VABARIIGI VALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn, Toompea

4. september 1997 nr 168

Pühendusnimede määramise kord

Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3) paragrahvi 17 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus
m ä ä r a b:

1. Isiku mälestuseks või austuseks määratud pühendusnimi peab sisaldama isiku eesnime(sid) ja perekonnanime (näiteks Karl August Hermanni tänav) või tema täielikku varjunime (näiteks A. H. Tammsaare tee). Pühendusnimeks ei loeta isikunimega kohanimesid, mis on tekkinud üksnes selle isiku seotuse tõttu nimetatud kohaga (näiteks isikunimedest lähtunud talunimed, majaomanike nimedega seotud tänavanimed), ilma et peetaks silmas isiku mälestuse jäädvustamist.

2. Isikunime ei või kohale pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal. Kohanime määraval organil või ametiisikul tuleb hoiduda isikunimede hulgalisest kasutamisest riigi, haldusüksuse või asustusüksuse piires.

3. Otsuse pühendusnime määramise kohta seni ametliku nimeta kohale võtab vastu kohaliku omavalitsuse organ, arvestades isiku teeneid kohaliku elu edendamisel, tema seotust selle kohaga, samuti Eesti maa, rahva ja riigiga. Kohalik omavalitsus võib enne nime määramist korraldada rahvaküsitluse.

4. Juhul kui pühendusnime määramiseks tahetakse muuta kehtivat ametlikku kohanime, on kohalikul omavalitsusel soovitatav korraldada nende elanike küsitlus, kes muudetava nimega kohas elavad. Kohaliku omavalitsuse korraldatud elanike küsitluse tulemustel on soovituslik iseloom.

Kohaliku omavalitsuse volikogu esitab seejärel vastavalt kohanimeseaduse paragrahvi 10 lõikele 3 siseministrile nime muutmise taotluse koos seletuskirjaga, kus antakse nime muutmise põhjendus ning elanike küsitluse tulemused. Siseminister, olles ära kuulanud kohanimenõukogu seisukoha, annab nõusoleku või lükkab taotluse tagasi, lisades vastava põhjenduse.

Mart Siimann
Peaminister

Robert Lepikson
Siseminister

Uno Veering
Riigisekretär

[Avaldatud: RT I 1997, 65, 1099]