Abrahami wasto: ärgo olgo se so meles pahha se Poise pärrast n. so Üm̃ardaja pärrast, köikis mis Sarah sinno wasto ütleb, wotta ta sanna kuulda, sest Isaakis peab Sulle Seemet nimmetadama.
 13. N. minna tahhan ka se Üm̃ardaja Poia ühheks Rahwaks tehha, sest et tem̃a sinno Seme on.
 14. Siis tousis Abraham homiko warra ülles ja wottis Leiba n. ühhe nahkLähkri Wet n. andis Hagarile, panni tem̃a Selga n. se Lapse [ka] n. satis tedda ärra, Ja tem̃a läks n. eksis ärra Perseba Körbes.
 15. Ja Wessi löppes ärra nahk-Lähkrist, ja tem̃a heitis se Lapse ühhe Poösa alla.
 16. N. tem̃a läks n. istus tem̃a kohhal ni kaugel kui Amboga woib lasta, sest tem̃a ütles, et ma se lapse surma ei nä n. tem̃a istus ta kohhal n. töstis om̃a Heäli ja nuttis.
 17. N. Jum̃al kulis se Poise Heäle n. Jum̃ala Ingel hüdis Hagarit Taewast n. ütles tem̃a wasto: Mis sul on Hagar? ärra karda, sest Jum̃al on se Poise Heale kuulnud seäl kus ta on.
 18. Touse ülles wötta se Pois ülles ja hakka om̃a Käega temmast kinni, sest miña tahhan tedda ühheks sureks Rahwaks tehha.
 19. N. Jum̃al teggi tem̃a Silmad lahti ja tem̃a näggi ühhe Wêe-Kaewo, ja läks ja täitis se nahk-Lähkri Wêega ja jotis se Poisi.
 20. N. Jum̃al olli selle Poisiga n. tem̃a kaswis, ja tem̃a ellas Körbes ja sai ambo laskiaks.
 21. N. ellas Parani Körbes ja tem̃a Em̃a wöttis tem̃ale Naese Egipti Maalt.
 22. N. sel Ajal sündis et Abimelek räkis ja tem̃a Söa wäe-Pealik Pikol Abrahami wasto n. ütles: Jum̃al on sinnoga köikis, mis sa ial teed.
 23. Ja nüüd wannu mulle siin Jum̃ala jures et siña egga miñule, egga miño Poiale, egga miño Poia poiale Kawwalust ei te sedda hea teggemist möda, mis ma sulle ollen teinud pead sa mulle teggema ja selle Male, kus sa kui woöras sees ellad.
 24. Ja Abraham ütles: miña tahhan wanduda.
 25. Ja Abraham nomis Abimelekki se Wêe-Kaewo pärrast, mis Abimelekki Sullased wäggise ollid ärrawötnud.
 26. Ja Abimelek ütles: Ei minna tea mitte, kis sedda asja on teinud, ja sinna ei olle ka sedda minnule teäta annud, ei miñage polle ka sedda mitte kuulnud enne kui tänna.
 27. Ja Abraham wöttis Lambaid n. Weiksid n. andis Abimelekkile n. nem̃ad teggid kahhekeste ühhe Seädusse.
 28. N. Abraham panni senna seitse Lamba Talle issepäines.
 29. Ja Abimelek ütles Abrahami wasto: mis need seitse Talle siin on mis siña issepäines seie olled pannud?
 30. N. tem̃a ütles: sest et sa neid seitse Talle pead miño Käest wötma sepärrast peawad nemmad mulle Tunnistusseks ollema et ma se Kaewo ollen kaewanud.
 31. Sepärrast hüdis tem̃a sesamma Paiga Peersebaks sest et nem̃ad mollemad seäl ollid wandunud.
 32. Ja nem̃ad teggid ühhe Seädusse Peersebas n. Abimelek tousis ülles n. Pikol tem̃a Söa-wäe Pealik n. läksid taggasi Wilistide Male.
 33. N. temma (Abraham) istutas Puid Peersabasse ja kulutas Issanda, selle iggawesse Jum̃ala Nim̃e.
 34. N. Abraham ellas kui woöras Wilistide-maal mitto päwa.

22 Peatük.

 1. Ja se sündis pärrast sedda Luggu, et Jum̃al Abrahami kiusas n. ütles tem̃a wasto: Abraham; n. tem̃a ütles: Siin ma ollen.
 2. N. tem̃a ütles: et wotta om̃a Poeg, kes sinno ainus on, kedda sa armastad, Isaaki n. miñe sinna Moria Male ja wi tedda señna ülles Polletamisse Ohwriks ühhe nende Mäggede peäle mis minna sulle tahhan üttelda.
 3. Ja Abraham tousis Warra hom̃iko ülles ja pani~i om̃a Eesli walmis n. wottis om̃a kaks Pois[e] ennesega n. om̃a Poia Isaakki n. löhkus Pölletamisse ohwri Puud lohki, ja tousis ülles n. läks senna Paika, mis Jum̃al temmale olli üttelnud.
 4. Kolmandamal Päwal sündis, et Abraham om̃ad Silmad üllestöstis n. näggi se Paika kaugelt.
 5. Ja Abraham ütles om̃a Poiste wasto: jäge teie seie se Eesliga, ja miña ja se Pois lähhäme sinna n. tahhame kummardada n. jälle taggasi teie jure tulla.
 6. N. Abraham wöttis need Polletamisse Ohwri Puud n. panni neid om̃a Poia Isaakki Selga n. wottis ennese Kätte Tuld ja Nugga ja need mollemad läksid ühtlaise.
 7. Ja Isaak räkis om̃a Issa Abrahami wasto n. ütles: Mo Issa, n. tem̃a ütles: siin ma ollen, mo Poeg; n. tem̃a ütles: wata siin on se tulli ja Puud agga kus on se Tal Polletamisse ohwriks.
 8. Ja Abraham ütles: küllab Jum̃al watab eñesele ühh[e] Talle polletamisse ohwriks, mo Poeg n. need mollemad läksid ühtlaise.
 9. Ja nem̃ad tullid sinna Paika, mis Jum̃al tem̃ale olli üttelnud, ja teggi Abraham senna ühhe Altari n. seädis need Puud n. siddus om̃a Poia Isaakki kiñi n. pañi tedda Altari peäle nende Pude peäle.
 10. Ja Abraham sirrutas om̃a Kät n. wottis Noa et ta piddi om̃a Poia ärratapma.
 11. Ja Issanda Ingel hüdis tem̃a wasto Taewast n. ütles: Abraham Abraham n. tem̃a ütles: siin ma ollen.
 12. Ja tem̃a ütles: ärra panne om̃a Kät se Poisi külge n. ärra te tem̃ale middagi, sest nüüd tean miña, et sinna Jum̃alat kardad n. et sinna om̃a Poega, om̃a ainust ei olle mulle mitte keelnud.
 13. N. Abraham töstis om̃ad Silmad ülles n. watas, ja wata, üks Jäär olli tem̃a tagga ommast Sarwist kinni hakkand räggadikkus, ja Abraham läks n. wottis se Jära ja wiis sedda [ülles] Polletamisse Ohwriks om̃a Poia assemele.
 14. N. Abraham panni selle Paika Nim̃e: Kül Issand nääb; sepärrast ööldakse weel tännagi: kül Issanda Mäe peäl näikse.
 15. Ja Issanda Ingel hüdis Abrahami wasto teist korda Taewast.
 16. N. utles: Minna ollen ennese jures wandunud, ütleb Issand sepärrast et sinna olled se Asja teinud ja ei pollege om̃a Poega om̃a ainust mulle mitte keelnud.
 17. Siis tahhan miña sind töeste öñistada n. siño Semet wägga paljo tehha nenda kui Taewa Tähhed ja kui Liiw, mis Merre äres on n. sinno Seme peab om̃a Waenlaste Wärrawad pärrima.
 18. N. sinno Seemne sees peawad köik Ma-ilma Rahwas ennast önnistama sepärrast et siña olled miño Saña kuulnud.
 19. Ja Abraham läks jälle om̃a Poiste jure n. nem̃ad tousid ülles n. läksid ühtlaise Peersaba n. Abraham ellas Peersabas.
 20. N. se sündis pärrast sedda Luggu, et Abrahamile tea[t]a anti ja ööldi, wata, Milka, sesam̃a on ka so Wennale Nahorile laps[i] Ilmale tonud.
 21. Utsi omma essimesse lapse ja tem̃a Wenna Pusi ja Kemueli Arami Issa.
 22. N. Kesedi n. Haso n. Pildasi n. Jidlawi n. Petueli.
 23. (Ja Petuel sünnitas Rebekka) neid kahheksa töi Milka Ilmale Nohorile Abrahami Weñale.
 24. N. tem̃a Liig-naene, kelle Nim̃i Rêuma, ja se töi ka Ilmale Tebahi n. Kahhami n. Tahhasi ja Mahakahi.

23 Peatük

 1. N. Sarah olli ellanud sadda aastat ja kaksküm̃end aastat ja seitse Aastat, need ollid Sarahi Ello Aastat.
 2. N. Sara surri ärra Kirjat-Arbas se on Hebron, Kenaani-Maal n. Abraham tulli Sarahi leinama ja tedda nutma.
 3. N. Abraham tousis om̃a Surno jurest ülles n. räkis Hetti Laste wasto n. ütles:
 4. Minna ollen woöras ja maialinne teie jures, andke mulle pärrist-Hauda teie jures et minna om̃a Surnud om̃a Silmade eest sinna mattan.
 5. Ja Hetti Lapsed wastasid Abrahamile ja ütlesid tem̃ale.
 6. Kule meid, Issand, sinna olled üks Jum̃ala Würst meie seas matta om̃[a] Surnud meie köige parrama Hauda ei ükski meie seast ei kela om̃a Hauda siñule om̃a surnud sinna mahhamatmast.
 7. Ja Abraham tousis ülles n. kum̃ardas se Ma-rahwa nende Hetti Laste ees,
 8. Ja räkis nendega, ja ütles: On se teie Melepärrast et miña om̃a Surnud, miño Silmade eest, mahhamattan, siis kuulge mind ja wotke miño eest Eewroni Sohhari Poiaga rägida.
 9. Et tem̃a mulle annaks se Makpela-kopa, mis tem̃a pärralt on, mis ta wälja Otsas, täie Rahha parrast peab tem̃a mulle sedda andma teie seas pärris-Hauaks.
 10. Ja Eewron ellas Hette Laste seas n. Eewron, se Hetti-Ma Mees wastas Abrahamile Hetti-Laste korwade ees, köikide nende ees, kes tem̃a Linna Wärrawast sisse läksid, ja ütles.
 11. Ei mitte, Issand, kule mind, se Wälja annan miña sulle, ja se kobas mis seal sees on, sedda annan ma sulle om̃ma Rahwa Laste Silma ees annan ma sedda sulle matta siñna om̃a Surnud.
 12. Ja Abraham kum̃ardas selle Ma-rahwa ees.
 13. N. räkis Eewroni wasto selle Ma-rahwa körwade ees ja ütles, agga nüüd kui sa tahhad, kule [mind] miña annan se Wälja Hinna wotta sedda miño käest, ja miña tahhan om̃a Surnud sinna matta.
 14. Ja Eewron wastas Abrahamile n. ütles tem̃ale:
 15. Mo Issand, kule mind. Se Ma maksab nelli sadda Höbbe Sekli[t], mis se on miño wahhel ja siño wahhel. Matta agga om̃a Surnud.
 16. Ja Abraham kulis Eewroni Saña n. Abraham wagis Eewroni kätte se Rahha, mis tem̃a olli üttelnud, Hetti Laste Körwode ees nelli sadda Höbb[e] Sekli, mis Kaupmeeste seas jookseb.
 17. Ja Eewroni Wälli, mis Makpelas on, mis Mamre kohhal on, se Wälli ja se kobas seäl sees n. köik Puud, mis seal Wäljal , mis keik temma raias ümber ja ümber olli.
 18. Se sai Abrahami kätte pärris wäljaks Hetti Laste silma ees, köikide ees, kis tem̃a Liñna Wärrawast sisse läksid.
 19. N. pärrast sedda mattis Abraham om̃a Naese Sarahi mahha Makpela Wälja kopa sisse Mamre kohhal, se on Hebron Kenaani-Maal.
 20. Ja se Wälli ja se kopas, mis seäl sees sai Abrahami kätte pärris-[Ha]uaks Hetti Laste käest.

24 Peatük.

 1. Ja Abraham olli wanna ja ellatand n. Issand olli Abrahami keigepiddi öñistand.
 2. Ja Abraham ütles om̃a Sullase wasto, kes keige wannem olli, kis wallitses köige se ülle, mis tem̃al olli: Et pañe om̃a Kät miño Pusa alla.
 3. Ja miña tahhan sind panna wanduma Issanda Taewa Jum̃ala n. Ma Jum̃ala jures et sinna miño Poiale Naest ei wotta neist Kenaani rahwa Tütrist, kenne seas miña ellan.
 4. Sest sinna pead minno Male ja miño Suggulaste seltsi jure miñema ja sealt miño Poiale Isaakile Naest wotma.
 5. N. se sullane ütles tem̃a wasto: Ehk wahhest se Naene ei tahha miño järrele seie Male tulla, kas ma siis pean siño Poia öiete seña Male taggasi wima, kust sa wälja tulnud.
 6. Ja Abraham ütles tem̃a wasto: hoia ennast, et sa minno Poega mitte siñna taggasi ei wi.
 7. Issand Taewa Jum̃al, kis mind on wotnud miño Issa Koiast ja miñ[o] Sündimisse Maalt, n. kis mulle on räginud ja kes mulle on wandunud, ja üttelnud: Sinno Seemnele tahhan miña sesinnatse Ma anda, kül sesamma läkkitab om̃a Ingli sinno eel [ja] sinna miño Poiale sealt Naese wöttad.
 8. N. kui se Naene ei tahha sinno järrele tulla, siis olled sinna sestsiñatsest miño Wandest lahti; Agga miño Poega ei pea sa mitte senna taggasi wima.
 9. Ja se Sullane panni om̃a Kät om̃a Issanda Abrahami Pusa alla ja wandus tem̃ale se Asja pärrast.
 10. Ja se Sullane wöttis küm̃e Kam̃eli[t] om̃a Issanda Kam̃elidest ja läks ärra n. köik tem̃a Issanda keiksuggust Warra olli tem̃a käes; n. tem̃a tousis [ülles] n. läks Mesopotamia Male Nahori Linna.
 11. N. tem̃a laskis need Kam̃elid Liñna tagga pölwede peäle ennast mahha heita Wêe-Kaewo jures Öhto Ajal, sel Ajal, mil need Wêe-Tojad wälja tullid.
 12. N. tem̃a ütles: Issand, miño Issanda Abrahami Jum̃al! Et sata tänna sedda Naest mo wasto tullema n. te head [heldust] mo Issandale Abrahamile.
 13. Wata miña seisan se Wêe-hallika jures ja Liñna-Rahwa Tütred tullewad wälja Wet toma.
 14. Ja se Tüttarlaps, kelle wasto ma ütlen: Et lasse om̃a ömber mahha et miña joon n. tem̃a ütleb jo siña n. miña tahhan ka siño Kam̃eli[d] jota, olgo se sesam̃a, kedda siña omma Sullasele Isaakile olled näitnud ja sest saan ma moista et sinna minno Issandale olled head teinud.
 15. N. se sündis, enne kui tem̃a löppes rägimast, ja wata, Rebekka tulli wälja, kis olli sündinud Petuelile Milka Poiale, se olli Nahori Abrahami Wenna Naene ja tem̃a ömber tem̃a Ölla peäl.
 16. Ja se Tüttarlaps olli wägga illus Näust üks Neitsit n. ükski Mees es olle tedda ärratunnud ja tem̃a läks alla hallika jure ja täitis om̃a Ömbri l. Krusi n. tulli ülles.
 17. Ja se Sullane jooksis tem̃a wasto ja ütles: Et anna mulle pissut Wet sinno ömbrist rüpada.
 18. N. tem̃a ütles: jo, miño Issand, n. tem̃a töttas ja laskis om̃a ömbri omma Käe peale mahha n. jotis tedda.
 19. N. kui temma löppes tedda jootmast, siis ütles tem̃a: minna tahhan ka sinno Kammelidele wet ülles tombada, senni kui nem̃ad [löppe...d] jomast.
 20. N. tem̃a töttas n. wallas om̃a Krusi wälja Künna sisse n. jooksis jälle Kaewo jure Wet ulles tombama ja tömbas wet ülles köikile tem̃a Kam̃elidele.
 21. Ja se Mees ehmatas temma pärrast ärra[,] jäi waid et ta piddi teata sama kas Issand temma Teed olli korda saatnud ehk mitte.
 22. N. se sündis, kui need Kam̃elid ollid löpnud jomast, siis wottis se Mees ühhe Kuld Ninna ehte pool Seeklit raske n. kaks Kässi-Keed tem̃a Kätte ümber, mis kümme Kuld-Seeklit rasked ollid.
 23. N. tem̃a ütles: kenne Tüttar sa olled et anna mulle teata? Kas on sinno Issa Koias Maad Öömaiaks meile.
 24. N. tem̃a ütles tem̃a wasto: Minna ollen Petueli Milka Poia Tüttar, kedda tem̃a on Nahorile Ilmale tonud.
 25. N. tem̃a ütles tem̃a wasto: Meie jures on ka Ölge kül ka Weiste Soma-aega ka Maad Öö-maiaks.
 26. Ja se Mees nikkutas pead n. kum̃ardas Issandat.
 27. N. ütles: Önnistud on Issand, miño Issanda Abrahami Jum̃al k[e]s om̃a Heldust ja om̃a Töt ep olle mahhajätnud miño Issandast. Mind, on Issand Têe peäle saatnud miño Issanda Wenna Kotta.
 28. Ja se Tüttarlaps jooksis n. andis se teata om̃a Em̃a Koiale nenda kui se olli sündinud.
 29. Ja Rebekkal olli Wend, ja tem̃a Nimmi olli Laban n. Laban jooksis wälja se Mehhe jure, hallika jure.
 30. Sest se sündis, kui tem̃a se Niña-ehte ja need Kässi-Keed om̃a Öe Kätte ümber olli näinud n. kui ta om̃a Öe Rebekka Könned olli kuulnud, et ta ütlend: Nenda on mulle se Mees räginud, siis tulli tem̃a se Mehhe jure ja wata tem̃a seisis Kam̃elide jures hallika jures.
 31. N. tem̃a ütles: tulle sinna Issanda önnistud, miksparrast seisad sa wäljas, ja miña ollen se Koia walmistanud n. Maad Kam̃elidele.
 32. N. kui se Mees siñna Kotta läks n. neid Kam̃elid lahti peästis, siis andis tem̃a neile Kam̃elidele Ölge ja Weiste Söma-aega n. Wet tem̃a Jallad pesta ja nende Meeste Jal[l]ad, kis tem̃aga ollid.
 33. Ja Roga pandi tem̃a ette, n. tem̃a ütles: ei miña sö enne mitte, kui miña saan om̃ad Asjad ärraräginud; n. tem̃a ütles: rägi.
 34. Ja tem̃a ütles: Miña ollen Abrahami Sullane.
 35. N. Issand on minno Issandat wägga önnistanud ja tem̃a on sureks sanud n. ta on tem̃ale añud pudd[o] lojuks[i]d n. Weiksid n. Höbbedat n. Kulda ja Sullasid n. Ummardajaid n. Kam̃eli[d] n. Eeslid.
 36. N. miño Issanda Naene Sarah on miño Issandale Poia Ilmale tonud pärrast kui ta olli wannaks sanud, ja sellele on tem̃a annud köik, mis tem̃al on.
 37. N. miño Issand on mind pannud wanduma n. üttelnud: Sinna ei pea mitte miño Poiale Naest wotma neist Kenaani rahwa Tütrist, kus Maal miña ellan.
 38. Agga sinna pead miño Issa Kotta ja miño Sugguwössa jure minnema ja mo Poiale Naese wotma.
 39. Ja miña ütlesin om̃a Issanda wasto ehk wahhest se Naene ei tulle miño järrele.
 40. Ja tem̃a ütles miño wasto: kül Issand, kenne Palle ees miña ollen köndinud, läkkitab om̃a Ingli siñoga n. sadab korda sinno Teed, et sinna miño Poiale Naese wottad miño Sugguwössast ja miño Issa Koiast.
 41. Siis pead sinna mo wandest lahti ollema, kui sinna miño Sugguwössa jure tulled ja kui nem̃ad sulle ei anna, siis pead sa miño wandest lahti ollema.
 42. Ja ma tullin tänna se hallika jure, ja ütlesin: Issand miño Issanda Abrahami Jum̃al, kui sa nüüd tahhad korda sata mo teed kus peäl miña käin.
 43. Wata miña seisan weehallika jures siis olgo, se Neitsit, mis wälja tulleb Wet toma n. miña tem̃ale ütlen et Anna mulle pissut Wet om̃ast Krusist jua.
 44. N. tem̃a miño wasto ütleb, jo ka sinna n. miña tahhan sinno Kammelidele ka Wet ulles tombada se olgo se naene, kedda Issand miño Issanda Poiale on näitnud.
 45. Enne kui miña sedda ommas Süddames ollin löpnud rägimast, ja wata, siis tulli Rebekka wälja, n. tem̃a Kruus tem̃a Ölla peäl n. tem̃a läks alla hallika jure ja wottis wet ülles n. miña ütlesin tem̃a wasto: Et aña mulle jua.
 46. Ja tem̃a töstis ja laskis om̃a Krusi eñese peält mahha n. ütles: jo, ja miña tahhan sinno Kam̃elid ka jota: Ja miña jöin n. tem̃a jotis ka miño Kam̃elid.
 47. N. miña küssisin tem̃a käest ja ütlesin, kenne Tüttar sa olled n. tem̃a ütles Petueli Nahori Poia Tüttar, mis tem̃ale Milka Ilmale tonud: ja miña pannin se Niña ehte tem̃a Niña peäle ja need Kässi-Keed tem̃a Kätte ümber.
 48. Ja miña nikkutasin pead n. kum̃ardasin Issandat n. önnistasin Issandat miño Issanda Abrahami Jum̃alat, kis mind öige Têe peale on saatnud, et ma miño Issanda Weña Tütre tem̃a Poiale wottan.
 49. Ja nüüd kui teie need ollete, kis tahhawad heldust ja töt üllesnäidata miño Issanda wasto, siis andke mulle teata agga, kui mitte, siis andke mulle teata, et miña eñast pöran parramale ehk pahhema pole.
 50. Ja Laban wastas n. Petuel n. ütlesid Issandast on se Assi tulnud, meie ei woi Sañagi lausta sinno wasto Kurja, egga Head.
 51. Wata, Rebekka on sinno ees, wotta tedda ja minne, et tem̃a saaks siño Issanda Poiale Naeseks nenda kui Issand on räginud.
 52. N. se sündis, kui Abrahami Sullane nende Könned sai kuulnud, siis kum̃ardas tem̃a Issandat Mani.
 53. Ja se Sullane wottis Hobbe Riistad n. Kuld-Riistad n. Rided wälja n. andis Rebekkale; ja tem̃a Weñale ja tem̃a Em̃ale andis tem̃a kallid asjad.
 54. Ja nem̃ad söid ja jöid, tem̃a ja need Mehhed, mis tem̃aga ollid, n. jäid Ömaiale. Ja tousid ülles homiko ja tem̃a ütles: laske mind mo Issanda jure.
 55. Ja tem̃a Wend ütles ja tem̃a Em̃a: jägo se Tütter laps monne kümnekonna Päwa meie jure; pärrast woid sa miña.
 56. N. tem̃a ütles nende wasto: ärge wiwitage mind mitte, sest Issand on miño Teed korda saatnud: laske mind ärra, et miña om̃a Issanda jure lähhän.
 57. Ja nem̃ad ütlesid: meie tahhame se Tütter lapse hüda ja küssida tema suust.
 58. Ja nem̃ad hüüdsid Rebekka n. ütlesid tem̃a wasto: tahhad sa selle Mehhega miña. N. tem̃a ütles: Ma tahhan miña.
 59. Ja nem̃ad saatsid om̃a Öe Rebekka ärra n. tem̃a Amme n. Abrahami Sullase n. tem̃a Mehhed.
 60. N. nem̃ad önnistasid Rebekka n. ütlesid tem̃ale: meie Ödde, sago sa küm̃e tuhhatkord tuhhandeks, n. sinno Seme pärrigo nende Wärrawad kes sedda wihkawad.
 61. Ja Rebekka tousis ülles n. tem̃a tüdrukkud ja nem̃ad söitsid Kam̃elide Selgas n. läksid se Mehhe järrele n. se Sullane wottis Rebekka n. läks ärra.
 62. Ja Isaak tulli om̃a Têekäimissest sealt Lahai[...]Roi Kaewo jurest sest tem̃a ellas Louna Maal.
 63. Ja Isaak läks Wälja peäle Jum̃alat palluma Öhto pole n. tem̃a töstis om̃ad Silmad ülles n. watas n. wata: Kam̃elid tullid.
 64. N. Rebekka töstis om̃ad Silmad ülles, ja näggi Isaakit n. laskis eñast Kam̃eli Seljast mahha.
 65. N. ütles Sullase wasto: mis Mees se on, sesam̃a, kis seal wälja peal meie wasto tulleb? Ja se Sullane ütles: se on miñno Issand n. tem̃a wottis ühhe silmaKatte n. kattis eñast.
 66. Ja se Sullane räkis Isaakile köik se Asja ärra, mis tem̃a olli teinud.
 67. N. Isaak wiis tedda om̃a Em̃a Sarahi Teldi n. wottis Rebekka n. tem̃a sai tem̃ale Naeseks n. tem̃a armastas tedda. Ja Isaak sai trööstitud om̃a Em̃a pärrast.

25 Peat.

 1. Ja Abraham wöttis jälle Naese, ja tem̃a Nim̃i olli Ketura.
 2. N. ta töi tem̃ale Ilmale Simrani ja Joksani ja Medani n. Midjani n. Jisbaki n. Su[a]hi.
 3. N. Joksan sünnitas Seba ja Tedani; n. Tedani Poiad ollid Assurim n. Letusim ja Lêumim.
 4. N. Midjani Poiad ollid Ewa n. Ewer n. Hanok n. Abida n. Eldaah. Köik need on Ketura poiad.
 5. Ja Abraham andis köik, mis tem̃al olli Isaakile.
 6. Ja nende Liig-naeste Lastele, mis Abrahamil ollid, andis Abraham Andid ja satis neid om̃a Poia Isaakki jurest ärra kui tem̃a alles ellus olli Päwatousmisse pole homiko Male.
 7. Ja need on Abrahami Ello Aasta Päwad, mis tem̃a ellas, sadda aastat ja seitseküm̃end aastat ja wiis Aastat.
 8. N. Abraham heitis Hinge n. surri ä hea Wannusse sees, waña ja ellatand n. tedda korristati om̃a Rahwa jure.
 9. N. tem̃a Poiad Isaak n. Ismael matsid tedda mahha siña Makpela kopa Ewroni Sohhari selle Hetti-mehhe Poia Wäljale, mis on Mamre kohhal.
 10. Sinna Wälja, mis Abraham olli ostnud Hetti Laste käest; siñna mäeti Abrahamit n. tem̃a Naest Sarahi mahha.
 11. N. se sündis, pärrast kui Abraham olli surnud et Jum̃al tem̃a Poia Isaakki önnistas, ja Isaak ellas se Lahai-Roi Kaewo jures.
 12. N. need on Ismaeli Abrahami Poia Sündimissed, mis Hagar se Egiptusse Naene Sarahi Üm̃ardaja on Abrahamile Ilmale tonud.
 13. N. need on Ismaeli Laste Nim̃ed nende Nim̃ede järrele n. nende Sündimiste järrele. Ismaeli essimeñe Poeg on Nebajot; siis Kedar n. Adbeel n. Mibsam.
 14. N. Misma n. Tumah n. Massa.
 15. Hadad n. Tema, Jetur, Nawis n. Kedmah.
 16. Needsam̃ad on Ismaeli Poiad ja need on nende Nim̃ed, nende Küllade ja nende tuggewatte Linnade sees, kaksteistküm̃end Würstit nende Rahwa ülle.
 17. Ja need on Ismaeli Ello Aastat sadda aastat ja kolmküm̃end aastat ja seitse Aastat n. tem̃a heitis Hinge ja surri ä n. tedda korristati om̃a Rahwa jure.
 18. Nem̃ad ollid ellamas Hawilalist Surist sadik, mis on Egipti-Ma kohhal, kust Assuri-Male miñakse; tem̃a on köigede nende Wendade ees om̃a Ma Ossa sanud.
 19. N. need on Isaakki Abrahami Poia Sündimissed. Abraham sünnitas Isaakki.
 20. Ja Isaak olli 40 Aastat waña, kui tem̃a Rebekka Petueli, se Siria-Ma Mehhe Tütre Mesopotamia-Maalt, Labani se Siria-Ma Mehhe Öe eñesele Naeseks wottis.
 21. N. Isaak pallus Issandat allati om̃a Naese eest, sest tem̃a olli suggumata n. Issand wöttis tem̃a Palwe[t] kuulda ja tem̃a Naene Rebekka sai käima peäle.
 22. Ja need Lapsed toukasid teine teist tem̃a Ihhus, ja tem̃a ütles: Kui se nenda on, miks ma siis sesuggune ollen? n. tem̃a läks Issanda käest küssima.
 23. Ja Issand ütles tem̃ale: kaks Rahwast on sinno Ihhus ja kaks Rahwast peawad ennast so Sissekoñast lahkuma n. üks Rahwas peab wäggewam ollema, kui teine, ja surem peab wähhemat tenima.
 24. Ja tem̃a Päwad said täis et ta piddi mahhasama, wata siis ollid kaksikud tem̃a Ihhus.
 25. N. se essimeñe tulli wälja puñakas, ülleüldes kui karrune Kuub, ja nem̃ad pannid tem̃a Nim̃e Esaw.
 26. N. pärrast sedda tulli tem̃a Wend wälja, n. tem̃a kässi hakkas Esawi kañnast kinni; ja tem̃a pandi tem̃ale Nim̃e Jakob n. Isaak olli kuusküm̃end Aastat waña, kui nem̃ad sündisid.
 27. Ja need Poisid kaswasid ülles ja Esaw olli tark mees aiamisse peäle ja Pöllomees; ja Jakob olli wagga Mees, kis Teldide sees ellas.
 28. N. Isaak armastas Esawi, sest need Metsa-Liñud ollid tem̃a Su pärrast; ja Rebekka armastas Jakobi.
 29. N. Jakob ketis Leent n. Esaw tulli Wäljalt ja temma olli ärrawässinud.
 30. N. Esaw ütles Jakobi wasto: Et anna mulle rüpada sest punnaset, sest puñasest lemest, sest miña ollen ärrawässinud, sepärrast pandi tem̃a Nim̃i Edom.
 31. Ja Jakob ütles: mü miñule täñapääw sinno essimesse Sündimisse öigust.
 32. N. Esaw ütles: wata miña lähhän ärra surrema, mis on mulle sedda essimesse Sündimisse öigust tarwis.
 33. Ja Jakob ütles, wannu mulle tännapääw n. temma wandus tem̃ale n. tem̃a müüs om̃a essimesse Sündimisse öigust Jakobile.
 34. Ja Jakob andis Esawile Leiba ja Läätse Leent n. tem̃a söi ja jöi, Ja tousis ülles ja läks ärra; Nenda pölgas Esaw sedda essimesse Sündimisse öigust.

26 Peatük.

 1. Ja Nälg olli seal Maal, ilma se endine Nälg, mis Abrahami päiwil olli, ja Isaak läks Abimelekki Wilistide Kuñinga jure Kerari Liñna.
 2. N. Issand näitis eñast tem̃ale n. ütles: ärra miñe mitte alla Egipti Male, ella seal Maal, mis miña sulle ütlen.
 3. Ella kui Woöras siin Maal, ja miña tahhan siñoga olla ja sind önnistada, sest siñule ja sinno Seemnele tahhan miña köik need siñatsed Maad anda n. miña tahhan töeks tehha se Wannde, mis ma sinno Issale Abrahamile ollen wandunud.
 4. N. miña tahhan sinno Semet paljo tehha kui Taewa Tähhed n. tahhan sinno Seemnele köik need siñatsed Maad anda ja sinno Seemne sees peawad eñast köik Ma-ilma Rahwas önnistama.
 5. Sepärrast et Abraham on miño Saña kuulnud n. on piddan[u]d, mis ma käsknud piddada, miño Käskmissed, miño Seädmissed n. miño Kässud.
 6. Ja Isaak jäi Kerari ellama.
 7. Ja need mehhed seal Paikus küssisid tem̃a Naese pärrast, ja tem̃a ütles: Se on miño Ödde, sest tem̃a kartis ütlemast: Se on miño Naene sest et need Mehhed seal Paikus mind ei tappa Rebekka pärrast, sest tem̃a olli illusa Näoga.
 8. N. se sündis, kui tem̃a olli sinna mitto päwa wiwind, siis näggi Abimelek Wilistide Kuñningas Aknast n. watas ja wata: Isaak naeris om̃a Naese Rebekkaga.
 9. Ja Abimelek kutsus Isaakki n. ütles: wata, tem̃a on töeste sinno Naene, ja kuida olled sa üttelnud: tem̃a on miño Ödde n. Isaak ütles tem̃a wasto: Miña ollen sedda sepärrast üttelnud et ma ei piddan[u]d tem̃a pärrast surrema.
 10. Ja Abimelek ütles: mikspärrast olled sinna sedda meile teinud? Kül üks Rahwa seast olleks pea woinud sinno Nase jures maggada n. sinna olleksid meie peale Süüd saatnud.
 11. N. Abimelek andis Käsko keige Rahwale n. ütles: kis selle Mehhe ja tem̃a Naese külge pudub, se peab Surma surrema.
 12. N. Isaak külwas selsam̃al Maal ja sai sel Aastal saddawörra, sest Issand önnistas tedda.
 13. Ja se Mees sai rikkaks n. läks Pääw Päwalt rikkamaks senni kui tem̃a wägga rikkaks sai.
 14. Ja tem̃al olli warrandust puddolojussist ja warrandust Weiksist n. paljo Perret ja Wilistid kaetsesid tedda.
 15. N. köik need Kaewud, mis tem̃a Issa Sullased ollid kaewanud tem̃a Issa Abrahami päiwil matsid Wilistid kinni ja täitsid neid mullaga.
 16. N. Abimelek ütles Isaaki wasto: Minne meie jurest ärra, sest Sinna olled paljo wäggewamaks sanud kui meie.
 17. Ja Isaak läks sealt ärra ja löi om̃a ten[di] ülles Kerari Orko ning jäi senna ellama.
 18. N. Isaak läks taggasi ja kaewas need Wêe-Kaewud, mis nem̃ad ollid tem̃a Issa Abrahami päiwil kaewanud, ja mis Wilistid ollid pärrast Abrahami Surma kinni matnud ja nim̃etas neid nende Nim̃mede järrele, mis tem̃a Issa neile olli pannud.
 19. N. Isaakki Sullased kaewasid seal Orgus n. leidsid seält ühhe Hallika wee Kaewo.
 20. N. Kerari Karjatsed riidlesid Isaakki Karjastega n. ütlesid: Se Wessi on meie pärralt, sepärrast panni tem̃a selle Kaewo Nim̃i Esek, sest et nem̃ad tem̃aga ollid riidlenud.
 21. N. nem̃ad kaewasid ühhe teise Kaewo ja selle pärrast riidlesid nem̃ad ka n. tem̃a panni tem̃a Nim̃e Sitnah.
 22. N. tem̃a wöttis sealt om̃a Teldid ülles n. kaewas ühhe teise Kaewo ja selle pärrast ei riidlenud nem̃ad mitte n. ta pañi tem̃a Nim̃i Rehobot n. ütles: nüüd on Issand meile Maad kül annud et meie woime kossuda Ma peal.
 23. N. tem̃a läks sealt ülles Peersaba pole.
 24. N. Issand näitis ennast tem̃ale selsammal Ösel n. ütles: miña ollen sinno Issa Abrahami Jum̃al: ärra karda, sest minna ollen siñoga ja tahhan sind öñistada ja siño Semet paljo tehha om̃a Sullase Abrahami pärrast.
 25. N. tem̃a ehhitas sinna ühhe Altari n. kulutas Issanda Nim̃el ja löi seña om̃a Teldi ülles n. Isaakki Sullased kaewasid senna ühhe Kaewo.
 26. N. Abimelek läks Kerarist tem̃a jure n. tem̃a Söbber Ahüssat n. tem̃a Söa-wäe Pealik Pikol.
 27. Ja Isaak ütles nende wasto: mikspärrast tullete teie miño jure, ja teie wihkate mind n. ollete mind eñaste jurest ärrasaatnud.
 28. Ja nem̃ad ütlesid, meie näme öiete et Issand on sinnoga ja meie ütlesime: et olgo Wanne meie mollemotte wahhel, meie wahhel n. siño wahhel n. meie tahhame Seädusse sinnoga tehha.
 29. Et sinna meile Kurja ei te, nenda kui meie ep olle siñusse puutnud n. nenda, kui meie sulle agga Head olleme teinud n. sind Rahhoga ärralasknud, nüüd olled sinna Issandast öñistud.
 30. N. temma teggi neile Jodud ja nem̃ad söid ja jöid.
 31. N. nem̃ad tousid homiko warra ülles ja wandusid teine teisele n. Isaak satis neid ärra ja nem̃ad läksid tem̃a jurest Rahhoga ärra.
 32. N. selsam̃al Päwal sündis et Isaakki Sullased tullid ja andsid tem̃ale teata se Kaewo pärrast, mis nem̃ad ollid kaewanud n. ütlesid tem̃ale: meie olleme wet leidnud.
 33. N. tem̃a panni tem̃a Nim̃i Sibah, sepärrast on selle Linna Nim̃i Peersaba tänna päwani.
 34. Ja Esaw olli nelliküm̃end Aastat wanna, ja wottis Naeseks Jehudit Peri, selle Hetti-Mehhe Tütre n. Pasmat Eloni selle Hetti-Mehhe Tütre.
 35. N. nem̃ad ollid Isaakkile n. Rebekkale Melehaigusseks.

27 Peatük.

 1. N. se sündis, kui Isaak olli wannaks, ja tem̃a Silmad seggaseks sanud, et tem̃a ei selletand; siis kutsus tem̃a Esawi om̃a wannema Poia n. ütles tem̃a wasto: Mo Poeg; n. tem̃a ütles tem̃a wasto: wata siin ma ollen.
 2. N. tem̃a ütles: et wata miña ollen wañaks sanud ei tea mitte om̃a Surma Päwa.
 3. Ja nüüd et wotta om̃ad Riistad om̃a Noolte Tuppe ja omma Ambo ja miñe wäljale n. lasse mulle Metsa-Lindo.
 4. N. te mulle maggusat Roga nenda kui minno Mele pärrast on, ja to mulle, et miña söön, et miño Hing sind önnistab enne kui ma surren.
 5. Ja Rebekka kulis, kui Isaak om̃a Poia Esawi wasto räkis n. Esaw läks Wäljale Lindo laskma n. toma.
 6. N. Rebekka räkis om̃a Poia Jakobi wasto n. ütles: wata, miña kuulsin sinno Issa so Weña Esawi wasto rägiwad ja ütlewad
 7. To mulle Metsa Lindo, ja te mulle maggusat Roga et miña söön n. sind Issanda ees önnistan enne kui ma surren.
 8. Ja nüüd, mo Poeg, kule miño Sanna mis miña sind kässin.
 9. Et miñe puddo lojuste jure ja wötta mulle seält kaks head kitseWohla, et miña neid walmistan sinno Issale maggusaks Roaks, nenda kui tem̃a Mele pärrast on.
 10. N. sinna pead neid sinno Issale wima et ta sööb sepärrast et tem̃a sind öñistaks enne kui ta surreb.
 11. Ja Jakob ütles om̃a Em̃a Rebekka wasto: wata Esaw, miño Wend on karrune mees n. miña ollen sille mees.
 12. Ehk miño Issa mind wahhest Käega katsub, siis olleksin miña tem̃a meles kui Pettis n. sataksin eñese peäle wannet, ja ei mitte Önnistust.
 13. N. tem̃a Em̃a ütles tem̃ale: Mo Poeg, tulgo se minno peäle kui sind ärrawannutakse, kule agga miño Sanna, miñe ja to mulle.
 14. N. tem̃a läks ja wöttis ja wiis om̃a Em̃a kätte, ja tem̃a Em̃a teggi ühhe maggusa Roa nenda, kui tem̃a Issa Mele pärrast olli.
 15. N. Rebekka wöttis om̃a wannema Poia Esawi kallid Rided, mis tem̃a jures Koddo ollid ja panni neid om̃a norema Poia Jakobi Selga.
 16. N. nende kitseWohlade Nahhad panni tem̃a tem̃a Kätte ümber n. tem̃a Kaela ümber, kus ta sille olli.
 17. N. andis se maggusa Roa n. Leiba mis ta olli teinud, om̃a Poia Jakobi kätte.
 18. N. tem̃a tulli om̃a Issa jure n. ütles: miño Issa, n. tem̃a ütles: Siin ma ollen, kis sa olled, miño Poeg?
 19. Ja Jakob ütles om̃a Issa wasto, miña ollen so essimeñe Poeg Esaw, miña ollen teinud nenda kui sa olled miño wasto räginud, touse nüüd ülles, istu n. sö miño Metsa Linnust, et sinno Hing mind önnistaks.
 20. N. Isaak ütles om̃a Poia wasto: miño Poeg, kus sa olled ni ussin olnud sedda leidma? N. tem̃a ütles: Se Issand sinno Jum̃al on sedda miño ette saatnud.
 21. Ja Isaak ütles Jakobi wasto: Et tulle tenna et ma sind Käega katsun, miño Poeg, kas sa sesam̃a miño Poeg Esaw olled ehk ollemata.
 22. Ja Jakob tulli liggi om̃a Issa Isaakki jure ja tem̃a katsus tedda käega. N. ütles: se Heäl on Jakobi Heäl, agga need Käed on Esawi Käed.
 23. N. tem̃a ei tuñud tedda mitte, sest tem̃a Käed ollid karrused, nenda kui tem̃a Wenna Esawi Käed n. tem̃a önnistas tedda.
 24. N. tem̃a ütles: Olled siña sesam̃a miño Poeg Esaw? N. tem̃a ütles: Miña ollen.
 25. Siis ütles tem̃a: To mulle seie, et ma söön omma Poia Metsa Liñust, et miño Hing sind önnistaks n. tem̃a töi tem̃a ette n. tem̃a söi, n. ta töi tem̃ale wina ja tem̃a jöi.
 26. Ja Isaak tem̃a Issa ütles tem̃a wasto: Et tulle tenna, mo Poeg, ja anna minnule Suud.
 27. N. tem̃a laks senna ja andis tem̃ale Suud; Siis tundis tem̃a tem̃a riette Haiso n. tem̃a önnistas tedda n. ütles: Wata, miño Poia Hais on kui Wälja Hais, mis Issand on önnistanud.
 28. Jum̃al andko nüüd sulle Taewa Kastest ja Ma rammust ja paljo Wilja ja wärsket Wina.
 29. Rahwas peawad sind tenima ja paljo Rahwast peawad sinno ees kum̃ardama: Olle Issand om̃a Wendade ülle, ja sinno Em̃a Lapsed peawad kum̃ardama sinno ees. Ärranetud olgo, kis sind ärraneedwad n. önnistud olgo, kis sind önnistawad.
 30. N. se sündis, kui Isaak olli löpnud Jakobit önnistamast, ja se sündis, kui Jakob om̃a Issa Isaakki jurest olli otse wälja läinud, siis tulli tem̃a Wend Esaw om̃ast Linno-Laskmissest.
 31. N. tem̃a teggi ka maggusat Roga ja wiis om̃a Issa jure n. ütles om̃a Issale: tousko mo Issa ülles, ja sögo om̃a Poia Metsa-Linnust; et sinno Hing mind önnistaks.
 32. Ja tem̃a Issa Isaak ütles tem̃ale: kis sa olled? N. tem̃a ütles: miña ollen sinno essimeñe Poeg Esaw.
 33. Ja Isaak wärrises üpris wägga sure wärrisemissega n. ütles: kis on siis se, kis Lindo olli lasknud ja mulle töi ja miña söin köigest, enne kui sinna tullid ja ma önnistasin tedda; kül se jääb ka önnistud.
 34. Kui Esaw om̃a Issa Söñad kulis, siis kissendas tem̃a üpris wägga sure ja kibbeda Kissendamissega ja ütles om̃a Issale: önnista mind, ka mind miño Issa.
 35. N. tem̃a ütles: sinno Wend on Kawwalussega tulnud ja on sinno Önnistusse ärrawotnud.
 36. N. tem̃a ütles: Eks tem̃a Nim̃i öiete Jakobiks ei hüta, sest tem̃a on mind jo kaks puhko kawwalaste petnud. Minno essimesse Sündimisse öigust wöttis tem̃a ärra ja wata, nüüd on tem̃a miño Önnistusse ärrawotnud. N. tem̃a ütles: eks sa polle miñule Önnistust hoidnud?
 37. N. Isaak wastas n. ütles Esawile: wata miña ollen tedda so ülle Issandaks pannud ja köik tem̃a Weñad ollen miña tem̃ale Sullasiks annud, ja Wilja n. Wina tem̃ale murretsenud ja mis pean miña nüüd sulle teggema, mo Poeg?
 38. N. Esaw ütles om̃a Issa wasto: mo Issa, ons sul agga se ainus Önnistus? Önnista mind, ka mind, mo Issa, ja Esaw töstis om̃a Heale ja nuttis.
 39. N. tem̃a Issa Isaak wastas ja ütles tem̃a wasto: wata, sinno Ello Asse peab wäggew Ma ollema ja Taewa Kastest üllewelt peab ta märga sama.
 40. N. ommast Moögast pead sa ellama ja om̃a Wenna tenima, ja peab sündima, kui sa saad woimust sanud kül sa ajad siis temma Ikke om̃a Kaela pealt ärra.
 41. N. Esaw wihkas Jakobit se Önnistusse pärrast, misga tem̃a Issa tedda olli önnistanud n. Esaw ütles om̃as süddames: Kül mo Issa Leinamisse Päwad tullewad, sest miña tahhan om̃a Wenna Jakobi ärratappa.
 42. Ja Rebekkale anti tem̃a wañema Poia Esawi Sannad teata ja tem̃a läkkitas ja kutsus om̃a norema Poia Jakobi n. ütles tem̃a wasto: Wata sinno Wend Esaw römustab eñast, sest et tem̃a sind tahhab ärratappa.
 43. Ja nüüd, mo Poeg, kule miño Sanna ja touse ülles pöggene eñese Heaks Harani-Linna miño Wenna Labani jure.
 44. N. jä tem̃a jure monneks päwaks, senni kui so Wenna Wihha saab möda läinud.
 45. Senni kui so Wenna Wihha siño pärrast saab möda läinud ja temma sedda ärraunnustanud, mis sinna tem̃ale olled teinud. Ja miña tahhan läkkitada ja sind laska sealt ärra tua. Mikspärrast pean miña ka teist mollemist ühhel Päwal lahti sama.
 46. N. Rebekka ütles Isaakki wasto: Ma tüddin ellamast nende Hetti-rahwa Tüttarte pärrast, kui Jakob Naese wöttab nende Hetti-rahwa Tütrist, kui need on sesiñatse Ma Tütrist, mis siis miño Ello on?

28 Peatük.

 1. Ja Isaak kutsus Jakobit n.önnistas tedda ja käskis tedda n. ütles tem̃ale: Sinna ei pea mitte Naest wotma neist Kanaani-Ma Tütrist.
 2. Touse ülles, miñe Mesopotamia-Maale Petueli siño Em̃a Issa Kotta ja wötta eñesele sealt Naese Labani sinno Em̃a Wenna Tütrist.
 3. N. se köigewäggewam Jum̃al önnistagu sind ja saatko sulle suggu ja kaswatago sind et sinna saad Hulgaks Rahwaks.
 4. Ja temma andko sulle Abrahami Önnistust, siñule n. siño Seemnele siñoga, et sinna pärrid se Ma, kus sa kui Wooras sees ellad, mis Jum̃al Abrahamile on añud.
 5. N. Isaak satis Jakobit ärra, ja tem̃a läks Mesopotamia-Male Labani, Petueli se Siria-Ma Mehhe Poia jure, kis Rebekka, Jakobi ja Esawi Em̃a, Wend olli.
 6. Ja Esaw näggi, et Isaak olli Jakobit önnistanud n. tedda ärra saatnud Mesopotamia-Male sealt ennesele Naese wotma, kui tem̃a olli tedda önnistanud ja tedda käsknud n. üttelnud: Ei sa pea mitte neist Kenani-Ma Tütrist Naest wotma.
 7. N. et Jakob om̃a Issa ja Em̃a Sanna olli kuulnud n. Mesopotamia-Male ärraläinud
 8. N. et Esaw näggi, et need Kenaani-Ma Tütred tem̃a Issa Isaaki Meles pahhad ollid
 9. Siis läks Esaw Ismaeli jure ja wottis Mahhalati Ismaeli Abrahami Poia Tütre, Nebajoti Öe om̃a endiste Naeste peale eñesele Naeseks.
 10. Ja Jakob tulli Persebast wälja n. läks Harani pole
 11. N. sattus ühte Paika ja jäi Öse sinna, sest Pääw olli Loja läinud n. wöttis ühhe selle Paiga Kiwwidest n. panni om̃a Pea alla n. maggas sealsam̃as Paikes.
 12. N. tem̃a näggi Unnes n. wata: üks Reddel seisis Ma peäl ja tem̃a Ots ullatas Taewast sadik n. wata: Jum̃ala Inglid ollid tem̃a peal üllesastumas ja mahhatullemas.
 13. N. wata Issand seisis seäl peal n. ütles: miña ollen Issand siño Issa Abrahami Jum̃al n. Isaaki Jum̃al, se Ma, mis peal sa maggad, sedda tahhan miña sulle n. sinno Seemnele anda.
 14. N. sinno Seme peab sama kui Ma Pörm, n. ennast laiale läutama Öhto pole n. Homiko pole n. Pohja pole n. Louna pole n. siño sees ja sinno Seemne sees peawad köik Mailma Sugguwössad sama önnistud.
 15. N. wata, miña ollen sinnoga n. tahhan sind hoida köiges Paikes, kus sa lähhäd, n. tahhan sind seie Male taggasi sata, sest miña ei tahha sind mitte mahhajätta, senni kui miña saan teinud, mis miña sulle ollen räginud.
 16. Ja Jakob ärkas ülles om̃ast Unnest ja ütles: töeste Issand on siin Paikes ja miña ei teädnud mitte.
 17. N. tem̃a kartis n. ütles: oh mis kartusse wäärt sesiñane Paik; siin ep olle muud kui Jum̃ala Kodda, ja siin on se Taewa Wärraw.
 18. N. Jakob tousis warra homiko ülles ja wottis se Kiwwi, mis tem̃a olli om̃a Pea alla pannud, ja panni sedda Sambaks n. wallas Ölli tem̃a Otsa peäle.
 19. N. tem̃a pañi sellesam̃a Paiga Nim̃i Petel sest ennemuiste olli selle Linna Nim̃i Lus.
 20. Weel tootas Jakob ühhe Tootusse n. ütles: Kui Jum̃al minnoga on n. hoiab mind sesinnatse Tee peäl, kus ma käin n. annab mulle Leiba süa ja Ridid Selga panna
 21. Ja kui ma saan Rahhoga jälle taggasi omma Issa Kotta siis peab Issand mulle Jum̃alaks.
 22. Ja se Kiwwi, mis miña ollen pannud Sambaks, peab Jum̃ala Koiaks sama, ja köigest sest, mis sa mulle ial annad, tahhan miña töeste sulle Kümnest anda.

29 Peatük.

 1. N. Jakob töstis om̃ad Jallad ülles n. läks Homiko rahwa Male.
 2. N. tem̃a watas n. wata, üks Kaew olli Wäljal ja wata, sealsam̃as ollid kolm puddo lojuste Karja mis seal maas maggsid, sinnatsest Kaewust jootsid nem̃ad Karjad, ja suur Kiwwi olli Kaewo Su peäl.
 3. N. köik Karjad kogguti siña ja nem̃ad weretasid se Kiwwi Kaewo Su peält ärra ja jootsid need puddolojuksed ja pannid se Kiwwi Kaewo Su peäle jälle om̃a Paika.
 4. N. Jakob ütles neile: Mo Wennad, kust teie ollete? Ja nem̃ad ütlesid: Meie olleme Haranist.
 5. Ja tem̃a ütles neile: kas teie tuñete Labanit Nahori Poia? N. nem̃ad ütlesid: kül meie tuñeme.
 6. Ja tem̃a ütles neile: kas tem̃a Kässi hästi käib? N. nem̃ad wastasid: käib hästi. Ja wata seal tulleb Rahel tem̃a Tüttar puddo lojustega.
 7. N. tem̃a ütles: wata Pääw alles körges ep olle weel Aega Karja kokkoajada, jootke need puddo lojuksed ja minge, saatke neid söma.
 8. Ja nem̃ad ütlesid: meie ei woi mitte enne kui köik Karjad sawad kokko, ja se Kiwwi Kaewo Su pealt ärra weretakse siis jodame meie need puddolojuksed.
 9. Kui tem̃a alles nendega räkis, siis tulli Rahel puddo lojustega, mis tem̃a Issa pärralt ollid, sest tem̃a olli neid hoidmas.
 10. N. se sündis, kui Jakob Raheli om̃a Em̃a Weña Labani Tütre näggi, ja Labani om̃a Em̃a Wenna puddo lojuksed, siis astus Jakob liggi n. weretas se Kiwwi Kaewo Su pealt ärra ja jotis om̃a Em̃a Weña Labani puddo lojuksed.
 11. N. Jakob andis Rahelile Suud n. töstis om̃a Heäle n. nuttis.
 12. N. Jakob andis Rahelile teata, et tem̃a tem̃a Issa Suggulane ja et ta Rebekka Poeg olli n. tem̃a jooksis ja andis om̃a Issale teata.
 13. N. se sündis, kui Laban kulis need Sannumed omma Öe Poiast Jakobist; siis jooksis tem̃a tem̃a wasto, ja hakkas tem̃a ümber Kaela n. andis tem̃ale Suud n. wiis tedda om̃a Kotta. Ja tem̃a räkis Labanile ülles köik need asjad.
 14. Ja Laban ütles tem̃ale: Töeste sinna olled miño Lu n. miño Lihha n. tem̃a jäi tem̃a jure ühhe terwe Ku.
 15. Ja Laban ütles Jakobile: Kas sinna sepärrast et sa mo Suggulane olled peaksid mind ilma tenima? Ütle mulle: mis peab so Palk ollema.
 16. Ja Labanil olli kaks Tüttart, selle Wannema Nimmi olli Lea n. selle norema Nimmi Rahel.
 17. N. Leal ollid maddalad Silmad agga Rahel olli illus näost ja illus Silmist.
 18. N. Jakob armastas Raheli ja ütles: miña tahhan sind tenida seitse Aastat sinno norema Tütre Raheli pärrast.
 19. Ja Laban ütles: parram on sulle tedda anda, kui tedda teise Mehhele anda, jä miño jure.
 20. Ja Jakob tenis Raheli pärrast seitse Aastat ja need ollid tem̃a Meles kui üksikud Päwad, sest et tem̃a tedda armastas.
 21. N. Jakob ütles Labani wasto: aña minno Naene kätte, sest miño päwad on täis, et miña tem̃a jure liggi saan.
 22. Ja Laban koggus köik selle Paiga Mehhed n. teggi Jodud.
 23. N. se sündis Öhto, et tem̃a wottis om̃a Tütre Lea n. wiis tedda tem̃a jure n. tem̃a heitis tem̃a jure.
 24. N. Laban andis tem̃ale om̃a Üm̃ardaja Silpahi om̃a Tütrele Leahile Üm̃ardajaks.
 25. Ning se sündis homiko n. wata, se olli Leah n. tem̃a ütles Labani wasto: mis sa sedda mulle olled teinud? Eks ma olle Raheli pärrast sinno jures teninud n. miks pärrast olled sa mind petnud.
 26. Siis ütles Laban: Ei se sünni nenda meie paikas, et meie norema enne kui Wannema walja mehhele panneme.
 27. Pea selle Pulma Näddal, kül meie siis anname sulle se teise ka selle Tenistusse pärrast, mis sinna weel teist seitse Aastat miño jures pead tenima.
 28. N. Jakob teggi nenda n. piddas selle Näddala n. tem̃a andis tem̃ale om̃a Tütre Rahheli tem̃ale Naeseks.
 29. N. Laban andis om̃a Üm̃ardaja Pilhahi om̃a Tütrele Rahelile, tem̃ale Üm̃ardajaks.
 30. N. tem̃a läks ka Rahheli jure liggi n. armastas ka Raheli ennam kui Leahi ja tenis tem̃a jures weel teist seitse Aastat.
 31. Ja kui Issand näggi, et Leah wihkati, siis teggi tem̃a ta Lapsekodda lahti ja Rahhel olli sugguta.
 32. N. Leah sai käima peale n. töi Poia Ilmale n. panni tem̃a Nim̃i Ruben, sest tem̃a ütles: Et Issand on waatnud miño Willetsusse peäle, sest nüüd wöttab miño Mees mind armastada.
 33. N. tem̃a sai ta käima peale ja töi Poia Ilmale n. ütles: Et Issand on kuulnud, et mind wihkati, siis on tem̃a mulle sedda ka añud n. panni tem̃a Nim̃i Simeon.
 34. N. tem̃a sai ta käima peale n. töi Poia Ilmale n. ütles: kül weel sedda puhko mo Mees mind takka hoiab, sest miña ollen tem̃ale kolm Poega Ilmale tonud, sepärrast pandi tem̃ale Nim̃i Lewi.
 35. N. tem̃a sai ta käima peale n. töi Poia Ilmale n. ütles: Sedda puhko tahhan miña Issandat kita, sepärrast panni tem̃a tem̃a Nim̃i Juda n. ta löppes Ilmale tomast.

30 Peatük.

 1. N. kui Rahel näggi, et ta Jakobile Lapsi Ilmale ei tonud, siis kaetses Rahel om̃a Öe n. ütles Jakobi wasto: Sada mulle Lapsi, agga kui mitte, siis surren miña ärra.
 2. Ja Jakob sai Raheli peale wägga wihhaseks n. ütles: Ollen minna Jummala Assemel, kis sulle Ihho Suggu kelab?
 3. N. tem̃a ütles: seal on miño Üm̃ardaja Pilha, minne tem̃a jure liggi, et tem̃a miño Polwede piale Lapsi Ilmale toob, ja miña ka tem̃ast Suggu saan.
 4. N. tem̃a andis tem̃ale om̃a Üm̃ardaja Pilha Naeseks n. Jakob läks tem̃a jure liggi.
 5. Ja Pilha sai käima peale n. töi Jakobile Poia Ilmale.
 6. Ja Rahhel ütles: Jum̃al on mulle Kohhut annud, ja on ka miño Heäle kuulnud, n. mulle Poia añud: sepärrast panni ta tem̃a Nim̃e Tan.
 7. N. tem̃a sai ta käima peale n. Pilha Raheli Üm̃ardaja töi Jakobile teise Poia Ilmale.
 8. N. Rahhel ütles: miña ollen om̃a Öega wägga sure Woitlemissega woitlenud ja ollen ärrawoitnud n. panni tem̃a Nim̃e Nawtali.
 9. Ja Lea näggi, et tem̃a löpnud Lapsi Ilmale tomast, ja wottis om̃a Üm̃ardaja Silpa n. andis tedda Jakobile Naeseks.
 10. N. Silpa, Lea Üm̃ardaja töi Jakobile Poia Ilmale.
 11. Ja Lea ütles: Hulk tulleb: n. tem̃a panni tem̃a Nim̃i Kad.
 12. N. Silpa Lea Üm̃ardaja töi Jakobile teise Poia Ilmale.
 13. Ja Leah ütles: Mo Önneks! sest Tütred wotwad mind önsaks kita n. tem̃a panni tem̃a Nim̃e Aser.
 14. Ja Ruben läks Nisso Leikusse päiwil n. leidis Wäljalt Tudaimi ja töi neid om̃a Em̃a Leahi kätte, ja Rahhel ütles Leahi wasto: Et anna nüüd mulle sinno Poia Tudaimi Marjust.
 15. Ja tem̃a ütles tem̃ale: ons se wähhä et sinna miño Mehhe olled ärra wötnud? Ja sinna tahhad ka miño Poia Tudaimi Marjad wotta? N. Rahel ütles: sepärrast maggago tem̃a se Öse siño jures sinno Poia Tudaimi eest.
 16. Ja Jakob tulli Öhto Wäljalt, ja Lea läks tem̃a wasto n. ütles: miño jure pead sa liggi tullema, sest miña ollen sind Palga pärrast palganud miño Poia Tudaimi Marjade eest. Ja tem̃a maggas sel Ösel tem̃a jures.
 17. N. Jum̃al kulis Leahi n. tem̃a sai käima peäle n. töi Jakobile wiendama Poia Ilmale.
 18. Ja Lea ütles: Jum̃al on mulle miño Palka annud, sepärrast et miña ollen om̃a Üm̃ardaja omma Mehhele añud. Ja tem̃a panni tem̃a Nim̃i Issaskar.
 19. N. Lea sai ta käima peale n. töi Jakobile kuendama Poia Ilmale.
 20. Ja Lea ütles: Jum̃al on mulle hea Anni kinkinud. Seddapuhko wottab mo Mees miño jures maggada, sest et ma ollen tem̃ale kuus Poega Ilmale tonud ja tem̃a panni tem̃a Nim̃i Sebülon.
 21. N. pärrast töi tem̃a Tütre Ilmale n. tem̃a panni tem̃a Nim̃e Tina.
 22. Ja Jum̃al mötles Raheli peäle n. Jum̃al kulis tedda n. teggi tem̃a Lapsekodda lahti.
 23. N. tem̃a sai käima peale n. kandis Poia Ilmale n. ütles: Jum̃al on miño Häbbi hopis ärrawötnud.
 24. N. panni tem̃a Nim̃i Josep, n. ütles: Issand andko mulle teise Poia weel jure.
 25. N. se sündis, kui Rahel olli Joseppi Ilmale tonud, siis ütles Jakob Labani wasto, lasse mind ärra, et miña lähhän om̃a Paika n. om̃a Male.
 26. Anna miño Naesed ja mo Lapsed kenne pärrast miña ollen sind teninud, et miña ärralähhän, sest siña tead miño Tenistust, kudda miña sind ollen teninud.
 27. Ja Laban ütles tem̃a wasto: ollen miña nüüd Armo leidnud so Silma eest. Miña ollen tuñud, et Issand mind sinno pärrast on önnistanud.
 28. Ja ta ütles: nimmeta mulle om̃a palga ja ma tahhan sedda anda.
 29. N. tem̃a ütles tem̃a wasto: Sinna tead, kuida miña sind ollen teninud n. kuida so Karri minno jures olnud.
 30. Sest se pissut, mis sul enne mind olli, on ennast laiale lautanud sureks Hulgaks. Ja Issand on sind minno Jalla läbbi önnistanud. Ja nüüd, millal pean miña ka om̃a perre ette murretsema?
 31. N. tem̃a ütles, mis pean ma sulle andma? N. Jakob ütles: Siña ei pea mulle ühtegi andma, kui sa agga mulle sedda teed, siis tahhan miña jälle so puddo-lojuksed söma sata ja hoida.
 32. Minna tahhan tännapääw köik so puddo lojuksed läbbi käia, n. tahhan sealt ärralahhutada köik tähnelissed ja kirjud Lambad ja köik Lambad, mis suitso-karwa on, Tallede seast, ja need kirjud ja tähtlassed Kitsede seast, ja se olgo minno Palk.
 33. Ja miño Öigus peab mo eest kostma tullewal aial, kui se Luggu miño Palga pärrast so ette tulleb, köik, mis ep olle tähnelinne egga kirjo Kitsede seas egga mis suitso-karwa on Tallede seas, se olgo Wargus miño jures.
 34. Ja Laban ütles: Wata; Olgo nenda sinno Sanna järrele.
 35. N. tem̃a lahhutas selsam̃al Päwal need lappilissed Jallust ja kirjud Sikkud n. köik kirjud n. tähnelissed Kitsed, köik kus agga pissutki Walget külges olli, n. köik Tallede seast; ja andis neid om̃a Poegade kätte.
 36. N. panni kolme Päwa Teed ennese wahhele n. Jakobi wahhele; agga Jakob olli teised Labani puddo lojuksed hoidmas.
 37. Ja Jakob wottis eñesele tored Libne-Pu ja Lusi-Pu ja Armoni-Pu Keppid ja Kastani-Pu Keppisid ja koris nende külge walged Kripsud et se walge Keppide Külges olli nähha.
 38. N. tem̃a panni need Keppid, mis tem̃a olli ärrakorinud nende Künnade ja Wêe rennide sisse kuhhu need puddo lojuksed piddid tullema joma nende puddo lojuste ette ja Jookso-Him̃o tulli nende peale kui nemmad tullid joma.
 39. Kui nüüd Jookso-Him̃o nende puddo lojuste peale olli tulnud nende Keppide jures, siis teggid need puddo lojuksed Talled, mis [tähtlassed] Jallust, n. muido [tähtlassed] ja kirjud ollid.
 40. N. Jakob lahhutas need Talled ärra ja panni puddo lojuste Silmad nende pole mis Jallust tähnelissed ollid n. köige töm̃ukatte pole Labani puddo lojuste seas. N. tem̃a teggi ennesele Karja issepäinis n. ei pannud neid mitte Labani puddo lojuste jure.
 41. Ja se sündis ni mittokord, kui nende kangematte puddo lojuste peale jookso himmo tulli, et Jakob need Keppid nende Reñide sisse panni Lam̃aste Silma ette, et nem̃ad tineks said nende Keppide jures.
 42. Ja kui puddo lojuksed wäetimad ollid, ei pannud tem̃a mitte. Ja need wäetimad said Labanile ja need wäggewad Jakobile.
 43. Ja se Mees kossus üpris wägga n. tem̃al olli paljo puddo lojuksid n. Üm̃ardajaid n. Sullasid n. Kam̃elid n. Eeslid.

31 Peatük.

 1. N. tem̃a kulis Labani Laste Könned, need ütlesid: Jakob on keik ärrawötnud, mis meie Issa pärralt olli, ja sest, mis meie Issa pärralt olli, on tem̃a keik sedda Warrandust ennesele koggunud.
 2. N. Jakob näggi Labani Silmad ja wata, nem̃ad ep olnud mitte tem̃a wasto, kui eile ja tunnaeile.
 3. N. Issand ütles Jakobi wasto: Minne jälle taggasi om̃a Wannematte Male ja om̃a Suggulaste jure n. miña tahhan sinnoga olla.
 4. Ja Jakob läkkitas n. käskis Rahheli n. Lea kutsuda Wäljale puddolojuste jure.
 5. N. ütles neile: Minna nään teie Issa Silmad, et nem̃ad ep olle ennam miño wasto nenda kui eile ja tuñaeile; ja miño Issa Jum̃al on minno jures olnud.
 6. N. teie teate, et miña köige om̃a Ram̃oga ollen teie Issat teninud.
 7. Ja teie Issa on mind petnud ja on miño Palka küm̃ekorda teist Wisi seädnud. Ja Jum̃al ei olle temmale mitte melewalda andnud mulle Kurja tehha.
 8. Kui tem̃a nenda ütles: need tähtlassed peawad sulle Palgaks ollema, siis teggid köik puddolojuksed tähtlassed Talled; ja kui tem̃a nenda ütles: need tähtlassed Jallust peawad sulle Palgaks ollema, ja köik puddolojuksed teggid Jallust tähtlassed Talled.
 9. Nenda on Jum̃al teie Issa Warrandust käest ärrawotnud ja miñule annud.
 10. N. se sündis sel aial, kui Jookso Him̃o puddo lojuste peale tulli, et minna om̃ad Silmad ülles töstsin ja Uñes näggin, ja wata, need Sikkud, mis puddolojuste peale kargasid, ollid Jallust tähtlased ja muido tähtlased ja kirjud [külges].
 11. N. Jum̃ala Ingel ütles miño wasto Unnes: Jakob, ja miña ütlesin: wata, siin ma ollen.
 12. N. tem̃a ütles: Et tösta om̃ad Silmad ülles ja wata: köik Sikkud, mis kargawad puddo lojuste peale, on Jallust tähtlased ja muido tähtlased ja kirjud. Sest minna ollen köik näinud, mis Laban sulle teeb.
 13. Minna ollen se Peteli Jum̃al, kus sinna se Kiwwi-Samba woidsid, kus siña mulle Tootusse olled tootanud. Nüüd touse ülles, miñe siit Maalt ärra ja miñe taggasi om̃a Suggulaste Male.
 14. Ja Rahel n. Lea wastasid n. ütlesid tem̃a wasto: kas on meil weel Ossa ja Pärrandust meie Issa Koias.
 15. Eks meie olle kui Woörad innimessed tem̃ast arwatud sest tem̃a on meid ärramünud ja on ka ikka meie Rahha ärrasönud.
 16. Sest köik se Rikkus, mis Jum̃al on meie Issa käest ärrawotnud, se on meie ja meie Laste pärralt. Ja nüüd, köik mis Jum̃al sulle üttelnud, sedda te.
 17. N. Jakob tousis ülles n. panni om̃ad Lapsed ja om̃ad Naesed Kam̃elide Selga.
 18. N. tem̃a satis köik om̃ad Lojuksed ärra ja köik om̃a Warrandust, mis ta olli kokko pannud need Lojuksed, mis temma om̃ad, mis ta eñesele olli saatnud Mesopotamia-Maal, et ta piddi miñema om̃a Issa Isaakki jure Kenaani Male.
 19. Ja Laban olli läinud om̃ad puddo-lojuksed niitma. Ja Rahel warrastas need Terawid ärra, mis tem̃a Issal ollid.
 20. N. Jakob warrastas Labani sehe Siria-Ma Mehhe Süddame ärra, sest et tem̃a ei olnud tem̃ale mitte teata añud, et ta piddi pöggenema.
 21. Ja tem̃a pöggenes, tem̃a n. köik, mis tem̃al olli n. tem̃a tousis ülles ja läks ülle se Jöe n. pöris om̃ad Silmad Kileadi Mäe pole.
 22. Ja kolmandamal Päwal anti Labanile teata et Jakob olli pöggenenud.
 23. Ja tem̃a wottis om̃ad Suggulassed eñesega n. ajas tedda takka seitse Päwa Teed ja sai tedda kätte Kileadi Mäe peäl.
 24. Ja Jum̃al olli Ösel Labani se Siria-Ma Mehhe jure tulnud Unnes n. tem̃ale üttelnud: Hoia ennast et sinna Jakobiga ei rägi Heast Kurjast sadik.
 25. N. Laban sai Jakobi kätte: Ja Jakob olli om̃a Teldi ülleslönud Mäe peäle n. Laban löi om̃a Suggulastega Teldi ülles Kileadi Mäe peäl.
 26. Ja Laban ütles Jakobile: mis olled sinna teinud, et sinna olled mo Süddame ärrawarrastanud n. olled miño Tütred ärrawinud, nenda kui olleksid nem̃ad Moöga läbbi Wangiks sanud.
 27. Mikspärrast olled sinna sallaja ärrapöggenenud n. wargusse Wisi minnust ärra läinud, ja ep olle sedda mulle mitte teata annud, et miña sind olleksin ärrasaatnud Römoga ja Lauludega, Trum̃i ja Kandlega.
 28. N. ep olle mitte lasknud miño Poegadele ja mo Tüttartele Suud anda: Nüüd siña olled sedda tehhes, jölledaste teinud.
 29. (Nüüd) olleks kül Melewald miño käes teile Kurja tehha, agga teie Issa Jum̃al on miñoga räginud eile n. üttelnud: Hoia eñast, et sinna Jakobiga Head egga Kurja ei rägi.
 30. Ja nüüd olled sa ärra läinud, sestet sinnol om̃a Issa Maia järrele nii suur him̃o olli, mikspärrast olled sinna miño Jum̃alad warrastanud?
 31. Ja Jakob wastas n. ütles Labanile: Sepärrast et miña kartsin n. ütlesin et sinna wahhest sinno Tütred miño kaest ärra ei piddand risuma.
 32. Ja kenne jurest sinna om̃ad Jum̃alad leiad ärgo jägo se Ellusse; meie Suggulaste ees katsu läbbi mis miño käes on, ja wotta omma, ja Jakob ei teädnud mitte, et Rahel neid olli ärrawarrastanud.
 33. Ja Laban läks Jakobi Telti n. Lea Telti n. nende kahhe Üm̃ardajatte Telti ja ei leidnud mitte n. tem̃a läks Lea Teldist wälja ja tulli Rahheli Telti.
 34. N. Rahhel olli neid Terawid ärrawotnud ja neid ühhe Kam̃eli Saddula alla pannud n. istus nende peal. Ja Laban katsus kättega köik se Teldi läbbi ja ei leidnud mitte.
 35. N. tem̃a ütles om̃a Issa wasto: ärgo sago miño Issanda Meel pahhaks, et ma sinno ees ei woi üllestousta, sest mul on Naeste asjad n. tem̃a otsis köik läbbi ja ei leidnud mitte neid Terawid.
 36. Ja Jakob sai wihhaseks n. waidles Labaniga n. Jakob wastas n. ütles Labanile: mis on mo Ülleastminne? Mis on mo Pat, et sinna mind ni kurjaste olled takka ajanud?
 37. Sest sa olled köik minno Riistad läbbi katsunud, mis olled sa leidnud köikist om̃a Maia Riistadest? Panne seia miño Suggulaste ja sinno Suggulaste ette, et nem̃ad meie mollematte wahhele moistwad, mis öige.
 38. Need kaksküm̃end Aastat ollen miña sinno jures olnud, sinno emma Lambad ja siño Kitsed ep olle ärralonud ja Jära so Karjas ep olle minna mitte sönud.
 39. Mis olli murtud sedda ep olle miña mitte sinno kätte tonud, mulle tulli se Tasuks, sest miño käest küssisid sa sedda mis Päwa Ajal ärrawarrastati ja mis ö aial ärrawarrastati.
 40. Nenda käis mo Kässi, Päwa Aeges wöttis mind Pallaw ja Öse Külm ärra ja mo Unni läks mo Silmist ärra.
 41. Seddawisi ollen ma nüüd 20 Aastat so Koias olnud: sind teninud nelliteistküm̃end Aastat sinno kahhe Tütre pärrast ja kuus Aastat sinno puddo lojuste pärrast n. miño Palga olled sa küm̃ekord teist Wisi seadnud.
 42. Kui ep olleks miño Issa Jum̃al, Abrahami Jum̃al ja Isaakki Kartus miño jures olnud, kül sinna olleksid nüüd mind tühjalt ärrasaatnud. Ja Jum̃al on miño Hädda ja miño Kätte waewa näinud, ja on sind eile nominud.
 43. Ja Laban wastas n. ütles Jakobi wasto: Need Tütred on miño Tütred ja need Poiad on miño Poiad ja need puddolojuksed on miño Lojuksed, N. köik, mis sinna nääd, se on miño; ja mis pean miña tänna neilesiñatsile miño Tüttartele teggema? Ehk nende Poegadele, mis nem̃ad on Ilmale tonud.
 44. Ja nüüd tulle, tehkem Seädusse miña ja sinna, ja se olgo Tunnistusseks miño wahhel ja sinno wahhel.
 45. Ja Jakob wöttis ühhe Kiwwi ja panni sedda püsti ülles Sambaks.
 46. Ja Jakob ütles om̃a Suggulastele: kögguge Kiwwa n. nem̃ad wotsid Kiwwa n. teggid ühhe Hunniko n. nem̃ad söid seal se Hunniko peäl.
 47. N. Laban panni tem̃a Nim̃i Jegar-Sahhaduta, ja Jakob panni tem̃a Nim̃e Kalleed.
 48. Ja Laban ütles, se Hunnik olgo täña pääw Tunnistusseks miño wahhel ja siño wahhel; Sepärrast panni tem̃a tem̃a Nim̃i Kaleed
 49. n. Mitspa: sest et tem̃a ütles: Kül Issand wahhib minno wahhel ja sinno wahhel, kui meie teine teisest ärra olleme.
 50. Kui sinna miño Tütred waewad ja kui sinna Naesi wottad miñoTüttarte Körwa. Ükski Innimeñe ep olle meie jures, wata Jum̃al on Tunnistus-Mees miño wahhel ja siño wahhel.
 51. Ja Laban ütles Jakobile: wata, siin on sesinnane Huñik ja wata siin on se Sam̃as mis miña ollen üllespañud miño wahhele ja sinno wahhele.
 52. Se Huñik olgo Tuñistaja ja se Sam̃as olgo Tuñistusseks, et miña ei tahha ülle se Huñiko sinno jure tulla n. et sinna ei tahha ülle se Huñiko n. ülle se Samba miño jure tulla Kurja teggema.
 53. Abrahami Jum̃al n. Nahori Jum̃al , nende Issa Jum̃al moistko Öigust meie wahhel, n. Jakob wandus om̃a Issa Isaakki Kartusse jures.
 54. N. Jakob ohwerdas ühhe Ohwri se Mäe peal n. kutsus om̃ad Suggulassed Leiba söma n. nem̃ad söid Leiba ja jäid Öseks Mäe peäle.

32 Peatük.

 1. N. Laban tousis warra homiko ülles n. andis om̃a Poegadele ja om̃a Tüttartele Suud ja önnistas neid n. Laban läks ärra n. tulli taggasi om̃a Paika.
 2. N. Jakob läks ka om̃a Teed n. Jum̃ala Inglid tullid tem̃a wasto.
 3. Ja Jakob ütles, kui tem̃a neid näggi Se on Jum̃ala Leer n. panni selle Paiga Nim̃e Mahhanaim.
 4. Ja Jakob läkkitas käskusid eñese eel om̃a Wenna Esawi jure Seiri Male mis Edomi Wäljal olli.
 5. N. käskis neid ja ütles: nenda peate teie ütlema miño Issandale Esawile: Nenda ütleb sinno Sullane Jakob: miña ollen kui Woöras Labani jures ellanud ja ollen tännini seäl ennast ülles piddanud.
 6. N. miñul on Härge ja Eeslid, puddo lojuksid n. Sullasid ja Üm̃ardajaid. Ja minna läkkitan om̃a Issandale teada andma et miña Armo sinno Silma eest piddin leidma.
 7. N. need Kässud tullid taggasi Jakobi jure n. ütlesid meie saime siño Wenna jure Esawi jure ja tem̃a tulleb ka sinno wasto n. nelli sadda Meest tem̃aga.
 8. N. Jakob kartis wägga n. tem̃al olli kitsas kä n. tem̃a jaggas se Rahwas, mis tem̃aga olli n. need puddo lojuksed n. need Weiksid n. Kam̃elid kahheks Hulgaks.
 9. N. ütles: kui Esaw tulleb ühhe Hulga peäle ja lööb tedda mahha, siis woib se Hulk, mis üllejaab ärrapöggeneda.
 10. Ja Jakob ütles: miño Issa Abrahami Jum̃al ja miño Issa Isaaki Jum̃al! Issand!, kis sa mulle olled üttelnud: miñe taggasi om̃a Male ja om̃a Suggulaste jure, ja miña tahhan siñule head tehha.
 11. Minna ep olle middagi koige Heateggemiste n. koige Töe wasto, mis siña om̃a Sullasele olled teinud: Sest miña ollen omma Keppiga ülle se Jordani läinud, ja nüüd ollen miña kahheks Hulgaks sanud.
 12. Oh päästa mind ärra miño Weña käest, Esawi käest. Sest miña kardan tedda, et tem̃a tulleb ja mind mahha löeb, Em̃a Lastega.
 13. N. siña olled üttelnud, miña tahhan sulle töeste head tehha ja Sinno Seemne panna kui Merre Liiw, mis ei woi ükski luggeda et tedda ni paljo on.
 14. N. sel Ösel jäi tem̃a senna Öseks ja wöttis sest, mis tem̃a kätte sai, Andi om̃a Weñale Esawile.
 15. 200 Kitse n. 20 Sikko, 200 emmaLam̃ast ja 20 Jära.
 16. 30 im̃etajat Kam̃elit ja nende Warsad, 40 Lehma ja 10 Wärsa, 20 Em̃a-Eesli n. 10 Eesli Warsa.
 17. N. tem̃a andis om̃a Sullaste kätte, igga Hulga issepäine. N. tem̃a ütles om̃a Sullaste wasto: minge teie miño eel n. jätke Maad igga Hulga wahhel.
 18. N. tem̃a käskis sedda essimest ja ütles: kui miño Wend Esaw siño wasto tulleb ja sind küssib n. ütleb: keñe pärralt sa olled n. kus sa lähhäd, ja keñe pärralt on need, mis sinno ees on?
 19. Siis ütle: se on sinno Sullase Jakobi And, mis minno Issandale Esawile läkkitakse n. wata, tem̃a isse on ka meie tagga.
 20. Ja tem̃a käskis ka sedda teist ka sedda kolmandamat ka köik neid, mis nende Karjade järrel käisid n. ütles sedda möda peate teie rägima Esawi wasto, kui teie sate tem̃a jure.
 21. N. üttelge, wata sinno Sullane Jakob on ka meie tagga, sest tem̃a ütles: miña tahhan tedda ärraleppitada se Anniga, mis miño eel käib, ja pärrast sedda tahhan miña tem̃a Silmad nähha ehk tem̃a wahhest mind wastowottab.
 22. Ja se And läks tem̃a eel, ja tem̃a jäi selsam̃al Ösel Leri.
 23. N. tem̃a tousis selsam̃al Ösel ülles ja wottis om̃a kaks Naest ja om̃a kaks Üm̃ardajat n. om̃a üksteistküm̃end Last ja läks senna Jabbokki kust ülleminnakse.
 24. N. tem̃a wottis neid, ja satis neid ülle Jöe n. satis ülle köik, mis tem̃al olli.
 25. N. Jakob jäi üksepäinis järrele, siis eitles üks Mees kangeste tem̃aga, senni kui hakkas koitma.
 26. Ja tem̃a näggi, et tem̃a ei sanud Woimust tem̃a peäle, ja putus tem̃a Pusaliikmesse, nenda et Jakobi Pusa-Like assemelt ärrasai, kui tem̃a tem̃aga nii kangeste eitles.
 27. N. tem̃a ütles: et lasse mind ärra se Koit on jo Wäljas, ja tem̃a ütles: Ei miña lasse sind mitte, kui sa mind ei önnista.
 28. N. tem̃a ütles tem̃a wasto: mis so Nim̃i on? N. tem̃a ütles: Jakob.
 29. Siis ütles tem̃a: Siño Nim̃i ei pea ennam Jakobiks hutama kuid Israeliks, sest siña olled kui Mees olnud Jum̃ala wasto n. Innimeste wasto n. olled Woimust sanud.
 30. Siis küssis Jakob n. ütles: et aña mulle siño Nim̃i teäta? Ja tem̃a ütles: Mis sa küssid miño Nim̃e pärrast? N. tem̃a önnistas tedda seäl.
 31. N. Jakob panni selle Paiga Nim̃e Pniel. Sest (tem̃a ütles) miña ollen Jum̃alat Pallest Pallesse näinud ja miño Hing on peästetud.
 32. N. Pääw tousis tem̃ale ülles, kui tem̃a Pnuelist ärraläks n. tem̃a lonkas teist Pusa.
 33. Sepärrast ei sö Israeli Lapsed mitte sedda Pusa nikkastand Soont, mis Pusa Liikme peal on, tännapäwani sepärrast, et tem̃a olli puutnud Jakobi Pusa Liikmesse ja nikkastand Sone Külge.

33 Peatük.

 1. Ja Jakob töstis om̃ad Silmad ülles n. watas ja wata, Esaw tulli ja tem̃aga 400 Meest, siis jaggas tem̃a need Lapsed Lea jure, ja Rahheli jure ja nende kahhe Üm̃ardaja jure.
 2. N. tem̃a panni need Üm̃ardajad ja nende Lapsed ette n. Lea ja tem̃a Lapsed pärrast n. Rahheli ja Joseppi wimaks.
 3. N. tem̃a läks nende eel n. kum̃ardas eñast seitse kord Mani, señi kui ta sai om̃a Wenna jure.
 4. Ja Esaw jooksis tem̃a wasto n. hakkas tem̃a ümber ja langes tem̃a ümber Kaela n. andis tem̃ale Suud ja nem̃ad nutsid.
 5. N. tem̃a töstis om̃ad Silmad ülles n. näggi need Naesed ja need Lapsed n. ütles: kis need on, kis sinno jures? N. tem̃a ütles: need on need Lapsed, mis Jum̃al sinno Sullasele on kinkinud.
 6. Ja need Üm̃ardajad astasid liggi, nem̃ad ja nende Lapsed n. kum̃ardasid eñast.
 7. Ja Lea astus ka n. tem̃a Lapsed liggi n. kum̃ardasid eñast n. pärrast astus Josep n. Rahhel liggi n. kum̃ardasid eñast.
 8. N. tem̃a ütles: mis sa tahhad tehha köige sesinnatse Hulgaga, kelle wasto miña ollen tulnud? N. tem̃a ütles: et miña Armo leian om̃a Issanda Silmade eest.
 9. Ja Esaw ütles: mul on sedda kül, miño Wend, pea se agga enneselle, mis sul on.
 10. Ja Jakob ütles: ei mitte, pallun ma, kui miña agga ollen Armo leidnud sinno Silmade eest, siis wotta miño And miño käest. Sest sepärrast ollen miña sinno Silmad näinud otse kui olleksin Jum̃ala Silmad näinud, ja sul on hea Meel olnud minno wasto.
 11. Et wotta miño Önnistus, mis sulle on läkkitud, sest Jum̃al on mulle sedda kinkinud n. et mul köikest kül on. N. tem̃a käis wägga tem̃a peäle, ja ta wöttis sedda.
 12. N. tem̃a ütles: et käigem n. läkki, ja miña tahhan sinno eel minna.
 13. Ja tem̃a ütles tem̃a wasto: miño Issand teab, et need Lapsed wäetimad on ja et im̃etajad puddo lojuksed ja Lehmad mo Kaela peal on n. kui neid ühhe Päwa wägga aetakse siis surreb köik se Karri ärra.
 14. Miño Issand mingo agga om̃a Sullase eel n. miña tahhan om̃a Joudo möda ajada nenda, kui need Lojuksed jouawad käia, mis miño ees, n. kui need Lapsed jouawad käia senni kui ma tullen om̃a Issanda jure Seiri.
 15. Ja Esaw ütles, miña tahhan siis jätta siño jure monned sest Rahwast, mis miño jures on. Ja tem̃a ütles: mikspärrast sedda? Kui miña agga Armo leian mo Issanda Silmade eest!
 16. Ja Esaw läks selsam̃al Päwal om̃a Teed taggasi Seiri.
 17. Ja Jakob läks Sükkota ja ehhitas eñesele ühhe Koia n. om̃a Weistele teggi tem̃a maiasid, sepärrast nim̃etas tem̃a selle Paiga Nim̃e Sükkotiks.
 18. Ja Jakob tulli hea Terwissega Sekemi Linna, mis on Kanaani Maal, kui tem̃a tulli Mesopotamia-Maalt n. löi Leri ülles Liñna pole.
 19. N. tem̃a ostis se Wälja Ossa, kus tem̃a om̃a Telti ülleslönud Hamori Sekemi Issa Laste käest 100 sure Rahha Tükki eest.
 20. N. tem̃a ehhitas sinna ühhe Altari ja panni tem̃a Nim̃i: Jum̃al on Israeli Jum̃al.

34 Peatük.

 1. N. Tina Lea Tüttar, mis tem̃a Jakobile olli Ilmale tonud, läks wälja selle Ma Tütred watama.
 2. Ja Hiwwi-mehhe Hamori selle ma Würsti Poeg Sekem näggi tedda, n. tem̃a wottis tedda n. maggas tem̃a jures ja naeris tedda ärra.
 3. N. tem̃a Südda hoidis Tina Jakobi Tütre takka ja tem̃a armastas sedda tuttar-last n. räkis selle Tüttarlapse Mele pärrast.
 4. Ja Sekem räkis om̃a Issa Hamoriga n. ütles: wotta se Tüttarlaps miñule Naeseks.
 5. N. Jakob sai kuulda et tem̃a tem̃a Tütre Tina ärrateotanud, ja tem̃a Poiad ollid temma Weistega Wäljal n. Jakob olli wait, senni kui nem̃ad tullid.
 6. Ja Hamor Sekemi Issa läks wälja Jakobi jure tem̃aga räkima.
 7. Ja Jakobi Poiad tullid wäljalt kui nem̃ad sedda kuulsid, siis sai nende meeste Meel haigeks n. nem̃ad wihhastasid wägga, et tem̃a olli se naero töod teinud n. Jakobi Tütre jures magganud n. nenda ei piddanud se mitte sündima.
 8. Ja Hamor räkis nendega; ja ütles miño Poia Sekemi hing armastab wägga teie Tütre, et andke tedda tem̃ale Naeseks.
 9. N. kossige meie seltsi, andke meile teie Tütred ja wotke eñastele meie Tütred.
 10. Ja woite teie meiega ellada, ja se Ma on teie ees, ellage ja kauplege sealsees ja assutage seäl sees.
 11. N. Sekem ütles tem̃a Issa wasto n. tem̃a Wendade wasto: leian minna Armo teie Silmade eest, siis tahhan miña anda, mis teie miñule ütlete.
 12. Pange miño peale wägga paljo Kasa-rahha n. Andi, ja miña tahhan anda, nenda kui teie mulle ütlete. Andke agga se tuttarlaps miñule Naeseks.
 13. Ja Jakobi Poiad kostsid Sekemile ja tem̃a Issale Hamorile Kawwalussega ja ütlesid (sepärrast et tem̃a nende Öe Tina olli ärranaernud)
 14. Ja nem̃ad ütlesid nende wasto: Ei meie woi sedda asja mitte tehha, et meie om̃a Öe anname ühhe Mehhele, keñel Ees-nahk on, sest se olleks meile Häbbiks.
 15. Seddawisi tahhame meie teiega ühhesse nousse heita kui teie sate nenda kui meie et teie lassete köik Meeste-rahwas teie seast ümberleikata.
 16. Ja meie tahhame om̃a Tütred teile anda ja teie Tütred eñestele wotta n. teiega ellada n. ühheks Rahwaks sada.
 17. Ja kui teie meid ei wotta mitte kuulda, et teie ei lasse eñast ümberleikata, siis wottame meie om̃a Tütre ja lähhäme ä.
 18. N. nende Könned ollid head Hamori Meles ja Hamori Poia Sekemi Melest.
 19. N. se Noor-Mees ei wibind mitte sedda teggemata, sest tem̃a Meel olli hea Jakobi Tütre pärrast, sest tem̃a olli surema au sees, kui köik tem̃a Issa perre.
 20. N. Hamor ja tem̃a Poeg Sekem tullid omma Linna Wärrawa jure n. räkisid om̃a Linna meestega ja ütlesid:
 21. Need Mehhed on kohtlased meiega, ja nem̃ad tahhawad ellada siin Maal ja kaupelda seal sees, ja se Ma, waatke, se on köigepiddi lai kül nende ees, siis wotkem nende Tütred eñestele Naesiks ja andkem om̃ad Tütred neile.
 22. Agga sedda wisi tahhawad need mehhed meiega ühhesse nousse heita, et nem̃ad meie jure jäwad ellama ja ühheks Rahwaks sawad, kui meie lasseme enneste seas köik Meeste Rahwast ümberleikata, nenda kui nem̃ad on ümberleikatud.
 23. Nende Weiksed n. nende Warrandus ja köik nende Lojuksed, eks need olle meie pärralt? Heitkem agga nendega ühte nousse, et nem̃ad meie jure jäwad ellama.
 24. Ja nem̃ad wotsid Hamori n. tem̃a Poia Sekemi Saña kuulda, koik need, kis tem̃a Liña Wärrawast wäljalähhäwad. Ja köik Meeste Rahwas leikati ümber, köik, kis tem̃a Linna Wärrawast wäljalähhäwad.
 25. N. se sündis kolmandal Päwal, kui nem̃ad Wallo tundsid, et need Jakobi kaks Poega, Simeon n. Lewi, Tina Weñad, iggaüks om̃a Moöga wöttis n. läksid julgeste Linna n. tapsid köik Meeste-rahwast ärra.
 26. Ja nem̃ad tapsid Hamori ja tem̃a Poia Sekemi Moöga tärraga ärra n. wotsid Tina Sekemi Koiast ja läksid ärra.
 27. Siis tullid Jakobi Poiad nende peäle, kis ollid ärratappetud n. risusid se Liña ärra, sepärrast, et nem̃ad nende Öe ollid ärranaernud.
 28. Nem̃ad wotsid ärra nende puddo lojuksed ja nende Weiksed n. nende Eeslid, ja mis Liñas, ja mis Wäljal olli.
 29. N. köik nende Warrandust ja köik nende wäetimad Lapsed ja nende Naesed wisid nem̃ad wangi ärra ja risusid neid ärra, ja köik mis igga Koias olli.
 30. Ja Jakob ütles Simeoni wasto n. Lewi wasto: Teie ollete mulle tülli teinud, sest et teie ollete pahha jutto minno peäle saatnud selle Ma-rahwa, Kanaani ja Peresi rahwa seas; Ja miña, meid on pissut innimessi, kui nem̃ad eñast miño wasto kogguwad ning mind mahhalöwad, siis käutakse mind ja miño perre ärra.
 31. Ja nem̃ad ütlesid: Kas tem̃a siis meie Öega, kui ühhe Horaga piddi teggema?

35 Peatük.

 1. Ja Jum̃al ütles Jakobi wasto: touse ülles miñe ülles Peteli ja jä senna n. te senna ühhe Altari selle Jum̃alale, kis sulle ennast näitnud, kui sinna pöggenesid omma wenna Esawi eest.
 2. Ja Jakob ütles om̃a Perre wasto ja köigede wasto, kis tem̃aga ollid: saatke eñeste jurest ärra need woörad Jum̃alad, mis teie seas on n. puhhastage eñast n. wotke teisi Ridid omma Selga.
 3. Ja meie tahhame üllestousta n. üllesminna Peteli, ja senna ühhe Altari tehha selle Jum̃alale, kis mind miño Ahhastusse Ajal on kuulnud n. on miñoga olnud se Têe peal, kus ma käisin.
 4. Ja nem̃ad andsid Jakobile köik Woörad Jum̃alad, mis nende käes ollid, n. need ehted, mis nende Körwus ollid, n. Jakob mattis neid mahha ühhe Tam̃e alla, mis Sekemi jures on.
 5. Ja nemmad läksid tee peäle ja Jummala hirm tulli nende linnade peäle mis nende ümberkaudo ollid et nemmad Jakobi poege takka ei aianud.
 6. Ja Jakob tulli Lusa, mis on Kanaani-Maal (se on Petel) tem̃a n. köik Rahwas mis tem̃aga olli.
 7. N. ta ehhitas senna ühhe Altari n. panni selle Paiga Nimmi El-Petel, sest et Jum̃al tem̃ale seal ilmus, kui tem̃a om̃a Wenna eest pöggenes.
 8. Ja Tebora Rebekka Am surri ja tedda maeti Peteli jure ühhe Tam̃e alla, ja hüti selle nimmi Allon-pakut.
 9. N. Jum̃al näitis eñast ta Jakobile, kui tem̃a Mesopotamia-Maalt tulli n. önnistas tedda.
 10. N. Jum̃al ütles tem̃ale: Sinno Nim̃i on Jakob; sinno Nim̃i ei pea mitte eñam Jakobiks hütama kuid Israel peab sinno Nim̃i ollema, n. tem̃a panni tem̃a Nim̃i Israel.
 11. Ja Jum̃al ütles tem̃ale: Miña ollen se köigewäggewam Jum̃al; te Suggu ja kossu. Rahwas ja Rahwa Hulk peab siñust sama n. Kunningad peawad sinno Niudist wäljatullema.
 12. N. se Ma, mis miña Abrahamile n. Isaakile ollen annud, sedda tahhan miña sulle anda; ja sinno Seemnele pärrast sind tahhan miña se Ma anda.
 13. Ja Jum̃al läks tem̃a jurest ülles, sealt Paigast, kus ta olli tem̃aga räginud.
 14. N. Jakob panni ühhe Samba püsti senna Paika, kus ta olli tem̃aga räginud, ühhe Kiwwi Samba n. wallas joma Ohwri tem̃a peäle ja wallas Ölli senna peale.
 15. Ja Jakob panni selle Paiga Nim̃i kus Jum̃al olli tem̃aga räginud, Petel.
 16. N. nem̃ad läksid Petelist ärra ja olli weel Tük Maad Ewrati miña, siis töi Rahel Lapse Ilmale n. se olli tem̃al wägga raske, kui ta lapse sai.
 17. N. se sündis, kui se tem̃al wägga raske olli, kui ta Lapse sai, siis ütles se Äm tem̃a wasto: ärra karda, sest se Poia pead sa ka sama.
 18. N. se sündis, kui tem̃a Hing seest wälja läks sest tem̃a surri ä. Siis panni tem̃a tem̃a Nim̃i Penoni; ja tem̃a Issa panni tem̃a Nim̃i Penjamin.
 19. Nenda surri Rahel ä n. tedda maeti mahha Ewrata Têe äre, se on Petlehem.
 20. N. Jakob panni ühhe Samba tem̃a Haua peale püsti, sesam̃a on Raheli Haua Sam̃as tannapäwani.
 21. N. Israel läks emale n. löi om̃a Teldi ülles teile pole Migdal Ederi.
 22. N. se sündis, kui Israel seal [Maal] asset olli, siis läks Ruben ja maggas Pilha om̃a Issa Lia-Naese jures n. Israel kulis sedda. N. Jakobi Poege ollid kaksteistküm̃end.
 23. Lea Poiad ollid: Ruben Jakobi essimeñe Poeg, ja Simeon n. Lewi ja Juda n. Isaskar n. Sebulon.
 24. Rahheli Poiad ollid Josep n. Penjamin.
 25. N. Pilha Rahheli Üm̃ardaja Poiad ollid Tan n. Nawtali.
 26. N. Silpa Lea Üm̃ardaja Poiad ollid: Kat n. Aser. Need on Jakobi Poiad, mis tem̃ale on sündinud Mesopotamia-Maal.
 27. Ja Jakob tulli om̃a Issa Isaaki jure Mamre, Kiriat-Arba Linna, se on Hebron, kus Abraham n. Isaak ollid kui woörad ellanud.
 28. N. Isaakki Päwad ollid sadda aastat peale kahheksaküm̃end Aastat.
 29. N. Isaak heitis Hinge n. surri ärra n. tedda korristati om̃a Rahwa jure waña ja [kül] ellatand n. tem̃a Poiad Esaw n. Jakob matsid tedda mahha.

36 Peatük.

 1. Ja need on Esawi, se on Edomi sündimissed.
 2. Esaw wottis om̃ad Naesed Kanaani Tütredest Ada, Eloni selle Hetti-Mehhe Tütre ja Oholibama Sibeoni se H[i]wwi-Mehhe Ana tütre.
 3. N. Pasmat Ismaeli Tütre Nebajotti Öe.
 4. N. Ada töi Esawile Eliwasi Ilmale n. Pasmat töi Rêueli Ilmale.
 5. N. Aholibama töi Jehusi Ilmale n. Jalami n. Kora, need on Esawi Poiad, mis tem̃ale on sündinud Kanaani Maal.
 6. N. Esaw wottis om̃ad Naesed ja om̃ad Poiad ja om̃ad Tütred ja köik om̃a Perre Hinged ja om̃ad Weiksed, n. köik om̃ad Lojuksed n. köik om̃a Warrandusse, mis tem̃a olli Kanaani-Maal kokkopannud ja läks ühhe (teise) Male om̃a Wenna Jakobi jurest ärra.
 7. Sest nende Warrandus olli ni suur, et nem̃ad ei woinud ühhes ellada, sest se Ma, kus nem̃ad kui woörad sees ellasid, ei [woinud] neid mitte kanda nende Weiste pärrast.
 8. N. Esaw ellas Seiri Mäe peal, Esaw se on Edom.
 9. Ja need on Esawi Edomi Issa Sündimissed Seiri Mäe peal.
 10. Need on Esawi Poegade Nim̃ed: Eliwas, Ada Esawi Naese Poeg, Reuel Esawi Naese Pasmati Poeg.
 11. Ja Eliwasi Poiad ollid Teman, Omar, Sewo n. Katam n. Kenas.
 12. Ja Timna olli Eliwasi Esawi Poia Liig-naene n. töi Eliwasile Amalekki Ilmale. Need on Esawi Naese Ada Poiad.
 13. Ja need on Rêueli Poiad: Nahat n. Sera, Sam̃a n. Missa. Need on Esawi Naese Pasmati Poiad.
 14. Ja need on Ana Tütre Aholibama, Sibeoni Tütre, Esawi Naese Poiad; ja sesam̃a töi Esawile Ilmale Jêusi n. Jalami n. Kora.
 15. Need on Esawi Poegade Würstid Eliwasi Esawi essimesse Poia Poiad: Würst Teman, Würst Omar, Würst Sewo, Würst Kenas.
 16. Würst Kora, Würst Katam, Würst Amalek. Need on Eliwasi Würstid Edomi Maal. Need on Ada Poiad.
 17. N. need on Reueli Esawi Poia Poiad: Würst Nahat, Würst Sera, Würst Sam̃a, Würst Missa. Need on Rehueli Würstid Edomi Maal. Need on Pasmati Esawi Naese Poiad.
 18. N. need on Aholibami Esawi Naese Poiad: Würst Jeus, Würst Jalam, Würst Kora; Need on Ana Tütre Aholibama Esawi Naese Würstid.
 19. Need on Esawi Poiad ja need on nende Würstid, se on Edom.
 20. Need on Sehiri, se Hori-Mehhe Poiad, kis seal Maal ellasid, Lotan n. Sobal n. Sibeon n. Ana.
 21. N. Tison n. Etser n. Tisan, need on Hori-mehhe Seiri-Poia Würstid Edomi maal.
 22. N. Lotani Poiad ollid Hori n. Hemam n. Lotani Ödde olli Timna.
 23. Ja need on Sobali Poiad: Alwan n. Manahat n. Ebal, Sewo n. Onam.
 24. Ja need on Sibeoni Poiad, [ja] Aia n. Ana. Se on se Ana, kis Körwest Hobbo-Eeslid leidis, kui tem̃a om̃a Issa Sibeoni Eeslid hoidis.
 25. Ja need on Ana Poiad: Tison n. Aholibama olli Ana Tüttar.
 26. Ja need on Tisani Poiad: Hemdan n. Esban n. Jitran n. Keran.
 27. Need on Etseri Poiad, Pilhan n. Saawan n. Akan.
 28. Need on Tisani Poiad: Uts n. Aran.
 29. Need on need Hori Würstid: Würst Lotan, Würst Sobal, Würst Sibeon, Würst Ana.
 30. Würst Tison, Würst Etser, Würst Tisan, need on need Hori Würstid nende Würstide järrele Seiri-Maal.
 31. Ja need on need Kuñingad, kis Edomi-Maal on wallitsenud enne kui weel üks Kunningas Israeli Laste ülle wallitses.
 32. Ja Peori Poeg Pela wallitses Edomis n. tem̃a Liña Nim̃i olli Tinhaba.
 33. N. Pela surri ärra ja tem̃a Assemel wallitses Jobab Serahi Poeg Potsrast.
 34. N. Jobab surri ärra ja tem̃a Assemel wallitses Hüsam Temani-Maalt.
 35. N. Hüsam surri ärra ja tem̃a Assemel wallitses Hadad Pedadi Poeg, kes Midjani rahwast mahha löi Moabi wäljal ja tem̃a linna nim̃i olli Awit.
 36. N. Hadad surri ärra ja tem̃a Assemel wallitses Samla Masrekast.
 37. N. Samla surri ärra ja tem̃a assemel wallitses Saul Rehhobottist, mis (Wratti) Jöe äres olli.
 38. N. Saul surri ärra ja tem̃a Assemel wallitses Paalhanan Akbori Poeg.
 39. N. Pahalhanan Akbori Poeg surri ärra ja tem̃a assemel wallitses Hadar, ja temma Linna nim̃i olli Pau, Ja tem̃a Naese Nim̃i Mehetab[iil], Mesahabi Tütre Matredi Tüttar.
 40. Ja need on Esawi Würstide Nim̃ed nende Sugguwössade järrele, nende Paikade järrele nende Nim̃idega: Würst Timna, Würst Alwa, Würst Jetet.
 41. Würst Aholibama, Würst Ela, Würst Pinon
 42. Würst Kenas, Würst Teman, Würst Mipsar;
 43. Würst Magdiel, Würst Iram, need on Edomi Würstid nende Ello-Assette järrele nende Pärrandusse Maal. Se on Esaw Edomi rahwa Issa.

37 Peatük.

 1. Ja Jakob ellas seal Maal, kus tem̃a Issa kui Woöras olli ellanud Kanaani Maal.
 2. Need on Jakobi Sündimissed. Josep olli seitseteistküm̃end Aastat waña n. hoidis om̃a Wendadega Karja (n. tem̃a olli pois om̃a issa naeste Pilha Poegadega n. Silpa Poegadega) n. Josep andis köik se pahha könne neist nende Issale teata.
 3. Ja Israel armastas Joseppi ennam kui köik om̃ad poiad, sest et tem̃a olli temma wanna Ea sees sündinud, ja teggi tem̃ale ühhe kirjo Kue.
 4. Ja tem̃a Weñad näggid, et nende Issa tedda ennam armastas, kui köik tem̃a Wennad, ja nem̃ad wihkasid tedda ja ei woinud hea sannaga tem̃aga rägida.
 5. N. Josep näggi Unnenäggo n. kulutas sedda om̃a Wendadele, ja nem̃ad hakkasid tedda weel ennam wihkama.
 6. Sest tem̃a olli üttelnud nende wasto: et kuulge se Unnenäggo, mis miña ollen Unnes näinud
 7. Ja wata, meie ollime siddumas Wihko Wäljal ja wata, miño Wihk tousis ülles n. jäi ka püsti seisma n. wata, teie Wihhud tullid tem̃a ümber n. kummardasid ennast miño Wihho ees.
 8. Ja tem̃a Wennad ütlesid tem̃ale: peaksid sinna öiete Kunningaks meie ülle ollema? Kas sa peaksid öiete wallitsema meie ülle? Ja nem̃ad wotsid tedda weel eñam wihkada tem̃a Unnenäggude pärrast ja tem̃a Könnette pärrast.
 9. N. tem̃a näggi weel ühhe teise Unnenäo ja räkis sedda om̃a Wendadele [ulles] n. ütles: wata miña ollen weel ühhe Uñenäo näinud n. wata Pääw ja Ku n. üksteistkümmend Tähte kum̃ardasid miño ees.
 10. Ja tem̃a räkis sedda om̃a Issa wasto ja om̃a Wendade wasto ja tem̃a Issa söitles tedda n. ütles tem̃ale: mis Unnenäggo se on, mis sa unnes näinud, kas miña ja sinno Em̃a ja sinno Weñad peawad öiete tullema n. sinno ees kum̃ardama Mani.
 11. N. tem̃a Weñad kaetsesid tedda, agga tem̃a Issa piddas se Könne meles.
 12. Ja tem̃a Wennad läksid om̃a Issa Karja hoidma Sekemis.
 13. Ja Israel ütles Joseppi wasto: Eks sinno Wennad olle Sekemis Karjas? tulle ja miña tahhan sind nende jure läkkitada n. tem̃a ütles tem̃ale: wata, siin ma ollen.
 14. N. tem̃a ütles tem̃ale: Et minne wata, kas sinno Wendade Kässi hästi käib? Ja kas hea Luggu on karjaga, ja to mulle Sönnumid taggasi. Ja tem̃a läkkitas tedda wälja Eewroni Orrust ja tem̃a tulli Sekemi.
 15. Ja üks Mees sattus temma wasto ja wata, tem̃a olli ärraeksinud Wälja peal ja see Mees küssis tedda ja ütles: Mis sa otsid?
 16. N. tem̃a ütles: Miña otsin om̃ad Weñad: Et anna mulle teata, kus nem̃ad on Weiksed hoidmas.
 17. Ja se Mees ütles; nem̃ad on sealt ärraläinud, sest miña kuulsin neid ütlewad, läkki Totana. Ja Josep läks om̃a Wendade järrele n. leidis tem̃a neid Totanast.
 18. Ja nem̃ad näggid tedda kaugelt ja enne kui tem̃a nende jure liggi sai piddasid nem̃ad kawwalaste Nou temma pärrast, et nem̃ad tedda piddid ärratapma.
 19. N. ütlesid teine teise wasto: wata, seal tulleb se öige Unnenäggia.
 20. Et tulge nüüd, ja tapkem tedda ä n. wiskagem tedda ühte Auko n. ütlegem: üks kurri Metsaliñe on tedda ärrasönud. Siis same nähha, mis tem̃a Unnenäud on?
 21. N. Ruben kulis sedda, ja peästis tedda nende käest ärra ja ütles: ärge tapkem tem̃a Hinge.
 22. N. Ruben ütles nende wasto: ärge wallage Werd ärra, wiskage tedda senna Kaewo, mis Körbes on, ja ärge pistke mitte Kät tem̃a külge, et tem̃a tedda nende käest woiks ärrapäästa n. om̃a Issa jure jälle taggasi sata.
 23. N. se sündis, kui Josep om̃a Wendade jure tulli, siis wotsid nem̃ad Joseppi Kue tem̃a Seljast ä, se kirjo Kue, mis tem̃a Selgas olli.
 24. N. nem̃ad wotsid tedda ja wiskasid tedda Kaewo sisse, agga se Kaew olli tühhi ei olnud Wet sees.
 25. N. nem̃ad istusid mahha Leiba wotma n. töstsid om̃ad Silmad ülles ja näggid n. wata: Ismaeli-rahwa Têe-Selts tulli Kileadist n. nende Kam̃elid kandsid kallid Rohhud ja kallist Waiko n. Mirrid, need läksid sedda Egipti-Male allawima.
 26. Ja Juda ütles om̃a Wendade wasto: Mis on meil sest Kasso, et meie om̃a Wenna ärratappame ja tem̃a Werd kinni mattame?
 27. Tulge ja mügem tedda ä Ismaeli-rahwa kätte n. ärgo sago mitte meie Kässi tem̃a külge, sest et tem̃a on meie Wend, meie Lihha n. tem̃a Weñad wotsid tedda kuulda.
 28. Kui nüüd Midjani-rahwa mehhed need Kaupmehhed läksid möda, siis tombasid ja wotsid nem̃ad Joseppi sealt Kaewust ülles n. müsid Joseppi ärra Ismaeli-rahwa kätte kahhekümne Hobbetükki eest ja nem̃ad wisid Joseppit Egipti-Male.
 29. Kui nüüd Ruben jälle Kaewo jure tulli, wata, Josep ep olnud Kaewus, siis kiskus tem̃a om̃ad Rided löhki.
 30. N. tem̃a tulli taggasi om̃a Wendade jure n. ütles: Se Pois polle seal mitte, ja miña, kuhho miña nüüd saan.
 31. Ja nem̃ad wotsid Joseppi Kue ja tapsid ühhe Sikko n. kastsid se Kue Werresse.
 32. N. nem̃ad läkkitasid se kirjo Kue n. wisid sedda om̃a Issa kätte ja ütlesid: sedda olleme meie leidnud, et tunnista kas se sinno Poia Kuub on ehk ollemata.
 33. Ja tem̃a tundis sedda n. ütles: Se on miño Poia Kuub, üks kurri Metsaliñe on tedda ärrasönud, Josep on töeste ärramurtud.
 34. N. Jakob kiskus om̃ad Rided löhki ja panni ühhe Kottirie om̃a Niudede ümber ja leinas wägga om̃a Poia pärrast mitto Päwa.
 35. N. köik tem̃a Poiad ja köik tem̃a Tütred tousid ülles tedda trööstima ja tem̃a ei lasknud eñast mitte trööstida ja ütles: Miña lähhän leinades om̃a Poia jure Hauda. Ja tem̃a Issa nuttis tedda.
 36. Ja need Midjani-Rahwas müsid tedda ärra Egipti-Maal Potiwarile, kes olli Warao üllemTener ja tem̃a Wahhimeeste Pealik.

38 Peatük.

 1. N. se sündis sel Ajal, et Juda om̃a Wendade jurest allaläks ja ühhe Adüllami Mehhe jure sisse läks, ja tem̃a Nim̃i olli Hira.
 2. N. Juda näggi seal ühhe Kanaani-Ma Mehhe Tütre, ja tem̃a Nim̃i olli Sua n. tem̃a wottis tedda ja läks tem̃a jure liggi.
 3. N. tem̃a sai käima peale ja töi Poia Ilmale ja ta panni tem̃a Nimmi Er.
 4. N. tem̃a sai ta käima peale ja töi Poia Ilmale n. panni tem̃a Nim̃i Onan.
 5. Ja ta töi weel ühhe Poia Ilmale ja panni tem̃a Nim̃i Selah. Ja tem̃a (Judas) olli Kesippis, kui tem̃a tedda Ilmale töi.
 6. N. Juda wottis Errile om̃a essimes[l]e Poiale Naest, ja selle Nim̃i olli Tamar.
 7. Ja Er Juda essimeñe Poeg olli kurri Issanda meles ja Issand tappis tedda ä.
 8. Ja Juda ütles Onani wasto: minne om̃a Wenna Naese jure liggi ja wotta tedda so Wenna Assemel eñesele, ja sata om̃a Wennale Semet.
 9. Ja kui Onan teadis, et se Seme ei piddand mitte tem̃a om̃a ollema, siis sündis, kui tem̃a om̃a Wenna Naese jure [heitis], et ta pillas Ma peale, sest tem̃a ei piddand om̃a Wennale Semet sata.
 10. N. se olli Jum̃ala Meles pahha, mis ta teggi ja tappis tedda ärra ka.
 11. Ja Juda ütles Tamar om̃a Miñiale: jä kui Lesk ellama om̃a Issa Kotta senni kui miño Poeg Sela saab sureks, sest tem̃a ütles, ehk wahhest sesam̃a surreb ka, nenda kui tem̃a Wennad, siis läks Tamar ärra n. jäi om̃a Issa Kotta.
 12. Ja mitme päwa pärrast surri Sua Tüttar, Juda Naene, ja Juda [troostis] eñast n. läks ülles Timnati om̃a Lam̃aste Niitjatte jure, tem̃a ja tem̃a Söbber Hira, se Adüllami Mees.
 13. N. Tamarile anti teata ja ööldi, wata sinno Äi lähhäb ülles Timnati ommad Lambad Niitma.
 14. Ja Tamar panni om̃ad lesse pölwe Rided ennese peält ärra n. kattis eñast kinni ühhe Kattega ja mässis ennast kinni ja istus Enaimi Wärrawas, kust Timnati pole minnakse, sest tem̃a olli näinud, et Sela sureks sanud n. tedda es olle mitte pandud tem̃ale Naeseks.
 15. Ja Juda näggi tedda, ja mötles tedda Hora ollewad, sest et tem̃a olli om̃ad Silmad kinnikatnud.
 16. Ja tem̃a kallas tem̃a jure sinna Têe peäle n. ütles, et lasse mind sinno jure liggi tulla, sest tem̃a ei teädnud mitte, et se tem̃a Miñia olli. Ja tem̃a ütles, mis sa mulle añad, et sa miño jure liggi tulled.
 17. Ja tem̃a ütles: miña tahhan sulle läkkitada ühhe Kitse talle Karjast, ja tem̃a ütles: Kui sa mulle Panti annad senni, kui sa sedda läkkitad.
 18. Ja tem̃a ütles: mis Pant se on, mis ma sulle pean andma? n. tem̃a ütles: so Pitser Sörmus, ja so Wö n. so Kep, mis so Käes on n. tem̃a andis tem̃ale n. läks tem̃a jure liggi n. tem̃a sai tem̃ast käima peale.
 19. N. tem̃a tousis ülles ja läks ärra ja panni se Katte ennese pealt ärra ja pañi om̃a Lesse pölwe Rided jälle Selga.
 20. N. Juda läkkitas se Kitse talle om̃a Söbra, se Adüllami Mehhe läbbi, et tem̃a piddi se Panti selle Naese käest wotma n. tem̃a ei leidnud tedda mitte.
 21. N. tem̃a küssis need Mehhed seal Paikas ja ütles, kus se Pordonaene on, kis Enaimi Têe äres olli? N. nem̃ad ütlesid: ei siin polle ühtegi Hora olnud.
 22. N. tem̃a tulli Juda jure taggasi n. ütles: miña ep olle tedda mitte leidnud. N. seal Paikas Mehhed ütlesid ka: ei siin polle ühtegi pordonaest olnud.
 23. Ja Juda ütles: piddago tem̃a sedda ennesele, et meile ei sa Häbbi. Wata miña ollen se Wohla läkkitanud ja sinna ep olle tedda mitte leidnud.
 24. Ja se sündis liggi kolme Ku pärrast, et Judale anti teata ja ööldi: Tamar siño Miñia on Hora Tööd teinud ja wata: tem̃a on ka Hora Tööst käima peale sanud. N. Juda ütles: Toge tedda seie, et tedda ärrapolletakse.
 25. Kui tedda ette todi, siis läkkitas tem̃a om̃a Äia jure, ja ütles: Sest Mehhest, kenne pärralt need Riistad on, ollen miña käima peale sanud: N. tem̃a ütles: Et tunnista nüüd, kenne se Pitser, n. se Wö n. se Kep on?
 26. N. Juda tundis n. ütles: tem̃a on öigem kui miña, sepärrast et miña tedda ei olle Selale om̃a Poiale pannud. Ja tem̃a ei tunnud tedda pärrast mitte ennam ärra.
 27. N. se sündis sel Ajal, kui tem̃a piddi mahha sama, ja wata, Kaksikud ollid tem̃a Ihhus.
 28. Ja se sündis, kui tem̃a piddi lapse sama, ja üks pistis Kät wälja; ja se Äm wottis ja siddus tem̃a Käe ümber ühhe puñase Lönga ja ütles: se tulleb esmalt wälja.
 29. N. se sündis, kui tem̃a om̃a Kät taggasi wottis, ja wata, siis tulli tem̃a Wend wälja, ja tem̃a ütles: Mis sa olled löhkunud? Sinno pärrast on se Löhkuminne. N. tem̃a panni tem̃a Nim̃e Perets.
 30. N. pärrast tulli tem̃a Wend wälja kelle Käe ümber se puñane Löng olli ja temma panni temma Nim̃e Serah.

39 Peatük.

 1. Ja Josep olli allawidud Egipti-Male n. Potiwar Warao Kunninga Tener n. tem̃a wahhimeeste peälik Egiptussema mees ostis tedda Ismaeli-rahwa käest, kis tedda ollid sinna allatonud.
 2. Ja Issand olli Joseppiga, n. tem̃a olli Mees, keñel köik Asjad korda läksid ja tem̃a olli om̃a Issanda se Egipti-Ma Mehhe Koias.
 3. Ja tem̃a Issand näggi, et Issand tem̃aga olli, n. et Issand köik, mis ta teggi, tem̃a Käe al laskis korda miña.
 4. Ja Josep leidis Armo tem̃a Silmade eest, ja tem̃a tenis tedda ja panni tedda om̃a Koia ülle, ja köik, mis tem̃al olli, andis tem̃a tem̃a kätte.
 5. N. se sündis sest Ajast, kui tem̃a tedda olli om̃a Koia ülle pañud, ja köige se ülle, mis tem̃al olli, siis öñistas Issand selle Egipti-Ma Mehhe Koia Joseppi pärrast n. Issanda Önnistus olli köikis, mis tem̃al olli Koddo ja Wäljal.
 6. N. tem̃a jättis köik, mis tem̃al olli, Joseppi kätte n. ei murretsenud ühtegi tem̃a[ga], kui agga sedda Leiba, mis ta söi. Ja Josep olli illus Näust n. illus Silmist.
 7. N. se sündis pärrast sedda luggu, et tem̃a Issanda Naene om̃ad Silmad tem̃a peale heitis n. ütles: magga miño jures.
 8. N. tem̃a kelas n. ütles om̃a Issanda Naese wasto: wata miño Issand ei […] murretsege ühtegi miñoga, mis siin Koias on ja köik, mis tem̃al on, on tem̃a miño Kätte annud.
 9. Ei olle ükski siin Koias surem mind ja tem̃a ei olle mulle ühtegi keelnud kui agga sind, sepärrast et sinna tem̃a Naene olled; ja kudda peaksin miña sedda suurt Kurja teggema n. Jum̃ala wasto Patto teggema?
 10. N. se sündis, kui tem̃a Joseppi wasto iggapääw räkis n. tem̃a tem̃a Sanna ei kuulnud et tem̃a piddi tem̃a jures maggama ja tem̃a jures ollema.
 11. Siis sündis ühhel Päwal, et tem̃a Koio tulli om̃a tööd teggema n. ep olnud ükski Perre-rahwa seast seal koddo.
 12. N. tem̃a hakkas tedda tem̃a Ridest kinni n. ütles: magga miño jures, ja tem̃a jättis om̃a ride tem̃a kätte ja pöggenes n. läks wälja oue.
 13. N. se sündis, kui tem̃a näggi, et ta olli om̃a ride tem̃a kätte jätnud n. et ta poggenenud oue.
 14. Siis hüdis tem̃a om̃a Perre-rahwast n. räkis neile ja ütles: wadage tem̃a on se Ebrea-Mehhe meie jure tonud, meid ärranaerma. Tem̃a tulli miño jure miño jures maggama n. minna karjusin sure Healega.
 15. Ja se sündis, kui tem̃a kulis, et miña Healt teggin n. karjusin, siis jättis tem̃a om̃a ride miño körwa ja pöggenes ja läks wälja oue.
 16. N. tem̃a panni tem̃a ride eñese körwa, senni kui tem̃a Issand omma Koio tulli.
 17. Ja tem̃a räkis nendasammoti tem̃a wasto ja ütles: Se Hebrea Sullane, mis sinno olled meie jure tonud, tulli minno jure mind ärranaerma.
 18. Ja se sündis, kui miña Healt teggin n. karjusin, siis jättis tem̃a om̃a ride miño körwa n. pöggenes oue.
 19. Ja se sündis, kui tem̃a Issand om̃a Naese Könned kulis, mis tem̃a tem̃a wasto räkis ja ütles: Seddawisi on sinno Sullane mulle teinud, siis sai tem̃a wägga wihhaseks.
 20. N. Joseppi Issand wottis tedda ja heitis tedda Wangihone sinna Paika, kus Kunninga Wangid kinni petakse. Ja tem̃a olli seal Wangi-hones.
 21. Ja Issand olli Joseppiga ja pöris om̃a heldusse tem̃a pole n. teggi et tem̃a armas olli selle Wangi-hone üllema Meles.
 22. N. se Wangi-hone üllem andis Joseppi kätte köik Wangid, mis seal Wangi-hones ollid ja köik mis nem̃ad piddid teggema, olli tem̃a seädmas.
 23. Ei se Wangi-hone üllem ei watand ühhegi Asja järrele, mis tem̃a käes olli, sest et Issand olli tem̃aga, ja mis tem̃a ial teggi, sedda laskis Issand korda minna.

40 Peatük.

 1. N. se sündis pärrast sedda Luggu, et Egipti-Ma Kunninga Kelri üllewataja n. se Paggar om̃a Issanda Egipti-Ma Kunninga wasto eksisid.
 2. Ja Warao sai om̃a kahhe üllema tenri peale wägga wihhaseks, nende KelriSullaste üllewataja peale ja nende Paggaritte Üllewataja peale.
 3. Ja tem̃a panni neid Wahhi alla Kunninga Wahhimeeste Pealikko Kotta, Wangi-hone, sinna Paika, kus Josep kinni olli.
 4. N. se Kunninga Wahhimeeste Peälik panni Joseppit nende jure, et tem̃a neid piddi tenima, ja nem̃ad ollid mitto Päwa wahhi al.
 5. N. nem̃ad möllemad näggid Unnes, iggaüks om̃a Unnenaö ühhel Ösel, iggaüks om̃a Unne-näo ärramoistmisse järrele, se Kelrisullaste üllewataja n. se Paggar, mis Egipti-Ma Kunningal ollid, mis Wangi-hones kinni ollid.
 6. Ja Josep tulli Hom̃iko nende jure n. näggi neid, ja wata, nem̃ad ollid kohmetud.
 7. Ja tem̃a küssis Warao üllematte Teenride käest, mis tem̃aga ollid wahhi al om̃a Issanda Koias n. ütles: mikspärrast on teil tännapääw ni pahha Näggo?
 8. Ja nem̃ad ütlesid tem̃a wasto: meie olleme Unnenäggo Unnes näinud, ja ükski ep olle, kis sedda ärra moistab. Ja Josep ütles nende wasto: Eks se Ärramoistminne olle Jum̃ala pärralt? Kum̃atagi räkige mulle ülles.
 9. Ja Keldri Sullaste Üllewataja räkis om̃a UnneNäggo Joseppile n. ütles tem̃ale: Miño Unnenäggo sees olli nenda, ja wata üks Wina-Pu olli miño ees.
 10. Ja Wina-Pu külges ollid kolm Oksa ja need ollid pakkatamas, ta Öis tulli wälja ja temma Kobbaratte külges said marjad walmis.
 11. Ja Warao Karrikas olli miño käes n. miña wotsin need WinaMarjad n. miña pikistasin neid Warao Karrikasse ja miña andsin se Karrika Warao kätte.
 12. Ja Josep ütles tem̃ale: Se on tem̃a Ärraselletaminne: kolm Oksa on kolm Päwa.
 13. Enne kui kolm Päwa moda sawad, töstab Warao sinno Pea ülles n. panneb sind jälle sinno Am̃eti peale, ja sinna annad Warao Karrika tem̃a kätte nenda kui endise wisi järrel, kui sinna ollid tem̃a kelri üllewataja.
 14. Agga pea mind om̃as Meles kui sinno Kässi hästi käib n. te mulle sedda head n. rägi minno pärrast Warao ette n. sada mind siit honest ärra.
 15. Sest miña ollen wargsel Wisil Ebrea-Maalt ärrawarrastud, ja miña polle siinke middagi teinud, et nem̃ad mind seia Auko on pannud.
 16. Ja nende Paggaritte Üllewataja näggi, et tem̃a hästi olli ärramoistnud, ja tem̃a ütles Joseppi wasto: miña ollen ka Unnes näinud, ja wata: kolm punnutud Korwi ollid mo Pea peal.
 17. N. selle Üllema Korwi sees olli köiksuggust Warao Roast, mis Paggarid tewad n. need Linnud söid sedda Korwist miño Pea pealt.
 18. Ja Josep wastas n. ütles: Se on tem̃a ärramoistmiñe: Kolm Korwi on kolm Päwa.
 19. Enne kui kolm Päwa mödasawad, wottab Warao so Pea Otsast ärra ja poob sind ülles Pu külge, ja need Linnud söwad sinno Lihha sinno pealt ärra.
 20. N. se sündis kolmandal Päwal Warao Sündimisse Päwal, kui tem̃a Köigile om̃a Teenridele Jodud teggi, siis töstis tem̃a Kelri Sullaste Üllewataja Pea ülles ja se Paggaritte Üllewataja Pea om̃a Teenride seast
 21. N. tem̃a panni se KelriSullaste üllewataja tem̃a Kelri Am̃eti peale n. tem̃a andis Kärrikast Warao kätte.
 22. N. nende Paggaritte Üllewataja poos tem̃a ülles otse nenda kui Josep olli neile ärraselletanud.
 23. N. se kelrisullaste Üllewataja ei piddanud mitte Joseppit Meles, agga tem̃a uñustas tedda ärra.

41 Peatük.

 1. N. se sündis kahhe Aasta pärrast, et Warao näggi Unnes, n. wata, tem̃a seisis Nilusse Jöe äres.
 2. N. wata: Jöest tousid seitse Lehma ülles illusad nähha ja lihhawad lihha polest n. söid aso-rohho-Ma peal.
 3. N. wata, seitse teist Lehma tousid nende järrel Jöest ülles pahhad nähha n. lahjad lihha polest n. nem̃ad seisid nende teiste Lehmade körwas Jöe äres.
 4. N. need Lehmad, mis pahhad ollid nähha n. lahjad lihha polest, söid ärra neid seitse Lehma, mis illusad ollid nähha n. lihhawad ollid n. Warao ärkas ülles.
 5. N. tem̃a uinus jälle maggama n. näggi teist puhko Unnes ja wata: seitse wilja Pead tousid ühhest Körrest ülles jäm̃edad n. head.
 6. Ja wata, seitse penikest ja Päwatousmisse Tulest ärrakörwetud Pead tousid nende järrele ülles.
 7. N. need penikessed wiljaPead nelasid neid seitse jämedat n. täiet Pead ärra n. Warao ärkas ülles ja wata, se olli Unnenäggo.
 8. Ja se sündis Hom̃iko, et tem̃a waim olli kohmetand n. läkkitas n. kutsus köik Egipti-Ma kunsimehhed ja keik tem̃a Targad n. Warao räkis neile om̃a Unnenäo ülles, ja ükski ei woinud Waräule sedda ärra selletada.
 9. Ja Kelrisullaste Üllewataja räkis Waraoga n. ütles, tännapääw tulletan minna ommad Pattud Mele.
 10. Warao olli wihhane om̃a Sullaste peale n. panni mind wahhi alla Kunninga Wahhimeeste Pealikko Kotta, mind ja Paggaritte Üllewatajat.
 11. N. meie näggime ühhel Ösel Unnes ühhe unne näo, miña ja tem̃a, iggaüks näggime Unnes unnenäggo om̃a Unnenäo moistmisse järrele.
 12. Ja sealsam̃as olli meiega üks Ebrea-Noormees n. Kunninga Wahhimeeste Pealikko Sullane ja meie rääksime tem̃ale ülles n. tem̃a selletas meile ärra meie Unnenäkud; iggaühhele selletas tem̃a ärra tem̃a Unnenäo järrele.
 13. N. se sündis, nenda kui tem̃a meile ärraselletas, nenda sai se ka; Mind on tem̃a jälle miño Am̃eti peale pannud ja tedda on ta üllesponud.
 14. Ja Warao läkkitas ja kutsus Joseppit n. nem̃ad saatsid tedda ussinaste Aukust wälja minnema n. tem̃a aias omma Habbeme ärra n. panni ommad teised Rided Selga, ja tulli Warao jure.
 15. Ja Warao ütles Joseppi wasto: miña ollen Unnes ühhe Unnenäo näinud n. ükski ei woi sedda ärraselletada, ja minna ollen sinnust kuulnud rägitawa, kui sinna Unnenäo kuled, siis woid sinna sedda ärraselletada.
 16. Siis wastas Josep Waräule n. ütles: Ei se polle miño kä, kül Jum̃al ommeti Waräule Head kulutab.
 17. Ja Warao ütles Joseppi wasto minno unne näus olli se nenda: wata miña seisin Jöe äres.
 18. N. wata, Jöest tousid ülles seitse Lehma mis lihhawad lihha polest ja illusad näust ja nem̃ad söid Rohho-Ma peal.
 19. N. wata seitse teist Lehma tousid nende järrele ülles, wäetimad ja wägga pahhad näust n. lahjad lihha polest; ei miña polle koige Egipti-Maal sähherdussi pahhasid näinud.
 20. Ja need lahjad n. pahhad Lehmad söid neid seitse essimest lihhawat Lehma ärra.
 21. Ja nem̃ad said nende Köhto, ja es olle tunda et nem̃ad nende Köhto sanud, ja nende Näggo olli pahha, nenda kui eñegi; N. miña ärkasin ülles.
 22. Ja miña näggin om̃as Unnes n. wata, seitse wilja Pead tousid ülles ühhest Körrest, täied ja head.
 23. N. wata seitse kuiwa penikest Päwatousmisse Tulest ärrakörwetud wilja Pead tousid nende järrele ülles.
 24. N. need penikessed wilja Pead nelasid neid seitse head Pead ärra. N. miña ollen sedda Kunsimeeste wasto üttelnud n. ükski ei woi mulle sedda teäta anda.
 25. Ja Josep ütles Warao wasto: Warao Unnenäggo se on üks: Jum̃al on Waräule teata annud, mis ta wottab tehha.
 26. Need seitse head Lehma on seitse Aastat n. need seitse head wiljaPead on seitse Aastat. Se on üks unne näggo.
 27. N. need seitse lahjat n. pahhat Lehma, mis nende järrele üllestousid, need on seitse Aastat n. need seitse tühjad Päwatousmisse Tulest ärrakörwetud Pead on seitse Nälja Aastat.
 28. Seeb se Assi on, mis miña ollen Warao wasto räginud, mis Jum̃al wottab tehha, sedda on tem̃a Waräule näitnud.
 29. Wata nende seitsme Aasta sees, mis tullewad peab suur Wiljawarrandus ollema köige Egipti-Maal.
 30. N. nende järrele tullewad seitse Nälja Aastat ja köik rohke wiljawarrandus Egipti Maal saab ärraunnustud; N. se Nälg löppetab sedda Maad ärra.
 31. N. ei olle ennam sedda rohket Wiljawarrandust tundagi siin Maal se Nälja pärrast, mis se järrele tulleb, sest tem̃a on wägga kange.
 32. Ja et se Unnenäggö Waräule on kaks kord olnud on se et se Assi on Jum̃alast töeste seätud ja et Jum̃al pea jouab sedda tehha.
 33. Ja nüüd katsko Warao ennesele ühhe moistlikko n. targa Mehhe ja pango tedda Egipti-Ma ülle.
 34. Warao tehko nenda ja pango Üllewatjad se Ma ülle ja wotko wiet Ossa Egipti-Maist neil seitsmel rohke Wilja Aastal.
 35. Et nem̃ad keik nende tullewatte hea Aastade toidust kogguwad ja Wilja kokko pañewad Warao käe alla toidusseks Liñade sees ja sedda hoidwad.
 36. N. se toidus peab warraks seisma selle ma tarwis nende seitsme Nälja Aasta peale, mis Egipti-Ma peale tullewad, et se Ma Nälja pärrast ei kau.
 37. N. se Könne olli Warao meles ja köige tem̃a Sullaste Meles hea.
 38. N. Warao ütles om̃a Sullaste wasto: kas peaksime leidma seddasarnast Meest, kelle sees Jum̃ala Waim on?
 39. Ja Warao ütles Joseppi wasto: Sest et Jum̃al siñule sedda köik on teata añud, siis ep olle ükski ni moistlik ja tark kui siña.
 40. Siña pead ülle miño Koia ollema n. köik miño Rahwas peab sinno Saña kuulma; agga Kuñinglikko Järre polest tahhan miña surem sind olla
 41. Ja Warao ütles Joseppi wasto: wata, miña ollen sind köige Egipti Ma ülle pannud.
 42. N. Warao wottis om̃a Sörmust om̃a Käe pealt ärra ja pañi sedda Joseppi Käe peale ja pañi kallid liñased Rided tem̃a Selga n. pañi Kuld-ke tem̃a Kaela.
 43. N. laskis tedda om̃as teises Töldas söita, mis tem̃al olli ja käskis hüda tem̃a eel: igga üks heitko pölweli mahha. Ja Warao panni tedda köige Egipti-Ma ülle.
 44. N. Warao ütles Joseppi wasto: Miña ollen Warao; agga ilma siñoto ei pea ükski egga om̃a Kät, egga om̃a Jalga ülles töstma köige Egipti-Maal.
 45. N. Warao pañi Joseppi Nim̃i Sownat Paneah n. panni tem̃ale Asnati Potiwera, Onni ma Wallitseja Tütre Naeseks n. Josep läks wälja Egipti-Male.
 46. Ja Josep olli kolmküm̃end Aastat waña, kui tem̃a Warao Egipti-Ma Kuñinga ees seisis n. Josep läks Warao jurest ärra n. käis köige Egipti-Maad läbbi.
 47. N. se Ma kandis nende seitsme rohke wilja Aasta sees ühhest Iwwast Peo-täit.
 48. Ja ta panni kokko köik seitsme Aasta toidust, mis Egipti-Maal olli, n. panni toidust Liñade sisse, igga Liña pöllo Wilja, mis seäl ümberkaudo olli, panni tem̃a sinna sisse.
 49. N. Josep panni kokko wägga paljo Wilja nenda kui Liiw Merre äres et tem̃a ei woinud ennam arwata, sest se olli arwamata.
 50. N. Joseppile sündisid kaks Poega enne kui se Nälja Aasta tulli, mis Asnat Potiwera Onni Ma Wallitseja Tüttar temmale Ilmale töi.
 51. N. Josep panni om̃a essimesse Poia Nim̃e Manasse, sest Jum̃al on mind lasknud ärraunnustada köige miño Waewa ja köige miño Issa Koia.
 52. N. selle teise Nim̃e panni tem̃a Eewraim sest Jum̃al on mind kossotanud miño willetsusse Maal.
 53. Ja need seitse rohke Wilja Aastat said otsa, mis Egipti-Maal ollid.
 54. Ja need seitse Nälja Aastat hakkasid tullema nenda kui Josep olli üttelnud. Ja Nälg olli köige Made sees; ja keige Egipti-Ma sees olli Leiba.
 55. Kui nüüd köik Egipti-Ma ka Nälga tundis, siis kissendas Rahwas Warao pole Leiwa pärrast. Ja Warao ütles köige Egipti-rahwale: minge Joseppi jure, mis se teile ütleb, sedda tehke.
 56. Ja Nälg olli köige Ma peal, ja Josep teggi köik Aidad lahti, kus wilja sees olli n. müüs Egipti-Rahwale, sest Egipti-Maal wöttis Nälg woimust.
 57. N. köik Ma-ilm tulli Egipti-Male Joseppi käest ostma, sest Nälg olli woimust sanud köige se Ma sees.

42 Peatük.

 1. Ja Jakob näggi, et Wilja Egipti-Maal olli, ja Jakob ütles om̃a Poegadele: mis teie teine teise wahhite?
 2. Ja tem̃a ütles: wata, miña ollen kuulnud et Egipti-Maal peab Wilja ollema; minge sinna alla ja ostke meile sealt, et meie ellame ja ärra ei surre.
 3. Siis läksid küm̃e Joseppi Wenda sinna alla Egipti-Maalt Wilja ostma.
 4. Ja Jakob ei läkkitand mitte Penjamini Joseppi Wenda tem̃a Wendadega, sest tem̃a ütles: Ehk wahhest tem̃ale äppardust juhtub.
 5. Ja Israeli Poiad tullid mu Tulliatte Seltsis Wilja ostma. Sest Nalg olli Kanaani-Maal.
 6. Ja Josep olli Wallitseja se Ma ülle; tem̃a müüs köige se Ma Rahwale. N. Joseppi Wennad tullid n. kum̃ardasid tem̃a ees Silmili Mani.
 7. Ja Josep näggi om̃ad Wennad, ja tundis neid n. teggi eñast Woöraks nende wasto n. räkis nendega waljuste n. ütles nende wasto: kust teie tullete? Ja nem̃ad ütlesid: Kanaani-Maalt leiba toidust ostma.
 8. N. Josep tundis om̃ad Wennad, agga nem̃ad ei tunnud tedda mitte.
 9. Siis tullid Joseppi Mele need Unnenäud, mis tem̃a nende pärrast olli unnes näinud. N. tem̃a ütles nende wasto: teie ollete sallaja kulajad, ollete tulnud watama, kus pool se Ma lahti on.
 10. N. nem̃ad ütlesid tem̃a wasto: ei mitte, miño Issand, siño Sullased on agga tulnud leiba toidust ostma.
 11. Meie köik olleme ühhe Mehhe Poiad, meie olleme öiged: sinno Sullased polle mitte sallaja kulajad.
 12. Ja tem̃a ütles nende wasto: ei mitte, sest teie ollete tulnud watama, kus pool se Ma lahti on?
 13. N. nem̃ad ütlesid: meie sinno Sullased ollime kaksteistküm̃end Wenda ühhe Mehhe Poiad Kanaani-Maal n. wata, se norem on tänna weel meie Issa jures n. üks ep olle ennam ollemas.
 14. Ja Josep ütles nende wasto: Seeb se on mis miña teie wasto ollen räginud n. üttelnud: Teie ollete Kulajad.
 15. Ses peate teie selgeks sama, ni töeste kui Warao ellab, teie ei pea siit mitte ärra minnema enne kui teie norem Wend saab seia tulnud.
 16. Läkkitage ühhe teie seast, et ta teie Weña toob, agga teie peate kinni jäma, et saab teäta kas teie Könned selged on, kas Tödde teie jures on agga kui mitte, siis ollete teie, Ni töeste, kui Warao ellab, Kulajad.
 17. N. tem̃a panni neid kolm Päwa wahhi alla.
 18. Ja kolmandal Päwal ütles Josep nende wasto: tehke sedda, siis jäte Ellusse, miña kardan Jum̃alat.
 19. Kui teie ollete öiglased, siis jägo üks teie Wendadest kinni teie Wangi-honesse, ja teie minge wige Wilja se Nälja pärrast mis teie maiades.
 20. N. toge teie norem Wend miño jure, siis sawad teie Könned töeks, ja teie ei pea mitte surrema; ja nem̃ad teggid nenda.
 21. Ja ütlesid teine teise wasto: Töeste meie olleme sü allused omma Wenna pärrast, kelle Hinge Ahhasse meie näggime, kui tem̃a meie Käest armo pallus, ja meie ei wötnud mitte kuula, sepärrast on sesinnane Ahhastus meie peäle tulnud.
 22. N. Ruben wastas neile n. ütles: Eks miña räginud teie wasto: ja üttelnud ärge tehke mitte Patto se Poisi wasto ja teie ei wötnud mitte kuulda, ja wata, nüüd noutakse ka tem̃a Werri takka.
 23. Ja nem̃ad ei teadnud mitte, et Josep sedda moistis, sest Tulk käis nende wahhel.
 24. Ja tem̃a pöris nende jurest ärra ja nuttis; N. tem̃a tulli jälle nende jure ja räkis nende wasto ja wottis Simeonit nende seast ärra ja siddus tedda nende Silma ees.
 25. Ja Josep käskis, et nem̃ad piddid nende Kottid Wiljaga täitma ja iggaühhe Rahha jälle tem̃a Kotti pannema n. neile Têe Roga andma tee peäle, ja nenda tehti neile.
 26. N. nem̃ad töstsid om̃a Wilja om̃a Eeslide Selga ja läksid sealt ärra.
 27. Ja üks teggi om̃a Kotti lahti, et tem̃a Ömaias piddi om̃a Eeslile süa andma, siis näggi tem̃a om̃a Rahha n. wata, se olli tem̃a Kotti Suus.
 28. N. tem̃a ütles om̃a Wendade wasto: Miño Rahha on taggasi sanud n. wata, se on ka mo Kottis: Siis löppes nende Südda ärra ja ehmatasid issekeskis n. ütlesid; miks on Jum̃al meile sedda teinud?
 29. N. nem̃ad tullid Kanaani Male om̃a Issa Jakobi jure ja andsid tem̃ale köik teäta, mis neile olli sündinud ja ütlesid:
 30. Se Mees, selle Ma Issand räkis meiega waljuste ja piddas meid Ma sallaja kulajaiks.
 31. Ja meie ütlesime tem̃a wasto: meie olleme öiglased; meie ep olle Kulajad.
 32. Meid on 12 Wenda meie Issa Poiad, üks ep olle ennam ollemas, ja se norem on tänna weel meie Issa jures Kanaani Maal.
 33. N. se Mees, se Ma Issand, ütles meie wasto: Sest tahhan ma tunda, kas teie öiglased ollete; ühhe teie Wendadest jätke miño jure ja wotke Wilja se Nälja pärrast, mis teie maiades ja minge ärra.
 34. Ja toge om̃a norem Wend seia miño jure et miña teata saan, et teie ep olle mitte kulajad, et teie öiglased ollete; siis tahhan miña teie Wenna teile anda, ja teie woite siin Maal kaupelda.
 35. N. se sündis, kui nem̃ad om̃ad Kottid tühhendasid n. wata, iggaühhe Rahha kukkur olli temma Kottis ja nem̃ad näggid om̃a Rahha kukrud, nem̃ad ja nende Issa n. nem̃ad kartsid.
 36. Ja nende Issa Jakob ütles nende wasto: Teie tete mind miño Lapsist ilma: Josep ep olle ennam, ja Simeon ep olle ennam n. Penjaminit tahhate teie ka ärrawotta: köik se tulleb mo peale.
 37. Ja Ruben räkis om̃a Issa wasto n. ütles: Tappa kaks miño Poegadest ärra, kui miña tedda sinno jure taggasi ei to; aña tedda miño kätte ja miña toon tedda siño jure taggasi.
 38. Ja tem̃a ütles: miño Poeg ei pea mitte teiega allaminnema. Sest tem̃a Wend on surnud n. tem̃a on üksipäinis üllejänud, kui tem̃ale äppardus juhtuks se Têe peal, mis teie käite, siis sataksite teie miño hallid Juuksed Murrega Hauda.

43 Peatük.

 1. Agga Nälg olli kange siin maal.
 2. N. se sündis, kui nem̃ad sedda Wilja said ärrasönud, mis nem̃ad Egipti-Maalt ollid tonud, et nende Issa nende wasto ütles: minge taggasi ostke meile pissut Leiba.
 3. Ja Juda räkis tem̃a wasto n. ütles: Se Mees kinnitas meile wägga n. ütles: Teie ei pea miño Silmi mitte näggema, kui teie Wend ep olle teiega.
 4. Kui sa meie Wenna meiega läkkitad, siis tahhame meie allaminna ja sulle Leiba osta.
 5. Ja kui sinna tedda ei tahha läkkitada, siis ei lähhä meie mitte alla, sest se Mees ütles meie wasto: teie ei pea miño Silmad mitte näggema, kui teie Wend ep olle teiega.
 6. Ja Israel ütles: mikspärrast ollete teie sedda Kurja minnule teinud, et teie selle Mehhele teata andsite, et teil weel üks Wend olli.
 7. Siis ütlesid nem̃ad: Se Mees küssis wägga meie ja meie Sugguwössa järrele ja ütles: kas teie Issa alles ellab? Ons teil weel üks Wend? N. meie andsime tem̃ale teata tem̃a Sañade peäle; kas meie siis teadsime, et tem̃a piddi ütlema: toge om̃a Wend seia alla.
 8. Ja Juda ütles om̃a Issa Israeli wasto: Läkkita se pois Mees miñoga, siis touseme ülles n. lähhäme ärra, et meie jäme ellama ja ärra ei surre, egga meie egga sinna egga meie wäetimad Lapsed.
 9. Minna ollen tem̃a eest Käe-mees; miño käest pead sa tedda küssima, kui miña tedda sinno kätte ei to, ja tedda sinno Silma ette ei sata seisma, siis olgo se iggapääw miñule Pattuks.
 10. Sest kui meie ep olleks wiwinud, siis olleksime meie jo kaks kord taggasi sanud.
 11. Ja Israel nende Issa ütles nende wasto: kui se nüüd nenda on, siis tehke sedda, wotke selle Ma köige parremast Wiljast teie Kottide sisse ja wige selle Mehhele Andi sinna, pissut kallist Waiko ja pissut Met; kallid Rohhud n. Mirrid, Terewinti Pehklaid ja Mandlid.
 12. N. wotke kahhe wörra Rahha eñeste Kätte n. se Rahha, mis teie Kottide Suus on taggasi sanud, se wötke jälle om̃a kätte, ehk se leeb koggemata sündinud.
 13. Ja wotke ka om̃a Wend ja touske ülles, minge jälle se Mehhe jure.
 14. Ja se köigewäggewam Jum̃al andko teile Armo se Mehhe ees, et tem̃a lasseks teie teise Wenna n. Penjaminit teiega ärratulla, Agga miña saan Lastest lahti, nenda kui ma ollen Lastest lahti sanud.
 15. Ja need Mehhed wotsid sesiñatse Anni ja kahhe wörra rahha wötsid nem̃ad om̃a kätte ja Penjaminit n. tousid ülles ja läksid alla Egipti-Male n. seisid Joseppi ees.
 16. Ja Josep näggi Penjamini nendega ollewad, ja ütles sellele, kis tem̃a Koia ülle olli, wi need Mehhed senna Kotta n. tappa ühhe Weikse ja walmista sedda, sest need Mehhed peawad Louna miñoga söma.
 17. N. se Mees teggi nenda, kui Josep olli üttelnud: Ja se Mees wiis need Mehhed Joseppi Kotta.
 18. Ja need Mehhed kartsid et neid Joseppi Kotta widi n. ütlesid: Meid wiakse senna se Rahha loo pärrast, mis essimessel kor[t]al meie Kottide sisse taggasi sai, et ta meie peale Süüd otsib ja meie peäle kippub n. meid Sullasiks wottab ja meie Eeslid ka.
 19. N. nem̃ad astusid selle Mehhe jure, kis Joseppi Koia ülle olli n. rääksid tem̃a wasto Koia Ukse ees.
 20. N. ütlesid igga üks: ma pallun, mo Issand; meie essimessel korral tullime alla Leiba ostma.
 21. Ja se sündis, kui meie Ömaiale saime n. om̃ad Kottid lahti teggime, n. wata, iggaühhe Rahha olli tem̃a Kotti Suus, meie Rahha tem̃a Moödo järrele, n. meie olleme sedda taggasi tonud ommas käes.
 22. Ja olleme teist Rahha eñesse käes alla tonud, Leiba ostma, ei meie tea, kis meie Rahha on meie Kottide sisse pannud.
 23. N. tem̃a ütles: olge rahhul, ärge kartke; teie Jum̃al ja teie Issa Jum̃al on teile Warrandust teie Kottide sisse annud. Teie Rahha on miño Kätte sanud n. tem̃a töi Simeoni wälja nende jure.
 24. Ja se Mees wiis need Mehhed Joseppi Kotta ja andis Wet n. nem̃ad pessid om̃a Jalgo ja andis nende Eeslidele süa.
 25. N. nem̃ad walmistasid se Anni senni kui Josep Louna piddi tullema, sest et nem̃ad ollid kuulnud, et nem̃ad seal piddid Leiba wötma.
 26. Kui Josep Koio tulli, siis wisid nem̃ad tem̃ale se Anni, mis nende Käes olli, sinna Kotta, n. nem̃ad kum̃ardasid tem̃a ees Mani.
 27. N. tem̃a küssis neilt, kas nende Kässi piddi hästi käima n. ütles: kas teie Issa, selle wanna Kässi hästi käib, kedda teie rääksite; Ons ta alles ellus?
 28. N. nem̃ad ütlesid: sinno Sullase meie Issa Kässi käib hästi, tem̃a ellab alles ja nem̃ad nötkutasid pead n. kum̃ardasid.
 29. N. tem̃a töstis om̃ad Silmad ülles ja näggi Penjamini om̃a Wenna, om̃a Em̃a Poia n. ütles: On se teie norem Wend, kedda teie mo wasto rääksite? Ja tem̃a ütles: Jum̃al olgo sulle armoliñe, mo Poeg.
 30. N. Josep ruttas, sest tem̃a Südda pölles [öiete] om̃a Wenna pärrast n. tem̃a otsis nutta n. läks Kambri ja nuttis seal.
 31. N. tem̃a pessis om̃a Silma n. läks Wälja ja teggi ennast kowwaks n. ütles: pandke Leiba Lauale.
 32. N. nem̃ad pannid tem̃ale issepäine ja neile issepäine ja Egipti-Ma Rahwale, kis tem̃a jures söid, issepäine; sest et Egipti-Ma Rahwas ei woi Ebrea-Rahwaga Leiba wotta, sest et se Egipti-Ma Rahwale hirmus Assi on.
 33. N. nem̃ad istusid tem̃a ees; se essimeñe om̃a essimesse sündimisse öigusse järrele ja se norem om̃a Noordusse järrele, ja need Mehhed pannid sedda issekeskis Immeks.
 34. N. Roga tösteti tem̃a eest nende ette. N. Penjamini Ossa olli wiis kord eñam kui köikide muu[n]de n. nem̃ad söid n. jöid kül tem̃aga.

44 Peatük.

 1. N. tem̃a käskis sedda, kis tem̃a Koia ülle olli ja ütles, täita nende Meeste Kottid Wiljaga ni paljo, kui nem̃ad suutwad kanda ja panne iggamehhe Rahha tem̃a Kotti Suhho.
 2. Ja miño Kausi, sedda Höbbe Kausi panne selle norema Kotti Suhho ja tem̃a Wilja Rahha ja tem̃a teggi Joseppi Saña järrele, mis ta olli räginud.
 3. Kui Homiko Walge sai, siis lasti neid Mehhi ärra miñna, neid ja nende Eeslid.
 4. Kui nem̃ad ollid Linnast wälja läinud [ja] kaugele ei sanud, siis ütles Josep selle wasto, kis tem̃a Koia ülle olli, touse ülles, aja need Mehhed takka, ja kui siña neid kätte sanud, siis ütle nende wasto: mikspärrast tassute teie Kurja hea eest.
 5. Eks se polle se, kust seest miño Issand joob n. sest woib ta pea ärraarwata, kurjaste ollete teie teinud, mis teie ollete teinud.
 6. N. tem̃a sai neid kätte ja räkis nende wasto needsam̃ad Sannad.
 7. Ja nem̃ad ütlesid igga üks tem̃a wasto: mikspärrast rägib miño Issand sedda wisi (se olleks so Sullastele teotusseks, kui meie sedda olleksime teinud).
 8. Wata, se Rahha, mis meie om̃a Kottide Suust leidsime, töime meie Kanaani Maalt jälle taggasi sinno Kätte, kuida peaksime meie siis sinno Issanda Koiast Höbbedat ehk Kulda warrastama?
 9. Se, kelle jurest sinno Sullaste seast sedda leitakse, peab surrema, n. ka meie tahhame minno Issandale Sullasiks jäda.
 10. Ja tem̃a ütles: olgo se nüüd nenda ka teie Sannade järrele, kelle jurest sedda leitakse, se jägo mulle Sullaseks, agga teie peate ilma Süta ollema.
 11. N. nem̃ad joudsid ja töstsid iggaüks om̃a Kotti Ma peale mahha ja iggaüks teggi om̃a Kotti lahti.
 12. N. tem̃a otsis neid läbbi, wannemast ta hakkas n. löppes noremast n. se Karrikas leiti Penjamini Kottist.
 13. Ja nem̃ad kiskusid om̃ad Rided löhki n. igga üks panni Koorma om̃a Eesli Selga n. läksid taggasi Liñna.
 14. N. Juda tulli ja tem̃a Wennad Joseppi Kotta n. tem̃a olli alles seal n. nem̃ad langsid tem̃a ette Mani mahha.
 15. Ja Josep ütles neile: mis Tö se on, mis teie ollete teinud? Eks teie tea, et nisuggune Mees, kui miña ollen, woib pea ärraarwata?
 16. N. Juda ütles, mis meie peame omma Issandale ütlema, mis peame räkima, ja mis peame meie eñast öigeks pannema? Jum̃al on sinno Sullaste Üllekohhut leidnud, wata, meie jäme om̃a Issandale Sullasiks ni meie, kui se, kenne käest se Karrikas on leitud.
 17. Ja tem̃a ütles: se olleks mulle teotusseks kui ma seddan teeksin, se Mees, kenne käest se Karrikas on leitud, sesam̃a peab mulle Sullaseks jäma, agga teie, minge ülles Rahhoga om̃a Issa jure.
 18. Ja Juda astus tem̃a jure liggi n. ütles: ma pallun, mo Issand, lasse sinno Sullane ühhe Sanna räkida omma Issanda Körwade ette ja ärra sa mitte wihhaseks omma Sullase peale, sest siña olled nenda kui Warao.
 19. Miño Issand küssis om̃a Sullaste käest n. ütles: ons teil weel Issa ehk üks Wend.
 20. Ja meie ütlesime miño Issanda wasto: Meil on üks wanna Issa n. üks poeg laps, kis tem̃a wanna Ea sees sündinud, se norem, ja temma Wend on surnud n. tem̃a on üksi om̃ast Em̃ast üllejänud n. tem̃a Issa armastab tedda.
 21. Ja sinna ütlesid om̃a Sullaste wasto: toge tedda miño jure alla et miña tedda saan silmaga nähha.
 22. N. meie ütlesime omma Issanda wasto: Se noor Mees ei woi om̃ast Issast mitte ärra jäda, kui tem̃a om̃ast Issast ärra jääb, siis surreks tem̃a ärra.
 23. Ja sinna ütlesid om̃a Sullaste wasto: kui teie norem Wend teiega alla ei tulle, siis ei pea teie miño Silmad mitte ennam näggema.
 24. N. se sündis, kui meie sinno Sullase miño Issa jure üllesläksime, siis rääksime meie tem̃ale miño Issanda Könned.
 25. N. meie Issa ütles: minge jälle, ostke meile pissut Leiba.
 26. Ja meie ütlesime, meie ei woi mitte allaminna; kui meie norem Wend meiega on, siis lähhäme alla, sest meie ei woi mitte selle Mehhe Silmad nähha, kui meie norem Wend meiega ep olle.
 27. Ja sinno Sullane miño Issa ütles meie wasto: teie teate, et miño Naene mulle kaks Poega Ilmale tonud.
 28. Ja üks läks miño jurest ärra, ja miña ollen üttelnud: töeste tem̃a on ärra murtud, ja miña ei olle tedda siitsadik weel mitte näinud.
 29. Kui teie nüüd sesinnatse ka miño Silma eest ärrawottate ja tem̃ale peaks äppardust juhtuma, siis sataksite teie miño hallid Juuksed mele pahhandussega Hauda.
 30. Ja nüüd kui minna sinno Sullase miño Issa jure tulleksin, ja se noor Mees ei olleks mitte meiega (sest et tem̃a Hing armatseb tem̃a Hinge wägga).
 31. Ja se sünnib, kui tem̃a nääb, et se noor Mees ei olle, et tem̃a surreb ja et sinno Sullased sinno Sullase meie Issa hallid Juuksed murrega Hauda saatwad.
 32. Sest sinno Sullane on Käemees se nore Mehhe eest miño Issa jures, sest ma ütlesin, kui miña tedda sinno jure ei to mitte taggasi, siis olgo se iggapääw mulle Pattuks omma Issa wasto.
 33. Ja nüüd jägo agga sinno Sullane selle nore Mehhe assemele Sullaseks miño Issandale ja se noor Mees mingo ülles om̃a Wendadega.
 34. Sest kuida peaksin miña om̃a Issa jure üllesmiñema, kui se noor Mees ei olleks miñoga, et minna sedda Kurja ei sa nähha, mis miño Issa peale tulleb.

45 Peatük.

 1. Ja Josep ei woinud eñast ennam piddada köikide nende ees, kes tem̃a jures seisid ja hüdis: saatke iggameest miño jurest wälja: ja ükski ei seisnud tem̃a jures, kui Josep eñast om̃a Wendadele teata andis.
 2. N. tem̃a töstis om̃a Heale n. nuttis n. Egipti-ma Rahwas kuulsid ja Warao perre kulis.
 3. N. Josep ütles omma Wendade wasto: miña ollen Josep; kas miño Issa alles ellab? N. tem̃a Wennad ei woinud tem̃ale mitte wastada, sest nem̃ad ehmatasidärra tem̃a Silma ees.
 4. N. Josep ütles om̃a Wendade wasto: Et astuge miño jure, ja nem̃ad astusid jure; n. tem̃a ütles: Minna ollen Josep, teie Wend, kedda teie ollete Egipti-Male ärramünud.
 5. Ja nüüd, ärge waewage eñast ja ärge olge wihhased isseenneses, et teie mind ollete seie ärramünud, sest Ello-üllespiddamisse pärrast on Jum̃al mind teie eel seie läkkitanud.
 6. Sest nende kahhe Aasta sees on Nälg jo olnud siin Maal, ja wiis Aastat on weel et ep olle Kündi, egga Leikust.
 7. Sest on Jum̃al mind teie eel läkkitanud et tem̃a teile suggu üllejättaks Ma peale n. teid Ellus peaks sureks ärrapäästmisseks.
 8. Ja nüüd teie ep olle mind seia läkkitand, kuid Jum̃al, ja tem̃a on mind pannud Waräule Issaks n. köige tem̃a perrele Issandaks n. Wallitsejaks köige Egipti-Ma ülle.
 9. Joudke ja minge ülles miño Issa jure n. üttelge tem̃a wasto: nenda ütleb siño Poeg Josep: Jum̃al on mind Issandaks pannud köige Egipti-Ma ülle, tulle miño jure alla, ärra wibi.
 10. Ja siña pead Koseni-Maal ellama ja pead miño jures liggi ollema sinna ja siño Poiad n. siño Poegade Poiad n. siño puddo lojuksed n. siño Weiksed ja köik, mis sul on.
 11. N. miña tahhan sind sealsam̃as toita, sest se Nälg on weel wiis Aastat, et sinna kehwaks ei lähhä siña ja siño perre n. köik, mis sul on.
 12. N. wata teie Silmad näwad ja miño Weña Penjamini Silmad, et miño Su teie wasto rägib.
 13. Ja andke miño Issale teäta köik miño Au Egipti-Maal, ja köik, mis teie ollete näinud, ja joudke ja toge miño Issa seia alla.
 14. N. tem̃a langes om̃a Weña Pinjamini Kaela ümber ja nuttis n. Pinjamin nuttis tem̃a Kaela ümber.
 15. N. tem̃a andis köikile om̃a Wendadele Suud n. nuttis nende peal, ja pärrast sedda rääksid tem̃a Wennad tem̃aga.
 16. Ja se Konne kuuldi Warao Koias ja ööldi: Joseppi Wennad on tulnud, et se olli hea Warao Meles ja tem̃a Sullaste Meles.
 17. N. Warao ütles Joseppi wasto: Rägi om̃a Wendadega: tehke sedda, pandke Koorma omma Loiuste peale ja minge, käige Kenaani Maal.
 18. N. wotke om̃a Issa ja omma Perred ja tulge miño jure, ja miña tahhan teile köige parramad Egiptusse maad anda ja söge sest köigeparramast Ma Wiljast.
 19. Ja sind kä[s]takse öölda: sedda tehke: wotke eñestele Egipti-Maalt Wankrid om̃a wäetima Lastele ja omma Naestele n. toge om̃a Issa ärra n. tulge.
 20. N. teie Silm ärgo andko mitte armo teie maia-Riistadele, sest köik Egipti parrem ma peab teie pärralt ollema.
 21. Ja Israeli Poiad teggid nenda, n. Josep andis neile Wankrid, Warao Sanna järrel ja andis neile teeRoga Têe peale.
 22. Neile köikile andis tem̃a iggaühhele üllikonna Ridid n. Penjaminile andis tem̃a kolmsadda Höbbetükki ja wiis üllikonda ridid.
 23. N. om̃a Issale läkkitas tem̃a nenda-sam̃oti küm̃e Eesli, mis kandsid köige parremat Egipti-Ma Warra ja küm̃e Em̃a-Eesli, mis kandsid Wilja ja Leiba ja Roga Têe peale tem̃a Issale.
 24. Ja tem̃a satis om̃ad Wennad miñema ja nem̃ad läksid ärra n. tem̃a ütles nende wasto ärge wihhastellege mitte Têe peal.
 25. Ja nem̃ad läksid Egipti-Maalt ülles ja tullid Kanaani Male om̃a Issa Jakobi jure.
 26. N. nem̃ad andsid tem̃ale teäta ja ütlesid: Josep ellab alles, n. tem̃a on ka Wallitseja köige Egipti-Ma ülle. Ja tem̃a Südda köikus, sest tem̃a ei usknud neid mitte.
 27. Ja nem̃ad rääksid tem̃ale ülles köik Joseppi Könned, mis tem̃a nende wasto olli räginud n. tem̃a näggi need Wankrid, mis Josep olli läkkitanud tedda ärratoma, ja nende Issa Jakobi Waim hakkas jälle ellama.
 28. Ja Israel ütles: kül sest on; Miño Poeg Josep ellab alles, miña tahhan miña ja tedda nähha enne kui ma surren.

46 Peatük.

 1. Ja Israel läks Têe peale ja köik, mis tem̃al olli n. tulli Peersaba n. ohwerdas Ohwrid om̃a Issa Isaaki Jum̃alale.
 2. N. Jum̃al ütles Israeli wasto unne näggemisses Ösel n. ütles: Jakob, Jakob, ja tem̃a ütles: wata, siin ma ollen.
 3. N. tem̃a ütles: Miña ollen Jum̃al, siño Issa Jum̃al, ärra karda Egipti-Male allaminnes, sest miña tahhan sind seal sureks Rahwaks tehha.
 4. Miña tahhan sinnoga allaminna Egiptusse male ja minna tahhan sind ka wissiste üllessata n. Josep peab om̃a Kät sinno Silmade peale pannema.
 5. N. Jakob tousis ülles, läks Peersabast ärra n. Israeli Poiad wisid om̃a Issa Jakobi n. om̃ad wäetimad Lapsed n. om̃ad Naesed nende Wankrittega, mis Warao olli läkkitanud tedda ärratoma.
 6. N. nem̃ad wotsid om̃ad Weiksed ja om̃a Warrandust, mis nem̃ad ollid Kenaani Maal kokkopañud n. tullid Egipti-Male, Jakob ja köik tem̃a Seme tem̃aga.
 7. Tem̃a Poiad ja tem̃a Poegade Poiad tem̃aga, tem̃a Tütred ja tem̃a Poegade Tütred ja köik tem̃a Seemne wiis tem̃a ennesega Egipti-Male.
 8. Ja need on Israeli Laste Nim̃ed, mis Egipti-Male tullid, Jakob ja tem̃a Poiad; Jakobi essimeñe Poeg olli Ruben.
 9. N. Rubeni Poiad ollid Hanok ja Pallu ja Hetsron ja Karmi.
 10. N. Simeoni Poiad ollid Jemuel n. Jamin n.Ohad n Jakin n. Sohar n. Saul ühhe Kenaani Naese Poeg.
 11. N. Lewi Poiad ollid: Kerson, Kehat n. Marari.
 12. N. Juda Poiad ollid Er ja Onan ja Sela ja Perets n. Serah; ja Er surri ärra n. Onan Kanaa-Maal; n. Peretsi Poiad ollid Hetsron n. Hamul.
 13. N. Isaskari Poiad ollid Tola n. Püwa ja Job n. Simron.
 14. N. Sebuloni Poiad ollid Sered n. Elon n. Jahleel.
 15. Need on Lea Poiad, mis tem̃a Jakobile Ilmale töi Mesopotamia-Maal, ja tem̃a Tütre Tina, köik tem̃a Poegade ja tem̃a Tüttarte Hinged ollid kolmküm̃end ja kolm.
 16. Ja Kadi Poiad ollid Siwjon n. Haggi, Suni n. Etsbon, Eri n. Arodi n. Areli.
 17. N. Aseri Poiad ollid Jimna n. Jiswa n. Jiswi n. Peria n. Serah nende Ödde n. Peria Poiad ollid Heber n. Malkiel.
 18. Need on Silpa Poiad, mis Laban om̃a Tütrele Leale andis, ja temma töi neid Ilmale Jakobile kuusteistküm̃end Hinge.
 19. Rahheli Jakobi Naese Poiad on Josep n. Pinjamin.
 20. N. Joseppile sündsid Egipti-Maal Lapsed, mis tem̃ale Asnat Potiwera Onni ma Wallitseja Tüttar tem̃ale Ilmale töi Manasse n. Eewraim.
 21. N. Pinjamini Poiad ollid Pela ja Peker ja Asbel, Kera ja Naaman, Ehi ja Ros, Müppim ja Hüppim ja Ard.
 22. Need on Raheli Poiad, mis Jakobile on sündinud; köik Hinged neid olli nelliteistküm̃end.
 23. N. Tani Poiad on Hüssim.
 24. N. Nawtali Poiad ollid Jahsel ja Kuni ja Jetser n. Sillem.
 25. Need on Pilha Poiad, mis Laban om̃a Tütrele Rahelile andis, ja se töi neid Jakobile Ilmale; köik Hinged neid olli seitse.
 26. Köik Hinged, mis Jakobiga tullid Egipti-Male, mis tem̃a Niudist ollid wälja tulnud ilma Jakobi Poegade Naesed, köik Hinged neid olli kuusküm̃end ja kuus.
 27. N. Joseppi Poiad, mis tem̃ale ollid sündinud Egipti-Maal ollid kaks Hinge; köik Jakobi perre Hinged, mis Egipti-Male tullid neid olli seitseküm̃end.
 28. N. tem̃a läkkitas Juda ennese eel Joseppi jure , et ta piddi tedda juhhatama Koseni, ja nem̃ad tullid Koseni-Male.
 29. N. Josep laskis Hobbosed omma Tölla ette paña n. läks ülles Koseni om̃a Issa Israeli wasto, ja tem̃a näggi tedda, ja langes tem̃a Kaela ümber ja nuttis kaua tem̃a Kaelas.
 30. N. Israel ütles Joseppi wasto: Nüüd tahhan ma surra, et miña sinno Silmad ollen näinud, et sinna alles Ellus olled.
 31. N. Josep räkis om̃a Wendade wasto n. om̃a Issa Perre wasto; minna tahhan üllesminna ja Waraule teata anda ja tem̃a wasto öölda: minno Wennad ja minno Issa perre, mis Kanaa-Maal ollid, on minno jure tulnud.
 32. Ja need Mehhed on puddo lojuste karjatsed, sest nem̃ad on Weikse Mehhed ja nem̃ad on om̃ad puddo lojuksed ja om̃ad Weiksed ja köik, mis neil on, ennesega tonud.
 33. Kui se nüüd sünnib, et Warao teid kutsub, ja ütleb: Mis on teie Am̃et?
 34. Siis üttelge: sinno Sullased on Weikse Mehhed ommast norest Polwest ja siit sadik, ni hästi meie kui meie Wannemad, sepärrast et teie Koseni Maal sate ellada. Sest köik Karjatsed on Egipti-Ma Rahwa meles hirmsad.

47 Peatük.

 1. Ja Josep tulli n. andis Waräule teata ja ütles: Minno Issa n. miño Weñad n. nende puddo lojuksed ja nende Weiksed, ja köik, mis neil on, on tulnud Kanaa-Maalt n. wata, nem̃ad on Koseni Maal.
 2. N. tem̃a wottis monningasi om̃ast Wendadest, wiis Meest ja panni neid seisma Warao Silma ette.
 3. N. Warao ütles tem̃a Wendade wasto: Mis on teie Am̃et? Ja nem̃ad ütlesid Warao wasto: sinno Sullased on Karjatsed ni hästi meie, kui meie Wannemad.
 4. Ja nem̃ad ütlesid Warao wasto: meie olleme tulnud kui woörad ellama seia Male, sest seal ei olle Weiste Söma[a]ega Karjale, mis so Sullaste pärralt on sest se Nälg on kange Kanaa-Maal; Ja nüüd lasse omma Sullased Koseni-Maal ellada.
 5. Ja Warao räkis Joseppi wasto n. ütles: Siño Issa ja sinno Wennad on sinno jure tulnud.
 6. Egipti-Ma on se sinno ees, sata omma Issa ja omma Wennad köigeparrama Ma-kohta ellama. Ellago nem̃ad Koseni-Maal ja kui sinna tead, et nende seas tuggewad Mehhed on, siis panne neid Weiste üllewatajaks, mis minno pärralt on.
 7. Ja Josep wiis om̃a Issa Jakobi sisse n. panni tedda seisma Warao ette n. Jakob önnistas Warao.
 8. Ja Warao ütles Jakobi wasto: Mitto on sinno Ello Aasta Päwa?
 9. N. Jakob ütles Warao wasto: Need Ello Aasta Päwad, mis ma kui Woöras ollen ellanud, on sadda Aastat peali kolmküm̃end, pissut n. kurjad on mo Ello Aasta Päwad olnud n. ei sa mitte miño Wannematte Ello Aastade Päwade wasto neil päiwil, kui nem̃ad kui Woörad ellasid.
 10. N. Jakob önnistas Warao n. läks Warao jurest ärra.
 11. N. Josep satis om̃a Issale ja om̃a Wendadele asset, n. andis neile Pärrandust Egipti-Maal köigeparrama Ma Kohtas, Raamsesi Maal nenda kui Warao olli käsknud.
 12. N. Josep toitis om̃a Issa n. om̃ad Weñad n. köik om̃a Issa perre Leiwaga sedda möda, kui neil Lapsi ollid sömas.
 13. Ja köige seäl Maal ep olnud Leiba, sest olli wägga kange Nälg ja Egipti-Ma n. Kanaa-Ma nörkes ärra Nälja pärrast.
 14. Ja Josep koggus köik se Rahha kokko, mis Egipti-Maalt ja Kanaa-Maalt leiti se Wilja eest, mis nem̃ad ostsid n. Josep wiis se Rahha Warao Kotta.
 15. Ja se Rahha Egipti-Maalt ja Kanaa-Maalt löppes ärra ja köik Egipti-Rahwas tullid Joseppi jure n. ütlesid, anna meile Leiba, ja mikspärrast peame meie so ees ärrasurrema. Sest Rahha on otsas.
 16. Ja Josep ütles: Andke om̃ad Weiksed, ja ma annan teile teie Weiste eest, kui teil Rahha otsas on.
 17. N. nem̃ad töid om̃ad Lojuksed Joseppi jure n. Josep andis neile Leiba Hooste eest n. puddo lojuste Karja eest n. Weiste Karja eest n. Eeslide eest n. piddas neid ülles Leiwaga köige nende Weiste eest sel Aastal.
 18. Ja se Aasta sai Otsa ja nem̃ad tullid tem̃a jure teisel Aastal ja ütlesid tem̃ale: Meie ei woi omma Issandale ärrasallata, et, pärrast sedda kui Rahha on löpnud ja Weiksed meie Issanda kätte sanud, ep olle meie Issanda ette muud middagi üllejänud, kui meie Kehhad ja meie Maad.
 19. Mikspärrast peame meie sinno Silma ees hukkasama, ni meie, kui meie Maad, osta meid ja meie Maad Leiwa eest, et meie olleme ja meie Maad Waräule Sullasiks ja anna Seme, et meie ellusse jäme ja mitte ärra ei surre, egga se Ma tühjaks ei sa.
 20. Ja Josep ostis köik Egipti-Maad Waräule, sest Egipti-Rahwas müsid iggaüks om̃a Wälja, sest Nälg olli Woimust wotnud nende peale; Ja se Ma sai Warao pärralt.
 21. Ja se Rahwas, sedda wiis tem̃a ärra Linnade sisse ühhest Egipti-Ma Raia Otsast teise Otsa.
 22. Agga nende Preestride Maad ei ostnud tem̃a mitte, sest neil Preestridel olli Ossa Warao käest n. nem̃ad söid om̃a Ossa, mis Warao neile olli annud, sepärrast ei münud nem̃ad om̃ad Maid mitte ärra.
 23. Ja Josep ütles Rahwa wasto, wata minna ollen tännapääw teid ja teie Maad ostnud Waräule; wata, siin on teile Semet ja külwage Maad.
 24. Ja sest, mis sest tulleb peate teie Wiet Waraule andma ja nelli Ossa peab teie kätte jäma Pöllo Seemneks n. teie Leiwaks n. neile, kis teie perrede sees on, n. teie Lastele Leiwaks.
 25. Ja nem̃ad ütlesid: sinna olled meid ellus piddanud, lasse meid Armo leida meie Issanda Silma eest, siis tahhame meie Waräule Sullasiks jäda.
 26. N. Josep panni sedda seatud wisiks täñapäwani Egipti-Ma peale, et Waräule piddi Wies ossa sama; agga ükspäinis nende Preestride Ma ei sanud mitte Warao kätte.
 27. Ja Israel ellas Egipti-Maal Koseni Maal n. nem̃ad assusid senna n. teggid Suggu n. said wägga paljo.
 28. N. Jakob ellas Egipti-Maal seitseteistküm̃end Aastat, ja Jakobi Päwad, tem̃a Ello Aastad ollid sadda aastat peale nelliküm̃end n. seitse Aastat.
 29. Ja Israeli Päwad said liggi, et ta piddi surrema, ja tem̃a kutsus om̃a Poia Joseppi n. ütles tem̃ale: kui miña nüüd ollen Armo leidnud so Silma eest, siis pañe om̃a Kät miño Pusa alla ja naita heldust ja töt minno wasto ülles, ärra matta mind mitte mahha Egipti-Male.
 30. Sest miña tahhan om̃a Wañematte jures maggada, ja sinna pead mind Egipti-Maalt ärrawima ja mind nende Hauda matma, siis ütles tem̃a: kül miña teen sinno Sanna järrele.
 31. N. tem̃a ütles: wañu mulle ja tem̃a wandus tem̃ale n. Israel laskis ennast mahha wodi pea pole.

48 Peatük.

 1. N. se sündis pärrast sedda Luggu, et Joseppile ööldi, wata, siño Issa on haige ja tem̃a wottis om̃a kaks Poega eñesega Manasse n. Eewraimi.
 2. N. Jakobile anti teata ja ööldi, wata, siño Poeg Josep tulleb so jure n. Israel kergitas ennast ja istus Wodi peal.
 3. Ja Jakob ütles Joseppi wasto: Se köigewäggewam Jum̃al näitis eñast mulle Lusis Kanaa-Maal ja önnistas mind.
 4. Ja ütles miño wasto, wata, miña tahhan sulle suggu sata, ja sind paljo tehha n. sind Rahwa Hulgaks tehha, ja tahhan sedda Maad sinno Seemnele anda pärrast sind iggawesseks pärrandusseks.
 5. Ja nüüd peawad sinno kaks Poega, mis siñul Egipti-Maal on sündinud, enne kui miña siño jure Egipti-Male tullin miño pärralt ollema, Eewraim n. Manasse peawad miño pärralt ollema nenda kui Ruben ja Simeon.
 6. Ja sinno Sugguwössa, mis sa pärrast neid süñitad peab sinno pärralt ollema, neid peab nende Wendade Nim̃e pärrast nim̃etama nende Pärrandusses.
 7. N. kui miña Paddanist tullin, siis surri Rahhel minno jures Kanaa-Maal Têe peal, kui weel Tük Maad olli Eewrati minna n. minna matsin tedda siña Eewrati Têe äre, se on Petlehem.
 8. Ja Israel näggi Joseppi Poiad, ja ütles, kis need on?
 9. N. Josep ütles om̃a Issa wasto, need on miño Poiad, mis Jum̃al miñule siin on annud. Ja tem̃a ütles: Et to neid miño jure, et miña neid önnistan.
 10. Ja Israeli Silmad ei selletand öiete Wannusse pärrast, ei ta woinud mitte nähha, ja tem̃a satis neid tem̃a jure n. tem̃a andis neile Suud ja hakkas nende ümber.
 11. N. Israel ütles Joseppi wasto: Minna ei olleks kül mottelnud, et ma piddin siño Silmad näggema, ja wata, Jum̃al on mind ka lasknud sinno Semet nähha.
 12. N. Josep panni neid ärra om̃a Polwede wahhelt n. kummardas Silmili Mani.
 13. N. Josep wottis need mollemad, Eewraimi om̃a parrema Käega Israeli Wassako Käe wasto. Ja Manasse om̃a Wassako Käega Israeli parrama Käe wasto n. wiis neid tem̃a jure.
 14. Ja Israel sirrutas om̃a parramat Kät ja panni Eewraimi Pea peäle ja tem̃a olli se norem ja om̃a Wassako Kät Manasse Pea peäle, tem̃a seadis om̃ad Käed targaste sest muido Manasse olli se essimeñe poeg.
 15. Ja tem̃a önnistas Joseppi n. ütles: Jum̃al kenne Silma ees miño Wannemad Abraham n. Isaak on käinud, Jum̃al, kis mind on toitnud sest aiast kui ma olnud tännapäwani.
 16. Se Ingel, kis mind köigest Kurjast on ärrapeästnud, önnistago need Poisid, ja nende sees peab miño Nim̃i sama nim̃etud, ja miño Wannematte Abrahami n. Isaaki Nim̃i, ja et nem̃ad nenda kui kallad siggiwad n. paljo sawad kesket Maad.
 17. Ja Josep näggi, et tem̃a Issa om̃a parramat Kät panni Eewraimi pea peäle, ja se olli pahha tem̃a Meles n. tem̃a hakkas om̃a Issa Kätte kinni, et tem̃a sedda piddi Eewraimi Pea pealt ärrapannema Manasse pea peäle.
 18. Ja Josep ütles omma Issa wasto; ei mitte nenda mo Issa, sest se on essimeñe poeg, panne omma parram Kässi tem̃a pea peäle.
 19. Ja tem̃a Issa ei tahtnud mitte ja ütles: ma tean, mo Poeg, ma tean, se peab ka ühheks Rahwaks sama n. tem̃a peab ka sureks sama, agga kum̃atagi peab tem̃a norem Wend suremaks tedda sama, ja tem̃a Seme peab suur Hulk Rahwast ollema.
 20. Ja tem̃a önnistas neid sel Päwal ja ütles: sinno sees wöttab Israel önnistada n. üttelda: Jum̃al pandko sind kui Eewraim n. kui Manasse, ja tem̃a panni Eewraimi Manasse ette.
 21. Ja Israel ütles Joseppi wasto: wata, miña surren ärra n. Jum̃al wottab teiega olla n. teid jälle wia teie Wannematte Male.
 22. Ja miña ollen sulle ühhe Tükki Maad annud ennam, kui sinno Wendadele, mis miña ollen om̃a Moögaga ja om̃a Amboga Emori-Rahwa käest ärrawotnud.

49 Peatük.

 1. Ja Jakob kutsus om̃ad Poiad ja ütles: Tulge kokko, ja miña tahhan teile teata anda, mis teile wiimsil Päiwil peab sündima.
 2. Tulge kokko ja kuulge Jakobi Poiad ja kuulge om̃a Issa Israeli.
 3. Ruben, sinna olled miño essimeñe poeg, miño Ram̃o ja miño essimeñe Wäggi se köigeüllem Körgusses n. se köigeüllem Woimusses.
 4. Oh mis nobbe olled sinna kui Wessi! Siña ei pea mitte keige üllemaks jäma, sest siña olled om̃a Issa Sängi peale astund; siis olled sinna sedda ärrateotanud Tem̃a on miño Wodi peale astund.
 5. Simeon n. Lewi on Wennaksed, nende Noupiddamissed on Üllekohtused Söa-Riistad.
 6. Ärgo tulgo mitte minno Hing nende sallaja Nousse; ärgo sago miño Au nende Koggodussega ühte! Sest om̃a Wihha sees on nem̃ad Mehhi ärratapnud ja om̃a mele pärrast on nem̃ad Härge öndla soned katki raiunud.
 7. Ärraneetud olgo nende Wihha, et tem̃a wäggew on, ja nende tulline Wihha, et tem̃a kange on; miña tahhan neid ärrajaggada Jakobi sekka n. neid laiale sata Israeli sekka.
 8. Juda olled se, sind peawad sinno Wennad kiitma. Sinno Kässi peab ollema sinno Waenlaste Kukla peal; sinno ette peawad siño Issa Poiad kum̃ardama.
 9. Juda on Lou-koera Kutsikas: sinna olled Sagist üllesläinud, mo Poeg; tem̃a heidab polwele mahha ja maggab maas kui Lou-koer ja kui Em̃ane Loukoer, kis woib tedda üllesajada?
 10. Ei pea Kunninga Kep Judast mitte ärralahkuma, egga Kässo-andja tem̃a Jalge wahhelt, senni kui Silo (Rahhosaatja) tulleb ja selle pole wotwad Rahwas hoida.
 11. Tem̃a sêub om̃a nore Eesli Wina-Pu külge ja om̃a Em̃a-Eesli Warsa se köigeparrama Wina-Pu külge: Tem̃a pesseb om̃a Kue Winas n. om̃a Katte Wina-Kobbaratte Werres.
 12. Tem̃a Silmad on punnasemad kui Wiin ja Hambad walgemad kui Piim.
 13. Sebulon se peab ellama Merrede Saddama jures, ja tem̃a Laewade Saddama jures, ja tem̃a külg Sidonist sadik.
 14. Isaskar on üks kange luga Esel, kis maas seisab Latris.
 15. Ja tem̃a näggi sedda Hingamist, et se hea ja sedda Maad, et tem̃a illus olli ja tem̃a heitis om̃a Olla koorma kandma ja sai Sullaseks Makso alla.
 16. Tan moistab Kohhut om̃a Rahwa peale, nenda kui üks Israeli Suggu-Arrudest.
 17. Tan peab ollema Us Têe peal, Sarwedega Us Têe-raia peal, mis Hobbose Kando ham̃ustab, et se, kis tem̃a Seljas istub, selleti mahha kukkub.
 18. Issand! miña otan sinno Önnistust!
 19. Kad, selle peale kippub Söahulk, ja wimaks kippub tem̃a nende peale.
 20. Asserist; Tem̃a Leib peab hea wäggew ollema ja kül tem̃a annab Kuñinga Maiussed wälja.
 21. Nawtali, se on üks lahtilastud Em̃ane-Hirwe tem̃a annab mönnusad Sañad.
 22. Josep on Wiljakandja Oks, üks Wiljakandja Oks hallika äres: iggaüks neist Oksadest käib ülle Muri.
 23. Ja need Küttid pahhandawad tem̃a Mele n. lassewad amboga ja wihkawad tedda.
 24. Agga tem̃a Ambo jääb tuggewaks n. tem̃a Käe-warred on kinnitud, se Wäggewa Jakobi Jum̃ala Käest: sealt on Karjane, Israeli Kiwwi.
 25. Sinno Issa Jum̃alast, ja se aitab sind n. sest köigewäggewamast, ja se önnistab sind mitme Önnistussega Taewast üllewelt, mitme Önnistussega Süggawussest, mis al maas on, mitme Önnistussega Nissade ja Ihhude polest.
 26. Sinno Issa Onnistussed on wäggewamad kui miño Wannematte Önnistussed käiwad iggaweste Mäe-Kingude himmo peäle. Need peawad ollema Joseppi Pea-peal ja selle pea Lae peäl kes tem̃a Wendade seast ärrawallitsetud.
 27. Penjamin, se murrab kui Hunt, hom̃iko sööb tem̃a sedda murtud n. Öhto jaggab tem̃a Saki.
 28. Köik need Israeli Suggu-Arrud neid on kaksteistküm̃end, ja se on, mis nende Issa neile räkis, kui tem̃a neid önnistas, tem̃a önnistas neid iggaühhe temma onnistost möda.
 29. Ja tem̃a käskis neid ja ütles nende wasto: Mind korristakse om̃a Rahwa jure, matke mind mahha miño Wannematte jure senna Kopa, mis Eewroni se Hetti-Mehhe Wäljal on.
 30. Siña Kopa, mis Makpela Wäljal on, mis Mamre kohhal on Kanaa-Maal, mis Abraham on ostnud Wäljaga hopis Eewroni Hetti-Mehhe käest pärris-Hauaks.
 31. Siña on nem̃ad matnud Abrahami ja tem̃a Naese Sarahi. Siña on nem̃ad matnud Isaaki n. tem̃a Naese Rebekka; ja siña ollen miña matnud Lea.
 32. Se Wälli n. se Kobas, mis seal, on ostetud ma Hetti Laste käest.
 33. N. Jakob olli löppend om̃ad Poiad käskmast, ja panni om̃ad Jallad kokko Wodisse ja heitis Hinge n. tedda korristati om̃a Rahwa jure.

50 Peatük.

 1. Ja Josep langes om̃a Issa Palle peale ja nuttis tem̃a peal ja andis tem̃ale Suud.
 2. N. Josep käskis om̃ad Sullased, need Arstid, et nem̃ad tem̃a Issa piddid kalli Rohhoga woidma ja need Arstid woidsid Israeli kalli Rohhoga.
 3. N. nem̃ad witasid 40 Päwa tem̃a kallal Aega, sest nenda täitsid nem̃ad nende Päwad, kedda woiti n. Egipti-Ma rahwas nutsid tedda seitse küm̃end Päwa.
 4. Kui need Nutto Päwad temma pärrast said möda läinud, siis räkis Josep Warao perre wasto n. ütles: kui miña nüüd ollen teie Silma eest Armo leidnud, siis räkige Warao Körwade ette ja üttelge:
 5. Miño Issa panni mind wanduma ja ütles: wata, miña surren ä, sinna pead mind sinna Hauda mahha matma, mis miña ollen ennesele walmis teinud Kanaa-Male; ja nüüd tahhan miña üllesminna ja om̃a Issa mahhamatta ja taggasi tulla.
 6. Ja Warao ütles: miñe ülles ja matta om̃a Issa mahha, nenda kui tem̃a sind pannud wanduma.
 7. N. Josep läks ülles om̃a Issa mahha matma ja köik Warao Sullased, tem̃a perre Wañemad ja köik Egipti-Ma Wañemad läksid temmaga ülles.
 8. Ja köik Joseppi perre ja tem̃a Wennad ja tem̃a Issa perre; Agga om̃ad Lapsed n. om̃a puddolojuksed n. ommad Weiksed jätsid nem̃ad Koseni Male.
 9. N. temmaga läksid ka ülles ni Wankrid kui Rüütlid n. neid olli wägga suur leer.
 10. Ja nem̃ad tullid Atadi Reie Alluse jure, mis seal pool Jordani on, ja nem̃ad piddasid seal ühhe sure n. wägga raske Nutto, ja temma seädis omma Issa pärrast leinamist 7 päwa.
 11. Ja need Kanaa-Ma Rahwas, mis seal Maal ellasid, näggid sedda Leinamist Atadi Reie Alluse jures, ja ütlesid: se on üks raske Leinaminne Egipti-Ma Rahwale, sepärrast nim̃etakse tem̃a Nim̃i: Egipti-Ma Rahwa Leinaminne, mis on seäl pool Jordani.
 12. N. tem̃a Poiad teggid tem̃ale nenda, kudda tem̃a neid olli käsknud.
 13. Ja tem̃a Poiad wisid tedda Kanaa-Male n. matsid tedda mahha Makpela Wälja Kopa, mis Abraham se Wäljaga olli ostnud pärris Hauaks Eewroni Hetti-Mehhe käest Mamre kohhal.
 14. Ja Josep läks jälle taggasi Egipti-Male tem̃a n. tem̃a Wennad ja köik need, mis tem̃aga üllesläinud tem̃a Issa mahhamatma pärrast sedda, kui tem̃a olli om̃a Issa mahhamatnud.
 15. Ja Joseppi Wennad näggid, et nende Issa olli ärrasurnud, ja ütlesid : Ehk wahhest Josep meid wottab wihkada n. maksab öiete meie kätte köik sedda Kurja, mis meie tem̃ale teinud.
 16. N. nem̃ad lasksid Joseppile teata anda, n. ütlesid: Sinno Issa käskis enne, kui ta surri n. ütles:
 17. Nenda peate teie Joseppile ütlema: Ma pallun, anna nüüd om̃a Wendade ülleastmist ja nende Patto andeks, et nem̃ad siñule on Kurja teinud: Ja nüüd et anna omma Issa Jum̃ala Sullaste Ülleastmist andeks. Ja Josep nuttis, kui nem̃ad sedda tem̃a wasto rääksid.
 18. Ja tem̃a Wennad tullid ka n. langsid tem̃a ette mahha n. ütlesid: wata, meie olleme sinnule Sullasiks.
 19. N. Josep ütles nende wasto: ärge kartke, sest kas miña ollen Jum̃ala assemel?
 20. Ja teie motlesite kül miño wasto Kurja, Jum̃al motles sedda Heaks, et tem̃a teeks nenda, kui tännapääw on, ja paljo Rahwast Ellusse jättaks.
 21. Ja nüüd, ärge kartke mitte, miña tahhan teid ja teie Lapsed toita; Ja tem̃a trööstis neid ja räkis nende Mele pärrast.
 22. N. Josep jäi ellama Egipti-Male tem̃a ja tem̃a Issa perre n. Josep ellas sadda peale küm̃e Aastat.
 23. N. Josep näggi Eewraimist kolmanda pölwe, ka Manasse Poia Makiri poiad sündsid Joseppi Polwede peale.
 24. N. Josep ütles om̃a Wendade wasto: Miña surren ä n. Jum̃al tulleb teid töeste katsma, ja wiib teid siit Maalt ülles, sinna Male, mis tem̃a Abrahamile, Isaakile n. Jakobile on wandunud anda.
 25. N. Josep panni need Israeli Lapsed wanduma n. ütles: Jum̃al tulleb teid töeste katsma, siis peate teie miño Luud siit ülleswima.
 26. N. Josep surri ä, sadda ja küm̃e Aastat wanna, n. nem̃ad woidsid tedda kalli Rohhoga n. tedda panti Kirsto Egipti-Maal.

Essimesse Mosesse Ramato Ots